Referat
Kultur- og Demokratiudvalget 29. januar 2018

Dato

29.01.2018

Tid

15.00

Sted

Mødelokale 8, Teatergade 8, 1. sal th.

Deltagere

Charlotte Roest (A),
Githa Nelander (O),
Klaus Eusebius Jakobsen (B),
Linda Frederiksen (A),
Per Sørensen (A),
Rico Carlsen (V),
Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V),


11. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-P35-32-17

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 29.01.2018

Sag 21 udsat, herefter godkendt.
12. Orientering om Museum Sydøstdanmark

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 19.03.00-G01-3-18

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget

Udvalget orienteres om Museum Sydøstdanmark, herunder den aktuelle kvalitetsvurderingsrapport samt museets kommende aktiviteter.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Demokratiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Slots- og Kulturstyrelsen afsluttede i december 2017 deres kvalitetsvurderingsrapport vedrørende Museum Sydøstdanmark. Rapporten er vedlagt sagen som bilag.

Det er første gang, at Slots- og Kulturstyrelsen gennemfører en kvalitetsvurdering af Museum Sydøstdanmark siden museet opstod i 2013 som en fusion af Næstved Museum, Køge Museum og Sydsjællands Museum.

På mødet vil Museumsdirektør Keld Møller Hansen orientere om kvalitetsvurderingsrapporten foruden museets generelle virke og planlagte aktiviteter for 2018 og de følgende år.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 29.01.2018

Til efterretning.

Bilag
13. Orientering om Det Ny Holmegaard

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.00.00-G01-3-18

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget


Udvalget orienteres om projektet Det Ny Holmegaard, herunder status og den kommende proces.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Demokratiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Kulturudvalget og Økonomiudvalget bad i 2013 administrationen i Næstved Kommune og Museum Sydøstdanmark om at udarbejde et forslag til et oplevelses- og formidlingssted i bygningerne i det tidligere Holmegaard Glasværk. Siden har der været arbejdet på at udvikle indhold, finansiering og drift.

Projekt Det Ny Holmegaards ambitiøse vision er at genindføre kunsthåndværkets viden, æstetik og kvalitet i den danske kultur.

I det historiske miljø på og omkring Holmegaard Glasværk skabes et sted, hvor forskning, formidling, kunst og historie går hånd i hånd med udvikling af erhvervsliv og lokalsamfund.

I partnerskab med ledende danske kunstindustrielle virksomheder samt kultur- og uddannelsesinstitutioner vil projektet løfte den danske designtradition op på et niveau, som den ikke har haft siden 1950’erne og 1960’erne.

Det Ny Holmegaard kommer til at vise, hvordan forståelse for og brug af kulturarven på én og samme tid kan give viden om historien og inspiration til at forme fremtiden.

Projektet bliver et banebrydende eksempel på levende kultur- og bygningsarv, en historisk fusion mellem fortid og fremtid - og kilde til nytænkning og innovation (se bilag 1, Sammenfatning af prospekt).

Med den sidste donation i december 2017 er det nu muligt at anvise finansiering på 103 mio. kr. til projekt Det Ny Holmegaard.

Centerchefen for Kultur og Borgerservice vil på mødet give en status og orientere om projektets bærende elementer, anlægsfinansieringen og den efterfølgende drift.

Udvalget vil på sit møde d. 26. februar få forelagt en beslutningssag om Det Ny Holmegaards realisering.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 29.01.2018

Til efterretning.

Bilag
14. Anlægsoversigt 2018 - frigivelse af besluttede prioriteringer

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget

Kultur- og Demokratiudvalget træffer beslutning om at frigive besluttede anlægsbeløb 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Demokratiudvalget:

 1. frigiver 1 mio. kr. til Kultur- og Forsamlingshuspuljen
 2. frigiver 350.000 kr. til Sansoteket i Glumsø
 3. i øvrigt tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Anlægsbudgettet for 2018 indeholder udvalgets prioriterede anlæg. Af disse skal anlægsbudget til Vandkulturhus behandles i særskilt sag. De øvrige frigives af Kultur- og Demokratiudvalget, som træffer beslutning om anvendelse af det afsatte rådighedsbeløb.

Kultur- og Forsamlingshuspuljen

Kulturudvalget har prioriteret 1 mio. kr. til Forsamlings- og Kulturhuse i 2018. Baggrund for puljen var en udredning vedr. forsamlingshuse, som Kulturudvalget traf beslutning om den 23. marts 2015.

Kultur- og Demokratiudvalget anmodes om at frigive anlægsbeløbet på 1. mio. kr., så der i lighed med tidligere år kan søges og ydes tilskud fra puljen.

Sansoteket i Glumsø

Kulturudvalget besluttede i 2017 at benytte afsatte 350.000 kr. til Sansoteket i Glumsø til andet formål. De besluttede endvidere at være sindet at prioritere tilskud til Sansoteket på 350.000 kr. af ikke prioriterede midler i 2018.
Medfinansiering er nu meddelt og opnået fra henholdsvis Lokale og Anlægsfonden med 180.000 kr. og fra Erhvervsstyrelsen, efter indstilling fra LAG Sydsjælland, med 461.000 kr.

Det samlede budget for anlægsarbejdet "Samlingsstedet Sansoteket ved Glumsø Bibliotek" er på 990.000 kr. til etablering af legeredskaber, bænk, siddepullert, belægning og grus samt montering.

Udvalget anmodes om at frigive anslægsbeløbet på 350.000 kr., så projektet kan starte.

Kunstgræsbane ved Fladsåhallen

Kulturudvalget besluttede at afsætte 3 mio. kr. af midlerne til Facilitetsplanen på deres møde den 12. juni 2017 til kunstgræsbane ved Fladsåhallen. Den resterende finansiering skal rejses af fodboldklubben FK Sydsjælland 05, som administrationen har møde med den 22. januar 2018 og FK Sydsjælland 05 har indsamlet 525.000 kr.
Der fremlægges en sag om frigivelse af dette beløb på et kommende møde.

Ikke prioriterede midler

De ikke prioriterede anlægsmidler udgør herefter 800.000 kr. til Renovering af eksisterende faciliteter og 650.000 kr. til Facilitetsplan.

Der fremlægges en sag for Kultur- og Demokratiudvalget på samme møde som denne sag, hvor udvalget kan komme med tilkendegivelse af prioritering af projekter i forhold til de ikke prioriterede midler på i alt 1.450.000 kr.

Supplerende oplysninger

Administrationen har spurgt Holmegaard Glasværks Boldklub om status på deres indsamling til anlæg af kunstgræsbane. De har oplyst at de pr. 31/12-2017 har indsamlet og fået tilsagn fra fonde og privatpersoner på samlet 328.495 kr. De har endvidere søgt LAG Sydsjælland om 650.000 kr. til bl.a. lysanlæg. Tilskud fra LAG Sydsjælland kan maks udgøre halvdelen af det ansøgte beløb.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 29.01.2018

Ad 1-2: Godkendt.

Ad 3: Til efterretning.

Bilag
15. Anlægsbudget 2018 - tilkendegivelse af prioriteringer

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget

Udvalget kan komme med tilkendegivelser af prioritering af restbeløbet på anlægsbudgettet for 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Demokratiudvalget drøfter og tilkendegiver, hvad de ikke prioriterede anlægsmidler skal bruges til.

Sagsfremstilling

Af det samlede anlægsbudget for 2018 resterer der 1.450.000 kr., som ikke er prioriteret.

Administrationen fremlægger sagen for Kultur- og Demokratiudvalget med henblik på at få udvalgets tilkendegivelser af, hvad dette beløb skal bruges til. Samling af indlæg på Kulturudvalgets budgetblog 2018 er vedlagt som bilag.

Administrationen vil på baggrund af udvalgets tilkendegivelser på mødet fremlægge en sag til udvalgets beslutning.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 29.01.2018

Prioritering af anlægsmidler besluttes på næste møde.

Bilag
16. Udpegning til bestyrelsen for Herlufsholm Idrætscenter

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 04.04.00-A30-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Udpegning til bestyrelsen i Herlufsholm Idrætscenter.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der træffes beslutning om udpegning af et medlem til bestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den 9. januar 2018 besluttede Byrådet at anmode Kultur- og Demokratiudvalget om at indstille udpegninger til en række bestyrelser til Byrådets endelige godkendelse. En af disse udpegninger er til bestyrelsen i Herlufsholm Idrætscenter.

Ifølge vedtægterne kan Næstved byråd udpege 1-2 medlemmer til bestyrelsen for Herlufsholm Idrætscenter.

Lovgrundlag

Vedtægter for Den Selvejende Institution Herlufsholm Idrætscenter, § 7.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Byrådet

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 29.01.2018

Kultur- og Demokratiudvalget indstiller Per Sørensen (A) og Rico Carlsen (V) til bestyrelsen.

Bilag
17. Udpegning til bestyrelsen for Herlufmagle-Hallen

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 04.04.00-A30-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Udpegning til bestyrelsen i Herlufmagle-Hallen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der træffes beslutning om udpegning.

Sagsfremstilling

Den 9. januar 2018 besluttede Byrådet at anmode Kultur- og Demokratiudvalget om at indstille udpegninger til en række bestyrelser til Byrådets endelige godkendelse. En af disse udpegninger er til bestyrelsen i Herlufmagle-Hallen.

Ifølge vedtægterne kan 2 bestyrelsesmedlemmer udpeges af og blandt medlemmerne af Næstved Byråd.

Lovgrundlag

Vedtægter for Den Selvejende Institution Herlufmagle-Hallen, § 7.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Byrådet

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 29.01.2018

Kultur- og Demokratiudvalget indstiller Cathrine Riegels Gudbergsen (V) og Githa Nelander (O) til bestyrelsen.

Bilag
18. Udpegning til bestyrelsen for Vesthallen

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 04.04.00-A30-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Udpegning til bestyrelsen i Vesthallen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der træffes beslutning om udpegning.

Sagsfremstilling

Den 9. januar 2018 besluttede Byrådet at anmode Kultur- og Demokratiudvalget om at indstille udpegninger til en række bestyrelser til Byrådets endelige godkendelse. En af disse udpegninger er til bestyrelsen i Vesthallen.

Ifølge vedtægterne kan Næstved Byråd udpege 1 medlem til Vesthallens bestyrelse.

Lovgrundlag

Vedtægter for Den Selvejende Institution Vesthallen, § 12.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Byrådet

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 29.01.2018

Kultur- og Demokratiudvalget indstiller Elmer Jacobsen (V) til bestyrelsen.

Bilag
19. Udpegning til bestyrelsen for Glumsø Biograf og Kulturhus

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.02.00-A30-83-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Udpegning til bestyrelsen i Glumsø Biograf og Kulturhus.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der træffes beslutning om udpegning.

Sagsfremstilling

Den 9. januar 2018 besluttede Byrådet at anmode Kultur- og Demokratiudvalget om at indstille udpegninger til en række bestyrelser til Byrådets endelige godkendelse. En af disse udpegninger er til bestyrelsen i Glumsø Biograf og Kulturhus.

Ifølge vedtægterne udpeger Næstved Byråd 1 medlem til bestyrelsen.

Lovgrundlag

Vedtægter for Glumsø Biograf og Kulturhus, § 6.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Byrådet

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 29.01.2018

Kultur- og Demokratiudvalget indstiller Linda Frederiksen (A) til bestyrelsen.

Bilag
20. Udpegning til bestyrelsen for LAG Sydsjælland

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.16.00-A30-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Udpegning til bestyrelsen i LAG Sydsjælland.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der træffes beslutning om udpegning.

Sagsfremstilling

Den 9. januar 2018 besluttede Byrådet at anmode Kultur- og Demokratiudvalget om at indstille udpegninger til en række bestyrelser til Byrådets endelige godkendelse. En af disse udpegninger er til bestyrelsen i LAG Sydsjælland.

Ifølge vedtægterne udpeges 1 medlem blandt medlemmerne af Næstved Byråd til bestyrelsen.

Lovgrundlag

Vedtægter for LAG Sydsjælland, § 9.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Byrådet

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 29.01.2018

Kultur- og Demokratiudvalget indstiller Elmer Jacobsen (V) til bestyrelsen.

Bilag
21. Udpegning til Advisory Board - Arena Næstved

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 04.04.00-A30-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Udpegning af medlemmer til Advisory Board.

Indstilling

Administrationen indstiller, at formanden for Kultur- og Demokratiudvalget og Centerchef for Kultur og Borgerservice udpeges som medlemmer af Advisory Board.

Sagsfremstilling

Den 9. januar 2018 besluttede Byrådet at anmode Kultur- og Demokratiudvalget om at indstille udpegninger til en række bestyrelser til Byrådets endelige godkendelse.

Næstved Kommune udpeger 2 medlemmer til Advisory Board, som er nedsat af Arena Næstveds bestyrelse.

Arena Næstveds bestyrelse fastsætter bestemmelser om formål, opgaver og virke for Advisory Board.

Lovgivning

Vedtægterne for den selvejende institution Arena Næstved, § 5.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Byrådet

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 29.01.2018

Udsat.

Bilag
22. Udpegning til bestyrelsen for Ensemble Storstrøm

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.03.05-A30-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Udpegning til bestyrelsen i Ensemble Storstrøm.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der træffes beslutning om udpegning.

Sagsfremstilling

Kultur- og Demokratiudvalget indstiller udpegninger til en række bestyrelser til Byrådets endelige godkendelse. En af disse udpegninger er til bestyrelsen i Ensemble Storstrøm.

Ifølge vedtægterne udpeges et medlem af hjemstedskommunen, Guldborgsund, og et til to medlemmer udpeges af aftalekommunerne, Lolland, Vordingborg, Faxe og Næstved Kommuner.

Lovgrundlag

Vedtægter for Ensemble Storstrøm, § 4.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Byrådet

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 29.01.2018

Kultur- og Demokratiudvalget indstiller Klaus Eusebius Jakobsen (B) til bestyrelsen.

Bilag
23. Genåbning af selvbetjent åbningstid på biblioteker

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 21.01.20-G01-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget

Den selvbetjente åbningstid har været indskrænket på visse biblioteker i en periode grundet uro og hærværk. Sagen skitserer mulige scenarier for genåbning af selvbetjent åbningstid.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Demokratiudvalget anbefaler genindførelse af den selvbetjente åbningstid snarest muligt

A: som skitseret i scenarie 1

B: som skitseret i scenarie 2

C: som skitseret i scenarie 3a og beslutter at afsætte 500.000 kr. i 2018 til vagtpersonale, overvågning og højtaler. Ordningen evalueres 1. august 2018.

D: som skitseret i scenarie 3b og beslutter at afsætte 375.000 kr. i 2018 til vagtpersonale, overvågning og højtaler. Ordningen evalueres 1. august 2018.

Sagsfremstilling

I det seneste halve år har der været en kraftig stigning i uro og hærværk i den selvbetjente åbningstid på enkelte biblioteker. Uro- og hærværksmagerne er primært unge i alderen 12-17 år.

Det har i den forbindelse været nødvendigt, fra 1. december 2017, at lukke den selvbetjente tid, når den betjente tid lukker sidst på eftermiddagen, på bibliotekerne i Næstved og Fuglebjerg. Den 3. januar 2018 blev det også nødvendigt at lukke den selvbetjente tid, når den betjente tid lukker sidst på eftermiddagen i Fensmark.

Næstved Bibliotek og Borgerservice har været i dialog med politi, SSP og internt med kommunens sikkerhedsansvarlige samt Center for Trafik og Ejendomme.

Det er besluttet, at selvbetjent åbningstid udenfor den betjente åbningstid skal genåbnes på Næstved og Fuglebjerg biblioteker pr. 19. februar 2018 og på Fensmark Bibliotek pr. 5. marts 2018.

Scenarier for genåbning

Næstved Bibliotek og Borgerservice har udarbejdet et notat, som er vedlagt som bilag. I notatet skitseres følgende mulige scenarier for genåbning af den selvbetjente åbningstid:

Scenarie 1:

Der åbnes som planlagt den hhv. den 19. februar (Næstved og Fuglebjerg) og 5. marts (Fensmark) og bibliotekerne forholder sig afventende for at se, om lukningsperioden har haft nogen effekt.

Scenarie 2:

Åbningstiden indskrænkes til kl. 20 søndag-torsdag og kl. 18 fredag-lørdag og aldersgrænsen hæves til 18 år.

Scenarie 3a:

Der ansættes vagtpersonale på Næstved Bibliotek og åbningstiderne ændres, så der lukkes kl. 17 fredag-søndag på alle biblioteker. Vagtpersonalet holder også øje med overvågningen af lokalbibliotekerne og kører derud i forbindelse med uro. De kan forinden råbe uromagerne an via højttalersystemet.

Estimeret ekstraudgift ca. 420.000 kr årligt. Dertil kommer engangsinvesteringer i ekstra overvågningskameraer og højttaler ca. 75.000 kr. I alt ekstraudgifter første år ca. 500.000 kr.

Scenarie 3b:

Indskrænkning af åbningstiden mandag-torsdag til kl. 20. Ellers samme som ovenfor. Vagtdækning kl. 17-20 mandag-torsdag og 14-17 lørdag.

Årlige ekstraudgifter beløber sig til ca. 300.000 kr. Engangsinvesteringerne er de samme, så første års ekstraudgifter vil være ca. 375.000 kr.

Såvel Næstved Bibliotek og Borgerservice som Center for Kultur og Borgerservice anbefaler scenarie 3a eller 3b.

Såfremt Kultur- og Demokratiudvalget beslutter at anbefale scenarie 3a eller 3b, anbefaler Center for Kultur og Borgerservice, at løsningen finansieres af ikke disponerede midler indenfor områderne ”Andre Kulturelle opgaver” og ”Generel styrkelse af Fritidsområdet”.

Borgerinddragelse

Politiet og SSP har afholdt borgermøder med de pågældende lokalråd. Derudover er der planlagt borgerinddragelsesmøder i Fuglebjerg og Fensmark.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi forudsætter, at eventuelle merudgifter til scenarie 3a eller 3b afholdes inden for området, som foreslået i sagen.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 29.01.2018

C: Godkendt, med bemærkning om, at der fortsat arbejdes med forebyggelse.

Bilag
24. Forslag til tidsplan for kulturpolitik

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.00.00-G01-37-15

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget

Sagen orienterer om den forudgående proces med at udvikle en selvstændig kulturpolitik for Næstved Kommune og fremlægger forslag til tidsplan for den kommende proces.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. at udvalget drøfter og træffer beslutning om tidsplan, herunder spørgsmålet om yderligere borgerinddragelse.
 2. at udvalget vælger forslag nr. 2 ang. tidsplan.

Sagsfremstilling

Baggrund
Arbejdet med kulturpolitikken blev igangsat i 2016, men processen blev blandt andet forlænget på grund af udvalgets omfattende involvering i øvrig borgerinddragelse. Det tidligere Kulturudvalg besluttede den 3. april 2017 at fokusere på andre sager resten af byrådsperioden og overdrage politikudviklingen til det nye udvalg. Det var vurderingen, at det ville være mest hensigtsmæssigt og dermed sikre Kultur- og Demokratiudvalget størst muligt ejerskab til politikken fremover.

I dag findes der en Kultur- og fritidspolitik fra 2007.

Administrationen arbejder aktuelt på et udkast til en selvstændig kulturpolitik på baggrund af den forudgående proces med det tidligere Kulturudvalg.

Processen har kort fortalt bestået af nedenstående punkter, som blev gennemført med henblik på at inspirere politikerne og kvalificere politikken:

 • Offentlige dialogmøder med deltagelse af politikere i Tappernøje, Glumsø og Næstved
 • En brugerundersøgelse om børn og forældres kulturforbrug
 • Ungdomsskoleelever har lavet interviews med andre unge om deres ønsker
 • Opslag på facebook, hvor borgere har kunnet byde ind med forslag m.m.
 • Drøftelser i udvalget om politikkens mulige overordnede retning
 • Workshop mellem Kulturudvalget og kredsen af kulturledere
 • Feedback fra kulturlederne på udkast til politik
 • Dialogmøder mellem Center for Kultur- og Borgerservice og de øvrige centerchefer samt Direktionen i Næstved Kommune (efterår/vinter 2017)

Forslag til tidsplan

Herunder to forskellige forslag til tidsplan - afhængigt af, hvornår sagen lægges op på Byrådets temamøde.

De to forslag er lavet under den forudsætning, at der ikke foretages yderligere borgerinddragelse i processen - udover den offentlige høringsfase. Ligeledes tænkes Landdistriktsudvalget, Fritidsudvalget og lokalrådene at bidrage til politikken i den offentlige høringsfase.

Ønsker Kultur- og Demokratiudvalget yderligere inddragelse, kunne det med fordel være i løbet af marts, hvor udvalget ikke har møde.

Administrationen anbefaler forslag 2, da det giver udvalget bedst mulighed for arbejde grundigt med politikudvikling.

Forslag 1

Februar: 1. udkast til en politik drøftes i Kultur- og Demokratiudvalget (udvalgsmødet 26. februar)

Marts: Revideret 2. udkast drøftes på Temamøde i Byrådet (19. marts)

April : Evt. revideret 3. udkast i Kultur- og Demokratiudvalget (udvalgsmødet 3. april)

April - Maj: Offentlig høringsfase ca. 1 måned

Maj: Orientering om høringssvar (udvalgsmødet 7. maj)

Juni: Revideret 4. udkast i Kultur- og Demokratiudvalget på baggrund af høringssvar (udvalgsmødet 4. juni)

Juni: Behandling i Byrådet (26. juni)

Forslag 2

Februar: 1. udkast til en politik drøftes i Kultur- og Demokratiudvalget (udvalgsmødet 26. februar)

Marts: Evt. feedback fra kredsen af kulturledere

April: Revideret 2. udkast i Kultur- og Demokratiudvalget (udvalgsmødet 3. april)

April: Revideret 3. udkast drøftes på Temamøde i Byrådet (16. april)

Maj: Evt. revideret 4. udkast i Kultur- og Demokratiudvalget (udvalgsmødet 7. maj)

Maj - Juni: Offentlig høringsfase ca. 1 måned

Juni: Orientering om foreløbige høringssvar (udvalgsmødet 4. juni)

August: Høringssvar og revideret 5. udkast i Kultur- og Demokratiudvalget (udvalgsmødet 13. august)

August: Behandling i Byrådet (28. august)

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 29.01.2018

Sebastian Mylsted-Schenstrøm var fraværende.

Ad 1: Drøftet

Ad 2: Godkendt.
25. Orientering om Egnsteaterets aktivitetsplan og budget 2018

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.01.02-S55-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget

Sagen skitserer aktivitetsplan og budget i 2018 for Dansk Rakkerpak - Næstveds internationale egnsteater. Indledende gives en kort introduktion til egnsteateret.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune har fra 2017 og fire år frem indgået aftale med Dansk Rakkerpak om at være hele kommunens egnsteater. Kommunen yder årligt et tilskud til teaterets drift på 3 mio. kr. og indhenter på den baggrund ca. 1,1 mio. kr. i refusion fra Kulturministeriet.

Et egnsteater skal i henhold til loven leve op til krav om en vis kvalitet og professionalisme. Ifølge aftalen med kommunen skal teateret, som det primære formål, årligt producere to nye scenekunstforestillinger. Teateret opfører ca. 66 forskellige forestillinger om året, og er forpligtet på at komme rundt i hele kommunen. Teateret arbejder i forlængelse af en folkelig teatertradition, der henvender sig bredt til en mangfoldighed af publikums- og aldersgrupper. Teateret har speciale i gadeteater og har et særligt fokus på også at skabe scenekunst for børn og unge.

Teateret har forpligtet sig på en række andre aktiviteter, som fremgår af aftalen. Denne er vedlagt som bilag til udvalgets orientering.

Helt overordnet er det administrationens vurdering, at teateret har haft succes med at få fast base på Grønnegades Kaserne Kulturcenter i Næstved og allerede udgør en markant berigelse af kommunens kulturliv.

Aktivitetsplan

Dansk Rakkerpak har for 2018 fremsendt aktivitetsplan og budget, godkendt af bestyrelsen. Næstved Kommune er den tilsynførende myndighed, som godkender budget og regnskab.

Teateret producerer i 2018 to nye forestillinger: en gadeteaterforestilling for voksne og børn fra 6 år, og en indendørs forestilling for de 1½ - 6-årige og deres voksne. Der afvikles syv andre produktioner, som også er teaterets egne samt et gæstespil.

Konceptet Kultursuppe, der blev udviklet i 2017, gentages seks gange i 2018 med nyt indhold. Ligeledes vil der igen blive holdt juletræsfest med Faster Cool (som er teaterets særlige børnefigur).

Teateret deltager i Kulturnat, laver juleudstilling og arrangerer børneteater-brunch i samarbejde med Næstved Teater seks gange om året.

Derudover er der i løbet af året en række aktiviteter i teatersalen, når den lånes/lejes ud til andre aktører som fx Næstved Teater, Talentskolen og børnekulturkonsulenten.

I 2017 arrangerede teateret, i samarbejde med Grønnegades Kaserne Kulturcenter, en prøve på en international gadeteaterfestival med 13 forestillinger i Næstved under navnet Street Cut. I august 2018 er det ambitionen at opnå 20 forestillinger. Festivalen er ikke en del af egnsteateraftalen, hvorfor teateret skal indhente eksterne midler til arrangementet.

Teateret har som specielt fokusområde i 2018 at komme mere ud i kommunen og finde gode samarbejdspartnere lokalt. Aktivitetsplanen er vedlagt som bilag.

Budget 2018

Hovedposter fra budget 2018 (er vedlagt som bilag):

 • Lønomkostninger 2,2 mio. kr.
 • Administrationsomkostninger 0,25 mio. kr.
 • Lokaleomkostninger 0,35 mio. kr.
 • Salg af forestillinger 1,2 mio. kr.

Teateret kalkulerer med et underskud på 0,2 mio. kr. i 2018, da der i regnskabet for 2017 forventes et større overskud. Teaterets ledelse har oplyst, at dette skyldes en medbragt indtægt fra projektstøtteudvalget for Scenekunst, stor turnéaktivitet og påholdenhed med forbrug pga. udskiftning i administrationen. Det forventes, at overskuddet i 2018 kan investeres i en tiltrængt ny bil til teaterets virksomhed.

Administrationen kan godkende budget og aktivitetsplan.

Administrationen forventer at holde et dialogmøde med teateret primo 2018.

Lovgrundlag

Lov om scenekunst.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 29.01.2018

Sebastian Mylsted-Schenstrøm var fraværende.

Til efterretning.

Bilag
26. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-P35-32-17

Sagsfremstilling

 1. Kommende punkter
  - Kulturpolitikken
  - Vandkulturhuset
  - Opfølgning på visioner og ønsker
  - Holmegaardsprojektet
  - Mv.
 2. Invitation til Landdistrikternes fællesråds årsmøde (2 bilag)
 3. Henvendelse fra Klaus Eusebius Jakobsen vedr. Borgerinddragelse
 4. Invitation til Bibliotekspolitisk Topmøde 2018

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 29.01.2018

Sebastian Mylsted-Schenstrøm var fraværende.

1: Til efterretning.

2: Til efterretning.

3: Drøftet.

4: Deltagelse blev drøftet.

5: Udvalget overvejer om det er muligt at deltage i Folkemøde på Bornholm.

Bilag


Sidst opdateret den 30. januar 2018