Styrelsesvedtægten for Næstved Kommune 2018-2021

De nærmere regler om kommunens styrelse er fastsat i styrelsesvedtægten. Styrelsesvedtægten indeholder bl.a. oplysninger om antallet af byrådsmedlemmer, hvilke udvalg der er nedsat og deres opgaver.

Kapitel I. Byrådet

§ 1. Næstved Byråd består af 31 medlemmer.

Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester, en 1. viceborgmester og en 2. viceborgmester, jf. § 6 i lov om kommunernes styrelse (i det følgende kaldet styrelsesloven)

§ 2. De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af byrådets møder fastsættes i byrådets forretningsorden (i det følgende kaldet forretningsordenen), jf. styrelseslovens § 2.

Kapitel II. Borgmesteren


§ 3.
De nærmere regler om Borgmesterens opgaver i forbindelse med Byrådets møder fastsættes i forretningsordenen, jf. styrelseslovens § 8 og § 30.

 

§ 4. Borgmesteren varetager de funktioner som øverste daglige leder af kommunens samlede administration, der fremgår af styrelseslovens kap. IV.

Stk. 2. Borgmesteren drager omsorg for, at der om sager, der hører under et udvalgs område, indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden Byrådet træffer beslutning i sagen.

Stk. 3. Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødvendig forsinkelse. Borgmesteren kan af udvalgene og de ansatte forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem og om sagernes ekspedition.

 

§ 5. Borgmesteren drager omsorg for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af Økonomi- og Indenrigsministeriet og Byrådet fastsatte regler. Finder Borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for Byrådet.

 

§ 6. Hvis et medlem har forfald på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, indkalder Borgmesteren stedfortræderen, også selv om hindringen forventes at vare kortere end 1 måned, jf. styrelseslovens § 15, stk. 2.

Kapitel III. Nedsættelse af udvalg og disses virksomhed

§ 7. Følgende udvalg nedsættes:

§ 8. For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen oplæses for udvalget og underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange begrundelsen for sin afvigende stemmeafgivning kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der af udvalget skal fremsendes til en anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.

 

§ 9. Den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, kan bestemme, at et andet udvalgsmedlem indtræder i udvalget, så længe udvalgsmedlemmet har forfald, uanset at forfaldet forventes at vare kortere end 1 måned, jf. styrelseslovens § 28, stk. 2.

Stk. 2. Den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, der må forventes at blive erklæret inhabilt i forhold til en sag, der skal behandles af udvalget, kan bestemme, at et andet medlem i givet fald indtræder i udvalget ved sagens behandling, jf. styrelseslovens § 28, stk. 3.

 

§ 10. Hvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af Økonomiudvalget og borgmesteren jf. styrelseslovens §§ 18 og 31a.

 

§ 11. De stående udvalg drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. For frigivelse af anlægsbevilling foretager udvalgene indstilling til byrådet gennem Økonomiudvalget. Samme procedure følges ved ansøgning om tillægsbevilling.

Kapitel IV. Økonomiudvalget

§ 12. Økonomiudvalget består af Borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 8 af Byrådets øvrige medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på økonomistyrings-, personale-, administrations-, ejendomshandels-, plankoordinations- og IT- området, herunder opgaver vedrørende

Stk. 3. Økonomiudvalget

Stk. 4. Økonomiudvalget fastsætter regler om

 

§ 13. Økonomiudvalget fører tilsyn med

Kapitel V. De stående udvalg og deres virksomhed

Beskæftigelses – og Uddannelsesudvalget

§ 14. Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget har ansvaret for de afgørelser, som træffes i sager om ydelse m.v. til enkeltpersoner for de i stk. 3 nævnte områder.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige opgaver, herunder opgaver vedrørende:

 

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om


Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget

§ 15. Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget har ansvaret for de afgørelser, som træffes i sager om ydelse m.v. til enkeltpersoner for de i stk. 3 nævnte områder

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på sundheds- og socialpsykiatriområdet, voksne på ældre-, handicap-, stofmisbrugs-, bolig-, frivillighedsområdet samt socialområdet i øvrigt, herunder opgaverne vedrørende:

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

 

Børne- og Skoleudvalget

§ 16. Børne- og Skoleudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget har ansvaret for de afgørelser, som træffes i sager om ydelse m.v. til enkeltpersoner for de i stk. 3 nævnte områder.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver for børn og unge under 18 år på undervisnings-, uddannelses-, dagtilbuds-, sundheds- og socialområdet, herunder opgaver vedrørende:

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om


Kultur – og Demokratiudvalget

§ 17. Kultur- og Demokratiudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget har ansvaret for de afgørelser, som træffes i sager om ydelse m.v. til enkeltpersoner for de i stk. 3 nævnte områder.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på borgerservice- kultur-, fritids-, landdistriktsudviklings- og lokalrådsområdet, herunder opgaver vedrørende:

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

 

Teknisk Udvalg

§ 18. Teknisk Udvalg består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik-, miljø-, natur-, forsynings-, vej- og trafikområdet, og har ansvaret for de afgørelser som træffes, herunder opgaverne vedrørende:

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

 

Plan- og Erhvervsudvalget

§ 19. Plan- og Erhvervsudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager - under iagttagelse af Økonomiudvalgets koordinerende opgaver og generelle retningslinjer, jf. § 10 - den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på erhvervs- og turismeområdet, bygge-, bolig-, plan- og naturområdet, og har ansvaret for de afgørelser som træffes, herunder opgaver vedrørende

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

Kapitel VI. Vederlag m.v.

§ 20. Formanden for Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 18,8 pct. af Borgmesterens vederlag.

Stk. 2. Formanden for Omsorgs– og Forebyggelsesudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 18,8 pct. af Borgmesterens vederlag.

Stk. 3. Formanden for Børne- og Skoleudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 18,8 pct. af Borgmesterens vederlag.

Stk. 4. Formanden for Kultur- og Demokratiudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 18,8 pct. af Borgmesterens vederlag.

Stk. 6. Formanden for Teknisk Udvalg oppebærer et vederlag, som udgør 18,8 pct. af Borgmesterens vederlag. 

Stk. 7. Formanden for Plan-og Erhvervsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 18,8 pct. af Borgmesterens vederlag.

Stk. 8. Formanden for Fritidsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 6,3 pct. af Borgmesterens vederlag.

Stk. 9. Formanden for Børn– og Ungeudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 9,4 pct. af Borgmesterens vederlag.

Stk. 10. Den i stk. 1-9 nævnte vederlæggelse ophører, når formanden på grund af forfald i en uafbrudt periode på 6 måneder har været forhindret i at varetage formandshvervet.

 

§ 21. Når et medlem af et stående udvalg m.v. på grund af formandens sygdom, ferie eller fravær af anden årsag af udvalget er konstitueret som formand i en periode på mindst 2 uger, oppebærer vedkommende i funktionsperioden vederlag efter samme regler som formanden jf. § 20, stk. 1-7.

Stk. 2. Funktionsvederlag kan højst oppebæres i en uafbrudt periode på 6 måneder.

Kapitel VII. Ændringer i vedtægten

§ 22. Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 2018.  Samtidig ophæves Styrelsesvedtægt for Næstved Kommune 2014 - 2017.

Stk. 2. Vedtægten indsendes til underretning til Ankestyrelsen jf. kommunestyrelsesloven § 2, stk. 3.

Stk. 3. Fremtidige forslag til ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger i byrådet med mindst 6 dages mellemrum.

 

 

 Næstved Byråd

 

 

 

 

Carsten Rasmussen

Borgmester

 

 

 

/Rie Langhoff Perry

Kommunaldirektør

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næstved Kommune
Kontakt Center for Politik og Udvikling