Referat
Byrådet 8. januar 2019

Dato

08.01.2019

Tid

16.00

Sted

Byrådssalen, Teatergade 8, 2. sal

Deltagere

Aligo Francis (A),
Anette Brix (C),
Brian Hornbek (A),
Carsten Rasmussen (A),
Cathrine Riegels Gudbergsen (V),
Charlotte Roest (A),
Daniel Lillerøi (A),
Elmer Jacobsen (V),
Freja Lynæs Larsen (Ø),
Githa Nelander (O),
Hanne Sørensen (A),
Helge Adam Møller (C),
Helle Jessen (A),
Jette Leth Buhl (F),
Jørgen Christiansen (A),
Kirsten Devantier (V),
Klaus Eusebius Jakobsen (B),
Kristian Skov-Andersen (V),
Lars Hoppe Søe (B),
Linda Frederiksen (A),
Marianne Olsen (A),
Michael Perch (A),
Niels D. Kelberg (O),
Niels True (V),
Otto Poulsen (V),
Per Sørensen (A),
Rico Carlsen (V),
Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V),
Søren Revsbæk (V),
Thor Temte (Ø),
Tina Højlund Pedersen (A),


1. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-G01-20-17

Beslutning

Byrådet, 08.01.2019

Godkendt med den ændring at sag nr. 3 tages af dagsordenen idet kompetencen til at igangsætte forberedelsesarbejdet ligger placeret i Teknisk Udvalg.
2. Beslutning om høringssvar til statens behandling af vandrådsarbejdet

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 06.02.00-P17-1-18

Resume

Politisk behandling

Byrådet (godkender), 08.01.2019

Byrådet godkendte den 27. februar 2018 indstillingen til Miljøstyrelsen om, hvilke vandløb, der skulle udtages af vandområdeplanerne 2015-21 m.v. Miljø- og Fødevareministeriet har sendt bekendtgørelse i høring på baggrund af kommunernes indstillinger til vandområdeplanerne 2015-2021.Der er ikke fuldstændig sammenfald mellem det, Næstved Kommune indstillede og det, Miljøstyrelsen har sendt i høring.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådets beslutning fra februar 2018 genfremsendes som Næstved Kommunes høringssvar til Miljø- og Fødevareministeriets udkast til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter og bilag til bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster.

Sagsfremstilling

Vandrådsarbejdet påbegyndtes i 2017 og mundede ud i Byrådets indstilling til Miljøstyrelsen om, hvilke vandløb Næstved Kommune indstiller til udtagelse af vandområdeplanerne 2015-2021, m.v.Byrådet behandlede den 27. februar 2018 (sag nr. 100) Næstved Kommunes indstilling til Miljøstyrelsens vandområdeplaner 2015-2021. Byrådet godkendte, at 20 vandløb blev udtaget/udpeget som stærkt modificerede eller kunstige fra vandområdeplanerne 2015-2021, læs en uddybning heraf nedenfor.

Konsekvensen af, at et vandløb udtages af vandområdeplanerne er, at målsætningskravene bortfalder samt tilhørende statslige tilskud til en eventuel restaurering.

Miljø- og Fødevareministeriet har nu behandlet kommunernes indstillinger og har på baggrund heraf sendt udkast til ændringer af bilag til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter og bilag til bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster i høring frem til den 25. januar 2019, jf. bilag 1. Dette betyder, at der i denne periode kan afgives bemærkninger til ændringer af bekendtgørelsen via Miljø- og Fødevareministeriets høringsværktøj.

Resultatet af Miljø- og Fødevareministeriets behandling

Nedenfor kan Næstved Kommunes indstilling fra februar 2018 ses efterfulgt af Miljø- og Fødevareministeriets forslag til indholdet af vandområdeplanerne 2015-2021:

9 strækninger blev foreslået udtaget af vandområdeplanerne 2015-2021.

 • Miljø- og Fødevareministeriet forslår, at 7 strækninger udgår, og 2 strækninger bliver i vandområdeplanerne.

5 delstrækninger blev foreslået udtaget af vandområdeplanerne.

 • Miljø- og Fødevareministeriet har ikke udtaget nogle af disse delstrækninger.

3 vandløb blev foreslået fastholdt i vandområdeplanen.

 • Miljø- og Fødevareministeriet forslår, at 1 strækning udgår af vandområdeplanerne.

6 strækninger blev foreslået udpeget som stærkt modificeret.

 • Arbejdet med udpegningerne har Miljø- og Fødevareministeriet udskudt til slutningen af 2019 sammen med udarbejdelsen af de nye vandområdeplaner.

6 vandløb blev ikke udpeget som stærkt modificeret.

 • Arbejdet hermed er som sagt udskudt.

Af bilag 2 fremgår en samlet oversigt over, hvilke vandløb, der er udtaget/ikke udtaget i forbindelse med Byrådets behandling i februar 2018 over for Miljø- og Fødevareministeriets behandling.

Administrationens vurdering

Den beslutning Byrådet traf den 27. februar 2018 byggede på en faglig vurdering af, hvilke vandløb, der kunne udtages samt udpeges som kunstige eller stærkt modificerede. Det indstilles, at Næstved Kommune genfremsender Byrådets beslutning af 27. februar 2018 (sag nr. 100) for de vandløb, hvor Miljø- og Fødevareministeriet ikke har fulgt kommunens indstilling. I forhold til de vandløb, som skulle udpeges som enten stærkt modificerede eller kunstige foreslår administrationen, at kommunen afventer Miljø- og Fødevareministeriets behandling af disse, som først forventes gennemført i forbindelse med vandområdeplanerne i 2021.

Beslutning

Byrådet, 08.01.2019

Godkendt med den tilføjelse at der genfremsendes det samlet materiale på ny.

Bilag
3. Beslutning om omklassificering af veje

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 05.00.00-G01-2-13

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 07.01.2019

Byrådet (godkender), 08.01.2019


I 2013 og 2014 fremlagde administrationen en sag om omklassificering af vejnettet i Næstved Kommune for Teknisk Udvalg. Sagen blev aldrig afklaret og derfor ønsker administrationen nu, at sagen genoptages. Formålet med en omklassificering af vejnettet er at ensarte vejnettet således, at sammenlignelige veje har den samme vejstatus som enten offentlige veje eller private fællesveje. Det er en stor og kompliceret opgave, som derfor også kræver forholdsvis mange ressourcer at forberede og gennemføre.

Indstilling

Administrationen indstiller, at det besluttes, at forberedelserne til omklassificering af vejene i Næstved Kommune bliver genoptaget.

Sagsfremstilling

Efter vejlovens § 15 er det Byrådet, der beslutter, hvilken vejstatus de forskellige veje i kommunen skal have, dvs. om en konkret vej skal være en offentlig vej eller en privat fællesvej. Afgørelser om vejenes vejstatus skal træffes på baggrund af en samlet trafikal vurdering, og må således ikke kun være begrundede i økonomiske forhold. Byrådet kan også i nogle tilfælde beslutte, at en vej skal være en privat vej eller, at den skal nedlægges som vej. Hvis det besluttes at ændre vejstatus fra offentlig vej til privat fællesvej eller privat vej, skal dette ske i henhold til procedurebestemmelserne i vejloven. Der er ikke fastsat nogen bestemmelser om ændringer fra privat fællesvej til offentlig vej.

Efter kommunesammenlægningen i 2007 kunne man konstatere, at de gamle kommuner ikke har tildelt vejene deres vejstatus på samme måde. Det har administrationen set nærmere på og fremlagt en sag herom for Teknisk Udvalg på møderne 15. april og 12. august 2013, samt 23. juni 2014. I den sammenhæng blev der udarbejdet en foranalyse i 2013, som også blev fremlagt for udvalget. Analysen redegjorde for sagsgangen for en omklassificering, den daværende lovgivning samt et forslag fra administrationen til et scenarie med ændret vejstatus. Scenariet gav anledning til, at det på daværende tidspunkt blev anbefalet at nedklassificere 264 km vej fra offentlig vej til privat fællesvej, mens der skulle opklassificeres ca. 11 km vej fra privat fællesvej til offentlig vej. Baggrunden for scenariet var nogle konkrete kriterier og forudsætninger, som også er beskrevet i analysen. Der var også udarbejdet et overslag over ressourceforbruget ved at gennemføre scenariet. Samlet forventedes der udgifter på ca. 65 mio.kr., mens der efter gennemførslen forventedes årlige driftsbesparelser på ca. 9,5 mio.kr. I oplægget skulle udgifterne fordele sig over 5 år, mens de første besparelser ville træde i kraft efter 2,5 år. Dette var under forudsætning af, at man opdelte omklassificeringen i 4 blokke, som tidsmæssigt kørte forskudt af hinanden. Udgifterne omfatter primært istandsættelser af vejene inden omklassificering til private fællesveje, udarbejdelse af tilstandsrapporter, tinglysningsarbejder og administrative udgifter til den omfattende sagsbehandling.

Selv om analysen ikke helt svarer til nutiden, så mener administrationen, at den stadigvæk giver et nogenlunde godt billede af situationen. Dog er der nogle forudsætninger, som er ændrede, og som dermed også vil påvirke det beregnede overslag og den overordnede planlægning. Blandt disse er, at den på daværende tidspunkt fremsatte lovændring ikke kom til at se ud som forventet. Mest væsentligt blev tidsrammen for en nedklassificering ikke reduceret fra 4 år til 1 år som forventet. Dvs., at der fortsat skal gå mindst 4 år fra planen om, hvilke veje som påtænkes nedklassificerede til private fællesveje, offentliggøres, til den endelige afgørelse kan træffes. Det betyder, at det ikke længere er realistisk at gennemføre en omklassificering på 5 år, men i stedet nærmere 6-8 år. Samtidigt må man regne med, at prissætningerne til overslaget fra 2013 ikke længere er helt holdbare. Også selve vejnettet har ændret sig siden 2013 med flere nye veje.

Supplerende bemærkninger

Teknisk Udvalg behandler sagen den 7. januar 2019 og indstilling herfra vil foreligge til mødet.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 07.01.2019

Godkendt

Byrådet, 08.01.2019

Taget af dagsordenen.

Bilag
4. Beslutning om nedlæggelse af Taxinævnet

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 22.11.00-I04-1-17

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 07.01.2019

Byrådet (godkender), 08.01.2019

Teknisk Udvalg har på møde den 11. december 2017 besluttet at overdrage tilsynsforpligtelsen vedr. taxiområdet til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Styrelsen har accepteret at overtage tilsynsopgaverne pr. 15. februar 2019.

Med overdragelsen af tilsynsforpligtelsen ændrer kommunens rolle sig fremadrettet, da langt de fleste af de hidtidige opgaver vedr. taxiområdet overgår til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Den eneste tilbageværende opgave for kommunen vil være, at der kan indgås en kontrakt med et kørselskontor i forhold til at sikre en minimumsbetjening af taxikørsel. Byrådet skal derfor tage stilling til om Taxinævnet skal nedlægges.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Taxinævnet nedlægges pr. 15. februar 2019 som følge af overdragelsen af tilsynsforpligtelsen til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg har på møde den 11. december 2017 vedtaget, at Næstved Kommune fremadrettet skulle:

 • føre tilsyn med at betingelserne for opretholdelsen af de allerede udstedte tilladelser og godkendelser er til stede indtil disses udløb, og
 • fastsætte maksimaltakster for taxikørsel.

Dog skal opgaverne overdrages til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, når Næstved Taxa er konverteret fra bestillingskontor til kørselskontor senest med udgangen af 2018.

Administrationen har på den baggrund anmodet styrelsen om, udover administrationen af taxiområdet, også at overtage tilsynsopgaverne, som de grundet et indlagt varsel har accepteret at overtage pr. 15. februar 2019, jf. bilag 1. Administrationen anbefaler, derfor at Taxinævnet nedlægges.

Tilbage i kommunen bliver alene opgaven med at indgå en evt. kommunal kontrakt med et kørselskontor.

For at sikre borgerne mulighed for taxibetjening kan en kommune aftale med et kørselskontor, at det i et nærmere fastsat tidsrum stiller én eller flere taxier til rådighed i kommunen eller i en del af kommunen. Kørslen skal udføres til de priser, som gælder for kørselskontorets øvrige taxikørsel.Flere kommuner, der geografisk grænser op til hinanden, kan samarbejde om en aftale med et kørselskontor om taxibetjening.

Kommunernes køb af taxibetjening skal ske i åbent udbud for alle interesserede og efter reglerne om offentligt udbud.

Opgaver hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Som følge af den nye taxilov, der blev indført 1. januar 2018, blev der allerede dengang flyttet en række opgaver til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, herunder:

 • Udstedelse af nye tilladelser, chaufførkort og kørselskontorer, herunder også fastsættelse af gebyrer herfor (antallet af udstedte tilladelser øges gradvist, og efter 2020 vil der ikke længere være begrænsninger på antallet af tilladelser som kan udstedes)
 • Godkendelse af nye bestillingskontorer/kørselskontorer
 • Salg af trafikbøger, der tidligere er foretaget af kommunerne, kan købes hos de virksomheder, der producerer disse

Med overdragelsen af tilsynsopgaven pr. 15. februar 2019 overgår følgende opgaver også til styrelsen:

 • Udstedelse af erstatningstilladelser og -førerkort i tilfælde af bortkomst af tilladelser og de gamle førerkort
 • Fastsættelse af maksimaltakster via et landsdækkende prisloft for taxikørsel
 • Tilsyn med indehavere af tilladelser, førerkort og godkendelser udstedt efter den gamle taxilov
 • Håndtering af evt. kommunalt vedtaget kørselsreglement efter den gamle taxilov
 • Håndtering af evt. kommunalt fastsatte deponeringsregler efter den gamle taxilov
 • Klagebehandling vedr. taxikørsel
 • Al kontakt vedr. taxikørsel skal fremadrettet ske til styrelsen

Taxinævnet

Ifølge styrelsesvedtægten for Næstved Kommune varetager Teknisk Udvalg den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik-, miljø-, natur-, forsynings-, vej- og trafikområdet, og har ansvaret for de afgørelser som træffes, herunder opgaverne vedrørende hyrekørsel (taxikørsel).

Byrådet besluttede i 2009 med hjemmel i styrelseslovens § 17, stk. 4, at nedsætte et taxinævn med rådgivende og forberedende funktioner for Teknisk Udvalg med undtagelse af fastsættelse af maksimaltakster og fastsættelse af antallet af tilladelser.

Kompetencefordelingen mellem administration, taxinævn og udvalg blev på møde den 13. oktober 2009 vedtaget, således:

Teknisk Udvalg delegerer kompetencen til administrationen. Det er dermed administrationen, der formelt træffer beslutning i de sager indenfor taxilovgivningen, som har været forelagt Taxinævnet på nær fastsættelsen af maksimaltakster og antallet af tilladelser.

Supplerende bemærkninger

Teknisk Udvalg behandler sagen den 7. januar 2019 og indstilling herfra vil foreligge til mødet.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 07.01.2019

Anbefales

Byrådet, 08.01.2019

Godkendt.

Bilag
5. Beslutning om udskydelse af projekt om etablering af et åbad

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 09.19.01-A53-1-17

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 07.01.2019

Byrådet (godkender), 08.01.2019

Byrådet besluttede i 2016 at nedsætte en styregruppe for etableringen af et åbad. Samtidig besluttede Byrådet at frigive 100.000 kr. til blandt andet analyser af vandkvaliteten. De prøver af vandkvaliteten i Susåen, der efterfølgende er taget i 2017 og 2018 viser, at vandkvaliteten ikke er god nok til etablering af et åbad, som på nuværende tidspunkt vil kræve et større anlægsarbejde. Der udestår prøvetagning i sommeren 2019 samt undersøgelser af vandkvalitetens sammenhæng med andre projekter i og omkring Susåen som fx fjernelse af spærringer m.m., som kan have positiv indvirkning på vandkvaliteten. Styregruppen er endnu ikke nedsat.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Der først nedsættes en styregruppe for etableringen af et åbad, når der er klarhed over vandkvaliteten i Susåen, herunder taget beslutning om, hvorvidt spærringer i nedre Suså skal fjernes som led i de statslige vandplaner efter 2021.
 2. Der tages prøver af badevandskvaliteten i 2019 af hensyn til opfyldelse af krav til dokumentation af badevandskvaliteten i tre på hinanden følgende år.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet besluttede den 28. juni 2016 (sag nr. 97) at frigive 100.000 kr. til at undersøge mulighederne for at etablere et åbad i Rådmandshaven - herunder gennemføre undersøgelser af vandkvaliteten. Den 20. december 2016 (sag nr. 198) traf Byrådet beslutning om at gå videre med projektet om etablering af åbadet og besluttede at nedsætte en styregruppe, som Teknisk Udvalg skulle udpege medlemmer til.

I sommeren 2017 gennemførtes de første vandkvalitetsprøver af Susåen. Prøverne viste, at der ikke umiddelbart kan etableres et åbad uden yderligere rensning.

På udvalgsmødet i Teknisk Udvalg den 11. december 2017 (sag nr. 271) blev det besluttet, at der skal udpeges 11 medlemmer til en styregruppe for etablering af et åbad, herunder to medlemmer fra Økonomiudvalget.

I 2017 vurderede Sweco, at etablering af et åbad med den nuværende vandkvalitet kræver et omfattende anlægsarbejde til forbedring af vandkvaliteten.

I sommeren 2018 gennemførtes en ny prøve af vandkvaliteten i Susåen. Tilsvarende 2017 viste prøverne, at der ikke umiddelbart kan etableres åbad.

Prøverne giver ikke en entydig anvisning af, hvor problemet ligger i forhold til Susåens vandkvalitet og etablering af et åbad.Der er flere faktorer, der kan spille ind i forhold til vandkvaliteten og dermed behovet for tiltag til forbedring af vandkvaliteten, så man kan bade i Susåen uden at etablere et egentligt fysisk anlæg, herunder eventuelt med vand fra havnen, som foreslået af NK-Forsyning.

Økonomi

Byrådet besluttede som sagt den 28. juni 2016 (sag nr. 97) at frigive 100.000 kr. Beløbet er anvendt til prøver af badevandskvalitet samt Orbicons undersøgelse af mulige løsninger for etablering af et åbad.

Ved den seneste budgetforhandling prioriteredes opgaven ikke i det 10-årige budget fra 2019, og der er derfor for indeværende ikke økonomisk grundlag for at arbejde videre med opgaven.

10. september 2018, indgik i sag nr. 171, bilag 7, ikke medtagne anlægsønsker fra fagudvalgene, anlægsblok nr. 15-12, at der blev afsat midler til ”Rådmandshaven, herunder udnyttelse af åen”. Sagen behandledes på Teknisk Udvalgs møde den 4. Juni 2018, sag nr. 84, bilag 5, anlægsblok nr. 15-12.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at etablering af et åbad skal ses i sammenhæng med såvel øvrige aktiviteter, der vedrører forbedring af vand- og naturkvalitet i Susåen, herunder spildevandsplanen, der skal gennemføres inden 2021, samt projektet med udvikling af bymidten og havnen.

Det indstilles derfor, at projektet afventer udviklingen af disse projekter.

Af hensyn til dokumentation af badevandskvaliteten bør der tages prøver i 2019, så der er tre på hinanden følgende resultater.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om badevand og badeområder (bekendtgørelse nr. 917 af 27/06/2016)

Naturbeskyttelsesloven

Vandløbsloven

Supplerende bemærkninger
Udover sagen på udvalgsmødet den 11. december 2017 (sag nr. 271) vedrørende status på åbadet samt udvælgelsen af medlemmer til styregruppen, blev Teknisk Udvalg orienteret om status den 26. juni 2017 (sag nr. 152).

White Arkitekter har sammen med NK-Forsyning fået udarbejdet materiale om projektet, som vedlægges sagen til oplysning, jf. bilag 1.

Supplerende bemærkninger

Teknisk Udvalg behandler sagen den 7. januar 2019 og indstilling herfra vil foreligge til mødet.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 07.01.2019

Ad 1-2: Anbefales

Der afholdes møde med deltagelse af Borgergruppe, Idéforum og Havnepromenadegruppen for en orientering om beslutningen

Byrådet, 08.01.2019

Ad 1 – 2: Godkendt.

Søren Revsbæk (V) kan ikke gå ind for beslutningen men ønsker at der nedsættes en styregruppe nu.

Bilag
6. Beslutning - § 85 botilbudslignende botilbud i ordinær bolig

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 27.00.00-P00-3-18

Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (anbefaler), 27.11.2018

Byråd (godkender), 18.12.2018

Der er behov for etablering af en ny type botilbud i Næstved Kommune. Målgruppen er typisk borgere, der i barneårene (under 18 år) har boet hos forældre/plejeforældre/pårørende, og hvor disse har modtaget tabt arbejdsfortjeneste eller plejevederlag. Tidligere etablerede kommunen et "enkeltmandstilbud", men med indførelsen af tilsynsloven er denne mulighed ikke længere til stede. Etableringen af den nye tilbudstype, med tilhørende serviceniveau, kræver politisk godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget overfor Byrådet anbefaler

 1. etableringen af et nyt tilbud i Næstved Kommune; § 85 botilbudslignende botilbud
 2. den beskrevne udmåling af takster for botilbuddet

Sagsfremstilling

Der er en mindre gruppe af borgere, der vanskeligt – om overhovedet - lader sig rumme i de eksisterende boformer, som Næstved kommune kan tilbyde efter servicelovens og almenboliglovens bestemmelser. Det drejer sig om borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, praktisk bistand, overvågning, socialpædagogisk støtte og ledsagelse. Fælles for borgerne er, at de i høj grad er afhængig af andres hjælp, og at de vil befinde sig i hjælpeløse situationer uden den givne hjælp. Et omfang på ca. 10 på nuværende tidspunkt.

Typisk er det borgere, der i barneårene (under 18 år) har boet hos forældre/plejeforældre og/eller øvrige pårørende, og hvor disse har modtaget tabt arbejdsfortjeneste eller plejevederlag for at varetage plejeopgaven. Sammenfattende har disse borgere et hjælpebehov af så kompleks karakter, at det ikke kan afhjælpes ved almindelig omsorg efter servicelovens voksenbestemmelser.

Ovennævnte målgruppe er ikke ny for Næstved Kommune. Den har hele tiden været der, og vi har gennem årene på forskellig vis forsøgt at kompensere for målgruppens komplekse behov. Tidligere – og før tilsynsloven af 1. januar 2014 – var det typisk i de sager, at Center for Handicap og Psykiatri etablerede § 107 enkeltmandstilbud. Det betød, at borger kunne forblive i vante rammer hos opgavevaretager (familien/plejefamilien og/eller pårørende), som varetog plejeopgaven ift. borger. Opgavevaretager var ikke ansat af Næstved kommune. Ordningen hvilede alene på en bevilling til borger og et kontraktforhold mellem kommunen og opgavevaretager. Aflønning skete i henhold til takster fastsat af kommunen.

Tilsynslovens ikrafttræden har betydet, at muligheden for at etablere § 107 enkeltmandstilbud til målgruppen ikke længere er til stede. ”Familie-tilbud” af den karakter vil ganske enkelt ikke kunne godkendes, idet tilbuddene ikke lever op til kvalitetskravene.

For at imødekomme denne udfordring har Center for Sundhed og Ældre og Center for Handicap og Psykiatri i fællesskab udarbejdet en ny type botilbud, hvor de to centre bidrager til en fælles løsning.

Formålet med etablering af § 85 botilbudslignende botilbud i ordinær bolig er at medvirke til:

 • at unge med handicap efter det 18. år kan forblive i familien/plejefamilien/vante rammer - og dermed undgå visitation til botilbud etableret efter almenboliglovens eller servicelovens bestemmelser e.l. - såfremt hensynet til den unges tarv nødvendiggør dette
 • at familien kan leve så normalt som muligt på trods af og med den unges nedsatte funktionsevne eller den kroniske/langvarige lidelse
 • at hindre, at den unges nedsatte funktionsevne eller kroniske/langvarige lidelse forværres eller får andre og mere alvorlige følger

I det nye botilbud indgår kommunen og opgavevaretager en specifik kontrakt, der kræver parternes underskrift. I kontrakten, fastsættes den månedlige takst, som opgavevaretager modtager for at varetage den konkrete plejeopgave. Der er således ikke lovgivningsfastsatte regler for, hvilken takst en opgavevaretager skal have for at varetage en plejeopgave.

Det fremgår også af kontrakten, hvem, der er den primære person i forhold til borgeren, og som eventuelt skal gå hjemme en tid. Men selv om kontrakten fastsætter, hvem der er den primære person, er ideen, at hele familien forpligter sig til at være en del af tilbuddet.

Der udbetales en månedlig takst direkte til opgavevaretager. Taksten er ikke løn, men en art kompensation for, at Næstved kommune holder opgavevaretager mere eller mindre ude af arbejdsmarkedet. Alle udgifter for opgavevaretager er indeholdt i denne takst. Det er Næstved kommunes forventning, at borgeren selv betaler for kost, logi, befordring, aktiviteter og personlige fornødenheder ud af sin indtægt/sit forsørgelsesgrundlag.

Udmålingen beror på et konkret og individuelt socialfagligt skøn, hvor taksten fastsættes efter KL´s takster og ud fra følgende:

 • Faglig udredning af borgerens funktionsevne og støttebehov
 • Omfanget af afløsning/aflastning
 • Omfanget af faste daglige aktiviteter/dagbeskæftigelse/skoletilbud/m.m.
 • Krav til opgavevaretager
 • Nedenstående takstniveauer, der er inspireret af KL´s vejledning for fastsættelse af vederlag til plejefamilier, og som afspejler Næstved kommunes serviceniveau på området.

Af bilag 1, Retningslinjer for § 85 botilbudslignende botilbud i ordinær bolig, fremgår den konkrete sammenhæng mellem den unges støttebehov, kravene til opgavevaretageren og takstniveauet. Der arbejdes med 5 takstniveauer, hvor der skabes sammenhæng mellem den unges støttebehov og kravene til opgavevaretager. Vægten er primært på kompleksiteten i selve plejeopgaven, og hvilke udfordringer og støttebehov den unge har. Med afsæt i oversigten over belastningsfaktorer beskrives hvilke krav opgaven stiller til opgavevaretager med fokus på socialpædagogisk indsats og opgavevaretagers tilknytning til det almindelige arbejdsmarked.

Supplerende bemærkninger

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget behandler sagen den 7. januar 2019 og indstilling herfra vil foreligge til mødet.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger udover at det forudsættes, at udgiften afholdes indenfor det vedtagne budget.

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 27.11.2018

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales

Byrådet, 18.12.2018

Tilbagesendes til fornyet behandling i Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget.

Administrativ tilføjelse, 02.01.2019

Byrådet har tilbagesendt sagen med ønske om, at der i sagen vedlægges dokumentation fra Tilsyn Øst. Det har desværre ikke været muligt at fremskaffe dokumentation fra Tilsyn Øst pga. juleferie. Denne dokumentation fremsendes når den er modtaget, og vil blive præsenteret på udvalgsmødet den 7. januar 2019.

Nedenstående er modtaget fra juridisk konsulent Malene Vincents fra SocialTilsyn Øst:

I forhold til socialtilsynets tilsyn med botilbudslignende boformer med støtte efter servicelovens § 85 er disse alene underlagt vores godkendelses- og tilsynskompetence såfremt betingelserne i lov om socialtilsyn § 4, stk. 1, nr. 3, litra a-d er opfyldt.

I forhold til borgere som modtager § 85 støtte i deres bolig, hvad enten der er tale om et lejet værelse eller egen lejlighed/bolig, vil disse foranstaltninger ikke være omfattet af socialtilsynets godkendelses- og tilsynskompetence, idet der ikke er tale om egentlige botilbudslignende boformer i medfør af § 4, stk. 1, nr. 3, idet denne bestemmelse sigter mod § 85-tilbud, der i deres organisering og indhold lige så vel kunne have været et tilbud efter servicelovens §§ 107 eller 108.

Der findes således en betydelig andel af tilbud med støtte efter servicelovens § 85, som ikke er omfattet af socialtilsynets godkendelses- og tilsynskompetence. Dette enten fordi selve tilbuddet ikke opfylder betingelserne i litra a-d eller fordi betingelserne ikke er opfyldt i forhold til alle tilbuddets borgere, hvilket også er et krav. Andelen af § 85 tilbud som på nuværende tidspunkt ikke er omfattet af socialtilsynenes godkendelses- og tilsynskompetence er således formentlig højere end antallet af tilbud som er omfattet af lov om socialtilsyn.

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 07.01.2019

Trine Witt Voldsgaard deltog på mødet.

Ad 1: Anbefaler ordningen med følgende bemærkninger:

 • familiens ansvar udgår af kontrakten
 • aflastning tilbydes i alle kontrakter
 • supervision tilbydes i alle kontrakter
 • ordningen evalueres løbende med orientering til udvalget
 • Udvalget orienteres om konkret sag på udvalgsmøde

Ad 2: Anbefales

Jørgen Christiansen stemte imod og ønskede i stedet modellen afprøvet med nogle få familier inden endelig politisk beslutning.

Administrativ tilføjelse, 07.01.2019

Anbefalingerne fra udvalget jf indstillingspunkt 1 indarbejdes i retningslinjerne, som vedhæftes i revideret udgave (bilag 2).

Notat med svar på spørgsmål stillet af Lisbeth Schou fra SL, som blev udleveret på Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets mødet den 7. januar 2019, er med udvalgets tilføjelser vedhæftet som bilag 3.

Byrådet, 08.01.2019

Ad 1 og 2: Godkendt med Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets bemærkninger.

Ordningen med nyt botilbud evalueres i Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget efter 2 år.

Bilag
7. Udpegning af valgstyrerformænd og valgstyrer til kommende valg i 2019

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 84.03.00-A00-1-18

Resume

Politisk behandling

Byådet (godkender) den 8. januar 2019.

Byrådet skal i forbindelse med afvikling af valg, udpege valgstyrer og valgstyrerformænd for hvert afstemningsområde i kommunen.

I 2019 skal der senest den 17. juni 2019 afholdes Folketingsvalg.

Søndag den 26. maj 2019 afholdes der Valg ti Europa-Parlamentet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. at Byrådet udpeger formænd for valgstyrerne på de enkelte afstemningssteder til valg i 2019
 2. at Center for Politik og Udvikling bemyndiges til at fordele valgstyrer og tilforordnede vælgere på de enkelte afstemningssteder.

Sagsfremstilling

I forbindelse med afholdelse af valg er opgaverne fordelt mellem Byrådet og de nedsatte valgbestyrelser.

Byrådets opgave er blandt andet at vælge valgstyrer til at stå for afstemningen og den efterfølgende stemmeoptælling på de enkelte afstemningssteder.

Valg af valgstyrer og formænd

Valgstyrerne vælges ved forholdstalsvalg under ét blandt de vælgere, der har bopæl i kommunen.

Blandt valgstyrerne vælger Byrådet en formand for valgstyrerne for hvert afstemningsområde. Formændene vælges ved forholdstalsvalg. Det er dog ikke nødvendigt at afholde valg af valgstyrer, hvis der er enighed i Byrådet om, hvem der skal udpeges til valgstyrere og formænd for valgstyrerne.

Valgstyrerformandens opgaver

Valgstyrerformanden skal sørge for, at der umiddelbart inden og under valghandlingen og ved den efterfølgende stemmeoptælling til enhver tid er et tilstrækkeligt antal valgstyrere til stede på afstemningsstedet til, at der kan sikres en hensigtsmæssig afvikling af valghandlingen og stemmeoptællingen.

Der skal dog altid være et flertal af de udpegede valgstyrere til stede på afstemningsstedet under valghandlingen og den efterfølgende stemmeoptælling.

Valgstyrerne skal rette sig efter valgstyrerformandens anvisninger og tvivlsspørgsmål før, under og efter valghandlingen afklares af og med formanden.

Der skal således udpeges 1 formænd for hvert af de 26 afstemningssteder.

I tidligere valgperioder, har Byrådet fordelt formandsposterne mellem Byrådets medlemmer og i enkelte tilfælde til partiforeninger.

Her følger listen over udpeget ved afviklingen af Kommunalvalget i 2017.

Fuglebjerg Hallen

Marianne Olsen

A

Everdrup Samlingshus

Ulla Malling

V

Grønbro Hallen

Otto Poulsen

V

Fladså Hallen

Hans R. Hansen

V

Tybjerg Forsamlingshus

Helle Jessen

A

Tappernøje Forsamlingshus

Niels True

V

Hammer Forsamlingshus

Karsten Nonbo

V

Holmegaard Hallen

Michael Perch

A

Holmegaardskolen

Gitte Carlsberg

C

Toksværd Forsamlingshus

Søren Dysted

A

Glumsø Kro

Linda Frederiksen

A

Sandby Forsamlingshus

Jerry Lee Bækgaard-Salling

B

Skelby Forsamlingshus

Jette Leth Buhl

F

Herlufmagle Hallen

Cathrine Riegels-Gudbergsen

V

Ll. Næstved Skole, afd. Karrebækvej

Dusan Jovanovic

A

Grønnegades Kaserne

Sebastian Mylsted-Schenstrøm

V

Ellebækskolen, afd. Kildemark

Per Sørensen

A

Arena Næstved

Birgit Lund Terp

A

Kobberbakkeskolen

Githa Nelander

O

Ellebækskolen

Daniel Lillerøi

A

Ll. Næstved Skole, afd. Herlufsholmvej

Søren Revsbæk

V

Herlufsholm Hallen

Kirsten Devantier

V

Kobberbakkeskolen, afd. Sydby

Hanne Sørensen

A

Kobberbakkeskolen, afd. Rønnebæk

Thor Temte

Ø

Ll. Næstved skole, afd. Hyllinge

Elmer Jacobsen

V

Ll. Næstved Skole, afd. Karrebæk

Jørgen Christiansen

A

Valgstyrernes opgaver

Valgstyrerne sikre at der føres en afstemningsbog, hvori indføres alle væsentlige oplysninger om afstemningen samt resultatet heraf. Alle valgstyrer skal være til stede ved underskrivningen af afstemningsbogen.

I tidligere valgperioder, har Byrådet bemyndiget administrationen til i samarbejde med de politiske foreninger, at sikre det nødvendige antale valgstyrer blev udpeget, med en fordeling ved forholdstalsvalg.

Beslutning

Byrådet, 08.01.2019

Ad 1: Center for Politik og Udvikling bemyndiges til at sikre den endelige fordeling af formænd blandt Byrådets medlemmer, alternativt politiske foreninger.

Ad 2: Godkendt.


Sidst opdateret den 9. januar 2019