Trafikplan 2019-2023

Ny Trafikplan i Næstved Kommune

Næstved Kommune har i samarbejde med Via Trafik udarbejdet ”Trafikplan 2019 – 2023”, som omfatter følgende 3 delområder:

• Trafiksikkerhed
• Fremkommelighed
• Cykeltrafik

Foto Trafikplan

Trafikplanen har afdækket udfordringer og problemstillinger samt kommet med forslag til, hvordan man kan imødegå disse.
Selve Trafikplanen består af en hovedrapport samt en baggrundsrapport for hvert enkelt delområde. Trafikplanen er udarbejdet på baggrund af kortlægning af de trafikale forhold, herunder uheldsdata, trafiktællinger og besigtigelser. Derudover er der indkommet knap 900 besvarelser fra borgere i forbindelse med en online spørgeskemaundersøgelse foretaget i juni 2018. Besvarelserne er behandlet i en særskilt baggrundsrapport.
Trafikplanen indeholder en kort status for hvert delområde med udkast til målsætninger og beskrivelser af de nødvendige indsatser for at opfylde målsætningerne. Målsætningerne i Trafikplanen er følgende:

• Trafiksikkerhed
     I 2023 må der tilsammen højst være 20 dræbte og tilskadekomne.
• Fremkommelighed
    Trafikafviklingen skal forbedres på Østre Ringvej og Rådmandshaven.
    Gennemkørende trafik i bymidten (Rådmandshaven) skal overflyttes til ringvejene.
    Der skal etableres en højklasset vejforbindelse mellem Næstved og Sydmotorvejen.
• Cykeltrafik
    Antallet af cyklister i Næstved Kommune skal øges.
    Større tilfredshed med cykelforholdene i Næstved Kommune.

Endelig er der udarbejdet oversigter over relevante projekter med forslag til en prioritering heraf. Der er angivet anlægsoverslag på de enkelte projekter, som indeholder udgifter til projektering, rådgivning, anlæg og evt. arealerhvervelse.
De anførte forslag til konkrete projekter vil blive forelagt Teknisk Udvalg, når der skal prioriteres i forhold til de afsatte midler.

Link til Trafikplan 2019-2023 (åbner i pdf)
Link til Spørgeskemaundersøgelse (åbner i pdf)
Link til Overordnet cykelstinet (åbner i pdf)
Link til Fremkommelighedsanalyse (åbner i pdf)
Link til Uheldsanalyse (åbner i pdf)

Kontakt

Center for Trafik og Ejendomme, Team Trafik
Telefon: 5588 6230
E-mail:

Åbningstider

Se åbningstider for personlig og telefonisk betjening                                              

Sidst opdateret den 8. april 2019