Referat
Børne- og Skoleudvalget 26. juni 2017

Dato

26.06.2017

Tid

09.00

Sted

Rådmandshaven 20, mødelokale 2

Deltagere

Birgit Lund Terp (A),
Gunver Birgitte Nielsen (C),
Lars Hoppe Søe (B),
Marianne Olsen (A),
Michael Perch (A),
Niels True (V),
Søren Dysted (A),


79. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-4-14

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 26.06.2017

Godkendt.
80. Pædagogisk arbejdsgrundlag på dagtilbudsområdet

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 28.00.00-G01-20-17

Resume

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

På baggrund af beslutningen i Børne- og Skoleudvalget d. 5. september 2016, blev der nedsat en arbejdsgruppe, der med udgangspunkt i Børn- og Unge politikken og det nuværende arbejds- og strategigrundlag i Næstved Kommune, samt Ministeriets "Master for en styrket læreplan", har udarbejdet et pædagogisk arbejdsgrundlag for dagtilbudsområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at det pædagogiske arbejdsgrundlag på dagtilbudsområdet godkendes.

Sagsfremstilling

En arbejdsgruppe bestående af medarbejderrepræsentanter og daglige ledere fra de fire områder, samt repræsentanter fra dagplejen og Center for Dagtilbud og Skole (CDS), har udarbejdet forslag til et pædagogisk arbejdsgrundlag på dagtilbudsområdet.

Der er taget udgangspunkt i Næstved kommunes Børne- og Ungepolitik, det nuværende Arbejds- og Strategigrundlag på dagtilbudsområdet og Ministeriets "Master for en styrket pædagogisk læreplan", samt den nyeste forskning inden for området.

Overskrifterne i grundlaget er:

 • Værdier, læringssyn og børnesyn
 • Dannelse
 • Læring og udvikling
 • Legens betydning
 • Børnefællesskaber og børns deltagelsesmuligheder
 • Læringsmiljøer
 • Forældresamarbejde og forældreinddragelse
 • Didaktik
 • Overgange og sammenhænge

De væsentligste ændringer i forhold til det tidligere grundlag er:

 • beskrivelse af betydningen af begrebet dannelse, og hvordan dette begreb sammenkædes med læring og udvikling.
 • vigtigheden af leg, både som selvstændigt element og som tilgang til læring er fremhævet.
 • børnefællesskaber og deltagelsesmuligheder er vigtigt for børnenes trivsel, læring og udvikling og kan samtidig betragtes som en anden måde at få drøftet inklusionsbegrebet på.
 • læringsmiljøer har fået øget opmærksomhed og læringsmiljøet ses og drøftes i direkte sammenhæng med det børnene lærer/får mulighed for at lære.
 • forældresamarbejde og forældreinddragelse er blevet tydeligere beskrevet, således at der lægges op til, at der samarbejdes mere konkret om børnenes trivsel, udvikling og læring.
 • didaktiske overvejelser om systematisk planlægning, gennemførelse og dokumentation/evaluering, samt betydningen af faglig ledelse tæt på, er blevet tydeligere beskrevet.
 • overgange og sammenhæng får øget fokus og er vigtige elementer for barnets oplevelse af helhed.

Formålet med et pædagogisk arbejdsgrundlag på dagtilbudsområdet er at skabe de bedste rammer for børnenes trivsel, læring og udvikling på dagtilbudsområdet.

Det pædagogiske grundlag består dels af beskrivelser og uddybning af de enkelte overskrifter, dels beskrivelse af de opgaver det pædagogiske personale har i sammenhæng med disse.

For at grundlaget kan komme til at leve i områderne, er der udarbejdet en implementeringsplan, hvor en af opgaverne er, at de enkelte områder skal beskrive, hvordan grundlaget tænkes implementeret lokalt.

Desuden arbejdes der med tanker om hvilke fælles tiltag, der kan understøtte implementeringen.

Det pædagogiske arbejdsgrundlag skal ses i tæt sammenhæng med de pædagogiske læreplaner. Arbejdsgruppen er i gang med at revidere de pædagogiske læreplansskemaer på dagtilbudsområdet i Næstved, ud fra den viden der på nuværende tidspunkt er om den styrkede pædagogiske læreplan. Der afventes endelig udmelding fra regeringen om den styrkede pædagogiske læreplan og evt. ny lovgivning på området, senest i efteråret 2017.

Høringer

Det Pædagogiske arbejdsgrundlag har været sendt til høring i de 4 områdebestyrelser, dagplejens bestyrelse, samt Område-MED. Der er kommet 3 høringssvar.

Høringssvarene er vedlagt enkeltvis, og som "opsamling af høringssvar".

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen bemærkninger.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 26.06.2017

Godkendt med den tilføjelse, at implementering skal ske på den enkelte matrikel gennem områderne.

Bilag
81. Udvidelse af pladser i den private Naturinstitution "Børnehuset" Fensmark

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 28.03.04-A00-2-17

Resume

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget


Naturinstitution "Børnehuset" beliggende i Fensmark er en privat daginstitution med børn i alderen 0-6 år. Institutionen blev oprettet i oktober 2011 med en nuværende børnenormering på 12 vuggestuebørn og 24 børnehavebørn svarende til 48 børneenheder. Institutionen ønsker nu en udvidelse på 8 børneenheder enten 4 vuggestuebørn eller 8 børnehavebørn svarende til i alt 56 børneenheder.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børnetallet i den private Naturinstitution "Børnehuset" i Fensmark udvides med 8 børneenheder til ialt 56 enheder.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra den private institution Naturinstitution "Børnehuset" i Fensmark om, at udvide børnetallet fra 48 enheder til 56 enheder, en udvidelse på 8 børneenheder. Den nuværende normering er på 12 vuggestuebørn og 24 børnehavebørn. Børn fra 0 til den måned de fylder 3 år tæller som to enheder, og børn fra 3 år og til de starter i skole tæller for en enhed. Institutionen er ved opstart godkendt til at rumme de ekstra børn.

Baggrunden for ønsket om udvidelsen er, at institutionen har brug for i kortere perioder at kunne tage lidtflere børn ind. Institutionen har derfor ikke tænkt det som en permanent udvidelse, men ønsker at kunne være mere fleksibel i overgangsperioder.

Institutionen administrerer selv deres venteliste og har oplyst, at de fortsat har børn på deres venteliste.

I forhold til udvidelsen skal institutionen, i henhold til kommunens retningslinjer for oprettelse af privat institution, stille en driftsgaranti svarende til en måneds netto driftsudgift af en tilsvarende kommunal institution. Den udvidede sikkerhedsgaranti udgør 39.696 kr., som den private institution skal indsende dokumentation for inden udvidelsen kan træde i kraft.

Efter dagtilbudslovens § 19, stk. 4. kan daginstitutioner efter Kommunalbestyrelsens godkendelse driftes af private. Ansøgninger om oprettelse/udvidelse af private daginstitutioner kan kun afslås, hvis det bliver vurderet, at de ikke kan leve op til de krav, der bliver stillet fra central og kommunal plan, samt de økonomiske og bygningsmæssige krav.

Byrådet har godkendt en række kriterier, som private daginstitutioner skal leve op til. De krav, der bliver stillet til private institutioner, er i det store hele de krav, som også bliver stillet til de kommunale og selvejende institutioner. Det er Center for Dagtilbud og Skoles vurdering, at den private institution lever op til kravene i dagtilbudsloven.

Udgiften skal dækkes af det samlede budget til Dagpasning, idet der vil være tilsvarende mindre søgning til de kommunale dagtilbud.

Pladser i de private daginstitutioner, indgår ikke i den forsyningssikkerhed kommunen har for at kunne opfylde pladsgarantien. Det betyder, at i det omfang forældrene ikke selv ønsker plads i en privat daginstitution, så skal kommunen stille en plads til rådighed for forældrene. Det gælder også, hvis en privat institution bliver nedlagt eller går konkurs og dermed lukker.

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan bekræfte, at udgiften til udvidelsen af 8 børneenheder holdes inden for det samlede budget til Dagpasning.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 26.06.2017

Godkendt.

Bilag
82. Forslag til anvendelse af del af overskud på undervisningsområdet i 2016/17 til ekstraordinære renoveringer og arbejdsmiljøproblemer

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.30.08-Ø00-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Administrationen fremlægger forslag til anvendelse af 5 mio. kr. til ekstraordinære renoveringer og afhjælpning af arbejdsmiljø- og indeklimaproblemer på skolerne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender forslag til anvendelse af de 5,0 mio. kr. til renoveringer og arbejdsmiljøproblemer på skolerne.

Sagsfremstilling

Udvalget godkendte på mødet den 6. juni 2017, at overskuddet på ca. 11,0 mio. kr., der er genereret i besparelser i skoleåret 2016/17 som følge af den nye skolestruktur, skal anvendes til engangsudgifter i skoleåret 2017/18 og evt. 2018/19.

Udvalget ønskede, at anvende 5,0 mio. kr. til ekstraordinære renoveringer og arbejdsmiljø- og indeklimaproblemer på skolerne. Baggrunden for at anvende en del af beløbet til det formål er, at der midlertidigt er overført 10,0 mio. kr. fra anlæg til drift på skolerne, hvorfor der er et stort efterslæb på skolerne.

Administrationen har udarbejdet vedlagte forslag til anvendelse af engangsbeløbet på 5,0 mio. kr.

I forslaget er prioriteret midler til kendte arbejdsmiljø- og indeklimaproblemer samt andre renoveringsopgaver. I samarbejde med Center for Trafik og Ejendomme er der i prioriteringen forsøgt taget højde for, at opgaverne kan udføres udenfor sommerferieperioden uden væsentlige gener for skolen/undervisningen. Dette skyldes, at de prioriterede opgaver ikke kan nå at blive planlagt og besluttet konkret i sommerferien 2017.

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi bekræfter, at der et engangsbeløb til stede, som kan anvendes til nævnte formål

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 26.06.2017

Godkendt.

Bilag
83. Orientering om udtrædelser af skolebestyrelser i skoleåret 16/17

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 17.01.01-G01-12-15

Resume

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Orientering til udvalget om udtrædelser af skolebestyrelser i skoleåret 16/17.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til § 9 i bekendtgørelse nr. 28 af 14. januar 2014 kan en forældrerepræsentant udtræde af skolebestyrelsen, når forældrerepræsentanten skriftligt har meddelt kommunalbestyrelsen og skolebestyrelsen om sin udtræden, og når forældrerepræsentanten har modtaget en bekræftelse på sin udtræden fra kommunalbestyrelsen.

Den 26. september 2016 besluttede Børne- og Skoleudvalget, at en forælder, der ønsker at udtræde, formelt er udtrådt, når administrationen har kvitteret for modtagelsen af en skriftlig anmodning. Børne- og Skoleudvalget ønsker således en samlet orientering om udtrædelser én gang årligt.

I henhold til Børne- og Skoleudvalgets beslutning den 26. september 2016, orienteres hermed samlet om de udtrædelser, der har været i skoleåret 16/17.

Følgende er trådt ud af skolebestyrelsen på Kobberbakkeskolen:

Mette Klit, forælder på afd. Rønnebæk, udtrådt 21/8-16

Suppleant Tonny Buggild, forælder på afd. Sjølund, er indtrådt i stedet

Formand Nils Grove, forælder på afd. Sydby, udtrådt 7/2-17

Henrik Bang Andersen, forælder på afd. Uglebro, er ny formand

Næstformand Louise Jakobsen, forælder på afd. Rønnebæk og Sydby, udtrådt 7/2-17

Søren Peter Skytte, forælder på afd. Rønnebæk, er ny næstformand

Følgende er trådt ud af skolebestyrelsen på Susåskolen:

Mirja Gade Black, forælder på afd. Holsted, udtrådt 24/10-16

Suppleant Jesper Rasmussen, forælder på afd. Holsted, er indtrådt i stedet

Linda Skudnik Larsen, forælder på afd. Herlufmagle, udtrådt 11/11-16

Suppleant Mads Pagh, forælder på afd. Herlufmagle, er indtrådt i stedet

Henrik Djuurhus, forælder på afd. Glumsø, udtrådt 13/12-16

Suppleant Maj-Britt Albrechtsen, forælder på afd. Glumsø er indtrådt i stedet

Jesper Rasmussen, forælder på afd. Holsted, udtrådt 5/1-17

Suppleant Nikolai D. Jensen Næsager, forælder på afd. Holsted, er indtrådt i stedet

Lars Højbak, forælder på afd. Glumsø, udtrådt 1/5-2017

Suppleant Maria Jensen, forælder på afd. Herlufmagle er indtrådt i stedet

Følgende er trådt ud af skolebestyrelsen på Ellebækskolen:

Jakob Borring Møller, forælder på afd. Kalbyris, udtrådt 24/10-16

Suppleant Lars Nysted, forælder på afd. Kildemark, er indtrådt i stedet

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 26.06.2017

Til efterretning.
84. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-4-14

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 26.06.2017

1: Der blev spurgt ind til antal indmeldte elever i SIAA-klasser. Der er en forventning om, at antallet af elever vil stige over efteråret. Det skal fortsat baseres på frivillighed. Administrationen og skolens ledelse er opmærksom på det og følger udviklingen tæt.

2: Orientering om ansættelse af mellemledere i vakante stillinger på hhv. på Ellebækskolen og Kobberbakkeskolen. På Ellebæksskoklen, afd. Kalbyris er ansat Lotte Gensbøl.

På Kobberbakkeskolen, afd. Sct. Jørgen er ansat Kristina Bøcher.

3: Orientering om udviklingen i karaktergennemsnit på bundne prøvefag. Det ser positivt ud. Tallene sendes til udvalget. Både samlet på skoler og på matrikler.

4: Tilfredshedsundersøgelse på medarbejdere, elever og forældre bliver forelagt udvalget den 14. september 2017.

5: Møde med fælleselevråd planlægges som selvstændigt møde i september/oktober 2017.


Sidst opdateret den 26. juni 2017