Referat
Teknisk Udvalg 13. august 2018

Dato

13.08.2018

Tid

12.30

Sted

Rådmandshaven 20, mødelokale 6, 2. sal

Deltagere

Brian Hornbek (A),
Cathrine Riegels Gudbergsen (V),
Elmer Jacobsen (V),
Hanne Sørensen (A),
Helle Jessen (A),
Niels D. Kelberg (O),
Thor Temte (Ø),


96. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-A26-19-17

Beslutning

Teknisk Udvalg, 13.08.2018

Godkendt
97. Godkendelse af mødeplan 2019 for Teknisk Udvalg

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.04-P00-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg

Teknisk Udvalg forhåndsgodkendte den 8. januar 2018 forslag til mødeplan for 2019-2021. Mødeplanen for 2019 fremlægges til endelig godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender mødeplanen for 2019.

Sagsfremstilling

Mødeplanen tager højde for mødefri i uge 7 og 42, samt i dagene op til påske og hovedferien i juli måned.

Udover ovenstående hensyn er der planlagt møder, så der ikke sker personsammenfald i udvalgene, og der sikres en glidende behandling af såvel budgetkontrol som budgetbehandling. Møderne i fagudvalgene er primært lagt på mandage og tirsdage, som også var princippet for mødeplan 2018.

Møder i Teknisk Udvalg i 2019

Mødetidspunkt: Mandage kl. 12.30 - 15.30

Møderne finder som udgangspunkt sted i mødelokale 6 i Rådmandshaven.

7. januar

28. januar

25. februar

25. marts

29. april

3. juni

12. august

2. september

30. september

28. oktober

25. november

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Beslutning

Teknisk Udvalg, 13.08.2018

Godkendt med den ændring at møderne i 2019 starter kl. 13.00 til kl. 16.00 således at det er foreneligt med øvrige udvalgsmøder.

Der lægges et ekstra møde ind i slutningen af juni 2019.

Havnebestyrelsen opfordres til at koordinere deres mødeplanlægning med den politiske mødeplan.

Bilag
98. Orientering om afrapportering af budgettemaanalysen " Fremtidig organisering af ejendomsområdet" i høring i MED-Organisationen

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.16.02-P20-2-18

Resume

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg


I denne sag orienteres Teknisk Udvalg om, afrapportering af budgettemaanalysen "Fremtidig organisering af bygningsdrift". Økonomiudvalget godkendte d. 18. juni 2018, at afrapporteringen sendes i høring i MED-organisationen med anbefaling om, at der arbejdes videre med 1) "mellemmodellen", 2) lukning af datahuller samt 3) arealforvaltning og -optimering.

Søren Revsbæk forbeholder sin stilling indtil høringen er afsluttet, idet han ikke kan anbefale én model frem for én anden, så længe høringen ikke er foretaget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Økonomiudvalget har bedt om en budgettemaanalyse, som kan anvise:

 • modeller til, hvordan ejendomsområdet fremover kan organiseres og styres
 • en vurdering af behovet for at styrke datagrundlaget (identificere datahuller)
 • en optimering af ejendomsanvendelse (kloge kvadratmeter)

I forlængelse heraf godkendte Økonomiudvalget d. 22. januar 2018 projektaftalen for budgettemaanalysen "Fremtidig organisering af bygningsdrift". Analysen er efterfølgende gennemført af konsulentfirmaet Brøndum & Fliess, som også har udarbejdet afrapporteringen, bilagt sagen. Repræsentanter for centercheferne, virksomhedslederne, de tekniske serviceledere og -medarbejdere har deltaget i styre- og følgegrupperne. Herudover har analysen været behandlet i Strategisk Chefforum og Fælles Virksomhedslederforum.

Baggrunden for sagen er, at Næstved Kommunes ejendomsportefølje vurderes gennemsnitligt at blive i stadig ringere stand, at der ikke eksisterer det nødvendige overblik herover, samt at det vurderes at kommunen har et overgennemsnitligt arealforbrug. I afrapporteringen beregnes det således, at vedligeholdelsesefterslæbet i perioden 2018 - 2027 vil udgøre 158 millioner kroner.

Analysen udgør første skridt mod en øget professionalisering af arbejdet med driften og vedligeholdelsen af kommunens ejendomme. På baggrund af valg af organisationsmodel skal der arbejdes detaljeret med implementeringen heraf, ligesom der skal udarbejdes en egentlig styringsmodel samt en handlingsplan for ejendomsområdet.

Hvad angår tidsperspektivet for realisering af effektiviseringsprovenuet, så realiseres provenuet først ved salg eller nedrivning af overflødige kvadratmeter. Provenuet, der beskrives i de tre modeller, er det fuldt realiserede provenu, når modellernes skønnede potentialer - dvs. henholdsvis 10.000, 50.000 og 60.000 kvadratmeter er afhændet.

Data og behandlingen heraf i analysen er fremkommet gennem dataindsamling, interviews, og den erfaringsbaserede viden, som konsulentfirmaet har fra andre kommuner. Det har vist sig, at Næstved Kommunes ejendomsdata er mangelfulde og behæftede med fejl, så beregningerne skal vurderes på denne baggrund. Det betyder, at når en model skal udmøntes og implementeres, så skal beregninger og skøn kvalitetssikres. Ikke desto mindre giver afrapporteringen:

 • retning og modeller for, hvordan Næstved Kommune fremadrettet kan organisere ejendomsområdet, jf. mellemmodellen
 • afsæt for at arbejde struktureret med databaseret styring af ejendomsområdet
 • beregninger af, hvilket økonomisk potentiale der i runde tal vurderes at være ved en arealoptimering inden for kommunens samlede område

I projektaftalen beskrives muligheden for, at et eventuelt effektiviseringsprovenu kan forblive på området og tilføres det udvendige vedligeholdelsesbudget. Det udestår at beslutte, hvorvidt dette skal ske, eller om hele eller dele af provenuet skal bidrage til råderumspuljen eller de enkelte fagområder.

Som en del af det videre arbejde med ejendomsområdet skal der desuden tages stilling til, hvilke instrumenter som yderligere kan tages i brug med henblik på at finansiere vedligeholdelsesefterslæbet. Rapporten beskriver på idéplan blandt andet puljer og en huslejeharmonisering, som der ikke tages stilling til i nærværende.

Afrapporteringen nævner herudover flytning af opgaver omkring forsikring, risikostyring samt køb og salg af jord og bygninger fra Center for Politik og Udvikling til Center for Trafik og Ejendomme som et udgangspunkt for alle modeller for organisering. Der er ikke med indeværende taget stilling hertil, da det ikke vurderes at være afgørende for den videre proces, som beskrevet.

Kort om afrapporteringens konklusioner

Konklusionerne i afrapporteringens tre dele skal kort ridses op. Uanset model for organisering af fremtidig bygningsdrift, så forudsætter rapporten, at der opbygges data om kommunens ejendomme, som sikrer overblik og mulighed for prioritering, samt at der implementeres styringsprincipper i Center for Trafik og Ejendomme til sikring af et tættere samarbejde med virksomheder m.fl.

1. Organisering af fremtidig bygningsdrift.

Der er i afrapporteringen opstillet tre modeller for organisering af bygningsdriften: Den centrale model, mellemmodellen og den decentrale model.

Administrationen indstiller, at mellemmodellen vælges som fremtidig model og udgangspunkt for en videreudvikling af området. Mellemmodellen er bygget op omkring samarbejdende klynger af virksomheder (f.eks. en skole, to børnehaver og en vuggestue), hvor ledelses- såvel som budgetansvaret for den indvendige vedligehold fortsat ligger på virksomhedsniveau. Med dannelsen af klyngerne sker der dels en styrkelse af de bygningsmæssige kompetencer, dels en tættere koordination af arbejdsopgaverne. Professionaliseringen og effektiviseringen i mellemmodellen beror også på en styrkelse af kompetencerne i Center for Trafik og Ejendomme, som skal anvendes til blandt andet at øge styringen og understøttelsen af arbejdet i klyngerne.

Modellen tænkes udmøntet i fem klynger, hvor tekniske serviceledere og - medarbejdere arbejder sammen med henblik på at skabe faglige bæredygtige miljøer. De teknisk servicemedarbejdere og - ledere skal fortsat beskæftige sig med såvel service- som vedligeholdelsesopgaver. De fem klynger foreslås i udgangspunktet at omfatte: Center for Dagtilbud og Skole (52 årsværk), Center for Trafik og Ejendomme (33,2 årsværk), Center for Kultur og Borgerservice (11,2 årsværk), Center for Sundhed og Ældre (9,8 årsværk) og Center for Børn og Unge (5,4 årsværk). Klyngen i Center for Dagtilbud og Skole foreslås yderligere opdelt i seks tekniske servicegrupper svarende til skoledistrikterne.

2. Lukning af datahuller.

Næstved Kommune har udfordringer i forhold til at oparbejde og opdatere ejendomsdata. Trods en ekstraordinær indsats de seneste år er der fortsat store "datahuller", som anbefales lukket på kort sigt for at få et hensigtsmæssigt prioriterings- og beslutningsgrundlag på ejendomsområdet. At datahullerne lukkes vurderes at være en forudsætning for at påbegynde arbejdet med at professionalisere driften af ejendomsområdet.

Der er derfor iværksat en proces i Center for Trafik og Ejendomme med henblik på at lukke datahullerne. Den forventes afsluttet ultimo 2019.

3. Arealforvaltning og -optimering.

Afrapporteringen viser, at Næstved Kommune ligger 18 procent over landsgennemsnit i brug af areal. En del af dette ”overforbrug” kan givet tilskrives forskelligheder i organisering af de kommunale opgaver, men det vurderes, at der fortsat er et større forbrug end landsgennemsnittet. De 18 procent svarer til, at kommunen skal reducere arealforbruget med 87.000 m2, hvis Næstved Kommune skal nå landsgennemsnittet.

Det vurderes i afrapporteringen, at de forskellige måder at organisere bygningsdriften på har hver deres potentiale i forhold til at reducere arealforbruget:

 • Den decentrale model: En reduktion på 10.000 m2, svarende til en besparelse på 0,5 mio. kr.
 • Mellemmodellen: En reduktion på 50.000 m2, svarende til en besparelse på 7,1 mio. kr.
 • Den centrale model: En reduktion på 60.000 m2, svarende til en besparelse på 11,5 mio. kr.

At potentialet stiger med graden af centralisering, skyldes ifølge afrapporteringen, at jo større bygningsmasse den enkelte enhed har ansvaret for, jo bedre mulighed for at optimere arealanvendelsen.

De tre effektiviseringsprovenuer, stammer for størstedelens vedkommende fra driftsbesparelser som el, opvarmning, vand, renovation samt løbende vedligeholdelse og kun i mindre omfang i en reduktion i medarbejdertimer. Tallene er netto-tal, idet udgiften til at styrke CTE i alle modeller er fratrukket. Der gøres opmærksom på, at effektiviseringspotentialet er knyttet til salg af kvadratmeter. Hvis der frasælges

Provenu for salg af ejendomme indgår ikke i beregningerne.

Supplerende bemærkninger
Afrapporteringen af budgettemaanalysen om organisering af fremtidig bygningsdrift er sat på dagsordenen i alle fagudvalg i august måned. Fagudvalgenes protokollater vil blive fremlagt som en del af en orienteringssag til Økonomiudvalget d. 10. september om høringssvarene om afrapporteringen fra MED-organisationen

Politisk behandling

Teknisk udvalg

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi oplyser, at den tidligere besluttede praksis i forbindelse med salg af ejendomme er, at fagområderne kan overdrage en ejendom, som de ikke har behov for længere til Økonomiudvalget med henblik på salg. Der overdrages samtidig budget til 6 måneders drift af ejendommen (el, vand, varme, vedligeholdelse mm). Herefter kan området beholde driftsbesparelsen. Salgsindtægten for ejendommen tilfalder Økonomiudvalget.

I forbindelse med en budgettemaanalyse kan det besluttes, at der skal være en anderledes fordeling af driftsbesparelser og salgsindtægter end den normale praksis.

Der er ikke indregnet et provenu for denne budgettemaanalyse i Direktionens råderumspulje for budget 2019.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 13.08.2018

Til efterretning

Bilag
99. Takstændring og overgang til paralleltakst

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 22.11.26-G01-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg


Taxinævnet har på deres seneste møde d. 19. juni 2018 behandlet Næstved Taxas anmodning om takstændring og overgang til paralleltakst pr. 1. oktober 2018.

Administrationen ønsker, at Teknisk Udvalg tager stilling til, om Taxinævnets forslag til takstændring kan godkendes.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknisk Udvalg godkender Taxinævnets forslag til takstændring pr. 1. oktober 2018. Forslaget til takstændring fremgår af sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Taxinævnet har på deres seneste møde d. 19. juni 2018 behandlet Næstved Taxas anmodning om takstændring og overgang til paralleltakst pr. 1. oktober 2018.

Næstved Taxa oplyser, at i forbindelse med deres transformation fra bestillingskontor til kørselskontor kræver Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, at taksten for taxikørsel beregnes efter paralleltakstsystemet. Det betyder, at der betales efter tid under hele turen og efter kilometer, når der køres. I dag betales der enten efter tid eller kilometer - alt afhængig af, om taxaen holder stille eller kører.

De nye takster tager udgangspunkt i samme starttakster og næsten samme tidstakster, dog er de i weekenden nedsat under det nationale prisloft, samt fastsat med en væsentlig reduktion i kilometertaksten.

Næstved Taxa anmoder endvidere om den ordinære takstændring på 1,08 %. Sidst anvendte taxiindeks var 101,6 (1. kvartal 2017). Det senest offentliggjorte indeks er 102,7.

Omregningen til paralleltakster og takstændringen er vedlagt i bilag.

Taksterne varierer afhængig af vogntypen.

Næstved Taxa ønsker, at taksterne træder i kraft den 1. oktober 2018, samtidig med deres transformation fra bestillingskontor til kørselskontor.

Starttakst med brug af trappemaskiner udgår.

Gebyrer for bagage m.v. bibeholdes.

Lovgivningen foreskriver desuden fremover, at der på siden af vognen skal skiltes med prisen på en ”standardtur”, der er defineret ved prisen for en tur på 10 km med en varighed på 12 minutter.

Taxinævnet foreslår at priserne for taxikørsel fastsættes, således:

Lav vogn:

Hverdage kl. 06.00 – 18.00:

Starttakst 39,00 kr.

Kilometertakst 7,50 kr.

Minuttakst 300,00 kr./time

Standardtur 174,00 for 10 km på 12 min.

Alle dage kl. 00.00 – 06.00:

Starttakst 49,00 kr.

Kilometertakst 11,70 kr.

Minuttakst 450,00 kr./ time

Standardtur 256,00 for 10 km på 12 min.

Øvrig tid:

Starttakst 49,00 kr.

Kilometertakst 9,50 kr.

Minuttakst 410,00 kr./ time

Standardtur 226,00 for 10 km på 12 min.

Stor vogn:

Hverdage kl. 06.00 – 18.00:

Starttakst 43,00 kr.

Kilometertakst 10,00 kr.

Minuttakst 340,00 kr./time

Standardtur 211,00 for 10 km på 12 min.

Alle dage kl. 00.00 – 06.00:

Starttakst 58,00 kr.

Kilometertakst 15,80 kr.

Minuttakst 450,00 kr./ time

Standardtur 306,00 for 10 km på 12 min.

Øvrig tid:

Starttakst 58,00 kr.

Kilometertakst 13,50 kr.

Minuttakst 425,00 kr./ time

Standardtur 278,00 for 10 km på 12 min.

Lovgrundlag

Taxilovgivningen

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Beslutning

Teknisk Udvalg, 13.08.2018

Godkendt

Bilag
100. Beslutning om ændring af Trafikbestilling 2019 for den kollektive trafik

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 05.00.00-G01-35-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Movia har indarbejdet både effekten af billetundersøgelse og de besluttede besparelser ved Trafikbestilling 2019 i 1. behandlingen af budgettet for 2019. Deres beregninger viser nu, at Næstved Kommune øjensynligt har sparet mere end, hvad der var nødvendigt på busdriften. Byrådet bedes tage stilling til, om det forventede overskud på ca. 3 mio. kr. for 2019 skal anvendes til at genbestille en del af de besluttede besparelser.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. at de besluttede besparelser på servicebusserne linje 607 og 609 samt lørdagskørsel på linje 604, 611 og 615 genbestilles hos Movia for ca. 1,6 mio. kr., således at buslinjerne fortsætter efter køreplansskiftet i december 2018 uden ophold.
 2. at det resterende - forventede - overskud for 2019 på ca. 1,4 mio. kr. tilbageholdes som en buffer til at imødegå en evt. merudgift ved etablering af en permanent Flexturs-ordning eller til at imødegå evt. fremtidige budgetudfordringer på den kollektive trafik.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune afgav inden den 1. maj 2018 sin trafikbestilling for 2019 til Movia. På baggrund af Movias beregninger besluttede Byrådet på deres møde d. 26. april 2018, at der skulle foretages besparelser for i alt ca. 5,9 mio. kr. for at opnå balance mellem de forventede indtægter og udgifter i 2019. En af årsagerne til, at der skulle foretages så stor en besparelse, var, at Movia havde foretaget en ny billetundersøgelse i foråret 2017 (gennemføres hvert 3. år). Movias forventning var, at den afledte økonomiske effekt af billetundersøgelsen ville betyde en efterregning på anslået 4,8 mio. kr. i 2018 og 5,8 mio. kr. i 2019.

Movia har sidenhen indarbejdet effekten af billetundersøgelsen og trafikbestillingen i både estimat 2, for 2018 og i 1. behandlingen af budgettet for 2019, der er behandlet og godkendt af Movias bestyrelse d. 19. juni 2018.

Budget 2018

Movias estimat 2 for 2018, se bilag 1, viser nu, at de forventer, at Næstved Kommune skal anvende 45,5 mio. kr. til den kommunale busdrift inkl. fællesudgifter og Flextur, mens der på Næstved Kommunes budget i 2018 er afsat 44,5 mio. kr.

Det betyder et underskud på ca. 1 mio. kr., hvilket er et væsentligt mindre beløb, end de 4,8 mio. kr., der tidligere er oplyst af Movia.

Budget 2019

Movias 1. behandling af budgettet for 2019, se bilag 2 og 3, viser ligeledes, efter indregning af både billetundersøgelse og besluttede reduktioner ved Trafikbestilling 2019, at Næstved Kommune skal forvente at få en udgift på ca. 40,9 mio kr. i 2019 til den kommunale busdrift inkl. fællesudgifter og Flextur.

På budgettet for kollektiv trafik i Næstved Kommune for 2019 er der efter prisfremskrivning afsat ca. 43,9 mio. kr.

Det betyder et overskud på ca. 3,0 mio. kr..

Administrationen vil derfor anbefale, at Næstved Kommune genbestiller nogle af de besluttede besparelser, se bilag 4, eftersom at økonomien ikke ser ligeså stram ud som forventet på bestillingstidspunktet.

Ændringerne, der blev bestilt ved Trafikbestilling 2019 i maj 2018 med ikrafttrædelse ved køreplansskiftet i december 2018, vil således kunne opretholdes uden ophold, såfremt evt. genbestilling foretages hos Movia senest med udgangen af august 2018.

Administrationen bemærker, at Næstved Kommune på bestillingstidspunktet ikke kunne forudse denne udvikling i økonomien til den kollektive trafik, da vi agerede på baggrund af de oplysninger vi fik fra Movia om økonomien.

Administrationen vil anbefale, at følgende vedtagne besparelser genbestilles med ikrafttræden fra december 2018:

Anbefalede tilbagekøb

Forventet omkostning

Bybus 604 - Genindførelse af lørdagskørsel med 8 ture i hver retning, frekvens hver anden time - som før

190.000

Lokalbus 611 - Genindførelse af lørdagskørsel med 4 ture i hver retning - som før

190.000

Lokalbus 615 - Genindførelse af lørdagskørsel med 4 ture i hver retning - som før

140.000

Servicebus 609 - Genindførelse med 4 daglige afgange - som før

426.000

Servicebus 607 - Genindførelse med 5-6 daglige afgange - som før

650.000

I alt

1.596.000

Det anbefales at de øvrige besluttede besparelser fastholdes, af følgende grunde:

698: Høj udgift pr. passager, få passagerer og et lavt passagergrundlag.

684 og 685: Tilpasningen af køreplanen for linje 684 og 685 medfører en reduktion af busmateriel og tilpasning af afgangstider, således at både skoleelever og uddannelsessøgende kan anvende samme bus.

601: Køreplan ensartes til 20 minutters drift både hverdag og lørdag, og busmateriellet udnyttes bedre.

686: Kørslen mellem Herlufmagle og Fensmark blev etableret med korrespondance til øvrige linjer. Der er ikke længere samme korrespondancemuligheder og heller ikke samme behov for at kunne komme til Fensmark og handle.

Hvis ovenstående genbestilling godkendes, vil der ud fra den nuværende viden om økonomien fortsat være et forventet overskud for 2019 på ca. 1,4 mio. kr.

Administrationen vil anbefale, at beløbet på ca. 1,4 mio. kr. tilbageholdes som en buffer til at imødegå evt. merudgifter ved etablering af en permanent Flexturs-ordning, når forsøgsordningen LandFlex udløber. Alternativt til at imødegå evt. fremtidige budgetudfordringer på den kollektive trafik f.eks. ved ændringer i renten, oliepriser eller lignende.

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Byrådet

Supplerende bemærkninger
Teknisk Udvalg behandler sagen den 13. august 2018. Udvalgets anbefaling videregives til behandling i Byrådet den 28. august 2018.

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi er enig i de anførte tal og kan supplerende oplyse, at når bestillingen er gennemført, vil acontobetalingen for 2019 blive låst ved Movia's 2. behandling af budgettet.

Næstved Kommune har herefter sikkerhed for, hvor stor betalingen i 2019 vil blive.

Hvis Movia's budget for 2019 ikke holder, vil dette fremgå af regnskabet for 2019, som bliver udarbejdet i begyndelsen af 2020. Regning på eventuel merbetaling vil blive fremsendt i januar 2021 - der er således god tid til at anvise finansiering for eventuelle merudgifter.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 13.08.2018

Udsat til næste møde

Bilag
101. Beslutning om nedlæggelse af parkeringsbåse i Grønnegade

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 05.05.00-G01-11-14

Resume

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg

Administrationen har modtaget en henvendelse, om at parkeringsbåsene ud for Grønnegade 3 skaber frustrationer og trafikale problemer for både taxier og øvrige trafikanter, særligt efter at ensretningen i Grønnegade er ophævet.

Administrationen er enige i, at med ændringen til dobbeltrettet trafik kan båsene bevirke, at trafikken til tider går helt i stå, eller at billister skynder sig forbi de holdende biler på bekostning af trafiksikkerheden.

Teknisk Udvalg bedes derfor tage stilling til om parkeringsbåsene skal nedlægges.

Indstilling

Administrationen indstiller, at de to parkeringsbåse ud for Grønnegade 3 nedlægges af hensyn til at sikre bedre trafiksikkerhed og fremkommelighed for trafikanterne.

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget en henvendelse fra Taxinævnet, der ønsker, at de 2 parkeringsbåse ud for "Sepps" på Grønnegade 3, nedlægges, da de er til gene for fremkommeligheden på Grønnegade, se bilag 1 og 2. Parkeringsbåsene fungerer i dag som tidsbegrænset parkering på 15 min. i tidsrummet 8-18 (9-14). Båsene har tidligere fungeret som taxiholdepladser, men gør det ikke længere.

Båsenes placering skaber frustrationer og trafikale problemer både for taxier og øvrige trafikanter, og har gjort det lige siden, at det blev muligt at køre begge veje i Grønnegade tilbage i sommeren 2014, som et led i at gøre parkeringspladsen ved Grønnegade Kaserne mere tilgængelig.

Administrationen bemærker, at parkeringsbåsene i Grønnegade er placeret meget upraktisk i forhold til trafiksikkerheden, særligt efter at det er blevet muligt at køre i begge retninger på Grønnegade. Dette skyldes hovedsageligt, at der er etableret parkeringsbåse på begge sider af vejen, og med dobbeltrettet trafik kan båsene bevirke, at trafikken til tider går helt i stå, eller at billister sætter farten op og skynder sig forbi de holdende biler på bekostning af trafiksikkerheden. Administrationen vil derfor anbefale en fjernelse af parkeringsbåsene.

Administrationen har tidligere vurderet muligheden for at flytte parkeringsbåsene til en anden placering i Grønnegade. Dette har ikke været muligt, da en ny placering enten vil genere sidevejene (Nygade og Kvægtorvet), eller indkørslerne til f.eks. Grønnegade Kaserne.

Udgifterne til fjernelse af båse og skiltning afholdes over driften i Park & Vej.

Såfremt Teknisk Udvalg beslutter at nedlægge parkeringsbåsene vil politiet skulle godkende ændringen inden udførelse.

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Beslutning

Teknisk Udvalg, 13.08.2018

Godkendt

Bilag
102. Orientering om kommunens klimaaftaler og klimamålsætninger

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 01.02.25-P20-4-18

Resume

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg

Næstved Kommune har forpligtet sig til at arbejde med CO2-reduktion og vedvarende energiproduktion gennem kommunens Klimaplan og de klimapolitiske aftaler: EU`s ”Borgmesterpagten” og Danmarks Naturfredningsforenings: ”Klimakommune”. Der gøres status på aftaler, målsætninger. Næstved Kommunes arbejde med klima, energi og varme tager udgangspunkt i Klimaplanen fra 2007 og i Varmeplanen fra 2010. Der er sket meget på begge områder og der er derfor anledning til at gennemgå kommunens nuværende og fremtidige klimaarbejde for udvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om kommunens klimaaftaler og klimamålsætninger tages til efterretning og at det fremtidige arbejde drøftes.

Sagsfremstilling

I Klimaplan fra 2009 har kommunen sat klimamålsætninger om at:

 • reducere CO2-udledningen med 30% inden 2020 og 50% inden 2030 - i kommunen som geografisk område
 • reducere CO2-udledningen med 2% pr. år indtil 2025 i kommunen som virksomhed
 • sikre, at andelen af vedvarende energi er på mindst 45% i 2030.

Baggrund for målsætningerne

Klimakommune

Næstved Kommune skrev sammen med Danmarks Naturfredningsforening (DN) under på aftalen Klimakommune i 2007. En aftale om 2% årlig CO2-reduktion i kommunen som virksomhed indtil 2025.

Sammen med 71 andre kommuner har Næstved forpligtet sig til aktivt at reducere energiforbruget i kommunens bygninger samt kørsel i forbindelse med kommunal virke. Efterfølgende har DN tilført mulighed for at blive ”Klimakommune+”, hvis kommunerne laver andre klimaindsatser. Det vurderes muligt for Næstved at blive Klimakommune+ med de nuværende klimaindsatser.

Status på reduktionen er, at kommunen som virksomhed indtil nu har reduceret CO2-udledningen med 9%.

På Teknisk Udvalgs møde den 26. februar 2018 (sag nr. 36) blev resultatet af Grønt Regnskab 2016 fremlagt med en stigning af energiforbruget. Det har efterfølgende vist sig, at der har været såkaldte "faktorfejl" i kommunens energistyringssystem, der har været den primære årsag til stigningen. Derudover bidrog ibrugtagningen af Næstved Hallernes nye Arena-bygning også væsentligt til stigningen. Begge dele er blevet korrigeret i regnskabet for 2017 og i overensstemmelse med DN.

Resultatet for det grønne regnskab 2017 viser at CO2-udledningen fra kommunen som virksomhed er faldet med 5% fra 2016 til 2017.

 • CO2-udledning fra el er faldet med 6%
 • CO2-udledning fra varme er faldet med 6%
 • CO2-udledning fra kørsel er steget med 15%

Borgmesterpagten

Næstved Kommune skrev under på aftalen i 2008 i forbindelse med EU-initiativet ”Covenant of Mayors”, hvor Næstved, sammen med 7000 andre kommuner i EU, har forpligtet sig til at arbejde for CO2-reduktion. En aftale om 20% CO2-reduktion inden 2020 for kommunen som geografisk område.

I den nuværende Klimaplan har Næstved en målsætning om 50% CO2-reduktion i 2030, samt at mindst 45% af energiforbruget dækkes af vedvarende energi. Derfor er det muligt ”automatisk” at forlænge Borgmesterpagten, da målsætningen her er 40% reduktion i 2030.

Ved en CO2-kortlægning i 2015 havde Næstved Kommune opnået en reduktion på 33% i perioden 2007 til 2015. Med lokal vedvarende energiproduktion sol, vind og biomasse er CO2-reduktionen på 37%.

Andelen af vedvarende energiproduktion var i 2015 på 49% for det samlede elforbrug og 23% på det samlede varmeforbrug.

Oversigt over aftaler og status

Aftale

Målsætning

Status

Klimakommune

2% årligt til 2025

9% fra 2012 til 2017

Borgmesteraftale

20% i 2020

33% i 2015

Opsummering

Næstved Kommune er nået i mål i forhold til Borgmesterpagten, hvilket primært skyldes opsætning af vindmøller, udbygning af fjernvarme i Næstved By samt en grøn fjernvarmeproduktion.

Det vurderes relevant at se på mulighederne for at arbejde med de politiske klimamålsætninger for 2030. Administrationen gennemgår på mødet kommunens nuværende og fremtidige klimaarbejde.

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Beslutning

Teknisk Udvalg, 13.08.2018

Til efterretning

Bilag
103. Drøftelse af de nye tekniske forundersøgelser for Suså-projektet

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 06.02.10-P20-2-18

Resume

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg

Sagen fremsættes for at præsentere rapporten med resultaterne af de nyeste tekniske forundersøgelser for naturgenopretning af nedre Suså samt orientere om de bidrag og kommentarer, som Næstved Kommune har fået fra lodsejere og interessenter undervejs i processen. Rapporten indgår som en del af de undersøgelser, der er lavet i forbindelse med EU-Life-projektet Mere liv i Susåen. Projektet indeholder indsatser i Øvre og Nedre Suså med henblik på at sikre et gunstigt levested for den tykskallede malermusling.

Rapporten har opstillet to muligheder for det videre forløb benævnt C og D.

Beslutning om videre proces indstilles på Teknisk Udvalgs møde i september 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter rapporten og fordele og ulemper ved alternativerne C og D, som beskrives i den tekniske forundersøgelse, og herunder hvilke oplysninger udvalget har brug for, for at kunne tage beslutning om det videre arbejde med projektet.

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg godkendte rammerne og processen for de tekniske forundersøgelser på møde den 30. oktober 2017 (sag nr. 231).

 • Holløse Mølle alternativ A:

En løsning, hvor det skulle undersøges, om der kunne etableres et nyt velfungerende omløb ved Holløse Mølle uden at ændre vandspejlet ved Skelby - og hvor det fortsat ville være muligt at producere strøm på møllen og sejle i kano i begge retninger.

 • Holløse Mølle alternativ B:

Som alternativ A, men hvor der vil være et forventet vandstandsfald på 20-30 cm ved Skelby.

 • Bavelse Sø: Forlængelse af Torpe Kanal ned til Susåen. En løsning, som ville forbedre kontinuiteten mellem Susåen og Torpe Kanal, uden i øvrigt at påvirke kanosejladsen eller søens vandspejl.


Opgaven blev udbudt i november 2017. I januar blev der indgået kontrakt med Rambøll. Rambøll har udarbejdet den tekniske forundersøgelse for naturgenopretning af nedre Suså, jf. bilag 1. Projektleder Dennis Søndergård Thomsen, Rambøll, præsenterer resultaterne for Teknisk Udvalg.

Teknisk Udvalg blev orienteret om status for Suså-projektet den 3. april 2018, sag 58, herunder at den tekniske forundersøgelse for naturgenopretning af nedre Suså vil blive præsenteret for udvalget i august 2018.

De nye tekniske forundersøgelser er blevet gennemført i en proces, hvor hovedlodsejere og interessenter er blevet inviteret til møder for at drøfte og kvalificere arbejdet.

På møderne med lodsejere og interessenter den 21. marts 2018 vurderedes, at Alternativ A og B ville give voldsomt brede omløb uden at forbedre vandfordelingen mellem omløbet og hovedløbet. På møderne blev der derfor drøftet to tilpassede alternativer, som Rambøll derfor har undersøgt i rapporten.

Rapporten indeholder således beskrivelser, beregninger og konsekvensvurderinger af følgende løsninger til naturgenopretning af Nedre Suså, jf. bilag 2.

 • Alternativ C: Der etableres en kanokanal/fødekanal til Holløse Mølle. I Susåen opbygges en række stryg mellem Gunderslev bro og Holløse Mølle til gavn for den tykskallede malermusling, således at vandspejlet i Skelby sænkes med maks. 30 cm. Rambølls prisoverslag lyder på ca. 12,4 mio. kr.
  (Næstved Kommune vurderer, at alternativ C kan udformes på en måde, som bringer overslaget ned til 9-10 mio. kr.)
 • Alternativ D: Der opbygges en række stryg i Susåen, således at faldet fordeles mere jævnt fra Bavelse Sø til Holløse Mølle til gavn for den tykskallede malermusling. Her vil vandspejlet i Skelby sænkes med maks 70 cm. Møllen vil ikke kunne producere strøm i alternativ D. Rambølls prisoverslag lyder på ca. 5,9 mio. kr. inkl. kompenserende terrænreguleringer.
 • Torpe Kanal-forlængelsen: Udløbet af Torpe Kanal forlænges ca. 475 m ned mod udløbet af Bavelse Sø. Rambølls prisoverslag lyder på mellem 2,2-3,8 mio. kr. (den store variation skyldes usikkerhed om jordbundens beskaffenhed). Forlængelsen af Torpe Kanal kan bedst ses i sammenhæng med alternativ D.

Proces med lodsejere m.v.

Undervejs i processen med den seneste tekniske forundersøgelse har Næstved Kommune og Rambøll haft mere end 8 møder med hovedlodsejere og andre interessenter (bredejere, ålaug, kanoudlejere, lokalråd, lystfiskere, naturforeninger mv.).

Følgende emner har været gennemgående i diskussionerne:

 • Fortsat mulighed for at kunne sejle i kano (såvel opstrøms som nedstrøms).
 • Fortsat mulighed for at kunne drive turbinen på Holløse Mølle.
 • Det landskabelige udtryk, kulturarven og glæden ved Susåen, som den ser ud i dag.
 • Vigtigheden af at kunne afvande oplandet og håndtere fremtidige ekstremer (meget lidt vand og enormt meget vand).
 • Den øgede belastning med næringsstoffer og e-coli ved en forlængelse af Torpe Kanal.

Hovedkonklusionerne fra møderne er, at:

 • Der er meget stor modstand mod en forlængelse af Torpe Kanal (berørte lodsejer kan ikke acceptere forlængelsen, hvis den ikke kombineres med alternativ D eller en tilsvarende løsning, som forbedrer hele strækket mellem Bavelse Sø og Holløse Mølle). Forlængelsen er vandløbsmæssigt ikke nogen forbedring i forbindelse med alternativ C, da den mulige passage er påvirket af den stuvningszone, der vil være opstrøms Skelby.
 • Alternativ A og B giver meget brede stryg uden at vandfordelingen forbedres
 • Alternativ D (med en sænkning på op til 70 cm) ikke kan accepteres af berørte lodsejere og flere andre interessenter.
 • Der er mulighed for at nå opbakning til Alternativ C (eventuelt kun med et endnu lavere vandspejlsfald i Skelby og en anden udformning af forløbet ved Holløse Mølle).

Rambøll vurderer, at den optimale løsning for vandløbet og muslingerne er en fuld fjernelse af spærringen ved Holløse Mølle.

Vedlagte bilag 3 indeholder en opsamling på processen og de kommentarer, administrationen har modtaget fra de involverede i processen.

Indsatsen for at genetablere en levedygtig bestand af tykskallede malermuslinger kan gennemføres på forskellige ambitionsniveauer. Det betyder, at bevaring af malermuslingen og deres værtsfisk kan fortsættes i Øvre Suså alt andet lige, hvis man ikke ønsker at fremme projektets beskrevne alternativer.

EU vil skulle godkende ændringer i projektet.

Høringer

Rapporten sendes i to ugers høring hos interessenter og lodsejere med videre, og høringssvar forelægges Teknisk Udvalg i forbindelse med behandlingen af den videre proces på mødet i september 2018.

Lovgrundlag

Vandløbsloven

Naturbeskyttelsesloven

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Supplerende bemærkninger
Projektleder Dennis Søndergård Thomsen, Rambøll, er inviteret med til mødet for at præsentere resultaterne af de tekniske forundersøgelser.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 13.08.2018

Rapporten sendes i høring for interessenter og lodsejere m.v.

Udvalgets bemærkninger forelægges i ny sag september 2018.

Bilag
104. Bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 01.13.29-G01-2-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Næstved Kommune har en plan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo, der kun dækker en mindre del af kommunen. Skal bekæmpelsen være effektiv, og skal der være en ensartet behandling af borgerne, skal en plan dække hele kommunen.

Med vedtagelsen af en ny kommunal indsatsplan bliver det lovpligtigt for alle lodsejere at bekæmpe Kæmpebjørneklo.

Lovgrundlaget er ændret, så det ikke længere er muligt at politianmelde lodsejere, der ikke overholder et påbud om at bekæmpe kæmpebjørneklo. I de tilfælde skal kommunen fremover foretage bekæmpelsen for lodsejers regning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til en ny indsatsplan sendes i 8 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Kæmpebjørneklo er en giftig og invasiv plante, der fortrænger naturlige plantesamfund. Der er derfor et nationalt mål om, at planten skal udryddes fra den danske natur.

De senere års aktive indsats fra både kommunen og borgerne har sikret, at udbredelsen af planten i er blevet begrænset. Samtidig har indsatsplanen været med til at udbrede viden og har skabt opmærksomhed omkring vigtigheden af bekæmpelsen blandt borgere.

Selvom de fleste lodsejere tager bekæmpelsesopgaven alvorligt, er der enkelte, som ikke bekæmper planten tilstrækkeligt. På disse arealer vil planten opformere sig hurtigt samt sprede sig til omkringliggende arealer. Det er afgørende for en effektiv bekæmpelse, at der ikke er områder, hvorfra frøspredning uhindret kan fortsætte.

Det har tidligere været muligt at politianmelde de borgere, som ikke efterlevede et påbud.

Som følge af den nye bekendtgørelse kan kommunen ikke længere politianmelde manglende bekæmpelse. Fra 1. juli 2017 er der udelukkende mulighed for, at kommunen bekæmper planten for ejers regning. Som udgangspunkt kan borgerens regning ikke overstige 3,81 kr. pr. m2. Beløbet kan øges til de faktiske omkostninger, hvis det kan dokumenteres, at kommunen har brugt den billigste bekæmpelsesmetode.

I 2017 modtog Næstved Kommune 50 henvendelser via giv et praj app´en og 33 direkte henvendelser via mail eller telefon vedrørende observationer af kæmpe-bjørneklo.

I 2018 har Næstved Kommune indtil videre modtaget 25 henvendelser via app’en og 30 direkte henvendelser.

En del af borgerhenvendelserne har omhandlet planter, som står uden for indsatsområdet. Disse planter har Næstved Kommune ikke mulighed for at påbyde ejere at bekæmpe, idet de ikke er omfattet af den nugældende indsatsplan. Dette har medført en del frustration fra borgere.

Kommunen som grundejer har de senere år så vidt muligt bekæmpet kæmpebjørneklo på alle kommunale arealer, også udenfor indsatsområderne.

Planens indhold

 • En indsatsplan til bekæmpelse af kæmpebjørneklo skal i henhold til bekendtgørelsen som minimum indeholde:
 • En angivelse af indsatsområdet. Administrationen anbefaler, at en ny indsatsplan dækker hele kommunen.
 • Frister for hvornår planterne skal været bekæmpet. Administrationen anbefaler at første bekæmpelse skal være gennemført inden 1. maj og at anden bekæmpelse skal være gennemført inden 1. juni. Her ud over skal der føres tilsyn med bekæmpede planter for at sikre, at der ikke sker frøsætning.
 • En vejledning i hvilke bekæmpelsesmetoder, der med fordel kan bruges til forskellige forekomster af planten.

Fremtidig administration af planen

 • Administrationen (CPM) registrerer bestande af kæmpebjørneklo i forbindelse med alle former for tilsyn. Park og Vej, især å-mændene, registrerer også fund af kæmpebjørneklo. Endelig modtager administrationen mange henvendelser fra borgerne (88 i 2017 og foreløbig 55 i 2018) både pr. mail, telefon og på ”giv et praj”. Alle fund registreres i GIS.
 • Der gennemføres tilsyn fra 1. maj. Hvis planter ikke er bekæmpet tilstrækkeligt sendes et varsel med en frist for bemærkninger på 14 dage.
 • Hvis bekæmpelse fortsat ikke har fundet sted, udstedes et påbud med en frist på mindst 14 dage. Det oplyses i påbuddet at kommunen efter denne frist kan lade bekæmpelsen ske for ejers regning.
 • Fra begyndelsen af juni foretages nye tilsyn. Hvis bekæmpelse stadig ikke er foretaget, foretages den af kommunen og regningen sendes direkte til lodsejeren.
 • Der gennemføres en årlig informationskampagne for at oplyse om forpligtelsen til at bekæmpe kæmpebjørneklo, og hvordan det bedst kan gøres.

Konsekvenser

Der vil være et øget arbejde forbundet med at planen omfatter hele kommunen, et ca. 4 gange så stort areal som i dag. Håndhævelse med selvhjælpshandlinger vurderes at være mere effektivt end politianmeldelser, men forventes at kræve flere ressourcer i de første år. Ressourcerne til dette merarbejde findes inden for den eksisterende ramme.

Lovgrundlag

BEK. nr. 871 af 27. juni 2016 om bekæmpelse af kæmpebjørneklo (gammel)

BEK. nr. 842 af 23. juni 2017 om bekæmpelse af kæmpebjørneklo (nugældende)

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Byrådet

Beslutning

Teknisk Udvalg, 13.08.2018

Anbefales med den ændring at fristen for bekæmpelse fastsættes til den 1. juni.

Bilag
105. Tang ved Vesterhave og Enø strand

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 04.11.04-A26-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg

Status vedrørende strandrensning ved Vesterhave- og Enø strand, samt beslutning om forhandling af nye aftaler på de to strande

I løbet af juli måned har der været særlig fokus på området ved Enø strand.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. at kontrakten med Næstved Havn vedrørende opgaver på Enø genforhandles
 2. at der indledes forhandlinger med grundejerforeningerne på Vesterhave om næste års strandrensning

Sagsfremstilling

På baggrund af sommerens arbejder med at holde strandene ved Karrebæksminde ryddet for tang, er det nu tid til en status.

Vesterhave Strand:

På Vesterhavesiden er der jævnligt lugtgener, når der er ophobet tang. Det tyder på, at de værste lugtgener kommer fra "tangsuppen" i hjørnet ved molen.

I foråret blev der lavet aftale imellem Næstved Kommune, Næstved havn og de to grundejerforeninger om tilsammen at afsætte i alt 550.000 kr. til at fjerne tang på Vesterhavesiden.

Koordineringen med at fjerne tang foregår imellem grundejerforeningerne og Park & Vej. Det var et ønske fra grundejerforeningens side, at stranden blev grundigt renset for tang allerede tidligt på sæsonen.

Efter en grundig forårsstrandrensning har Park & Vej sidenhen revet stranden én gang om ugen. Dette har ind til nu vist sig at være en løsning, som grundejerforeningen og andre strandgæster har været tilfredse med.

Park & Vej har en enkelt gang siden den store strandrensning fjernet tang fra hjørnet ved molen, efter aftale med grundejerforeningen, og det er vores vurdering, at det nok vil være nødvendigt at fjerne tang fra hjørnet 3 til 5 gange i resten af sæsonen, såfremt man vil holde nuværende serviceniveau. En oprensning vil koste op til 85.000kr., afhængigt af mængden af tang.

Det kan oplyses, at der på nuværende tidspunkt er brugt 570.000 kr. på strandrensning, hvoraf de 408.000 kr. er brugt på bortskaffelse af tangen. Resten af beløbet er brugt på arbejdsløn og maskintimer. Der er brugt 20.000 kr. mere end afsat pga. usikkerheden i prisen for bortkørsel af tang.

Beløbet er primært brugt på at fjerne tangen, som er kommet i løbet af vinteren / foråret 2018. Kun en lille del af beløbet er brugt på at fjerne tang efterfølgende.

Administrationen foreslår, at administrationen tager kontakt til grundejerforeningerne med henblik på at fastlægge næste års strandrensning mht. økonomi og omfang. I 2018 blev der anvendt overskydende midler fra anlægsprojektet vedr. M-broen. Såfremt der skal afsættes 300.000 kr. igen til fjernelse af tang, bør dette medtages i budgetforhandlingerne.

Enø strand:

I løbet af juli måned har Næstved Kommune modtaget henvendelser omkring den sydlige del af den offentlige strand.

Henvendelserne går på, at man fra lokalområdet ønsker at få fjernet den tangbræmme, som er opstået hen over vinteren / foråret 2018. Denne har Næstved Havn nu fjernet.

Stranden er ejet af Næstved havn, men driftes af Næstved Park & Vej på deres selvforvaltning.

Næstved Park & Vej har en serviceaftale med Næstved havn omkring øvrige arealer i Karrebæksminde og på Enø, som er ejet af Næstved Havn.

Aftalen omfatter alene vedligeholdelse og renholdelse af 2 små toiletter, veje og grønne områder i Karrebæksminde og på Enø.

Aftalen giver god synergi for Næstved Park & Vej og for Næstved Havn, da der er en del områder, som havnen ejer, som er offentligt tilgængelige.

De daglige brugere i området oplever herved ingen forskel imellem offentlige arealer og Havnens arealer.

De seneste år har det været muligt at fjerne tangen på Enø-siden ved daglig rivning med traktor. Forholdene på Enø-siden gør det muligt at rive tangen ud i vandet ved fralandsvind.

Dette har de sidste 3 år været tilstrækkeligt, da det kun er fra hjørnet ved handicapbroen der har været bortkørt tang.

Aftalen om budgettet til strandrensning på Enøsiden ligger hos Park & Vej, og stammer helt tilbage fra gl. Næstved Kommune.

I år er der kommet meget tang på Enøsiden; særligt i den sydlige del af stranden, som det ikke har været muligt at rive ud i vandet, da det vil kræve større materiel samt bortkørsel.

Der er fokuseret på strandrensning af de første 300 meter af stranden. Dette stykke af stranden ligger nærmest P-pladsen og toiletbygninger, og har altid været prioriteret højest.

Der er en enkelt gang revet tang langs vandkanten, og selve strandkanten vurderes at være ganske fin til badning.

De gange, der er ført tilsyn på stranden, har tangbræmmen ikke givet lugtgener, som oplevet i hjørnet ved molen på Vesterhavesiden.

Tangbræmmen er efterfølgende fjernet 1. august på initiativ og bekostning af Næstved Havn. Bræmmen er skubbet ud i vandet med stor rendegraver.

Da arbejdet omkring stranden ikke forekommer at være ordentligt aftalt mellem Næstved Kommune og Næstved Havn, foreslår administrationen, at der udarbejdes en ny aftale, som mere tydeligt beskriver, hvem der har ansvaret for hvad, og ikke mindst ansvaret for pasningen af stranden.

Økonomisk status:

Park & Vej river stranden og fjerner tang på Enø Strand 7 dage om ugen i de 4 sommermåneder, samt bekoster materialer m.m. vedr. livreddere.

Dette koster ca. 60.000 kr. om året. Beløbet bekostes af Park & Vejs selvforvaltning.

Næstved Havn har ikke indtil nu deltaget økonomisk i fjernelse af tang og rivning af strand på Enø. Dog har havnen fjernet den omdiskuterede tangbræmme 1. august.

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Beslutning

Teknisk Udvalg, 13.08.2018

Ad 1: Godkendt

Ad 2: Godkendt

Bilag
106. Eftersyn af Karrebæksmindebroen, Græshoppen

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 05.03.00-A26-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg

Græshoppebroen, som forbinder Sjælland med Enø, har fået foretaget et generaleftersyn, for at vurdere broens levetid. Konklusionen er, at det bedre kan betale sig at vedligeholde den eksisterende bro fremfor at udskifte den med en ny.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orientering til efterretning.

Sagsfremstilling

Broen til Enø, også kaldet Græshoppebroen, har fået foretaget et generaleftersyn, da der var mistanke om omfattende nedslidning af broen, ikke mindst på grund af broens meget fremskredne alder. Den umiddelbare konklusion på dette eftersyn er, at broen med fordel kan vedligeholdes, fremfor at udskifte den med en ny.

Broen er løbende blevet renoveret, og senest er brodækket blevet udskiftet i 2011 fra trædæk til glasfiberdæk. Desuden blev der hængt en glasfiber gangbro på siden af broen. Allerede i 2013 blev glasfiberdækket renoveret.

I forlængelse med løbende eftersyn af bygværket blev der konstateret skader på glasfiberdækket på klapdelen.

Da broen tillige har forskellige skader på betondelen og sætninger i området omkring klapfaget, har administrationen bedt Cowi om at lave et generaleftersyn af bygværket. Dette generaleftersyn udmundede i en rapport (juli 2018) med tilstand på bygværket. Rapporten er vedhæftet denne sag.

Rapporten fremkom med følgende punkter på bygværket, som bør undersøges yderligere:

 • Kunststofbelægningen på brodæk
 • Sætning ved broende
 • Revner og lunke på vejdelen på broen
 • Mekaniske dele fungerer, men er slidte.
 • Diverse mindre arbejder

I forlængelse af resuméet fra eftersynet er der derfor bestilt et udvidet eftersyn v/Cowi af de kritiske punkter, samt af fundamenterne under vandoverfladen, og vi forventer at kunne indstille en endelig renoveringsplan sidst på året.

Det mest omfattende punkt vil være udskiftning af brodæk fra den nuværende konstruktion til en træ- eller stålkonstruktion. Det vurderes umiddelbart at være optimalt at gøre det snarest, fremfor at reparere den nuværende belægning, som har vist sig at være uhensigtsmæssig.

For en tydeligere gennemgang af vedligeholdelsesplanen henvises til bilag E i vedlagte rapport.

Økonomiske oplysninger

Det vurderes umiddelbart, at der skal anvendes op til 8 mio. kr. i 2019 til en istandsættelse af broen. Det endelige beløb vil først være kendt, når det udvidede eftersyn er foretaget.

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Beslutning

Teknisk Udvalg, 13.08.2018

Til efterretning

Bilag
107. Sager til efterretning/orientering

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-A26-19-17

Sagsfremstilling

a. sagsbeh.: Allan Dinesen

Referat fra møde i Taxinævnet den 19.06.2018.

(Udsendt pr. mail den 25.06.2018)

b. sagsbeh.: Søren Nielsen

Status for udrulning af nye affaldsordninger

Nye beholdere

1. oktober træder de nye affaldsløsninger i kraft. Dette betyder at alle almindelige husstande og sommerhuse, får nye affaldsløsninger. Etageboligerne følger efter, d. 1. januar.

Da der skal udskiftes ca. 50.000 beholdere, startede leverandøren med at bringe disse ud til borgerne, med et kickoff arrangement d. 30. juli på Bådebyggervej i Næstved (artikel i sjællandske 31/7). Leveringen af beholderne tager ca. 2 mdr. hvilket betyder at alle beholdere er klar til benyttelse 1/10. Inden leveringen, bliver de nye beholdere samlet og klargjort på Bådbyggervej.

Når de gamle beholdere er blevet tømt for sidste gang, indsamles disse i løbet af oktober. Ønsker borgerne at beholde deres beholdere, kan de gøre dette, ellers indsamles beholderne, nedbrydes og bliver støbt til nye plastik emner.

Callcenter

Erfaringer fra andre kommuner viser, at der i forbindelse med skifte til nye affaldssystemer er mange spørgsmål fra borgerne. Administrationen har derfor valgt, at indgå et samarbejde med Vordingborg kommune om at oprette et callcenter til at svare på borgernes spørgsmål. Dette betyder at der fra uge 37 (10. september) og frem til udgangen af januar 2019, vil være ekstra bemanding til at svare på borgernes spørgsmål.

c. sagsbeh.: Thore Rytter Klitgaard

Orientering om fortsættelse af politisk styregruppe for Udvikling af Næstved Bymidte

Næstved Kommune har siden efteråret 2014 aktivt arbejdet for at styrke bymidten med projektet Udvikling af Næstved Bymidte. Projektet har i hele perioden haft en politisk styregruppe tilknyttet, og udvalget orienteres nu om, at styregruppen fortsætter især med fokus på realiseringen af tankerne i Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte.

Udvikling af Næstved Bymidte har som projekt løbet siden 2014 og har blandt andet resulteret i "Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte", jf. bilag 1, og bruttokataloget "Grundlag for Udvikling af Næstved Bymidte", jf. bilag 2. I denne periode har der været tilknyttet en politisk styregruppe til projektet bestående af:

 • Formand for Plan- og Erhvervsudvalget (som formand for den politiske styregruppe)
 • Næstformand for Plan- og Erhvervsudvalget
 • Formand for Kultur- og Demokratiudvalget
 • Formand for Teknisk Udvalg

Den politiske styregruppe besluttede på møde den 9. maj 2018 at fortsætte den koordinerende møderække mellem formændene for PEU (formand), TU og KDU samt næstformanden for PEU med den nye personsammensætning i konsekvens af KV17. For at sikre en fortsat målrettet udvikling af Næstved Bymidte skal styregruppen indgå aktivt i realiseringen af tankerne i Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte og sikre samarbejdet udvalgene imellem. Der skal især fokuseres på en styrkelse af bylivet og de oplevelser og funktioner, der kan være med til at understøtte dette. Styregruppen vil bl.a. have følgende fokusområder.

 • En række konkrete anlægsprojekter, som vil styrke livet i bymidten, hvilket der lægges op til i forbindelse med byrådets budgetforhandlinger.
 • At dele af bymidten med fordel kan udvikles ved opførelse af boliger, der er interesse for fra investorer.
 • Fordelene ved at engagere bymidtens aktører konkret via en bymidtegruppe, hvilket allerede er sket med oprettelsen af Bylivsgruppen.

d. sagsbeh.: Michael Stonor Nielsen

Orientering om anmodning om overdragelse af administration og tilsynsforpligtelsen vedr. taxilovgivningen til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST)

Teknisk Udvalg vedtog på møde d. 11.12.2017, at kommunen skulle føre tilsyn med betingelserne for udstedte tilladelser og godkendelser vedr. taxikørsel indtil disses udløb, samt fastsætte maksimaltakster for taxikørsel. Opgaverne skal dog overdrages til TBST, når Næstved Taxa er konverteret fra bestillingskontor til kørselskontor, dog senest med udgangen af 2018.

Næstved Taxa har oplyst administrationen, om at de er gået i dialog med TBST, om at oprette et kørselskontor gældende pr. 01.10.18.

Overdragelse af administration og tilsynsforpligtelsen skal ske med et halvt års varsel til TBST, hvorfor administrationen pr. 13.08.18 vil sende følgende anmodning til TBST:

”Kære Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Næstved Kommune vil gerne anmode om at overdrage administration og tilsynsforpligtelsen vedr. taxilovgivning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen hurtigst muligt, så Styrelsen overtager administration og tilsynsforpligtelsen senest gældende fra 15. februar 2019 (inkl. et halvt års varsel).

Næstved Kommune vil meget gerne overdrage før, hvis det kan lade sig gøre – dog tidligst med overtagelse pr. 1. oktober 2018?

Næstved Kommune vil derfor gerne i dialog med jer om, hvilke oplysninger der måtte være brug for, for at kunne overtage opgaverne?

For god ordens skyld vedhæftes de politiske beslutninger om overdragelse af administration og tilsynsforpligtelsen vedr. taxiområdet til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.”

Beslutning

Teknisk Udvalg, 13.08.2018

Ad A: Til efterretning

Ad B: Til efterretning

Ad C: Til efterretning

Ad D: Til efterretning

Bilag
108. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-A26-19-17

Beslutning

Teknisk Udvalg, 13.08.2018

Invitation fra Movia torsdag den 30. august kl. 14-16 om at prøve førerløs bus.


Sidst opdateret den 7. september 2018