Referat
Kultur- og Demokratiudvalget 26. februar 2018

Dato

26.02.2018

Tid

15.00

Sted

Næstved Bibliotek og Borgerservice, Kvægtorvet 4-6, Salen på 1. sal

Deltagere

Charlotte Roest (A),
Githa Nelander (O),
Klaus Eusebius Jakobsen (B),
Linda Frederiksen (A),
Per Sørensen (A),
Rico Carlsen (V),
Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V),


27. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-P35-32-17

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 26.02.2018

Godkendt.
28. Orientering om Bibliotek og Borgerservice

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-A00-57-17

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget

Udvalget introduceres til området Bibliotek og Borgerservice.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Demokratiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

På mødet vil bibliotekschefen introducere Kultur- og Demokratiudvalget til bibliotekernes virke og opgaver og redegøre for fire bærende temaer i Bibliotek og Borgerservices virksomhed:

 • Uddannelse/dannelse
 • Den kompetente borger - borgerservice ud til borgeren
 • Demokrati
 • Stærke fællesskaber

Derudover vil udvalget få en lille rundvisning på Næstved Bibliotek.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 26.02.2018

Til efterretning.
29. Anvendelse af rest af anlægsbudget 2018

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget


Til rest på anlægsbudgettet for 2018, som ikke er prioriteret, henstår 1.450.000 kr. Disse kan Kultur- og Demokratiudvalget beslutte anvendelsen af.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Demokratiudvalget beslutter, at

 1. frigive 1 mio. kr. i 2018 til foreningsfaciliteter som foreslået af Fritidsudvalget
 2. behandle anvendelsen af rest på 450.000 kr. senere på året

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetbehandlinger besluttes anvendelse af anlægsbudget til konkrete ting. Endvidere afsættes der i anlægsbudgettet rammebeløb, som er fælles for flere mindre projekter. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelsen at disse beløb.

Kultur- og Demokratiudvalget fik på sidste møde fremlagt sag om prioritering af rest på anlægsbudget på 1.450.000 kr. Det blev besluttet, at udvalget ville træffe beslutning om anvendelsen af restbudget på næste møde. Udvalget drøftede at afsætte 3 millioner til kunstgræsbane i anlægsbudgettet for 2019.

Til sagen er vedlagt oversigt fra Kulturudvalgets budgetblog for 2018.

Der er endvidere vedlagt oversigt med administrationens kommentarer.

Administrationen skal gøre opmærksom på, at der er tale om forslag, der ikke er kvalitetssikret af administrationen. Det være sig beskrivelse, forudsætninger, teknik, økonomi med mere.

Det er administrationens anbefaling, før der træffes belutning om at yde tilskud til større anlægsønsker, at udvalget beslutter, at adminstrationen skal optage dialog med ansøger for at få en opdatering af ansøgers ansøgning. Erfaringerne fra tidligere anlægsansøgninger er, at budgetterne ikke altid er retvisende. Efterfølgende fremlægges sag for Kultur- og Demokratiudvalget med nye retvisende oplysninger.

Administrationen kan anbefale forslag fra Fritidsudvalget om oprettelse af pulje på 1 mio. kr. til foreningsfaciliteter. Puljen kan dække bredt i kommunen. Erfaring fra tilsvarende pulje til Kultur- og Forsamlingshuse er gode.

Der blev i 2017 foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt fodboldklubber om fremtidige anlæg af kunstgræsbaner i Næstved Kommune. Svarene blev fremlagt for Kulturudvalget på deres møde den 30. oktober 2017.

I 2018 foretages facilitets- og kulturvaneundersøgelse, som også kunne være en del af grundlaget for beslutninger om anlægsprioriteringer.

Fagudvalgenes behandling af budget 2019 forventes at ske i perioden april - juni 2018.

Økonomi

De ikke prioriterede anlægsmidler på 1.450.000 kr. er rest på anlægsbudgetterne "Renovering af eksisterende faciliteter" og "Facilitetsplan, uprioriterede midler".

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 26.02.2018

Ad 1: Godkendt. Der fremlægges en sag på et kommende udvalgsmøde vedr. fastsættelse af kriterier for ansøgning om midler til foreningsfaciliteter.

Ad 2: Udvalget bevilger følgende beløb:

50.000 kr. til nye sejl til NSK Sejlerskolen

5.000 kr. til fugtskab til Fuglebjerg Badmintonklub.

Anvendelse af rest på 395.000 kr. behandles senere på året.

Udvalget er sindet at anvende 3 mio. kr. i budget 2019 til kunstgræsbane på boldbanerne ved Holmegaard Hallen til Holmegaard Glasværks Boldklub forudsat de har indsamlet nødvendig medfinansiering på 0,5 mio. kr. senest 1. maj 2019.

Bilag
30. Orientering om tilskud fra Aktivitetsmidler og Kulturelle Matchmidler

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.00.00-G01-2-18

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget

Sagen orienterer om tilskud, der er bevilget i 2017 fra Aktivitetsmidler og Kulturelle Matchmidler.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Demokratiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Borgerservice administrerer Kultur- og Demokratiudvalgets puljer Aktivitetsmidler og Kulturelle Matchmidler, hvorfra man løbende kan søge tilskud til kultur- og fritidsaktiviteter, arrangementer og projekter. Administrationen orienterer udvalget om bevillingerne én gang årligt.

Aktivitetsmidler er en pulje på knap 0,8 mio. kr. årligt, der har til formål at understøtte udvikling af nye og anderledes aktiviteter, samt aktiv deltagelse i kultur- og fritidslivet.

Kulturelle Matchmidler er en pulje på knap 0,4 mio. kr. årligt, der har til formål at yde tilskud til kulturelle aktiviteter, der fremmer og styrker samarbejdet og netværksopbygningen mellem det lokale kulturliv og det private erhvervsliv.

Ansøgninger til puljerne vurderes efter kriterier, som har afsæt i Næstved Kommunes kulturstrategi.

Kriterier for Aktivitetsmidler:

Der lægges vægt på at støtte kultur- og fritidsaktiviteter eller-projekter, der (i prioriteret rækkefølge):

 • indeholder en involverende, kreativ eller aktiv proces for børn og unge
 • understøtter udviklingen af børn og unges talenter
 • involverer en ressourceperson
 • understøtter bevægelses- og sundhedsfremmende tiltag
 • øger formidlingen af kunst og kultur
 • understøtter tværgående samarbejder, fx tværkommunalt, internationalt eller på tværs af foreninger

Kriterier for Kulturelle Matchmidler:

Der lægges vægt på at støtte kulturelle aktiviteter, der understøtter følgende indsatsområder i Kulturstrategien:

 • Udvikle børns kreative kompetencer
 • Udvikle talenter på det kunstneriske felt
 • Integrere kultur i den fysiske planlægning
 • Opsøge tværkommunale samarbejder
 • Opsøge internationalt kultursamarbejde
 • Øge formidlingen af kunst og kultur
 • Understøtte events

Retningslinjerne for de to puljer er vedtaget af Kulturudvalget i 2012 og er vedlagt sagen til Kultur- og Demokratiudvalgets orientering.

Bevillinger i 2017

Alle puljernes midler er i 2017 uddelt til støtteværdige projekter. Sagen er vedlagt en oversigt over de bevilgede tilskud.

Af alle bevillingsbreve fremgår det at det forventes, at ansøger synliggør Næstved Kommune som tilskudsgiver, og det er obligatorisk at annoncere på kommunens oplevelses-site Mærknæstved.dk. Alle ansøgere skal endvidere fremsende regnskab og evaluering, når aktiviteten er afsluttet.

Oversigten over bevillinger for 2017 vil blive offentliggjort på Næstved Kommunes hjemmeside, hvor oversigter over tidligere års bevillinger ligeledes ligger tilgængelige.

Supplerende oplysninger
Ansøgninger til puljerne koordineres med Mærk Næstved-puljens tilskud til kultur- og fritidsaktiviteter.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at der i budget 2018 er afsat 788.893 kr. til aktivitetsmidler og 394.448 kr. til kulturelle matchmidler.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 26.02.2018

Til efterretning.

Bilag
31. Orientering om Åben Skole

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 17.00.00-G01-194-18

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget

Sagen orienterer om fremdriften i arbejdet med den Åbne Skole i Næstved Kommune. Der er gennem de sidste 2 år opbygget gode erfaringer med Åben Skole samarbejde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Demokratiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Med folkeskolereformen, der trådte i kraft i 2014, fulgte blandt andet et krav om, at skolerne skulle indgå i samarbejder og partnerskaber med virksomheder, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv og kunst- og kulturskoler, med lokale fritids- og klubtilbud og med de kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner (Folkeskoleloven § 3, stk. 4).

Til at arbejde med den Åbne Skole i Næstved Kommune blev der ansat en Åben Skole-koordinator i en 2-årig deltids-projektstilling. Denne funktion blev forlænget med 1 år med udløb af ansættelse pr. 31.12.2018. Gennem de sidste 2 år er der opbygget gode erfaringer med Åben Skole samarbejde. Nedenfor er beskrevet de væsentligste indsatser på området.

 • Åben Skole arbejdsgruppen: Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af konsulenter fra Center for Dagtilbud og Skole, Åben Skole-koordinatoren og en skoleleder. Der er udarbejdet et kommissorium, som arbejdsgruppen har arbejdet efter (bilag 1).
 • Ambassadørnetværk: Der er udpeget en ambassadør fra hver skoleafdeling. Ambassadørerne er lærere, og deres funktion er at formidle Åben Skole tilbud til deres kolleger. Møderne i netværket afvikles i samarbejde med eksterne aktører med det formål, at ambassadørerne møder aktørerne og bliver præsenteret for aktuelle Åben Skole-tilbud eller mulige partnerskaber.
 • Åben Skole Messen: Åben Skole-koordinatoren afholdt første gang i maj 2017 en messe, hvor foreninger, ungdomsuddannelser, kulturinstitutioner og andre aktører var inviteret til at præsentere deres tilbud for skoleledere og lærere. 65 eksterne samarbejdspartnere repræsenterede 35 stande, og 70 skoleledere og lærere deltog på messen. Åben Skole Messen gentages onsdag den 16. maj 2018 kl. 15–17. Ellebækskolen er vært, og der er allerede forhåndstilmeldt over 70 lærere.
 • Hjemmeside: For at give skolerne et samlet overblik over mulighederne i den Åbne Skole, er der oprettet en hjemmeside: www.skoletjenesten.dk/nk. Åben Skole-koordinatoren har stået for oprettelse, udvikling og drift af siden, som samler både nationale tilbud og kommunale tilbud fra bl.a. museet, biblioteket, musikskolen m.fl., som er relevante for alle kommunens skoler. Der ligger pt. 42 Åben Skole-forløb på hjemmesiden.
 • Åben Skole Raketten: Der er opnået en bevilling fra Undervisningsministeriet på 530.000 kr. til projekt Åben Skole Raketten. Baggrunden for ansøgningen var en analyse af området og dialog med ledere og lærere. Rakettens langsigtede målsætning er, at der på alle skoleafdelinger i Næstved Kommune besluttes forløb til udvalgte årgange, som repræsenterer de 4 områder: Natur, kultur og samfund, erhverv, fritid/motion/bevægelse. Dette suppleres med forløb, som den enkelte lærer vælger. Målet er, at alle elever i Næstved Kommune vil opleve praksisorienterede læringsforløb med eksterne samarbejdspartnere enten på eller uden for skolen. Dette giver en mere varieret, praksisorienteret skoledag, som var en af intentionerne med skolereformen.

Udover bevillingen fra Undervisningsministeriet er der opnået følgende bevillinger, der understøtter Åben Skole:

 • Aktivitetsmidler: Aktivitetsmidler har fra skolereformens ikrafttræden støttet afprøvning af visse Åben Skole-forløb. Et eksempel er et forløb i 2017 med en professionel danser, der blev afviklet på 2 skoleafdelinger, hvor en hel årgang havde dans på skemaet hver dag i en uge. Forløbet var så stor en succes, at skolerne har planer om at gentage projektet for egne midler.
 • Forsøgs- og Udviklingspuljen: Fritidsudvalget har i 2016, 2017 og 2018 afsat 50.000 kr. fra Forsøgs- og Udviklingspuljen til Åben Skole-forløb. I 2017 lykkedes det blandt andet gennem denne pulje at præsentere badminton for seks årgange på seks skoleafdelinger. Foreningerne har oplevet medlemsfremgang, lærerne har lært nye fif til deres idrætsundervisning og elevernes kendskab til idræt i lokalområdet blev styrket.
 • Transportpuljen: Kulturudvalget afsatte i 2017 100.000 kr. til skoler og daginstitutioners udgifter til transport til Åben Skole-forløb. Puljen har ifølge skoleledere og lærere haft afgørende betydning for muligheden for at komme afsted på Åben Skole-besøg. Derfor fremlægges på et senere møde en sag om evaluering og fortsættelse af puljen i 2018.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven § 3, stk. 4

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 26.02.2018

Taget til efterretning med den bemærkning, at udvalget sender sagen videre til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

Bilag
32. Udpegning til Advisory Board - Arena Næstved

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 04.04.00-A30-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Udpegning af medlemmer til Advisory Board.

Indstilling

Administrationen indstiller, at formanden for Kultur- og Demokratiudvalget og Centerchef for Kultur og Borgerservice udpeges som medlemmer af Advisory Board.

Sagsfremstilling

Den 9. januar 2018 besluttede Byrådet at anmode Kultur- og Demokratiudvalget om at indstille udpegninger til en række bestyrelser til Byrådets endelige godkendelse.

Næstved Kommune udpeger 2 medlemmer til Advisory Board, der er nedsat af Arena Næstveds bestyrelse.

Arena Næstveds bestyrelse fastsætter bestemmelser om formål, opgaver og virke for Advisory Board.

Lovgivning

Vedtægterne for den selvejende institution Arena Næstved, § 5.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Byrådet

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 29.01.2018

Udsat.

Kultur- og Demokratiudvalget, 26.02.2018

Et flertal af Kultur- og Demokratiudvalgets medlemmer bestående af Linda Frederiksen, Klaus Eusebius Jakobsen, Charlotte Roest og Per Sørensen indstiller Klaus Eusebius Jakobsen og Kim Christoffersen Dawartz til Advisory Board.

Sebastian Mylsted-Schenstrøm, Rico Carlsen og Githa Nelander kan ikke stemme for indstillingen, men ønsker at valggruppe 2 også får en plads i Advisory Board.

Bilag
33. Næstved Kommunes medvirken i Ny Holmegaard Fonden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 19.00.00-A00-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

I forbindelse med etablering af Det Ny Holmegaard oprettes en anlægsfond, der skal forestå at eje og drive bygninger herunder istandsættelse af bygninger, opbygning af udstillinger, udearealer mv. Denne sag handler om Næstved Kommunes medvirken i bestyrelsen for Ny Holmegaard Fonden (anlægsfonden). Der henvises i øvrigt til efterfølgende sag om anlægsfrigivelse til etablering af Det Ny Holmegaard og sag om overdragelse af Tørvehallerne til Ny Holmegaard Fonden.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Næstved Kommune medvirker ibestyrelsen for Ny Holmegaard Fonden.

Sagsfremstilling

Kulturudvalget og Økonomiudvalget bad i 2013 administrationen i Næstved Kommune og Museum Sydøstdanmark om at udarbejde et forslag til et oplevelses- og formidlingssted i bygningerne i det tidligere Holmegaard Glasværk. Kulturudvalget og Byrådet har løbende været orienteret om projektet.

Det er med de sidste donationer i 2018 lykkedes at finansiere 103 mio. kr. til fase 1. Realdania donerede i 2016 35 mio. kr. til projektet.

I forbindelse med etableringen af Det Ny Holmegaard oprettes en anlægsfond, der skal forestå at eje og drive bygninger herunder forestå renovering, istandsættelse af bygninger, opbygning af udstillinger og udearealer mv.

Som det fremgår af udkast til stiftelsesdokumentet for Ny Holmegaard Fonden er Borgmesteren medlem af bestyrelsen (§ 5.6). Derudover vil Kommunaldirektøren eller referencedirektøren for Kulturområdet indgå i bestyrelsen ved stiftelsen (§ 5.4).

Fondens bestyrelse består af fire medlemmer. De øvrige medlemmer af anlægsfonden er:

 • Formanden for Museum Sydøstdanmark (formand for Ny Holmegaard Fonden § 5.3)
 • Realdania (hovedbidragsyder til Ny Holmegaard Fonden)

Realdania har som hovedbidragsyder forbeholdt sig retten til at sidde i fondens bestyrelse. De øvrige donatorer har ikke udtrykt ønske om at sidde i anlægsfondens bestyrelse.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Kultur- og Demokratiudvalget

Byrådet

Supplerende bemærkninger
Vedlagte sag er første sag af tre sager, der omhandler projekt Det Ny Holmegaard.

Af hensyn til udvalgsbehandlingen og Byrådets godkendelse, udvalgsbehandles sagerne i nævnte rækkefølge; Økonomiudvalget (19. februar) Kultur- og Demokratiudvalget (26. februar) og Byrådet (27. februar). Hvis den sædvanlige procedure skulle følges vil det betyde, at etableringen af Det Ny Holmegaard først vil kunne påbegyndes ultimo marts (20. marts).

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.02.2018

Anbefales.

Søren Revsbæk og Kristian Skov-Andersen kan ikke stemme for indstillingen, men ønsker at valggruppe 2 også har plads i fondsbestyrelsen.

Kultur- og Demokratiudvalget, 26.02.2018

Anbefales.

Sebastian Mylsted-Schenstrøm, Rico Carlsen og Githa Nelander kan ikke stemme for indstillingen, men ønsker at valggruppe 2 også har plads i fondsbestyrelsen.

Bilag
34. Det Ny Holmegaard - frigivelse af anlægsbevilling

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.00.00-Ø00-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Denne sag handler om behov for frigivelse af anlægsbevilling til Det Ny Holmegaard og fremrykning af anlægsmidler indenfor Kultur- og Demokratiudvalgets anlægsbudget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. Kultur- og Demokratiudvalget anbefaler Byrådet at give en anlægsbevilling på 20 mio. kr. til Det Ny Holmegaard og frigiver hele beløbet.
 2. Kultur- og Demokratiudvalget anmoder om, at Byrådet fremrykker 10 mio. kr. til 2018, af de 20 mio. kr.

Sagsfremstilling

Byrådet har i anlægsbudget 2019 afsat 20 mio. kr. til etablering af Det Ny Holmegaard (DNH). Der henvises til den foregående sag omkring Næstved Kommunes støtte og medvirken til Ny Holmegaard Fonden. For at kunne påbegynde arbejdet med etableringen af Det Ny Holmegaard skal bevillingen frigives.

Det er med de sidste donationer i 2018 lykkedes at finansiere 103 mio. kr. til fase 1. Realdania donerede i 2016 35 mio. kr. til projektet.

Af hensyn til fremdrift i etableringen af Det Ny Holmegaard skal der indgås en række aftaler omkring rådgivning, projektering, udbud, dispositionsplan, arkitektbistand mv. Der er imidlertid ikke behov for at bevilge (udbetale) hele det afsatte anlægsbeløb i 2018 til anlægsfonden, da størstedelen af ombygningsarbejdet omkring renovering, opbygning af udstillinger mv. først skal udføres og afregnes i 2019.

Projektet organiseres omkring en 2-fondsmodel, som bl.a. skal sikre, at projektet kan afløfte moms i anlægsfasen. Konkret betyder det, at der vil blive etableret en anlægsfond (under stiftelse), som vil købe og eje bygninger og udearealer og være bygherre på renovering af bygningerne. Det Ny Holmegaard er en del af Museum Sydøstdanmark. Museet er en driftsfond, der vil leje hovedparten af bygningerne af anlægsfonden. Det betyder, at Museum Sydøstdanmark betaler husleje til anlægsfonden, men også at anlægsfonden årligt donerer overskuddet til Det Ny Holmegaard. Museum Sydøstdanmark vil placere sin administrationsenhed samt faglige medarbejdere på Det Ny Holmegaard samt varetage udstillinger og formidling.

Der er tale om en godkendt og velafprøvet fondsmodel som også benyttes i organiseringen af Borgmuseet, Søfartsmuseet, Moesgaard og Geocenter Møn.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Kultur- og Demokratiudvalget

Byrådet

Supplerende bemærkninger
Vedlagte sag er anden sag af tre sager, der omhandler projekt Det Ny Holmegaard.

Af hensyn til udvalgsbehandlingen og Byrådets godkendelse, udvalgsbehandles sagerne i nævnte rækkefølge; Økonomiudvalget (19. februar) Kultur og Demokratiudvalget (26. februar) og Byrådet (27. februar). Hvis den sædvanlige procedure skulle følges vil det betyde, at etableringen af Det Ny Holmegaard først vil kunne påbegyndes ultimo marts (20. marts).

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi bekræfter, at der er afsat 20 mio. kr. på Kultur- og Demokratiudvalgets anlægsbudget i 2019. Anlægstilskuddet på 10 mio. i 2018 kr. udgør på grund af de særlige skatteregler en værdi på 12 mio. kr. for Ny Holmegaard Fonden.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.02.2018

Ad 1 og 2: Anbefales.

Kultur- og Demokratiudvalget, 26.02.2018

Ad 1-2: Anbefales.

Bilag
35. Overdragelse af Tørvehallerne og supplerende bygninger til Ny Holmegaard Fonden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 19.00.00-Ø50-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Sagen handler om overdragelse af Tørvehallerne og supplerende bygninger samt areal (mark) til Ny Holmegaard Fonden. Der er skaffet finansiering til realisering af projektet under forudsætning af, at Tørvehallerne og de 6 bygninger samt areal indgår i projektet. Denne sag er tredje sag af tre sager om Det Ny Holmegaard.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Demokratiudvalget anbefaler Byrådet at

 1. Næstved Kommune overdrager vederlagsfrit ejendommen matr.nr. 5bd Fensmark by, Fensmark (Tørvehallerne m.v.) til Ny Holmegaard Fonden på betingelse af, at ejendommen indrettes og anvendes til realisering af projekt Det Ny Holmegaard
 2. Frigivne anlægsmidler fra 2017 på i alt 6.882.391 kr. til istandsættelse og indretning af Tørvehallerne samt vejanlæg udbetales som anlægstilskud til Ny Holmegaard Fonden til istandsættelse og indretning af Tørvehallerne mv., som et led i realisering af projekt Det Ny Holmegaard, efter at midlerne er anlægsoverført af Byrådet i marts 2018.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune erhvervede i 2016 bygningerne matrikel 5bd (Tørvehallerne, "Ishus", "Chokoladehus", "bolsjehus", "Udlejningsejendom", "bindingsværkshuse") se vedlagte bilag 1, med henblik på at indrette Tørvehallerne til magasin for museumsvirksomhed (fællesmagasin for museerne i Køge, Vordingborg og Næstved).

Samtidig var det vigtigt at sikre muligheden for at realisere projekt Det Ny Holmegaard.

De øvrige bygninger indgår som en væsentlig del af bygningsarven i projektet, hvor f.eks. chokoladehuset og bindingsværkshusene er det oprindelige glasværk fra 1825. Der er nu skaffet finansiering på 103 mio. kr. til første fase af projektet, hvor bygningsmassen på matrikel 5db indgår. Det er Ny Holmegaard Fonden, der skal forestå ombygning, renovering, opbygning af udstillinger mv. Ejendommene tilbageskødes vederlags- og omkostningsfrit til Næstved Kommune, hvis og når de ikke længere måtte blive anvendt til det nævnte formål.

Center for Trafik og Ejendomme (CTE) har i samarbejde med museet påbegyndt undersøgelser og udbud i forbindelse med Tørvehallernes ombygning. Dette materiale samt resterende anlægsbevilling overdrages til Ny Holmegaard Fonden. Ligeledes har CTE effektueret Byrådets beslutninger fra 2016 om reparation af udlejningshus, etablering af varme mv. Der henvises til foregående sag "Det Ny Holmegaard - frigivelse af Anlægsbevilling" og bilag til den sag.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Kultur- og Demokratiudvalget

Byrådet

Supplerende bemærkninger
Vedlagte sag er tredje sag af tre sager, der omhandler projekt Det Ny Holmegaard.

Af hensyn til udvalgsbehandlingen og Byrådets godkendelse, udvalgsbehandles sagerne i nævnte rækkefølge; Økonomiudvalget (19. februar) Kultur og Demokratiudvalget (26. februar) og Byrådet (27. februar). Hvis den sædvanlige procedure skulle følges vil det betyde, at etableringen af Det Ny Holmegaard først vil kunne påbegyndes ultimo marts (20. marts).

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi oplyser, at der resterer 600.000 kr. til Vejanlæg mv. samt 6.282.391 kr. til indretning af Tørvehallerne. Budgetterne bliver overført fra 2017 til 2018 i forbindelse med behandlingen af de samlede anlægsoverførsler i marts 2018.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.02.2018

Ad 1 og 2: Anbefales.

Kultur- og Demokratiudvalget, 26.02.2018

Ad 1-2: Anbefales.

Bilag
36. Udkast til kulturpolitik

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.00.00-G01-37-15

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget

Sagen præsenterer udkast til en selvstændig kulturpolitik for Næstved Kommune.

Med afsæt i dette udkast skal udvalget drøfte og udforme en politik, som det er planen at vedtage medio 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter og kvalificerer det vedlagte udkast til politik.

Sagsfremstilling

Det vedlagte udkast til en kulturpolitik for Næstved Kommune er forfattet på baggrund af en tidligere proces med omfattende borgerinddragelse, drøftelser i det tidligere Kulturudvalg, dialogmøder med de øvrige administrative centre og direktionen i Næstved Kommune, samt Kultur- og Demokratiudvalgets foreløbige kulturpolitiske tilkendegivelser.

På baggrund af udvalgets drøftelser på nærværende møde, vil administrationen lave et nyt udkast til næste møde den 3. april. Det er derefter planen at drøfte politikken på Byrådets temamøde den 16. april.

Udkastet kort fortalt

Udkastet til politik er opbygget med fire overordnede fokusområder, som hver rummer flere indsatsområder. Under disse er der igen formuleret en række mål, som lægger op til konkret handling på området.

De fire fokusområder udspringer af aktuelle udfordringer/muligheder og sætter den overordnede retning og prioritering for kulturområdets udvikling de kommende år:

 • Sydsjællands kulturhovedstad: Udvikle Næstved by som kulturelt fyrtårn for hele regionen.
 • Levende kulturliv i lokalområderne: Sikre et godt og levende kulturliv med bæredygtige samlingssteder i kommunens omfangsrige lokalområder og bysamfund uden for Næstved by.
 • Mere relevans for flere: Gøre kulturlivet mere relevant for flere borgere i kommunen, så kulturen skaber værdi for en bredere kreds i samfundet.
 • Kultur skaber vækst og værdi: Sætte mere fokus på kulturlivet som en drivkraft for udvikling og vækst på andre områder i samfundslivet, fx sundhed, byudvikling, turisme og beskæftigelse.

Udvalgets drøftelse

Udvalget kan eksempelvis overveje:

 • om de valgte fokus- og indsatsområder samt tilhørende mål er de rette at prioritere
 • om politikken skal fremstå i et kortere format, eksempelvis ved at tage de konkrete mål ud og indarbejde dem i en eventuel efterfølgende handlingsplan
 • om vægtningen mellem hovedby, landdistrikter, lokalområder og bysamfund uden for Næstved by er passende
 • om der er et passende forhold mellem ambitionsniveau og de ressourcer, der kan afsættes til politikkens udmøntning


Det kan forventes, at der i politikken skal indarbejdes elementer fra Byrådets nye Mærk Næstved-vision, der er under udvikling.

Politikkens udmøntning og effekt

Kulturpolitikken forventes især at være en vigtig rammesættende faktor for kommunens egne decentrale virksomheder, de selvejende kulturinstitutioner og kulturforeninger der modtager støtte til deres årlige aktiviteter, samt øvrige aktører på området.

Det vil være relevant at revurdere kriterier og prioritering af kommunens puljer på kulturområdet i lyset af en ny politik. Dette vil også være et redskab, der kan være med til at sætte dagsorden og retning.

Når den endelige kulturpolitik vedtages, kan det være nødvendigt med prioritering af, hvornår og hvor længe de forskellige indsatsområder skal være aktive.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratriudvalg

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke nogen bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 26.02.2018

Administrationen samler op på udvalgets drøftelse og bemærkningerne indarbejdes i nyt udkast til kulturpolitik, som fremlægges på næste udvalgsmøde den 3. april 2018.

Bilag
37. Tilskud til gadekær og grønne områder

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 04.01.11-G01-2-16

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget

I 2017 var der mulighed for, at organiserede bylaug og borgergrupper kunne søge om tilskud til vedligeholdelse af gadekær og grønne områder. Tilskudsordningen blev finansieret af Kultur- og Demokratiudvalgets budget. Der var afsat 70.000 kr. Tilskudsordningen forventes videreført i 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Demokratiudvalget:

 1. tager afrapportering om tilskudsordningen i 2017 til efterretning
 2. godkender, at der anvendes 70.000 kr. fra Kultur- og Demokratiudvalgets budget til en videreførelse af tilskudsordningen til bylaug og borgerforeningers vedligeholdelse af gadekær og grønne områder i 2018

Sagsfremstilling

Afrapportering 2017

Der var i 2017 afsat 70.000 kr. fra Kultur- og Demokratiudvalgets budget til lokaldemokratiske aktiviteter. Organiserede bylaug og borgerforeninger kunne søge om 3.000 kr. i tilskud til vedligeholdelse af gadekær og grønne områder. Der var 23 bylaug og borgerforeninger, der søgte og fik tildelt 3.000 kr. i støtte. Med tilskudsordningen har det været muligt at understøtte den frivillige indsats omkring forskønnelse af gadekær mv., som varetages af engagerede borgere ifølge målsætninger i landdistriktspolitikken "Godt liv på landet".

Tilskud i 2018

Ordningen foreslås videreført i 2018 med en pulje på 70.000 kr. afsat på Kultur- og Demokratiudvalgets budget til lokaldemokratiske aktiviteter. Ansøgningerne behandles fortsat administrativt. Der kan søges støtte til fælles gadejord, lergrav eller et kommunalt vejareal. Tilskudsordningen har eksisteret siden 2012. Tilskudsbeløbet er ikke blevet pristalsreguleret.

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 26.02.2018

Ad 1: Til efterretning.

Ad 2: Godkendt.
38. DM i Gadefodbold for hjemløse og udsatte i Næstved

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.20.04-G01-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- & Demokratiudvalget, Omsorgs- & Forebyggelsesudvalget, Økonomiudvalget

DM i gadefodbold for hjemløse og socilat udsatte sender ansøgning om værtsskab til Næstved Kommune. Udvalgene belutter om Næstved skal være værter i september 2018, herunder om det enkelte udvalg medfinansierer 66.000 kr. til arrangementet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. at Kultur- og Demokratiudvalget beslutter, at Næstved skal hjemtage værtsskabet i 2018
 2. at Kultur- og Demokratiudvalget, Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget og Økonomiudvalget medfinansierer værtsskabet med hver 66.000 kr.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune har modtaget ansøgning fra den selvejende og landsdækkende institution OM-bold (*forklaring nedenfor), der organiserer arbejdet med, at implementere idræt og anden fysisk aktivitet blandt hjemløse og udsatte.

Ansøgningen indbefatter Næstved Kommunes værtsskab til arrangementet DM 2018 i gadefodbold for hjemløse og udsatte til afvikling fra fredag den 14. september til lørdag den 15. september.

OM-bolds koncept inkluderer ugentlig fysisk bevægelse gennem gadefodbold, men også indendørs fodbold for hjemløse og udsatte, fortrinsvis voksne mænd og kvinder.

OM-bold har allerede gode relationer til Næstved Kommunes Center for Socialt Udsatte, hvor der gennem en årrække har været fodbold, for den nævnte gruppe, i et samarbejde mellem Center for Socialt Udsatte og OM-bold.

DM 2018 ønskes afviklet på en central lokation tættest mulig på Næstved Centrum, idet OM-bolds intention er, at vise, at hjemløse og socialt udsatte har adgang til at dyrke idræt, på lige fod med alle andre mennesker, i dette tilfælde gadefodbold.

Mærk Næstved visionen oplevelser, og DM i gadefodbold for hjemløse og socialt udsatte, er en velkommen mulighed for, at OM-bold kan bryde det til tider fremherskende billede af hjemløse og socialt udsattes formåen.

Center for Kultur & Borgerservice foreslår arrangementet henlagt til Bredstrædeparkeringen, hvor gadefodbold på asfalt og på to baner i august år 2012 husede et tidligere succesfuldt afviklet DM for hjemløse og socialt udsatte.

Der nedsættes en arrangementsgruppe, til varetagelse af arrangementets planlægning, med repræsentanter fra OM-bold, Center for Socialt Udsatte, Center for Kultur & Borgerservice med hjælp fra Park & Vej.

DM i gadefodbold forventes at have knapt 250 aktive deltagere fra hele Danmark, som forventes indkvarteret fra fredag til lørdag på Sjølundskolen i Næstved.

Udover de aktive boldspillere forventer OM-bold, at samarbejde med omkring 50 frivillige til varetagelse af forskellige praktiske opgaver.

DM-arrangementets økonomi har et samlet budget på 198.000 kr., der fordeles med 1/3 til hver af de tre udvalg svarende til en udgift på 66.000 kr. pr. udvalg.

Sagen har været drøftet med centrene Handicap & Psykiatri, Politik & Udvikling samt Kultur & Borgerservice, der alle støtter op om sagsfremstillingen.

Økonomiske oplysninger

Økonomiudvalgets andel foreslås finansieret af midler fra Markedsføringspuljen

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets andel finansieres inden for Center for Handicap og Psykiatris ramme.

Kultur- og Demokratiudvalgets andel foreslås finansieret af puljen til Aktivitetsmidler.

* Forklaring til udtrykket OM-bold

Hvorfor en “ombold”?

Om = udtryk for at noget skifter, ændres el. gøres forfra.

I sportssammenhænge, dømmer en dommer ombold, når en udefrakommende hændelse uhensigtsmæssigt intervenerer i spillet og forhindrer fortsat retfærdigt spil.

Implicit ligger der i begrebet, at individet er uden skyld og derfor får en ny chance eller mulighed for at fortsætte eller starte forfra.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget 26. februar

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget 27. februar

Økonomiudvalget 12. marts

Supplerende bemærkninger

Kultur- og Demokratiudvalgets beslutning vil foreligge til Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets møde den 27. februar.

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 26.02.2018

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Kultur-og Demokratiudvalget besluttede at medfinansiere værtsskabet med 66.000 kr.

Bilag
39. Orientering om aftenskolers benyttelse af lokaler i Jernbanegade 12

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 82.16.00-G01-10-16

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget

Økonomiudvalget besluttede i 2017, at ledig lokalekapacitet i Jernbanegade anvises til aftenskoleaktivitet, og at lokaletilskud til aftenskoler reduceres i takt med at aftenskoler der modtager lokaletilskud anvises lokaler her.

Sagen fremlægges til orientering for Fritidsudvalget og Kultur- og Demokratiudvalget forinden beslutning effektueres.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget og Kultur- og Demokratiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 8. maj 2017 pkt. 91 at ledig lokalekapacitet skulle anvises til aftenskoleaktivitet. Økonomiudvalget besluttede samtidig, at opnå en besparelse på lokaletilskud til aftenskoler i størrelsesorden 300.000 kr. med fuld effekt fra 2019.

Det fremgår endvidere af sagen fremlagt for Økonomiudvalget d. 8. maj 2017, at forinden beslutning meddeles aftenskolerne fremlægges sagen til orientering for Fritidsudvalget og Kultur- og Demokratiudvalget.

Administrationen har afholdt informations- og dialogmøder med aftenskoler samt fremvist ledige lokaler.

Den 29. maj 2017 blev der afholdt informationsmøde om Økonomiudvalgets beslutning, hvor alle aftenskoler var inviteret.

Senest den 21. december blev der holdt et opfølgningsmøde for aftenskolerne AOF og Næstved Aftenskole. Aftenskolerne udtaler, at de ikke er tilfreds med den trufne beslutning i Økonomiudvalget.

Aftenskolerne spørger til mulighed for anvisning af lokaler i Birkebjergparken, som VUC fraflytter. Det vil blive undersøgt parallelt om dette vil være en mulighed på sigt.

AOF har i processen svaret, at de gerne vil anvises tid i sale/større mødelokaler i Jernbanegade 12 men ikke i undervisningslokaler i kælder.

Næstved Aftenskole har bl.a. gjort opmærksom på, at:

 • der i undervisningslokaler i kælder i Jernbanegade 12 kun kan være ca. 12 personer ad gangen grundet lov om arbejdsmiljø, hvilket er færre end i deres nuværende lokaler, hvilket vil påvirke deres økonomi.
 • de vil miste adgang til et større lokale på ca. 100 m2 til deres aktivitetshold vævning og syning.

Aftenskolerne vil kunne anvises lokaler i Jernbanegade 12 og i øvrige kommunale lokaler. Det undersøges fortsat, om det er muligt at finde et egnet lokale på ca. 100 m2 til aktiviteten vævning/syning.

De forslag aftenskolerne har fremsendt til indretning/ændringer i Jernbanegde 12 kan stort set imødekommes.

Adgangsforhold i forhold til låsesystem er stort set på plads. Parkeringsforhold er en udfordring, ligesom det er andre steder i Næstved By.

Begge aftenskoler har i deres nuværende lejemål opsigelsesvarsler på et halvt år.

Administrationens effektuering af Økonomiudvalgets beslutning betyder, at aftenskolerne skal meddeles ophør af beslutning om lokaletilskud til deres nuværende lejemål og anvises ledig lokalekapacitet i Jernbanegade 12 og øvrige kommunale lokaler, hvor dette er muligt.

Lovgrundlag

Lov om folkeoplysning § 23 fremgår det, at der kan undlades at yde lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet lokale til aftenskoler.

Det fremgår endvidere af kommentarer, at faglokaler samt lokaler med særligt udstyr eller lignende ikke er omfattet af tilskudsforpligtelsen.

Der er kun pligt til at yde lokaletilskud, hvis det ikke har været muligt at anvise egnede lokaler. Ved egnede lokaler tænkes især på, at der er tale om lokaler, der kan dække den pågældende undervisnings formål, og at de skal ligge i foreningens lokalområde. Ved almindelige lokaler forstås lokaler uden særligt udstyr. Typisk vil der være tale om lokaler, der svarer til almindelige klasselokaler i folkeskolen eller mødelokaler.

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Kultur- og Demokratiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Fritidsudvalget, 01.02.2018

Torben Stenstrup og Søren Rasmussen var fraværende.

Fritidsudvalget støtter aftenskolernes høringssvar og bekymring og anbefaler Kultur- og Demokratiudvalget at indstille til Økonomiudvalget at revurdere beslutningen.

Fritidsudvalget udarbejder brev til Kultur- og Demokratiudvalget til støtte af Fritidsudvalgets anbefaling.

I øvrigt til efterretning.

Administrativ tilføjelse:

Fritidsudvalgets brev til Kultur- og Demokratiudvalget, som besluttet af Fritidsudvalget d. 1. februar, er vedlagt som bilag.

Kultur- og Demokratiudvalget, 26.02.2018

Kultur- og Demokratiudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget genoptager sagen om ledig lokalekapacitet mhp. en revurdering af beslutningen, så der sikres de nødvendige og samlede rammer til aftenskoleaktiviteter i kommunale lokaler.

Bilag
40. Orientering om Aktive Feriedage og Fritidsudvalgets anbefalinger

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.16.00-G01-36-17

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget

Fritidsudvalget oversender denne sag vedr. Aktive Feriedage til Kultur-og Demokratiudvalgets orientering.

Konceptet Aktive Feriedage blev påbegyndt ved kommunesammenlægningen 1. januar 2007. Fritidsudvalget drifter konceptet, der stadig nyder stor anerkendelse hos brugerne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget har siden sommeren år 2007 afviklet Aktive Feriedage i samarbejde med fritids- og kulturaktører samt en række andre foreninger og organisationer hjemhørende i Næstved Kommune.

Aktive Feriedage afvikles pt. i alle skolernes sommerferieuger, og henvender sig til alle elever fra 0.-9. klasse med bopæl i Næstved Kommune.

Fritidsudvalget besluttede tidligere på året at bede analysefirmaet Rambøll iværksætte en survey-undersøgelse - en for deltagere og en for arrangører af aktiviteter - for at evaluere det 11-årige koncept for Aktive Feriedage.

Fritidsudvalget fik på sit ordinære møde torsdag den 5. oktober forelagt den samlede survey-undersøgelse og besluttede herefter, at administrationen skulle fremlægge undersøgelsens konklusioner med fokus på anbefalinger til den fremtidige drift for konceptet Aktive Feriedage.

Administrationen har i bilag til sagen og med baggrund i respondenternes besvarelse oplistet en række fokuspunkter, der alle søges fremmet bedst muligt i det fremtidige koncept.

Det udarbejdede spørgeskema blev besvaret elektronisk ved henvendelse til alle deltagere, der var omfattet af den kommunale tilmeldingsprocedure gennemført i samarbejde med Næstved Ungdomsskole.

Der indgår eksempelvis ikke henvendelse til deltagere fra åben svømmehal, idet disse ikke var omfattet af tilmelding og dermed ikke registrerbare i forhold til survey-undersøgelsen.

Det udarbejdede spørgeskema til deltagerne blev besvaret af 40 børn, 211 forældre og 61 forældre og børn sammen, svarende til i alt 312 respondenter ud af det samlede deltagerantal i 2017 på ca. 930 børn.

Det udarbejdede spørgeskema til arrangører af aktiviteterne, dvs. omkring 60 forskellige foreninger m.fl., havde i alt 22 respondenter.

Fælleskonklusionen for de to typer survey-undersøgelser er, at konceptet Aktive Feriedage er et attraktivt sommerferietilbud, der giver såvel deltagende børn som deltagende arrangører en rigtig god oplevelse.

Aktive Feriedages formål er netop, at deltagerne får en rigtig god oplevelse, får mulighed for at pleje gamle venskaber og opbygge nye sociale relationer på tværs i Næstved Kommune, får mulighed for individuel faglig udfordring og endelig får mulighed for at vælge en fritidsaktivitet, der rækker meget længere end den ene dag eller uge en given aktivitet varer.

Det fremgår af sagens bilag, sammenholdt med selve undersøgelsen forelagt Fritidsudvalget i oktober, at det samlede koncept for Aktive Feriedage passer ganske godt til de aktiviteter brugerne efterspørger, idet det dog skal bemærkes, at der er fokuspunkter i konceptet som skal forbedres fremadrettet.

Der var åbne svømmehaller i sommerferien fra uge 26 til uge 32 samt i efterårsferien, og der var 4.389 børn, der benyttede sig af tilbuddet.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Supplerende bemærkninger

Fritidsudvalget behandlede sagen den 7. december 2017. Udvalget opfordrede til at øge tilbud om familieaktivitet. De øvrige anbefalinger fra konceptet medtages så vidt muligt i det fremtidige koncept for Aktive Feriedage.

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at der i budget 2018 er afsat 652.443 kr. af til ferieaktiviteter.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 26.02.2018

Til efterretning.

Bilag
41. Orientering om Kulturnat Mærk Næstved 2017 og 2018

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.15.00-A00-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget

Orientering om Kulturnat Mærk Næstved og forløbet i 2017 og derudover er datoen for Kulturnat 2018 fastsat til fredag den 5. oktober 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om eventen Kulturnat Mærk Næstved 2017 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Intro til Kulturnat

Med udgangspunkt i Visionen Mærk Næstved har Kulturnat Mærk Næstved siden 2011 været en event, der tager udgangspunkt i familiernes hverdagsliv. Målgruppen blev dengang beskrevet som "Næstveds borgere og besøgende i alle aldre, dog ikke de helt små". Tidsrummet var kl. 19-24, men i takt med at Kulturnatten er blevet en kendt event, har flere og flere børnefamilier en forventning om, at der er familieaktiviteter fra kl. 16. Med Kulturnat 2017 ændredes tidspunktet til kl. 16-23, hvilket viste sig at være en god ide, idet der om eftermiddagen kom rigtig mange børnefamilier til de aktiviteter, der var rettet mod børn i alle aldre.

Programmet sammensættes af et bredt udsnit af aktører: statslige og kommunale institutioner, uddannelsesinstitutioner, foreninger og erhvervsliv på lokaliteter i Næstved by, på Grønnegades Kaserne Kulturcenter, på Rønnebæksholm, på den tidligere Gardehusarkaserne, hos Kähler, Danmarks Radio, museerne, Maglemølle, Næstved Havn, Herlufsholm Skole og Gavnø. Hvert år er der aktiviteter, der ønsker at holde en pause og nye kommer til.

Som optakt til planlægningen indbydes alle aktører fra tidligere år, foreningslivet samt nye interesserede til et informationsmøde om årets Kulturnat, og aktørerne opfordres til at indgå samarbejde med andre aktører, hvor et samarbejde forventes at kunne styrke aktiviteten. Derudover kontaktes aktiviteter, som styregruppen mener kan have interesse i at deltage.

Til koordinering af uddannelsesinstitutionernes deltagelse har Næstved Gymnasium & HF udpeget en lærer som tovholder.

Kulturnatten adskiller sig fra en Citynight ved at fokus er på oplevelser og ikke på shopping og rabattilbud, men for at støtte op om Kulturnatten har Cityforeningens bestyrelse siden 2014 anbefalet, at butikkerne holder åbent til kl. 20, - en opfordring der er blevet fulgt af mange butikker.

Temaerne for Kulturnatten har været:

2011: Kulturen i nyt lys

2012: Næstved fortæller

2013: Mærk Næstved, Næstved!

2014: Dit Næstved

2015: Mærk Næstved i bevægelse

2016: Mærk Næstved leger

2017: Alle Tiders Næstved

Temaerne fastsættes som hjælp for aktørerne. Det er forskelligt, hvordan aktørerne inddrager ideerne omkring temaet. I 2017 markerede flere aktører deres tilstedeværelse i Næstved gennem tiderne.

Kulturnat 2017

Kulturnattens logo er "kulturuglen", der anvendes i markedsføringen. Markedsføringen sker ved ophængning af 250 plakater i lygtepælene ved indfaldsvejene og i centerbyerne. Der opsættes plakater i butikkerne, på uddannelsesinstitutionerne og hos alle aktørerne. Godt 2 uger før blev et 32-siders illustreret programhæfte med omtale og kort over aktiviteterne distribueret fra alle borgerservicebutikker, Grønnegades Kasernes Kulturcenter (GKK), Turistinformationerne, på alle overnatningssteder, restauranter og cafeer og hos alle aktørerne.

På de nye digitale Info-standere og LED-storskærmen på indgangen til Ny Ridehus havde kulturnatsplakaten god gennemslagskraft.

Som noget nyt blev programmet løbende offentliggjort på en "Kultur-app", der er en SMS tjeneste, hvor der kunne søges på aktiviteterne efter tidspunkter, steder, målgrupper og indhold.

Der blev igen opstillet rødmalede sofaer med Mærk Næstved logoet rundt i Næstved by. Sofaerne blev igen flittigt brugt og flyttet rundt i byen.

På selve Kulturnatten markedsføres aktiviteterne med ildtønder, blå/grøn belysning på kulturbroen mellem Biblioteket og GKK, med kunstbelysning på Ny Ridehus, der store træheste på legepladsen og de store træer rundt om Lave Ridebane, der hver især blev en flot kulisse for Kulturnatten.

Til aktiviteterne på Kähler, Næstved Havn, Maglemølle, Næstved Varmeværk, Rønnebæksholm, Retten i Næstved, Næstved Sprogskole, Danmarks Radio og Herlufsholm var der aftenen igennem gratis buskørsel. Minitoget "Kulturexpressen" kørte fra Axeltorv på skiftende ture rundt i byen, og turbåden "Friheden" sejlede langs promenaden til Danmarks Radio, Vadestedet.

Til aktiviteter i midtbyen var det muligt at få plads i en af de to hestevogne, der kørte rundture fra GKK.

Som udgangspunkt er alle aktiviteter gratis for de besøgende. Programmet bestod af godt 100 aktiviteter fordelt på 60 aktører.

Til gennemførelse af Kulturnatten søges Økonomiudvalget om 150.000 kr. af Mærk Næstved puljen til afholdelse af markedsføring, Mærk Næstved aktiviteter og gratis buskørsel.

Evaluering af Kulturnat 2017

Efterfølgende har alle aktører modtaget et elektronisk spørgeskema, som er besvaret af halvdelen af aktørerne. Skemaet er vedlagt som bilag til udvalgets orientering.

Kulturnat 2018

Datoen for Kulturnatten i 2018 er fredag den 5. oktober.

Handicapforhold

I programmet er der ved aktiviteterne indsat symbol for handicapvenlig adgang.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke nogen bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 26.02.2018

Til efterretning.

Bilag
42. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-P35-32-17

Sagsfremstilling

 1. Kommende punkter
 2. Mødedeltagelse
 3. Dialogmøde mellem Fritidsudvalget og Kultur og Demokratiudvalget
 4. Møde med Lokalrådsformændene
 5. Henvendelse fra Klaus Eusebius Jakobsen vedr. borgerinddragelse.
 6. Borgermøde vedr. kulturpolitikken den 7. maj 2018 kl. 18.30-20.30
 7. Orientering om dialogmøde med Tybjerghus
 8. Møde med § 17, stk. 4 Landdistriktsudvalget

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 26.02.2018

1: Kommende punkter:

- Dialogmøder med andre aktører

- Kulturaftale – Kulturregion Storstrøm

- Vandkulturhus

- Opfølgning på visioner og ønsker

- Transportpulje

- Udkast til Kulturpolitik

2: Orientering om og generel drøftelse af planlægning og deltagelse i andre møder end udvalgsmøder.

3, 4 og 8: Administrationen fremlægger forslag til mødedatoer.

5: Henvendelse drøftet. Der udarbejdes et oplæg til et kommende udvalgsmøde. Derudover bliver borgerinddragelse tema på dialogmøder med relevante parter.

6: Forslag til mødedato, tidspunkt og sted for borgermøde godkendt.

7: Orientering om dialogmøde med Tybjerghus taget til efterretning.


Sidst opdateret den 27. februar 2018