Referat
Teknisk Udvalg 12. august 2019

Dato

12.08.2019

Tid

13.00

Sted

Rådmandshaven 20, mødelokale 6, 2. sal

Deltagere

Brian Hornbek (A),
Cathrine Riegels Gudbergsen (V),
Elmer Jacobsen (V),
Hanne Sørensen (A),
Helle Jessen (A),
Niels D. Kelberg (O),
Thor Temte (Ø),


103. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-A26-19-17

Beslutning

Teknisk Udvalg, 12.08.2019

Godkendt
104. Beslutning om frigivelse og prioritering af rammebevilling til udarbejdelse af begrønningsplan

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 01.11.29-G01-1-18

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (godkender), 12.08.2019

Plan- og Erhvervsudvalget (til efterretning) 19.08.2019

Teknisk Udvalg besluttede på møde den 4. juni 2018 (sag nr. 90) principper for begrønning af byer. I 2019 er der afsat anlægsmidler til at udarbejde en begrønningsplan. Administrationen søger pengene frigivet med henblik på at projektere denne bevilling såvel som PEU-bevillingen om styrkelse af bymidterne, som foreslås udføres under et.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknisk Udvalg godkender, at:

1. Iværksætte udarbejdelse af en begrønningsplan, herunder

1.1 Begrønningsplan for Næstved by

1.2 Begrønningsplan for centerbyerne, der indarbejdes i Plan- og Erhvervsudvalgets udviklingsprojekt

2. Frigive rammebevillingen på 300.000 kr.

Sagsfremstilling

Ifølge anlægsbudgettet er der afsat en rammebevilling på 300.000 kr. til udarbejdelse af en begrønningsplan for Næstved Kommune. Planen skal belyse, hvilke byområder i Næstved Kommune, der kan gøres mere grønne i form af beplantning. Efterfølgende er der fra 2020-2024 afsat 500.000 kr. til at realisere begrønningsplanen. Det forudsættes, at projektområderne er Næstved by samt centerbyerne/udviklingscentrene Fuglebjerg, Glumsø, Fensmark og Tappernøje.

Næstved by, såvel som de fire udviklingscentre, rummer mange grønne kvaliteter, men alle steder er der også områder, som med fordel kan tilføres et grønt element, dels for at forstærke et byrum, et forløb eller en bymæssig struktur, dels for at skabe et grønt element som kontrast til bygninger, belægninger, asfalt m.m.

Begrønningsplanen har til formål at identificere disse områder på det grønne bykort, stille forslag til grønne tiltag på de pågældende steder og efterfølgende prioritere og realisere forslagene ved plantning af træer og buske.

Ifølge Plan- og Erhvervsudvalgets anlægsbudget er der i 2020 afsat 1 mio. kr. til at udarbejde en plan for udviklingscentrene, der bl.a. skal sikre, at byernes identiteter styrkes, og bymiljøerne løftes. Efterfølgende er der fra 2021-2024 afsat 2.5 mio. kr. til at gennemføre projekterne.

Både begrønningsplanen og udviklingsplanerne for centerbyerne har til formål at identificere, understøtte og udvikle byernes indretning, opholdsmuligheder samt bevægelsesmønstre, hvor beplantningen medvirker som et redskab i byplanmæssig henseende. Administrationen foreslår derfor, at begrønningsplanen og udviklingsplanerne for centerbyerne integreres og gennemføres efter en samlet plan.

Projektområdet for Næstved by er ikke indeholdt i Plan- og Erhvervsudvalgets projekt, hvormed dette projektområde alene bliver berørt af begrønningsplanen.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at Byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen afgav en rammeanlægsbevilling på 300.000 kr. i 2019 til udarbejdelse af "Begrønningsplan". Det er fagudvalget, som træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 12.08.2019

Ad 1-2: Godkendt med bemærkning om, at lokalrådene inddrages.
105. Beslutning om prioritering af restmidler til Trafikplan, 2019

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 05.00.00-G01-3-19

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (godkender), 12.08.2019

Som besluttet af Teknisk Udvalg på mødet d. 29. april 2019 fremlægger Administrationen forslag til disponeringen af restmidlerne fra rammebevillingen til Cykelsikkerhed & Cykelstier samt anlægsbevillingen til Trafikplan 2019-2023 (begge afsat i 2019) med udgangspunkt i Trafikplan 2019-2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender at igangsætte et trafiksikkerhedsprojekt på Nygårdsvej/Rolighedsvej samt et cykelstiprojekt langs Sandvedvej i Fuglebjerg. Projekterne er baseret på Trafikplan 2019-2023 og er finansieret af restmidlerne fra rammebevillingen til Cykelsikkerhed & Cykelstier samt anlægsbevillingen til Trafikplan 2019-2023 (begge afsat i 2019).

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 29. april 2019 (sag 60), at restmidlerne fra rammebevillingen til Cykelsikkerhed & Cykelstier samt anlægsbevillingen til Trafikplan 2019-2023 (begge afsat i 2019) skulle disponeres iht. prioriteringen af de enkelte projekter på projektlisterne i Trafikplan 2019-2023. Administrationen anbefaler, at disse restmidler disponeres til følgende 2 projekter:

Trafiksikkerhed (bilag 1, side 11)

Projektnr.

Sted

Forslag til tiltag

Anlægsoverslag (mio. kr.)

4

Nygårdsvej/Rolighedsvej

Hæve midterhelle 2-3 cm for at tydeliggøre rundkørslen, så biler ikke kan passere direkte henover og derved tvinges ned i fart

0,55

Cykeltrafik (bilag 1, side 19)

Projektnr.

Sted

Forslag til tiltag

Anlægsoverslag (mio. kr.)

4

Sandvedvej

Cykelsti i hver side af vejen fra Næstved Landevej til Dalsgårdsvej samt hastighedsdæmpende foranstaltninger ved skolen

1,1

Økonomiske oplysninger

Den samlede, økonomiske ramme til disponering i 2019 er 8,31 mio. kr. Teknisk Udvalg har tidligere besluttet at disponere midlerne til følgende projekter:

Tidligere besluttet

Projekter

Anlægsoverslag

Sag 40

6 projekter (nr. 1 og 2 indenfor Trafiksikkerhed, Fremkommelighed og Cykeltrafik)

1,485 mio. kr.

Sag 60

2 projekter (nr. 3 indenfor Trafiksikkerhed og Cykeltrafik)

5,300 mio. kr.

I alt =

6,785 mio. kr.

Restmidlerne udgør således: 8,31 mio. kr. - 6,785 mio. kr. = 1,525 mio. kr.

Den anbefalede prioritering af de 2 projekter giver en overslagsmæssig samlet sum på 1,65 mio. kr.

Da der er tale om skønnede anlægsoverslag, vurderer administrationen, at overskridelsen på 125.000 kr. kan afholdes indenfor den samlede, økonomiske ramme på 8,31 mio. kr.

Økonomi

Administrationen bekræfter, at der er i alt 8,31 mio. kr. til rådighed i 2019 til Cykelsikkerhed og udmøntning af Trafikplan.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 12.08.2019

Godkendt

Ad projekt 15 bemærkes det i øvrigt, at der er gennemført ekspropriation for en del af vejen, hvilket skal bemærkes næste gang, der skal ske prioritering. Desuden bør det overvejes, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at dele projektet op i flere projekter.

Bilag
106. Beslutning om Trafikbestilling 2020 - 1. behandling

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 05.00.00-G01-60-18

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (godkender), 12.08.2019

Trafikbestilling 2020 for den kollektive trafik skal foretages inden 30. oktober 2019. Teknisk Udvalg skal beslutte, hvorvidt materialet vedr. Trafikbestilling 2020 skal sendes i offentlig høring i perioden fra 13. august 2019 til 30. august 2019, så evt. høringssvar vil kunne indgå i en genbehandling af sagen til mødet i Teknisk Udvalg 30. september 2019, og sidenhen Byrådet til endelig beslutning pr. 29. oktober 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender, at:

 1. Der foretages offentlig høring af Trafikbestilling 2020 i perioden fra 13. august 2019 til 30. august 2019.
 2. Høringssvar indgår i en genbehandling af sagen til mødet i Teknisk Udvalg 30. september 2019, og sidenhen Byrådet til endelig beslutning pr. 29. oktober 2019.

Sagsfremstilling

Kommunerne har hidtil hvert år pr. 1. maj afgivet bestilling af kollektiv trafik for det efterfølgende år. Efter vedtagelse af nyt årshjul hos Movia ændres tidspunktet til 30. oktober. Ikrafttrædelse af det årlige køreplansskift vil fremover være sidste søndag i juni. Trafikbestilling 2020 gælder således for busdriften fra 28. juni 2020 til 26. juni 2021. Trafikbestillingen dækker over to budgetår, hvor hvert halvår beregningsmæssigt antages at være lige store.

I Trafikbestilling 2020 indgår overvejelser og budget for:

 • Den almindelig kollektive trafik - de gule Movia busser
 • Flextur og Plustur

Flextur og Plustur - se bilag 3 og 4.

Movias bestyrelse har besluttet en ny fremtidig model for Flextur, hvorfor ordningen Næstved LandFlex står til udløb med udgangen af 2019. Det betyder også, at de hidtidige benyttede byzoner bortfalder på nær byzonen Næstved by. Næstved Kommune skal derfor inden 30. oktober 2019 beslutte, om Flextur fremadrettet skal tilbydes i Næstved, herunder også om forsøgsordningen Plustur skal gøres permanent. Såfremt Flextur og Plustur ønskes fremadrettet, vil ordningerne træde i kraft pr. 1. januar 2020.

Økonomisk overblik - se bilag 1 og 2.

Regnskabet for den kollektive trafik for 2019 forventes på nuværende tidspunkt at blive 1.460.000 kr. højere end acontobetalingerne i 2019. Dette skyldes, at der i acontobetalingerne ikke er taget højde for merudgiften ved tilbagekøbet af besparelserne i august 2018 for lørdagsbetjening på linje 604, 611 og 615, samt justeringen af køreplaner som følge af ændring i skolernes ringetider fra 12. august 2019. Efterreguleringen, som modtages i januar 2021, forudsættes bogført på regnskabsår 2020 og forventes dækket ved overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2019.

I budget 2020 og frem er der på det kommunale budget afsat 45,63 mio. kr. til kollektiv trafik og Flextur. Uændret bestilling af bustrafik forventes at udgøre 42,83 mio. kr. Der er således 2,80 mio. kr. tilbage til finansiering af Flextur og Plustur. Udgiften til Flextur og Plustur forventes på baggrund af beregninger fra Movia at udgøre 2,86 mio. kr., hvilket betyder et underskud på budgettet på 0,06 mio. kr. I beregningen er det forudsat, at der besluttes en særlig høj bytakst på 60 kr. for ture, der alene sker internt i Næstved by.

Hvis der skal findes dækning for de forventede udgifter til Flextur og Plustur, skal der således findes en årlig reduktion i køreplanen på ca. 63.000 kr.Som alternativ er der også mulighed for at dække det forventede underskud for budget 2020 på 63.000 kr. via overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2019.

Spareforslag - se bilag 5.

Administrationen anbefaler, at der på linje 604 nedlægges lørdagsbetjening samt aftenbetjening efter kl. 18.00, som anført i bilag 5. Både passagertællinger og operatørens oplysninger viser, at afgangene er meget lidt benyttede. Besparelsen vil i så fald beløbe sig til årligt 500.000 kr.

Operatøren foreslår desuden, at midlerne fra den sparede betjening på linje 604 anvendes til at finansiere en opgradering af søndagsbetjeningen på linje 601 til ½ times betjening i tidsrummet mellem kl. 9.30-17.00, jf. bilag 6. Operatøren har oplyst, at de af og til må henvise passagerer fra storcentret til næste bus om søndagen grundet for få afgange. Udgiften er af Movia anslået til 200.000 kr. Administrationen anbefaler denne løsning, da ændringen uden tvivl vil medføre et øget passagertal, og dermed samlet en forbedret økonomi. Serviceniveauet på linje 601 om lørdagen og om søndagen vil som konsekvens blive mere ensartet.

Desuden anbefales snarest muligt en omlægning af linje 605, således at der grundet trafiksikkerhedsmæssige årsager undgås bakkemanøvre på Spiræavej og Marskvej. Det anbefales ikke at køre ned ad Spiræavej, men blive på Grimstrupvej. Fra Grimstrupvej anbefales at køre ad Engvej, Fabriksvej, Mosevej og ad Marskvej retur mod Engvej og rundkørslen på Karrebækvej i stedet for at vende på Marskvej. Ændringen forventes ikke at medføre øget køretid eller en væsentlig ændring af antallet af passagerer, og estimeres derfor af Movia til at være udgiftsneutral.

Omprioriteringsforslag til busdriften fra borgere m.v. - se bilag 6.

Fra borgere, lokalråd og operatører er der desuden løbende modtaget en række omprioriteringsforslag til busdriften. Administrationen kan ikke anbefale omprioriteringer eller udvidelser, som ikke har finansiering i budgettet. I forbindelse med høringsperioden vil der kunne forventes flere omprioriteringsforslag fra både borgere, lokalråd og interesseorganisationer.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 12.08.2019

Ad 1-2: Godkendt

Bilag
107. Beslutning om faciliteter til autocampere på P-plads Rådmandshaven

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 05.09.08-G01-1-18

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (godkender), 12.08.2019

Teknisk Udvalg har på deres møde den 3. juni 2019 ønsket yderligere belysning af sagen vedrørende faciliteter til autocamper på Parkeringsplads Rådmandshaven. Udvalget skal beslutte, om der skal etableres yderligere faciliteter på den eksisterende plads.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender, at der ikke tilføjes yderligere faciliteter på de eksisterende p-pladser til autocampere i Rådmandshaven.

Sagsfremstilling

På møde i Teknisk Udvalg den 3. juni 2019 (sag 79) ønskede udvalget en yderligere belysning af sagen, især i forhold til økonomi- og indenrigsministeriets besvarelse af spørgsmål 121 af den 1. september 2014. Spørgsmålet går på, om det er indenfor kommunalfuldmagtens rammer, at en kommune stiller arealer gratis til rådighed for parkering af og overnatning i autocampere. I ministeriets svar fremgår det, at det er indenfor kommunalfuldmagten rammer, at en kommune stiller arealer til rådighed. Betingelsen er, at det sker for at fremme turismen og fritidsaktiviteter, samt at kommunen ikke opnår en fortjeneste ved tiltaget.

En autocamperparkeringsplads kan udstyres med forskellige faciliteter. De nuværende autocamperpladser i Rådmandshaven har ingen faciliteter. Med faciliteter forstås muligheden for at få elforsyning, drikkevand og mulighed for at komme af med affald og tømning af spildevandstanke.

Det er Administrationens vurdering, at da der i dag findes campingpladser med sådanne faciliteter, vil det ikke være hensigtsmæssigt at etablere lignende pladser på offentlige parkeringspladser.

Såfremt Teknisk Udvalg skulle ønske at etablere yderligere faciliteter på de eksisterende pladser til autocampere i Rådmandshaven, vil der være følgende omkostninger:

Affald

Hvis det skal være muligt at komme af med affald foreslår Administrationen, at der etableres en affaldsplads med sortering, som indgår i den almindelige affaldsordning. Der vil være udgifter til etablering af selve pladsen, samt løbende udgifter til tømning. Anlægsoverslag: 25.000 kr. Løbende udgifter 1.100 kr. (2019).

Elforsyning

Elforsyning kan eksempelvis tilvejebringes ved, at der etableres 1 el-søjle med 6 stik. Der skal helst ikke være mere 25 meter mellem strømudtag og autocamper. Der vil være udgifter til el-søjle, etablering, tilslutningsbidrag og løbende udgifter til el-forbrug. Anlægsoverslag: 100.000 kr. Løbende udgifter til forbrug.

Vandforsyning

Hvis der skal være vandforsyning, vil der være udgifter til etablering af 4 taphaner inklusive gravearbejder, tilslutningsbidrag og løbende udgifter til vandforbrug. Etablering af vandforsyning forudsætter etablering af spildevandsafløb, hvorved der også kommer udgifter til etablering af spildevandsafløb, tilslutningsbidrag og løbende udgifter til afledning af spildevand. Anlægsoverslag: 180.000 kr. Løbende udgifter til forbrug (vand og vandafledning).

Spildevandshåndtering

Muligheden for tømning af toiletkassetter forudsætter, at der også er etableret vandforsyning og spildevandsafløb, da der skal være mulighed for spuling efter tømning. Der vil være udgifter til etablering af tømningsanlæg og løbende drift af tømningsanlæg. Anlægsoverslag: 80.000 kr. Løbende udgifter til drift og vedligeholdelse af plads.

Administration

Hvis brugerne af faciliteterne skal afregnes for forbrug, vil der være yderligere udgifter til etablering af en betalingsautomat, samt drift af denne. Anlægsoverslag: 160.000 kr. Løbende udgifter til drift og vedligeholdelse af betalingsanlæg.

Der findes i Danmark lidt over 400 campingpladser, der alle tilbyder ovennævnte faciliteter. Pladserne er fordelt således, at der maksimalt er 20 km til den nærmeste campingplads, jf. Autocamperguide Danmarks hjemmeside. Autocamperparkeringspladsen i Rådmandshaven er kun til parkering i kortere tidsrum, da decideret camping kræver en campingplads. Det betyder f.eks., at der ikke må slås telt op i forbindelse med parkering på pladsen.

Langt hovedparten af autocamperne vejer under 3500 kg. og er dermed indregistreret som almindelig personbil og skal følge de samme regler. Det vil sige, at de lovligt kan parkere på offentlige parkeringspladser. Det er Administrationens vurdering, at den eksisterende parkering af autocampere på parkeringspladsen Rådmandshaven opfylder nuværende behov for parkering af autocampere, da pladsen er placeret tæt på centrum, og der er forholdsvis kort afstand til campingpladser, der tilbyder diverse faciliteter.

Det er Administrationens anbefaling, at den nuværende afmærkning bibeholdes. Der kan henvises til private campingpladser, der tilbyder de nævnte faciliteter som strøm, tømning m.v.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at såfremt indstillingen følges vil der ikke være nogen økonomiske konsekvenser. Såfremt det besluttes, at der skal etableres yderligere faciliteter må spørgsmålet om finansiering tages op i ny sag.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 03.06.2019

Brian Hornbek og Hanne Sørensen var fraværende.

Udsættes med henvisning til yderligere belysning af sagen jf. Økonomi og indenrigsministeriets besvarelse af spørgsmål 121 (2013-14) af 01.09.2014.

Teknisk Udvalg, 12.08.2019

Udvalget kan ikke godkende indstillingen, idet udvalget ønsker 1) at skiltet med tidsbegrænsning for parkering med autocampere fjernes, og 2) at der søges etableret elforsyning som beskrevet i sagen. Der indhentes tilbud herpå, og stilles forslag til finansieringen heraf. Der lægges en sag herom op på udvalgets møde i september.
108. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler i forbindelse med Natura 2000

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 01.05.18-P17-1-16

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (godkender), 12.08.2019

Administrationen foreslår, at der anvendes 520.000 kr. af rammeanlægsbevillingen på 1.000.000 kr. til Natura 2000-projekter til gennemførelse af 1) igangværende indsatser, 2) levesteder for ynglefugle og 3) etablering af fugletårn ved Bjørnebækken. Projekterne understøtter Natura 2000-handleplanerne. Teknisk Udvalg har tidligere godkendt anvendelse af 250.000 kr. til projektet Semi-aquatic LIFE.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender anvendelse af 520.000 kr. til 1) igangværende indsatser, 2) levesteder for ynglefugle og 3) etablering af fugletårn ved Bjørnebækken.

Sagsfremstilling

Danmark har valgt at implementere EU's direktiver om fugle og natur med en rullende planlægning. Processen starter med en statuskortlægning og følges op af Natura 2000-planer for den nødvendige indsats. Disse planer skal konkretiseres i kommunale handleplaner. Hele processen gentages hvert 6. år (ny kortlægning - nye planer - nye handleplaner).

Byrådet har i marts 2017 vedtaget tre Natura 2000-handleplaner (jf. sag nr. 50), som skal realiseres i perioden 2016-2021. Handleplanerne beskriver, hvilke mål kommunen skal realisere i perioden samt en overordnet prioritering og en mere konkret rækkefølge af indsatsen. Handleplanerne er bygget op på frivillighed, og hvor indsatsen konkret skal foregå, skal efterfølgende afklares i dialog med lodsejere og interessenter.

Byrådet godkendte november 2016 (jf. sag nr. 175) den foreslåede prioritering. Center for Plan og Miljø foreslår derfor at anvende anlægsmidler på følgende naturindsatser beskrevet i prioriteret rækkefølge jf. Byrådets beslutning. Natura 2000-midlerne foreslås anvendt til følgende projekter: Natura 2000-midlerne foreslås anvendt til følgende projekter:

1. Indsatser, som allerede er i gang (hegning og invasive arter) - projektudgift på i alt 70.000 kr.

Bekæmpelse af invasive arter og opretholdelse af hegn i forbindelse med afgræsning er indsatser, som har været i gang i flere år, og som er vigtige at opretholde for at få et udbytte af de ressourcer, som allerede er lagt i projekterne. Det handler om hegning ved Dybsø og Præstø Fjord samt Sønderskov Overdrev og bekæmpelse af rynket rose på Enø.

2. Levesteder for ynglefugle - projektudgift på i alt ca. 200.000 kr.

Indsatsen blev startet op forrige år og er stadigvæk under udbygning. Målet er at bevare og fremme bestandene af de fuglearter, som er en del af udpegningsgrundlaget.

Det drejer sig blandt andet om ternerne. Ternerne kvitterede sidste år med særdeles positive resultater ved Tystrup Sø for den indsats, kommunen har iværksat sammen med lodsejeren omkring en hestefold. Dette projekt foreslås fortsat i 2019 og udvidet med en indsats på de små øer, der er i søen. Lodsejeren er positiv over for projektet. Det er imidlertid vanskeligt at transportere sand ud til øerne, og projektet mangler godkendelse af Fredningsnævnet. Sagsbehandlingstiden i Fredningsnævnet kan være langvarig.

Indsatsen fra sidste år ved Karrebæk Fjord om etablering af kunstgrave til ræve afventer fortsat Kystdirektoratets godkendelse og er derfor udsat.

3. Fugletårn ved Bjørnebækken - projektudgift på i alt 250.000 kr.

Det 42 ha store vådområde ved Bjørnebækken er blevet til for at fjerne kvælstof fra Karrebæk Fjord, men det er samtidig et fuglerigt område. Projektet handler om at skabe tilgængelighed fra den offentlige p-plads ved Bjørnebækken (Kristiansholms Plantage) samt udsyn ud over området. For at skabe adgang skal der laves en sti, ryddes beplantning og bygges et fugletårn. Der søges medfinansiering fra en pulje under landdistriktsprogrammet, som er målrettet friluftsfaciliteter i forbindelse med naturprojekter, jf. bilag 1.

Oversigt over Natura 2000-projekter

Økonomi

Indsatser som allerede er i gang - hegning og invasive arter

70.000 kr.

Levesteder for ynglefugle

200.000 kr.

Fugletårn ved Bjørnebækken

250.000 kr.

Total

520.000 kr.

Lovgrundlag

Lov om miljømål

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der på det vedtagne anlægsbudget for 2019 er givet rammeanlægsbevillinger på 1,0 mio. kr. til Natura 2000 projekter. Det er fagudvalget, der træffer beslutning om anvendelsen af rådighedsbeløbet.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 12.08.2019

Ad 1-2 Godkendt

Ad 3 Udvalget kan ikke umiddelbart godkende en kommunal opførelsen af et fugletårn, men ønsker at forvaltningen afsøger, hvorvidt lokalrådet eller andre lokale foreninger vil påtage sig opgaven, og forelægger sagen på ny med oplysning herom

Bilag
109. Beslutning om godkendelse af affaldsbudget rev. 2019 samt budgettet for 2020 til 2024

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 07.00.00-G01-9-19

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 12.08.2019

Økonomiudvalget (udtaler sig), 09.09.2019

Byrådet (godkender), 17.09.2019

Affaldsområdet er et brugerbetalt område, som hviler i sig selv. Der skal træffes beslutning om budgettet for 2020-2024 og de gebyrer, der i første omgang gælder for 2020. Forslag til budgettet tager udgangspunkt i det nye affaldssystem, der blev implementeret den 1. oktober 2018. Det nye affaldssystem opererer som bekendt med sortering af flere fraktioner, og er dermed dyrere at drifte end det gamle system. Det nye system kan derfor ikke finansieres inden for rammerne af den gamle pris, hvorfor der foreslås en prisstigning på 185 kr./år for tømning af en standardløsning med 2 stk. tokammerbeholdere på 240 liter. Den samlede pris bliver herefter 2.905,78 kr./år.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender:

 1. Det korrigerede affaldsbudget for 2019samt forslag til budgettet for 2020-2024.
 2. Forslag til affaldsgebyrer 2020 for husholdninger.
 3. Forslag til affaldsgebyrer 2020 for virksomheder.

Sagsfremstilling

Affaldsområdet er et brugerbetalt område efter "hvile-i-sig-selv"-princippet. Dette medfører, at hver ordning har sin egen mellemregning. Udgifterne til ordningerne dækkes alene af affaldsgebyrer fra de tilmeldte ejendomme. Budgettet for 2019 revideres, da de faktiske omkostninger for 2019 nu kendes mere præcist end ved budgetvedtagelsen tilbage i 2018.

Behandlingsomkostningerne er steget for blandt andet metal, glas og plastfraktionen, og indtægterne på papir og pap er faldet væsentligt. Samtidigt er tilbuddet til borgerne om mulighed for at tilvælge en sækkeløsning mod merbetaling ikke så efterspurgt, som forventet. Samlet set giver det en stigning på 185 kr. pr. husstand.

Budgettet tager udgangspunkt i det nye affaldssystem, der blev implementeret 1. oktober 2018 og som er i fuld drift i 2019, jf. bilag 1.

Det nye affaldssystem blev vedtaget af Byrådet den 20. december 2016 (sag nr. 200), og der er efterfølgende afholdt EU-udbud af både transport og beholderindkøb. Affaldssystemet er endeligt indført i 2019 og tager højde for de fremtidige genanvendelseskrav fra EU. Blandt andet indsamles der organisk affald, plast og metal ved husstandene. Omkostningerne til investeringerne i det nye affaldssystem er afholdt i 2018 og 2019, hvorfor den samlede opsparing er udnyttet.

I bemærkningerne til udgiftsbudgettet, jf. bilag 2, er de enkelte udgiftsposter beskrevet, ligesom der er redegjort for gebyrerne. I bilag 7 forklares sammensætningen af grundgebyret.

Gebyrstrukturen består af:

 • For husholdninger: Grundgebyr, der indeholder generel administration, metal/glas/plast, papir/pap og farligt affald, gebyr til genbrugspladser, gebyr til dagrenovation og gebyr til storskrald. Derudover kan der tilvælges afhentning af haveaffald, tilkøb af ekstra beholdere, køb af ekstra sække og delvist nedgravede affaldssystemer, jf. bilag 3. De faste omkostninger stiger med ca. 256 kr./år fra ca. 1.594 kr. i 2019 til ca. 1.850 kr. i 2020 fordelt med ca. 1.156 kr. til drift af genbrugspladser og ca. 694 kr. til drift af ordningerne for metal/glas/plast, papir/pap, farligt affald, øvrige ordninger og administration.
 • For virksomheder: Grundgebyr for erhvervsaffald er bortfaldet med finansloven for 2019, jf. bilag 4 og 5, samtidig har regeringen fjernet kommunernes mulighed for at inddrive erhvervsaffaldsgebyrer. Grundgebyret erstattes med DUT-midler fra staten. Dette betyder, at budgettet for erhvervsaffaldsindsatsen er reduceret til ca. 550.000, der skal dække kommunens erhvervsaffaldsindsats, herunder anmeldelse af jordflytninger, indsatser vedrørende erhvervsaffald for kommunens virksomheder samt administration af de virksomheder, der ønsker at benytte kommunens ordninger for affaldsindsamling. Virksomhederne kan stadig tilkøbe kommunens dagrenovationsordning samt tilkøbe ekstra sække. Derudover kan genbrugspladserne stadig benyttes imod betaling for aflevering.

I modsætning til tidligere belaster affaldsområdet fra 2019 kommunens samlede budget. Når området passerer 2023, er der igen tilvejebragt en tilstrækkelig opsparing til, at området ikke belaster kommunens likviditet. Området hviler hele tiden i sig selv.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om affald nr. 224 af 08/03/2019

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at forslag til revideret budget for 2019 giver et netto mindreforbrug på 2.906.000 kr. i forhold til det godkendte budget. For perioden 2020-2023 forventes et samlet mindreforbrug på 1.541.000 i forhold til basisbudgettet.

2019

2020

2021

2022

2023

Basisbudget

11.158

3.496

310

-1.391

-1.391

Bevillingsønske

8.252

1.635

515

-751

-1.916

Kassebeholdning

2.906

1.861

-205

-640

525

Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og minus er indtægt/mindreudgift. For kassebeholdning er det modsat.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 03.06.2019

Brian Hornbek og Hanne Sørensen var fraværende.

Ad 1-3: Anbefales.

Økonomiudvalget, 19.06.2019

Freja Lynæs Larsen og Niels Kelberg var fraværende.

Ad 1-3: Anbefales.

Byrådet, 25.06.2019

Freja Lynæs Larsen, Kirsten Devantier og Anette Brix var fraværende.

Tilbagesendt til Teknisk Udvalg.

Administrativ tilføjelse, 07.08.2019

Bilag 7, forklaring af grundgebyrer, er tilføjet til sagen.

Bilag 8, notat vedr. MGP, er tilføjet sagen.

Teknisk Udvalg, 12.08.2019

Ad 1-3: Anbefales

Bilag
110. Beslutning om godkendelse af revideret tidsplan for friluftsstrategi arbejdet

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 01.00.00-P15-1-18

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (godkender), 12.08.2019

Teknisk Udvalg har igangsat udarbejdelsen af en friluftsstrategi med et sammenhængende stisystem som det bærende element for friluftslivet i Næstved Kommune. Administrationen har udarbejdet et revideret forslag til tidsplan, som vil betyde, at konkrete tiltag kan implementeres allerede primo 2020 i overensstemmelse med budgettet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender forslag til ændret tidsplan.

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg godkendte igangsættelse af en friluftsstrategi for Næstved Kommune i maj 2018 (sag nr. 76). Udvalget besluttede på mødet, at:

 • Der udarbejdes forslag til en friluftsstrategi baseret på et overordnet grønt og blåt netværk, hvorpå lokale – private såvel som halv og heloffentlige – projekter kan hægtes på.
 • Der tilrettelægges en bred inddragelse af såvel emnemæssig karakter (sundhed, undervisning, traditionelt friluftsliv mm) som brugermæssig (borgere, foreninger, erhvervsliv m.fl.).

Teknisk Udvalg blev på udvalgsmøde den 1. oktober 2018 (sag nr. 135) orienteret om processen for udarbejdelse af friluftsstrategien - herunder en tidsplan for arbejdet samt inddragelsen med henblik på vedtagelse af strategien maj 2020.

Det eksisterende stinet, henvisningsskilte m.m. samt friluftsfaciliteter i kommunen kortlægges i GIS-lag, og manglende forbindelser identificeres. Registreringer afsluttes i 2019.

Borgere, turister, lokalråd, landsbyklyngen, foreninger og organisationer, politiske udvalg og fagcentre har allerede bidraget med idéer og forslag til Næstved Kommunes kommende Friluftsstrategi. Der har som planlagt i løbet af sidste halvdel af 2018 og starten af 2019 været holdt oplæg om friluftsstrategien i Byrådet, Landdistriktsudvalget og Naturrådet samt orientering af Kultur- og Demokratiudvalget,ligesom der er indkommet en række forslag til det videre arbejde med strategien og borgerinddragelsesdelen.

Administrationen vurderer derfor, at strategiarbejdet er så langt, at tidsplanen kan fremrykkes, således at Teknisk Udvalg får forelagt strategien til beslutning den 30. september 2019, og implementering af strategien kan igangsættes fra starten af 2020, jf. tidsplan (bilag 1).

Igangværende aktiviteter, som understøtter den kommende friluftsstrategi

Etableringen af først og fremmest ”manglende” forbindelser i det overordnede sammenhængende stisystem, publikumsfaciliteter og støttepunkter for friluftslivet vil primært finde sted fra 2020, men allerede nu er der igangsat en række initiativer, som vil understøtte den kommende strategi:

 • Etablering af stisløjfe ved Ladby som inspiration til lokale projekter (gennemført)
 • Løbende udskiftning af defekte stipæle langs ruterne til opdateret design samt forbedret skiltning de steder, hvor folk har svært ved at finde vej.
 • Ansøgning til Nordea Fonden fra kommunerne og Naturstyrelsen om at binde oplandet på Fodsporet.
 • Etablering af rekreativ stiforbindelse og bro mellem Næsby og Vester Broby.
 • Udbygning af stinettet mellem Næstved og Sorø via Glumsø, Kongsgaarden og Kongskilde i Sorø Kommune.
 • Etablering af to offentlige kano isætningspladser.
 • Etablering af stiforbindelse ved Appenæs.
 • Etablering af fugletårn ved Bjørnebækken.
 • Udarbejdelse af GIS-lag med stier og friluftsfaciliteter (offentlige stier, shelterpladser, fugletårne m.v.). Øvrige stier m.v. samt resterende registreringer afsluttes i 2019.

De tre fokusområder

På baggrund af de 8 nationale pejlemærker for friluftslivet i Danmark vil der i det kommende forslag til friluftsstrategien være tre fokusområder, der udstikker de overordnede mål for friluftslivet i Næstved Kommune og beskriver, hvilke handlinger der skal være med til at sikre alle et rigt og varieret friluftsliv.

De tre fokusområder er:

 1. Eksisterende ruter og områder forbindes
 2. Lokal forankring
 3. Synlighed og tilgængelighed

Der har i den igangværende borgerproces især været fokuseret på, hvordan kommunen kunne skabe og udbygge en sammenhængende grundstruktur i form af et grønt og blåt netværk af ruter og friluftsmuligheder på vand, samt af stier og støttepunkter på land - både i det åbne land og i byen.

Dataindsamling og opgradering af eksisterende grønt og blåt netværk

Det skal være enkelt for borgere og turister at finde oplysninger om stier, områder og faciliteter, og Administrationen udarbejder til det brug en visning i WebGIS, som borgerne kan se via kommunens hjemmeside og via app. Borgere og turister kan herigennem få et overblik over friluftsmulighederne i kommunen, herunder stier og ruter. Dette sker ved en samkørsel af data fra ”Friluftsguiden” om offentlige vandreruter, cykelruter, rideruter og sejlruter til kano- og kajak samt friluftsfaciliteter med Næstved Kommunes webGIS, så friluftsoplysninger kun skal opdateres et sted.

For at skabe genkendelighed og synlighed sikres god skiltning via et ensartet og opdateret system af skilte og stipæle i kommunen. Tanken er, at borgere og turister let kan genkende de kommunale ruter og stier. Fokus er især på god skiltning af grundstrukturens ruter og stier samt skiltning i naturområderne.

Derudover udvikles en offline app til Friluftsguiden, således at den kan bruges på mobil eller iPad, selvom der ikke er netforbindelse i samarbejde med GEON, Parks n' Trails og Gribskov Kommune.

I dag findes der ikke en national friluftsdatabase, hvor man har samlet alle oplysninger om stier, faciliteter m.v. på tværs af kommunegrænser, og hvor både Naturstyrelsens og kommunernes data kan deles mellem de forskellige instanser. Næstved Kommune har derfor indgået et samarbejde med en lang række andre kommuner, Kommunernes Landsforening (KL) og Naturstyrelsen om at få samlet og ensrettet alle friluftsdata i en fælles national database.

Borgerinddragelse

For at skabe en fælles indgang til friluftsstrategiarbejdet er Næstved Kommunes hjemmeside opdateret med oplysninger om friluftsstrategien. Derudover er der oprettet en mail kaldet "friluftsliv@naestved.dk", hvor borgere og andre kan indsende forslag og kommentarer.

Til markering på opstarten af borgerinddragelsen er der etableret en stisløjfe. Dette skete ved et kickoff-arrangement ved Ladby den 3. november 2018. Stien er et eksempel på samarbejdet med lokale foreninger.

Borgerinddragelsen i 2019 var oprindelig planlagt som 4 workshops i centerbyerne, men efter bidrag fra blandt andet Landdistriktsudvalget, Byrådet og følgegruppen blev borgerinddragelsen justeret til nedenstående:

 • Cafémøde i Fuglebjerg med borgere, organisationer, Landsbyklyngen "Landet mellem Byerne" og lokalråd, jf. bilag 2 (gennemført med 45 deltagere).
 • Cafémøde i Tappernøje med politikere, borgere, organisationer og lokalråd (gennemføres i september).
 • Vandrefestival ved Glumsø sø med familier og lokalråd (gennemføres i august)
 • Vandrefestival ved Fensmark med familier og lokalråd (gennemføres i august)
 • Facebook opslag vedr. den kommende strategi og indbydelse til at besøge friluftsstrategibutikken i Boderne (gennemført i juni)
 • Friluftsstrategi - Butik i Boderne med præsentation af friluftsstrategiarbejdet for borgere og turister (gennemført 17.-28. juni med 81 besøgende).
 • 2-4 arrangementer med 8. klasses elever, hvor de via cases spørges om, hvilke muligheder de gerne vil have for friluftsliv lokalt (gennemføres i oktober).

Følgegruppen

I starten af 2019 har der været holdt møde med Følgegruppen om arbejdet med strategidelen og ideer til borgerinddragelsen. Udover ovennævnte borgerinddragelse har der været holdt møder og oplæg for blandt andet Turistforeningen, Suså brugerråd, Naturrådet, VisitSydsjælland-Møn, Fensmark Lokalråd, Landsbyklyngen "Landet mellem byerne" i Fuglebjerg, DGI Storstrømmen, Lokalrådet Vestlandet 4700 samt interesserede borgere.

Følgegruppen bruges ligeledes til sparring og kvalitetssikring i forbindelse med arbejds- og styregruppens arbejde.

Følgegruppen består foruden kommunens Naturråd af: Dansk Vandrelaug afd. Storstrøm, Dansk Cyklistforbund Næstved, Næstved Kajak og Canoklub/Dansk Kano- og Kajakforbund, DGI Outdoor og Storstrømmen – Løb og kano/kajak, Danmarks Cykel Union ved Pingel MTB, BUS – Næstved Børne- og Ungdomsorganisationers Samråd, borgermedlemmer fra Landdistriktsudvalget, Næstved Turistforening.

Synspunkterne fra Friluftsstrategiens følgegruppe vil fremgå af udvalgssagen for Teknisk udvalg i september. Følgegruppen vil særligt blive bedt om at forholde sig til ideen om de 3 fokusområder.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 12.08.2019

Godkendt

Bilag
111. Godkendelse af Kultur- og Demokratiudvalgets anbefalinger og indstillinger til Byrådet vedr. nye vand- og svømmefaciliteter

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 04.04.00-P20-1-18

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (anbefaler), 12.08.2019

Teknisk Udvalg (anbefaler - kun indstillingens pkt. 3), 12.08.2019

Byrådet (godkender), 27.08.2019


Med udgangspunkt i behandlinger i Kultur- og Demokratiudvalget sammenstiller og opsummerer sagen centrale anbefalinger og indstillinger til, hvorvidt der skal bygges nye vand- og svømmefaciliteter, hvad der bør prioriteres og bygges, hvor der skal bygges samt hvornår.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender:

 1. At Næstved Kommune bygger nye vand- og svømmefaciliteter, som samles på en lokation, til erstatning for Birkebjergparkens varmtvandsbassin, Næstved Svømmehal og Herlufsholm Svømmehal
 2. At de nye vand- og svømmefaciliteter placeres i havnen på Vestre Kaj, alternativt på Stenlængegårdsvej
 3. At anlægsmidlerne afsat til rundkørsel på Stenlængegårdområdet fortsat bruges til den nødvendige infrastruktur til svømmefaciliteterne, såfremt der vælges en anden placering end Stenlængegårdsvej
 4. At der afsættes penge til erhvervelse af byggegrund og eventuel oprensning/oprydning

Sagsfremstilling

Bevæggrundene og incitamenterne samt beslutningen og vedtagelsen i efteråret 2018 om at afsætte 152 mio. kr. til nye vand- og svømmefaciliteter er, at de eksisterende svømmehallers faciliteter i Næstved Kommune generelt ikke lever op til kravene til moderne svømmehaller. Der efterspørges andre og flere faciliteter i et nyt og mere moderne byggeri sammenholdt med de svømmehalsfaciliteter, vi har i dag. De eksisterende svømmehaller i kommunen er desuden i en stand, der påkræver større og større vedligeholdelsesarbejder, betydelige renoveringer indenfor en kort årrække og væsentlige moderniseringer af de godt 45-50 år gamle bygninger.

Kultur- og Demokratiudvalget har gennem det seneste år fået en række orienteringer, truffet beslutninger om fx målsætninger, været på besigtigelsesture og haft en række drøftelser med henblik på at bygge nye vand- og svømmefaciliteter. Endvidere er der gennemført flere bruger- og borgerinvolverende aktiviteter (for en oversigt se bilag 8).

På baggrund af Kultur- og Demokratiudvalgets forudgående orienteringer, beslutninger, aktiviteter og drøftelser har administrationen sammenstillet og opsummeret en række anbefalinger og indstillinger, herunder også udvalgets seneste beslutninger om anbefalinger til byrådet vedr. lukning af eksisterende anlæg, overordnede prioriteringer af hvad der bør bygges og vedr. placering på mødet den 3. juni 2019.

Anbefalingerne og indstillingerne forholder sig til følgende spørgsmål:

Skal der bygges nye vand- og svømmefaciliteter eller skal de eksisterende renoveres og moderniseres?

Hvilke målsætninger skal rammesætte byggeriet af de nye vand- og svømmefaciliteter?

Hvilke nye vand- og svømmefaciliteter skal der prioriteres og bygges?

Hvor skal de nye vand- og svømmefaciliteter placeres?

Hvordan skal anlægsbudgettet til nye vand- og svømmefaciliteter disponeres?

Hvornår skal de nye vand- og svømmefaciliteter åbne?

Hvem skal drifte de nye vand- og svømmefaciliteter?

Anbefalingerne er følgende:

Nyt eller eksisterende

 • At Næstved Kommune bygger nye vand- og svømmefaciliteter (se bilag 1 og 7).
 • At de nye vand- og svømmefaciliteter samles et sted.
 • At de nye vand- og svømmefaciliteter erstatter de driftede og støttede faciliteter i Birkebjergparkens varmtvandsbassin, Næstved Svømmehal og Herlufsholm Svømmehal.

Overordnede målsætninger for et nyt anlæg

 • At Næstved Kommune bygger et anlæg med større fleksibilitet, større funktionalitet og med flere aktivitets- og anvendelsesmuligheder (se bilag 2, 9, 10).
 • At Næstved Kommune bygger et anlæg, der giver flere velfærds- og fritidsoplevelser for børn, unge og voksne, samt bedre rammer for svømmeundervisning og for sundhedsfremmende indsatser.
 • At de nye vand- og svømmefaciliteter som minimum rummer faciliteter, som gør, at nuværende brugere kan fortsætte de aktiviteter, de har i dag.
 • At de nye vand- og svømmefaciliteter skal kunne tiltrække nye/flere brugere (blandt borgere, turister).
 • At de nye vand- og svømmefaciliteter appellerer til forskellige segmenter/målgrupper og aldersgrupper samt forskellige former for interesseudfoldelse.
 • At der gennemgående for hele anlægget bygges "gennemført handicapvenligt og -smart".
 • At der i det nye anlæg bliver betydelig mere offentlig åbningstid alle ugens dage end der er i dag.

Overordnet prioritering af nye vand- og svømmefaciliteter

 • At der prioriteres, bygges og at anlægsbudgettet disponeres til et svømme-, undervisnings- og træningsområde med 25x25 m. bassin, et behandlings-, terapi-, genoptrænings- samt wellnessområde og et lege- og morskabsområde (se bilag 3 og 11).

Placering

 • At de nye vand- og svømmefaciliteter bygges på Vestre Kaj, alternativt på Stenlængegårdsvej (se bilag 4 og 12).

Disponering af anlægsbudgettet til nye vand og svømmefaciliteter

 • At anlægsbudgettet ikke disponeres til erhvervelse af areal eller ekstraordinær klargøring af grund (se bilag 5).
 • At anlægsbudgettet ikke disponeres til forbedring af vej- og stianlæg, hvis udgifter overstiger det anlægsbudget, der tidligere er afsat til bl.a. rundkørsel mv. i forbindelse med Stenlængegårdprojektet.

Drift og ibrugtagning

 • At de nye vand- og svømmefaciliteter forventes at kunne tages i brug i 2023 (se bilag 6).

Baggrunden for anbefalingerne og indstillingerne er uddybet og begrundet i sagens tilhørende bilag. Herunder kan der være uddrag og henvisninger til tidligere sager.

Anbefalingerne og indstillingerne er betinget og forudsat af uddybningerne og begrundelserne i bilagene.

Anbefalingerne og indstillingerne betragtes som væsentlige forudsætninger for den overordnede principbeslutning om, hvad der skal bygges og den afgørende beslutning om, hvor der skal bygges. De er endvidere væsentlige forudsætninger for, at administrationen herefter kan udarbejde udbudsmateriale mv., kan gå i gang med den efterfølgende detailplanlægning, og for at administrationen kan fremlægge en aktuel business case for projektet.

Supplerende bemærkninger

Fritidsudvalget orienteres, når Byrådet har behandlet sagen.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der til nye vand og svømmefaciliteter er afsat følgende beløb i anlægsregnskabet:

 • 7,3 mio. kr. afsat under Kultur- og Demokratiudvalget til bl.a. deponering, nedrivning og grundsalg, hvoraf 1 mio. er frigivet. Udgifterne til den aktuelle projektering, bliver afholdt af de frigivne midler.
 • 6,5 mio. kr. afsat under Teknisk Udvalg til rundkørsel/tilkørselsvej.
 • 152 mio. kr. afsat under Kultur- og Demokratiudvalget i budgetårene 2020-2022.

De 6,5 millioner kroner, som er afsat til infrastruktur (rundkørsel) på Stenlængegårdområdet, og som skulle sikre vejadgang til såvel en svømmefaciliteter som de kommende boligområder, foreslåes med denne sag flyttet sammen med svømmefaciliteterne til en lokalitet uden for Stenlængegårdområdet, såfremt dette besluttes i Byrådet. Pengene skal fortsat bruges til den nødvendige infrastruktur til svømmefaciliteterne, men kommer til at mangle på Stenlængegårdområdet, når dette skal udbygges (vejadgangen til boligområderne samt "centerområdet", hvor svømmefaciliteterne skulle have ligget). Det giver en økonomisk udfordring for udviklingen af Stenlængegårdområdet. Pengene er afsat under Teknisk Udvalg, og Teknisk Udvalg skal derfor anbefale Byrådet, at denne flytning på lokalitet sker, men pengene forbliver under Teknisk Udvalg. De manglende penge til Stenlængegårdområdet skal således findes andetsteds.

Der er ikke afsat midler til erhvervelse af grund på havnen.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 12.08.2019

Udvalget kan tiltræde indstillingen, og skal understrege, at midlerne udelukkende kan bruges til den nødvendige infrastuktur.

Niels Kelberg kan ikke tiltræde indstillingen, idet Niels Kelberg mener, dels at en placering uden for Stenlængegård ikke er en mulighed, dels at der ikke kan vedtages en anbefaling som indstillet, uden at der ligger en beslutning om en placering af vand- og svømmefaciliteterne.

Bilag
112. Sager til efterretning/orientering

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-A26-19-17

Sagsfremstilling

A: Orientering om sag om parkeringsrestriktioner i Glumsø

B: Orientering om opsætning af skærmtage på perronbroen

C: Orientering om en række henvendelser fra borger vedr. landzonetilladelser

D: Orientering om vandløssag

E: Spørgsmål til landzonesag (PEU)

F: Status på bekæmpelse af bjørneklo

G: Ekstraordinært udvalgsmøde

Beslutning

Teknisk Udvalg, 12.08.2019

Ad A-G: Til efterretning

Bilag
113. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-A26-19-17

Beslutning

Teknisk Udvalg, 12.08.2019

Ingen meddelelser


Sidst opdateret den 13. august 2019