Referat
Byrådet 14. januar 2020

Dato

14.01.2020

Tid

16.00

Sted

Byrådssalen, Teatergade 8, 2. sal

Deltagere

Aligo Francis (A),
Anette Brix (C),
Brian Hornbek (A),
Carsten Rasmussen (A),
Cathrine Riegels Gudbergsen (V),
Charlotte Roest (A),
Daniel Lillerøi (A),
Elmer Jacobsen (V),
Freja Lynæs Larsen (Ø),
Githa Nelander (O),
Hanne Sørensen (A),
Helge Adam Møller (C),
Helle Jessen (A),
Jette Leth Buhl (F),
Jørgen Christiansen (A),
Kirsten Devantier (V),
Klaus Eusebius Jakobsen (B),
Kristian Skov-Andersen (V),
Lars Hoppe Søe (B),
Linda Frederiksen (A),
Marianne Olsen (A),
Michael Perch (A),
Niels D. Kelberg (O),
Niels True (V),
Otto Poulsen (V),
Per Sørensen (A),
Rico Carlsen (V),
Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V),
Søren Revsbæk (V),
Thor Temte (Ø),
Tina Højlund Pedersen (A),


1. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-G01-20-17

Beslutning

Byrådet, 14.01.2020

Godkendt.
2. Godkendelse af to nye vejnavne i Fuglebjerg

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 05.01.01-P19-1-19

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 06.01.2020

Byrådet (godkender), 14.01.2020

To nye veje i Fuglebjerg skal navngives. Fuglebjerg Byråd vedtog den 20. april 2006 en overordnet ramme for vejnavnene i området. Administrationen har haft to mulige vejnavne i høring og foreslår, at vejene navngives "Neergaards Kvarter" og "Marsvins Kvarter".

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet træffer beslutning om at navngive to nye veje i Fuglebjerg "Neergaards Kvarter" og "Marsvins Kvarter".

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen i Fuglebjerg Kommune vedtog den 20. april 2006 8 nye vejnavne til et planlagt kvarter øst for Næstvedvej i Fuglebjerg. Navnene er navne på slægter, der gennem tiden har ejet Fuglebjerggaard.

Kommunen vedtog følgende vejnavne:

  • Dyres Kvarter
  • Passovs Kvarter
  • Valkendorfs Kvarter
  • Marsvins Kvarter
  • Plessens Kvarter
  • Grandjeans Kvarter
  • Neergaards Kvarter
  • Neergaardsvej eller Neergaards Allé (afhængig af beplantning).

Dyres Kvarter og Neergaards Allé er allerede taget i brug i området. Fuglebjerg Kommune vedtog ikke, hvilke områder, der skulle benytte hvilke navne.

I forbindelse med vedtagelsen af Lokalplan 090 for boligområde i Fuglebjerg øst skal vejene i området navngives, jf. bilag 1.

Administrationen har med udgangspunkt i den daværende kommunalbestyrelses beslutning undersøgt mulighederne for at anvende de foreslåede vejnavne. Administrationen vurderer, at en hensigtsmæssig navngivning af det nordlige kvarter vil være ”Neergaards Kvarter”, mens det sydlige kvarter navngives ”Marsvins Kvarter”.

Høring

Administrationens forslag om at anvende Neergaards Kvarter og Marsvins Kvarter har været i høring hos de to grundejere, jf. bilag 2.

Den ene ejer af området har foreslået, at det nordlige boligområde kommer til at hedde Neergaards Kvarter, mens det foreslås, at det sydlige kvarter kommer til at hedde Helgesgade. Ejeren mener ikke, at det sydlige område er et kvarter, men derimod en gade. Ejeren begrunder ønsket med, at ”Helge jo også har ejet en god bid af Fuglebjerggaard og står bag udvidelse af Fuglebjerg med ca. 20%, og samtidig vil Fuglebjerg jo få noget, som der ikke er i Fuglebjerg, nemlig en gade.”

Den anden ejer har ikke haft bemærkninger.

Administrationens vurdering

Administrationen har i vurderingen taget udgangspunkt i, at vejnavnene skal vælges blandt de navne, som er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Fuglebjerg Kommune. Helgesgade er ikke blandt de 8 vedtagne vejnavne. Derudover er Helge et fornavn og ikke et slægtsnavn, som de øvrigt foreslåede navne.

Administrationen vil imødekomme den ene ejers første ønske om vejnavnet, Neergaards Kvarter. Placeringen stemmer godt overens med Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings anbefaling om, at vejnavne med samme forstavelse lægges i tæt tilknytning til hinanden. Eventuelle yderligere kvarterer i området kommer til at ligge længere væk fra Neergaards Allé.

Marsvin er én af de tidlige slægter på Fuglebjerggaard, og der er ingen nulevende slægter med efternavnet Marsvin. Der er således ikke ophavsretsmæssige udfordringer eller udfordringer i forhold til stavemåde med dette navn i modsætning til flere af de andre navne på listen.

Hvis indstillingen godkendes, sender administrationen afgørelsen om de nye vejnavne til ejerne.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser (adressebekendtgørelsen), nr. 271 af 13/04/2018

Beslutning

Teknisk Udvalg, 06.01.2020

Anbefales.

6 medlemmer følger indstillingen.

Niels Kelberg kan ikke gå ind for indstillingen, idet han ønsker at følge høringssvaret som foreslår at det sydlige kvarter kommer til at hedde Helgesgade.

Byrådet, 14.01.2020

Godkendt

Dansk Folkeparti kan ikke gå ind for indstillingen, idet de ønsker at følge høringssvaret som foreslår at det sydlige kvarter kommer til at hedde Helgesgade.

Bilag
3. Indstilling af medlemmer til skatteankenævnet

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 25.00.01-A30-1-20

Resume

Politisk behandling

Byrådet (indstiller), 14.01.2020

Byrådet skal indstille to medlemmer og to stedfortrædere til skatteankenævnet med funktionsperiode fra 1. juli 2020 til 30. juni 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller, at følgende valggrupper indstiller:

Valggruppe 1 (A+B+F+O+Ø) indstiller følgende:

Medlem:

Stedfortræder:

Valggruppe 2 (C+V) indstiller følgende:

Medlem:

Stedfortræder:

Sagsfremstilling

Skatteankenævnene behandler klager over Told- og Skatteforvaltningens afgørelser vedrørende fysiske personer og dødsboer.

Skatteministeren bestemmer landets inddeling i skatteankenævnskredse, antallet af medlemmer af det enkelte skatteankenævn, samt hvilke kommuner, der har indstillingsret til skatteankenævnene. Næstved Kommune har ret til at indstille 2 personer og personlige stedfortrædere for disse til skatteministerens udpegning.

Alle personer, der er valgbare til kommunalbestyrelsen kan indstilles.

De personer, som indstilles, har pligt til at modtage skatteministerens udnævnelse, idet udnævnelsen er borgerligt ombud.

De indstillede personer må ikke være ansat i skatteforvaltningen eller være medlem af skatterådet, ligesom personerne skal have afgivet de nødvendige årlige oplysning til opgørelse af indkomstskat og overholdt afdragsordninger om restancer til det offentlige.

Ved indstillingen skal generelt tilstræbes, at medlemmerne udgør et repræsentativt udsnit af befolkningen. Kommunalbestyrelserne skal derfor inddrage alders- og kønsfordeling ved indstillingerne.

Skatteministeren kan undlade at udnævne de indstillede personer og anmode om ny indstilling, såfremt de indstillede personer ikke i tilstrækkelig grad udgør et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Lovgivning

Skatteforvaltningsloven, jf. LBK nr. 678 af 31.maj 2018 § 8 stk. 3.

Politisk behandling

Byrådet

Beslutning

Byrådet, 14.01.2020

Fra valggruppe 1 blev indstillet:

Medlem: Hanne Rasmussen, (A)

Stedfortræder: Steen Pilegaard, (F)

Fra valggruppe 2 blev indstillet:

Medlem: Richard Petersen (V)

Stedfortræder: Flemming Wrist Knudsen (C)

Bilag
4. Indstilling af medlem til vurderingsankenævnet

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 25.00.01-A30-2-20

Resume

Politisk behandling

Byrådet (indstiller), 14.01.2020

Byrådet skal indstille 2 medlemmer til vurderingsankenævnet med funktionsperiode 1. januar 2021 til 30. juni 2022.

Der skal ikke udpeges personlige stedfortrædere for de indstillede medlemmer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

Valggruppe 1 (A+B+F+O+Ø) indstiller et medlem til vurderingsankenævnet:

Medlem:

Valggruppe 2 (C+V) indstiller et medlem til vurderingsankenævnet:

Medlem:

Sagsfremstilling

Vurderingsankenævnene afgør klager over Told- og Skatteforvaltningens afgørelser om ejendomsbeskatning mv. vedrørende fast ejendom.

Skatteministeren bestemmer landets inddeling i vurderingsankenævnskredse og antallet af medlemmer af det enkelte vurderingsankenævn. Der vil fra 1. januar 2021 være i alt 15 vurderingsankenævn med i alt 350 medlemmer, hvoraf kommuner har indstillet 175 af medlemmerne og 175 øvrige medlemmer er indstillet af Finans Danmark og Dansk Ejendomsmæglerforening.

Funktionsperioden for de nye vurderingsankenævn løber fra den 1. januar 2021 og perioden udløber den 30. juni 2022.

Hver kommunalbestyrelse skal indstille personer til skatteministerens udpegning til vurderingsankenævnet. Der skal ikke indstilles nogen stedfortræder.

Næstved Kommune skal ifølge Skatteforvaltningslovens §8, stk. 3 og 4 udpege 2 medlemmer.

De personer, der indstilles, har pligt til at modtage skatteministerens udpegning, da udnævnelsen er borgerligt ombud.

De indstillede personer må ikke være ansat i skatteforvaltningen eller være medlem af skatterådet, ligesom personerne skal have afgivet nødvendige årlige oplysninger til opgørelse af indkomstskat og overholdt afdragsordninger om restancer til det offentlige.

Ved indstillingen skal der lægges vægt på, at de indstillede personer har kendskab til ejendomsvurdering. Dette kendskab til ejendomsvurdering kan både være af teoretisk og praktisk karakter. Det kan for eksempel bestå i en uddannelse med en vis relevans i forhold til ejendomsvurdering og/eller praktisk erfaring med ejendomsvurdering.

Lovgivning

Skatteforvaltningsloven jf. LBK nr. 678 af 31. maj 2018 § 8 stk. 4.

Politisk behandling

Byrådet

Beslutning

Byrådet, 14.01.2020

Fra valggruppe 1 blev indstillet:

Medlem: Ture Bergstrøm (Ø)

Fra valggruppe 2 blev indstillet:

Medlem: Rasmus Østergaard (V)

Bilag


Sidst opdateret den 15. januar 2020