Referat
Plan- og Erhvervsudvalget 6. maj 2019

Dato

06.05.2019

Tid

08.30

Sted

Rådmandshaven 20, mødelokale 6, 2. sal

Deltagere

Daniel Lillerøi (A),
Githa Nelander (O),
Kirsten Devantier (V),
Niels True (V),
Otto Poulsen (V),
Thor Temte (Ø),
Tina Højlund Pedersen (A),


44. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-A26-20-17

Beslutning

Plan- og Erhvervsudvalget, 06.05.2019

Godkendt
45. Behandling af budget for 2020-23

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-19

Resume

Politisk behandling

Plan og Erhvervsudvalget (drøfter), 06.05.2019


Udvalget skal udarbejde budget for 2020-23 for drift og for anlæg. Budgettet behandles to gange i udvalget, anden gang den 11. juni 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter

 1. Om der er omprioriteringer der skal arbejdes med
 2. Forslag fra borgermødet
 3. Budgetfordelingen i det administrative basisbudget
 4. Eventuelle omprioriteringer i anlægsbudgettet

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har den 11. marts 2019 godkendt budgetstrategien, som er køreplanen for hvordan budgettet for 2020-2023 skal udarbejdes. Budgetstrategien indeholder nye måder at udarbejde budget på, som udvalgene skal leve op til. Sidste sommer godkendte Byrådet en ny vision for Næstved Kommune. Visionen er rammesættende og budgetlægningen skal bruges til at arbejde henimod realisering af visionen.

Udvalget skal inden sommerferien udarbejde budget for udvalgets fagområder.

Drift

Krav til udvalgenes budgetlægning

Udvalgene skal beslutte hvilke aktiviteter/serviceniveauer der skal være i budgettet for 2020-23. Forslaget skal ligge inden for udvalgsrammen. Der kan ikke oversendes budgetproblemer til budgetseminaret eller Byrådet.

Udvalgsrammen er lig med budgettet i 2020-22 fra sidste års budget, korrigeret med pris- og lønfremskrivning til 2020-priser. Udvalgsrammen er 10.911.109 kr. Udvalgsrammen fremgår af bilag 1.

-Administrationen forventer ingen budgetproblemer og har ingen forslag til omprioriteringer.

Optimeringsstrategi

Udvalgene skal også arbejde med optimeringsstrategiens indsatser. Indsatserne skal være med til at sikre budget i balance og indfrielse af Byrådets vision. Optimeringsstrategiens indsatser er:

1. Et fokuseret arbejde indenfor tre indsatsområder:

 • Forenkling af arbejdsgange og processer (tidligere afbureaukratisering)
 • Digitalisering af administrative rutiner og digitale velfærdsløsninger
 • At sætte borgeren i centrum. Vi skal have fokus på helhedsperspektivet i samarbejdet med de borgere, der er i kontakt med kommunen og vi skal i videre udstrækning samskabe ydelser og løsninger med borgerne.

Effektiviseringsgevinsterne afledt af dette forbliver på områderne og kan anvendes til eksempelvis imødegåelse af udgiftspres eller kvalitetsløft på området. Dvs. at det kan anvendes til omprioritering. Alle udvalg og centre skal arbejde med disse indsatser.

- Administrationen har ingen forslag til ændringer inden for de 3 indsatsområder, da budgettet er afsat til kontrakter med eksterne leverandører.

2. Budgettemaanalyser

Der er to slags budgettemaanalyser

 • Sektoranalyser, hvor effektiviseringsprovenuet forbliver på området med henblik på at imødegå udgiftspres på området.
 • Effektiviseringsanalyser, hvor effektiviseringsprovenuet tilgår Byrådets udviklingspulje

- Der er ikke besluttet budgettemaanalyser på udvalgets område.

Beskrivelse af fagområderne

Administrationen har udarbejdet en beskrivelse (bilag 3) af fagområdets områder.

Borgermødet

På borgermødet den 10. april 2019 fremkom der en række forslag. De samlede forslag vedlægges (bilag 4). Forslag nr. 8-11, 13-19, 20, 22-26, 35-36 og 40 vedrører udvalgets område. Forslagene er til drøftelse i udvalget.

Anlæg

Sidste år blev der vedtaget et 10 årigt anlægsbudget. Budgettet udgør rammen for det enkelte udvalgs anlægsramme i det enkelte år. Fagudvalgene kan omprioritere anlæg og flytte imellem projekter, men ikke ændre det samlede anlægsbudget for hvert enkelt år.

Der vedlægges oversigt over det nuværende anlægsbudget (bilag 5) med administrationens kommentarer om behov for at flytte budget - fx. hvis et projekt er blevet dyrere end antaget.

Baggrundsbilag

Kravene til udvalgenes budgetlægning er beskrevet i budgetstrategien. Den vedlægges i bilag 6. Derudover vedlægges visionen (bilag 7), optimeringsstrategien (bilag 8) og retningslinjer for økonomistyring (bilag 9).

Beslutning

Plan- og Erhvervsudvalget, 06.05.2019

Drøftet med tilføjelse om, at udvalget dels er opmærksom på, at den øgede byudviklingsaktivitet i kommunen presser sagsbehandlingstiderne på lokalplan- og byggesagsområdet, dels ønsker et oplæg om en samlet kortlægning af bevaringsværdige byer og bymiljøer i Næstved Kommune

Bilag
46. Beslutning om principgodkendelse af lokalplan for boliger ved Englebjergvej

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 01.02.00-P00-9-19

Resume

Politisk behandling

Plan- og Erhvervsudvalget (godkender), 06.05.2019

Næstved Kommune har fra grundejer, RPF 2011 ApS, modtaget ønske om udvikling af et samlet nyt boligområde på ejendommen beliggende ved Parkvej/Englebjergvej i Næstved syd. Grundejeren ansøger om principgodkendelse af udarbejdelse af en lokalplan for området. Udvalget skal beslutte om arbejdet med en lokalplan skal igangsættes.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan- og Erhvervsudvalget træffer beslutning om, at:

 1. Ansøgning om igangsætning af lokalplan for boliger ved Parkvej/Englebjergvej principgodkendes.
 2. Lokalplanforslaget prioriteres som en 2’er på oversigten over igangværende lokalplaner.

Sagsfremstilling

Baggrund

Området ved Parkvej/Englebjergvej er i dag omfattet af Lokalplan B33.1-1. I denne lokalplan er nærværende projektområde omfattet af ramme ”D” til "Offentligt formål" med henblik på, at der kan opføres en uddannelsesinstitution (en social- og sundhedsskole). Da en sådan institution i dag er placeret et andet sted, er der ikke længere behov for at reservere arealet til "Offentligt formål".

Projektområdet er i dag delt på to matrikler: Én, som er ejet af ansøger, og én, som er ejet af Næstved Kommune. Såfremt nærværende principgodkendelse vedtages, vil Næstved Kommune færdiggøre forhandlingerne om mageskifte, således at nærværende projekt kan realiseres.

Ved fuld udbygning vil der ifølge ansøger kunne opføres ca. 220 boliger. Heraf ligger de 40 boliger inden for ramme B1 i den gældende lokalplan. Bebyggelsen planlægges ifølge ansøger, så den udgør en helhed både i arkitektur, materialevalg og bebyggelsesplan.

Området

Området omfatter dele af to matrikler; del af matr.nr. 2c, Stenstrup By, Rønnebæk, samt del af matr.nr. 3e, Stenstrup By, Rønnebæk. Byggegrunden vil efter det ønskede mageskifte udgøre et areal på ca. 57.200 m2. Byggegrunden er kendetegnet ved at ligge i et storbakket landskab. Centralt på grunden ligger en bakketop, hvorfra terrænet falder ca. 4 m ud mod omgivelserne.

Projektet

Byggeriet vil ifølge forslaget bestå af bygninger fra ét plan til tre etagers bygninger og for at forstærke oplevelsen af terrænformerne, er det foreslået at lægge de laveste huse lavest, og de højeste huse højest på bakken.

Byggeriet ønskes opført med facader i facadetegl ("teglspån") med mindre partier af træbeklædning, hvor variation i teglskallernes farver; rødbrune nuancer kombineret med felter i gullige tegl skaber detaljering og liv i facaden.

Til boligerne i stueplan etableres ifølge forslaget mindre private haver afskærmet med lave hække/buske eller espalier. Boliger på 1. og 2. sal tænkes udført med tagterrasser.

Fællesområderne foreslås indrettet, så de kan danne ramme om fælles aktiviteter og mødesteder. Endvidere ønskes der etableret stiforbindelser ud i det omgivende landskab.

Vejadgang

Adgang til området vil ske fra ny stamvej, som skal anlægges som sidevej til Parkvej. Bebyggelsens adgangsvej forbindes med stamvejen i en nyanlagt rundkørsel.

Kørsel med bil i området minimeres, idet parkering primært samles på p-pladser i randzonen. Den største p-plads er placeret ved indkørslen til området – langs det sydlige skel.

Særligt fokus i den videre planlægning

Der skal arbejdes videre med:

 • Løsningen af de trafikale problemstillinger omkring adgangsforholdene til den store p-plads mod syd, da indkørslen til p-pladsen er for tæt på rundkørslen.
 • Sikring af en hensigtsmæssig placering af byggefelterne på grunden
 • Friarealer af høj kvalitet der sikrer, at de bliver begrønnet og kan anvendes til ophold og leg
 • Variation i facaderne således at den forholdsvis tætte bebyggelse kommer til at fremstå varieret facadeudtryk – særligt mod Parkvej
 • Løsningen af de trafikale problemstillinger omkring adgangsforholdene til den store p-plads mod syd, da indkørsel til p-plads er for tæt på rundkørsel

Eksisterende plangrundlag

Området er omfattet af følgende eksisterende plangrundlag:

 • Kommuneplanramme 1.3 B 33.1 ("blandet boligområde" samt "anden videregående uddannelse").

Arealet, hvor boligerne ønskes bygget, ligger i Lokalplan B33.1-1 inden for delområde D, som kun må anvendes til Offentligt formål i form af uddannelsesinstitution. Resten af området, som lokalplanen dækker, er udlagt til boliger (tæt-lav, byhuse, dobbelthuse og parcelhuse).

Ændringer af plangrundlaget

Da der ikke længere er behov for at opføre den planlagte uddannelsesinstitution i dette område, idet en sådan er lokaliseret andet steds, ønskes rammen ændret til boligformål. Den eksisterende lokalplanramme vil blive ændret i forbindelse med udarbejdelse af nærværende lokalplan. Der skal udarbejdes kommuneplantillæg, idet den gældende ramme kun tillader op til 2 etager, mens den nye bebyggelse ønskes opført i op til 3 etager.

Den videre proces

Såfremt punkt 1 i indstillingen godkendes, udarbejdes forslag til lokalplan af Administrationen. Efter udarbejdelse forelægges lokalplanforslaget for Plan- og Erhvervsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse med henblik på udsendelse i offentlig høring.

Lovgrundlag

Lov om planlægning (planloven) LBK nr. 287 af 16/04/2018

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) LBK nr. 1225 af 25/10/2018

Beslutning

Plan- og Erhvervsudvalget, 06.05.2019

Ad 1-2: Godkendt

Bilag
47. Beslutning om principgodkendelse af lokalplan og kommuneplantillæg for DSB-værkstedsareal ved Fladsågård

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 01.02.15-P16-1-17

Resume

Politisk behandling

Plan- og Erhvervsudvalget (godkender punkt 1 og anbefaler punkt 2 og 3), 06.05.2019

Økonomiudvalget (udtaler sig), 13.05.2019

Byrådet (godkender punkt 2 og 3), 28.05.2019

Administrationen har fra DSB modtaget en anmodning om igangsættelse af lokalplan og kommuneplantillæg for et erhvervsområde langs jernbanen ved Fladsågård, sydvest for Mogenstrup Ås, jf. bilag 1.

DSB ønsker at opføre bygninger og anlæg i forbindelse med etablering af et nyt værksted for el-lokomotiver og vogne. Lokalplanområdet er beliggende i det åbne land, og der skal derfor udarbejdes en lokalplan og et kommuneplantillæg for, at DSB-værkstedet kan realiseres.

Byrådet skal beslutte, om det ønsker at igangsætte udarbejdelsen af et forslag til en lokalplan og et kommuneplantillæg for området.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. Plan- og Erhvervsudvalget godkender, at lokalplanen medtages på prioriteringslisten for lokalplaner med prioritering 1, forudsat at Byrådet godkender punkt 2.
 2. Byrådet principgodkender udarbejdelsen af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for erhvervsområde til værkstedsareal ved Fladsågård.
 3. Byrådet godkender igangsættelse af forudgående høring i forbindelse med kommuneplantillægget.

Sagsfremstilling

Baggrund

DSB ønsker at placere et nyt værksted i Næstved og har anført følgende grunde for ønsket:

 1. Der er god banekapacitet på Næstved Station.
 2. Der er tilstrækkelig banekapacitet på sporet nord og syd for byen.
 3. Næstved udgør et fremtidigt knudepunkt for regional og international togtrafik.

Næstved Kommune har modtaget tre placeringsønsker fra DSB, som Administrationen har gennemgået i forhold til eksisterende bindinger, hvad angår trafik, naturforhold, landskab, boliger, råstoffer mm. På baggrund af denne gennemgang er en placering ved Fladsågård den af de tre placeringsønsker, som der er knyttet færrest bindinger til og derfor umiddelbart er den mest velegnede af de tre.

DSB har i januar 2019 indgået aftale med Fladsågårds ejere om en betinget købsaftale.

Økonomiudvalget er blevet orienteret om projektet på udvalgets møde den 9. januar 2019 (sag nr. 3).

Byrådet fik notat om projektet forud for informationsmødet den 14. marts 2019.

Næstved Kommune og DSB har været i dialog med Lokalråd Fladså og Myrup Bylaug om projektet, og der er blevet afholdt et offentligt informationsmøde den 14. marts 2019 i Fladså Hallen.

Området

Området, som der ønskes planlagt for, er beliggende i det åbne land nord for Mogenstrup på et areal mellem Præstø Landevej og jernbanen umiddelbart syd for de fredede arealer ved Mogenstrup Ås, jf. bilag 2.

Området omfatter ca. 70 ha af ejendommen Fladsågårdsvej 11, en del af matr. 1a Fladså By, Mogenstrup og del af matr.1s Myrup By, V. Egesborg. Hele arealet er beliggende i landzone.

Området er omfattet af landbrugspligt. I området findes et beskyttet vandhul og to beskyttede vandløb. En del af området er omfattet af skovbyggelinje. En stor del af området er i Råstofplan 2016 for Region Sjælland udpeget som interesseområde for udgravning. Ud over dette findes der i områdets vestlige del to bevaringsværdige bygninger med bevaringsværdi 3.

Disse problemstillinger skal løses, før lokalplanen kan vedtages. Administrationen vurderer, at dette er muligt.

Formål

Lokalplanen ønsker at mulighed for etablering af et værkstedsareal, der omfatter:

 • Bebyggelse i op til 10 m til komponentproduktion, vedligehold og klargøring af togstammer, udskiftning og afdrejning af hjul samt togvask
 • Bebyggelse til lager, administration og personalefaciliteter
 • Opstillingsspor til togmateriel, inklusive køreledninger
 • Arbejdsbelysning ved bygninger og på opstillingsarealer
 • Vejadgang, interne veje og parkeringsplads

Fokuspunkter

I den videre planlægning vil der blive lagt vægt på følgende fokuspunkter:

 • Placering af byggefelter med skyldig hensyntagen til det omkringliggende landskab
 • Bebyggelsens ydre fremtoning, der skal tilpasses omgivelserne bedst muligt
 • Trafik og adgangsvej - herunder trafiksikkerhed for skolebørn mv.
 • Afskærmende beplantning
 • Retningsbestemt belysning
 • Håndtering af overfladevand
 • Håndtering af støj

Planforhold

Området er beliggende i det åbne land, og der skal derfor udarbejdes nyt plangrundlag, som skal omfatte lokalplan og kommuneplantillæg med tilhørende miljøvurdering.

Miljøstyrelsen varetager Næstved Kommunes opgaver og beføjelser ved projekter, hvor staten er bygherre, hvilket betyder, at det er Miljøstyrelsen, der udarbejder en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet.

Øvrige forhold

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan, skal der ansøges om dispensation fra:

 • Landbrugspligt (Landbrugsstyrelse)
 • Råstofinteresseområde (Region Sjælland)
 • Naturbeskyttelsesloven - beskyttede søer (Næstved Kommune)
 • Naturbeskyttelsesloven - beskyttede vandløb/åbeskyttelseslinje (Næstved Kommune)
 • Skovbyggelinjen (Miljøstyrelsen)
 • Bevaringsværdige bygninger (Næstved Kommune)

Administrationen vurderer, at det er muligt at opnå ovennævnte dispensationer.

Den videre proces

Såfremt pkt. 1 i indstillingen godkendes, udarbejdes følgende:

 • Forudgående høring (idefase) i forbindelse med kommuneplantillæg
 • Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, som forelægges Byrådet til godkendelse med henblik på offentlig høring
 • Høring af planforslagene i 8 uger
 • Borgermøde i høringsperioden
 • Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg

Lovgrundlag

Lov om planlægning (planloven) LBK nr. 287 af 16/04/2018

Beslutning

Plan- og Erhvervsudvalget, 06.05.2019

Ad 1: Godkendt. Udvalget bemærker, at der allerede ligger forslag fra borgere til udformningen af kommuneplantillæg og lokalplan, som vil indgå i det videre planlægningsarbejde.

Ad 2-3: Anbefalet

Bilag
48. Beslutning om prioritering af aktuelle lokalplaner

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 01.02.05-P15-1-07

Resume

Politisk behandling

Plan- og Erhvervsudvalget (godkender), 06.05.2019

Orientering om status for aktuelle lokalplaner samt beslutning om prioritering heraf.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan- og Erhvervsudvalget træffer beslutning om, at godkende den foreslåede prioritering af lokalplaner, jf. bilag 1.

Sagsfremstilling

Alle igangværende lokalplaner samt ønsker om udarbejdelse af nye lokalplaner er prioriteret som 1, 2 eller 3.

Prioritering 1 er de lokalplaner, der aktuelt arbejdes med.

Prioritering 2 er de lokalplaner, der tages fat på, så snart en prioritering 1-lokalplaner færdig, mens prioritering 3 er de lokalplaner, der venter.

Ændringer foretaget siden sidste Plan- og Erhvervsudvalgsmøde, fremgår af nedenstående punkter:

 • Lokalplan 102 for Appenæs Kulturmiljø - Forventes forelagt PEU som forslag i juni 2019.
 • Lokalplan for område ved Englebjergvej/Ring Syd - Forelægges PEU til principgodkendelse den 06.05.2019.
 • Lokalplan 105 for DSB værkstedsgrund v. Fladsågård - Forelægges PEU til principgodkendelse d. 06.05.2019 samt Byrådet til beslutning den 28.05.2019.
 • Lokalplan for solceller sydøst for Mogenstrup - Ny under kommende lokalplaner.

Beslutning

Plan- og Erhvervsudvalget, 06.05.2019

Godkendt

Bilag
49. Beslutning om godkendelse af ændringer i retningslinjer for præmiering af god arkitektur

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 01.10.00-P20-1-18

Resume

Politisk behandling

Plan- og Erhvervsudvalget (godkender), 06.05.2019


I 2018 stiftede Næstved Kommune en arkitekturpræmiering med en pris for arkitektur og en pris for bevaring. Ønsket med priserne var at sætte fokus på værdien af god arkitektur, arkitektonisk kvalitet og bygningsbevaring. Præmieoverrækkelsen fandt sted den 1. oktober 2018 på Rønnebæksholm i forbindelse med Arkitekturens Dag 2018.

I 2019 foreslås arrangementet gentaget. Administrationen ønsker i den forbindelse udvalgets godkendelse heraf samt forslag til ændringer i retningslinjer for ”Præmiering af God Arkitektur – Næstved Kommune og By”.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan- og Erhvervsudvalget træffer beslutning om at:

 1. Gennemføre uddelingen af arkitekturpriserne i 2019.
 2. Godkende forslag til ændringer i kommunens retningslinjer for ”Præmiering af God Arkitektur – Næstved Kommune og By”.

Sagsfremstilling

I 2018 stiftede Næstved Kommune ”Præmiering af God Arkitektur– Næstved Kommune og By”. Med denne præmiering vil kommunen aktivt medvirke til en øget opmærksomhed og interesse for den arkitektoniske kvalitet både med henblik på bevaring af eksisterende bygninger og opførelse af nye. Målet er at hylde borgere og bygherrer for deres prioritering af kvalitet i byggeriet, at hylde arkitekter for deres arbejde samt at give inspiration til fremtidige byggeprojekter og bygningsbevaringer i Næstved Kommune.

Arkitekturprisen blev i 2018 tildelt et etagebyggeri på Østergade, mens en villa på La Cour Vej samt Kählers kontor og butik vandt Bevaringspriserne. ”Præmiering af God Arkitektur ” blev fejret i forbindelse med Arkitekturens Internationale Dag, som er en international dag med fokus på arkitektur, der afholdes den første mandag i oktober hvert år. Præmieringen foreslås også fremover at finde sted på denne dag ved en reception med deltagelse af ejere og arkitekter (kandidater til priserne), forslagsstillere, arkitekter i kommunen, borgere, bevaringsforeninger og presse m.fl.

Med udgangspunkt i erfaringerne fra 2018 har administrationen set på kommunens retningslinjer for ”Præmiering af God Arkitektur– Næstved Kommune og By”. For at styrke feltet af nominerede værker vil administrationen foreslå tidsrammen udvidet for, hvornår nybyg - og renoveringsprojekter må være opført. Denne ændring begrundes i ønsket om også at inkludere værker af en høj arkitektonisk værdi, der er opført uden for den snævre tidsfrist, der var gældende i 2018.

Derudover er skellet for bevaringsværdige bygninger foreslået rykket fra 1950 til 1960 for at udvide mulighedsfeltet for nominerede værker til Bevaringsprisen.

Der er ydermere foretaget sproglige justeringer for at skærpe klarheden af retningslinjerne.

Beslutning

Plan- og Erhvervsudvalget, 06.05.2019

Ad 1-2: Godkendt

Bilag
50. Godkendelse af udkast til Erhvervsstrategi 2019-22 for Næstved Kommune

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 24.10.00-P17-2-18

Resume

Politisk behandling

Plan- og Erhvervsudvalget (anbefaler), 06.05.2019

Byrådet (godkender), 28.05.2019

Plan- og Erhvervsudvalget besluttede den 4. marts 2019 at sende et udkast til Erhvervsstrategi 2019-22 i offentlig høring i fire uger fra den 8. marts til 7. april 2019. I høringsperioden er der indkommet i alt seks høringssvar, som er overordnet positive. I denne sag præsenteres centrale pointer fra høringssvarene sammen med administrationens bemærkninger hertil.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til Erhvervsstrategi 2019-22 for Næstved Kommune godkendes.

Sagsfremstilling

Udkastet til erhvervsstrategien tager udgangspunkt i en revision af den hidtidige erhvervsstrategi, der har fokus på en række prioriterede styrkepositioner og et udvalg af brancher i Næstved.

Udkastet til erhvervsstrategien er udarbejdet med bidrag fra en række virksomheder og erhvervsorganisationer i Næstved Kommune. Der er et fortsat fokus på en række stærke brancher: Detailhandel, bygge og anlæg, industri og produktion, cirkulær økonomi (Ressource City) samt turisterhvervet. Desuden peges på en række andre indsatser på tværs af brancherne: Udvikling af Næstved bymidte og havn, rekruttering og kvalificeret arbejdskraft, fokus på motorvejsforbindelsen på rute 54 samt god sagsbehandling.

Udkastet til strategien er blevet præsenteret og drøftet i Plan- og Erhvervsudvalget den 4. marts 2019 og på Byrådets temamøde den 18. marts 2019. Der er på disse møder fremkommet nogle bemærkninger, som er blevet indarbejdet i det udkast til strategien, der foreligger til godkendelse nu. Disse ændringer vedrører forordet "Et stærkt fundament for fornyelse", der er blevet forkortet og præciseret samt en udeladelse af afsnittet "Drivere til vækst".

Udkastet til erhvervsstrategien har nu været i offentlig høring, og i høringsperioden er der indkommet i alt 6 høringssvar. Overordnet er disse positive, men peger samtidig på vigtigheden af, at der opstilles konkrete mål og handlinger for udmøntningen af strategien.

De enkelte høringssvar er opsummeret i det følgende med angivelse af administrationens bemærkninger og indstilling til eventuelle ændringer:

Høringssvar 1: Næstved Erhvervsforening (NEF)
Næstved Erhvervsforening fremhæver, at udkastet til erhvervsstrategien "dækker de fleste vigtige erhvervsområder i vores område", men at der savnes mere konkrete mål i denne. NE er desuden enig i selve målsætninger i udkastet, men opfordrer til, at der udarbejdes en detaljeret handleplan, der beskriver indsatser og ressourcer.

Høringssvar 2: Næstved Erhverv (NE)
Næstved Erhverv roser Næstved Kommune for inddragelsen af det lokale erhvervsliv i udarbejdelsen af udkastet til erhvervsstrategien og er tilfredse med, at de tre stærke brancher, som de oprindeligt har peget på - bygge og anlæg, bymidte/detailhandel og cirkulær økonomi er medtaget i udkastet. NE håber samtidig, at de øvrige indsatsområder, der er kommet med strategiudkastet, ikke vil fjerne fokus for meget fra de første tre områder. Derudover efterlyses også, at arbejdet med udmøntningen af erhvervsstrategien i en handleplan sker med inddragelse af erhvervslivet, og at der i den forbindelse afsætte de nødvendige ressourcer til og udpeges ansvarlige for udfoldelsen af strategien ambitiøse mål.

Administrationen bemærker til høringssvar 1 og 2:
At administrationen kan oplyse, at der vil blive udarbejdet en handleplan i samarbejde med Næstved Erhverv og Erhvervshus Sjælland med en konkretisering af aktiviteter og succeskriterier. Dette giver derfor ikke anledning til ændringer i udkastet til erhvervsstrategien.

Høringssvar 3: Næstved Turistforening (NT)
Næstved Turistforening er generelt positive over for udkastet og glæder sig over, at turismeerhvervet er udpeget som et potentielt vækstområde. NT ser særligt udbygningen af overnatningskapaciteten som en vigtig faktor i forhold til udviklingen af turismen i kommunen. Dette drejer sig både om en øget sommerhusudlejning og etablering af et hotel, vandrehjem og en bynær campingplads i Næstved. Derudover efterlyser NT, at der afsættes offentlige midler til målrettet markedsføring af lokale attraktioner og forbedring af det "lokale modtageapparat" .

Administrationen bemærker til høringssvar 3:
At markedsføring af lokale turismeprodukter og udvikling af den lokale turismeservice allerede varetages i dag af det tværkommunale turismesamarbejde Visit Sydsjælland-Møn (VISM). Dette giver derfor ikke anledning til ændringer i udkastet til erhvervsstrategien.

Høringssvar 4: Følgegruppen for industrivirksomheder i Næstved Kommune
Følgegruppen for industrivirksomheder i Næstved Kommune, der består af 11 industrivirksomheder, har i deres høringssvar givet helt konkrete ændringsforslag til sproglige ændringer af og tilføjelser til enkelte afsnit i strategiudkastets industridel samt nogle generelle bemærkninger om kommunens overordnede rammevilkår og velfærdsydelser som et vigtigt element i lokal erhvervsudvikling samt et behovet for en præcisering af arbejdet med FN's verdensmål.

Administrationen bemærker til høringssvar 4:
At følgegruppens konkrete ændringsforslag på industridelen indarbejdes udkastet til strategien, hvor det giver mening.

Høringssvar 5: MTM Service
MTM Service ønsker et øget fokus på erhvervsservice som et strategisk indsatsområde for Næstved Kommune - og dermed også som en udpeget stærk branche i selve erhvervsstrategien.

Administrationen bemærker til høringssvar 5:
At erhvervsservicebranchen allerede i udkastet til erhvervsstrategien er beskrevet som "...den største med mange små virksomheder og udgør 37% af de private virksomheder i kommunen". At branchen ikke er udpeget som én af de særligt udvalgte brancher i udkastet til strategien betyder dog ikke, at der ikke fortsat skal arbejdes for at styrke og udvikle denne branche i Næstved Kommune. Dette giver derfor ikke anledning til ændringer i udkastet til erhvervsstrategien.

Høringssvar 6: Kim Conrad Petersen (borger og formand for Fonden for Entreprenørskab, Region Sjælland)
Kim Conrad Petersen efterlyser i sit høringssvar, at arbejdet med FN's verdensmål integreres i erhvervsstrategien som en central og gennemgående del af erhvervsudviklingen i Næstved Kommune. Kim Conrad Petersen ser gerne, at verdensmålene nævnes overordnet set - og ikke kun i forbindelse med branchen cirkulær økonomi og Ressource City.

Administrationen bemærker til høringssvar 6:
At forretningspotentialet for arbejdet med FN's verdensmål generelt beskrives i ovennævnte afsnit, hvor der samtidig lægges vægt på, at et virksomhedsfokus på fx verdensmålene om CRS og partnerskaber for handling vil være afgørende i forhold til fremtidig rekruttering af medarbejdere. Dette giver derfor ikke anledning til ændringer i udkastet til erhvervsstrategien.

Høringssvar 7: LO Næstved
LO Næstved har indsendt deres bemærkninger til udkastet til erhvervsstrategien (vedlagt som bilag). Disse er primært rettet mod konkrete initiativer og har dermed en karakter, som gør, at de vil indgå i det videre arbejde med handleplanen.

De enkelte høringssvar er desuden vedlagt sagen som bilag.

Beslutning

Plan- og Erhvervsudvalget, 06.05.2019

Anbefalet.

Udvalget foreslår, at FN's verdensmål indarbejdes og markeres i de opfølgende handleplaner, som tilfældet er i kommuneplanstrategien.

Bilag
51. Orientering om tilfredshedsmåling i byggesag 2018

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.14.00-P05-1-15

Resume

Politisk behandling

Plan- og Erhvervsudvalget (til efterretning), 06.05.2019

Plan- og Erhvervsudvalget orienteres hermed om resultatet af den brugerundersøgelse, som er foretaget i 2018 i forbindelse med afgørelser efter byggeloven.

Brugerundersøgelsen viser generelt en høj tilfredshed med sagsbehandlingen af byggesager i Næstved Kommune også sammenlignet med andre kommuner, som har deltaget i undersøgelsen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan- og Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund for tilfredshedsmålingen

I 2018 har 19 kommuner deltaget i Kommunernes Landsforenings (KL) tilfredshedsmåling af den kommunale service i forbindelse med byggesagsbehandling. Denne tilfredshedsmåling er en del af en strategisk indsats fra KL's side for både at sikre den enkelte kommune relevant og løbende ledelsesinformation samt give et samlet billede af tilfredsheden med den kommunale service.

Selve målingen

Selve tilfredshedsmålingen består af et standardiseret spørgeskema, hvor man undersøger brugerens tilfredshed med den overordnede service, sagsbehandlerens faglighed og adgangen til forhåndsdialog og vejledning i forbindelse med sagen.

Resultatet af målingen

Det overordnede billede af målingen er, at tilfredsheden generelt er høj i Næstved Kommune. Der er imidlertid kun 20 brugere, som har deltaget i tilfredshedsmålingen, og resultaterne bør derfor tages med forbehold. Desuden er det værd at være opmærksom på, at der er en klar overvægt af private ansøgere kontra virksomheder i respondentgruppen.

Sagsbehandlingens proces

Næstved Kommune er tæt på og i nogle tilfælde en del over gennemsnittet, hvad angår respondenternes tilfredshed med sagsbehandlingens proces. Særligt er der tilfredshed med sagsbehandlingstiden.

Den parameter, Næstved scorer lavest på, er information og vejledning. Den lave score har ikke nødvendigvis noget med Næstved Kommunes service at gøre, men er et udtryk for utilfredshed med det landsdækkende Byg & Miljø-system.

Sagsbehandleren

Næstved Kommune ligger lige under gennemsnittet i forhold til, hvor mange af respondenterne, der har været i kontakt med en sagsbehandler gennem deres forløb. Blandt de respondenter, der har været i kontakt med en sagsbehandler, er tilfredsheden stor, hvilket også kommer til udtryk i respondenternes kommentarer. De nævnes ofte eksplicit som en kilde til tilfredshed og beskrives som imødekommende, behagelige samt gode lyttere og rådgivere. En enkelt forklarer også, hvordan kompetente sagsbehandlere har været nødvendige grundet Byg & Miljø-systemets mangler.

Forhåndsdialog og vejledning

Af de brugere, som har deltaget i tilfredshedsmålingen, er det kun en meget lille andel, som har benyttet sig af muligheden for forhåndsdialog, og Næstved Kommune ligger her et godt stykke under gennemsnittet.

For de (kun 5) respondenter, der benyttede sig af tilbuddet, er tilfredsheden til gengæld stor og en del over gennemsnittet.

Fokuspunkter i fremtiden

Baseret på målingens resultater, vil administrationen i fremtiden have mere fokus på at fremhæve muligheden for forhåndsdialog. Vi har også lavet en vejledning til anvendelsen af Byg & Miljø-systemet, som måske kan afhjælpe nogle af de vanskeligheder, som opleves med systemet. Selve systemet har vi ingen indflydelse på, men Kombit, som har udviklet systemet, har planlagt, at det vil blive opdateret i løbet af sommeren 2019, netop for at forbedre brugervenligheden og gøre det mere overskueligt og lettere at bruge.

Beslutning

Plan- og Erhvervsudvalget, 06.05.2019

Til efterretning.

Bilag
52. Orientering om KL's servicemålsstatistik for byggesager 2018

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-A26-8-18

Resume

Politisk behandling

Plan- og Erhvervsudvalget (til efterretning), 06.05.2019


Orientering om Næstved Kommunes sagsbehandlingstider i Kommunernes Landsforenings (KL) servicemålsstatistik for byggesager 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan- og Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

KL offentliggør hvert år i februar kommunernes sagsbehandlingstider for byggesager, som de er opgjort i ansøgningssystemet Byg & Miljø.

Næstved Kommunes placering i forhold til landsgennemsnittet

Servicemålsstatistikken er opdelt i de 5 forskellige sagstyper, som har forskellige servicemål. I bilag 1 ses Næstved Kommunes tal for antallet af sager, gennemsnitlig sagsbehandlingstid, og procent af sager, som overholder servicemålet sammenlignet med landsgennemsnittet.

Generelt overholder de gennemsnitlige sagsbehandlingstider i Næstved Kommune i 2018 servicemålene i alle 5 sagstyper, og kommunen ligger ligeledes lidt bedre end landsgennemsnittet (markeret med grønt). Tabellen indeholder også tal for tidligere opgørelser (1. juli 2016 - 30. juni 2017 og for 1. juli 2017 - 31. december 2017).

Ved sammenligning med tidligere opgørelser ses det, at antallet af sager både i Næstved Kommune og på landsplan er stigende, hvilket generelt betyder, at sagsbehandlingstiden også er stigende, og at procentdelen af sager, som overholder servicemålene er faldende. For industri-, lagerbyggeri (herunder landbrugsbyggeri), etagebyggeri og bolig har der ikke været samme tendens, og her ligger Næstved Kommune på nogenlunde samme niveau som i 2016/2017.

I bilag 2 ses den samlede oversigt over alle kommuner for 2018.

Servicemålsstatistikken indeholder ikke en ranglistning af de forskellige kommuner i forhold til hinanden, og administrationen kan derfor ikke umiddelbart se, på hvilken plads Næstved Kommune ligger i forhold til de øvrige kommuner.

Opgørelse af sagsbehandlingstiden

Sagsbehandlingstiden opgøres fra det tidspunkt, en ansøger har indsendt en fuldt oplyst ansøgning, til kommunen har truffet afgørelse i sagen. Behandling hos anden myndighed og eventuelle høringer indgår heri. Sagsbehandlingstiden tælles som kalenderdage, hvor ansøgers svartid på opfølgende spørgsmål fra kommunen ud over 7 dage trækkes fra. Offentliggjorte sagsbehandlingstider kan være behæftet med usikkerhed, som følge af logningsfejl, manglende korrekt registrering og lignende.

I december 2018 har der været en funktionsfejl i Byg og Miljø, der har betydet, at autovisitation ikke har virket. Sager omfattet af fejlen er taget ud af statistikken.

Nyt Bygningsreglement BR18

Den 1. januar 2018 trådte Bygningsreglement 2018 (BR18) i kraft med en overgangsperiode for BR15 frem til 30. juni 2018. Ændringerne i BR18 har medført behov for ændringer i Byg og Miljø - blandt andet i forhold til, hvordan sagerne kobles til servicemålskategorierne. Det har først været muligt at koble sager efter BR18 til servicemålskategorierne fra 1. juli 2018, hvorfor nogle sager indsendt i 1. halvår 2018 ikke indgår i statistikken.

Det nye bygningsreglement har medført begyndervanskeligheder for borgerne, og flere sager har derfor ikke været fuldt oplyst ved indsendelse på grund af nye krav, som ansøgerne skal forholde sig til.

Fremtidige indsatsområder for byggesager i Næstved Kommune

Selvom Næstved Kommune overholder de fastsatte servicemål og ligger over landsgennemsnittet, vil administrationen fortsat arbejde på at forbedre sagsbehandlingstider og service over for borgere og virksomheder. Administrationen vil derfor have løbende fokus på korrekt brug af og registrering i Byg & Miljø, på hurtig afklaring af, om der mangler oplysning fra ansøger, og på vores interne snitflader i administrationen, således at byggesager, som kræver andre tilladelser fra kommunen, prioriteres højt i alle afdelinger.

Beslutning

Plan- og Erhvervsudvalget, 06.05.2019

Til efterretning.

Bilag
53. Orientering om antallet af byggesager samt sagsbehandlingstid 1.kvt. 2019

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-A26-8-18

Resume

Politisk behandling

Plan- og Erhvervsudvalget (til efterretning), 06.05.2019

Administrationen orienterer udvalget om antallet af byggesager i perioden 2015-2019 samt sagsbehandlingstiden for forskellige sagstyper.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan- og Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Antallet af byggesager, BBR-sager og øvrige relaterede sager fra 2015-2019:

2015

2016

2017

2018

1. kvt. 2019

Byggesager

854

913

897

950

336

BBR-sager

417

515

571

710

336

Øvrige sager*

966

948

1359

1461

350

I alt

2.237

2.376

2.827

3.121

1.022

*Øvrige sager er eksempelvis: forespørgsler, klagesager, udstykningssager, olietanksager, skorstensfejersager, solceller o.lign. med relation til byggesager/byggeloven.

I bilag 1 fremgår det samlede antal sager fordelt på årets fire kvartaler. De forskellige farver repræsenterer hvert sit år, hvor 2019 er den mørkeblå søjle. Det høje antal sager i 1. kvartal i 2019 skyldes dels en generel stigning i antallet af sager, og særligt BBR-sager, og dels en registrering af 42 sager om dispensation og helhedsvurdering fra 2018, som ved en fejl ikke alle er blevet oprettet som selvstændige sager før. Det høje antal sager i 4. kvartal 2017 skyldes registrering af et stort antal lovliggørelsessager i Dyssegårdsparken.

Sagsbehandlingstider

I bilag 2 fremgår de opgjorte sagsbehandlingstider i Næstved Kommune sammenlignet med de servicemål, som er udmeldt i aftalen mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen i forbindelse med Økonomiaftale 2015.

I skemaet fremgår det desuden, hvor mange sager, der er givet tilladelse til i hver kategori i hvert kvartal. Tallet er derfor ikke sammenligneligt med ovenstående skema, som viser antallet af sager, der er modtaget.

I skemaet figurerer kun de sager, som indgår i de officielle målinger. Sager, som er undtaget for servicemål, er derfor ikke talt med (fx lovliggørelsessager og sager, som kræver landzonetilladelse).

De røde tal er de tilfælde, hvor servicemålet ikke overholdes - enten fordi der har været særligt komplicerede sager, som har taget lang tid, eller fordi antallet af sager har været større end normalt. I 1. kvartal 2019 har 3 ud af de 8 sager i kategorien Industri, landbrug og lagerbygninger overskredet servicemålet, fordi de har krævet en anden tilladelse (spildevandstilladelse og tilladelse efter jordforureningsloven), og en enkelt, fordi den har krævet landzonetilladelse og ved en fejl ikke var blevet undtaget for servicemål.

Sagsbehandlingstiderne i skemaet er talt som kalenderdage. Hvis ansøger er mere end 7 dage om at svare, når der er bedt om oplysninger, tælles de første 7 dage med i kommunens sagsbehandlingstid. Sagsbehandling hos anden myndighed og lovpligtige høringer tælles ligeledes med i kommunens sagsbehandlingstid.

For at give borgere og virksomheder en god service og for at overholde servicemålene i så mange sager som muligt, har vi særligt fokus på at få sagerne screenet og afklaret så hurtigt som muligt. Det betyder, at sagerne enten bliver sendt tilbage til ansøger, hvis der mangler oplysninger eller får en hurtig afgørelse, hvis sagen er fuldt oplyst og ikke kræver andre tilladelser.

Lovgrundlag

Byggeloven

Beslutning

Plan- og Erhvervsudvalget, 06.05.2019

Til efterretning.

Bilag
54. Sager til efterretning/orientering

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-A26-20-17

Sagsfremstilling

A: Orientering om Helgesvej 22

Beslutning

Plan- og Erhvervsudvalget, 06.05.2019

A: Til efterretning

Det præciseres, at adressen er Helgesvej 22 i Herlufmagle.
55. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-A26-20-17

Beslutning

Plan- og Erhvervsudvalget, 06.05.2019

Ingen meddelelser


Sidst opdateret den 6. maj 2019