Referat
Teknisk Udvalg 14. marts 2018

Dato

14.03.2018

Tid

12.30

Sted

Ekstraordinært møde) (Rådmandshaven 20, mødelokale 6, 2. sal

Deltagere

Brian Hornbek (A),
Cathrine Riegels Gudbergsen (V),
Elmer Jacobsen (V),
Hanne Sørensen (A),
Helle Jessen (A),
Niels D. Kelberg (O),
Thor Temte (Ø),


39. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-A26-19-17

Beslutning

Teknisk Udvalg, 14.03.2018

Godkendt
40. Præsentation af kystbeskyttelsesprojektet på Enø og Lungshave

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 04.18.00-P24-1-14

Resume

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg

Dagsordenspunktet omhandler en præsentation af kystbeskyttelsesprojektet på Enø og Lungshave.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknisk Udvalg tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Præsentationen er én af tre præsentationer på dagsordenen for det ekstraordinære møde i Teknisk udvalg den 14. marts 2018. De to andre præsentationer omhandler »Tang« henholdsvis »Kollektiv Trafik«.

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Beslutning

Teknisk Udvalg, 14.03.2018

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag
41. Godkendelse af udvidelse af kystbeskyttelsesprojektet på Enø og Lungshave

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 04.18.00-P24-1-14

Resume

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg

Byrådet besluttede den 21. februar 2017 (sag nr. 7) at fremme kystbeskyttelsesprojektet på Enø og Lungshave. Projektet er i gang med at detailprojekteres, og inddragelsen af borgerne i detailprojektet er i opstartsfasen. Det er blevet tydeligt, at der er behov for at udvide projektområdet samt drøfte elementer i projektet. Teknisk Udvalg bedes derfor godkende en udvidelse af projektområdet, drøfte partsfordeling samt Næstved Kommunes økonomiske bidrag til projektet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknisk Udvalg godkender, at projektområdet udvides, og at der afsætter 145.000 kr. til rådgivning herom.

Sagsfremstilling

Næstved Byråd godkendte den 21. februar 2017 at fremme et projekt om kystsikring på Enø og Lungshave, hvilket indbefatter, at Næstved Kommune overtager projektlederrollen og økonomien i projektet (udlæg), indtil dette er færdigt. NIRAS er valgt som rådgiver, og projektet er i gang med at blive detailprojekteret.

Ved mødet vil administrationen gennemgå projektet indholdsmæssigt, organisatorisk og økonomisk, herunder fremhæve de aspekter i sagen, som udvalget vil skulle tage stilling til senere i forløbet.

Udvidelse af projektområdet

Det er i processen blevet klart, at projektområdet bør udvides, så hele det berørte område sikres. Dette ønske er udtrykt af berørte borgere og Næstved Havn, jf. afsnittet »Høringer« nedenfor. Samtidig anbefales udvidelsen af NIRAS. Altså en udvidelse af strækningen for kystbeskyttelsen i forhold til den strækning, som fremgik af projektet, da det blev fremmet. På bilag 1 er angivet den konkrete strækning.

Havdiget foreslås dels udvidet mod syd, så en række direkte oversvømmelsestruede borgere bliver en del af projektet, dels mod nord, så det eksisterende dige langs Enø Strand bliver en del af projektområdet. Det eksisterende dige vil inden for ca. 10 år være for lavt, og derfor foreslås det at forhøje diget allerede nu. Alternativt at genetablere diget, hvis det teknisk ikke er muligt at forhøje det.

Udvidelsen vil kræve, at der frigives 145.000 kr. til rådgivning. Næstved Kommune lægger ud for rådgivningen, indtil projektet er godkendt. Herefter vil udgifter til rådgivning indgå i projektets samlede budget og blive betalt af parterne. Bliver projektet ikke gennemført, er udlæg til rådgivning tabt for Næstved Kommune.

Med udvidelsen fordyres projektets anlæg. Det præcise beløb for dette kendes ikke på nuværende tidspunkt, da det vil blive afklaret i detailprojekteringsfasen. Når projektet er godkendt, vil det være parterne i projektet, som betaler for rådgivning og anlæg ud fra den partsfordeling, man skal blive enig om.

Næstved Havns dige

Udvidelsen af projektområdet til at omfatte Enø Strand vil betyde, at projektet omhandler et område, hvor Næstved Havn allerede i dag har et dige. Dette dige vil efter de seneste beregninger blive for lavt inden for ca. 10 år, og derfor foreslås området inddraget i projektet allerede nu.

Næstved Havn har i et høringssvar til projektet udtrykt ønske om, at det allerede etablerede dige bør indgå i det samlede projekt og dermed også de allerede afholdte udgifter til etableringen.

Kystdirektoratet vurderer, at et eksisterende dige kan indgå i kystbeskyttelsesprojektet og dermed overdrages til et nyt digelaug, som vil have ansvaret for kystbeskyttelsen, når den er etableret. Et salg af Næstved Havns dige til digelauget kan ikke reguleres efter Kystbeskyttelsesloven. Det vil derfor være en særskilt sag mellem Næstved Havn og Næstved Kommune. Selvom projektet sparer noget ved etableringsomkostningen, vurderer Kystdirektoratet ikke umiddelbart, at kystbeskyttelsesprojektet har pligt til at inddrage de udgifter, som Næstved Havn har haft i forbindelse med etablering af diget. Det må antages, at Næstved Havn også fra etableringstidspunkt til i dag har haft en nytte af diget.

Partsfordeling

Kystbeskyttelsen skal betales af de berørte parter. Betaling defineres ud fra en partsfordeling. Der kan indgå forskellige parametre i denne partsfordeling.

Administrationen vil ved mødet komme med et første oplæg om mulighederne. Det anbefales generelt, at partsfordelingen er simpel, så den er let at gennemskue og administrere.

Der vil senere blive afholdt borgermøder, hvor alle relevante parter vil have mulighed for at komme med input til partsfordelingen.

Næstved Kommunens økonomiske bidrag

Næstved Kommune er forpligtet til at bidrage til projektet som part på lige vilkår med alle andre.

Derudover kan det besluttes at bidrage yderligere til projektet ud fra en vurdering af vigtigheden af projektet. Dette kan være i forhold til gevinsten ved projektets rekreative værdier eller sikring af vejadgang. Administrationen vil ved mødet komme med et oplæg om modeller herfor.

Økonomiske oplysninger

Udvidelsen af projektområdet vil kræve en udvidelse af rådgiveropgaven. NIRAS har fremsendt et tilbud på tillægsopgaven på i alt 145.000 kr. Dette dækker over en udgift på 85.000 kr. til den sydlige udvidelse og 60.000 kr. til den nordlige udvidelse.

Projektets anlægssum må forventes at stige som konsekvens af udvidelsen. Det præcise beløb vil dog først blive klart i forbindelse med detailprojekteringen.

Følgende finansiering forslås:

Konto

Beløb

Kystdigeprojekt

60.000 kr.

Klimapulje

85.000 kr.

I alt

145.000 kr.

Udgiften til udvidelse af rådgiveropgaven foreslås finansieret via ubrugte anlægsmidler fra 2017, som pt. søges overført til 2018. Byrådet træffer beslutning om overførsel den 20. marts 2018, så finansieringen er betinget af, at overførslerne godkendes.

Høringer

Udvidelse af havdige mod syd

De berørte borgere er via deres grundejerforening (Enøstrand) blevet spurgt, om deres ønske til at indgå i projektet. Alle otte beboere har givet tilsagn om, at de overordnet ønsker, at deres område indgår i projektet. Samtidig har bestyrelsen for Enøstrand Grundejerforening fremsendt ønske om, at stykket Strandvejen 24-31 inddrages i det samlede projekt, jf. bilag 2.

Udvidelse af havdige mod nord

Det eksisterende dige ejes af Næstved Havn. Næstved Havn har i et høringssvar angivet at: »Det allerede etablerede vestdige er en vigtig del af oversvømmelsesbeskyttelsen af Lungshave, Enø. Næstved Havn finder, at det allerede etablerede vestdige bør indgå i det samlede projekt og dermed også udgifterne til etablering. Næstved Havn finder ligeledes, at vedligeholdelsesforpligtigelsen og udgifterne til vestdiget bør indgå i det fremadrettede digelag.«, jf. bilag 3.

Borgerinddragelse

Borgerinddragelse spiller en central rolle i projektet. I sidste ende skal projektet finansieres af de parter, som får glæde af det. Der har derfor været afholdt møder med centrale interessenter, og der planlægges et første borgermøde inden sommeren 2018.

Lovgrundlag

Kystbeskyttelsesloven § 1a.

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at der i den verserende sag om anlægsoverførsler fremgår ønsker om overførsler af beløb til Kystdigeprojekt og Klimapulje, som beskrevet i sagsfremstillingen. Der er således anvist finansiering for udvidelsen af anlægsprojektet med 145.000 kr. under forudsætning af at byrådet på sit møde den 20. marts 2018 godkender anlægsoverførslerne fra 2017 til 2018. Den samlede anlægsbevilling til Kystbeskyttelsesprojektet på Enø vil herefter være 1.540.000 kr. Den formelle omplacering af anlægsmidlerne mellem anlægsprojekterne vil blive medtaget ved budgetopfølgningen pr. 1. april 2018.

Bevillingsønske

Kontoområde

2017

2018

2019

2020

Drift

Anlæg

145.000

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb

-145.000

Kassebeholdning

Forklaring: Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og minus er indtægt/mindreudgift. For kassebeholdning er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er minus, og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 14.03.2018

Godkendt med den bemærkning, at hvis projektet gennemføres, vil udgifter til rådgivning indgå i projektets samlede budget og blive betalt af parterne. Bliver projektet ikke gennemført, er udlæg til rådgivning tabt for Næstved kommune

Bilag
42. Beslutning om håndtering af tang på Vesterhave

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 04.18.00-P20-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg

Tang på den privatejede Vesterhave Strand udgør en gene for ikke alene ejerne af den pågældende strand, men for store dele af lokalområdet i forhold til brugen af strand og omfattende lugtgener. Det skal besluttes, om og i givet fald hvad der skal ske i forhold til håndtering af tang på stranden i 2018 og fremadrettet. Et bruttokatalog med løsningsforslag blev forelagt Teknisk Udvalg på udvalgets møde den 15. november 2017, og det blev det besluttet, at en række af forslagene skulle undersøges nærmere. Resultaterne heraf vil blive præsenteret på mødet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter at:

  1. Næstved Kommune står for opgaven med indsamling, bortkørsel og bortskaffelse af tang op til et fastsat beløb. Grundejerforeningerne opfordres til at bidrage praktisk og økonomisk til opgaven.
  2. Der afsættes et fast årligt beløb til fjernelse af tang op til kr. 300.000,-.

Sagsfremstilling

Der er udfordringer med tang på den private Vesterhave Strand, som skaber gener for beboere, badende og turister i området. Både tangens fysiske tilstedeværelse og den afledte lugtgene.

Princip for fjernelse af tang

I udgangspunktet er tangen et privat anliggende, der alene vedrører ejerne af stranden. De foregående år er fjernelse af tang imidlertid foregået i et samarbejde mellem Næstved Kommune og grundejerforeningerne Højboparken og Lundegård. Der har fra de to grundejerforeninger været et ønske om, at flere lokale grundejere bidrog til fjernelsen af tangen. Derfor gjorde borgerne en indsats i vinterhalvåret 2017/2018 for at oprette et tanglaug, som kunne stå for fjernelse af tang i samarbejde med Næstved Kommune. Det har dog ikke været muligt at blive enige om betingelserne for et tanglaug (herunder betaling), og ideen er derfor droppet igen.

Vesterhave Strand ligger på de lokale grundejerforeningers matrikler og er således privat, men der er offentlig adgang til stranden. Der henvises til stranden med skiltning i området samt på Næstved Kommunes hjemmeside.

Der er følgende scenarier i forhold til fjernelse af tang:

  1. Næstved Kommune bidrager ikke til fjernelse af tangen, som er et privat anliggende.
  2. Næstved Kommune står for opgaven med indsamling, bortkørsel og afhændelse af tang op til et fastsat beløb. Grundejerforeningerne opfordres til at bidrage praktisk og økonomisk til opgaven.
  3. Næstved Kommune bidrager økonomisk til fjernelsen af tangen, men det er grundejerforeningerne som står for opgaven, ligesom foreningerne bidrager økonomisk.
  4. Næstved Kommune står for opgaven og afholder alle udgifter til indsamling, bortkørsel og afhændelse.

Økonomi

Udgangspunktet for tangfjernelsen kan fastsættes på to måder:

A. Et fast beløb: Der afsættes et fast beløb til opgaven, hvorefter tangen kan fjernes og bortskaffes, indtil beløbet er opbrugt.

B. Et fastlagt serviceniveau: Der afhentes tang, når der er behov for det, uanset hvor mange gange dette måtte resultere i, subsidiært der fastsættes et bestemt antal afhentninger hen over sæsonen, der skønnes at resultere i den fastlagte serviceniveau.

Park & Vej har i 2017 oprenset tang 6 gange fra Vesterhave Strand. Der er samlet anvendt medarbejder- og maskintimer til oprensning for i alt 72.000 kr. – gennemsnitligt 12.000 kr./gang. Der er bortkørt ca. 10 containere pr. gang, hvilket i alt svarer til ca. 200 tons tang. Der er anvendt ca. 78.000 kr. til bortskaffelsen af tang. Grundejerforeningernes udgift til transport er ikke medregnet.

Administrationen vurderer,

  • at indsatsen skal forøges med en faktor 5 for at løse problemet »fuldt ud«, hvilket svarer til, at der skal fjernes tang 30 gange om året.
  • at der formentlig altid vil være en vis portion ”tangsuppe” ved stranden til trods for, at intensiteten forøges.
  • at al tangen skal køres væk.
  • at den »fulde løsning« vil koste i omegnen af 2.550.000 kroner om året, hvis der fjernes tang 30 gange om året, jf. nedenstående skema.

Mængden af tang kan variere meget, og derfor kan de faktiske udgifter variere tilsvarende. Neden for er angivet et overslag på udgifterne til at fjerne tang, hvis Næstved Kommune skal stå for hele den samlede opgave inkl. opsamling, transport og bortskaffelse. Udgiften til bortskaffelse er baseret på, at tangen afbrændes.

Serviceniveau [antal gange/år]

Løn- og maskintimer [kr.]

Bortskaffelse af tang 200 tons [kr.]

Udgifter i alt [kr.]

1

12.000

73.000

85.000

10

120.000

730.000

850.000

20

240.000

1.460.000

1.700.000

30

360.000

2.190.000

2.550.000

Det indstilles, at Næstved Kommune står for opgaven, jf. scenarie 2. Udgiften hertil afholdes indenfor Teknisk Udvalgs område.

Potentielle løsningsmuligheder fra »Bruttolisten«

Ved Teknisk Udvalgs møde den 15. november 2017 blev der prioriteret en række potentielle løsningsmuligheder. Forslagene baserede sig på de to rapporter, som Teknisk Udvalg har fået udarbejdet om mulige løsninger (se bilag 1 og 2) samt bidrag fra lokale interessenter og Niels Kelberg (medlem af Teknisk Udvalg). På den baggrund blev nedenstående forslag prioriteret (tallene stammer fra den oprindelige liste over potentielle løsningsmuligheder).

Kort sigt:

1: Opsamling af tang efter behov.

6: Fjernelse af tangsuppen.

8: Lokal kompostering og spredning i området omkring stranden.

10: Gødning. Brug tangen til gødning.

12: Øget brændselsværdi.

Lang sigt:

3: Sandfodring i hjørnet ved molen.

Ved mødet vil administrationen redegøre for mulighederne og udfordringerne ved de forskellige løsningsforslag.

Høringer

Tirsdag den 12. september 2017 blev der afholdt møde mellem lokale interessenter og formand og næstformand fra Teknisk Udvalg. Administrationen deltog for at kunne svare på opklarende spørgsmål. Ved mødet blev der drøftet løsningsmuligheder og oprettelse af tanglaug.

Torsdag den 2. november 2017 afholdt lokale interessenter møde om håndtering af tangen og muligheden for at oprette et tanglaug. Administrationen deltog som tilhører. Efterfølgende er det blevet forsøgt at oprette et tanglaug. Der var dog ikke tilstrækkelig opbakning til dette, så ideen om et tanglaug er droppet.

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Sagen om tang på Vesterhave har tidligere været behandlet af Teknisk Udvalg 23/1-2017, 24/4-2017, 12/6-2017 og 15/11-2017.

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har fået oplyst, at der på udvalgsmødet vil blive forlagt forslag til finansiering af udgiften. Centeret afventer derfor udvalgets beslutning.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 14.03.2018

Godkendt med den tilføjelse,

1)

at udvalget tilkendegiver, at man ikke er stemt for et projekt med sandfodring, dels på grund af den forventede pris for et sådan projekt, dels på grund af at man ikke kan få sikkerhed for effekten af en sådan sandfodring, samt endelig at man risikerer at påføre havnen et tangproblem, og

2)

at udvalget på den baggrund finder det hensigtsmæssigt at fortsætte med at fjerne tangen, under forudsætning af bidrag fra andre interessenter som Næstved Havn og grundejerforeningerne.

3)

At det undersøges om etablering af høfte ved Klinteby kan bidrage til løsning af problemet

4)

At der holdes øje med udviklingen på området

5)

Finansiering af Næstved Kommunes udgift, op til 300.000 kr., prioriteres fra det afsatte beløb i budget 2018 til “M-broen”.

Bilag
43. Kollektiv trafik - gennemgang af busruter og spareforslag vedr. Trafikbestilling 2019

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 05.00.00-G01-39-18

Resume

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg

Teknisk Udvalg har ønsket en udvidet gennemgang af kommunens busruter og spareforslag frem mod den endelige trafikbestilling for 2019, der skal foretages inden 1. maj 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknisk Udvalg tager gennemgangen af busruter og orienteringen om spareforslag til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen har på baggrund af et ønske fra Teknisk Udvalg forberedt en udvidet gennemgang af kommunens busruter og de fremsatte spareforslag til trafikbestilling for 2019.

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Supplerende bemærkninger
Teknisk Udvalg behandler trafikbestilling 2019 på møder den 29. januar 2018, 26. februar 2018 og 3. april 2018. Herefter samles Teknisk Udvalgs bemærkninger til behandling i Økonomiudvalget den 16. april 2018 og Byrådet den 24. april 2018.

Bilag om Præsentation af buslinjer og spareforslag vil blive eftersendt.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 14.03.2018

Orienteringen taget til efterretning.

Administrationens oplæg fremsendes til samtlige lokalråd med en høringsfrist til mandag den 19. marts 2018.

Bilag
44. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-A26-19-17

Beslutning

Teknisk Udvalg, 14.03.2018

Der er generalforsamling den 19. marts 2018 i Venneforeningen for Enø Kystvej 300.

Teknisk udvalg kan beslutte at benytte sig af muligheden for at besætte en plads i bestyrelsen for Venneforeningen for Enø Kystvej 300 (jævnfør vedtægternes pgf. 5).

Udvalget besluttede, at Helle Jessen træder ind i bestyrelsen.


Sidst opdateret den 15. marts 2018