Referat
Kultur- og Demokratiudvalget 8. januar 2018

Dato

08.01.2018

Tid

17.30

Sted

Mødelokale 8, Teatergade 8, 1. sal th.

Deltagere

Charlotte Roest (A),
Githa Nelander (O),
Klaus Eusebius Jakobsen (B),
Linda Frederiksen (A),
Per Sørensen (A),
Rico Carlsen (V),
Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V),


1. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-P35-32-17

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 08.01.2018

Sebastian Mylsted-Schenstrøm var fraværende.

Godkendt.
2. Valg af formand

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.10-A00-15-17

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget


Udvalget vælger formand for Kultur- og Demokratiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget vælger sin formand.

Sagsfremstilling

Byrådet har i sit møde den 12. december 2017 valgt nedenstående 7 medlemmer til Kultur- og Demokratiudvalget:

Linda Frederiksen, Socialdemokratiet

Githa Nelander, Dansk Folkeparti

Klaus Eusebius Jakobsen, Radikale Venstre

Per Sørensen, Socialdemokratiet

Charlotte Roest, Socialdemokratiet

Sebastian Mylsted-Schenstrøm, Venstre

Rico Carlsen, Venstre

Udvalget vælger selv sin formand. Ethvert medlem af udvalget er forpligtet til at modtage valg.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 22, stk. 1.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 08.01.2018

Sebastian Mylsted-Schenstrøm var fraværende.

Linda Frederiksen blev valgt som formand.
3. Valg af næstformand

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.10-A00-15-17

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget


Udvalget vælger næstformand for Kultur- og Demokratiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget vælger sin næstformand.

Sagsfremstilling

Byrådet har i sit møde den 12. december 2017 valgt nedenstående 7 medlemmer til Kultur- og Demokratiudvalget:

Linda Frederiksen, Socialdemokratiet

Githa Nelander, Dansk Folkeparti

Klaus Eusebius Jakobsen, Radikale Venstre

Per Sørensen, Socialdemokratiet

Charlotte Roest, Socialdemokratiet

Sebastian Mylsted-Schenstrøm, Venstre

Rico Carlsen, Venstre

Udvalget kan vælge en næstformand. Næstformanden varetager i formandens midlertidige fravær dennes opgaver.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 08.01.2018

Sebastian Mylsted-Schenstrøm var fraværende.

Klaus Eusebius Jakobsen blev valgt som næstformand.
4. Forslag til mødeplan

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.04-P00-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget

Byrådet godkendte sin mødeplan den 12. december 2017. Kultur- og Demokratiudvalget fastsætter selv sin mødeplan og forslag til mødeplan fremlægges derfor til udvalgets godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

  1. udvalget godkender forslag til mødeplan for 2018
  2. udvalget godkender foreløbigt forslag til mødeplaner for 2019-2021

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i sit møde den 12. december 2017 sin mødeplan for 2018-2021.

Forslaget til politisk mødeplan er lagt ud fra princippet, at møderne afholdes i en 4-ugers kadence således:

Uge 1: Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, Teknisk Udvalg, Kultur- og Demokratiudvalget

Uge 2: Plan- og Erhvervsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Uge 3: Økonomiudvalget

Uge 4: Byrådet

Endvidere er der i forslaget taget højde for personsammenfald i udvalgene samt anden mødeaktivitet i udvalgs-, regions- og KL-regi.

Fagudvalgene fastsætter selv deres mødeplan.

På grundlag af ovenstående har administrationen udarbejdet følgende forslag til mødeplan for Kultur- og Demokratiudvalget for 2018:

Mødetidspunkt kl. 15.00-18.00.

Mødested: Som udgangspunkt i Teatergade 8, mødelokale 8, 1. sal.

I det efterfølgende punkt på dagsordenen vedr. introduktionsforløb drøfter udvalget forslag til, hvordan møder kan henlægges til andre lokaler/matrikler i forbindelse med introduktion til virksomhederne på området (er lagt ind i mødeplanen nedenfor).

Mandag den 8. januar

Mandag den 29. januar

Mandag den 26. februar (Næstved Bibliotek og Borgerservice)

Mandag den 3. april (Grønnegades Kaserne Kulturcenter, inkl. Talentskolen og Børnekulturhuset)

Mandag den 7. maj (Næstved Musikskole)

Mandag den 4. juni (Rønnebæksholm)

Mandag den 13. august

Mandag den 3. september

Mandag den 1. oktober

Mandag den 29. oktober

Mandag den 26. november

Udvalgets medlemmer er allerede mødeindkaldt efter ovenstående forslag for 2018. Mødeindkaldelser i outlook opdateres, såfremt udvalget har ændringer til forslaget.

Udvalget godkender foreløbigt mødeplanerne for 2019-2021. Mødeplanen for det enkelte år vil blive fremlagt til udvalgets godkendelse i efteråret forud for planens ikrafttræden.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 8, stk. 1.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 08.01.2018

Sebastian Mylsted-Schenstrøm var fraværende.

Ad 1-2: Godkendt.

Bilag
5. Udvalgsmedlemmernes ønsker og visioner for området

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-A00-53-17

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget

Kultur- og Demokratiudvalget anbefales at drøfte ønsker og visioner for udvalgets politiske områder.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Demokratiudvalgets drøfter ønsker og visioner for området.

Sagsfremstilling

Som grundlag for Kultur- og Demokratiudvalgets arbejde de næste 4 år, bidrager de enkelte udvalgsmedlemmer med egne ønsker, forventninger og visioner for arbejdet i udvalget. Udvalget drøfter derefter mulige fokuspunkter for 2018-2021.

Til orientering og inspiration er vedlagt et oplæg til drøftelse fra Kulturudvalgets møde den 11. december 2017, hvor udvalget netop drøftede mulige fokuspunkter for den kommende valgperiode og overdragelse til Kultur- og Demokratiudvalget.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 08.01.2018

Sebastian Mylsted-Schenstrøm var fraværende.

De enkelte medlemmer fremlagde ønsker for arbejdet de kommende år. Administrationen samler op på udvalgets drøftelse, som indgår i det politiske arbejde resten af året.

Bilag
6. Drøftelse af arbejdsform i udvalget

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-A00-54-17

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget

Kultur- og Demokratiudvalget anbefales at drøfte arbejdsformen i det kommende udvalgsarbejde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Demokratiudvalget drøfter arbejdsformen i det kommende udvalgsarbejde.

Sagsfremstilling

Det anbefales, at udvalgsmedlemmerne fremlægger ønsker til arbejdsformen i Kultur- og Demokratiudvalget.

Direktør Hanne Dollerup vil som oplæg til drøftelsen kort orientere om de generelle rammer og muligheder for det politiske udvalgsarbejde.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 08.01.2018

Sebastian Mylsted-Schenstrøm var fraværende.

Arbejdsformen i udvalget blev drøftet.
7. Drøftelse af udvalgsmedlemmernes rolle

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-A00-56-17

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget

Kultur- og Demokratiudvalget anbefales at drøfte udvalgsmedlemmernes rolle.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Demokratiudvalget drøfter udvalgsmedlemmernes rolle.

Sagsfremstilling

I forlængelse af udvalgets drøftelse af arbejdsform, anbefales det, at udvalgsmedlemmernes rolle drøftes.

Centerchef Kim Dawartz orienterer kort som oplæg til drøftelsen.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 08.01.2018

Sebastian Mylsted-Schenstrøm var fraværende.

Udvalgsmedlemmernes rolle blev drøftet.
8. Præsentation af udvalgets ansvarsområde

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-A00-55-17

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget


Kultur- og Demokratiudvalget orienteres om udvalgets politiske ansvarsområde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Demokratiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Centerchef Kim Dawartz præsenterer det politiske ansvarsområde under Kultur- og Demokratiudvalget.Udvalget orienteres bl.a. om styrelsesvedtægten, lovgivning på området, den økonomiske ramme, politikker, strategier samt udfordringer på området.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 08.01.2018

Sebastian Mylsted-Schenstrøm var fraværende.

Til efterretning.

Præsentationen gennemgået på mødet vedlægges referatet.

Bilag
9. Drøftelse af introduktionsforløb i Kultur- og Demokratiudvalget

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-P00-12-17

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget

Kultur- og Demokratiudvalget skal i denne sag drøfte, hvorledes udvalget ønsker at introduktionen til udvalgets ansvarsområde skal ske i det første halvår af 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter introduktion til virksomhederne det første halvår af 2018.

Sagsfremstilling

En del af introduktionen til udvalgets ansvarsområder vil være at komme rundt og se virksomhederne, møde virksomhedslederne og få indblik i det de arbejder med. Det vil også være anledning til at drøfte kulturpolitikkens udfoldelse.

På den baggrund foreslår administrationen, at udvalget i 1. halvår af 2018 afholder nogle af udvalgsmøderne i virksomhederne under udvalgets område, og at der på første halvdel af disse møder bliver givet en introduktion til den pågældende virksomhed. Administrationen har indarbejdet besøg på virksomhederne i forslag til mødeplan for 2018 jf. sag nr. 4:

Mandag den 26. februar - Næstved Bibliotek og Borgerservice

Mandag den 3. april - Grønnegades Kaserne Kulturcenter, inkl. Talentskolen og Børnekulturhuset

Mandag den 7. maj - Næstved Musikskole

Mandag den 4. juni - Rønnebæksholm

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 08.01.2018

Sebastian Mylsted-Schenstrøm var fraværende.

Udvalget godkendte at afholde udvalgmøderne på virksomhederne, som foreslået i sagsfremstillingen.
10. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-P35-32-17

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 08.01.2018

Sebastian Mylsted-Schenstrøm var fraværende.

1: På det kommende udvalgsmøde fremlægges bl.a. følgende sager:

- Fordeling af anlægsmidler

- Kulturpolitikken

- Vandkulturhuset

- Holmegaardsprojektet

2: Der er udsendt invitation til Sport Awards 1. marts 2018 i Herlufsholm Idrætscenter

3: Der blev spurgt ind til Holmegaard fodboldklub. Punktet tages op i forbindelse med sagen om fordeling af anlægsmidler på næste møde.

4: Status vedr. hærværk på biblioteker blev givet. Administrationen følger yderligere op. Når redegørelse modtages sendes den til udvalgsmedlemmerne.


Sidst opdateret den 9. januar 2018