Referat
Byrådet 30. januar 2018

Dato

30.01.2018

Tid

18.30

Sted

Byrådssalen, Teatergade 8, 2. sal

Deltagere

Aligo Francis (A),
Anette Brix (C),
Brian Hornbek (A),
Carsten Rasmussen (A),
Cathrine Riegels Gudbergsen (V),
Charlotte Roest (A),
Daniel Lillerøi (A),
Elmer Jacobsen (V),
Freja Lynæs Larsen (Ø),
Githa Nelander (O),
Hanne Sørensen (A),
Helge Adam Møller (C),
Helle Jessen (A),
Jette Leth Buhl (F),
Jørgen Christiansen (A),
Kirsten Devantier (V),
Klaus Eusebius Jakobsen (B),
Kristian Skov-Andersen (V),
Lars Hoppe Søe (B),
Linda Frederiksen (A),
Marianne Olsen (A),
Michael Perch (A),
Niels D. Kelberg (O),
Niels True (V),
Otto Poulsen (V),
Per Sørensen (A),
Rico Carlsen (V),
Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V),
Søren Revsbæk (V),
Thor Temte (Ø),
Tina Højlund Pedersen (A),


68. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-G01-20-17

Beslutning

Byrådet, 30.01.2018

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Sag nr. 70 tilbagesendes til Teknisk Udvalg.

Dagsordenen herefter godkendt.
69. Høringssvar til Energinet/Miljøstyrelsen vedrørende indledende høring om Baltic Pipe

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 01.01.01-P17-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Energinet igangsatte 1. offentlighedsfase for projektet Baltic Piped. 21. december 2017. Projektet indebærer etablering af en gasrørledning, der skal føre gas fra Norge til Polen. Forslaget til linjeføring fører gasledningen gennem Næstved Kommune, hvor Energinet tillige foreslår etablering af en kompressorstation, der vil optage et areal på op til 20 ha. 1. offentlighedsfase afsluttes d. 22. januar 2018. Næstved Kommune har høringsfrist d. 31. januar 2018. Administrationen har udarbejdet et forslag til høringssvar og anbefaler, at høringssvaret godkendes af Byrådet, så det kan sendes til Energinet/Miljøstyrelsen. 2. offentlighedsfase er planlagt gennemført i efteråret 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Forslag til høringssvar til Energinet/Miljøstyrelsen godkendes.
 2. Kompetencen til at behandle natur- og miljømæssige forhold vedrørende Baltic Pipe delegeres til Teknisk Udvalg.
 3. Kompetencen til at behandle planmæssige forhold vedrørende Baltic Pipe delegeres til Plan- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Etableringen af gasrørledningen Baltic Pipe planlægges gennemført via et landplandirektiv udstedt af Erhvervsministeren. Landplandirektivet er statens værktøj til at gennemføre projekter af national interesse på tværs af den kommunale planlægning. Det betyder, at Næstved Kommune udelukkende er høringspart i forhold til direktivets udarbejdelse, men fortsat er myndighed på tildeling af dispensationer, der skal gives i forbindelse med anlægsarbejdet i henhold til naturbeskyttelsesloven og museumsloven.

Energinet har i forbindelse med offentliggørelsen af Baltic Pipe-projektet fremlagt et forslag til dels gasrørledningens forløb, dels placeringen af en kompressorstationen i Næstved Kommune, jf. bilag 1 og bilag 2. Placeringen af kompressorstationen er sket på baggrund af en landskabsrapport, jf. bilag 3. Administrationen har gennemgået idéoplægget og rapporten og har på den baggrund udarbejdet et forslag til høringssvar, der har fokus på følgende temaer:

 • Forslag til placering af kompressorstationen
 • Naturmæssige forhold i forbindelse med anlægsfasen
 • Trafikmæssige forhold i forbindelse med anlægsfasen
 • Den administrative byrde ved projektet

Forslag til placering af kompressorstationen

Af Energinets landskabsrapport fremgår det, at det udpegede område øst for Tågeskov i Næstved Kommune (placering 5, Sydmotorvejen E47) er robust og intensivt opdyrket landskab. Der refereres til Næstved Kommunes nyligt udarbejdede landskabsanalyse fra 2017, hvoraf det imidlertid fremgår, at det valgte forslag til placering netop er udpeget som bevaringsværdigt landskab med sårbarhed over for større tekniske anlæg. Arealet ligger desuden højt i landskabet, ca. 90-105 m, hvilket vil betyde en forholdsvis stor synlighed på større afstande særligt mod vest, syd og øst. Dette gælder specielt for skorstenen, der måler 40 m. Derudover har landskabet kulturhistoriske interesser, modsat det, der er anført i Energinets landskabsrapport, jf. bilag 3, s. 30. Både landskabet og skovene mod vest og nord har klare træk af herregårdslandskab.

Naturmæssige forhold i forbindelse med anlægsfasen

I forslaget til høringssvar anføres det endvidere, at der ved gennemførelsen af selve anlægget af gasrørledningen skal tages videst muligt hensyn til natur og miljø jf. §20 i naturbeskyttelsesloven vedrørende offentlige anlæg. Videre gøres der opmærksom på, at der skal etableres erstatningsnatur i de områder, der på trods af ovenstående berøres af anlægsarbejdet, samt at Energinet bør gøre brug af styrede underboringer, hvor der er sårbar natur.

Trafikmæssige forhold i forbindelse med anlægsfasen

Endelig anføres det, at anlægget skal koordineres tæt med planlagte vejprojekter i kommunen. Det drejer sig om en ny motorvejsforbindelse mellem Næstved og Rønnede, som Vejdirektoratet er myndighed på, men også om en eventuel ny forbindelse mellem Næstved og Fensmark, der tangerer området, hvor Energinet foreslår at udvide den eksisterende transformerstation ved Fensmark.

Den administrative byrde ved projektet

I forlængelse heraf gøres Energinet opmærksom på de sagsbehandlingsressourcer, som Næstved Kommune skal allokere til projektet frem for betjening af borgere, med mindre kommunen kompenseres af Energinet for det betydelige ressourcetræk, som Baltic Pipe medfører.

Borgerinddragelse

Med henvisning til det borgermøde, som Energinet arrangerede d. 11. januar 2018, opfordres Energinet til at have fokus på fremtidig borgerinddragelse og til at tage højde for de erhvervsinteresser, der vil blive berørt af projektet i Næstved Kommune.

Administrationen afsender efter godkendelse af Byrådet et høringssvar til Miljøstyrelsen med ovenstående bemærkninger, jf. bilag 4.

Delegation af kompetence i forhold til Baltic Pipe til henholdsvis Plan- og Erhvervsudvalget og Teknisk Udvalg

Baltic Pipe er et meget omfattende projekt, der vil præge dagsordenen i Næstved Kommune i de kommende år, indtil gasrørledningen er etableret i 2022. For at sikre manøvredygtig og hurtig afklaring i forhold til de problemstillinger, der vil opstå undervejs, foreslås det, at Byrådet delegerer ansvaret for behandling af planmæssige forhold vedrørende Baltic Pipe til Plan- og Erhvervsudvalget samt ansvaret for behandling af natur- og miljømæssige forhold vedrørende Baltic Pipe til Teknisk Udvalg.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven

Planloven

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Supplerende bemærkninger

Teknisk Udvalg har i sit møde den 29. januar 2018 fået forelagt sagen. Udvalgets anbefaling vil foreligge til Byrådets behandling.

Plan- og Erhvervsudvalget har fået forelagt høringssvaret til skriftlig votering. Resultatet heraf vil foreligge til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget, 22.01.2018

Ad 1: Høringssvaret godkendt, dog med de bemærkninger at udvalget anbefaler, at høringssvaret indeholder en pasus omkring ”Gæsteprincippet”, og at der endvidere sker en omformulering omkring arealet øst for Tågeskov, som er karakteriseret som et større sammenhængende landskab.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Økonomiudvalget anbefaler, at kompetencen til placering i denne sag ligger i Byrådet af hensyn til sagens karakter.

Administrativ tilføjelse til Byrådets behandling den 30.1.2018

Plan- og Erhvervsudvalget (PEU) har ved skriftlig votering forholdt sig til følgende indstilling og sagsfremstilling i et foreløbigt dagsordenpunkt, udsendt den 17.1.2018:

 1. Plan- og Erhvervsudvalget, Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at godkende administrationens forslag til høringssvar til Miljøstyrelsen
 2. Teknisk Udvalg anbefaler Byrådet at delegere ansvaret til behandling af natur- og miljømæssige forhold vedr. Baltic Pipe til Teknisk Udvalg
 3. Plan- og Erhvervsudvalget anbefaler Byrådet at delegere ansvaret til behandling af planmæssige forhold vedr. Baltic Pipe til Plan- og Erhvervsudvalget

Tina Højlund Pedersen har godkendt sagsfremstilling og forslag til høringssvar.

Thor Temte har stillet ændringsforslag til forslaget til høringssvar:

Næstved byråd er af den opfattelse at ”Baltic Pipe” ikke bør anlægges.

Baltic Pipe skal efterplanen transportere gas fra de norske gasfelter til forburgere i særligt Polen, men også andre europæsike lande.

Naturgas er ikke en CO2 neutral energikilde og brugen af naturgas bør derfor udfases så hurtigt som muligt. Anlægnigen af Baltic Pipe vil udskyde tidspunktet for udfasningen af naturgas, fordi den muliggør levering af billigere gas og derved gør indførelse af vedvarende energikilder mindre rentalbel og udskyde indførelsens af disse.

Gæsteprincippet bør benyttes ift. de losejere hvor gasledningen føres igennem deres arealer.

Administrationen har den 22.1.2018 fremsendt ændringsforslagene til PEU (indarbejdet i forslaget til høringssvar) med anmodning om, at PEU’s medlemmer forholder sig til følgende 2 spørgsmål:

1. Kan udvalgets medlemmer godkende ændringsforslagene?

2. Kan udvalgets medlemmer godkende indstillingspunkt 1 og 3?

Resultatet af den skriftlige votering blev:

Ad 1: For stemte: Thor Temte (Ø)

Imod stemte: Daniel Lillerøi (A), Tina Højlund Pedersen (A), Githa Nelander (O), Niels True (V), Kirsten Devantier (V) og Otto Poulsen (V)

Ingen undlod at stemme.

Ændringsforslagene blev ikke vedtaget.

Ad 2: Sagsfremstillingens 1. og 3. indstillingspunkt blev godkendt og anbefales over for byrådet. Thor Temte stemte imod.

Teknisk Udvalg, 29.01.2018

Ad 1: Anbefales med tilføjelse om at indføre høringssvaret en bemærkning om, at undersøge mulighed for samtidig med etableringen af Baltic Pipe, at etablere en omfartsvej rundt om landsbyerne Vallensved og Kyse.

Ad 2: Anbefales.

Byrådet, 30.01.2018

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Forslag fra Thor Temte/Enhedslisten:

”Næstved Byråd er af den opfattelse at ”Baltic Pipe” ikke bør anlægges.

Baltic Pipe skal efter planen transportere gas fra de norske gasfelter til forbrugere i særligt Polen, men også andre Europæiske lande.

Naturgas er ikke en CO2 neutral energikilde og brugen af naturgas bør derfor udfases så hurtigt som muligt.

Anlægningen af Baltic Pipe vil udskyde tidspunktet for udfasningen af naturgas, fordi den muliggør levering af billigere gas og derved gør indførelse af vedvarende energikilder mindre rentabel og udskyde indførelsen af disse.”

For stemte: 1 (Thor Temte – Ø)

Imod stemte: 29 (resten)

Ad 1: Forslaget godkendt med følgende rettelser/tilføjelser:

I Energinets landskabsrapport burde man også have forholdt sig til, at den foreslåede placering øst for Tågeskov er et areal karakteriseret som større sammenhængende landskab. At dette ikke er sket, kan skyldes, at området ikke er udpeget som et sådant i Næstved Kommunes landskabsanalyse fra 2017. Området har imidlertid karakter heraf og bør derfor vurderes derefter.

Trafikmæssige forhold

Næstved Kommune vil gerne gøre opmærksom på planlagte vejprojekter, som Energinet i anlægsfasen af den foreslåede gasrørledning bør tage hensyn til.

Det drejer sig om en ny motorvejsforbindelse mellem Næstved og Rønnede, som Vejdirektoratet er myndighed på. Derudover udførte Vejdirektoratet i 2013 en forundersøgelse af strækningen mellem Næstved og Slagelse, hvorfor Næstved Kommune opfordrer Energinet til at undersøge muligheden for at etablere en omfartsvej omkring landsbyerne Vallensved og Kyse i forbindelse med anlæg af gasrørledningen.

Etablering af gasrørledning i henhold til gæsteprincippet

Næstved Kommune opfordrer til, at gasrørledningen placeres efter gæsteprincippets vilkår. Herved bevarer arealejeren retten til at ændre anvendelsen af arealet, selv om dette måtte indebære, at ledningen skal flyttes.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning om at kompetencen til placering i denne sag ligger i Byrådet af hensyn til sagens karakter.

Bilag
70. Behandling af vandløb til indberetning til Miljøstyrelsen

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 06.02.00-P16-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Byrådet besluttede den 19. december 2017 at sende sag om indberetning af Næstved Kommunes vandløb, omfattet af vandområdeplanerne til fornyet behandling i Teknisk Udvalg. Administrationen har udarbejdet et fagligt funderet kompromisforslag med afsæt i Smålandsfarvandets vandråds indstilling og efter dialog med de organisationer, der afgav den mindretalsudtalelse, der blev forelagt for Teknisk Udvalg på mødet den 15. november 2017.

Indstilling

Administrationen indstiller, at de forelagte vandløb, som fremgår af bilag 1, pkt. A, samt bilag 2 indstilles til udtagelse af vandområdeplanerne 2015-2021.

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg behandlede den 15. november 2017 sag nr. 242, Smålandsfarvandets vandråds indstilling til, hvilke vandløb i Næstved Kommune der skulle udtages eller udpeges som stærkt modificerede eller kunstige i vandområdeplanerne 2015-2021 med henblik på forelæggelse for Byrådet, jf. bilag 3. Tre medlemmer af udvalget anbefalede vandrådets forslag til Byrådets vedtagelse, tre medlemmer kunne ikke anbefale vandrådets forslag, mens et medlem var fraværende. Den 5. december 2017 skrev repræsentanter fra landbrugsforeningen Gefion et brev til Næstved Kommunes borgmester om samarbejdet i det lokale vandråd, jf. bilag 4.

Byrådet besluttede den 19. december med sag 201 at sende sagen tilbage til ny behandling i Teknisk Udvalg med henblik på at formulere et forslag, der i højere grad end det oprindeligt indstillede af Smålandsfarvandets vandråd er udtryk for et kompromis i forhold til de fremførte holdninger blandt interessenterne.

Næstved Kommune skulle oprindeligt have indberettet resultatet af Byrådets beslutning til Miljøstyrelsen senest den 31. december 2017, men har meddelt Miljøstyrelsen, at indberetningen først gennemføres efter afsluttet politisk behandling primo 2018.

Formanden for Teknisk Udvalg har den 4. januar 2018 afholdt møde med repræsentanter for de organisationer, der afgav den mindretalsudtalelse, der blev forelagt for Teknisk Udvalg på mødet den 15. november 2017.

Landbrugets repræsentanter var ligeledes inviteret til et møde, men var forhindrede.

Vandrådets opgave

Miljøstyrelsen har pålagt kommunerne 2 obligatoriske opgaver, der skal løses i forbindelse med vandrådsarbejdet.

Opgave 1 - afgrænsning af vandløb under 10 km2

Vandrådene skal - med henblik på at foreslå at udtage vandløb - i samråd med kommunen vurdere, om de udpegede vandløb lever op til de fastsatte kriterier som fx, at vandløbet opfylder miljømålet om god økologisk tilstand, samt at det er "naturligt", dvs., at vandløbet lever op til forskellige krav, der indbefatter et fald på minimum 3 ‰, et fysisk indeks på mindst 0,41 (værdien angiver, hvor varieret et vandløb er), en slyngningsgrad over 1,05, og at vandløbet ikke kan udpeges som kunstigt, stærkt modificeret eller med blødbund. Når et vandløb udtages af vandområdeplanerne, bortfalder målsætningskravene og tilhørende statslige tilskud til eventuel restaurering.

Samlet set kan de angivne værdier medvirke til vurderingen af, om vandløbet kan opnå god økologisk tilstand. Vurderingen foretages af Miljøstyrelsen.

Opgave 2 - kvalificering af udpegning af vandløb

Vandrådene skal desuden - med henblik på at udpege vandløb - i samråd med kommunen kvalificere udpegningen af vandløb i vandområdeplanerne som enten stærkt modificerede eller kunstige, hvor dette måtte være tilfældet. En betingelse for udpegningen er, at det ikke vil være muligt at opnå en god økologisk tilstand uden en restaureringsindsats.

Konsekvenser af udtagning/udpegning

Hvis et vandløb indstilles til udtagning i forbindelse med opgave 1, og Miljøstyrelsen efterkommer indstillingen, så vil det pågældende vandløb ikke længere være en del af vandområdeplanerne, hvilket betyder, at vandløbet ikke fremover skal leve op til krav om god økologisk tilstand.

Hvis et vandløb indstilles til udpegning som kunstigt eller stærkt modificeret i opgave 2, og Miljøstyrelsen efterkommer den indstilling, så kan det betyde: 1) De vandløb, der er over 10 km2 vil skulle leve op til lavere miljøkrav, dvs. at der ikke er målsætning om god økologisk tilstand, 2) hvis vandløbet er under 10 km2, så vil vandløbet på samme måde som i opgave 1 blive udtaget af vandområdeplanerne, og vandløbet skal fremover ikke leve op til kravet om god økologisk tilstand.

For begge opgaver gælder, at vandløb, der ligger midt i et større vandløbssystem, ikke kan udtages af vandområdeplanerne.

På baggrund heraf laver Miljø- og Fødevareministeren den endelige udpegning ift. opgave 1 og 2.

Administrationens vurdering af de vandløb, der foreslås udtaget fra vandområdeplanerne

De fleste af disse vandløb foreslås udtaget, da de ikke lever op til kriterierne (slygningsgrad, faldpromille og fysisk indeks) for at blive i vandområdeplanerne, jf. bilag 1, pkt. A. Enkelte opfylder nogle af kriterierne, men er på trods af dette vurderet til at have ringe potentiale til at opnå god økologisk tilstand fx pga. hyppig udtørring.

De vandløb, der er behandlet i forbindelse med opgave 2, foreslås udtaget af vandområdeplanerne, da omkostningerne ved at bringe dem i god økologisk tilstand vil være store både økonomisk og landbrugsmæssigt.

Administrationens vurdering af de vandløb, der ikke foreslås udtaget fra vandområdeplanerne

Disse vandløb opfylder kriterierne (slygningsgrad, faldpromille og fysisk indeks) for at blive i vandområdeplanerne og vurderes generelt som vandløb med potentiale til at opnå god økologisk tilstand, jf. bilag 1, pkt B og C.

De vandløb, der er behandlet i forbindelse med opgave 2, foreslås ikke udtaget, da omkostningerne ved at bringe dem i god økologisk tilstand vurderes at være små.

Lovgrundlag

BEK nr. 217 af 02/03/2017 (vandrådsbekendtgørelsen)

Lov om vandplanlægning

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Byrådet

Beslutning

Teknisk Udvalg 08.01.2018

Anbefales.

Cathrine Riegels Gudbergsen og Elmer Jacobsen stemmer imod.

Administrativ tilføjelse til Byrådet den 30.1.2018

Kritik af processen ifm. Vandrådsarbejdet.

Medlem af skovforeningen Flemming Duus Mathiesen og Gefion har i forbindelse med afslutningen af Vandrådsarbejdet henvendt sig til Næstved Kommune og TU med kritik af processen, herunder udvalgsbehandlingen. De har bl.a. anført, at følgende citat fra TU-mødet d. 8. januar 2018 ikke er i overensstemmelse med reglerne for vandrådsarbejdet, idet der ifølge disse ikke skal inddrages økonomiske betragtninger ifm. udvælgelse af Vandløb.

”De vandløb, der er behandlet i forbindelse med opgave 2, foreslås ikke udtaget, da omkostningerne ved at bringe dem i god økologisk tilstand vurderes at være små.”

Hertil kan administrationen oplyse, at ”omkostninger” ikke skal forstås i økonomisk forstand. Det er indsatsen ved at bringe dem i god økologisk stand, som vurderes at være lille. Administrationen finder derfor, at der ikke er modstrid med reglerne mv. om vandrådsarbejdet.

Desuden kritiserer Gefion, at der har været afholdt møde med de grønne organisationer efter sidste møde i Vandrådet. Hertil skal bemærkes, at Gefion også var inviteret til mødet men meldte forfald og så sig ikke i stand til at sende en anden, selvom de af administrationen blev opfordret hertil. Det var ikke muligt at holde et nyt møde, da mødet i Teknisk Udvalg d. 8. januar 2018 var nært forestående. Det skal bemærkes, at Vandrådet er et rådgivende organ, og kommunen er ikke forpligtet til at følge Vandrådets indstilling. Desuden var der ikke længere tale om en endelig indstilling efter sidste møde i Vandrådet, da de grønne organisationer efterfølgende afgav en mindretalsudtalelse.

Byrådet, 30.01.2018

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Tilbagesendt til Teknisk Udvalg.

Bilag
71. Regulativ for bygge- og anlægsaktiviteter i Næstved

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 09.18.00-K09-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

I mange anlægsprojekter er der elementer af støj og støv, der i dag kræver en administrativ tilladelse fra miljømyndigheden ved Næstved Kommune. En stor del af disse aktiviteter holder sig inden for rammerne af, hvad der normalt gives tilladelse til. Ved at beskrive praksis på området i et regulativ, hvorefter der ikke skal søges om tilladelse i de tilfælde, den pågældende aktivitet holder sig inden for rammerne beskrevet i regulativet, vil betyde en administrativ forenkling. I tilfælde, der ligger ud over regulativet, vil det stadig skulle søges om tilladelse eller dispensation til at gennemføre arbejdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. Byrådet vedtager at sende "Regulativ for støjende og støvende bygge-, nedrivnings- og anlægsarbejder i Næstved Kommune" i høring.
 2. Byrådet henlægger beslutningskompetencen for regulativet til Teknisk Udvalg.
 3. Endelige vedtagelse af "Regulativ for støjende og støvende bygge-, nedrivnings- og anlægsarbejde i Næstved Kommune" samt eventuelle fremtidige ændringer af regulativet kan herefter vedtages af Teknisk Udvalg.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et forslag til et regulativ, som foreslås fremover at regulere alle private og offentlige bygge- og anlægsarbejder i Næstved Kommune. Regulativet er en forenkling af gældende procedure på området, hvor alle støjende eller støvende bygge-, nedrivnings- og anlægsarbejder skal anmeldes til miljømyndigheden ved Næstved Kommune. Hvis forslaget til regulativ vedtages, vil det fremover kun være nødvendigt at ansøge om dispensation, hvis bygge- eller anlægsarbejdet går ud over regulativets bestemmelser.

Regulativet stadfæster gældende praksis på området, men gør reglerne mere gennemskuelige og synlige for borgerne samt for entreprenører m.fl., som overvejer at udføre bygge-, nedrivnings- eller anlægsarbejder i Næstved Kommune. Med regulativet forventer administrationen en forenkling af procedurerne med at regulere de omfattede støjende og støvende arbejdstyper.

For eksempel indeholder regulativet en bestemmelse om, at alle støjende og støvende arbejder skal foretages i dagtimerne. I dagtimerne er der ikke fastsat støjgrænser for arbejdets udførelse, men vilkår om, at bygherre som udgangspunkt skal vælge den mindst støjende arbejdsform. Hvis arbejdet ikke kan udføres i dagtimerne, fx pga. hensynet til trafikken i området, kan bygherre søge om dispensation fra regulativets bestemmelser. En dispensation kan fastsætte nærmere retningslinjer for arbejdets udførelse.

Konsekvenser

 • Regulativet giver større gennemskuelighed for borgere og entreprenører.
 • Regulativet medfører, at færre sager vil kræve konkret sagsbehandling.

Høringer

Regulativet sendes i 4 ugers offentlig høring inden endelig vedtagelse.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 966 af 23/06/2017

Bekendtgørelse om regulering af visse aktiviteter: Bekendtgørelse nr. 844 af 23/06/2017

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Byrådet

Beslutning

Teknisk Udvalg 08.01.2018

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales

Ad 3: Anbefales

Der tilføjes en administrativ bemærkning omkring vibrationsgener til Byrådets behandling.

Administrativ tilføjelse

Vedr. vibrationer: I henhold til regulativet skal bygherre vælge den mindst generende arbejdsform. Om det f.eks. ved spunsning er vibrering eller egentlig spunsning, som er den bedste løsning, er op til bygherre at vurdere. Det er en vurdering af de lokale forhold: jordbund, afstand til naboerne og andet, som afgør, hvad den bedste løsning er. Typisk vil den ene form for gene blive erstattet af en anden. Hvis spuns vibreres ned, kan det give anledning til vibrationsgener, hvis spuns hamres ned, giver det anledning til støjgener. Valget af arbejdsmetode kan derfor være den arbejdsmetode, som giver den korteste arbejdsperiode. Hvis naboerne føler sig generet, vil administrationen kunne anmode om en redegørelse, men det påhviler altid bygherre at vurdere forholdene – herunder generne for naboerne.

Som udgangspunkt er naboer, hvor det vurderes, at de vejledende støjgrænser ikke er overholdt, omfattet af høringsreglerne/orienteringskravet. Typisk er det kun naboer inden for 50 til 100 meters afstand, som skal orienteres – alt efter arbejdets karakter.

Byrådet, 30.01.2018

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Ad 1, 2 og 3: Godkendt.

Bilag
72. Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 14.00.07-P15-1-15

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

I denne sag skal der tages stilling til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) samt Beredskabsstyrelsens udtalelse til planen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet Midt- og Sydsjællands Brand og Redning, med Beredskabskommissionens bemærkninger.

Sagsfremstilling

På baggrund af Beredskabskommissionens beslutninger på møde den 24. februar 2017 sag nr. 2, hvor oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab blev behandlet, er den endelige plan fremsendt til udtalelse ved Beredskabsstyrelsen den 12. juli 2017.

Den 19. september 2017 blev der afholdt et afklarende møde med Beredskabsstyrelsen, der medførte, at der den 25. september 2017 blev fremsendt et lettere justeret planforslag til styrelsen.

Beredskabsstyrelsen finder som udgangspunkt, at MSBR med den planlagte dimensionering vil kunne iværksætte og gennemføre en forsvarlig indsats.

Beredskabsstyrelsen bemærker dog, at Beredskabskommissionen skal have fokus på spørgsmålet om alene at anvende honoraransatte (deltidsansatte) indsatsledere i et større geografisk område.

Beredskabsstyrelsen skal ikke godkende dimensioneringen af redningsberedskabet, men alene afgive en udtalelse på baggrund af en faglig og teknisk gennemgang af planforslaget.

Udtalelsen skal ses som en faglig rådgivning, der skal indgå i det samlede sagsmateriale, der skal behandles i byrådene/kommunalbestyrelserne.

Planforslag og Beredskabsstyrelsens udtalelse har været behandlet på møde i MED-Hovedudvalget den 30. november 2017, hvor plan og udtalelse blev taget til efterretning.

Den videre proces vil være, at forslaget til plan for den risikobaserede dimensionering af MSBR sammen med Beredskabsstyrelsens udtalelse efter behandling på møde i Beredskabskommissionen fremsendes til behandling i ejerkommunernes byråd/kommunalbestyrelser med henblik på godkendelse og iværksættelse hurtigst muligt derefter.

VURDERING

Det vurderes at planforslaget afspejler Beredskabskommissionens beslutninger fra mødet den 24. februar 2017, samt at Beredskabsstyrelsens udtalelse ikke giver anledning til ændringer eller yderligere bemærkninger.

I forhold til Beredskabsstyrelsens bemærkning om fokus på anvendelsen af udelukkende honoraransatte indsatsledere i et større geografisk område, vurderes det, at være en del af den samlede løbende evaluering af løsningen af driftsopgaverne i MSBR.

Politisk behandling

Byrådet

Beslutning

Byrådet, 30.01.2018

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Godkendt.

Bilag
73. Fastlæggelse af ramme for leasingfinansiering i 2018

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-S00-3-18

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Næstved Kommune har en masteraftale vedrørende leasing med Kommuneleasing. Byrådet skal årligt godkende den økonomiske ramme for leasingfinansiering for regnskabsåret.

Den årlige leasingramme for 2018 fastlægges til 30 mio. kr., svarende til de foregående år. Rammeaftalen anbefales forlænget med 2 år, svarende til optionen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. at kommunens samlede leasingramme med Kommuneleasing udvides fra 60 til 90 mio. kr.
 2. at Masteraftalen med Kommuneleasing forlænges med to år, for 2018 og 2019 (option)
 3. at leasingrammen for 2018 på 30 mio. kr. godkendes

Sagsfremstilling

Næstved Kommune har for årene 2016 - 2017 indgået en Masteraftale vedrørende leasing med Kommuneleasing. Kommunen har mulighed for forlængelse af aftalen i to år (option). Byrådet skal årligt godkende de økonomiske rammer for finansiering via leasing for regnskabsåret. Der blev i 2016 og 2017 besluttet en årlig ramme på 30.0 mio. kr.

I perioden frem til 31.12.2017 er rammeaftalen aftalt til kr. 60.000.000,- kr. hvoraf der resterer ca. 13,7 mio. kr. til nye leasingaftaler.

Rammeaftalen kan jf. aftalens bestemmelser forlænget frem til 31.12.2019.

Idet leasingbehovet for 2018 er større end de resterende 13,7 mio. kr. vil der være behov for at udvide rammen.

Næstved Kommune har mulighed for at udvide rammen med 30 mio. kr., således at den samlede ramme udgør 90 mio. kr.

I relation til udbudsreglerne omkring leasingaftaler er grænseværdierne fastsat efter de omkostninger, der er ved at lease og ikke leasingsummen.

Der er vurderet følgende leasingbehov i 2018:

Område

Indkøb af

Beløbsramme

Sundhedsområdet

Hjælpemidler

11,0 mio. kr.

IT

Netværk WAN, hard- og software, GIS mv.

6,0 mio. kr.

Skole IT

Hardware

6,0 mio. kr.

Biler, ikke øremærket

Finansiel og operationel leasing

2,0 mio. kr.

Diverse, ikke øremærket

Rådighedsramme

5,0 mio. kr.

I alt

30,0 mio. kr.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Betalingen af leasingydelserne afholdes inden for de respektive områders budgetter.

Beslutning

Økonomiudvalget, 22.01.2018

Ad 1, 2 og 3: Anbefales.

Byrådet, 30.01.2018

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Ad 1, 2 og 3: Godkendt.
74. Valg til bestyrelsen i Arena Næstved

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.10-A30-39-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Indstilling

Valggruppe 1 (A+B+F+O+Ø) indstiller følgende:

Carsten Haurum

Valggruppe 2's (C+V) indstilling vil foreligge til mødet.

Byrådet vælger ved flertalsvalg formand for bestyrelsen blandt de af Byrådet valgte medlemmer.

Sagsfremstilling

Byrådet udsatte beslutning om valg af medlemmer til Arena Næstveds bestyrelse på møde den 9. januar 2018. Sagsfremstillingen fremlægges igen til beslutning med tydeligere indstilling.

Ifølge vedtægten for Arena Næstved § 5 skal Næstved Kommune udpege 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 1 bestyrelsesmedlem kan være medlem af Næstved Byråd.

For at kunne udføre sine opgaver skal det ved udpegningen af bestyrelsesmedlemmer sikres, at bestyrelsen samlet besidder nødvendige kompetencer vedrørende sports-, kultur- og udstillingsarrangementer (”events”), erhvervs- og forretningsforhold, ledelse, økonomi, jura og almennyttige idræts- og kulturforhold.

Ifølge vedtægtens § 5 så udpeges bestyrelsens medlemmer for en funktionsperiode på 4 år at regne fra udpegningstidspunktet, dog således, at byrådsmedlemmets funktionsperiode følger Byrådets.

Næstved Kommune bestemmer hvilket af de bestyrelsesmedlemmer, kommunen har udpeget, som skal være formand for bestyrelsen. Formanden skal navnlig besidde kompetencer vedrørende sports- og kulturarrangementer (”events”) jf. vedtægtens § 5.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagtslæren samt kommunestyrelsesloven § § 24 og 25.

Politisk behandling

Byrådet

Beslutning

Byrådet, 30.01.2018

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Anmeldte valggrupper:

Valggruppe 1: A+B+F+O+Ø

Valggruppe 2: C+V

Valgt blev:

Carsten Haurum

Kristian Skov-Andersen (V)

Som formand blev valgt Carsten Haurum.
75. Udpegning til Handicaprådet

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.10-A30-67-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Byrådet valgte på møde den 9. januar 2018 Michael Perch (A) og Cathrine Riegels Gudbergsen (V) som Kommunalbestyrelsens repræsentanter i Handicaprådet. Danske Handicaporganisationer har på sit årsmødet indstillet repræsentanter til Handicaprådet i Næstved Kommune. Handicaprådets sammensætning fremlægges til Byrådets godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender indstillingerne fra Danske Handicaporganisationer og Forvaltningens repræsentanter.

Sagsfremstilling

Ifølge Forretningsordenen for Handicaprådet består rådet af 10 medlemmer, der sammensættes med 5 medlemmer udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer, samt 5 medlemmer, der repræsenterer kommunalbestyrelsen og forvaltningen. Byrådet har på møde den 9. januar 2018 udpeget:

Michael Perch (A), stedfortræder Hanne Sørensen (A)

Cathrine Riegels Gudbergsen (V), stedfortræder Rico Carlsen (V)

Danske Handicaporganisationer Næstved indstillede på sit årsmøde den 9. januar 2018 følgende:

Tonny Ploug, Engvej 19, st. lejl. 39, Næstved (Dansk Handicap Forbund)

Peer Skjold Hansen, Bakkedraget 4, Gelsted (Scleroseforeningen)

Jessica Rohde, Kalbyrisvej 77, Næstved (Næstved Døveforening)

Mona Lisa Serritslev, Overdrevsvej 3, Fuglebjerg (Dansk Handicap Forbund)

Annja Hansen, Ostenfeldtsvej 12 A, st., Næstved (ADHD Foreningen)

Der er ikke indstillet stedfortrædere. Organisationen angiver i sin indstilling, at DH Næstved er startet med ny bestyrelse, og bestyrelsen vil snarest få udpeget stedfortrædere.

Forvaltningen indstiller følgende medlemmer og stedfortrædere:

Center for Børn og Unge:

Thomas Carlsen - stedfortræder Sven Sørensen

Center for Handicap og Psykiatri:

Bo Gammelgaard - stedfortræder Hans Hugo Andersen

Center for Trafik og Ejendomme:

Torben Kelm Danielsen - stedfortræder Jesper Klaus Feldballe Hansen.

Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed på det sociale område § 37a

Politisk behandling

Byrådet

Beslutning

Byrådet, 30.01.2018

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Godkendt.

Bilag
76. Valg til bestyrelsen i Næstved Erhverv A/S

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.10-A30-71-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Der skal ske udpegning til bestyrelsen for Næstved Erhverv.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der udpeges 2 medlemmer til Næstved Erhvervs bestyrelse.

Borgmesteren er født formand og således det ene medlem.

Sagsfremstilling

Lovgrundlag

Vedtægterne for Næstved Erhverv

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Beslutning

Økonomiudvalget, 22.01.2018

Valggruppe 2 indstiller Søren Revsbæk (V).

Herudover ønsker Økonomiudvalget, at formanden for Plan- og Erhvervsudvalget udpeges til bestyrelsen.

Byrådet, 30.01.2018

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Godkendt.

Bilag
77. Valg af medlem til Union of Baltic Cities

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.10-A30-77-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Sagen omhandler udpegning af medlem til Union of Baltic Cities (UBC).

Indstilling

Administrationen indstiller, at der udpeges et medlem til repræsentantskabet i Union of Baltic Cities.

Valggruppe 1 peger på John Lauritzen (A).

Sagsfremstilling

UBC blev stiftet i 1991 i Gdansk – og Næstved Kommune var blandt de stiftende kommuner.

Den består af ca. 100 byer i 10 lande omkring Østersøen.

UBC er unik, på den måde, at den er den eneste organisation, som engagerer det lokapolitiske liv, nemlig kommuner.

Eksempler på aktiviteter (2017)

 • Deltagelse i årlige bestyrelsesmøder
  (Næstved Kommune er medlem af UBC’s bestyrelse)
 • Deltagelse i et Youth in Action projekt
  Unge fra flere lande (5 fra Næstved) fik mulighed for at udtrykke sig i den digitale verden
 • Deltagelse af Næstved Jobcenter i S2W projektet (School to Work)
  Et uddannelses- og beskæftigelsesprojekt
 • Deltagelse af Integrationsområdet i et fælles udviklings projekt
  vedr. nye borgere med flygtningebaggrund
 • Deltagelse i UBC’s generalforsamling med fokus på tema om global og lokal bæredygtig udvikling

Udover ovenstående eksempler bliver UBC brugt til kommunale partnerskaber og partnersøgning.

Valg til repræsentantskabet i Union of Baltic Cities sker i efteråret i ulige år. Valgperioden er 2 år.

John Lauritzen (A) overtog i 2015 medlemskabet efter Søren Revsbæk (V).

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Beslutning

Økonomiudvalget, 22.01.2018

Valggruppe 1 indstiller John Lauritzen (A).

Udvalget foreslår, at information omkring bestyrelsens arbejde fremover tilgår Økonomiudvalget.

Byrådet, 30.01.2018

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Godkendt.

Bilag
78. Vedtagelse af Forretningsorden for Byrådet

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-G01-2-18

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet vedtager de foreslåede ændringsforslag til Byrådets Forretningsorden af 2018.

Sagsfremstilling

Byrådet skal i henhold til kommunestyrelsesloven § 2 stk. 4 vedtage en forretningsorden for Byrådets virke. Forretningsorden indeholder de processuelle regler for Byrådets virksomhed blandt andet regler om indkaldelse til møder, vedtagelse af dagsorden og afstemninger. Byrådets nuværende Forretningsorden er vedtaget i 2010.

Indenrigsministeriet har udarbejdet vejledende normalforretningsorden for primærkommuner jf. cirkulære nr. 129 af 17. juni 1969. Vedhæftede bilag med udkast til forretningsorden af 10. januar 2018 tager udgangspunkt i ministeriets cirkulære. Der er dog i udkastet foretaget konsekvensrettelser i forhold til ministeriets cirkulære, idet ordet ”han” er rettet til vedkommende eller til borgmesteren, ligesom nedenstående følgende ændringsforslag til Byrådets Forretningsorden af 2010 er betinget af den elektroniske formidling af materiale til Byrådets medlemmer, som i dag er praksis i Næstved Kommune.

Forretningsorden 2010

Ændringsforslag til Forretningsorden 2018 udført med kursiv og fed

Bemærkninger

§ 2. Er et medlem forhindret i at deltage i et møde i Byrådet, meddeler vedkommende borgmesteren dette inden mødets afholdelse. I beslutningsprotokollen anføres for hvert enkelt møde, hvilke medlemmer der har været fraværende.

§ 2. Er et medlem forhindret i at deltage i et møde i Byrådet, meddeler vedkommende borgmesteren dette inden mødets afholdelse. I beslutningsprotokollen anføres for hvert enkelt møde, hvilke medlemmer der har været fraværende under henholdsvis enkelte punkters behandling eller været fraværende under hele mødet.

Den foreslåede tilføjelse er i overensstemmelse med praksis i Næstved Kommune.

§ 3.

Stk. 2. Borgmesteren foranlediger, at der senest 4 hverdage inden et ordinært mødes afholdelse tilsendes hvert af Byrådets medlemmer en dagsorden.

Stk. 3. Når en sag er optaget på dagsordenen for et ordinært møde, skal det fornødne materiale til sagens bedømmelse – med mindre det forinden er tilsendt medlemmerne – være tilgængeligt på rådhuset i mindst 3 hverdage inden mødet, heraf mindst 1 dag i tidsrummet 18.00 – 20.00. En fortegnelse over sagerne skal samtidig være fremlagt.

§ 3.

Stk. 2. Borgmesteren foranlediger, at der senest 4 hverdage inden et ordinært mødes afholdelse tilsendes hvert af Byrådets medlemmer en dagsorden. Det fornødne materiale til sagerne bedømmelse samt dagsorden formidles elektronisk til Byrådets medlemmer.

Stk. 3. Såfremt det ikke er muligt at formidle det fornødne materiale og en dagsorden elektronisk til Byrådets medlemmer, skal materialet og dagsorden i fysisk form være tilgængeligt på Rådhuset i mindst 3 hverdage inden mødet, heraf mindst 1 dag i tidsrummet 18.00 – 20.00. En fortegnelse over sagerne skal samtidig være fremlagt.

Byrådet kan i henhold til styrelsesloven § 8a beslutte, at materiale kun udsendes elektronisk til Byrådets medlemmer.

Den foreslåede ændring af Forretningsordens tekst i § 2 stk. 2 er i overensstemmelse med praksis i Næstved Kommune.

Den foreslåede ændring af Forretningsordens § 3 stk. 3 følger som konsekvens af formuleringen af stk. 2.

§ 6.

Stk. 3. Når en sag undergives to behandlinger, skal dens dokumenter efter 1. behandling så vidt muligt fremlægges til eftersyn for medlemmerne eller cirkulere blandt disse.

§ 6.

Stk. 3. Når en sag undergives to behandlinger, skal dens dokumenter efter 1. behandling formidles elektronisk til Byrådets medlemmer.

Sproglig tilretning i forhold til praksis.

Forretningsordenen skal gennemgå to behandlinger i Byrådet.

Lovgrundlag

Styrelsesloven § 2, samt cirkulære af 17. juni 1969.

Politisk behandling

Byrådet den 30. januar 2018 og 27. februar 2018.

Beslutning

Byrådet, 30.01.2018

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Godkendt.

Bilag
79. Administrationsgrundlag for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelser til folkevalgte og politisk udpegede ikke folkevalgte personer

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 81.14.00-P21-2-18

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Administration af regler om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelser til byrådsmedlemmer.

Beslutning om udbetaling af diæter og tabt arbejdsfortjeneste til ikke-folkevalgte i nævn og råd.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. Der i henhold til styrelseslovens § 16 stk. 5 udbetales erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, ved deltagelse i de specifikt nævnte kurser og konferencer, som nævnt under punkt A. At Byrådet beslutter, hvorvidt der skal opkræves kursusbetaling fra medlemmer, som melder fra til et kursus efter bindende tilmeldning er foretaget af medlemmet, eller som udebliver fra kursusdeltagelse uden gyldig grund.
 2. Der i henhold til styrelseslovens § 16 stk. 5 træffes beslutning om, at udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste kan ydes, når et medlem deltager i aktiviteter, som nævnt under punkt A.
 3. Der i henhold til styrelseslovens § 16 stk. 10 træffes beslutning om, at der udbetales godtgørelser ved deltagelse i aktiviteter omfattet af § 16 stk. 1, litra g, som nævnt under punkt B.
 4. Der ydes anden støtte til byrådsmedlemmerne, som nævnt under punkt C.
 5. Der udbetales diæter og tabt arbejdsfortjeneste til ikke-byrådsmedlemmer, som er medlemmer af Beredskabskommissionen, Bevillingsnævnet, Fredningsnævnet og Integrationsrådet, som nævnt under punkt D
 6. Det samlede administrationsgrundlag godkendes, herunder regler om overholdelse af frister, som nævnt under punkt E.
 7. Tilføjelse om udvalgsvederlag godkendes.

Sagsfremstilling

Udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udbetaling af godtgørelser i henhold til styrelseslovens § 16 - til folkevalgte -og 16 a - til politisk udpegede - giver af og til anledning til spørgsmål om, hvornår, der er etableret et grundlag for udbetaling af ydelserne.

Begge former for vederlæggelse, den tabte arbejdsfortjeneste og udbetaling af godtgørelser er tæt og juridisk kompliceret reguleret i styrelsesloven. Kort fortalt kan om tabt arbejdsfortjeneste oplyses, at denne kan til byrådsmedlemmer udbetales i to tilfælde. Det ene tilfælde omfatter deltagelse i møder og arrangementer, hvortil mødepligten og det borgerlige ombud betinger deltagelse. I andre tilfælde kræver en udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste, at der foreligger en protokolleret konkret byrådsbeslutning om, at ville yde tabt arbejdsfortjeneste. Skematisk kan grundlaget for den tabte arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer fremstilles således:

Tabt Arbejdsfortjeneste, kommunestyrelsesloven § 16 - folkevalgte.

Møder m.v.

Tabt arbejdsfortjeneste?

Byråds og udvalgsmøder

(litra a)

Ja

Kommunale hverv efter udpegning

(litra b)

Ja

Kurser

(litra c)

KUN hvis vedtaget af Byrådet, hvorfor denne sagsfremstilling er nødvendig

Seminarer

(litra d)

Ja

Revisionsberetninger

(litra e)

Ja

Andre hverv efter anmodning

(litra f)

KUN hvis vedtaget af Byrådet, hvorfor denne sagsfremstilling er nødvendig

Andre aktiviteter

(litra g)

Nej

Godtgørelser som eksempelvis befordringsgodtgørelse og fravær fra hjemmet-godtgørelse (rejsegodtgørelse) mv. er obligatoriske godtgørelser, som skal udbetales, når der deltages i aktiviteter, som er omfattet af styrelsesloven § 16 stk. 1, litra a – f.

De tilfælde af aktiviteter, som derimod er omfattet af § 16 stk. 1, litra g, fordrer en protokolleret konkret beslutning i byrådet som grundlag for at kunne udbetale godtgørelse. Skematisk kan grundlaget for godtgørelser fremstilles således:

Godtgørelser, kommunestyrelsesloven § 16.

Møder m.v.

Godtgørelser?

Byråds og udvalgsmøder

(litra a)

Ja

Kommunale hverv efter udpegning

(litra b)

Ja

Kurser

(litra c)

Ja

Seminarer

(litra d)

Ja

Revisionsberetninger

(litra e)

Ja

Andre hverv efter anmodning

(litra f)

Ja

Andre aktiviteter

(litra g)

KUN hvis vedtaget af Byrådet, hvorfor denne sagsfremstilling er nødvendig

A. Tabt arbejdsfortjeneste folkevalgte

Kursusdeltagelse

Byrådet har tidligere truffet beslutning om, at der kan udbetales tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i følgende kurser:

- Alle KL konferencer og temamøder for byrådsmedlemmer, eksempelvis Kommunaløkonomisk Forum, KL jobcamp, KL´s sociale Temamøde, Børnetopmøde, Skolerigsdag m.v.

- Danmarks Biblioteksforening Konference

- Kulturregion i Region Sjælland

- Kommunernes Skolebiblioteksforening

- " Kattegatkurser" og COK kurser om byrådsarbejde

Om kursusdeltagelse kan Byrådet beslutte, at medlemmer skal opkræves deltagerbetaling for kursusdeltagelse, såfremt et medlem melder fra til et kursus efter bindende tilmeldning er foretaget uden, at medlemmet har en gyldig grund hertil, eller medlemmet blot udebliver fra kursus uden en gyldig grund hertil. Som gyldig grund anses en grund, der kan sidestilles med lovlig forfaldsgrund.

Aktiviteter omfattet af § 16 stk. 1, litra f andre hverv efter anmodning fra Byrådet.

Såfremt et medlem bestrider et kommunalt hverv, skal medlemmet være udpeget af byrådet for, at tabt arbejdsfortjeneste kan udbetales. Er medlemmet eksempelvis udpeget til et hverv af en af byrådet nedsat styregruppe eller udvalg, kan der kun udbetales tabt arbejdsfortjeneste, såfremt byrådet har pålagt ellerforudsat, at styregruppen / udvalget skal udpege medlemmer til det pågældende hverv.

Administrationen skal derfor foreslå, at deltagelse i følgende aktiviteter udløser tabt arbejdsfortjeneste, efter protokolleret beslutning om deltagelse i aktiviteterne i udvalgeller byråd:

- forhandlinger med andre kommunale, regionale eller statslige myndigheder, der sker i tilknytning til en konkret sag i kommunen

- fagudvalgenes studieture inden for EU’s grænser en gang i valgperioden

- venskabsbybesøg, hvor der sker aflæggelse af rapport til Byrådet

- borger-, dialog og orienteringsmøder, som afholdes i tilknytning til et konkret sagsområde, som behandles for udvalget

- studie- og besigtigelsesture inden for udvalgets arbejdsområde

B. Godtgørelser

For så vidt angår godtgørelser, herunder befordringsgodtgørelse, foreslår administrationen, at der ydes befordringsgodtgørelse efter protokolleret beslutning om deltagelse i aktiviteter omfattet af litra g i følgende tilfælde:

- byrådsmedlemmers, herunder formænd og næstformænds deltagelse efter anmodning fra administrationen i mødeforberedelse af møder nævnt under litra a.

- byrådsmedlemmers besøg på institutioner, hvor besøg er afledt af særskilt invitation til hele byrådet.

- udvalgsmedlemmers deltagelse efter anmodning fra administrationen i besigtigelser i sager, som konkret behandles af udvalget.

- udvalgsmedlemmers besøg på institutioner, som hører under udvalget, i det omfang besøgene sker for at fremme udvalgets indsigt i institutionernes aktiviteter og dialog med institutionerne.

C. Anden støtte

Bilag 12 redegør for anden støtte til byrådsmedlemmerne i form af It-udstyr, telefoni og abonnementer.

D. Diæter og tabt arbejdsfortjeneste til politisk udpegede ikke medlemmer af Byrådet

Når man ikke er byrådsmedlem og man udpeges til at repræsentere kommunen eller varetage et hverv, følger det af kommunestyrelsesloven § 16a, at byrådet skal tage stilling til, om der skal ydes diæter eller tabt arbejdsfortjeneste for varetagelsen af repræsentationen i de tilfælde, hvis varetagelsen ikke er særskilt vederlagt i medfør af lovgivning eller vedtægtsbestemt.

De udpegede personer har krav på godtgørelser i medfør af kommunestyrelsesloven § 16a stk. 6. Godtgørelsen er obligatorisk og kan ikke fraviges.

Medlemsskab af følgende råd og nævn udløser diæter eller tabt arbejdsfortjeneste ihenhold til styrelsesloven § 16a:

- Beredskabskommissionen

- Bevillingsnævnet

- Fredningsnævnet

- Integrationsrådet

Ved udpegninger til øvrige nævn, råd og bestyrelser ydes ikke diæter eller tabt arbejdsfortjeneste med mindre Byrådet beslutter andet.

E. Administrationsgrundlag bilag 13

Af bilag 13 fremgår, at medlemmernes indsendte opgørelser til brug for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelser ikke må angå aktiviteter, som rækker længere end 2 måneder tilbage i tid. Byrådsmedlemmerne har således pligt til løbende at indsende anmodninger og dokumentation for krav. To-måneders fristen er nødvendig for at kunne overholde almindelige krav til økonomistyring og i forhold til at kunne føre en fornøden kontrol med det udbetalte.

Tilføjelse om udvalgsvederlag

Byrådet besluttede på møde d. 9. januar 2018 at yde et udvalgsvederlag på 33.684 kr. til de stående udvalgs medlemmer. I sagsfremstillingen blev den procentvise opgørelse fastsat til 138 % af borgmestervederlaget, da vederlaget blev beregnet ud fra, at der var 46 udvalgspladser til fordeling. Da der kun skal fordeles 45 udvalgspladser, og da det er forudsat, at Byrådet har ønsket et uændret udvalgsvederlag i forhold til sidste periode, skal Byrådet godkende, at det samlede udvalgsvederlag for stående udvalg og Økonomiudvalget nu udgør 134,9 % af borgmestervederlaget.

Lovgrundlag

Styrelsesloven §§ 16 og 16 a

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi oplyser, at der er i 2017 udbetalt 130.588 kr. til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

Beslutning

Økonomiudvalget, 22.01.2018

Ad 1-7: Anbefales.

Byrådet, 30.01.2018

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Ad 1-7: Godkendt.

Bilag


Sidst opdateret den 2. februar 2018