Referat
Økonomiudvalget 12. marts 2018

Dato

12.03.2018

Tid

09.00

Sted

Teatergade 8, mødelokale 8

Deltagere

Carsten Rasmussen (A),
Freja Lynæs Larsen (Ø),
Hanne Sørensen (A),
Helge Adam Møller (C),
Jette Leth Buhl (F),
Kristian Skov-Andersen (V),
Lars Hoppe Søe (B),
Niels D. Kelberg (O),
Søren Revsbæk (V),


44. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 12.03.2018

Niels Kelberg var fraværende.

Godkendt.
45. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 12.03.2018

Niels Kelberg var fraværende.

Kommunaldirektøren orienterede om den kommende proces med evaluering af organisationsstrukturen.

Økonomichefen orienterede udvalget om de udfordringer organisationen er ramt af ved indførelse af nyt økonomisystem.
46. Forslag til detailhandelsplan - tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 01.02.15-P00-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Godkendelse af "Forslag til detailhandelsplan - tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017" til udsendelse i otte ugers offentlig høring fra 21. marts 2018.

Forslag til detailhandelsplan er udarbejdet, for:

 1. at skabe mulighed for at udvide aflastningsområdet i Næstved Nord
 2. at hæve den maksimale butiksstørrelse for daglig- og udvalgsvarebutikker i kommunens øvrige detailhandelsområder.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. at Byrådet godkender "Forslag til detailhandelsplan - tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017"
 2. at forslaget sendes i otte ugers høring fra den 21.03.2018 til den 17.05.2018
 3. at der afholdes borgermøde i Rådmandshaven torsdag d. 19.04.2018 kl. 17:00-18:30.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet "Forslag til detailhandelsplan - tillæg til Kommuneplan 2017", som foreslås sendt i otte ugers høring fra 21.03.2018 til 17.05.2018.

Baggrunden for udarbejdelsen af forslaget er, at de maksimalt 85.000 m2, som aflastningsområdet Næstved Nord er godkendt til, stort set er brugt, og at der løbende er henvendelser til kommunen med ønsker om etablering af yderligere butikker i aflastningsområdet Næstved Nord. Hertil kommer, at der ligeledes er udtrykt ønsker om øgede butiksstørrelser for daglig- og udvalgsvarebutikker i kommunen i øvrigt. Når forslaget fremsættes nu, skyldes det, at ændringerne af planlovens detailhandelsregler juni 2017 først nu muliggør sådanne ændringer.

Forud for udarbejdelsen af forslag til detailhandelsplanen har Næstved Kommune i efteråret 2017 fået udarbejdet en detailhandelsanalyse af Institut for Center-Planlægning (ICP) med henblik på blandt andet af få verificeret ovennævnte.

Hovedkonklusionen er følgende:

 • Næstved Kommune har siden 2012 haft et fald i »handelsbalancen« (forholdet mellem detailhandelsomsætningen i kommunen og Næstvedborgernes forbrug og således et udtryk for handlen med kunder uden for Næstved Kommune). For dagligvarer er faldet 3% og for udvalgsvarer 18%.
 • Nedgangen kan blandt andet tilskrives skærpet konkurrence fra e-handlen og fra nabokommunerne.
 • Der kan konstateres en begyndende arbejdsdeling mellem Næstved bymidte og aflastningsområdet Næstved Nord, hvor Næstved bymidte bevæger sig mod en mere specialiseret og oplevelsesorienteret profil, men aflastningsområdet Næstved Nord i højere grad er stedet for familiens store indkøb til dagligdagen.
 • I forlængelse heraf kan det endvidere konstateres, at Næstved bymidte har en markant stigning i antallet af restauranter, caféer, takeaways, frisører mv.
 • Aflastningsområdet Næstved Nord har siden 2012 oplevet et fald i omsætningen på 8%, hvilket er større end i Næstved bymidte med et fald på 3%.

På baggrund heraf anbefaler ICP blandt andet følgende tiltag:

 • En styrkelse af Næstved bymidte som et stærkere oplevelsescentrum for detailhandel, underholdning, natteliv og kulturelle oplevelser
 • En understøttelse af mulighederne for at etablere – yderligere - store udvalgsvarebutikker aflastningsområdet Næstved Nord.

Det skal bemærkes at analysen samtidig vurderer, at en udvidelse af aflastningsområdet vil få konsekvenser for detailhandlen i Næstved bymidte.

Forslag til detailhandelsplan

Administrationen har på baggrund heraf udarbejdet vedlagte forslag til detailhandelsplan med følgende hovedindhold:

1. Udvidelse af aflastningsområdet Næstved Nord (se områdekort i bilag 5)

 • I Næstved Nord udvides arealrammen for Næstved Storcenter med 10.000 m2 til udvalgsvarer. Den maksimale butiksstørrelse fastsættes til 7.000 m2.
 • I Næstved Nord udvides aflastningsområdet mod øst – område A og B. I område A umiddelbart øst for Megacentret åbnes der mulighed for at etablere én dagligvarebutik på maksimalt 1200 m2 og et antal udvalgsvarebutikker på i alt 25.000 m2. Butiksstørrelsen for udvalgsvarebutikkerne fastsættes til 500 – 7.000 m2. Fastsættelse af en mindste butiksstørrelse på 500 m2 fastsættes for at beskytte de små butikker i Næstved bymidte
 • I område B åbnes der mulighed for at etablere én udvalgsvarebutik med et areal på 15.000 – 20.000 m2.

2. Øgede butiksstørrelse mm. i Næstved Bymidte.

 • I bymidten udvides området til detailhandel ved Nordre Farimagsvej/Næstved Station, hvorved detailhandelsområdet bringes i overensstemmelse med bymidtens afgrænsning.
 • I bymidten hæves maksimumstørrelsen for udvalgs- og dagligvarebutikker i særlige områder (f.eks. skabes der mulighed for at etablere en dagligvarebutik på op til 5000 m2 i området ved Kvægtorvet/Kvickly).
 • Der kan opføres nye butikker (eller eksisterende kan udvides) på op til 21.000 m2.

3. Øvrige forslag.

 • Bydelscenteret Lillemarken ved Fodbygårdsvej ændres til et lokalcenter, da der ikke længere eksisterer detailhandel.
 • I det eksisterende erhvervsområde ved Fiskerhusvej på Ydernæs gives mulighed for etablering af visse butikker med pladskrævende varegrupper (sten, grus, bygge- og genbrugsmaterialer).
 • Generel opjusteres butiksstørrelser med udgangspunkt i planlovens nye større maksimumstørrelser for daglig- og udvalgsvarebutikker i alle detailhandelsområder.
 • Retningslinje vedr. arealer til mindre butikker i tilknytning til en virksomhedsproduktion hæves fra 200 m2 til 500 m2.

Forudgående høring

I perioden fra d. 29.01.2018 til d. 12.02.2018 blev der iværksat en forudgående høring/indkaldelse af ideer og forslag. I dette høringsmateriale orienterede Næstved Kommune om den forestående planlægning for at udvide aflastningområdet med ca. 40.000 m2 langs Køgevej. Ved den nærmere planlægning er arealrammen for dette området opdelt i 2, hvor den ene ramme giver mulighed for 25.000 m2 til butikker og den anden ramme giver mulighed for én udvalgsvarebutik på maksimalt 20.000 m2. Udover dette udvides arealrammen for det eksisterende aflastningsområde og samlet set bliver der stillet forslag om en udvidelse på ialt 54.200 m2 i hele aflastningsområdet.

I høringsperioden modtog administrationen fire forslag/bemærkninger (se bilag 4):

 1. Forslag om at udlægge et område til en Ikea.
 1. Forslag om at give mulighed for butikker med pladskrævende varegrupper i erhvervsområde ved Fiskerhusvej på Ydernæs.
 2. Forslag om at give mulighed for etablering af butik med salg af byggevareprodukter sorteret fra genbrugspladserne i AffaldPlus i område til teknisk anlæg på Ydernæs
 3. Forslag om placering af et aflastningsområde ved en af de andre byer i Næstved Kommune, således at der skabes arbejdspladser og bosætning det pågældende sted.

Alle forslagene er blevet administrativt vurderet i relation til anbefalingerne fra detailhandelsanalysen. Forslag 1 er allerede muliggjort med forslaget, men er selvsagt ikke målrettet Ikea. Forslag nr. 2 er indarbejdet i planforslaget. Forslag nr. 3 kræver et kommuneplantillæg, der ændrer kommuneplanrammen fra teknisk anlæg til anden anvendelse. Planloven giver ikke mulighed for at planlægge for forslag 4.

Orientering fra nabokommunerne
I forbindelse med den forudgående høring, har administrationen på direktørniveau afholdt orienterende møder med henholdsvis Faxe, Ringsted, Slagelse, Sorø og Vordingborg kommuner. Formålet med møderne har været at give en tidlig orientering om Næstved Kommunes planlægning.

Miljørapport
I forbindelse med planforslaget er der udarbejdet en miljørapport, der beskriver planforslagets påvirkning på udvalgte fokusområder (scooping)på et overordnet plan (se bilag 3). Miljørapporten fremlægges i otte ugers høring samtidig med planforslaget.

Politisk behandling
Økonomiudvalget 12.03.2018

Byrådet 20.03.2018

Endelig behandling
Efter offentlighedsperioden tilrettes planen. Det skal bemærkes at indsigelser fra nabokommuner eller Erhvervsstyrelsen mv. i offentlighedsperioden kan betyde ændringer, der kræver en ny offentlighedsperiode.

Den endelige plan behandles af Økonomiudvalget den 18.06.2018 og endelig vedtagelse foretages af Byrådet 26.06.2018.

Beslutning

Økonomiudvalget, 12.03.2018

Niels Kelberg var fraværende.

Ad 1 og 2: Anbefales.

Udvalget anbefaler endvidere at høringsmaterialet fremsendes til lokalrådene.

Bilag
47. Beslutning om færdiggørelse af og ekspropriation til cykelsti mellem Holme Olstrup og Toksværd

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 05.04.06-G01-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Efter Teknisk Udvalgs beslutning maj 2017 om at færdiggøre cykelstien mellem Holme Olstrup og Toksværd har administrationen udarbejdet et skitseprojekt herfor, som forudsætter ekspropriation. Projektet har været sendt i høring, hvilket har resulteret i alternativer til det foreslåede forløb. Administrationen indstiller imidlertid, at der arbejdes videre med det forudsatte skitseprojekt.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. at den oprindelige linjeføring (det blå forslag) fastholdes,
 2. at der igangsættes ekspropriation af arealer hos de berørte lodsejere.

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg besluttede d. 15. maj 2017 at færdiggøre cykelstien mellem Holme Olstrup og Toksværd. Første etape fra Søledsvej til Postrækken blev udført i 2012, mens den efterfølgende etape fra Postrækken til Løgparken ikke blev udført af økonomiske årsager. Med beslutningen om færdiggørelsen blev der samtidig afsat 1,8 mio. kr. til projektet på anlægsrammebevillingen "Cykelsikkerhed og cykelstier".

Stilinjeføringen berører 3 private matrikler (se bilag 1). Af den årsag blev der i efteråret 2017 indledt dialog og afholdt møde med den mest berørte lodsejer, som vil skulle afstå et større areal. Lodsejeren ønsker ikke at indgå frivillig aftale med kommunen om arealafståelse. Efterfølgende fremsendte lodsejer en skrivelse med alternative løsninger, hvor to af disse blev udpeget som mulige løsninger af administrationen. De 3 løsningsforslag blev sendt i høring til berørte lodsejere og interessenter herunder skole og lokalråd. Der blev indgivet 13 høringssvar, og disse er vedlagt og opgjort på kortbilag (se bilag 2 og 3).

Det grønne forslag:

Dette forslag er en lang ny stiforbindelse og har væsentligt større anlægsudgifter end de 2 andre, da det er nyanlæg af ca. 1 km. sti over åben mark, der skal eksproprieres.

Samlet anlægsoverslag for det grønne forslag: 2,2 mio. kr.

På baggrund af høringssvarene og anlægsoverslaget vurderer administrationen, at der ikke skal arbejdes videre med det grønne forslag.

Det røde forslag:

Udformningen af den nuværende dobbeltrettede cykelsti langs Landevejen var tænkt som en midlertidig løsning, udført i forbindelse med anlægget af cykelstien mellem Søledsvej og Postrækken i 2012. For at skabe mere tryghed for cyklisterne langs Landevejen skal denne sti opgraderes, f.eks. ved udvidelsen af stien og etablering af adskillelse mellem sti og Landevejen, så vejreglerne er overholdt.

Forslaget kræver dialog med Vejdirektoratet, som er vejmyndighed på Landevejen, samt med privat lodsejer på Løgparken for etablering af stiforbindelse gennem dennes matrikel.

Samlet anlægsoverslag for det røde forslag: 0,8 mio. kr.

På baggrund af høringssvarene og anlægsoverslaget vurderer administrationen, at der ikke skal arbejdes videre med det røde forslag.

Det blå forslag:

Cykelstien mellem Søledsvej og Postrækken blev oprindelig anlagt med denne linjeføring som etape 2. Etablering af det blå forslag vil slutte forbindelsen mellem de eksisterende stisystemer i Holme Olstrup og Toksværd, som skaber den bedste løsning trafiksikkerhedsmæssigt og inden for det tidligere afsatte budget. Administrationen lægger vægt på, at bl.a. skole og lokalråd taler for forslaget, der kræver ekspropriation for at erhverve det nødvendige areal.

Samlet anlægsoverslag for det blå forslag: 1,2 mio. kr.

På baggrund af høringssvarene og anlægsoverslaget vurderer administrationen, at der skal arbejdes videre med det blå forslag.

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan bekræfte, at projektet er blandt de projekter, som Teknisk Udvalg valgte at prioritere inden for anlægsrammebevillingen "Cykelsikkerhed og cykelstier 2016 og 2017".

Med udgangen af 2017 er der 4.317.114 kr. tilbage af denne rammebevilling. Restbevillingen forventes overført i forbindelse med behandling af særskilt sag om "Anlægsoverførsler fra 2017 til 2018", hvorfor der er finansiering for projektet.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 26.02.2018

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales

Økonomiudvalget, 12.03.2018

Niels Kelberg var fraværende.

Ad 1 og 2: Anbefales.

Bilag
48. Økonomisk politik 2018-21

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.30.02-Ø00-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Kommunens økonomiske politik giver de overordnede rammer pejlemærker for den økonomiske styring i kommunen i hele byrådsperioden. Den nye økonomiske politik indeholder fornuftigt overskud på den strukturelle drift; acceptabelt anlægsniveau; fortsat nedbringelse af gælden; acceptabelt likviditetsniveau; en fortsat optimering af driftsområderne samt fortsat krav om gennemførelse af kompenserende besparelser ved budgetudfordringer i udvalgene.

Indstilling

Administrationen indstiller, at oplægget til den nye økonomiske politik anbefales overfor Byrådet.

Sagsfremstilling

Kommunens økonomiske politik er et meget vigtigt parameter i den overordnede økonomistyring. Den økonomiske politik har haft stor fokus i sidste byrådsperiode, og den har været pejlemærket ved budgetlægningen, budgetkontrollerne og i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Den nye økonomiske politik har 6 grundpiller:

Overskud på den strukturelle drift på min. 190 mio. kr. om året (den gældende økonomiske politik sagde minimum 175 mio. kr.)

Nedbringelse af den langfristede gæld med min. 150 mio. kr. i denne byrådsperiode (den gældende politik sagde minimum 100 mio. kr.). Kommunens langfristede gæld er ca. 3.000 kr. pr. indbygger over landsgennemsnittet. En nedbringelse af gælden med minimum 150 mio. kr. vil bringe kommunens gæld tæt på landsgennemsnittet.

Gennemsnitslikviditeten skal være på min. 350 mio. kr. ved udgangen af denne byrådsperiode (den gældende politik sagde minimum 175 mio. kr. og på sigt 250 mio. kr.). Kommunens gennemsnitslikviditet er på ca. 6.200 kr. pr. indbygger pr. 1/1-18. Landsgennemsnittet er på ca. 7.700 kr. pr. indbygger. Hvis kommunens gennemsnitslikvidtet reduceres til 350 mio. kr., svarer det til ca. 4.200 kr. pr. indbygger.

Anlægsniveauet skal være på min. 130 mio. kr. årligt (var ikke med i den gældende politik). Det svarer til ca. 1.600 kr. pr. indbygger. Langsgennemsnittet har de seneste år ligget på mere end 4.000 kr. pr. indbygger.

Der skal fortsat arbejdes med optimering af kommunens driftsområder. Der fremlægges en effektiviserings/optimeringsstrategi i foråret 2018.

Der gives ikke ufinansierede tillægsbevillinger, og udvalgene skal overholde budgetrammerne, og fremlægge forslag til kompenserende besparelser ved budgetudfordringer på områderne (uændret i forhold til gældende politik).

Der er sammenhæng mellem størrelsen af det strukturelle overskud på driften, målet om størrelsen af anlægsbudgettet, samt nettoafviklingen af gælden. Størrelsen af driftsoverskuddet skal kunne rumme et anlægsbudget på 130 mio. kr. og en afvikling af gælden på mellem 40 og 60 mio. kr. årligt. Dermed skal det strukturelle overskud være på minimum 190 mio. kr., hvis der ikke skal være et træk på kommunekassen hvert år.

Kommunens gennemsnitslikviditet forventes at falde i de kommende år, blandt andet som følge af forbrug af overførte anlægsbudgetter fra 2017; forventet efterregulering af bloktilskud fra staten (bedre konjukturer på Arbejdsmarkedsområdet), samt tilbagekøb af bygninger i Birkebjergparken.

I forhold til den økonomiske politik fra sidste byrådsperiode, der er to større ændringer. Grundpillen om skatteændringer er bortfaldet, og der er kommet en ny grundpille om anlægsniveauet.

Politisk behandling

Økonomiudvalget 12/3-18

Byrådet 20/3-18

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 12.03.2018

Niels Kelberg var fraværende.

Anbefales med den ændring at der tilføjes en 7. grundpille som formulerer en målsætning om et højere udskrivningsgrundlag, salg af grunde samt tilflytning til Næstved.

Helge Adam Møller stemmer imod, idet han ønsker tilføjet en 8. grundpille: Personskatten må ikke stige.

Bilag
49. Budgetstrategi 2019

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Forslag til budgetstrategi for 2019-22. Budgetstrategiens hovedlinjer er at 1% reduktionen afskaffes fra 2019. Herudover er der ikke krav om, at udvalgene skal udarbejde reduktionsforslag til forbedring af balancen. Endelig åbnes der for en begrænset mulighed for at udvalgene kan komme med udvidelsesforslag samt at der afholdes borgermøde om budgettet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender budgetstrategien og sender den til orientering i Byrådet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede d. 19/2-18 forslag til budgetstrategi. Økonomiudvalget besluttede, at prisfremskrivning på varekøb og tjenesteydelser skal differentieres, sådan at varekøb og tjenesteydelser på en del af kommunens udgiftsområder ikke prisfremskrives. Økonomiudvalget besluttede desuden at afholde et borgermøde om budgettet d. 5. april kl. 17-20.

Administrationen fremlægger en revideret budgetstrategi ud fra Økonomiudvalgets behandling. Budgetstrategien er desuden tilrettet i forhold til udligningsordning, idet forslag til nye udligningsordninger er blevet offentliggjort siden sidste behanding af budgetstrategien.

Hovedtrækkene i budgetstrategiens indhold er at

 • 1% reduktionen i 2019 fjernes (forværrer balancen med 30 mio. kr. i hvert af årene 2019-22)
 • Direktionens råderumspulje fastholdes – dvs. der skal findes årlige effektiviseringsgevinster på tværgående initiativer på 15 mio. kr., som ikke indgår i balancen på nuværende tidspunkt
 • udvalgene ikke skal udarbejde reduktionsforslag til forbedring af balancen
 • øget budgettildeling som følge af stigende befolkningstal (demografi) tildeles kun såfremt det øgede budgetbehov ikke kan opvejes af effektiviseringer, stordriftsfordele eller andet der gør at serviceniveau kan fastholdes til en større modtagergruppe uden større budget
 • på nogle områder undlades prisfremskrivning af budgetter til varekøb og køb af tjenesteydelser, svarende til 12 mio. kr. i mindre prisfremskrivning
 • der i begrænset omfang kan fremsættes ønsker om udvidelser til budgetopretninger og investeringer med det formål at opnå driftsreduktioner på sigt samt egentlige ønsker om serviceudvidelser
 • der udarbejdes et nyt 10 årigt anlægsbudget
 • der afholdes borgermøde om budgettet.

Budgetstrategien vil med stor sandsynlighed medføre, at der vil blive vedtaget et budget for 2019-22, som er i underskud i alle årene, medmindre Næstved får lov til at beholde finansieringstilskuddet samtidig med gevinst af ændret udligningsordning og/eller skatten sættes op.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet - til orientering

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget, 12.03.2018

Niels Kelberg var fraværende.

Godkendt.

Søren Revsbæk, Kristian Skov-Andersen og Helge Adam Møller stemmer imod, idet de ikke kan tilslutte sig den del af budgetstrategien hvori det fremgår at man vil søge puljen til forhøjelse af skatteprocenten.

Helge Adam Møller ønsker endvidere at de sidste 4 års hverdagseffektiviseringer fastholdes i den kommende 4 års periode. Dog reduceret til ½ pct.

Dette for at skabe et økonomisk råderum på 150 millioner kr. over de 4 år. Millioner som blandt andet kan sikre bedre økonomi for skolerne.

Bilag
50. Selvforvaltningsoverførsler fra 2017 til 2018

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-S00-7-18

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Resultatet for selvforvaltningsvirksomhederne er et overskud på 46,2 mio. kr. Overskuddet overføres til 2018. Det samlede overskud er nedbragt med ca. 17 mio. kr. siden overførslerne fra 2016 til 2017. Det er primært ældreområdet, der har nedbragt deres overskud.

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. dispensationsansøgningerne godkendes

2. der overføres 46.157.720 kr. fra 2017 til 2018

Sagsfremstilling

Ifølge selvforvaltningsreglerne må en virksomhed maksimalt have 3% i underskud og 3% i overskud. Virksomhederne har kunnet søge dispensation, hvis de ønskede at overføre et større overskud end 3%. Dispensationerne indeholder begrundelser for hvorfor der ønskes et større beløb overført.

Virksomhederne har tilsammen et overskud på 46,2 mio. kr., hvilket er en nedbringelse af virksomhedernes overskud på ca. 17 mio. kr. i forhold til sidste år. Det er primært ældreområdet, der har nedbragt et overskud fra året før.

Virksomhedernes samlede overskud på 46 mio. kr. udgør 1,7% af budgetterne, og skal ses i lyset af, at der har været udsigt til yderligere 1%-reduktion fra budget 2019, samt behovet for at have lidt overskud, som kan anvendes til uforudsete udgifter. Det samlede overskud er nedbragt med ca. 17 mio. kr. i løbet af 2017.

Totaler pr. politikområde

Overførsel (forbrug ift. korr. budget) - = overskud

Overførsel i % af korrigeret budget brutto

03 Administration

-4.256.534

-1,2

25 Puljer

-3.650.608

-12,0

06 Arbejdsmarked

-1.700.000

-5,2

07 Sundhed

-5.345.215

-4,3

08 Ældre

-10.869.907

-1,9

09 Handicappede

3.549.203

1,5

10 Børn og Unge

-58.820

0,0

11 Dagpasning

-2.552.486

-0,8

12 Undervisning

-20.243.919

-3,0

13 Kultur og Fritid

-511.035

-0,7

17 Trafik og Grønne områder

-335.143

-0,5

24 Psykiatri

-192.256

-0,5

I alt

-46.157.720

-1,7

Denne overførsel er midt i skolernes regnskabsår, som er lig med skoleåret. Skolerne har traditionelt et bedre resultat pr. 31/12 end når vi når frem til skoleårets afslutning. Det skyldes bl.a. at hele årets feriepenge afholdes i foråret, selvom budgettet til feriepenge er afsat med 5/12-dele i efteråret og 7/12-dele i foråret.

2 virksomheder har underskud der overstiger 3%, hvilket er en forbedring i forhold til 2016, hvor der var 5 virksomheder der havde underskud, der var større end 3%. De 2 virksomheder skal udarbejde handleplaner som skal godkendes i fagudvalget i april måned. Virksomhederne med underskud over 3% er følgende:

 • Næstved Sociale Virksomhed
 • Parkering

De 2 virksomheder har i forvejen handleplan fra 2016. Begge virksomheder har forværret resultatet siden 2016. Næstved Sociale Virksomhed har forværret resultatet siden 2016 med 1.949.693 kr. i underskud og Parkering har forværret resultatet siden 2016 med 75.523 kr. i underskud.

10 viksomheder har et overskud, der er større end 3%. Heraf er 4 af virksomhederne på skoleområdet. Skolerne er ikke underlagt 3%-grænsen ved denne overførsel, da det er midt i deres skoleår. De øvrige 6 virksomheder med mere end 3% i overskud, har alle søgt om dispensation til at overføre et overskud på mere en 3%. 2 af virksomhederne får dog alligevel reduceret i det overførte overskud, da dispensationsansøgningerne ikke var store nok. Det drejer sig om Næstved Ressource Center og Hjerneskadecentret.

Politisk behandling
Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi konstaterer, at virksomhederne samlet har haft 46,2 mio. kr. i overskud. I budgetkontrollen den 1. oktober 2017 forventedes der overskud på 22,8 mio. kr. Budgetkontrollen har således undervurderet selvforvaltningsvirksomhedernes årsresultat kraftigt. Det er primært skoler, sundhedsområdet og administration, der er forbedret siden vurderingen i budgetkontrollen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 12.03.2018

Niels Kelberg var fraværende.

Ad 1 og 2: Anbefales.

Bilag
51. Driftsoverførsler udenfor selvforvaltning fra 2017 til 2018

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.32.10-S00-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017 er over- og underskud på driftsbudgetterne uden for selvforvaltning opgjort til netto 90,6 mio. kr. i overskud, hvor de 79,4 mio. kr. ønskes overført til 2018. Der er både politikområder med overskud og politikområder med underskud.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der overføres 90.670.763 kr. i overskud og 11.272.588 kr. i underskud til 2018, netto 79.398.175 kr.

Sagsfremstilling

Overførselsreglerne giver automatisk overførselsadgang af både over- og underskud udenfor selvforvaltningen, dog skal overskud over 3% begrundes særligt. Mer- og mindreforbrug på Arbejdsmarkedsområdet og på den aktivitetsbestemte medfinansiering overføres jf. reglerne ikke automatisk. Derudover overføres mer- eller mindreforbrug på de brugerfinaniserede områder, Affald og Rotter og Ældreboliger heller ikke.

I budgetforliget blev det besluttet at eftergive underskud ved udgangen af 2017. Dog eftergives maksimalt det forventede underskud som indgik i budgetkontrollen pr. 1/7-2017. Nedenstående opgørelser er korrigeret for eftergivelse. I bilaget kan ses de reelle underskud og hvor stor et eftergivelsesbeløb, der er medtaget.

Der er ved regnskabsafslutningen for 2017 et underskud uden for selvforvaltning på 11.272.588 kr., som overføres til 2018 samt et overskud uden for selvforvaltning på 90.670.763 kr., som ligeledes overføres til 2018. Netto overføres 79.398.175 kr. til 2018.

De opgjorte underskud i regnskab 2017 er på 32,8 mio. kr. Heraf bliver 21,5 mio. kr. eftergivet jf. beslutningen fra budgetforliget for 2018. Underskuddene er primært på Børn og Unge, Sundhed, Psykiatri og Ejendomme.

Opgjort pr. udvalg - som er bevillingsniveauet - er der tre udvalg som har overskud på mere end 3%.

Nettooverførslen på 79,4 mio. kr. svarer til 4,2 % af budgettet. En meget stor del af overskuddene er allerede disponeret, eller låst i forhold til anvendelse til planlagte aktiviteter.

Børne- og Skoleudvalget har et restbudget på 54,3 mio. kr. svarende til 11,1% af budgettet. Mindreforbruget stammer fra skoleområdet, hvoraf de 27,6 mio. kr. af overskuddet er fra overgangsmidler og kompetenceudviklingsmidler. Disse midler er fastlåst til brug for finansiering af kompetenceudvikling frem til 2020. Hovedparten af de resterende overførsler på skoleområdet begrundes i tekniske overførsler som følge af forskel på kommunens regnskabsår og skolernes regnskabsår, som er lig med skoleåret. Disse midler anvendes i den resterende del af det igangværende skoleår.

Teknisk Udvalg har et restbudget på 12,1 mio. kr. svarende til 14,1%. En stor del af overførslen er et restbudget på 5 mio. kr. på indsatsplanlægning vedr. grundvandsbeskyttelse som vi forventer at blive trukket for i bloktilskud, når alle landets kommuners udgifter til indsatserne er opgjort. Forholdet har været medtaget i alle årets budgetkontroller. På Trafik og Grønne områder vedrører 3,3 mio. kr. vintervedligeholdelse, som gennem mange år har været opgjort for sig selv.

Af nedenstående oversigt fremgår over- og underskud fordelt på udvalg (bevillingsområder) og politikområder. Overførselsbeløbene er uddybet i bilaget.

Overskud der søges overført til 2018

Underskud der søges overført til 2018

Overførselsbeløb i %

Økonomiudvalget

13.666.552

1.222.651

4,9

Politikere

19.297

36.113

-0,1

Administration

618.000

492.000

0,4

IT

7.423.255

659.073

12,3

Jord og Bygninger

35.465

0,0

Planlægning og Erhverv

1.118.000

7,3

Brand og Redning

497.000

2,6

Tværgående puljer

3.991.000

3,2

Sundheds- og Psykiatriudvalget

8.256.168

361.106

1,8

Sundhed

8.256.168

361.106

2,2

Psykiatri

0,0

Omsorgsudvalget

423.971

1.234.636

-0,9

Ældre

273.971

0,0

Handicappede

150.000

1.234.636

-1,5

Børne- og Skoleudvalget

54.348.406

6.835.860

11,1

Børn og Unge

2.967.981

-2,0

Dagpasning

3.867.879

-6,0

Undervisning

54.348.406

25,0

Kulturudvalget, Kultur og Fritid

1.832.289

2,8

Teknisk Udvalg

12.143.377

396.976

14,1

Natur, Miljø og vand

5.328.115

34,9

Trafik og Grønne områder

6.815.262

396.976

9,4

Ejendomsudvalget, Ejendomme

1.221.359

79,1

DRIFTOVERFØRSLER ALLE UDVALG

90.670.763

11.272.588

4,2

Områderne er opgjort på de udvalgsområder der var gældende for 2017, overførslerne vil blive overført til udvalgsområder der er gældende for det nye byråd.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Beslutning

Økonomiudvalget, 12.03.2018

Niels Kelberg var fraværende.

Anbefales med den ændring at overskud på aktivitetsbestemt medfinansiering (15, 7 mio) ikke skal lægges i kassen men skal reserveres til budgetkontrollen.

Bilag
52. Beslutning om overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2017 til 2018

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-Ø00-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet


De uforbrugte anlægsmidler ved udgangen af 2017 er nu gjort op og udgør netto 156,5 mio. kr. De ekstraordinært store anlægsoverførsler skyldes primært et par enkelte store projekter. Der overføres 70 mio. kr. til to parkeringshuse og 17 mio. kr. til færdiggørelse af omfartsvejene.

I henhold til kommunens regler for "Styring og overførselsadgang" bliver frigivne, men ikke forbrugte anlægsmidler automatisk overført til året efter, hvis anlægsprojektet ikke er afsluttet. Uforbrugte rådighedsbeløb bliver derimod ikke automatisk overført til året efter. Alle overførselsbeløb kræver Byrådets godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. at de foreslåede anlægsoverførsler på 185.940.843 kr. i udgift og 29.433.649 kr. i indtægt godkendes
 2. at der søge overførsel af 2.989.543 kr. til renovering i Stenlængegård, hvis økonomiudvalget godkender sagen om Stenlængegård
 3. at restbeløbet afsat til grundkapitallån 6.255.590 kr. overføres til 2018
 4. at der godkendes følgende bevillingsændringer:
  1. den del af restrådighedsbeløb til jord og bygninger, som ikke er forudsat lånefinansieret - i alt 8.049.000 kr., overføres til en samlet pulje som bl.a. kan anvendes til nedskrivning af mindstepriser på salg af jord og til finansiering af ikke budgetlagt byggemodning
  2. at rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. afsat til "Bagvej" til Maglemølle overføres til drift af kollektiv trafik i overensstemmelse med Byrådets beslutning i mødet den 28. marts 2017
  3. at der gives en anlægsbevilling på 220.509 kr. i udgift og 220.509 kr. i indtægt til skiltning af Østersøruten, idet Vejdirektoratet har givet tilsagn om dækning af udgifterne

Sagsfremstilling

De dele af kommunens aktiviteter, som henføres til anlægsprojekter, er ofte af en sådan karakter, at de strækker sig over flere regnskabsår. Byrådet fastsætter år for år ved den årlige budgetlægning den økonomiske ramme, som skal gælde for det enkelte anlægsprojekt i det kommende år.

Regnskabet for 2017 er nu gjort op og viser et samlet mindreforbrug på netto 163,1 mio. kr. De meget store anlægsoverførsler skyldes primært et enkeltstående projekt med opførelse af to parkeringshuse. Der overføres 70 mio. kr. til disse, og beløbet anvendes i 2018. Herudover overføres der 17 mio. kr. til færdiggørelse af omfartsvejene, og i alt 22,9 mio. kr. til projekter på kulturområdet (Næstved Stadion, Vandkulturhus, Ny Holmegaard mm.).

1 2017 var der samlet afsat 19.136.000 kr. til grundkapitallån til opførelse af almene boliger. Heraf er 12.880.410 kr. p.t. udbetalt. Restbudgettet på 6,3 mio. kr. foreslås overført til medfinansiering af allerede meddelte tilsagn.

Det foreslås, at der overføres netto 156,5 mio. kr. til 2018, fordelt med 185,9 mio. kr. i ikke forbrugte rådighedsbeløb og 29,4 mio. kr. i ikke opnåede indtægter.

Hovedtallene ser således ud:

Regnskab, mindreforbrug

163,1 mio. kr.

Forslag til overførsel

156,5 mio. kr.

- heraf forudsatte overførsler ved budgetkontrollen pr. 1/10-2017

112,3 mio. kr.

Yderligere overførsler i forhold til budgetkontrollen pr. 1/10-2017

44,2 mio. kr.

Mindreforbrug, som ikke ønskes overført

6,6 mio. kr.

De yderligere overførsler i forhold til budgetkontrollen pr. 1/10-2017 på 44,2 mio. kr. dækker over en lang række mindre afvigelser. Af afvigelser på større projekter kan nævnes:

 • 18,4 mio. kr. vedr. Børnehus Sjælland, varme i banen og lysanlæg på Næstved Stadion samt Vandkulturhus
 • 14,1 mio. kr. vedr. Ring Syd, opførelse af parkeringshuse, klimapulje, udskiftning af kviksølvarmaturer, cykelprojekt ved Næstved Station, nedrivning m.m. på Spånpladefabrik og savværk i Glumsø
 • netto 8,4 mio. kr. vedrørende jordforsyning:
  • Restrådighedsbeløb til boligformål på 11 mio. kr., hvoraf 3 mio. kr. er afsat til byggemodning af Eskeskoven og 8 mio. kr. ønskes afsat til en pulje, som kan anvendes til f.eks. nedskrivning af mindstepriser på salg af jord samt til finansiering af ikke budgetlagt byggemodning. Rådighedsbeløbet er opstået som modpost til en række større grundsalg i efteråret, som ikke var budgetlagt.
  • 2,6 mio. kr. vedrører indtægter, som var forventet indbetalt ved budgetkontrollen pr. 1/10-2017, men som endnu ikke er indgået

Mindreforbruget på netto 6,6 mio. kr., som ikke foreslås overført, fordeler sig således:

Hele 1.000 kr.

Lånefinansierede udgifter afsat til køb af jord og bygninger samt el- og energibesparende foranstaltninger

6.448

Diverse afvigelser på salg af jord og bygninger, netto

127

Ældreområdet, diverse anlægsprojekter

6

Kultur og fritid, diverse projekter

47

Trafik og grønne områder, diverse

25

I alt, netto

6.653

I bilaget til sagen er overførslerne opgjort på projektniveau pr. politikområde

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at der ikke overføres låneberettigede udgifter.

Til sammenligning blev der anlægsoverført netto 50,4 mio. kr. fra 2016 til 2017.

Beslutning

Økonomiudvalget, 12.03.2018

Niels Kelberg var fraværende.

Ad 1 til 4: Anbefales.

Bilag
53. Opgørelse af resterende låneramme 2017 og foreløbig låneramme 2018

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.34.00-G00-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Restlånerammen for 2017 er endeligt opgjort. Resultatet giver samlet mulighed for at foretage yderligere låneoptagelse på 29.476.684 kr. Dertil kommer en vurdering af foreløbig á conto låneoptagelse for 2018, men det anbefales ikke på nuværende tidspunkt at optage lån hertil.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. At lånemuligheden vedr. resterende låneramme 2017 alene udnyttes med en samlet låneoptagelse på 29.000.000 kr.
 2. At lån på 29.000.000 kr. vedr. lånedispensation til kommuner med lav likviditet hjemtages som et 10-årigt lån.
 3. At den resterende mulige låneramme på 476.684 kr. ikke hjemtages som et 25-årigt lån, men derimod benyttes til ekstraordinær frigivelse af deponerede midler.
 4. At bevillingsbehovet medtages i den kommende budgetkontrol på politikområde Finansiering vedr. den samlede beregning af låneoptag og terminsudgifter.

Sagsfremstilling

I henhold til lånebekendtgørelsen opgøres en kommunes adgang til at optage lån i et givent år endeligt på grundlag af regnskabet for det pågældende år.

Generelt gælder for den endelige opgjorte låneramme at eventuelt tidligere låneoptag skal modregnes, og differencen vil herefter være udtryk for om den resterende låneramme giver mulighed for at optage yderligere lån, eller om allerede optagne lån ekstraordinært skal tilbagebetales / modregnes.

Samtidig med opgørelsen af den resterende låneramme for 2017 foretages en vurdering af den foreløbige låneramme for 2018 ud fra et likviditetshensyn, og begge opgørelser vil indgå i vurderingen af en samlet låntagning.

For 2018 er modtaget lånedispensation på 6 mio. kr. Lånet er budgetteret som en indtægt i budget 2019, hvor lånet kan hjemtages. Der vil være mulighed for at hjemtage øvrige lån á conto i 2018, men administrationen anbefaler at lånene først hjemtages i forbindelse med opgørelse af restlånerammen for 2018. Det gælder lån til jordkøb og almindelige energibesparende foranstaltninger på hhv. 4,25 mio. kr., 5,4 mio. kr. Alle lånemuligheder for 2018 medtages i stedet først i vurderingen/opgørelsen af restlåneramme 2018 i februar 2019. Det svarer overens med hvordan låneoptagelsen og terminsberegningerne vedr. regnskab 2018 først er budgetlagt i 2019, svarende til det forventede tidspunkt for lånehjemtagelsen.

Den samlede låneopgørelse for 2017/2018 opgøres herefter til 29.476.684 kr. Låneopgørelsen svarer i praksis alene til den resterende låneramme for 2017.

I 2017 er givet en lånedispensation på 29,0 mio. kr. vedr. kommuner med lav likviditet. Alle 29,0 mio. kr. hjemtages som et 10-årigt lån, hvilket er maksimum for lånedispensationen.

Alle øvrige områder omfattet af restlånerammeopgørelsen for 2017 giver mulighed for yderligere låneoptagelse på 476.684 kr., som kan hjemtages over 25 år. Administrationen finder det ikke formålstjenligt at hjemtage dette meget beskedne lån over 25 år. Administrationen anbefaler i stedet at den ubenyttede resterende låneramme på 476.684 kr. udnyttes til ekstraordinært at nedbringe kommunens deponerede midler.

Der har i løbet af 2015 været hjemtaget foreløbigt á conto lån på 2,5 mio. kr. vedr. lånedispensation til udbredelse af bredbånd og mobildækning. Projektet og lånet blev i første omgang overført til 2016, og ny dispensation gør det muligt også at overføre til 2017. Projektet er anlægsoverført til 2018, men lånedispensationen giver ikke yderligere mulighed for at overføre projektet til 2018, hvorfor restlån på 2,168 mio. kr. tilbagebetales.

Alle øvrige opgjorte områder i den resterende låneramme 2017 er omfattet af automatisk låneadgang. Der er ikke tidligere hjemtaget aconto-lån vedr. 2017 som skal modregnes.

I låneopgørelsen er foretaget modregning vedr. kommunal garantistillelse for lån, hvilket sikrer deponeringsfritagelse. Garantistillelsen vedrører Tybjerglille Bakker Vandværk som ikke er omfattet af vandsektorloven, hvilket ellers er normen. Det betyder, at selskabet ikke er omfattet af Lånebekendtgørelsens undtagelsesregel, som normalt sikrer at garantistillelsen ikke påvirker kommunens egen låneramme. Der er reelt godkendt garantistillelse op til 800.000 kr., men Tybjerglille Bakker Vandværk har foreløbig kun optaget byggekredit med garantistillelse på 500.000 kr., hvorfor foreløbig dette beløb modregnes i lånerammen.

I nedenstående opgørelse gælder at + = større låneoptagelse og - = mindre låneoptagelse.

Den resterende låneramme for 2017 opgøres på følgende måde:

Udgifter med låneadgang:

Energibesparende foranstaltninger

1.382.359 kr.

Udskift armatur vejlys, energibesp. foranst.

1.336.160 kr.

Lånedispensation, kommuner med lav likviditet

29.000.000 kr.

Lånedispensation, udbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområderne

-2.168.405 kr.

Lån til betaling af ejendomsskatter

426.570 kr.

Deponeringsfritagelse, Tybjerglille Bakker Vandværk

-500.000 kr.

I alt mulig restlåneramme 2017

29.476.684 kr.

Den resterende mulige låneramme for 2017 udgør herefter 29.476.684 kr., hvoraf alene de 29.000.000 kr. foreslås låneoptaget og de resterende 476.684 kr. foreslås udnyttet til frigivelse af deponering.

Den samlede låneramme er indarbejdet i budget 2018 med 38,65 mio. kr. Umiddelbart taler det for en negativ likviditetspåvirkning når der kun lånes 29,0 mio. kr. Dette modsvares/neutraliseres i betydeligt omfang af at de låneberettigede anlægsudgifter til jordforsyning (0 kr.) og energibesparende foranstaltninger slet ikke er afholdt i forventet omfang i 2017. I alt udgør disse mindreudgifter til låneberettigede udgifter ca. 7,7 mio. kr. i 2017. Dertil kommer, at de afledte terminsudgifter af den mindre låneoptagelse også vil give en løbende årlig besparelse. Det anbefales at konsekvensberegningerne medtages i den samlede vurdering, sammen med udviklingen i øvrige lån ved budgetkontrollen på politikområde Finansiering, hvilket er i tråd med målet om at eventuelle tillægsbevillinger kun gives i forbindelse med budgetkontrollerne. For på trods af en forholdsvis begrænset likviditetspåvirkning, så vil der fortsat være en betydelig bevillingsændring i primært lånerammen for 2018 på 9,65 mio. kr.

Den detaljerede beregning af restlåneramme 2017 fremgår af vedlagte bilag.

Politisk behandling

Økonomiudvalget den 12. marts 2018

Byrådet den 20. marts 2018

Supplerende bemærkninger
Lån, der vedrører 2017, skal godkendes af Byrådet inden 31. marts og optages inden 30. april 2018, for ellers bortfalder lånemuligheden.

Økonomi

Den samlede sag er skrevet af Center for Koncernservice og Økonomi, hvorfor der ikke er yderligere bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget, 12.03.2018

Niels Kelberg var fraværende.

Ad 1 til 4: Anbefales.

Bilag
54. Godkendelse af slutopfølgning på Strategiplan 2017

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-A00-15-18

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

I denne sag fremlægges Slutopfølgning på Strategiplanen 2017 til godkendelse. Opfølgningen er gennemført i januar måned af Centerchefer og referencedirektør.

Indstilling

Administrationen indstiller,at opfølgningen godkendes.

Sagsfremstilling

Slutopfølgningen på strategiplanen viser Byrådet, hvordan målopfyldelsen har været på årets Strategiplan. Centralt i Næstved Kommunes vision i den tidligere byrådsperiode var formuleringen om, at Næstved Kommune vil være blandt Sjællands tre mest attraktive steder at bo, leve og arbejde for familier". Igennem Strategiplan og politikområdemål omsættes dette til indsatser, som skal gøre det muligt at nå visionen. Strategiplanen for 2017 havde 4 temaer:

 • Tema 1: Mærk Næstved. Indsatsområder: Vision og Bosætning
 • Tema 2: Uddannelse og Arbejdsmarked. Indsatsområder: Bedre uddannelse og Beskæftigelse
 • Tema 3: Samarbejder . Indsatsområder : Tværgående indsatser og Fremtidens sundhedsindsats
 • Tema 4: Økonomi og organisation. Indsatsområder: Effektivisering og digitalisering og Ledelse

Herunder gengives summarisk slutopfølgningen, som er vedlagt som bilag tilsagen.

Tema 1: Mærk Næstved. To indsatsområder: Vision og bosætning.

Indsatsområdet Vision:

Slutopfølgningen viser, at Skills-projektet er kommet rigtigt godt igang og har nået målene for 2017. Målene om Campus projektet og Vandkulturhuset er delvist opfyldt og der arbejdes videre med dem i 2019. I forhold til Det Ny Holmegaard er den endelige finansiering på plads og projektet realiseres.

Indsatsområde bosætning:

Målene om bosætning er tæt på opfyldt. Særligt er markedsføringen af Næstved Kommune som bosætningskommune samt arbejdet med bymidteplanen samt arbejdet med at skabe bedre rammer for erhverv og turisme nået langt og danner således grundlag for næste indsats i 2018.

Tema 2: Uddannelse og Arbejdsmarked. To indsatsområder - Uddannelse og arbejdsmarked.

Indsatsområdet: Folkeskolen:

Effekten af indsatserne er: "En folkeskole blandt den bedste tredjedel af landets kommuner i 2020", styrket brobygning m.fl.

Opfølgningen viser, at en række mål er nået. Det gælder målene om et opdateret pædagogisk grundlag og en styrket pædagogisk læreplan på dagtilbudsområdet 2017-2020 og at alle skoler planlægger med i 2020 at have fuld undervisningskompetence. Det gælder også målet om fortsat implementering af 2020 plan for skoleområdet og målet om blandt andet positiv undervisningseffekt. Her viser undervisningsministeriets socioøkonomisk korrigerede karakterer fra Folkeskolens Prøver generelt en progression på skolerne. Vi ligger altså meget tæt på at have udlignet de socioøkonomiske forskelle, hvor alle skoler i den nuværende skolestruktur har en undervisningseffekt inden for den forventelige målbare ramme.

Indsatsområde: Beskæftigelse.
Effekten af målene er "Reducere den gennemsnitlige varighed af ledighedsperioder, hvor borgeren modtager offentlig forsørgelse".

Målet om implementering af tiltag i aktiveringsstrategien er nået. Der er endda sparet flere penge end forudsat via reduktion af antal af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse. En stor del af besparelserne skyldes uden tvivl det fokus, der har været gennem 2017 om at få implementeret indsats og virksomhedsstrategierne i CAM, hvilket med stor sandsynlighed sammen med konjunkturudviklingen har bevirket at flere er kommet i beskæftigelse

Tema 3: Samarbejder. To indsatsområder: Tværgående indsats og fremtidens sundhedsvæsen.

Indsatsområdet: Tværgående indsats.
Effekt af målene: Effektivisering og koordinering af komplekse indsatser til gavn for familien, tidlig indsats til forebyggelse af negativ social arv, Forebyggelse af klagesager.

Målet om at skabe samarbejde om flygtninge på tværs af centre er opfyldt. Samarbejdet om flygtninge på tværs af centre fastholdes i flygtningenetværket med handleplanen som omdrejningspunkt. Målet om at have fokus på at styrke kommunikationen med borgerne på arbejdsmarkedsområdet for at forebygge klagesager er delvist opfyldt, idet der er gennemført stor tilfredshedsundersøgelse med godt resultat. Det vurderes, at der er sket et stort kompetenceløft i samtalerne med borgerne.

Målet om et tværkommunalt samarbejde mellem Næstved, Faxe og Holbæk Kommuner erstattedes i 2017 af budgettemaanalysen "Tværgående borgerforløb", som nu er under implementering.

Indsatsområdet: "Fremtidens sundhedsvæsen".

Effekten af målene er: " Samlet sundhedsindsats, hvor øget lighed i sundhed blandt andet bevirker øget trivsel hos børn og unge, andelen af voksne oplever deres helbred som værende som minimum godt, Næstved Kommune skal minimum være på gennemsnitsniveau i den regionale sundhedsprofil mv.

Opfølgningen viser, at målene i vid udstrækning er opfyldt. Det gælder målet om demens, hvor der er iværksat initiativer indenfor de 5 fokusområder og gennemført de planlagte screeninger og det gælder målet om det nære sundhedsvæsen, hvor væsentlige dele af det omfattende mål er opfyldt.

Tema 4: Økonomi og organisation har to indsatsområder: Effektivisering og digitalisering.

Indsatsområdet: Effektivisering og digitalisering.

Effekten af målene er blandt andet: Udbredelse af en effektiviserings- og digitaliseringskultur, Identifikation af forbedringspotentialer på administrative processer.

Opfølgningen viser, at målene under indsatsområdet er delvist opfyldt. Det gælder blandt andet målet om implementering af bæredygtighedsmodellen, hvor vi er bagud med implementeringen. Arbejdet med monopolbrud ikke igangsat, begrundet i at KOMBIT er forsinket. Til gengæld er målet om implementering af digitaliseringsstrategien opfyldt.

Indsatsområdet Ledelse.

Effekten af målene er: Løfte performance på de fire punkter i Næstved Kommunes ledelsesgrundlag og Sikre grundlag for fortsat kompetenceudvikling af ledere på alle ledelsesniveauer.

Målene er i overvejende grad opfyldt. Ledelsesevalueringen er gennemført med et resultat væsentligt over det fastsatte måltal. Beslutning om ledernetværk udestår.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Supplerende bemærkninger

Om slutopfølgningen i øvrigt. Opfølgningen sker ved selvevaluering, hvor hver centerchef vurderer målopfyldelsen og om tidsplanen er overholdt. Mål, som ikke er opfyldt i indeværende år, videreføres i de næste resultataftaler, hvis der fortsat udestår en betydelig indsats inden målet er opfyldt.

Beslutning

Økonomiudvalget, 12.03.2018

Niels Kelberg var fraværende.

Anbefales.

Bilag
55. Beslutning om forlængelse af flygtningepavillonerne på Skyttemarksvej 138

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 03.25.00-P19-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Under flygtningekrisen i 2015 fik Næstved Kommune etableret pavillonerne på Skyttemarksvej 138. Den midlertidige byggetilladelse udløber juni 2018, men kan efter det nugældende bygningsreglement forlænges med yderligere 2 år til juni 2020.

Udvalget skal derfor tage stilling til om pavillonerne på Skyttemarksvej 138 skal forlænges i yderligere 2 år til midlertidig boligplacering af flygtninge.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelses- Uddannelsesudvalget anbefaler til Byrådet:

 1. at pavillonerne på Skyttemarksvej 138 anvendes frem til 20. juni 2020 til midlertidig boligplacering af flygtninge.
 2. at der i budgetprocessen afsættes anlægsmidler til bortskaffelse af pavillonerne i 2020 og 2021.

Sagsfremstilling

Administrationen anbefaler, at pavillonerne på Skyttemarksvej anvendes i yderligere 2 år, bl.a. fordi:

 • At driftsudgifterne er lavere end "huslejeindtægterne" (de takster, som flygtningene skal betale). Driftsoverskuddet er ca. 0,5 mio. kr./år.
 • At boligplacering af de 72 flygtninge i andre midlertidige boliger forventes at give et årligt driftsunderskud på ca. 1 mio. kr./år.
 • At boligerne fungerer rimelig godt.
 • At det vil være meget vanskeligt at finde alternativ boligplacering af de 72 flygtninge, der pt. bor på Skyttemarksvej.

På nuværende tidspunkt har Næstved Kommune 202 flygtninge boligplaceret i midlertidige boliger, heraf 72 i pavillonerne på Skyttemarksvej.

Bilag 1 indeholder en oversigt over, hvor mange der bor på de forskellige lokaliteter, hvor mange ledige værelser vi har, samt hvor mange flygtninge der har fået anvist en permanent bolig i løbet af 2017.

Da pavillonerne blev etableret i 2015 blev der ved byggetilladelsen givet dispensation i forhold til mindstekravene for isoleringstykkelse. Dispensationen blev givet efter daværende gældende bygningsreglement, som gav mulighed for, at de midlertidige pavilloner kunne opstilles i maks. 3 år. Derfor udløber byggetilladelsen den 20. juni 2018.

Det nugældende bygningsreglement åbner op for, at pavillonerne kan opstilles i maks. 5 år. Der skal dog fortsat dispenseres for kravene til isoleringstykkelse, hvilket bl.a. kræver opstilling af en CO2 beregning for pavillonerne. Administrationen vurderer, at pavillonernes midlertidige periode kan udvides fra 3 år til i alt 5 år. Den midlertidige periode forventes ikke at kunne forlænges ud over de 5 år.

Administrationen kan oplyse, at det er særdeles vanskeligt (nærmest umuligt) at anvise permanente boliger til enlige flygtninge, som endnu ikke er kommet i job. Det skyldes, at der er meget få ledige lejemål som er så billige, at integrationsydelsen på 6.182 kr. pr. måned rækker til husleje, opvarmning, transport og mad. Dette er den primære årsag til, at kommunen fortsat har 202 flygtninge i midlertidige boliger - og derfor også fortsat har behov for at have mange midlertidige boliger.

Såfremt man ikke forlænger anvendelsen af pavillonerne til midlertidige boliger for flygtninge, så skal de nuværende 72 antal flygtninge hurtigst muligt (inden den 20. juni) flyttes til andre lokaliteter. Dette vil blive en vanskelig opgave, da vi pt. kun har 4 ledige værelser på andre lokaliteter.

Nye boliger på vej

Såfremt pavillonerne forlænges i to år, så vil det til den tid være lettere at anvise permanente boliger til flygtningene, da der vil blive bygget 70 nye små og billige 1-værelsesboliger i årene 2019-2020.

Der er godkendt skema A for følgende små og billige boliger.

 • Lejerbo vil bygge 17 1-værelsesboliger på Sneppevej.
 • Boligselskabet Sjælland vil bygge 11 1-værelsesboliger på Præstøvej.
 • Domea vil bygge 20 1-værelsesboliger på Nygårdsvej og 22 på Ejlersvej.

Flygtningestrømmen er aftagende/på et relativt lav niveau, og derfor vil det være lettere at undvære pavillonerne om to år, end det er nu.

Hvad koster det at forlænge?

Administrationen har bedt Lyngkilde Rådgivende Ingeniører om at vurdere, hvad det vil koste at forlænge brugen af pavillonerne. De vurderer, at der ved en forlængelse skal budgetteres med 70.000-75.000 kr. årligt i udvendig vedligeholdelse de næste to år. De seneste år har der været brugt ca. 60.000 kr./år på udvendig vedligeholdelse. Se bilag 2.

Jævnfør det foreløbige regnskab for 2017 er der brugt knap 1 mio. kr. i drift og indvendig vedligeholdelse af pavillonerne på Skyttemarksvej, og der har været en indtægt på knap 1,5 mio. kr.

På de øvrige adresser med midlertidige boliger er vores udgifter til leje og drift større end vores indtægter.

Det vil alt andet lige være billigere at fortsætte med at anvende pavillonerne på Skyttemarksvej (og dermed vil det samlede regnestykke med udgifter til etablering, drift mv. komme til at blive lidt pænere).

Når pavillonerne en gang skal fjernes

Uanset om pavillonerne skal fjernes i løbet af 2018 eller i 2020-21, så vil det komme til at koste penge. Oprindeligt var det måske tanken, at de blot kunne sælges videre, men det er ikke sandsynligt.

Administrationen har bedt Lyngkilde Rådgivende Ingeniører om at vurdere, hvad det vil koste at få fjernet pavillonerne og få genetableret pladsen. Deres overslag er, at det vil koste ca. 2,1 mio. kr. (usikkerhed +/- 15%). Se bilag 3.

Der vil derfor blive behov for, at der i budgetlægningen for 2019, 2020 eller 2021 afsættes midler til nedrivning og bortskaffelse af pavillonerne.

Lovgrundlag

Integrationsloven

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi bemærker at ønsker til anlægsbudgettet medtages i forbindelse med udvalgets kommende budgetsager for 2019-22.

Herefter vil de indgå i en samlet prioritering af alle udvalgs ønsker senere i budgetlægningsfasen.

Det kan endvidere bemærkes at driftsudgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge er en kommunal serviceudgift, hvor kommunen finansierer en eventuel merudgift udover flygtningenes fastsatte egenbetaling. I 2016 og 2017 har der dog været en midlertidig refusionsordning på området. Denne bortfalder fra 2018 og der er dermed igen fuld kommunal finansiering af nettoudgiften.

Det er heller ikke muligt at hjemtage refusion for eventuel tomgangsleje i ledige, midlertidige boliger. Antallet af midlertidige boliger bør derfor løbende tilpasses det aktuelle behov - dog med en vis buffer, så dyre, akutte løsninger så vidt muligt undgås.

Beslutning

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 05.03.2018

Ad 1: Anbefales med bemærkning om, at udvalget henstiller til administrationen, at børnefamilierne så vidt muligt boligplaceres i andre tilbud.

Ad 2: Anbefales.

Økonomiudvalget, 12.03.2018

Niels Kelberg var fraværende.

Ad 1: Anbefales med den tilføjelse, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget udarbejder en plan for afvikling af pavillonerne.

Ad 2: Kan ikke anbefales men holdes indenfor Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets egen ramme.

Bilag
56. Fremtidig anvendelse af Stenlængegården

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 82.00.00-G01-201-17

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Stenlængegården står delvis tom, efter at Ellebækskolen ikke længere har behov for at anvende lokalerne til undervisning. Børne- og Skoleudvalget har på møde den 11. september 2017 bedt administrationen afklare, om ejendommen kan anvendes af Døgndiamanten. Der er nu er konkret forslag til at ombygge og anvende Stenlængegård som en del af Døgndiamantens tilbud. Det forventes at pladserne på Stenlængegård vil medføre en nedbringelse af anbringelsesudgifterne i kommunen. Herudover undgår kommunen et huslejetab.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender

 1. at Stenlængegården udlejes til Døgndiamenten med en årlig husleje på 300.000 kr. og
 2. at anlægsudgiften på 2.989.543 kr. finansieres af midler, der ikke anlægsoverføres fra 2017 til 2018

Sagsfremstilling

Stenlængegården, beliggende Østre Ringvej 86, anvendes ikke længere af Ellebækskolen til undervisningsformål, og lokalerne til undervisning står derfor tomme. Center for Dagtilbud og Skole hæfter for huslejen indtil den 30. juni 2018. En del af længerne udlånes stadig til Y-men til møbelopbevaring for 0 kr.


Børne- og Skoleudvalget har på møde den 11. september 2017 behandlet sagen om muligheden for at beholde ejendommen under eget fagområde eller overdrage den til et andet. Børne- og Skoleudvalget har i den forbindelse bedt administrationen afklare, om ejendommen kan anvendes af Døgndiamanten.

Nærværende sag omhandler ombygning af Stenlængegården til døgninstitution under Døgndiamanten.

Der er tale om at etablere et tilbud under Døgndiamanten, der vil gøre det muligt at bringe de anbragte hurtigere til et billigere anbringelsestilbud, tættere på en almen tilværelse, end det er muligt med de nuværende tilbud. Det vil betyde en samlet reduktion i forløbsprisen for de anbragte børn og unge. For Næstved Kommune vil der være tale om en udgiftsreduktion i enkelte af de dyreste anbringelser af unge.

Ejendommen kan anvendes af Døgndiamanten, men det vil kræve en ombygning at få ejendommen fra undervisningsformål til døgninstitution. For at efterkomme gældende krav i bygningsreglementet samt imødegå Døgndiamantens behov, vil der i store træk skulle foretages dels en ombygning, dels en opgradering af de indre rammer i ejendommen. Endvidere skal der etableres ventilationsanlæg samt foretages lydisolering af etageadskillelsen. Tanken er, at stueetagen anvendes til værelser, opholdsrum, køkken og personalefaciliteter, og at 1.salen ombygges til hovedsagligt værelser og opholdsrum. Planløsning og økonomisk overslag er vedlagt sagen som bilag.


Ejendommen er placeret på Stenlængeområdet, hvorpå der forventes en ny rammelokalplan. Hvorvidt Stenlængegården kan blokere for en sammenhængende bebyggelsesplan er usikkert og vides endnu ikke. Ejendomsforum har derfor på møde den 21. september 2017 behandlet anvendelsen af Stenlængegården til døgninstitution og imødekommer, at der på en 5 årig kontrakt kan ske intern udleje af Stenlængegården til Døgndiamanten med mulighed for forlængelse af lejeaftalen 1 år ad gangen, såfremt dette besluttes.

Døgndiamanten vil gerne leje ejendommen, såfremt der stilles den fornødne sikkerhed for en lejeperioede på minimum 5 år. Den nuværende husleje for ejendommen er 284.797,00 kr. ekskl. forbrugsudgifter. Administrationen foreslår, at huslejen hæves til 300.000 kr., som er det maximum, som Døgndiamanten kan indregne i taksterne for at det er på markedsvilkår.

Døgndiamantens nuværende afdelinger er placeret i ejendomme og lejemål indenfor og udenfor Næstved Kommune, alt fordelt på 2 ejendomme ejet af Næstved Kommune i Faxe Kommune, 1 ejendom ejet af Næstved Kommune i Fensmark og 3 eksternt lejede ejendomme i henholdsvis Nakskov, Kalvehave og Faxe. Tilsammen udgør lejen udenfor Næstved Kommune ca. 50.000 kr./md.

Døgndiamantens ønske med Stenlængegården er, at kunne tilbyde landets kommuner flere pladser inden for Næstved Kommune i en specialiseret døgninstitution med 8 pladser til en konkurrencedygtig pris på ca. 70.000 kr. pr. ung pr. måned. For nuværende koster en plads hos Døgndiamanten mellem 100.000-300.000 kr. Anbringelser fra Næstved Kommune udgør ca. 10%. Resten af anbringelserne kommer fra andre kommuner.

Visionen med Stenlængegården er endvidere at involvere de unge i at skabe en god historie - en historie om et bosted, hvor de unge driver et fællesskab med fx. cykelværksted, blomsterhandel, sansehave, produktion af honning eller lignende, idet Stenlængegårdens længer og udenoms arealer rummer mangfoldige muligheder. Fx. eksisterer der i den ene længe på Stenlængegården et velfungerende sløjdlokale, som de unge vil kunne benytte.

Hvis Stenlængegården ikke besluttes ombygget til døgninstitution under Døgndiamanten vil der fra 30. juni 2018 mangle en huslejeindtægt på politikområde Ejendomme. Alternativet til ombygning til Døgndiamanten vil derfor blive at forsøge at udleje ejendommen uden ombygning, hvilket administrationen vurderer vanskeligt grundet ejendommens nuværende anvendelseskategori, som er undervisningsformål.

Økonomiske oplysninger

De økonomiske konsekvenser afhænger af efterspørgsel, om de bliver beboet af egne borgere fra Næstved Kommune eller om pladserne sælges til andre kommuner (køberkommuner). Tilbuddet skal dække en form for udslusning, hvor borgerne ikke har behov for samme massive indsats, som de hidtil har modtaget, men gradvis skal kunne klare sig selv. Næstved Kommune har i dag ikke et tilbud, som dækker denne målgruppe. Det betyder, at køberkommuner hjemtager borgeren eller, Næstved Kommune må sende borgere til et tilbud drevet af enten en privat udbyder eller hos en anden kommune.

Andre Kommuner:
Næstved Kommune kan i henhold til reglerne i rammeaftalen få refunderet omkostningerne ved driften af disse pladser ved at opkræve de andre kommuner for omkostningen. Næstved Kommune har mulighed for at tillægge 4 % til dækning af administrative merudgifter. Det betyder en ekstraordinær indtægt, svarende til i alt ca. 270.000 kr., såfremt alle pladser sælges til andre kommuner. Stenlængegården kan ses som en forlængelse af nuværende tilbud i Næstved Kommune. Det kan antages, at når andre kommuner ved, at der er mulighed for at placere borgeren i et tilbud med massiv hjælp, og i forlængelse heraf at placere borgere på Stenlængegården, kan det have en positiv indflydelse på efterspørgslen.

Egne borgere:
Da Næstved Kommune i dag ikke har et tilsvarende tilbud, er det nødvendigt at købe en sådan udslusningsydelse hos enten en privat udbyder, eller i en anden kommune. Såfremt det antages, at dette koster ca. 100.000 kr. pr. måned, vil der således kunne spares 100.000 kr. minus 70.000 kr. pr. borger lig med 30.000 kr. pr. måned. Det svarer til ca. 360.000 kr. pr. år pr. borger. Det er ikke dokumenteret, hvad der i dag betales for en tilsvarende plads hos eksterne udbydere, så beregningen er alene et eksempel på konsekvens ved oprettelse af tilbuddet.

Risikofaktorer:
Det er ikke muligt at vurdere, om der reelt er en efterspørgsel efter disse pladser fra enten andre kommuner eller fra Næstved Kommunes børneområde. Såfremt pladserne oprettes, men ikke belægges, vil Døgndiamanten fortsat skulle betale faste udgifter til husleje, etc. I en sådan situation forudsættes det, at Døgndiamanten sikrer den mest hensigtsmæssige drift af deres samlede tilbud, hvilket vil betyde, at de flytter et andet tilbud fra en eksternt lejet ejendom til Stenlængegården. Belægges pladserne kun delvist, skal der alligevel være bemanding døgnet rundt. Det betyder, at de samlede udgifter deles på færre pladser og dermed, at omkostningen pr. plads stiger. Det kan ikke vurderes, om det dermed betyder, at prisen ikke længere er konkurrencedygtig for salg til andre kommuner.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi oplyser, at det ikke er muligt at fremlægge en præcis beregning for hvilke sparede udgifter, der kan forventes på Børn og Unge, som følge af, at Stenlængegård anvendes som fremadrettet tilbud.

Ovenstående eksempler peger på at der minimum kan spares 300.000 kr. årligt, som vil nedbringe budgetudfordringerne på Børn og Unge. Herudover vil kommunen slippe for at manglende huslejeindtægt på ca. 300.000 kr. Endelig vil kommunen får øgede indtægter i administrationsbidrag, hvis nogle af pladserne sælges til andre kommuner.

Center for Koncernservice og Økonomi kan endvidere oplyse, at der ikke inden for det eksisterende anlægsbudget er afsat midler til finansiering af istandsættelse af Stenlængegården. Centret skal derfor foreslå, såfremt en ombygning anbefales, at finansieringen sker af de uforbrugte anlægsmidler på 6,6 mio. kr. fra 2017 som ikke i sag om anlægsoverførsler forslås overført.

Bevillingsønske

Kontoområde

2017

2018

2019

2020

Drift

Anlæg

3.0000.000

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning

-3.000.000

Forklaring: Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og minus er indtægt/mindreudgift. For kassebeholdning er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er minus, og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

Beslutning

Økonomiudvalget, 12.03.2018

Niels Kelberg var fraværende.

Ad 1 og 2: Godkendt på betingelse af at Børne- og Skoleudvalget er enige i dette.

Bilag
57. Sygefraværsstatistik

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 81.39.15-G01-2-10

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Center for politik og Udvikling (CPU) har temaet "nedbringelse af sygefraværet" - som indsats. Som en del af denne indsats vil Økonomiudvalget kvartalvis blive orienteret om den aktuelle sygefraværsstatistik.

Økonomiudvalget får på denne måde en indsigt i status og i udviklingen af kommunens sygefravær. Sygefraværet er typisk genstand for stor almen og ledelsesmæssig interesse, da der kan være tale om store økonomiske konsekvenser for kommunens driftsøkonomi. Derudover kan der være belæg for at drage paralleller mellem et lavt sygefravær og en god trivsel og omvendt.

Efter i en længere årrække at have arbejdet målrettet med nedbringelse af sygefraværet er det meget positivt, at Næstved Kommune i den seneste statistik fra CEPOS (2016) har det laveste sygefravær blandt de kommuner vi normalt sammenligner os med. Disse kommuner er typisk Slagelse, Holbæk og Køge.

Jf. CEPOS (2016) ligger vi forholdsvis tæt på kommunernes landsgennemsnit af antal fraværsdage.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Fraværsprocenten samlet for hele Næstved Kommune for hele 2017 var 5,28%.

I hele 2016 var fraværsprocenten på 5,4%. Det betyder at der i perioden 2017 er sket en forbedring af sygefraværet på 0,12 procentpoint i forhold til 2016.

Kommunens overordnede mål for nedbringelse af sygefraværet var i 2017 på 5,2%. Det betyder, at kommunen kun manglede 0,08 procentpoint i at nå målet. Afrundingsmæssigt fremstår kommunen som at vi har opnået målopfyldelse.

Den relaterede statistik viser:

· Kurve over fraværet i 2016 og 2017 i procent fordelt på årets 12 måneder

· Kurve over fraværet i 2016 og 2017 i gennemsnit i dage pr. individ pr. måned

· Oversigtstabel over fraværet i 2016 og 2017 fordelt pr. center, målt i samlet procent og dage.

o Grøn markering er et udtryk for at der er sket målopfyldelse.

o Rød markering er et udtryk for at der ikke er sket målopfyldelse.

Beregningsgrundlaget tager principielt afsæt i de sidste 12 måneders fraværstal.

Alle centre med et fravær over 3% skal procentvis bidrage lige meget ift. de sidste 12 måneders fraværstal. Da der typisk er en større forskel i fraværet afhængig af f.eks. om der er tale om administrativt arbejde eller plejearbejde – vil der også være den samme forholdsvise forskel i de respektive måltal.

Det kan oplyses, at kommunen fastholder det samme overordnede mål i 2018 på 5,2%

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Beslutning

Økonomiudvalget, 12.03.2018

Niels Kelberg var fraværende.

Til efterretning.

Bilag
58. DM i Gadefodbold for hjemløse og udsatte i Næstved

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.20.04-G01-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget, Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, Økonomiudvalget.

DM i gadefodbold for hjemløse og socialt udsatte sender ansøgning om værtsskab til Næstved Kommune. Udvalgene beslutter, om Næstved skal være værter i september 2018, herunder om det enkelte udvalg medfinansierer 66.000 kr. til arrangementet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. at Kultur- og Demokratiudvalget beslutter, at Næstved skal hjemtage værtsskabet i 2018
 2. at Kultur- og Demokratiudvalget, Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget og Økonomiudvalget medfinansierer værtsskabet med hver 66.000 kr.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune har modtaget ansøgning fra den selvejende og landsdækkende institution OM-bold (*forklaring nedenfor), der organiserer arbejdet med, at implementere idræt og anden fysisk aktivitet blandt hjemløse og udsatte.

Ansøgningen indbefatter Næstved Kommunes værtsskab til arrangementet DM 2018 i gadefodbold for hjemløse og udsatte til afvikling fra fredag den 14. september til lørdag den 15. september.

OM-bolds koncept inkluderer ugentlig fysisk bevægelse gennem gadefodbold, men også indendørs fodbold for hjemløse og udsatte, fortrinsvis voksne mænd og kvinder.

OM-bold har allerede gode relationer til Næstved Kommunes Center for Socialt Udsatte, hvor der gennem en årrække har været fodbold, for den nævnte gruppe, i et samarbejde mellem Center for Socialt Udsatte og OM-bold.

DM 2018 ønskes afviklet på en central lokation tættest mulig på Næstved Centrum, idet OM-bolds intention er, at vise, at hjemløse og socialt udsatte har adgang til at dyrke idræt, på lige fod med alle andre mennesker, i dette tilfælde gadefodbold.

Mærk Næstved visionen oplevelser, og DM i gadefodbold for hjemløse og socialt udsatte, er en velkommen mulighed for, at OM-bold kan bryde det til tider fremherskende billede af hjemløse og socialt udsattes formåen.

Center for Kultur & Borgerservice foreslår arrangementet henlagt til Bredstrædeparkeringen, hvor gadefodbold på asfalt og på to baner i august år 2012 husede et tidligere succesfuldt afviklet DM for hjemløse og socialt udsatte.

Der nedsættes en arrangementsgruppe, til varetagelse af arrangementets planlægning, med repræsentanter fra OM-bold, Center for Socialt Udsatte, Center for Kultur & Borgerservice med hjælp fra Park & Vej.

DM i gadefodbold forventes at have knapt 250 aktive deltagere fra hele Danmark, som forventes indkvarteret fra fredag til lørdag på Sjølundskolen i Næstved.

Udover de aktive boldspillere forventer OM-bold, at samarbejde med omkring 50 frivillige til varetagelse af forskellige praktiske opgaver.

DM-arrangementets økonomi har et samlet budget på 198.000 kr., der fordeles med 1/3 til hver af de tre udvalg svarende til en udgift på 66.000 kr. pr. udvalg.

Sagen har været drøftet med centrene Handicap & Psykiatri, Politik & Udvikling samt Kultur & Borgerservice, der alle støtter op om sagsfremstillingen.

Økonomiske oplysninger

Økonomiudvalgets andel foreslås finansieret af midler fra Markedsføringspuljen

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets andel finansieres inden for Center for Handicap og Psykiatris ramme.

Kultur- og Demokratiudvalgets andel foreslås finansieret af puljen til Aktivitetsmidler.

* Forklaring til udtrykket OM-bold

Hvorfor en “ombold”?

Om = udtryk for at noget skifter, ændres el. gøres forfra.

I sportssammenhænge, dømmer en dommer ombold, når en udefrakommende hændelse uhensigtsmæssigt intervenerer i spillet og forhindrer fortsat retfærdigt spil.

Implicit ligger der i begrebet, at individet er uden skyld og derfor får en ny chance eller mulighed for at fortsætte eller starte forfra.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget 26. februar

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget 27. februar

Økonomiudvalget 12. marts

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 26.02.2018

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Kultur-og Demokratiudvalget besluttede at medfinansiere værtsskabet med 66.000 kr.

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 27.02.2018

Ad 2: Godkendt.

Økonomiudvalget, 12.03.2018

Niels Kelberg var fraværende.

Økonomiudvalget bevilger 66.000 kr. i medfinansiering af værtsskabet for DM i Gadefodbold.

Bilag


Sidst opdateret den 13. marts 2018