Referat
Teknisk Udvalg 23. januar 2017

Dato

23.01.2017

Tid

14.00

Sted

Rådmandshaven 20, mødelokale 6, 2. sal

Deltagere

Hanne Sørensen (A),
Helle Jessen (A),
Karsten Nonbo (V),
Mette Stine Stensgaard (A),
Niels D. Kelberg (O),
Søren Revsbæk (V),
Thor Temte (Ø),


13. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 85.00.00-A00-127-13

Beslutning

Teknisk Udvalg, 23.1.2017

Fraværende: Niels Kelberg

Godkendt
14. Udbud af 2. etape af Ring Syd

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 05.01.02-P20-16-15

Resume

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg

Projektmaterialet for 2. etape af Ring Syd er gjort klar til udbud. Projektet sendes snarest i udbud med anlægsstart primo 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. at det fremlagte projekt skal ligge til grund for et offentligt eller indbudt licitation, som sendes ud i foråret 2017, og
 2. at administrationen bemyndiges til at sende udbuddet ud i indbudt licitation.

Sagsfremstilling

Sagen blev behandlet af Teknisk Udvalg 12.12.2016. Udvalget godkendte, at 2. etape sendes i udbud foråret 2017 og ønskede, at udbudsmaterialet forlægges på andet møde i januar.

Administrationen har sammen med rådgiveren gennemført en kritisk gennemgang af projektet og har gjort materialet klar til et udbud. På mødet gennemgås projektet, og der redegøres for ændringer i forhold til det oprindeligt fremlagte projekt samt for udbygningsrækkefølge herunder nødvendige vejlukninger i anlægsfasen. 2. etape prioriteres således:

 1. Anlæg af Parkvejs forlængelse med tilhørende rundkørsel ved Dyssegårdsvej.
 2. Anlæg af Rundkørsel ved Vordingborgvej samt ombygning af strækningen mellem Vordingborgvej og Industrivangen.
 3. Belysningsanlæg på Ring Syd mellem Vordingborgvej og Parkvejs forlængelse, på Vordingborgvej mellem Skallegårdsvej og Ring Syd samt på Parkvejs forlængelse.

Administrationen anbefaler, at anlæg af vendepladser ved Rønnebæk skole tages med i udbuddet af 2. etape af Ring Syd, og at udgifterne på skønsmæssigt mellem 1 og 2 mio. kr. afholdes af budgettet for Ring Syd.

Der er mulighed for at gennemføre dette udbud i en indbudt licitation, hvilket giver bygherren større indflydelse på, hvilken entreprenør der får opgaven. Af hensyn til anlægsarbejderne på 1. etape, som først afsluttes primo 2018, udbydes 2. etape til anlægsstart januar 2018. Det vil efter afholdt licitation vurderes, om det praktisk og økonomisk kan lade sig gøre, at påbegynde anlæg af 2. etape allerede i 2017.

Økonomiske oplysninger

Som projektet samlede økonomi ser ud lige nu, forventes det, at både 1. og 2. etape kan udføres for det i budgettet afsatte beløb.

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at økonomien for Ring Syd aktuelt ser således ud - hele 1.000 kr.:

Budget/ forbrug før 2016

Godkendt 2016

2017

2018

2019

2020

I alt

Revideret budget - godkendt i forbindelse med budgetlægningen for 2016

4.943

27.000

- overført fra 2015 til 2016

-2.850

2.850

I alt 2015 og 2016

2.093

29.850

Godkendt i forbindelse med budgetlægningen for 2017

74.950

20.450

15.800

15.800

127.000

I alt, godkendt budget

2.093

29.850

74.950

20.450

15.800

15.800

158.943

Forventet overførsel fra 2016 til 2017

-15.450

15.450

Revideret budget

2.093

14.400

90.400

20.450

15.800

15.800

158.943

Forklaring: Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og minus er indtægt/mindreudgift.

Anlægsbevilling på 158.943.000 kr. godkendt i Byrådets møde den 24. maj 2016.

TidligerePolitiskBehandling

Teknisk Udvalg

Beslutning

Teknisk Udvalg, 23.1.2017

Fraværende: Niels Kelberg

Ad 1: Godkendt

Ad 2: Godkendt

Grundejerforeningen høres om fjernelse af fortov langs Dyssegårdsvej.

Valg af entreprenør forelægges udvalget til afgørelse – formentlig i april måned 2017.
15. Englebjergvejs krydsning af jernbanen

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 05.01.00-P20-5-15

Resume

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg

Udformningen af Englebjergvejs krydsning af jernbanen har været drøftet i flere omgange. Detailprojektering af broen starter i august 2017, og udførelsen forventes påbegyndt september 2018. Hvis den planlagte stibro skal erstattes af en vejbro, bør dette snarest meddeles Banedanmark. Merudgiften på 9,7 mio. kr. skal i givet fald betales af Næstved Kommune. Hvis der udføres en stibro, bør der anlægges vendepladser vest og øst for jernbanen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. at den tidligere beslutning om at føre Englebjergvej over jernbanen på en stibro fastholdes,
 2. at der ikke etableres overdækket gangareal mellem Stibroen og Rønnebæk Skole,
 3. at der erhverves areal til en vendeplads på arealet over for skolen. Om nødvendigt ved ekspropriation, og
 4. at udgifter til etablering af vendepladser afholdes over Ring Syd-budgettet.

Sagsfremstilling

Sagen blev senest behandlet i Teknisk Udvalg den 21. september 2015, hvor Skolebestyrelsen ved Rønnebæk Skole og Stenstrup Bylaug forelagde deres synspunkter vedrørende udformningen af broen over jernbanen ved Englebjergvej. Teknisk Udvalg besluttede at udskyde beslutningen om udformning af broen til et senere møde.

Det tidligere Teknisk Udvalg godkendte medfinansieringsaftalen med Banedanmark, ifølge hvilken den nuværende vejbro over jernbanen erstattes af en stibro. Efterfølgende har nuværende Teknisk Udvalg drøftet mulighederne for at ændre beslutningen om en stibro til at anlægge en vejbro i stedet. Administrationens argument for, at broen kan nedgraderes til en stibro, er, at den gennemkørende biltrafik i 2017 flyttes fra Englebjergvej til Ring Syd. Når Englebjergvej aflastes for biltrafik, får man en optimal sikring af skoletrafikken til Rønnebæk Skole for de børn, der cykler i skole. Besparelsen ved at udføre en stibro i stedet for en vejbro er af Banedanmark prissat til 9,7 mio. kr.Besparelsen er indregnet i medfinansieringsaftalen mellem Banedanmark og Næstved Kommune.

Det blev af økonomiske årsager fravalgt at anlægge cykelsti lang Ring Syd. Det er planlagt, at Englebjergvej skal virke som cykelrute mellem Vordingborgvej og Ny Præstøvej. Det er derfor vigtigt, at Englebjergvej aflastes for den gennemkørende trafik.

Såfremt udvalget vælger at fastholde beslutningen om at anlægge en stibro, anbefaler administrationen, at der anlægges en vendeplads for busser vest for stibroen, således at børn, der i bus køres i skole fra det vestlige område, kan sættes af ved denne plads og via stibroen gå til skole. Afstanden er ca. 250 meter. Overslagsprisen for anlæg af en vendeplads er mellem 0,7 og 1,2 mio. kr. alt afhængig af pladsens udformning. Det forhandles med Banedanmark om finansiering af pladsen. Det foreslås, at der yderligere etableres en vendeplads på markarealet over for skolen. Prisen for en sådan vendeplads må formodes at være i samme størrelsesorden, som vendepladsen vest for jernbanen. Udgifterne til etablering af vendepladser foreslås afhold over budgettet for Ring Syd. Udvalget drøftede på et tidligere møde, om der skal anlægges en overdækket stiadgang fra vendepladsen til skolen. En sådan overdækning formodes at koste i størrelsesordenen 1,5 mio. kr. Det kan ikke udelukkes, at der skal eksproprieres til etablering af overdækningen. Administrationen fraråder, at der laves en overdækning, bl.a. fordi en sådan løsning kan danne præcedens andre steder.

Ved henvendelse til skolelederen for Kobberbakkeskolen afdeling Rønnebæk den 24. november 2016 blev spørgsmålet om overdækket gangsti forelagt. Skolelederen har ikke ønske om en sådan overdækning. Skolen er en grøn skole, hvor børnene bl.a. skal lære at færdes i det fri. På spørgsmål om det er et ønske at etablere bilparkeringspladser i forbindelse med vendepladsen vest for jernbanen, meddelte skolelederen, at der efter hendes opfattelse ikke er behov for parkeringspladser vest for jernbanen. Til gengæld har skolelederen ønske om en bilvendeplads ud for skolen syd for Englebjergvej. Skolelederen anbefalede, at en repræsentant fra skolebestyrelsen for afdeling Rønnebæk også blev kontaktet omkring vendepladsen. En efterfølgende henvendelse til skolebestyrelsen gav samme svar. Der er hverken ønske om overdækning af gangsti eller etablering af bilparkeringspladser vest for jernbanen. Spørgsmålet blev rejst i skolebestyrelsesmødet den 8. december 2016. Der vedlægges en udtalelse fra skolebestyrelsen.

Opsummering:

Administrationen foreslår,

at Englebjergvej føres over jernbanen på en stibro, og

at der anlægges vendepladser vest og øst for jernbanen. Banedanmark medfinansierer vendepladsen øst for jernbanen.

Administrationen mener til gengæld ikke, at der er behov for yderligere P-pladser ved Rønnebæk Skole, idet parkeringsbehovet ikke ændres ved anlæg af stibro eller Ring Syd, og administrationen kan ikke anbefale, at der etableres overdækning på strækningen fra den vestlige vendeplads til skolen

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at der ikke er afsat midler på det godkendte anlægsbudget for 2017 til 2020 til ændring af den planlagte stibro til en vejbro. Såfremt der ønskes anvendt midler til projektet, skal der derfor anvises kompenserende besparelser.

TidligerePolitiskBehandling

Teknisk Udvalg.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 23.1.2017

Fraværende: Niels Kelberg

Ad 1: Godkendt

Ad 2: Godkendt

Ad 3: Godkendt

Ad 4: Godkendt

Der etableres tryghedslys på den sydlige vendeplads.

Bilag
16. Kollektiv trafik - vending af omløbsretning for linje 697 mellem Mogenstrup og Brøderup

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 05.00.00-G01-96-16

Resume

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg

Administrationen ønsker Teknisk Udvalgs stillingtagen til at vende omløbsretningen for linje 697 mellem Mogenstrup og Tappernøje på specifikke afgange.

Indstilling

Administrationen indstiller,

A) At buslinje 697 om eftermiddagen vender omløbsretning på afgangene henholdsvis kl. 15.20 og 16.20, og bibeholder nuværende omløbsretning kl. 14.20, gældende fra 1. maj 2017 for at undgå bodsbetaling.

eller

B) At buslinje 697 om eftermiddagen vender omløbsretning på alle tre afgange, kl. 14.20, kl. 15.20 og 16.20, gældende fra 1. maj 2017 for at undgå bodsbetaling.

eller

C) At buslinje 697 ikke ændres og dermed fortsætter med nuværende køreplan.

Sagsfremstilling

Administrationen modtog et ønske fra flere forældre om at vende omløbsretningen for linje 697 om eftermiddagen, som blev fremlagt til Teknisk Udvalg til beslutning 25.10.16.

Linje 697 betjener bl.a. overbygningselever mellem Fladsåskolen, afd. Mogenstrup og afd. Korskilde, og har ikke korrespondance med andre linjer at tage højde for. Fordelen ved at vende omløbsretningen er, at størstedelen af eleverne, herunder særligt overbygningseleverne, kommer mere direkte retur til Afd. Korskilde om eftermiddagen, og derved ikke har så lang omvejskørsel og transporttid som i dag. Desuden har flere af eleverne, der bor nordøst for afd. Korskilde yderligere transport efter afsætning på afd. Korskilde - enten selv eller med lukket rute.

Konsekvensen ved en vending er, at de indskolings- og mellemtrinselever fra afd. Mogenstrup, der skal til området omkring Næstelsø, Brandelev og Nr. Tvede, i stedet skal køre med bussen en omvej omkring Tappernøje/Brøderup og dermed få længere transporttid.

Umiddelbart er det administrationens vurdering, at det vil være til gavn for flest elever at vende omløbsretningen.

Ønsket vil ikke have betydning for hverken omløbstid eller økonomi, såfremt operatøren får minimum 3 måneders varsel til implementering af ønsket, så bodsbetaling kan undgås.

Teknisk Udvalg, den 25.10.2016:

Ønskerne sendes i høring hos relevante lokalråd, skolebestyrelser og øvrige relevante offentlige/private institutioner.

Administrationen forelagde de indkomne høringssvar på et efterfølgende møde i Teknisk Udvalg den 21.11.16.

Teknisk Udvalg, den 21.11.2016:

Indstillingspunkt, 4. At buslinje 697 om eftermiddagen vender omløbsretning fra efter vinterferien i uge 7 i 2017, da vendingen vil være udgiftsneutral.

Ad 4: Kan ikke godkendes.

Oversendes til Børne- og Skoleudvalget med forslag om, at der indsættes en skolebus fra Mogenstrupskolen til Korskildeskolen eller skolebus for børnene i Næstelsø/Bonderup-området.

Administrationen oplyste hertil, at hvis der skal indsættes lukket skolebuskørsel vil de 2 mio. kr., som er givet til etablering af den kollektive trafik i øst, skulle tilbageføres til politikområde undervisning til finansiering af lukkede ruter. Dette vil medføre, at området i øst igen vil være uden kollektiv trafik.

Børne- og Skoleudvalget, 05.12.2016:

Børne- og Skoleudvalget anbefaler, at Teknisk Udvalg undersøger muligheden for kun at vende omløbsretning på afgangene hhv. kl. 15.20 og kl. 16.20.

Administrationen rettede henvendelse til Movia for at undersøge muligheden for kun at vende omløbsretningen på afgangene på linje 697 henholdsvis kl. 15.20 og 16.20.

Movia accepterede ønsket om kun at vende omløbsretningen for afgangene kl. 15.20 og 16.20 og bibeholde nuværende omløbsretning kl. 14.20, gældende fra tirsdag d. 18. april 2017 efter påskeferien.

Movia oplyste, at ønsket som konsekvens vil medføre en mindre forståelig køreplan.

Teknisk Udvalg, 09.01.2017:

Udsat til næste møde.

Teknisk Udvalg har i forlængelse af udsættelsen på møde den 09.01.17 ønsket, at administrationen skulle foretage en tilfældig og ikke statistisk signifikant stikprøve-tælling på buslinje 697 af antallet af passagerer fra Fladsåskolen, afd. Mogenstrup for afgangstiderne 15.20 og 16.20, samt et skøn over passagerernes fordeling i grupperingerne indskoling (0.-3. kl.), mellemtrin (4.-6. kl.) og udskoling (7.-9. kl.).

Administrationen har torsdag den 12/1-2017 foretaget tælling på linje 697, der viser:

Afgang kl. 15:20:

Antal fra indskoling

Antal fra mellemskoling

Antal fra udskoling

Kommentar

1

0

44

10 udsk. og 1 indsk. stod af inden Bøgesø, dvs. i det nordlige område. 29 udsk. stod af i Korskilde/Tappernøje.

Afgang kl. 16:20:

Antal indskolingselever

Antal fra mellemskoling

Antal udskolingselever

Kommentar

2

0

1

1 udsk. stod af i Tappernøje, og 2 indsk. stod af i Næstelsø.

Administrationen kan ligeledes oplyse, at der på Fladsåskolen er uddelt 145 skolebuskort til berettigede elever for buslinje 697, der fordeler sig som 19 stk. til indskoling, 16 stk. til mellemtrin og 110 stk. til udskoling.

Buschaufføren oplyste, at det ville give god mening at vende omløbsretningen for de to sene afgange, da hans oplevelse var det samme som det, tællingen viser, at de fleste passagerer er overbygningselever, der skal til Korskilde/Tappernøje.

Administrationen gør Teknisk Udvalg opmærksom på, at ønsket om at vende buslinje 697’s sidste to omløb skal ske med minimum 3 måneders varsel, da ønsket ellers vil udløse bodsbetaling til operatøren.

Ønsket kan således ikke længere iværksættes fra 18. april 2017 efter påskeferien uden bodsbetaling.

Et forslag til igangsættelse kunne være fra og med 1. maj 2017.

TidligerePolitiskBehandling

Teknisk Udvalg

Beslutning

Teknisk Udvalg, 23.1.2017

Fraværende: Niels Kelberg

Indstilling A blev godkendt med ønsket om, at vendingen sker hurtigst muligt.

Bilag
17. Kollektiv trafik - Status på økonomi for Trafikbestilling 2018

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 05.00.00-G01-42-16

Resume

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg

Administrationen har modtaget Trafikbestillingsgrundlaget for 2018 af Movia, og kan konstatere, at Næstved Kommune har store økonomiske udfordringer for den kollektive trafik. Administrationen ønsker derudover at orientere om de indkomne ønsker og forslag til ændringer af den kollektive trafik, der er indkommet siden sidste Trafikbestilling.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at Teknisk Udvalg tager orienteringen om store økonomiske udfordringer til efterretning og drøfter, hvilke besparelsesemner som administrationen skal undersøge nærmere i samarbejde med Movia frem mod Trafikbestilling 2018.

2. at Teknisk Udvalg tager orienteringen om indkomne ønsker og forslag til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen har fra Movia modtaget Trafikbestillingsgrundlaget for 2018 - se bilag 1.

Movia har i forhold til tidligere års Trafikbestillingsgrundlag valgt at angive tilskuddet i et interval, som tager højde for udsving i økonomien på +/- 5%.

Movia har valgt dette for at anskueliggøre, at Trafikbestillingsgrundlaget er en tidlig fremskrivning af økonomien for 2018, og at der kan ske mange ændringer i budgetforudsætningerne, fra trafikbestillingsgrundlaget 2018 bliver udarbejdet i november 2016, til budgettet vedtages i Movia i september 2017. Historisk set er udsving på +/- 5% heller ikke unormale.

Økonomisk overblik

Movia anslår, at der skal anvendes et sted mellem 37,85 - 41,95 mio. kr. for at fortsætte uændret med den kollektive trafik inkl. LandFlex, når fradrag af tilskud fra Trafik- og Byggestyrelsen på 1,65 mio kr. til ruterne i øst er fratrukket. På det kommunale budget er der afsat 34,56 mio. kr., hvilket giver et underskud i intervallet mellem 3,29 - 7,39 mio. kr. for 2018.

Ved Trafikbestilling 2017 bestilte Næstved Kommune kollektiv trafik på baggrund af det daværende trafikbestillingsgrundlag 2017, og valgte at bestille kørsel for ca. 2 mio. kr. over budget.

Movia har i perioden mellem Trafikbestillingsgrundlag 2017's udarbejdelse til 1. behandlingen af budget 2017 ændret budgetforudsætningerne af forskellige årsager, herunder reduceret taksstigning, reduceret indtægt pr. passager, færre passagerer ved tællinger, flere timer i budgettet og ændring af forkert fordeling af rejsekortafgifter. Alt sammen med et større tilskudsbehov til følge på op mod 2,85 mio. kr., hvilket giver et samlet forventet underskud for 2017 på kr. 4,49 mio. kr. Årsagerne til det større tilskudsbehov er beskrevet yderligere i bilag 2.

Det er forudsat, at det forventede underskud for 2017 overføres til 2018, jf. beslutning ved møde i Teknisk Udvalg den 11.04.16 i forbindelse med Trafikbestilling 2017. Økonomiudvalget, og senere hen Byrådet har accepteret overførslen af underskuddet, men forudsat, at underskuddet skulle finansieres inden for Teknisk Udvalgs eget budgetområde, jf. møde i Økonomiudvalget den 18.04.16 og Byrådet den 26.04.16.

Økonomien sammenlagt for 2017 og 2018 giver et reduktionsbehov et sted mellem 7,78 - 11,88 mio. kr., der skal findes ved Trafikbestilling 2018.

Store konsekvenser

Det vil betyde alvorlige konsekvenser for den kollektive trafik i Næstved Kommune at skulle finde besparelser på op mod 12 mio. kr. i et budget på ca. 35 mio. kr.

Minimum en tredjedel af den nuværende betjening vil skulle nedlægges for at få budgettet til at balancere, hvilket vil efterlade store områder af Næstved Kommune, herunder også store dele af Næstved by eller mindre bysamfund og store landområder fuldstændig uden betjening af kollektiv trafik.

Det vil kun i mindre grad være muligt at finde besparelser på buslinjerne 681-699, da disse for langt overvejende del kører skolebusbetjening, hvor Næstved Kommune har en befordringsforpligtelse for en stor gruppe af folkeskoleeleverne. En nedlæggelse af skolebusserne vil således forøge udgifterne på skoleområdet.

Dette vil efterlade, at besparelserne kun kan findes på:

 • Servicebusserne - linje 607, 608 og 609
 • Linje 611, 615, 640 og 698 - (linje 611, 615 og 698 benyttes dog delvist til skolebetjening. Desuden er linje 615 og 640 mellemkommunale linjer, hvorfor evt. besparelser skal aftales forud med de kommuner, som linjerne kører igennem)
 • Bybusserne - 601A, 602, 603, 604 og 605
 • Nedlægge Næstved LandFlex

Det vil ikke være nok kun at skære i enkelte afgange på enkelte linjer, men vil være nødvendigt at nedlægge hele buslinjer for at finde mellem 7,78 mio. kr. og 11,88 mio. kr. på budgettet. Den forventede pris for at drive hver enkelt buslinje fremgår af bilag 1 under overskriften "Tilskudsbehov i alt".

Administrationen ønsker på den baggrund en tilkendegivelse fra Teknisk Udvalg om, hvilke tiltag og reduktioner som administrationen sammen med Movia skal arbejde videre med frem mod Trafikbestilling 2018.

Tilskud bortfalder til forsøgsprojektet "Projekt Øst"

I Næstved Kommunes østlige del omkring bl.a. Mogenstrup og Tappernøje blev der fra december 2015 og i en periode indtil december 2017 indsat tre nye busruter og foretaget omlægning af eksisterende buslinje 611, for:

 • at tilføre mere kollektiv trafik til et område, der havde en relativ lille andel af kollektiv trafik sammenlignet med andre områder i Næstved Kommune
 • at sikre hurtigere og hyppigere forbindelse fra Tappernøje til Næstved – og omvendt
 • at sikre en lokal linje mellem Præstø Fjord og Mogenstrup/Lov
 • at konvertere lukkede skolebusser til kollektive skolebusruter – der også kan benyttes af lokale rejsende og ikke kun skoleelever
 • at modvirke tendensen til affolkning i yderområderne
 • at opnå generelt flere passagerer i den kollektive trafik
 • at ensarte serviceniveau og kollektive trafiktilbud med resten af Næstved Kommunes mest tyndtbefolkede områder

Til denne opgradering skulle Næstved Kommune selv finansiere ca. 1,65 mio. kr. om året til drift og ca. 0,4 mio. kr. til anlæg det første år. Kommunen fik ligeledes tildelt tilsvarende medfinansiering i form af puljemidler på 1,65 mio. kr. om året til drift, og ca. 0,4 mio. kr. til anlæg det første år fra Trafik- og Byggestyrelsens ”Pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområder” - se bilag 3.

Puljemidlerne blev tildelt som et anlæg- og driftstilskud i en to-årig periode fra december 2015 - december 2017.

Den forventede samlede årlige driftsudgift udgør således alene ca. 3,3 mio. kr.

Teknisk Udvalg fik i forbindelse med konverteringen af de lukkede busser til kollektive skolebusruter overført 1.727.000 kr. fra Børne- og Skoleudvalgets budget til området kollektiv trafik, der dermed indgår i driften af linjerne.

Fra december 2017 og frem modtager Næstved Kommune ikke længere tilskud til projektet, hvorfor der også ved Trafikbestilling 2018 skal tages stilling til, hvordan de resterende ca. 1,6 mio. kr. om året fremover skal finansieres.

Ønsker og forslag til ændringer

Center for Trafik og Ejendomme har derudover siden sidste Trafikbestilling modtaget en række ønsker og forslag til ændringer i den kollektive trafik i Næstved Kommune, som ønskes præsenteret for Teknisk Udvalg. Listen er en bruttoliste over alle til dato indkomne forslag - se bilag 4.

Økonomi til Trafikbestillingsgrundlag 2018

Movia:

2017

TBG2018

Budget 2. behandling for 2017 - buskørsel

34.751

33.400 - 37.000

Fællesudgifter

5.012

4.800 - 5.300

Landflex

1.345

1.300

I alt

41.108

39.500 - 43.600

Tilskud til forbedring af kollektiv trafik i yderområder

-2.050

-1.650

I alt

39.058

37.850 - 41.950

Næstved Kommune:

Budget

34.564

34.564

Underskud

4.494

3.286 - 7.386

Underskud 2017, overføres til dækning i 2018

-4.494

4.494

I alt - underskud som skal findes i forbindelse med trafikbestillingen for 2018

0

7.780 - 11.880

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi er enig i ovenstående økonomioversigt og gør opmærksom på, at det årlige underskud fra 2019 vil være 1,65 mio. kr. større end i 2018, svarende til det forventede tilskud fra Trafikstyrelsen i 2018 til forbedring af kollektiv trafik i yderområder. Det er derfor tvingende nødvendigt, at der gennemføres reduktioner i forbindelse med trafikbestillingen for 2018.

Da 4.494.000 kr. af det forventede underskud i 2018 på mellem 7,8 mio. kr. og 11,9 mio. kr. skyldes planlagt overførsel af underskud fra 2017, foreslår Centeret, at Teknisk Udvalg allerede i 2017 peger på kompenserende besparelser inden for udvalgets område, således at dette underskud ikke skal findes ved køreplanreduktioner.

TidligerePolitiskBehandling

Teknisk Udvalg

Beslutning

Teknisk Udvalg, 23.1.2017

Fraværende: Niels Kelberg

Ad 1: Godkendt

Ad 2: Godkendt

Borgmesteren anmodes om, at der på byrådets temamøde den 27.2.2017 medtages et emne om kollektiv trafik.

Sagen genoptages den 7.2 og 20.2.2017. Formanden drøfter sagen med formanden for Børne- og Skoleudvalget.

Bilag
18. Skiltning mod alkoholindtagelse på Toldbodtorvet

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 05.02.00-G01-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg

Administrationen har modtaget en henvendelse med et ønske om skiltning med et forbud mod alkoholindtagelse ved en garageejendom på Toldbodtorvet. Næstved Kommune har ikke mulighed for at skilte med et forbud mod alkoholindtagelse. Det er muligt for vejbestyrelsen af den private fællesvej og ejeren af bygningen, at skilte med et forbud eller indføre et ordensreglement for den private fællesvej. Uanset hvilken løsning der vælges, er det politiet, der har myndighed til at håndhæve i forhold til alkoholindtagelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at punktet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget en henvendelse fra ejeren af garageejendommen på Toldbodtorvet 21 i Næstved. Heri ønskes skiltning med forbud mod alkoholindtagelse ved dennes garageejendom, da der opleves gener fra Varmestuens beboere (Bilag 1).

Vejarealet foran garageejendommen er en privat fællesvej og ikke en offentlig vej.

Det er vejbestyrelsen for den private fællesvej og ikke Næstved Kommune, der skal beslutte, hvilken skiltning der ønskes på den private fællesvej i forhold til alkoholindtagelse. Den ønskede skiltning skal, inden opsættelse, godkendes af Næstved Kommune og politiet.

Vejbestyrelsen kan også beslutte at indføre et ordensreglement for den private fællesvej.

Ejeren af Toldtorvet 21 kan selv vælge at opsætte et "forbudskilt" på sin ejendom, dette kan ikke isoleret håndhæves, men kan muligvis appellere til samvittigheden for de personer, der drikker på stedet. Det kan oplyses, at det har Netto butikken på Toldbodtorvet valgt at gøre på sin ejendom (Bilag 2).

Administrationen har, som vejbestyrelse for offentlige veje i Næstved Kommune, ikke mulighed for at opsætte den ønskede skiltning. Årsagen er, at der på offentlig vej kun må anvendes færdselstavler, der er optaget i bekendtgørelse om vejafmærkning.

Uanset om der opsættes skiltning, vedtages et ordensreglement for Toldbodtorvet eller ikke foretages noget, har Næstved Kommune ikke mulighed for at udøve myndighed i forhold til alkoholindtagelse.

Retten til dette ligger hos politiet i henhold til Ordensbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende drikkeri til ulempe.

Lovgrundlag

Lov om private fællesveje

Lov om offentlige veje

Ordensbekendtgørelsen

TidligerePolitiskBehandling

Teknisk Udvalg

Beslutning

Teknisk Udvalg, 23.1.2017

Fraværende: Niels Kelberg

Til efterretning.

Næstved Kommune ønsker ikke at opsætte ordensreglement på den private grund.

Bilag
19. Nye muligheder for Ventesalen på Banegårdspladsen i 2017

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 06.20.00-G01-1-16

Resume

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg

Næstved Turistforening v/ Georg Bentzen har ved møde med udvalgsformand Søren Revsbæk, direktør Sven Koefoed-Hansen og centerchef Tyge Wanstrup, den 4. januar 2017, og senere ved skriftlig henvendelse den 10. januar 2017, vist interesse for at etablere et bemandet Turistkontor i Næstved, hvor de finder Ventesalen på banegårdspladsen attraktiv.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. at der indgås en 2-årig aftale om vederlagsfri brug af ventesalen med Næstved Turistforening.
 2. at aftalen gøres betinget af, at offentligheden har adgang til ventesal og offentlige toiletter i åbningstiden.
 3. at det nuværende budget på op til 150.000 kr. fastholdes.

Sagsfremstilling

Efter en lukkeperiode på ca. 1 år blev Ventesalen på Banegårdspladsen i december 2016 genåbnet og anvendt i en 4 ugers periode af Næstved Produktionsskole med stor succes - både for eleverne og de ventende borgere.

Ventesalen blev forinden, i samarbejde med Næstved Kommunes Ungdomsskole, rengjort, malet og gjort anvendelig. Der blev også etableret sms-låse på toiletterne, hvilke har virket upåklageligt.

Produktionsskolen og Ungdomsskolen har givet udtryk for, at de fremadrettet ikke har mulighed for at bemande Ventesalen på daglig basis.

Næstved Turistforening (NT) har henvendt sig med ønsket om at indgå et samarbejde med Næstved Kommune i forhold til anvendelse og genåbning af Ventesalen. NT ønsker at åbne et bemandet turistkontor i Næstved by. NT ønsker at drive kontoret på daglig basis, hvor håbet er, at kontoret og hermed også Ventesalen inkl. toiletter kan holdes åbent alle hverdage fra kl. 10.00 til 16.00. NT er meget interesseret i at samarbejde med andre lokale foreninger og organisationer. I det omfang, at der kan findes andre brugere, forventes det også, at åbningstiden vil kunne udvides. NT er villige til at indgå en aftale på 1-2 år, hvorefter samarbejdet og projektet evalueres.

NT's brev, modtaget 10. januar 2017, er vedhæftet sagen som bilag. Heraf fremgår det også, hvilke opgaver kontorets personale vil kunne varetage.

NT oplyser, at NT har meget begrænsede midler til at drive kontoret, hvorfor NT håber, at Næstved Kommune vil stille Ventesalen vederlagsfrit til rådighed inkl. forbrugsafgifter og rengøring.

Center for Trafik og Ejendomme kan oplyse, at udgifterne til forbrug, vagt og rengøring i 2014 var på ca. 260.000,00 kr. og i 2015 ca. kr. 220.500,00 kr. Udgiften til varme må forventes at stige, hvis lokalet skal opvarmes til kontoranvendelse.

Det afsatte budget til Ventesalen er på op til 150.000 kr. årligt. De tidligere høje omkostninger skyldes, den dengang nødvendige, vagtordning og de daglige rengøringer.

Såfremt Teknisk Udvalg vælger denne model, vil Center for Trafik og Ejendomme anbefale, at der laves en aftale om, at Næstved Kommune står for den økonomiske drift og vedligehold op til 150.000 kr. årligt.

Center for Trafik og Ejendomme finder det, ved denne løsningsmodel, ikke længere nødvendigt med en vagtordning og foreslår desuden, at NT selv står for, eller bekoster, den daglige rengøring inkl. de offentlige toiletter.

Næstved Kommune har ligeledes modtaget en henvendelse fra en erhvervsdrivende, som også ser muligheder i Ventesalen. Administrationen har endnu ikke modtaget et konkret forslag, men ved, at det omhandler salg af fødevarer. Det kan på det foreliggende grundlag endnu ikke oplyses, hvor stor en indtægt en sådan udlejning vil kunne indbringe, da det vil være bekosteligt at ændre anvendelsen fra Ventesal til butikslokale. Herunder forventes det heller ikke, at Ventesalen og de offentlige toiletter vil kunne anvendes i samme omfang, hvis overhovedet, som NT foreslår.

Der er dermed flere muligheder for den fremtidige anvendelse af Ventesalen:

1) Næstved Turistforening tilbydes brugsretten til Ventesalen som den forefindes mod, at foreningen selv står for den daglige drift inkl. alle omkostningerne.

2) Næstved Turistforening tilbydes brugsretten til Ventesalen som den forefindes inkl. en driftsstøtte på op til i alt 150.000 kr. årligt.

3) Mulighederne i at leje Ventesalen ud til en erhvervsdrivende undersøges nærmere.

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi bekræfter, at der i forbindelse med ibrugtagning af ventesalen blev afsat 150.000 kr. i afledt drift.

Centret har ingen bemærkninger, såfremt aftalen holdes inden for denne budgetramme.

TidligerePolitiskBehandling

Teknisk Udvalg

Beslutning

Teknisk Udvalg, 23.1.2017

Fraværende: Niels Kelberg

Ad 1: Godkendt, idet Turistforeningen opfordres til udvide åbningstiden om eftermiddagen –gerne ved samarbejde med andre interessenter.

Ad 2: Godkendt

Ad 3: Godkendt

Ordningen evalueres om 6 måneder.

Bilag
20. Højvandsdige Enø og Lungshave - Fremme af projekt

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 04.18.00-P24-1-14

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet


En gruppe grundejere på Enø har anmodet Næstved kommune om at fremme et projekt om kystbeskyttelse jf. Kystbeskyttelseslovens § 1a. Kommunen skal ved fremme af projektet overtage styring og fremdrift, herunder finansiere midlertidige udlæg til f.eks. detailprojektering o.l. forhold. Kystbeskyttelsen skal betales af de grundejere, som har interesse i og nytte af beskyttelsen. Kommunen kan yde lånegaranti til etablering af diget.

Der blev afholdt borgermøde den 8. september 2016 med henblik på orientering om projektet og foretage en interesseafklaring.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. Næstved Kommune igangsætter projektet
 2. Næstved Kommunes udlæg til udarbejdelse af detailprojekt og partsfordeling samt administration på i alt 750.000 kr. fordeles med 500.000 kr. fra de driftsmidler, der er afsat til Klima og Agenda 21 og 250.000 kr. fra naturbeskyttelse
 3. der gives en anlægsbevilling på 750.000 kr. til udarbejdelse af detailprojekt m.v.

Sagsfremstilling

En gruppe grundejere på Enø og Lungshave har fået udarbejdet et skitseprojekt, omhandlende højvandsbeskyttelse af de lavere liggende områder på Enø og Lungshave mod Karrebæk Fjord. Grundejerne har vurderet, at projektet er for stort og komplekst til, at de selv kan løfte opgaven og har derfor anmodet Næstved Kommune om at indlede en sag jf. Kystbeskyttelseslovens § 1a.

Kommunalbestyrelsen skal fremme sagen, hvis:

1) Kystdirektoratet vurderer, at der er behov for kystbeskyttelse.

2) Projektet findes foreneligt med hensynet til naturen eller den kommunale planlægning for området.

3) Tilkendegivelse fra de hørte grundejere klart viser, at der vil være fornøden opbakning til projektets gennemførelse.

Ad 1. Kystdirektoratet har gennemgået skitseprojektet, været på besigtigelse i området og skriftligt tilkendegivet, at der er behov for kystbeskyttelse.

Ad 2. Administrationen vurderer, at projektet er foreneligt med naturen og de kommunale planer.

Ad 3. Teknisk Udvalg afholdt den 8. september 2016 et borgermøde med det formål, dels at informere om projektet, og dels at vejre stemningen for et sådan projekt. På borgermødet blev der derfor foretaget en vejledende håndsoprækning for eller imod, at Næstved kommune skal fremme projektet og arbejde videre med et egentligt skitseprojekt, interessentanalyse og forslag til partsfordeling. Af de ca. 80 fremmødte borgere var der 8-10 stykker, der ikke mente, at der var behov for, at kommunen skulle gå videre med projektet.

De spørgsmål, der blev stillet på borgermødet, drejede sig i overvejende grad om økonomi og fordeling af de økonomiske byrder blandt interessenterne, samt om hvem der er interessenter. Desuden var der spørgsmål om, hvorvidt der kunne være andre løsninger end det skitserede. Disse forhold vil blive afklaret i forbindelse med udarbejdelse af et egentlig detailprojekt, herunder et forslag til en partsfordeling, som er gennemskuelig, retfærdig og holdbar.

Efter borgermødet har administrationen modtaget 8 skriftlige bemærkninger til projektet. Af disse var der kun én, der direkte afviser løsningen med henvisning til, at man mener, at "Stordiget er den rigtige løsning". Som fremført på borgermødet, vil selv et stordige på kystsiden af Enø kræve højvandsbeskyttelse på fjordsiden af Enø og Lungshave. Andre bemærkninger går på, at man har ønsker til finansieringen af diget, samt at de højest liggende grunde på Enø ikke mener, at de er interessenter i projektet. Alle bemærkninger er vedlagt som bilag.

På baggrund af ovenstående vurderer administrationen, at kommunen, i henhold til Kystbeskyttelsesloven, skal fremme projektet og sørge for dets fremdrift.

Konsekvenser

Fremme af projektet om kystbeskyttelse vil have en række konsekvenser for Næstved Kommune:

 • Erfaringer fra digeprojekter i andre kommuner viser, at administrationen skal lægge i størrelsesorden ½ årsværk pr. år i min. 5 år til fremdrift, ledelse og styring af projektet, samt ikke mindst partsfordeling.
 • Næstved Kommune skal lave et udlæg til udarbejdelse af detailprojekt og forslag til partsfordeling o.a.. Udlægget skønnes i størrelsesordenen 500.000 kr og vil indgå i den samlede projektsum, som efterfølgende skal betales af interessenterne. Hvis projektet ophører, inden det er gennemført, vil udlægget være tabt for kommunen.
 • Der skal afsættes et beløb til udlæg og administration af projektet, samlet vurderes det til 750.000 kr.
 • Den endelige finansiering af projektet vil skulle ske af et digelaug. Det foreløbige estimat ligger på 12-15 mio. kr. Der vil kunne optages lån i Kommune Kredit via en garanti fra Næstved Kommune. En garanti af denne type menes ikke at påvirke Næstved Kommunes låneramme. Den endelige finansiering vil blive besluttet, når projektet er yderligere afklaret.
 • Projektet vil kræve en række dispensationer og vurderinger i henhold til anden sektorlovgivning

Tidsplan

I grove træk ridses her en tidsplan op for gennemførelse af projektet, en mere detaljeret kan ses i bilag 2:

2017: Udarbejdelse af detailprojekt med partsfordeling, borgerinddragelse, endelig afklaring af interessenter, samt høring af de grundejere og interessenter der vil blive pålagt parter.

2018: Byrådet træffer afgørelse om endeligt projekt. Afgørelsen kan påklages. Klager har opsættende virkning.

2018: Byrådet ansøger Kystdirektoratet om tilladelse til udførelse af projekt.

2018/19: Kystdirektoratet behandler ansøgning, herunder udarbejder VVM mv.

2019/2020: Kystdirektoratet træffer afgørelse. Afgørelsen kan påklages. Klager har opsættende virkning.

2020/2021: Oprettelse af digelag. Projektet kan gennemføres.

Lovgrundlag

Kystbeskyttelsesloven § 1a

INDDRAGELSE

Borgere og interessenter på Enø er en naturlig del af processen frem mod et dige.

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen bemærkninger til den foreslåede finansiering.

Det bekræftes, at kommunen i henhold til Lånebekendtgørelsen kan meddele garanti for lån til kystbeskyttelsesforanstaltninger udført af bidragspligtige digelag m.v., samt at denne garantistillelse ikke belaster kommunens låneramme.

Bevillingsønske

Kontoområde

2016

2017

2018

2019

Drift

-750.000 kr.

Anlæg

750.000 kr.

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning

Forklaring: Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og minus er indtægt/mindreudgift. For kassebeholdning er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er minus, og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

TidligerePolitiskBehandling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

Beslutning

Teknisk Udvalg, 23.1.2017

Fraværende: Niels Kelberg

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales

Ad 3: Anbefales, idet det oplyses, at det vil være et udlæg, hvis projektet realiseres.

Teknisk Udvalg orienteres løbende om projektet.

Bilag
21. Afrapportering på DAC delebys projekt

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.16.02-P20-1-15

Resume

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg

Dansk Arkitektur Center, en række kommuner og andre parter har gennemført projekt Deleby, som fokuserede på mulighederne for deleøkonomi i en dansk og kommunal kontekst. Næstved Kommune har ikke selv været med, men har deltaget i afslutningskonferencen. Derfor orienteres der om de vigtigste erfaringer og eksempler fra projekt Deleby.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om projekt Deleby tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Dansk Arkitektur Center har sammen med en række partnere stået for projekt Deleby, der har fokus på deleøkonomiens muligheder i Danmark. En række kommuner (Lejre, Nyborg, Slagelse, København, Frederikssund, Sønderborg og Middelfart) deltog i projektet. Næstved Kommune overvejede oprindeligt at deltage i projektet, men besluttede at lade være.

Administrationen deltog i projektets afslutningskonference. I forbindelse med afslutningskonferencen blev magasin ’Deleby – Et samskabt magasin om byens deleøkonomi’ lanceret. Se: http://www.dac.dk/media/8700740/deleby_et_samskabt_magasin.pdf

Konklusioner herfra er gengivet neden for sammen med eksempler på projekter.

Administrationens overordnede indtryk af Deleby

Generelt var kommunerne interesseret i at blive klogere på, hvad deleøkonomi dækker over, og hvad det kunne skabe af nye tiltag kommunalt. Flere kommuner nævner, at det har givet nye vinkler på kommunale projekter at indtænke en deleøkonomisk vinkel. Samtidig pointerer flere kommuner, at de jo allerede deler meget i form af biblioteker, leje af kommunale lokaler mv.

Der har været flere spændende kommunale projekter i Deleby. Erfaringerne er dog begrænsede, da projekterne er relativt nye. Samtidig er det vigtigt at gøre sig klart, hvordan man fra kommunal side forstår deleøkonomi og ønsker at bruge det, da det er et meget flydende begreb. Samtidig spiller det juridiske aspekt en central rolle i forhold til, hvad en kommune må igangsætte af projekter.

Eksempler

Konkrete kommunale projekter fra Deleby (kommune bag projektet angivet i parentes):

 • Landsbytransport, der fokuserer på samkørsel i landsbyerne (Nyborg).
 • Landbybussen og Landsbybilen, der er dele-elbilsordning og delebusser i landsbyer. Ordningen er drevet af landsbylaugene, men kommunalt finansieret, da det er et pilotprojekt (Sønderborg).
 • Udlån af kommunale el-cykler til kronisk syge (Slagelse).
 • Indsamling og istandsættelse af cykler til flygtninge (Middelfart).
 • Nyttehaver på kommunal jord (Lejre).
 • ”Del dit landskab” som giver mulighed for at oprette lokale dyrelaug (Frederikssund).
 • Landsbykontoret ”bis-koppen” i Bisserup, hvor borgerne kan dele tjenester, værktøj, fælleskørsel mv. (Slagelse)

Fremadrettet

Middelfart Kommune ønsker at danne et deleøkonomisk netværk for kommuner kaldet ”delekommuner.dk”. Netværket skal arbejde videre med deleøkonomi i en kommunal kontekst. Netværket er ikke opstartet endnu, men det kan overvejes, om Næstved Kommune skal deltage. Dette kan afgøres, når netværket er blevet mere konkret.

TidligerePolitiskBehandling

Teknisk Udvalg

Supplerende bemærkninger

7. april 2015 anbefalede Plan og Ejendomsudvalget, at Næstved Kommune deltog i Deleby. Dette godkendte Økonomiudvalget samme dag.

Efterfølgende er Plan- og Ejendomsudvalget (11/1-16), Teknisk Udvalg (18/1-16) og Økonomiudvalget (25/1-16) blevet orienteret om at Næstved Kommune meldte sig ud af Delebyprojektet, inden det var startet.

Tilsvarende orienteringssag forelægges Plan- og Ejendomsudvalget den 6.2.2017.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 23.1.2017

Fraværende: Niels Kelberg

Til efterretning
22. Vesterhave Strand og tang

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 04.18.00-P20-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg

Der er udfordringer med tang på Vesterhave Strand, hvilket er et problem for brugen af stranden. Der kan være forskellige mulige løsninger på at fjerne tangen. Teknisk Udvalg bedes drøfte mulighederne, herunder finansiering og eventuelle undersøgelser af løsningernes effekt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der for 2017 tilbydes bortskaffelse af tangen (løsning 1 og 2) i samarbejde med grundejerforeningerne efter fordelingsnøgle 2/3 til kommunen og 1/3 til grundejerforeningerne.

2. administrationen parallelt hermed udarbejder en undersøgelse af hhv. sandfodring og forholdene omkring molen (løsning 3 og 4). Udgifterne deles med 1/3 Næstved Kommune, 1/3 Næstved Havn og 1/3 grundejerforeningerne.

Sagsfremstilling

Der samler sig meget tang på Vesterhave Strand, hvilket er et problem for brugen af stranden, da den ikke indbyder til badning.

I seneste år har Park & Vej stået for at indsamle og læsse tangen, og de lokale grundejerforeninger har derefter stået for at transportere og bortskaffe tangen. Dette er dog utilstrækkeligt ift. at komme tangen til livs, og der er et ønske om en mere permanent løsning på udfordringen med tang.

Det er derfor foretaget en første screening af mulige løsninger på udfordringerne med tang. I bilag 1 er skitseret fire mulige løsningsmodeller, herunder hvad der umiddelbart forventes af effekt, tilladelser, økonomi, forundersøgelser og usikkerhed. De enkelte løsninger er ikke undersøgt i detaljer, da dette først vil ske, når udvalget har drøftet mulighederne.

Undersøgelse af årsagen til tang

Der er delte meninger om, hvorvidtmolen er medvirkende til, at der samler sig tang på Vesterhave Strand. Det vil derfor være relevant at få undersøgt molens betydning i forhold til, at der samles tang på stranden. Dette vil være relevant i forhold til løsningsforslag 3 og 4 i vedlagte skema. Det foreslås derfor, at administrationen udarbejder en undersøgelse af hhv. sandfodring og forholdene omkring molen (løsning 3 og 4). Udgifterne finansieres med 1/3 Næstved Kommune, 1/3 Næstved Havn og 1/3 grundejerforeningerne.

Økonomiske oplysninger

Fjernelse af tang

I 2016 blev der brugt 205.000 kr. på fjernelse af tang og spredning hos landmand. Fremadrettet bør der tages flere prøver af tangen, inden den fjernes. Dette kan fordyre håndteringen af tangen.

HedeDanmark er blevet spurgt om en pris for bortskaffelse. Dette kan gøres for ca. 300.000 kr. (givet der fjernes 1100 ton). Dertil kommer samling af tang i bunker og prøvetagning i forhold til tungmetaller i tangen.

De samlede udgifter for håndtering af tangen afhænger af, hvor ofte tangen skal samles og køres bort. I forhold til 2016 skal der tages flere prøver af tangen. Det skal samtidig sikres, at tangen kan spredes hos en landmand. Bortskaffelse hos f.eks. en forbrænding vil fordyre bortskaffelsen. Der er altså en mulighed for, at udgifterne til fjernelse af tang stiger i 2017. Finansiering af kommunens andel af tangfjernelsen vil blive fastlagt ved en ny sag til Teknisk Udvalg.

Forundersøgelser

Der er foreslået tre forundersøgelser: Undersøgelse af molens betydning for tangen, effekten af løsning 3 og 4. Hver enkelte forundersøgelse forventes at koste 50.000-150.000 kr. Ved at bede samme rådgiver om at foretage flere undersøgelser samtidig, må der kunne forventes en mængderabat. Kommunens andel af udgiften til forundersøgelser afholdes inden for CPM's ramme.

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi afventer fremlæggelse af ny sag til Teknisk udvalg om forslag til finansiering af kommunens andel af tangfjernelsen.

Centeret har ingen bemærkninger til, at forundersøgelsen forudsættes finansieret inden for politikområde Natur og Miljø's driftsramme.

TidligerePolitiskBehandling

Teknisk Udvalg.

Supplerende bemærkninger

Godkendes punkt 1 i indstillingen, vil der blive udarbejdet en ny sag til Teknisk Udvalg omkring samlet pris og finansiering.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 23.1.2017

Fraværende: Niels Kelberg

Ad 1: Godkendt

Ad 2: Godkendt

Bilag
23. Oplag og byggeri indenfor åbeskyttelseslinjen - Fladsåvej

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 01.05.02-P25-12-14

Resume

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg

Ejeren af Fladsåvej 15A, Næstved, opbevarer containere, skurvogne og materialer ved Fladsåen i strid med reglerne om åbeskyttelseslinjen. Ejer har søgt om dispensation til lovliggørelse af forholdene ved at opføre nye bygninger. Inden for åbeskyttelseslinjen er der forbud mod byggeri og lignende, terrænregulering og beplantning. Formålet med reglerne er især at beskytte den landskabelige oplevelse af åen og ådalen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. at der gives dispensation til 20 fods container, og
 2. afslag til koldhal og lovliggørelse af p-plads, garage/maskinhus, øvrige containere og skurvogne samt raftehegn, jf. løsningsforslag 2.

Sagsfremstilling

Eksisterende forhold

I 2014 etablerede ejeren virksomhed i tiloversblevne landbrugsbygninger. På ejendommen drives forskellige virksomheder, og ejer har kontorer på adressen. Én af virksomhederne er ”Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver”. I 2014 godkendte landzonemyndigheden en mindre oplagsplads på ca. 100 m² til nødvendigt materiel under forudsætning af, at oplaget ikke var skæmmende, og at der blev plantet skærmende beplantning.

Administrationen har i november 2016 givet en lovliggørende dispensation fra åbeskyttelseslinjen til 2 belægninger/terrasser samt et maskinhus på ejendommen. Maskinhuset ligger bag ved de eksisterende lovlige bygninger, set fra åen.

Ansøgte forhold

Ved tilsyn i 2016 er et fundament til garage/maskinhus, et raftehegn samt skurvogne og containere etableret i strid med reglerne om afstand til åbeskyttelseslinjen. Oplag fylder ca. 155 m² mod de tilladte 100 m2 og fremstår skæmmende, jf. bilag 3.

Administrationen har varslet påbud om fjernelse af de ulovlige forhold. Herefter har ejeren søgt om dispensation til et nyt koldlager på 185 m² til at opbevare materialer, skurvogne mv. samt garage/maskinhus på 72 m². Det er oplyst, at koldlager m.v. vil erstatte udendørs opbevaringsplads, skurvogne og containere. Ejer vurderer, byggeriet er nødvendigt for virksomhedens fortsatte drift. Det ansøgte byggeri kan opføres uden landzonetilladelse. Ejer har indsendt en erklæring om, at naboen er indforstået med at foretage jordbytte for at lovliggøre garage m.m. under forudsætning af, at der plantes hæk mod øst.

Hovedparten af ejendommen ligger inden for åbeskyttelseslinjen. Åen ligger på den sydlige del af ejendommen og bygningerne på den nordlige del. Åbeskyttelseslinjen stopper umiddelbart nord for bygningerne.

Reglerne om åbeskyttelseslinje og samspillet med landzonereglerne

Reglerne om åbeskyttelseslinjer er et forbud mod byggeri, campingvogne eller lignende, terrænændringer og beplantning tættere end 150 m fra større åer. Begrebet terrænændringer dækker i denne sammenhæng også fx. ændring af belægning. Byggeri dækker også opstilling af fx containere, der ikke er midlertidig.

I det tilfælde, hvor et ansøgt byggeri kan opføres uden landzonetilladelse, reguleres de landskabelige forhold kun af åbeskyttelseslinjen.

Vurdering

I en vurdering af, om der skal gives dispensation, skal det indgå, om det påvirker den landskabelige oplevelse af å og ådal, og om det påvirker åen og ådalen som levested for dyr og planter. Det bestemmes fx. af forhold som afstand til åen, forringelse af indsyn/udsyn eller anden forringelse af landskabsoplevelsen.

I denne sag er det administrationens vurdering, at såvel virksomhedens behov for driftsbygninger samt den landskabelige påvirkning og nærheden til åen skal indgå i vurderingen.

Bygningerne ligger i udkanten af åbeskyttelseslinjen, men byggeri, massive hegn eller opsætning af containere/vogne ved siden af det eksisterende byggeri vil gøre, at åen bliver sværere at opleve nordfra fra kirkestien og fra tilkørselsvejen til Fladsåvej 17. Derudover vil åen vil blive mere lukket inde af byggeri - set fra syd.

Administrationen vurderer derfor, at nyt byggeri vil påvirke oplevelsen af landskabet omkring åen væsentligt. Såfremt kommunen vil imødekomme ejers ønske om mere opbevaringsplads, er placering af en container bag eksisterende byggeri en løsning, der vil påvirke i mindre grad end de øvrige løsninger. Containeren vil dog i nogen grad skjule ålandskabet for gående på Kirkestien og gående/kørende på den private vej til Fladsåvej 17. En fordel ved denne løsning er, at den er reversibel, da containeren kan flyttes igen, hvis f.eks. virksomheden ændrer aktiviteter eller ophører. Og at en container må antages at begrænse andre løse, skæmmende oplag af materialer på ejendommen.

Løsningsmodeller

Løsningerne illustreres på kort i bilag 1 og bilag 2.

1. (Kort A): Afslag til ansøgt byggeri (koldlager, garage/maskinhus, p-plads). Afslag til lovliggørelse af skurvogne og containere samt raftehegn.

2. (Kort B): Dispensation til 20 fods container, som placeres bag nuværende bebyggelse. Afslag til ansøgt byggeri (koldlager, garage/maskinhus, p-plads). Afslag til lovliggørelse af containere og skurvogne samt raftehegn.

3. (Kort C): Dispensation til ansøgt byggeri (koldlager, garage/maskinhus, p-plads med græsarmering og hæk). Afslag til skurvogne og containere samt raftehegn.

Løsning 1 og 2 vurderes at være i overensstemmelse med lovgivningen, idet begge ligger inden for den almindelige klagenævns- og domstolspraksis på området, mens løsning 3 alt andet lige vil være i strid med naturbeskyttelsesloven.

TidligerePolitiskBehandling

Teknisk Udvalg

Beslutning

Teknisk Udvalg, 09.01.2017

Power Point-forelæggelse tilknyttes dagsordenpunktet.

Udsat til næste møde.

Teknisk Udvalg, 23.1.2017

Fraværende: Niels Kelberg

Ad 1: 4 medlemmer (Mette Stensgaard, Helle Jessen, Thor Temte og Hanne Sørensen) godkendte administrationens indstilling.

Ad 2: 4 medlemmer (Mette Stensgaard, Helle Jessen, Thor Temte og Hanne Sørensen) godkendte administrationens indstilling.

Søren Revsbæk og Karsten Nonbo kan ikke gå ind for udvalgets beslutning, idet de mener, at der skal meddeles dispensation til det ansøgte.

Bilag
24. Plan for udbud af vandløbsvedligeholdelse

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 06.02.11-G01-31-16

Resume

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg

Næstved Kommune har 310 km åbne offentlige vandløb, der skal vedligeholdes i overensstemmelse med vandløbsregulativernes bestemmelser. Opgaven blev senest udbudt i EU-udbud 2014. Næste udbudsrunde forberedes og afholdes i 2017.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune har 310 km åbne offentlige vandløb, der skal vedligeholdes i overensstemmelse med vandløbsregulativernes bestemmelser. Ved seneste udbud i 2014 blev grødeskæring på 26 km udbudt i 4 entrepriser. De resterende 84 km vedligeholdes af Park og Vej. Den nuværende kontrakt med de eksterne entreprenører indeholder mulighed for at forlænge kontraktperioden med et år, så vedligeholdelsen kan fortsætte på uændrede vilkår i 2017. Administrationen ønsker at bruge 2017 på at forberede det nye udbud og undersøge muligheden for at ændre på fordelingen af strækninger, der vedligeholdes af Park og Vej og eksterne entreprenører.

Vandløbsvedligeholdelse

Vedligeholdelse/grødeskæring sker på to forskellige måder. 35 km bliver vedligeholdt med gravemaskine, påmonteret en klippekurv. Denne del udføres alene af eksterne entreprenører. De resterende 275 km skæres manuelt, med le eller motoriseret le.

Erfaringerne med at have kommunalt ansatte åmænd er gode. Opgaven med at vedligeholde vandløb kræver stort lokalt kendskab og erfaring med de enkelte vandløb, adgangsforhold, lodsejerønsker mv. Denne kontinuitet sikres i vandløb, hvor vedligeholdelsen ikke udbydes hvert 4. år. Tilsvarende sikrer kontakten med et antal eksterne entreprenører, at der kan rekvireres ekstra assistance ved store afstrømningshændelser i vandløbene, samt at der kan udføres arbejde med store maskiner, som Park og Vej ikke råder over.

Ved det kommende udbud har Park og Vej nogle få ønsker til at bytte vandløbsstrækninger i forhold til den nuværende fordeling. Administrationen ser tilsvarende nogle gode muligheder for at øge kvaliteten og tilfredsheden med den offentlige vedligeholdelse af vandløb ved at udvide mængden af vandløb, der vedligeholdes af Park og Vej. Park og Vej har i den forbindelse vurderet, at det vil være muligt at udvide med ca. 45 km vandløb.

I løbet af 2017 skal der derfor:

 • Udarbejdes kriterier for udbud af den eksterne del af vandløbsvedligeholdelsen for perioden 2018-2021
 • Afklares fordeling mellem vandløb, der vedligeholdes af Park og Vej og eksterne entreprenører
 • Udarbejdes udbudsmateriale og afholdes udbudsforretning.

Økonomi

Der bruges i dag ca. 3,2 mio. kr. på vandløbsvedligeholdelse, heraf 2,2 mio. kr. på grødeskæring og 1 mio. kr. på oprensning og opmåling.

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen bemærkninger.

TidligerePolitiskBehandling

Teknisk Udvalg

Beslutning

Teknisk Udvalg, 09.01.2017

Udsat til næste møde

Teknisk Udvalg, 23.1.2017

Fraværende: Niels Kelberg

Til efterretning
25. Sager til efterretning/orientering

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 85.00.00-A00-127-13

Sagsfremstilling

A. Sagsbeh.: Michael Krogh

Faunapassagerne virker

Teknisk udvalg har tidligere stillet spørgsmål vedr. effekten af de etablerede faunapassager på den Østlige omfartsvej.

Administrationen har på baggrund af dette haft en specialestuderende fra Københavns Universitet til at overvåge en række af passagerne ved hjælp af vildtkameraer.

Konklusionerne er entydige; faunabroen er den mest benyttede passage og den eneste passage, som rådyr vil benytte, dvs. rådyr benytter ingen af underføringerne. Faunabroen har i alt 1095 passager af dyr pr. år. Passagerne benyttes primært om natten, når der ikke er menneskelig aktivitet omkring faunapassagerne.

En kort gennemgang af de væsentligst resultater kan ses i vedlagte bilag: "Resultater ift. dyrenes brug af faunapassager langs Ring Øst".

B. Sagsbeh.: Søren Nielsen

Svar på spørgsmål af 9/1 fra Teknisk Udvalg omkring rottebekæmpelse

Teknisk Udvalg havde sammen med gæster en række spørgsmål om rottebekæmpelsen i Næstved Kommune

Administrationen har undersøgt indholdet i spørgsmålene og har besvaret spørgsmålene i vedlagte bilag.

C. Sagsbeh.: Tyge Wanstrup

Rute 54

Administrationen orienterer om seneste vedr. rute 54

D. Sagsbeh.: Tyge Wanstrup

Massakre i Sydbyen

Administrationen orienterer

E. Sagsbeh.:

Henvendelse vedr. papirkurv på hjørnet af Grønnegade og Kvægtorvet

F. Sagsbeh.: Tyge Wanstrup

Belysning Fruens Plantage

Henvendelse om belysning ved Fruens Plantage

Beslutning

Teknisk Udvalg, 23.1.2017

Fraværende: Niels Kelberg, Mette Steensgaard deltog ikke i behandlingen af sag nr. 25 A-B-C-E-F

Ad A: Til efterretning

Ad B: Til efterretning

Ad C: Til efterretning

Ad D: Til efterretning

Ad E: Til efterretning

Ad F: Til efterretning

Ønsket kan ikke imødekommes.

Bilag
26. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 85.00.00-A00-127-13

Beslutning

Teknisk Udvalg, 23.1.2017

Fraværende: Niels Kelberg

Udvalget vedtog ændring af udbud af parkeringshuse, således at man udbyder tilbud på et fast antal parkeringspladser.

Invitation til generalforsamling i Fladså Ålaug med tilløb den 6.2.2017 kl. 14.00 Brandelev Forsamlingshus.

Der optages sag på dagsordnen for et kommende møde om retningslinjer for brug af feriekolonien på Enø.

Invitation til KL’s TEKNIK & MILJØ ’17 den 25.4.-26.4 2017 i Forum Horsens.

Udsendes til udvalgets medlemmer


Sidst opdateret den 24. januar 2017