Referat
Teknisk Udvalg 11. december 2017

Dato

11.12.2017

Tid

15.00

Sted

Rådmandshaven 20, mødelokale 6, 2. sal

Deltagere

Hanne Sørensen (A),
Helle Jessen (A),
Karsten Nonbo (V),
Mette Stine Stensgaard (A),
Niels D. Kelberg (O),
Søren Revsbæk (V),
Thor Temte (Ø),


263. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 85.00.00-A00-127-13

Beslutning

Teknisk Udvalg, 11.12.2017

Hanne Sørensen var fraværende

Godkendt
264. Vedrørende ny taxilov - kommunens fremtidige rolle

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 22.11.00-I04-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Taxinævnet

Information om overflytning af administration af taxiområdet fra den enkelte kommune til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Til Teknisk Udvalgs møde den 11.12.2017 vil der foreligge en indstilling fra administrationen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget henvendelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vedrørende kommunens fremtidige rolle med forbehold for endelig vedtagelse af den nye taxilov.

Transport-, bygning- og boligministeren har den 4. oktober 2017 fremsat lovforslag om en ny taxilov. Lovforslaget, der er en udmøntning af den politiske aftale fra februar 2017 om modernisering af taxiloven, skal 3. behandles den 30. november og forventes at træde i kraft den 1. januar 2018.

Den nye taxilov betyder blandt andet, at administrationen af taxiområdet flyttes fra den enkelte kommune til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Den nye taxilov betyder endvidere, at den enkelte kommune har mulighed for at anmode Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om at overtage tilsynsopgaverne i henhold til den gældende taxilov.

Lovgrundlag

Taxilovgivningen

Politisk behandling

Taxinævnet

Beslutning

Taxinævnet, 30.11.2017

Hanne Sørensen var fraværende.

Taxinævnet tog orienteringen til efterretning.

Taxinævnet vedtog endvidere at oversende sagen til Teknisk Udvalg med indstilling om

A:

At tilsynsforpligtelsen overdrages til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

B:

At kommunen fremadrettet fører tilsyn med, at betingelserne for opretholdelse af de allerede udstedte tilladelser og godkendelser er til stede indtil disses udløb, samt fastsætte maksimaltakster for taxikørsel.

Taxinævnet foreslår, at Næstved Taxa får mulighed for at forelægge sine synspunkter på mødet i Teknisk Udvalg.

Administrativ tilføjelse til mødet den 11.12.2017

Administrationen har bemyndigelse til at træffe beslutninger i forhold til Taxinævnets indstillinger.

Administrationen indstiller, at tilsynsforpligtelsen overdrages til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Der vil til udvalgsmødet foreligge et notat, som underbygger administrationens indstilling.

Teknisk Udvalg, 11.12.2017

Notat fra Center for Trafik og Ejendomme vedrørende ny taxilov blev udleveret til udvalgets medlemmer.

Notatet tilknyttes dagsordenpunktet.

Teknisk Udvalg vedtog indstilling B fra Taxinævnet, idet dog opgaverne overdrages til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, når Næstved Taxa er konverteret fra bestillingskontor til kørselskontor, dog senest med udgangen af 2018

Bilag
265. Igangsættelse af tillægsregulativ for Skårebækken

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 06.02.11-G01-12-17

Resume

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg

En lodsejer med afvanding til Skårebækken via opstrøms sø har ønsket en sænkning af vandspejl i både vandløb og sø med 80 cm. Dette vurderes ikke muligt i forhold til bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven. To andre lodsejere i området har tilkendegivet, at de ikke ønsker en yderligere vandstandssænkning. Administrationen ønsker herefter at iværksætte udarbejdelse af et tillæg til regulativ for Skårebækken, hvori skikkelse og fremtidige vedligeholdelsesbestemmelser beskrives.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udarbejdelse af tillæg til regulativ for Skårebækken iværksættes.

Sagsfremstilling

Sagen er en fortsættelse af sag nr. 227 på udvalgsmødet den 30. oktober 2017.

Møde om naturfremmeplan

Administrationen har efter modtagelse af lodsejer Christoffer Hansens naturfremmeplan afholdt et møde herom med deltagelse af lodsejer og dennes konsulent. Ønsket i naturfremmeplanen er at sænke vandstanden i lodsejers sø og Skårebækken med 80 cm. Administrationen har vurderet, at der ikke kan dispenseres hertil fra reglerne i naturbeskyttelsesloven (§ 3), idet en sådan vandstandssænkning vil ændre tilstanden af omkringliggende søer og mosearealer.

Lodsejerkommentarer til vandstandssænkning og klager over oprensning

To andre lodsejere i området har tilkendegivet, at de ikke er interesserede i en yderligere vandstandssænkning af Skårebækken og de bagvedliggende søer. En af lodsejerne har i den forbindelse sendt en række kommentarer til naturfremmeplanen. Samtidig er der indløbet to klager over den seneste oprensning af Skårebækken i oktober. Klagerne går på, at oprensningen har været for hård og bevirket en for stor vandstandstandssænkning i søerne bagved i forhold til vilkårene i den dispensation, der er meddelt til oprensning (20 cm vandstandssænkning), jf. bilag 1-3.

Administrationen behandler klagerne som en anmeldelsessag af overtrædelse af dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Klagere og øvrige lodsejere i direkte tilknytning til Skårebækken og bagvedliggende søer har anmodet om et møde om sagen, som afholdes den 5. december 2017.

Udarbejdelse af tillægsregulativ

Det vurderes således ikke muligt at opnå § 3-dispensation til den i naturfremmeplanen ønskede vandstandssænkning. Hertil kommer manglende lodsejertilslutning til et sådant projekt. Jf. godkendt procesplan på udvalgsmøde 26. juni 2017 (sag nr. 157) ønsker administrationen at iværksætte udarbejdelse af et tillæg til regulativet for Skårebækken, hvori skikkelse og fremtidig vedligeholdelse beskrives.

Der udarbejdes et forslag til tillægsregulativ, som, efter godkendelse i Teknisk Udvalg, sendes i 8 ugers offentlig høring. Efter behandling af eventuelle høringssvar sendes det endelige forslag til politisk godkendelse. Herefter er der 4 ugers klagefrist.

En del af et kommende tillægsregulativ er fastlæggelse af en bundkote jf. bilag 4 og 6. Administrationen har tidligere i sag nr. 157 på udvalgsmøde den 26. juni 2017 vurderet, at vandløbets faktiske forløb er lovligt, selvom der ikke er en formel og endelig afgørelse på den regulering, der skete, da man åbnede vandløbet permanent i 1991. Det er derfor administrationens vurdering, at fastlæggelse af en bundkote vil svare omtrent til den nuværende, hvilket svarer til vilkårene i § 3-dispensationen af 22. september 2017 til oprensning, hvori en 20 cm vandstandssænkning accepteres.

Det skal bemærkes, at lodsejer Christoffer Hansen på møde den 27. november 2017 henviste til et papir visende 4 tværsnit af Skårebækken, som han mente godtgjorde, at vandløbet blev gravet dybere end den nuværende bundkote ved reguleringen i 1991. Det er administrationens klare opfattelse, at papiret henviser til den nødrende, som blev gravet før reguleringen, hvor vandløbet tværtom lå højere og først blev gravet dybere ved den efterfølgende regulering. Omtalte papir fremgår af vedlagte notater (bilag 6), hvori der på baggrund af sammenstilling af oplysninger om bundkoter, luftfotos, brinkanlæg, faldforhold og tidligere oprensning redegøres nærmere for administrationens vurdering af lovligheden af den nuværende bundkote.

Forventet tidsplan

 • 5. dec. 2017: Møde med øvrige lodsejere.
 • December 2017 - januar 2018: Behandling af klager over oprensning
 • Januar - februar 2018: Udarbejdelse af forslag til tillægsregulativ
 • Start marts 2018: Forslag til godkendelse i Teknisk Udvalg
 • Marts - april 2018: Forslag i offentlig høring
 • Maj eller juni 2018: Endelig godkendelse af tillægsregulativ

Alternative afvandingsløsninger for lodsejer

Lodsejer Christoffer Hansen blev på seneste møde den 27. november 2017 orienteret om alternative løsninger til forbedret afvanding. En omlægning af dræn på mindre områder på hans ejendom kan blive nødvendigt, så hans markdræn passer til vandløbets skikkelse fra 1991. Der kan fx være tale om etablering af sandfangsbrønde til spuling af dræn, hævning af dræn, etablering af afvandingsgrøfter til sø via mosen i stedet for nuværende rørledninger og pumpning af drænvand til sø.Eventuelle nye krav til erstatning for en sådan omlægning er tabt, da erstatning blev tilbudt lodsejerne og udbetalt af Holmegård Kommune i forbindelse med reguleringen i 1991.

Økonomiske oplysninger

Vejledning og udgifter til udarbejdelse af tillægsregulativ med regulativopmåling og indmåling af dræn/udløb for den berørte vandløbsstrækning forventes at kunne holdes inden for det almindelige driftsbudget.

En yderligere sænkning af vandstanden i Skårebækken eller etablering af et lukket rør på strækningen vil kræve en reguleringssag, idet der i så fald ændres på vandløbets faktiske og lovlige forløb. Vandløbslovens regler siger, at udgifterne hertil skal afholdes af lodsejerne efter nytteprincippet, dvs. den nytte projektet har for den enkelte ejendom.

Høringer

Der er krav om 8 ugers offentlig høring af forslag til regulativ efter vandløbsloven.

Lodsejer Christoffer Hansener indbudt til mødet ved behandlingen af denne sag.

Lovgrundlag

Vandløbs- og naturbeskyttelsesloven.

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen bemærkninger til sagen.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 11.12.2017

Udvalget vedtog, at sagen udsættes til besigtigelse i foråret 2018 af det nye udvalg.

Søren Revsbæk og Karsten Nonbo kan ikke gå ind for udvalgets beslutning, idet de mener, at den ulovlige rørbro skal fjernes, at vandløbet uddybes med yderligere 35 cm, og at vandløbet rørlægges.

Bilag
266. Natura 2000 - Justering af områdernes afgrænsning

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 01.05.18-K04-5-16

Resume

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg

Teknisk Udvalg behandlede Næstved Kommunes forslag til justering af Natura 2000-områdegrænserne i marts 2017. Miljøstyrelsen har udarbejdet et forslag til justering, som er i offentlig høring til 3. januar 2018. Forslaget har medtaget en del af Næstved Kommunes forslag, men der er også væsentlige afvigelser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at kommunen sender et høringssvar til Miljøstyrelsen, tilsvarende det oprindelige forslag, inden den 3. januar 2018.

Sagsfremstilling

I marts 2017 indsendte Næstved Kommune forslag til justering af områdegrænserne for Natura 2000-områderne (jf. bilag 1). Miljøstyrelsen foreslår, at der på landsplan fjernes 28.000 ha fra Natura 2000-udpegningen. Dette er primært landbrugsjord, men også by- og sommerhusområder. Høringen omfatter også udvidelser af de eksisterende Natura 2000-områder på ca. 5.000 ha på landsplan.

Miljøstyrelsen oplyser, "at man har vurderet, at de konkrete forslag til at udtage arealer af Natura 2000-områderne ikke forringer beskyttelsen af de naturtyper og arter, som danner grundlaget for udpegning af det enkelte område (udpegningsgrundlaget). I forslagene til at udvide Natura 2000-områderne med naturtyper og levesteder er der lagt vægt på, at den pågældende natur eller levested i forvejen er i god tilstand. Der er ligeledes taget højde for, at eventuelle nye arealer, som Natura 2000-områderne udvides med, ikke skal give yderligere restriktioner for eksisterende husdyrbrug."

Som noget nyt og uafhængigt af Næstved Kommunes forslag er Torpe Kanal (selve åen) udpeget som Natura 2000-område i høringsmaterialet, fordi åen er levested for den tykskallede malermusling, og fordi Torpe Kanal udspringer af Susåen. Susåen er udpeget som Natura 2000-område, den deler sig og bliver til Torpe Kanal og Susåen, men kun Susåen er pt. Natura 2000-område.

Af de forslag, som Næstved Kommune indsendte, er nogen medtaget i høringen, men der er også en del, der ikke er kommet med. Neden for er en gennemgang af dette, jf. bilag 1 og bilag 2.

Forslag fra Næstved Kommune, der er medtaget uændret i høringsforslaget fra Miljøstyrelsen:

 • Tennisbaner ved sygehuset
 • Areal ved Kanalvej
 • Arealer ved Næstved Golfbane
 • Arealer ved De Hvide Svaner
 • Arealer ved Enø Sommerhuse
 • Ét af tre områder ved Holmegårds Mose

Forslag fra Næstved Kommune, der ikke er medtaget i høringsforslaget fra Miljøstyrelsen:

 • Tre landbrugsarealer ved Tystrup Sø
 • Tre overdrev ved Tystrup Sø
 • Et overdrev ved Susåen
 • Et overdrev på Enø
 • To af tre områder ved Holmegårds Mose

Forslag fra Næstved Kommune, hvor Miljøstyrelsen har udtaget endnu større områder af Natura 2000 end det foreslåede:

 • Areal ved Karrebæk Kirke
 • Areal ved Stejlepladsen på Enø
 • Areal ved De Hvide Svaner
 • Landbrugsarealer ved Vejlø Skov
 • Landbrugsarealer ved Jarsskov

Administrationen vurdering af Miljøstyrelsens høringsforslag

De arealer, der ikke er medtaget, eller hvor Miljøstyrelsen har udtaget større områder end det foreslåede, anbefales det at genfremsende det oprindelige høringssvar, da områder indeholder sjældne og værdifulde naturtyper samt arealer, der er udpeget til dyrevildt, jf. bilag 2.

Lovgrundlag

Miljømålsloven (lovbekendtgørelse nr. 119 af 26. januar 2017 med senere ændringer).

Supplerende oplysninger

Behandlet på møde i Teknisk Udvalg den 6. marts 2017 (sag nr. 50 + 51). Derudover blev Torpe Kanal ligeledes behandlet på Teknisk Udvalg d. 15. november 2017 (sag nr. 242).

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Beslutning

Teknisk Udvalg, 11.12.2017

Godkendt

Bilag
267. Evaluering af aftalen om udlån af Ventesalen til Næstved Turistforening

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 06.20.00-G01-1-16

Resume

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg

På Teknisk Udvalgs møde den 23. januar 2017 blev det besluttet at indgå en 2 årig aftale med Næstved Turistforening om brug af Ventesalen på Banegårdspladsen i Næstved. Herunder blev det aftalt, at ordningen skulle evalueres af Teknisk Udvalg efter 6 måneder.

Indstilling

Administrationen indstiller,at aftalen mellem Næstved Kommune og Næstved Turistforening fortsætter uden ændringer og genoptages til behandling igen i foråret 2019.

Sagsfremstilling

Den 23. januar 2017 behandlede Teknisk Udvalg en sag om fremtidige muligheder for brugen af Ventesalen på Banegårdspladsen i Næstved. Det blev besluttet at indgå et samarbejde med Næstved Turistforening, som tilbød at bemande Ventesalen alle hverdage mellem kl. 10.00-16.00 i kombination med, at turistforeningen kunne drive turistkontor i lokalet.

Følgende blev besluttet:

 1. at der indgås en 2-årig aftale om vederlagsfri brug af ventesalen med Næstved Turistforening.
 2. at aftalen gøres betinget af, at offentligheden har adgang til ventesal og offentlige toiletter i åbningstiden.
 3. at det nuværende budget på op til 150.000 kr. fastholdes.

Teknisk Udvalg ønskede aftalen evalueret efter 1/2 år.

Endvidere blev Turistforeningen opfordret til at udvide åbningstiderne om eftermiddagen og gerne i samarbejde med andre interessenter.

Tirsdag den 30. maj 2017 blev det nye Turistkontor indviet i Ventesalen på Banegårdspladsen. Næstved Turistforening oplyser, at den er meget tilfreds med aftalen om at anvende ventesalen og samarbejdet med Næstved Kommune. Dette fremgår også i det vedhæftede bilag.

Næstved Turistforening har indgået et fint samarbejde med Ålestokgården, som 2 gange ugentligt er at finde i Ventesalen. Åbningstiden er fortsat alle hverdage, året rundt mellem kl. 10.00 - 16.00, og er derfor ikke blevet udvidet, som ønsket, men det forventes, at man næste år også vil kunne bemande Ventesalen om lørdagen.

Pr. 21. november 2017 er der brugt 108.517,58 kr. af budgettet på i alt 150.000,00 kr. Beløbet dækker driftsudgifter, klargøring af lokalet til kontor samt generel istandsættelse.

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at der i forbindelse med ibrugtagning af ventesalen blev afsat 150.000 kr. i afledt drift.

Som oplyst ovenfor holder de faktiske udgifter sig indenfor denne ramme, hvorfor centeret ikke har yderligere bemærkninger.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 11.12.2017

Godkendt

Evt. modernisering af toiletterne undersøges nærmere inden udgangen af 2017.

Bilag
268. Orientering om ansøgning om etablering af skiltning for Øverup Erhverv mm.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 01.02.05-G00-5-17

Resume

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg

Erhvervsdrivende på Marinebuen 11 har på vegne af virksomhederne i Øverup Erhvervsområde ansøgt om tilladelse til opstilling af 2 fritstående informationsskilte, fælles for erhvervsområdet og en skiltepylon mod Køgevej for virksomhederne på Marinebuen 11. Der er givet tilladelse til et fælles skilt ved den sydlige adgangsvej til erhvervsområdet. Tilladelse til fælles skilt på det ubebyggede areal ved den nordlige vejadgang og til skiltepylon mod Køgevej kunne ikke meddeles, da det strider mod reglerne for skilte i det åbne land og skiltebestemmelserne i lokalplan 026.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er ansøgt om etablering af følgende skiltning:

 1. Udskiftning af en gammel fælles skiltning for virksomhederne i Øverup Erhvervsområde. Skiltet ønskes placeret samme sted som det nuværende ældre fællesskilt, ved den sydlige vejadgang til området, ved Øverup Erhvervsvej. Placeringen er markeret med (1) på det vedlagte kortbilag. Administrationen har godkendt placeringen og udformningen.
 1. Opstilling af fælles skiltning for virksomhederne i Øverup Erhvervsområde, placeret ved den nordlige vejadgang til erhvervsområdet. Placeringen er markeret med (2) på kortbilag, vedlagt sagen. Der er desuden drøftet en alternativ placering på et ubebygget areal ud mod ejendommen Øverup Erhvervsvej 24. Placeringen er markeret med (3). Det blev meddelt ansøger, at ingen af placeringerne kan godkendes, da den nordøstlige del af erhvervsområdet er ubebygget, og derfor har karakter af åbent land, mens den alternative placering ligger i udkanten af det bebyggede område, og vil derfor opleves som dominerende fra det omkringliggende landskab. Begge placeringer er i strid med kommunens regler for opsætning af skilte i det åbne land. Det er meddelt ansøger, at skiltet i stedet kan tillades placeret i det bebyggede område. Når erhvervsområdet er fuld udbygget, vil fælles skiltning kunne flyttes til en af de ønskede beliggenheder.
 1. Etablering af en skiltepylon på det ubebyggede areal mellem bebyggelsen på Marinebuen 11 og Køgevej. Pylonen skal reklamere for 2 virksomheder på ejendommen. Den ønskede placering er markeret med (4). Det er meldt ud, at placeringen ikke kan godkendes, idet det ikke er i overensstemmelse med skiltebestemmelserne i lokalplan 026 for området og med henvisning til, at der tidligere er meddelet afslag på skilteansøgninger på det grønne areal mod Køgevej.

I øvrigt fremkommer Marinebuen 11 med forslag om ændring af skiltereglerne for Øverup Erhverv, så virksomhederne kan få en bedre synlighed fra Køgevej.

For skiltning på den ubebyggede østlige og sydlige del af Øverup Erhvervsområde gælder bestemmelserne i lokalplan 026, mens den bebyggede del af erhvervsområdet, herunder Marinebuen 9 og 11, er omfattet af lokalplan E13.1-1. Begge lokalplaner fastsætter, at skiltning mod Køgevej ikke tillades.

Skiltning på de ubebyggede arealer er desuden omfattet af skiltereglerne i det åbne land. Reglerne er udarbejdet med hjemmel i § 21 i Lov om Naturbeskyttelse. Ifølge Naturbeskyttelsesloven må der ikke i det åbne land anbringes fritstående skilte mv. Undtaget for forbuddet er bl.a. virksomhedsreklamer, som anbringes i umiddelbar tilknytning til virksomheden, når de ikke virker dominerende i landskabet og ikke er synlige over store afstande. Næstved Kommunes vejledning om skiltning i det åbne land præciserer, at når erhvervsområdet ikke er fuldt udbygget, kan det have karakter af åbent land. I disse områder må man kun bruge 2 skiltetyper- oplysningsskilte ved vejen og skilte nær ved bygninger.

Lovgrundlag

Planloven

Lov om Naturbeskyttelse

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Beslutning

Teknisk Udvalg, 11.12.2017

Til efterretning

Bilag
269. Trafiksikkerhedstiltag i Markkvarteret

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 05.00.00-G01-150-17

Resume

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg

Administrationen har, i forlængelse af beslutning i Teknisk Udvalg d. 25. september 2017, arbejdet videre med at forbedre trafiksikkerheden i Markkvarteret. Målet er et overordnet projekt, der skal søge at nedsætte hastigheden i hele området til 40 km/t. Da dette er et kompliceret projekt, er politiet med som sparringspartner for at sikre, at der arbejdes med løsninger, der kan godkendes af politimyndigheden.

Indstilling

Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg, at det besluttes:

A. At hastigheden i Markkvarteret sættes ned til 40 km/t i hele området, såfremt det er muligt at få en endelig accept af dette fra politiet.

Alternativt:

B. At hastigheden i Markkvarteret sættes ned til 40 km/t i udvalgte zoner, der aftales nærmere med lokalområdet og politiet.

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg har besluttet, at der skal ske trafiksikkerhedsforbedrende tiltag i Markkvarteret for at forbedre forholdene for borgere i området, herunder især folkeskoleelever, der færdes til og fra Ellebækskolens to afdelinger: Kildemark og Kalbyris. Administrationen har i den forbindelse afholdt møde med de lokale politimyndigheder d. 9. november 2017, hvor de specifikke ønsker og tiltag blev analyseret. På mødet blev det besluttet at arbejde videre med muligheden for at nedsætte hastigheden i hele Markkvarteret til 40 km/t.

Efter aftale med politiet har administrationen kortlagt følgende forhold:

 • Eksisterende trafiktal for området, der ses på bilag 1. Heraf fremgår også de planlagte tællinger på steder, hvor der endnu ikke er foretaget tællinger. Disse når at blive udført inden mødet i Teknisk Udvalg d. 11. december 2017. Derfor vil administrationen her fremlægge et revideret bilag.
 • Opmålte vejafstande i området, der ses på bilag 2. Disse er til brug for det videre arbejde med at få godkendt tiltaget hos politiet.
 • Eksisterende trafiksikkerhedsforbedrende tiltag i området. Disse ses på bilag 3, hvor de grønne markeringer er eksisterende bump og blå markeringer er eksisterende chikaner.

Det ovennævnte materiale skal anvendes i det videre arbejde med at få udarbejdet et projekt, som forbedrer trafiksikkerheden i området, og som samtidig kan godkendes af politiet.

Økonomiske oplysninger

Teknisk Udvalg har på mødet d. 25. september 2017, under behandlingen af sag nr. 201, afsat midler til forskellige specifikke trafiksikkerhedsforbedrende tiltag i Markkvarteret. Det vurderes, at de tiltag, der er planlagt implementeret i projektet, kan indeholdes for de afsatte midler.

Det endelige projektforslag (med tilhørende økonomisk overslag) fremlægges til Teknisk Udvalg til beslutning, når der foreligger et specifikt projekt, der kan opnå politiets godkendelse.

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

INDDRAGELSE

Når der foreligger et endeligt projekt, som Teknisk Udvalg har godkendt, og som politiet kan forhåndsgodkende, forventes det, at projektet sendes til kommentering hos relevante parter i Markkvarteret - eksempelvis skoler, lokalråd eller tilsvarende. Dette for at sikre, at der er lokal opbakning til de initiativer, der foretages for at højne trafiksikkerheden.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 11.12.2017

Udvalget vedtog indstilling A.

Bilag
270. Belysningsplan for Næstved Kommune

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 05.00.00-G01-57-17

Resume

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg

Næstved Kommune er i gang med at udarbejde en plan for vejbelysningen - en plan der skal sikre, at borgere, politikere og administration har en fælles opfattelse af visionerne for vejbelysningen i Næstved Kommune. Planen består af tre særskilte dokumenter: En masterplan, der indeholder visionerne for vejbelysningen i Næstved Kommune. En handlingsplan, der omhandler den fremtidige renovering af vejbelysningen. En armaturoversigt, der giver et bud på, hvilke armaturer der anbefales i Næstved Kommune. Det er tanken, at planen skal præsenteres for borgerne i kommunen ved at forespørge lokalråd, bylaug og andre borgerforeninger, om der er ønsker til belysning. Dette forventes udført i 1. kvartal 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. Teknisk Udvalg godkender det fremsendte udkast til armaturkatalog.
 2. Teknisk Udvalg godkender det fremsendte udkast til handlingsplan.
 3. Teknisk Udvalg godkender det fremsendte udkast til den overordnede belysningsplan.
 4. Teknisk Udvalg godkender, at bylaug, lokalråd og andre tilsvarende interessenter får mulighed for at fremsende ønsker til belysning i forlængelse af præsentationen af den samlede belysningsplan.

Sagsfremstilling

Sidst Næstved Kommune udarbejdede en egentlig belysningsplan var i 2005. Der blev i 2014 udarbejdet et opfølgende inspirationskatalog af NK Vejlys. På mødet i Teknisk Udvalg d. 27. juni 2017 blev det besluttet at lade eksterne lyseksperter udarbejde en ny belysningsplan i tæt samarbejde med Næstved Kommune. Den kommunale vejbelysning blev overtaget af kommunen i 2016 - og der er derfor gode argumenter for en ny belysningsplan. Teknisk Udvalg (TU) træffer - ved en endelig godkendelse af en ny belysningsplan - beslutning om visionerne for, hvordan vejbelysningen i kommunen skal udvikle sig.

Belysningsplanen består af følgende tre særskilte dokumenter: En masterplan, en handlingsplan og en armaturoversigt.

Meningen med belysningsplanen er, at der skabes klarhed omkring fremtiden for vejbelysningen i Næstved Kommune. Dette har flere forskellige gevinster:

 • At kommunens politikere har et værktøj, de kan støtte sig op ad, når der skal træffes beslutninger vedrørende opsætning af ny (eller renovering af gammel) belysning.
 • At kommunens borgere bliver informeret om, hvilke visioner kommunen har for vej-, sti- effektbelysningen.
 • At administrationen har en arbejdsmanual, som vejbelysningen kan planlægges ud fra.
 • At driften simplificeres grundet en ensartning af valget af armaturtyper for de forskellige vejtyper.

Belysningsplanen består af de nævnte tre særskilte dokumenter:

 1. En armaturoversigt, der giver et bud på, hvilke armaturer der anbefales i Næstved Kommune under hensyntagen til effektivitet, lyskvalitet og forventet udbudspris. Armaturoversigten er opdelt efter, hvilke armaturer der anbefales til de overordnede trafikveje, lokalveje og stier. Udkastet til armaturoversigten er vedlagt som bilag 1.
 2. En handlingsplan, der giver en overordnet beskrivelse af, hvilke typer armaturer som findes i Næstved Kommune i dag. På baggrund af dette byder handlingsplanen på et oplæg til renovering af de utidssvarende armaturer i fire forskellige faser. Handlingsplanens faseopdeling tager udgangspunkt i, hvor der er flest penge at spare til strømforbruget, når der skiftes fra konventionel belysning til LED belysning. Udkastet til handlingsplanen er vedlagt som bilag 2.
 3. En masterplan, der fortæller om visionerne for belysningen i Næstved Kommune - både i forhold til, hvilke veje og stier vi vil belyse, men også uddyber forskellene i, hvilken type belysning der er relevant for de enkelte vejtyper eller geografiske områder. Desuden tager masterplanen stilling til, hvordan, og hvor, vi forestiller os karakterskabende belysning. Udkastet til masterplanen er vedlagt som bilag 3.

Belysningsplanen er et dynamisk dokument, der løbende revideres i forhold til udviklingen i samfundet og ny teknologi der præsenteres på markedet.

Når belysningsplanen er godkendt i Teknisk Udvalg, udestår der nogle tiltag før belysningsplanen er færdig i denne revision. Først og fremmest skal der ske en revision af layout og efterfølgende tilpasning til endeligt rapportformat. Dernæst er det tanken, at belysningsplanen skal præsenteres for borgerne i kommunen. Det foreslås, at dette sker ved at sende belysningsplanen til gennemlæsning hos lokalråd, bylaug og tilsvarende lokalt forankrede interesseorganisationer for at få specificeret, hvor borgerne godt kunne tænke sig at få opsat ny belysning. Eksempler på ønsker, der kunne komme, er:

 • Belysning af et stykke af en sti, hvor det vil have en stor tryghedsskabende effekt.
 • Effektbelysning af gadekær eller skulptur, der har en betydning for det pågældende område.
 • Ønske om ændringer i belysningen i den enkelte by - herunder ændringer i den politisk vedtagne tænd/sluk plan.

Disse borgerønsker fremlægges og tilføjes til belysningsplanen i løbet af 1. kvartal 2018 - og implementeres i denne revision af belysningsplanen i april 2018.

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Beslutning

Teknisk Udvalg, 11.12.2017

Ad 1: Godkendt

Ad 2: Godkendt

Ad 3: Godkendt

Ad 4: Godkendt

Udvalget vedtog endvidere, at der afholdes borgermøder i de enkelte bydele i Næstved by, og at der arbejdes med identitetsskabende belysning i de enkelte områder.

Bilag
271. Status på Åbadet

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 09.19.01-A53-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg

Teknisk Udvalg besluttede på udvalgsmødet den 26. juni 2017 at nedsætte en styregruppe for projektet om etablering af Åbadet. Styregruppen er endnu ikke nedsat.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknisk Udvalg tilpasser styregruppen, og at det nye udvalg foretager udvælgelsen af medlemmer.

Sagsfremstilling

Teknisk udvalg blev orienteret om sagen på udvalgsmødet den 26. juni 2017, sag 152.

Der er hen over sommeren 2017 lavet en mindre undersøgelse af vandkvaliteten i Susåen og Kanalen i forhold til badevandskravene – indholdet af colibakterier mv. Resultatet viser en nogenlunde sammenhæng mellem høje værdier i forbindelse med regnbetingede overløb fra fælleskloakerede områder i Næstved by og store regnhændelser. I tørre perioder er værdierne fine. Administrationen og NK-Forsyning er i dialog om, hvordan overløb kan afhjælpes over de kommende år. Undersøgelsen skal gentages næste sommer.

Designsporet har kigget på, hvordan et friluftsbad kan udformes. White arkitekterne har lavet et projektforslag, som er blevet diskuteret med en borgergruppe bestående af medlemmer fra Idéforum og ”åbadsgruppen”.

Teknisk Udvalg besluttede at nedsætte en styregruppe på op til 11 medlemmer med repræsentanter fra det politiske system, borgere, NK-forsyning og eksterne fundraisere. Det foreslås, at styregruppen udvides fra et til to medlemmer fra Økonomiudvalget. For at fastholde engagementet om projektet er det vigtigt, at styregruppen nedsættes snarest.

Økonomiske oplysninger

Projektet er ufinansieret.

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Beslutning

Teknisk Udvalg, 11.12.2017

Godkendt

Bilag
272. Rammerne for arbejdet med kommende spildevandsplan

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 01.02.05-P16-61-17

Resume

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg

Administrationen skal udarbejde en samlet spildevandsplan i de kommende år for hele kommunen. På temamøde den 28. september 2017 drøftede udvalget mulighederne for spildevandshåndtering i bymidten.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknisk Udvalg drøfter det fremadrettede arbejde med spildevandshåndtering i bymidten, herunder prioritering af de generelle principper i arbejdet med den kommende spildevandsplan.

Sagsfremstilling

En spildevandsplan for bymidten er en del af den samlede spildevandsplan for Næstved Kommune, som skal udarbejdes de kommende år.

Der har tidligere været holdt et temamøde for Teknisk Udvalg omkring NK-Spildevands store kalibreringsprojekt. I den forbindelse blev spildevandsplanen drøftet.

Administrationen arbejder med en klimalokalplan, som skal fastsætte befæstelsesgrader for hele kommunen. Denne vil ikke blive specifik for bymidten, men vil også omfatte bymidten.

Konkret i forhold til bymidten har administrationen afsøgt,hvor der kan placeres LAR (lokal afledning af regnvand) i bymidten. Dette er også drøftet med NK-Spildevand. I spildevandsplanen forventes generel beskrivelse af LAR, og der vil sideløbende blive udarbejdet konkrete LAR-projekter, når det findes relevant.

Først i 2018 vil administrationen forelægge et forslag til struktur for spildevandsplanen og den politiske proces i Teknisk Udvalg. Administrationen foreslår, at der afholdes 3 til 4 temadrøftelser i Teknisk Udvalg. Emner heri er bl.a.:

 • LAR-løsninger
 • Prioriteringer af løsninger og indsatsområder i eksisterende kloakoplande
 • Behov for separeringer af fælleskloakerede områder
 • Serviceniveau (hvor meget vand på terræn må borgerne tåle)

Det forventes, at det endelige forslag til den samlede spildevandsplan forelægges til politisk behandling foråret 2019.

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Beslutning

Teknisk Udvalg, 11.12.2017

Oversendes til videre behandling i det nye tekniske udvalg med forslag om, at regnvandet kan løbe frit i byen, og at i villakvarterer holdes regnvandet på egen grund.
273. Leif Panduros vej 71 - Klage over Hegnssynets afgørelse

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 02.00.10-K08-11-17

Resume

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg

Beboer på Leif Panduros Vej 71 klager over Hegnssynets afgørelse i en hegnssag med Leif Panduros Vej 69, jf. bilag 1. Der klages både over afgørelsens indhold og Hegnssynets adfærd under synsforretningen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknisk Udvalg drøfter sagen.

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg er ikke myndighed for Hegnssynet. Hegnssynet udpeges af Byrådet, men fungerer uafhængigt af kommunen. Hegnssynets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, men Hegnssynet kan tage sagen op til fornyet overvejelse, "når forholdene er undergået væsentlige ændringer, eller erfaringen har vist, at den fastsatte ordning ikke i alle punkter er hensigtsmæssig" eller stemmer med hegnsloven.

Ved en hegnsynsforretning søger Hegnsynet at opnå et forlig mellem parterne. Hvis det ikke lykkes at opnå forlig, afsiger Hegnssynet en kendelse.

Hvis parterne er uenige med kendelsen, kan de få sagen afgjort i retten ved et civilt søgsmål.

Efter juni 2001 kan man ikke anke en hegnsynskendelse til en landvæsenskommission, men er i stedet henvist til domstolene. Teknisk Udvalg er ikke formel myndighed, men kan drøfte sagen.

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Beslutning

Teknisk Udvalg, 11.12.2017

Udvalget opfordrer Hegnssynet til at behandle sagen igen.

Bilag
274. Næstelsø Bylaugs ansøgning om støtte til renovering af gadekær

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 01.00.00-G01-1-16

Resume

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg

Teknisk Udvalg har modtaget en ansøgning fra Næstelsø Bylaug om støtte til renovering af gadekær.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknisk Udvalgudsætter sagen til behandling i det nye tekniske udvalg.

Sagsfremstilling

Næstelsø Bylaug ansøger om støtte til renovering af kanten omkring ”Vesterhavet”, jf bilag 1.

Næstelsø har to grønne områder med gadekær– i daglig tale kaldet ”Østersøen” og ”Vesterhavet”. ”Østersøen” er beliggende ved Næstelsø Kirke, og ”Vesterhavet” - som tidligere fungerede som branddam - er beliggende mellem Holmevej 4 og 6.

Bylauget ansøger om økonomisk støtte til genopretning, efter egenandel på 3.000 kr. anslået til ca. kr 20.000 kr. Næstelsø Bylaug har tidligere modtaget støtte fra puljen til gadekær.

Teknisk Udvalg har tidligere besluttet at afsætte 40.000 kr. årligt til gadekærsprojekter, som en del af Grøn Plan-puljen, jf. sag 229 i 2015. Puljen for 2017 er opbrugt.

Disponering af puljen for 2018 vil blive forelagt Teknisk Udvalg i 2018. Der er tidligere tildelt støtte til renovering af gadekær i Næstelsø.

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Beslutning

Teknisk Udvalg, 11.12.2017

Godkendt

Bilag
275. Sager til efterretning/orientering

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 85.00.00-A00-127-13

Sagsfremstilling

A. Sagsbeh: Kasper Hjordt Pedersen

Næstved Kommunes klimapulje

B. Sagsbeh: Peter Kapiczynski Nielsen

Tidsplan og status på anlægsprojekter

Administrationen orienterer om status på anlægsprojekter (bilag B1) og ekstraordinære trafiksikkerhedsprojekter vedtaget efteråret 2017 (bilag B2).

C. Sagsbeh: Allan Dinesen

Referat fra møde i Taxinævnet den 30.11.2017.

(Udsendt pr. mail den 1.12.2017)

D. Sagsbeh: Jesper K. F. Hansen

Trafikfarlige skoleveje for overbygningselever

Administrationen orienterer om beslutningen i Børne- og Skoleudvalget på dets møde d. 4. december 2017. Der orienteres ligeledes om det videre arbejde med klassifikationen af trafikfarlige skoleveje for indskolings- og mellemtrinselever i folkeskolerne i Næstved Kommune.

E. Sagsbeh: Jesper K. F. Hansen

Henvendelse fra John Axelsen formand for skolebestyrelsen på Ellebækskolen.

Administrationen orienterer om en henvendelse fra John Axelsen, der er formand for skolebestyrelsen på Ellebækskolen. Henvendelsen drejer sig om trafiksikkerhedstiltag - og mailkorrespondancen er vedlagt som bilag.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 11.12.2017

Ad A: Til efterretning

Oversigt over ansøgninger blev udleveret til udvalgets medlemmer.

Tilknyttes dagsordenpunktet.

Udvalget vedtog at tildele midler fra klimapuljen til ansøgningerne således:

Fodby Forsamlingshus (1a), Fuglebjerg Forsamlingshus (2), Kvislemark Forsamlingshus (3), Tappernøje Forsamlingshus (4), Everdrup Samlingshus (5),

KFUM-spejderne (7),

som angivet i oversigten.

Tonkawa-spejderne (6) blev tildelt restbeløbet.

Ad B: Til efterretning

Ad C: Til efterretning

Ad D: Til efterretning

Ad E: Til efterretning

Bilag
276. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 85.00.00-A00-127-13

Beslutning

Teknisk Udvalg, 11.12.2017

Administrationen orienterede om møde med Movia om ekstraregning på 4 mio. kr. vedr. kollektiv trafik.

Der redegøres for beskæring af træer på næste møde.


Sidst opdateret den 13. december 2017