Referat
Kultur- og Demokratiudvalget 3. april 2018

Dato

03.04.2018

Tid

15.00

Sted

Næstved Musikskole, Skellet 29, 4700 Næstved

Deltagere

Charlotte Roest (A),
Githa Nelander (O),
Klaus Eusebius Jakobsen (B),
Linda Frederiksen (A),
Per Sørensen (A),
Rico Carlsen (V),
Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V),


43. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-P35-32-17

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 03.04.2018

Klaus Eusebius Jakobsen og Per Sørensen var fraværende

Valggruppe 1 havde indkaldt Lars Hoppe Søe som stedfortræder for Klaus Eusebius Jakobsen jf. styrelsesvedtægtens § 9, stk. 1.

Godkendt.
44. Orientering om Næstved Musikskole

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-A00-57-17

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget

Udvalget introduceres til Næstved Musikskole.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Demokratiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

På mødet vil Musikskolelederen introducere Kultur- og Demokratiudvalget til musikskolens virke og opgaver. Derudover vil udvalget få en lille rundvisning på Næstved Musikskole.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 03.04.2018

Klaus Eusebius Jakobsen og Per Sørensen var fraværende

Til efterretning.

Bilag
45. Næstved Stadion - orientering om varme i banen

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 04.00.00-A00-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget

Byrådet har besluttet at etablere varme i banen på Næstved Stadion, Rolighedsvej således, at banen kan leve op til kravene for at spille i 1. division. Varme under banen er et licenskrav fra Dansk Boldspil Union (DBU), der skal sikre, at de deltagende fodboldklubber har en spilleplads til rådighed udenfor for den almindelige græsbanesæson. Næstved Kommune har brugt den 1-årige dispensation, der gives ved oprykning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Demokratiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2017 at etablere varme i banen på Næstved Stadion, da det er et licenskrav for at spille i 1. division. DBU giver dispensation i et år forudsat, at der foreligger en kontrakt med leverandør. Næstved Kommune har brugt sin dispensation, hvilket betyder, at der skal være etableret varme i banen, hvis Næstved Boldklub rykker op i 1. division i sæsonen 2018-2019.

Der er afsat 3 mio. kr. i anlægsbudgettet. Projektets økonomi er opdelt i 3 delelementer som alle er indeholdt i anlægsbudgettet:

 1. Nedpløjning af varmerør i banen
 2. Tekniske installationer og teknikrum til håndtering af varme i banen
 3. Tilslutning til fjernvarmeforsyningen, herunder tilslutningsbidrag (engangsbeløb i investeringsbidrag)

DBU stiller særlige krav til stadion, hvor hold spiller i 1. division og Superligaen. Det drejer sig om faciliteter til publikum, sikkerhed, lysanlæg mv. samt varme i banen. For 1. division og Superligaen skal det være muligt at afvikle kampe udenfor den normale græsbanesæson som er 1. april til 15. oktober. I den normale græsbanesæson er temperaturen almindeligvis 8-10 gr., hvilket betyder, at græsset fortsat har mulighed for vækst. Når der etableres varme i banen, er det for at sikre en (kunstig) forlænget græsbanesæson.

Varmerørene blev nedlagt i 2017 for at give græsset optimale vækstbetingelser i foråret 2018, men anlægget er ikke tilsluttet fjernvarmeforsyningen. Anlægget er etableret med henblik på at opfylde licenskravene til 1. division, og da Næstved Boldklub spiller i 2. division (og ingen øvrige klubber i kommunen er højere rangerende), skal anlægget ikke benyttes. Næstved Boldklubs nuværende rangering betyder, at kampe uden for normal græsbanesæson, kan afvikles på de 3 udendørs kunstgræsbaner, der er til rådighed i Næstved Kommune.

Varmeinstallation i banen skal benytte fjernvarme, og i den forbindelse vil der være en årlig driftudgift, der dels dækker et fast bidrag og dels den varme, man bruger til at hæve temperaturen i banen. Udgiften til varmen vil således være meget afhængig af vejrliget og kan bedst sammenlignes med de (uforudsigelige) udgifter, der er til vintervedligeholdelse og saltning af vejene. Er det en mild vinter med lidt sne er udgiften forholdsvis lav og omvendt er udgiften tilsvarende højere ved kold og snefuld vinter.

Når først anlægget er tilsluttet fjernvarmen skal det faste bidrag betales, uanset om man bruger varme i banen eller ej.

Administrationen forventer en årlig driftsudgift i størrelsen 200.000 til 500.000 kr. afhængig af vejrliget ved en placering i 1. division. Udgiften skal afholdes af Kultur- og Demokratiudvalgets økonomiske ramme og vil indgå i budgetdrøftelserne for budget 2019.

Byrådet har desuden besluttet at renovere lysanlægget på Næstved Stadion, så Næstved Kommune kan opfylde DBUs krav til belysning ved afvikling af kampe. Næstved Kommune har indgået en lejeaftale med Næstved Boldklub (lejeaftalen er godkendt af Tilsynsrådet), og administrationen er i færd med at undersøge, hvilke konsekvenser de forbedrede forhold har for lejeaftalen.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Økonomi

Center for Koncern og Økonomi kan bekræfte at der er afsat 3 mio. kr. i anlægsbudgettet.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 03.04.2018

Klaus Eusebius Jakobsen og Per Sørensen var fraværende

Til efterretning.

Udvalget ønsker løbende og hurtigst muligt at blive orienteret, når der er nyt i sagen, herunder i forbindelse med fastlæggelse af driftsudgifter.
46. Orientering om rådgiver til udbud af nyt lysanlæg på Næstved Stadion

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.20.02-G01-5-17

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget

Administrationen har udbudt rådgiverydelsen for etablering af nyt lysanlæg på Næstved Stadion og ønsker at indgå kontrakt med den rådgiver, som er vurderet til bedst at kunne løse opgaven.

Efter det tidligere udbud i sommeren 2017 har kravene til stadionbelysning været under revision. De endelige krav fra fodboldforbundets side er pt. ikke endelige. Hermed gives en orientering om status.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på sit møde den 19. september 2017 at imødekomme Kulturudvalgets indstilling om finansiering af Næstved Stadions lysanlæg.

Administrationen har efter det tidligere udbud, herunder licitation til nyt lysanlæg på Næstved Stadion i sensommeren 2017, arbejdet videre med det projekt, der skal fremtidssikre belysningsforholdene på Næstved Stadion.

Udbud af rådgiverydelse har været udsendt til tre rådgivere med erfaring inden for projektering af stadionbelysning. Rådgiverudbud har været foretaget på baggrund af samme krav som ved tidligere udbud. To af disse rådgivere valgte at fremsende konkrete tilbud.

Efter granskning af de indkomne tilbud og efterfølgende samtaler med tilbudsgiverne er administrationen blevet gjort opmærksom på, at de nuværende krav til selve lysanlægget er under revision, men at disse endnu ikke er endelige.

Administrationen forventer, at kravene vil være skærpede især mht. lysniveau og afskærmning for spildlys fra de opsatte lamper i forhold til de omkringboende naboer. Dette medfører, at den forudsatte tidsplan med udførelse i sommerpausen 2018 ikke kan overholdes. Den endelige tidsplan for opgavens samlede udførelse foreligger først, når de endelige krav for lysanlæg foreligger.

Administrationen agter på baggrund af ovenstående at udsende rådgiverudbuddet igen med baggrund i den ændrede udførelsestidsplan og de reviderede krav. Administrationen vil i det nye udbudsmateriale for rådgivning indarbejde forudsætning om, at den nye stadionbelysning skal kunne idriftsættes ved opstarten af fodboldsæsonen 2019/2020. Det samlede økonomiske overslag, inkl. betaling til rådgiver, kan således først opgøres, når de endelige krav er offentliggjort.

Supplerende oplysninger
Dansk Boldspil Unions krav, som de fremgår af nugældendelicensmanual til belysning på stadion, for at fodboldklubberne kan opnå klublicens til kampafvikling i superligaen, 1.division og 2.division er:

 • Superligaen 1.000 lux - anbefaler 1.400 lux, da dette er UEFA krav
 • 1. division 500 lux - fra sæsonen 2019/2020, der begynder 1. august 2019 vil kravet til belysning af spillepladsen være 1.000 lux
 • 2. division 250 lux - DBU har ikke for nuværende planer om at ændre kravet til belysning af spillepladsen

Næstved Stadions nuværende anlæg kan præstere 500 lux.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at der i budget 2018 er afsat 4,5 mio. kr. til lysanlæg på Næstved Stadion.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 03.04.2018

Klaus Eusebius Jakobsen og Per Sørensen var fraværende

Til efterretning.
47. Første behandling af budget 2019-22

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-18

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget

Indledende drøftelse af budgettet for 2019-2022.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter budget 2019-2022 og tilkendegiver, om der er forslag som administrationen skal arbejde med til næste behandling af budgettet.

Sagsfremstilling

I budgetstrategien er fastlagt krav og tidsplan for budgetlægningen for 2019-22. Budgetstrategien er godkendt i Økonomiudvalget 12. marts. Budgettet vil blive behandlet 3 gange i udvalget - denne første indledende budgetdrøftelse med udgangspunkt i en runde blandt udvalgsmedlemmerne, hvor medlemmerne kan komme med forslag, som administrationen kan arbejde videre med, samt to yderligere mere konkrete behandlinger i henholdsvis maj og juni måned.

Driftsbudgettet:

Bevillingsniveauet i Næstved er på udvalgsniveau - det betyder, at det er udvalgets kompetence, at fordele udvalgets budget imellem udvalgets politikområder. Kultur- og Demokratiudvalget har kun et politikområde - Kultur og Fritid.

Undladelse af prisfremskrivning på udvalgte områder betyder, at der ikke tilføres 614.000 kr. til Udvalgets ramme svarende til en halv procent.

Der er mulighed for at fremsætte ønsker på op til 1 % af udvalgsrammen, og der skal ikke beskrives reduktionsforslag. Hvis der forventes budgetproblemer i 2019 – dvs. der forventes en overskridelse af budgettet med uændret serviceniveau, leveringsmetode mv. Det kan for eksempel være som følge af brugertilgang. I så fald skal udvalget medtage dette som et ønske, medmindre udvalget selv kan løse budgetproblemerne ved effektiviseringsforslag, omlægning af indsatsen eller andet. Tydeliggørelse af budgetproblemer skal være med til at sikre, at der udarbejdes realistiske budgetter.

Udvalgene skal både beskrive budgetproblemet og hvilke muligheder, der er for at overholde budgettet uden tilførsel af yderligere budgetmidler. Dette skal give byrådet mulighed for at foretage en prioritering imellem at fastholde serviceniveauet på områder med budgetproblemer og andre udvidelsesønsker.

På udvalgets område forventes der ingen budgetproblemer.

Der kan beskrives tre forskellige slags udvidelsesønsker:

 • budgetopretninger (til dækning af budgetproblemer)
 • investeringer med henblik på fremtidige driftsbesparelser
 • deciderede driftsudvidelser/serviceforbedringer

Udvalget skal prioritere sine ønsker, og de skal prioriteres i den nævnte rækkefølge. Hvis udvalget har budgetproblemer svarende til den fulde ramme, som der kan søges udvidelser for, så kan der ikke fremsættes de to øvrige typer udvidelsesønsker.

Anlægsbudgettet:

Der skal udarbejdes et helt nyt 10-årigt anlægsbudget fra bunden. Der er umiddelbart ingen begrænsninger på, hvad der kan fremsendes af anlægsprojekter, men der er et begrænset råderum til anlæg. Derfor skal der på alle nye ikke igangværende anlægsprojekter beskrives, hvad man kan få for et lavere beløb end det umiddelbart ønskede. Det vil give byrådet flere muligheder i prioriteringen af anlægsprojekterne.

Den samlede ramme, der forventes prioriteret anlægsprojekter indenfor, er (angivet i mio. kr.):

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

142

99

100

107

130

130

130

130

130

130

Igangværende anlægsarbejder skal også medtages i udvalgets anlægsforslag. Alle udvalgets anlægsforslag skal prioriteres af udvalget. Igangværende anlægsprojekter skal prioriteres før nye projekter.

Mål:

Udvalgene skal udarbejde forslag til politikområdemål, som ligger indenfor byrådets nye vision. Målene skal være effektmål, dvs. at det skal være mål for den effekt, som skal komme ud af indsatsen.

Til den næste behandling af budgettet vil administrationen fremlægge:

 • Udvalgets budgetramme
 • Skitsering af konkrete forslag til udvidelsesønsker
 • Liste over anlægsforslag med omtrentlige beløbsangivelser

Desuden fremlægges i videst muligt omfang forskellige nøgletal og forudsætninger for budget 2019 i form af forventede mængder og priser.

Det som fremlægges til næste budgetbehandling vil enten være på baggrund af forslag fremkommet på dette møde, forslag fra borgermødet d. 5/4 2018, forslag fra dialogmøde med MED-hovedudvalget d. 25/4 2018 eller administrationens forslag. Forslagene vil ikke være beregnet præcist til næste budgetbehandling. Det vil først ske til udvalgets 3. behandling af budgettet og det sker på baggrund af, hvilke forslag udvalget næste gang tilkendegiver, at de ønsker gennemregnet.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 03.04.2018

Klaus Eusebius Jakobsen og Per Sørensen var fraværende

Udvalget havde en første drøftelse af emner til den kommende budgetproces. Administrationen arbejder videre med de givne input sammenholdt med de bidrag der kommer fra andre relevante parter

Bilag
48. Inddragelse af medarbejderne i budgetprocessen

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-G01-65-18

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget

Økonomiudvalget har i forbindelse med drøftelse af budgetstrategien på møde d. 22. januar tilkendegivet et ønske om øget medarbejderinvolvering i budgetprocessen. Økonomiudvalget ønsker at inddrage medarbejdernes ideer om optimering. Hvert fagudvalg bedes derfor drøfte, hvordan fagudvalget ønsker at inddrage medarbejderne i budgetprocessen på udvalgets område.

Indstilling

Administrationen indstiller, at fagudvalget beslutter, hvordan udvalget ønsker, at medarbejdere på fagudvalgets område inddrages i budgetprocessen for 2019.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har tilkendegivet ønske om, at medarbejderne og deres perspektiver på optimering inddrages i budgetprocessen for 2019. Der lægges med denne sag op til, at alle fagudvalg beslutter, om og i givet fald hvordan, medarbejderne ønskes inddraget i budgetprocessen.

Byrådet har i budgetprocessen et dialogmøde med MED-hovedudvalget. Hvert fagudvalg skal beslutte, om medarbejderinddragelsen på fagudvalgets område ligeledes skal ske via de respektive MED-organer eller om inddragelse skal ske på anden måde. Inddragelsen kan ske som en del af udvalgets ordinære møder eller som en særskilt proces. Inddragelsen bør ske i april og maj, således at input kan behandles af fagudvalgene i juni.

Administrationen medbringer konkret forslag til inddragelse og tidsplan til udvalgets møde.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Supplerende bemærkninger
Sagen behandles sideløbende i samtlige fagudvalg efter følgende behandlingsplan:

Teknisk Udvalg den 3. april 2018

Kultur- og Demokratiudvalget den 3. april 2018

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget den 3. april 2018

Børne- og Skoleudvalget den 9. april 2018

Plan- og Erhvervsudvalget den 9. april 2018

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 10. april 2018

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 03.04.2018

Klaus Eusebius Jakobsen og Per Sørensen var fraværende.

Udvalget inviterer virksomhedsledere samt medarbejdere på Kultur- og Demokratiudvalgets område til dialog om budgettet på et kommende udvalgsmøde.

Derudover har udvalget en række dialoger med fx lokalråd og Fritidsudvalget.
49. Godkendelse af regnskab 2017 og årsrapporter for udvalgets områder

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.32.10-S00-3-18

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget

Udvalget har ét politikområde. Det samlede resultat viser et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Mindreforbruget kan opdeles i et samlet mindreforbrug på virksomhederne på 0,5 mio. kr. og et mindreforbrug på øvrige områder på 1,8 mio. kr.

Mindreforbrug på virksomhederne med i alt 0,5 mio. kr. overføres til 2018. Mindreforbrug udenfor selvforvaltning overføres ligeledes til 2018.

Regnskabet for 2017 aflægges for fagudvalget, som opfølgning på udvalgets budget 2017. Regnskabet viser det samlede forbrug holdt op mod det korrigerede budget. Regnskabsresultatet kan både anvendes bagudrettet i forhold til året der gik, og fremadrettet i forhold til den kommende budgetkontrol og nye budgetlægning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. regnskab 2017 tages til efterretning

2. virksomhedernes årsrapporter for 2017 godkendes

Sagsfremstilling

Samlet regnskab for 2017 fremlægges for Økonomiudvalget den 16. april og for Byrådet den 24. april 2018. Drifts-, anlægs- og selvforvaltningsoverførsler blev behandlet i Økonomiudvalget den 12. marts 2018 og i Byrådet den 20. marts 2018.

Regnskab og årsrapporter fra virksomhederne fremlægges til godkendelse.

Samlet resultat:

Det samlede resultat viser et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr.

Det samlede resultat kan opdeles i et mindreforbrug på områdets virksomheder (indenfor selvforvaltning) på 0,5 mio. kr., og området iøvrigt (udenfor selvforvaltning) med et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Det samlede resultat indenfor selvforvaltning overføres til 2018. Mindreforbrug udenfor selvforvaltning overføres som udgangspunkt også til 2018. Forventninger til resultat for 2017 udarbejdet pr. 1. juli. fremgår i nedenstående oversigt.

1.000 kr.

Korrigeret budget

Regnskab 2017

Resultat

Budgetkontrollen pr. 1/7

Udvalgets samlede område i alt

123.366

121.023

-2.343

-1.660

Områdets virksomheder - Indenfor selvforvaltning

58.491

57.979

-512

-619

Øvrige udgifter - Udenfor selvforvaltning

64.875

63.044

-1.831

-1.041

+ er lig med merforbrug.

Bemærkninger pr. fagområde:

Politikområde Kultur og Fritid:

Resultat udenfor selvforvaltning er på 1,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Overskuddet er disponeret som følgende (i 1000 kr.)

Lokaldemokrati (bredbåndspuljen)

58

Kunst

33

Effektiviseringsinitiativer (projekt)

487

Den åbne skole (projekt)

456

Centeret (fritidskonference, tilbagebetaling af refusion)

797

Angående:

"Kunst" er det tidligere besluttet, at der er overførselsadgang for indkøb af kunst.

"Effektiviseringsinitiativer" - benyttes til at faciliterer f.eks. energioptimering af både forenings- og kommunale ejendomme.

"Den åbne skole" - Kultur- og Demokratiudvalgets tidligere beslutning om at støtte op omkring den åbne skole.

"Centeret..." - Midler til afvikling af Fritidskonference d. 14. april, tilbagebetaling af for meget modtaget teaterrefusion i 2017.

Anlæg:

Udvalget har haft et samlet anlægsbudget på 32,2 mio. kr. Af dette beløb er der uforbrugte anlægsmidler på 22,9 mio.kr.

Der er af de uforbrugte anlægsmidler søgt overført 22,87 mio. kr. til færdiggørelse af besluttede anlægsprojekter. Af de samlede overførsler udgør særligt 3 projekter en stor del af de samlede overførsler. Det er Lysanlæg Næstved Stadion, Vandkulturhus og Ny Holmegaard, der tilsammen udgør 15 mio. kr.

Selvforvaltningsramme:

I henhold til reglerne for styring og overførselsadgang i Næstved Kommune er virksomhederne blevet bedt om at udfylde en årsrapport. Formålet med årsrapporten er at give en tilbagemelding til det politiske niveau om, hvordan året er gået. I årsrapporten redegøres for selvforvaltningsrammens økonomiske del og måldel, og virksomhederne kan kommentere på både det økonomiske resultat og målopfyldelsen. Hvis virksomheden har et underskud på mere end 3%, skal der udarbejdes handleplan. Hvis virksomheden har et overskud på mere end 3%, er der mulighed for at søge dispensation fra 3%-overførselsreglerne. Virksomhedernes årsrapporter er vedlagt som bilag.

I selvforvaltningsrammens måldel opstiller virksomhederne hvert år ca. 3-7 mål, som virksomheden arbejder på at opfylde i løbet af året. Rønnebæksholm har eksempelvis et mål som "indsats for daginstitutioner" i 2017. Virksomhederne skal formulere målene med udgangspunkt i enten de politisk godkendte mål, Strategiplanen og resultataftaler (mellem centerhef og direktion) eller andre forhold på den enkelte virksomhed. Målformuleringen sker i tæt dialog mellem centerchef og virksomhedsledere, således at resultatet fortsat er en sammenhængende retning på, hvor de forskellige sektorområder bevæger sig hen.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 03.04.2018

Klaus Eusebius Jakobsen og Per Sørensen var fraværende.

Ad 1: Til efterretning.

Ad 2: Godkendt.

Bilag
50. Vandkulturhus, status og plan for det videre forløb

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 04.04.00-P20-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget

Sagen gør status for konditionerne og scenarierne for et vandkulturhus i Næstved Kommune. Desuden indeholder sagen et overblik over de kommende og nært forestående aktiviteter (forløb for 2018). Sagen ledsages af en mundtlig præsentation og gennemgang af centerchefen for Kultur- og Borgerservice.

Kultur- og Demokratiudvalget vil på et senere tidspunkt få forelagt en mere detaljeret tid- og køreplan samt behandlingsplan.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I 2015 tog Næstved Kommune de første skridt til at bygge et vandkulturhus i Næstved Kommune. Siden har placering, partnerskabsmodeller, finansiering, økonomi, brugerinddragelse og -analyser, funktionsbeskrivelser og vurderinger, udbudsmateriale m.v. været behandlet.

Renoveringer, nye svømmehaller eller et vandkulturhus

Incitamenterne for et vandkulturhus har siden begyndelsen været, at svømmehallernes faciliteter generelt ikke lever op til kravene til moderne svømmehaller. Der efterspørges desuden mere end de traditionelle svømmehalsfaciliteter blandt eksisterende brugere og fremtidens potentielle brugere (fx. fleksibel svømmebanekapacitet og funktionalitet, wellness, terapi, behandling, undervisning, leg samt kombinationer til andre måder at være aktiv, rekreativ og i bevægelse og andre måder at dyrke sport og interesser samt få oplevelser på). De eksisterende svømmehaller i kommunen er desuden i en stand, der påkræver større og større vedligeholdelsesarbejde.

Offentligt Privat Partnerskab (OPP)

Helt fra begyndelsen har forventninger været at et nyt vandkulturhus i Næstved Kommune skulle realiseres som et OPP samarbejde. Der har været to udbudsrunder i forsøget på at finde den private partner. Første udbud havde frist december 2016. Andet udbud (genudbud) havde frist maj 2017. På grund af få (ved begge runder) og mangelfulde tilbud (ved anden runde) blev det efter genudbuddet besluttet at annullere udbuddet.

Udbuddene er blevet vurderet af ekstern byggeherrerådgiver, der også har bistået med teknisk, juridisk, økonomisk rådgivning i udarbejdelsen af udbudsmaterialet.

Udbudsmaterialet

Udbudsmaterialet forener incitamenterne for et nyt moderne vandkulturhus. Der er tale om et grundigt materiale, hvor behov, interesser og ønsker fra eksisterende brugere og fremtidens potentielle brugere er integrereret i udbuddet i et omfang, der lever op til lovmæssige krav og tekniske specifikationer, og som forholder sig til interesseorganisationers erfaringer og vurdering af nødvendigheder samt det økonomiske grundlag.

Alle behov og langt hovedparten af interesser og ønsker er medtaget i udbudsmaterialet.

Brugerinddragelse og analyser

Allerede fra start har der været inddragelse af brugere og borgere samt foretaget analyser af belægnings- og anvendelsesgrader med henblik på at afdække faktiske behov, perspektiverende interesser og visionære ønsker til et vandkulturhus.

I januar 2016 var svømmeklubberne, øvrige vandsportsklubber, handicapklubber og foreninger og andre formodede potentielle besøgende/brugere i et vandkulturhus inviteret til dialogmøder. Det samme var turistorganisationer, kommunale virksomheder (som repræsentanter for brugere med særlige behov), Region Sjælland (også som repræsentant for brugere med særlige behov) samt ansatte i eksisterende svømmehaller. I samme periode var der på kommunens hjemmeside et åbent link til en lille spørgeskemaundersøgelse vedr. et vandkulturhus. Sidst, men ikke mindst, havde Holmegaardskolen et projekt med Børnekulturhuset om at opføre en ønskebrønd på NæstvedBibliotekerne (Hovedbiblioteket på Kvægtorvet), hvor biblioteksbesøgende kunne lægge ønsker til vandkulturhuset i ønskebrønden. Og en gruppe fra Ungdomsskolens iværksætterhold gennemførte en bølge-bio-aften for unge i Herlufsholm Svømmehal som inspiration til at tænke kreativt.

Alle input blev givet til byggeherrerådgiver som input til deres udarbejdelse af et funktionsprogram.

Det vurderes, at de faktiske behov og interesser og ønsker overordnet er uændrede, og at grundlaget for et nyt funktionsprogram/udbudsmateriale derfor er intakt.

Placering

Et område ved Stenlængegård er udpeget og besluttet til placering af et nyt vandkulturhus.

Økonomi

Der er brugt knap 3 mio. kr. til projektledelse og byggeherrerådgivning. Udgifterne ligger under det budgetterede, jf. projektaftalen. Ubrugte midler er overført og vil kunne anvendes fremadrettet.

Der er desuden i det foreløbige forslag til anlægsbudget afsat budget til nedrivning af eksisterende svømmehaller, byggeherreomkostninger, deponering, m.v. Herudover er der afsat budget til etablering af rundkørsel og tilkørselsvej på Teknisk Udvalgs budget.

Det fremadrettede fokus

Det fremadrettede fokus bliver:

 • Kortlægning af hvordan vandkulturhuset kan finansieres og drives - skal det fortsat udbydes som OPP eller skal det finansieres, bygges og drives på anden vis?
 • Udarbejdelse af nyt udbudsmateriale, som kan sendes i udbud - udbuddet tilpasses den finansierings- og driftsmodel, der besluttes.
 • Afklaring af fremtiden for eksisterende svømmehaller - i hvilket omfang skal de renoveres, rives ned eller bruges til andet formål?

Planen for det videre forløb

Planen for det videre forløb (herunder kommende og nært forestående aktiviteter i 2018) er:

 • At der inviteres til et informationsmøde i april/maj for brugere m.fl. som tidligere har været inddraget.
 • At der planlægges en studietur for udvalget i maj til Vattnets Hus, et nyt badhus i det centrale Ängelholm, Sverige.
 • At der foretages en ny afsøgning af mulige OPP bydere.
 • At der laves en kortlægningen af mulige finansierings- og driftsmodeller som fremlægges for Kultur- og Demokratiudvalget.
 • At der træffes beslutning om finansierings- og driftsmodel i Byrådet
 • At der udarbejdes et tilpasset/revideret udbudsmateriale som fremlægges for Kultur- og Demokratiudvalget
 • At udbudsmaterialet godkendes i Byrådet.
 • At Vandkulturhuset sendes i udbud med udgangen af året.

Kultur- og Demokratiudvalget vil på et senere tidspunkt få forelagt en mere detaljeret tids- og køreplan samt behandlingsplan.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at der i anlægsbudgettet fra budget 2017 er blevet overført 4,5 mio. kr., og at der i budget 2018 er afsat 17,7 mio. kr. og 26 mio. kr. i budget 2019.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 03.04.2018

Klaus Eusebius Jakobsen og Per Sørensen var fraværende.

Udsat. Sagen tages op på et ekstraordinært udvalgsmøde den 10. april kl. 18.30.
51. Frigivelse af anlægsbeløb til Kunstgræsbane ved Fladså Hallen

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.14.00-G01-36-15

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget

Kultur- og Demokratiudvalget skal træffe beslutning om frigivelse af 3 mio. kr. til fodboldklubben FK Sydsjælland 05s ansøgning om anlæggelse af en 11-mands kunstgræsbane på det kommunale idrætsanlæg ved Fladså Hallen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Demokratiudvalget træffer beslutning om:

 1. at frigive 3 mio. kr. til anlæg af 11-mands kunstgræsbane på det kommunale boldspilsareal beliggende ved Fladså Hallen, Mogenstrup Parkvej 10
 2. at Næstved Kommune vælger leverandør til anlæg af kunstgræsbanen opdelt i to entrepriser for henholdsvis anlæg og kunstgræs

Sagsfremstilling

Kultur- og Demokratiudvalget traf, på deres møde mandag den 29. januar 2018, en betinget beslutning om tilskud til FK Sydsjælland 05s ansøgning om anlæggelse af en kunstgræsbane på idrætsanlægget ved Fladså Hallen i Mogenstrup.

Betingelsen var, at tilstrækkelig restfinansiering fra foreningen kunne dokumenteres, hvilket administrationen har modtaget skriftligt fra FK Sydsjælland 05.

Projektbeskrivelsen for anlægget har været i udbud, og licitation blev afholdt tirsdag den 20. marts 2018.

Tildelingskriteriet for valg af entreprenører var laveste pris for henholdsvis anlægsdelen og kunstgræsdelen, der ved licitationen udgjorde en samlet pris på 3.795.000 kr. ekskl. moms.

Efterfølgende har administrationen i samråd med rådgiver foretaget to ændringer.

Det i udbuddet annoncerede gummi infill til kunstgræstæppet er ændret til en anden kvalitet, der dog stadig er af godkendt type fra myndighedernes side. På samme måde er der ændret i anlægsentreprisen altså build-up delen, der lægges oven på nuværende græsbane, idet denne ændres fra grus og stenlag på 45 cm til 41 cm.

Begge ændringer kan således tillades indenfor de for projektet krævede værdier for at opnå myndighedsgodkendelse.

De nævnte justeringer betyder, at den samlede samlede pris udgør 3.650.000 kr. ekskl. moms.

Med det nævnte tilskud på 3 mio. kr. fra Kultur- og Demokratiudvalget sammen med 650.000 kr. fra foreningen, er der ud fra det fremsendte materiale fra foreningen midler til at etablere den ønskede kunstgræsbane.

Varetagelse af projektets udførelse sker i samarbejde mellem rådgiver, FK Sydsjælland 05 og Center for Kultur og Borgerservice og således, at den samlede økonomi administreres af Center for Kultur og Borgerservice.

Vedligeholdelse af kunstgræsbanen og udlån/booking af kunstgræsbanen varetages af Næstved Kommune.

Det fremgår af projektbeskrivelsen, at tidsplanen for arbejdets udførelse er berammet til tidsperioden fra uge 24 til uge 34 med forventet indvielse af kunstgræsbanen fredag den 31. august i uge 34.

Administrationen har været i dialog med Fladsåskolens ledelse om såvel kunstgræsbanens placering som tidsplanen for arbejdets udførelse.

Anlægsarbejdet fordrer kørsel mange gange dagligt med meget tungt materiel på arealet tæt på Fladsåskolen. Denne kørsel er derfor henlagt til sommerferieugerne fra uge 27 - til og med uge 32, hvor Fladsåskolens elever er på sommerferie.

Center for Kultur & Borgerservice har ligeledes afholdt offentligt møde i Fladså Hallen, således at Fladså hallen, Lokalråd og borgere i øvrigt har haft mulighed for at orientere sig om projektet.

Supplerende oplysninger
Administrationen har sammen med rådgiver på projektet afholdt afklaringsmøde med FK Sydsjælland 05 om banens placering, byggemøder, indhentelse af myndighedserklæringer og andre forhold af betydning for det samlede projekts udførelse.

Administrationen er, under forudsætning af godkendelse af indstillingens pkt. 1 og 2, sindet at underskrive kontrakt med vindende entreprenører primo april 2018

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at de 3 mio. kr., som Kultur- og Demokratiudvalget på deres møde den 12. juni 2017 besluttede at afsætte til kunstgræsbane ved Fladsåhallen, er afsat i budget 2018.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 03.04.2018

Klaus Eusebius Jakobsen og Per Sørensen var fraværende.

Ad 1-2: Godkendt.
52. Tilskud til Næstved Sportscollege

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-76-16

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget

Næstved Sportscollege, som Kulturudvalget tidligere bevilgede tilskud til i skoleåret 2017-18, har ansøgt om tilskud til driften i det kommende skoleår. Administrationen anbefaler, at Næstved Sportscollege støttes med 75.000 kr. til driften.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Demokratiudvalget

 1. bevilger 75.000 kr. til Næstved Sportscollege til driften i andet halvår 2018 og er sindet at bevilge yderligere 75.000 kr. til driften i første halvår 2019
 2. ved de kommende budgetforhandlinger søger indarbejdet et årligt driftstilskud til Næstved Sportscollege fra år 2019

Sagsfremstilling

Kulturudvalget bevilgede på deres møde den 7. november 2016 Næstved Sportscollege et tilskud på 150.000 kr. til drift i skoleåret 2017-2018.

Næstved Sportscollege har sit virke på Næstved Gymnasium, og tilbyder unge sportstalenter en særligt tilrettelagt undervisning, som gør det muligt for den enkelte samtidig at udvikle sit sportslige talent. Formålet med Næstved Sportscollege er at understøtte udviklingen af lokale og regionale idrætstalenter og sikre mulighed for, at det enkelte talent kan gennemføre et uddannelsesforløb. Dette understøtter således formålet med Næstved Kommunes Talentstrategi 2016-2019 (at styrke børn og unges muligheder for at udvikle og realisere deres talenter) og strategiens fokus på at styrke og udvikle miljøer for kultur og talentudvikling.

Næstved Sportscollege drives af en række idrætsforeninger og uddannelsesinstitutioner i fællesskab og har via Økonomiudvalgets budgetblog for budget 2018 søgt et tilskud for skoleåret 2018-2019 på minimum 150.000 kr.

Administrationen anbefaler, at Kultur- og Demokratiudvalget støtter driften af Næstved Sportscollege med et tilskud på 75.000 kr. i første halvdel af det kommende skoleår (andet halvår 2018) og fremadrettet prioriterer et fast årligt tilskud til driften fra 2019.

Økonomiske oplysninger

De 75.000 kr. kan findes indenfor den samlede ramme for kultur- og fritidsområdet. Administrationen anbefaler, at Kultur- og Demokratiudvalget fra 2019 prioriterer et fast, årligt tilskud til Næstved Sportscollege.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 03.04.2018

Klaus Eusebius Jakobsen og Per Sørensen var fraværende.

Lars Hoppe Søes habilitet blev drøftet. Udvalget vurderede, at han ikke var inhabil.

Ad 1-2: Godkendt

Bilag
53. Oprettelse af transportpulje

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.00.00-G01-4-18

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget, Børne- og Skoleudvalget

Forslag til oprettelse af pulje, hvor skoler og dagtilbud kan søge tilskud til transport til Åben Skole-tilbud i 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at Kultur- og Demokratiudvalget afsætter 75.000 kr. til en transportpulje for 2018

2. at Børne- og Skoleudvalget træffer afgørelse om medfinansiering af 75.000 kr.

Sagsfremstilling

Kulturudvalget besluttede på deres møde den 23. januar 2017 som en forsøgsordning at etablere en transportpulje for skoler og dagtilbud. Formålet var at gøre Åben Skole-tilbud mere tilgængelige for børn og unge, imens de er i dagtilbud og skole. Udvalget afsatte 100.000 kr. til puljen for 2017. Børne- og Skoleudvalget besluttede i 2017 ikke at bidrage til transportpuljen.

Der er i Næstved Kommune forskelle i geografiske og logistiske forhold, som bevirker, at nogle skoler og dagtilbud har særlige udfordringer med transport til de aktiviteter og oplevelser indenfor områderne kultur, fritid/motion/bevægelse samt natur og erhverv, som eksterne aktører (bl.a. kultur- og idrætsforeninger) tilbyder skoler og dagtilbud som en del af Den Åbne Skole. Dette giver nogle børn og unge i kommunen ringere mulighed for at møde de kvalificerede tilbud.

Evaluering af transportpuljen for 2017

Center for Dagtilbud og Skole og Center for Kultur og Borgerservice udarbejdede på baggrund af Kulturudvalgets beslutning retningslinjer for transportpuljen. Center for Kultur og Borgerservice har administreret puljen i 2017.

Transportpuljen kunne søges af kommunale dagtilbud (herunder dagpleje) og skoler med særlige transportudfordringer. Puljen dækkede/medfinansierede udgifter til transport mellem institutionen og relevante tilbud, bl.a. Åben Skole-tilbud. Puljen dækkede fortrinsvis merudgifter til offentlig bustransport og individuel bustransport.

I maj 2017 blev der åbnet for ansøgninger til puljen og de 100.000 kr. blev forbrugt på 6 måneder. 10 forskellige skoleafdelinger og 2 daginstitutioner søgte tilskud til transport i perioden. Der blev søgt i alt 125.685 kr.

Puljen støttede transport af i alt 1.449 børn og unge. En oversigt over ansøgninger og bevillinger i 2017 er vedlagt som bilag.

Det er administrationens vurdering, at transportpuljen har bidraget til at rette op på den skævhed og ulighed, som de geografiske og logistiske udfordringer skaber, og at tilskuddene har betydet, at børnene har kunnet deltage i Åben Skole-tilbud, som de ellers ikke ville have haft adgang til.

Administrationen vurderer endvidere, at transportudgifter og logistiske udfordringer fortsat er en hindring for nogle institutioners brug af Åben Skole-tilbud. Ambassadører for Åben Skole i Næstved Kommune betegner fortsat transport som en af de største udfordringer for skolerne.

Center for Kultur og Borgerservice og Center for Dagtilbud og Skole foreslår på baggrund af ovenstående, at ordningen med en transportpulje fortsættes og udvides til 150.000 kr. i 2018, som finansieres ligeligt af Kultur- og Demokratiudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Økonomiske oplysninger

Center for Kultur og Borgerservice anbefaler, at Kultur- og Demokratiudvalgets finansiering på 75.000 kr. findes indenfor rammen "Udvikling - generel styrkelse".

Center for Dagtilbud og Skole anbefaler, at Børne- og Skoleudvalgets andel finansieres af det forventede overskud fra 2017 på undervisningsområdet, som overføres til 2018.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget 3. april (indstillingens pkt. 1)

Børne- og Skoleudvalget 9. april (indstillingens pkt. 2)

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan bekræfte, at der er afsat budget under Udvikling - generel styrkelse, der vil kunne bruges til finansiering af en transportpulje i 2018.

Centret bekræfter også, at der er et forventet overskud på undervisningsområdet for 2017, der kan medfinansiere 75.000 kr. i 2018.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 03.04.2018

Klaus Eusebius Jakobsen og Per Sørensen var fraværende.

Ad 1: Godkendt.

Bilag
54. Godkendelse af retningslinjer for pulje til foreningsfaciliteter

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.00.00-G01-6-18

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget

Kultur- og Demokratiudvalget besluttede på deres møde d. 26. februar at afsætte en pulje på 1 million kr. til foreningsfaciliteter. Administrationen blev bedt om at fremlægge retningslinier for ansøgning om tilskud fra puljen på kommende møde for Kultur- og Demokratiudvalget. Kultur- og Demokratiudvalget skal træffe beslutning om retningslinjer for ansøgning om tilskud fra pulje til foreningsfaciliteter.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Demokratiudvalget godkender retningslinjer for puljen til foreningsfaciliteter.

Sagsfremstilling

Kultur- og Demokratiudvalget besluttede på deres møde d. 26. februar at afsætte 1 million kr. til en pulje til foreningsfaciliteter på baggrund af Fritidsudvalgets ønske om oprettelse af anlægspulje til foreninger fremsat på budgetbloggen i 2017 (se bilag).

Administrationen blev bedt om at fremlægge retningslinjer for ansøgning om tilskud fra puljen på kommende møde for Kultur- og Demokratiudvalget.

Administrationen behandler og afgør ansøgningerne med efterfølgende orientering for Kultur- og Demokratiudvalget efter ansøgningsfristen 1. juni.

Herefter behandles ansøgninger løbende.

Med udgangspunkt i forslag fra Fritidsudvalget har administrationen vedlagt udkast til retningslinjer. Retningslinjerne har været forelagt Fritidsudvalget den 8. marts, som ingen kommentarer havde til udkastet. Udvalget udtalte, at de hilser beslutningen om puljen velkommen, og at de gerne deltager i formidling af puljen og kriterierne for denne.

Formålet med puljen er at give foreningerne mulighed for at forbedre de fysiske faciliteter, der understøtter de folkeoplysende foreningers foreningsarbejde i Næstved Kommune.

Målgruppen er primært de godkendte folkeoplysende foreninger, der har en aftale om tilskud til deres almindelige lokaleudgifter.

Der er lagt op til, at puljen kan medfinansiere op til 50 % af et givent ansøgt projekt og som udgangspunkt bevilge op til 200.000 kr. i tilskud.

Ansøgningsfristen er sat til 1. juni, og herefter behandles ansøgninger løbende.

Der henvises i øvrigt til Retningslinjer for pulje til foreningsfaciliteter.

Økonomiske oplysninger

Kultur- og Demokratiudvalget har besluttet at afsætte 1 million kr. af anlægsbudget for 2018.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 03.04.2018

Klaus Eusebius Jakobsen og Per Sørensen var fraværende.

Godkendt med den bemærkning, at udvalget ønsker en orientering, når der er givet tilsagn om støtte til 5 projekter.

Rico Carlsen og Sebastian Mylsted-Schenstrøm kunne ikke støtte udvalgets beslutning, idet de ønsker, at der sker en politisk godkendelse af støtte på større beløb.

Bilag
55. Udkast til kulturpolitik

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.00.00-G01-37-15

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget

Sagen præsenterer et revideret udkast til en kulturpolitik for Næstved Kommune, samt tilhørende udkast til handlingsplan for politikken. Udvalget skal drøfte, om udkastet er klar til at blive fremlagt på byrådets kommende temamøde, og hvordan det eventuelt kan kvalificeres yderligere.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter og kvalificerer det vedlagte udkast til kulturpolitik.

Sagsfremstilling

Kultur- og Demokratiudvalget drøftede det første udkast (1.0) til kulturpolitik på mødet i februar. På baggrund af udvalgets bemærkninger, er der til sagen her udarbejdet et revideret udkast (2.0), hvor forslag til konkrete handlinger er taget ud og i stedet gjort til en handlingsplan for politikken. Handlingsplanen er dynamisk i den forstand, at udvalget løbende prioriterer blandt indsatserne og kan tilføje nye indsatsområder efter behov. Handlingsplanen er vedlagt som bilag.

Der er desuden tilføjet et indledende afsnit, hvor udvalgets øvrige bemærkninger/principper er indarbejdet:

 • Flere aktører (end kommunen) skal bidrage økonomisk, hvis politikkens ambitioner skal indfries.
 • Kommunen og andre aktører kan igangsætte/understøtte initiativer, men det skal tilstræbes, at nye initiativer på længere sigt opbygger en bæredygtig økonomi, så de bliver helt eller delvis selvbærende.
 • Politikken kræver tværgående samarbejde, fordi den bygger på, at kulturen kan medvirke til at gøre en forskel på andre politikområder.

Sprogligt og indholdsmæssigt er hele udkastet gennemskrevet og skærpet, men det er de samme fire overordnede fokusområder.

Proces

Efter tidsplanen skal udkast til kulturpolitik (3.0) drøftes på byrådets temamøde den 16. april. Administrationen vil i temamødets design lægge op til en drøftelse af politikken i mindre grupper, hvor Kultur- og Demokratiudvalgets medlemmer fungerer som konstruktive tovholdere for dialogen.

Efter tidsplanen kan Kultur- og Demokratiudvalget drøfte et nyt udkast (4.0) på udvalgsmødet den 7. maj, som administrationen udarbejder på baggrund af kommentarer fra byrådets temamøde.

Den 7. maj har udvalget besluttet at holde et offentligt møde om politikken. Mødet finder sted på Grønnegades Kaserne efter udvalgsmødet.

Derefter er det planen at sende udkastet i offentlig høring.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 03.04.2018

Klaus Eusebius Jakobsen og Per Sørensen var fraværende.

Administrationen samler op på udvalgets drøftelse og bemærkningerne indarbejdes i udkastet til kulturpolitik.

Udvalget finder, at udkastet er godt som udgangspunkt for drøftelsen på temamødet i byrådet den 16. april 2018.

Bilag
56. Beslutning om videreførelse af Grønnegade Teaters nettokapital

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.01.02-G01-2-17

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget


Bestyrelsen for det tidligere egnsteater, Grønnegade Teater, har meddelt Næstved Kommune, at den selvejende institution ophører og bestyrelsen dermed nedlægger sig selv. Bestyrelsen har i den anledning fremsendt forslag til Næstved Kommune om videreførelse af nettokapitalen ved den selvejende institutions ophør. Bestyrelsen foreslår at videreføre nettokapitalen til Det lille Turnéteater med det formål at fremme scenekunst i Næstved Kommune. Dette kræver ifølge vedtægterne godkendelse af Næstved Kommune. Udvalget skal tage stilling til, om forslaget kan godkendes.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. at udvalget tager ophør af Grønnegade Teater og bestyrelsen til efterretning
 2. at udvalget godkender bestyrelsens forslag til videreførelse af Grønnegade Teaters nettokapital i Det lille Turnéteater

Sagsfremstilling

Ophør af Grønnegade Teater
Med udgangen af 2016 ophørte Grønnegade Teater som egnsteater for Næstved Kommune i henhold til scenekunstlovens bestemmelser om egnsteatre. Næstved Kommune ophørte som hovedtilskudsyder til Grønnegade Teater, som blev omdannet til Det lille Turne Teater S/I med en anden hovedtilskudsyder end Næstved Kommune. Administrationen har været i en langstrakt dialog med den tidligere bestyrelse for Grønnegade Teater, hvor kommunen har fastholdt bestyrelsens handlepligter i forhold til ophør af den selvejende institution. Bestyrelsen har nu endelig løftet handlepligten og har meddelt kommunen, at den selvejende institution ophører og bestyrelsen nedlægger sig selv. Kultur- og Demokratiudvalget bedes tage dette til efterretning.

Anvendelse af teaterets nettokapital
Grønnegade Teaters virksomhed hvilede på en vedtægt, hvor det fremgår af § 14, at Næstved Kommune som hovedtilskudsyder skal godkende eventuel nettokapitals videre anvendelse efter indstilling fra den sidst afgående bestyrelse i de tilfælde, hvor institutionen opløses. Det er således bestyrelsens pligt i henhold til vedtægtens § 14, at indstille til kommunen til hvilket formål nettokapitalen på 825.202 kr. skal anvendes.

Bestyrelsen har fremsendt forslag om anvendelse af nettokapitalen til udvalgets godkendelse. I det fremsendte forslag indstiller bestyrelsen til Næstved Kommune, at:

"Grønnegade Teaters nettokapital anvendes til at fremme, udvikle og producere scenekunst til glæde og gavn for borgerne i Næstved Kommune. Bestyrelsen indstiller til Næstved Kommune, at føromtalte nettokapital overføres til ”Det lille Turnéteater”, som i den forbindelse forpligter sig til, udover de 19 afviklede forestillinger i 2017, at præsentere yderligere mindst 20 forestillinger samt tilbyde andre kulturelle aktiviteter i Næstved Kommune i perioden fra 1. januar 2018 til slut december 2019."

Derudover vil teatret gøre opsøgende arbejde for at afsætte forestillinger på mindre samlingssteder rundt i kommunen. Bestyrelsens indstilling til udvalget er vedlagt som bilag.

Administrationen vurderer, at bestyrelsens forslag imødekommer Grønnegade Teaters vedtægtsbestemmelse om, at nettokapitalen ved institutionens opløsning skal anvendes til at fremme udvikle og producere teaterkunst eller andre teaterformål i Næstved Kommune. Derfor anbefales udvalget at godkende forslaget.

Det skal bemærkes, at teatret i sin tid medbragte en egenkapital på 354.360 kr., da det indgik en egnsteateraftale med Næstved Kommune.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 03.04.2018

Klaus Eusebius Jakobsen og Per Sørensen var fraværende.

Ad 1: Til efterretning.

Ad 2: Godkendt.

Bilag
57. Orientering om valg til Fritidsudvalget samt mulighed for udpegning af repræsentation i Fritidsudvalget

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 84.04.00-A00-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget, Byrådet

Orientering om valg til Fritidsudvalget i februar måned 2018 for perioden 2018-2021. Udvalget har mulighed for at udpege en til to byrådspolitikere uden stemmeret til Fritidsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Demokratiudvalget:

 1. tager orienteringen om valgte medlemmer til Fritidsudvalget til efterretning
 2. beslutter om udpegning af en til to byrådspolitikere ønskes og i givet fald hvem

Sagsfremstilling

Valg til Fritidsudvalg fandt sted i februar måned 2018.

Fritidsudvalget holdt deres konstituerende møde den 8. marts.

Formand blev Torben Stenstrup og næstformand Ole Hansen.

Medlemmer er:

 • Kirsten Ærø og Gitte Carlsberg repræsenterende aftenskoleforeninger
 • Tonny Ploug repræsenterende handicapforeninger
 • Kåre Sørensen, Ole Hansen og Kenneth Sørensen repræsenterende idrætsforeninger
 • Torben Stenstrup og Kenneth Klausen repræsenterende børne- og ungdomsforeninger
 • Tinus C. Frandsen repræsenterende øvrige foreninger inkl. selvorganiserede

Jf. vedtægt for Fritidsudvalget har byråd/fagudvalg mulighed for at udpege en til to byrådspolitikere uden stemmeret til Fritidsudvalget.

Kultur- og Demokratiudvalget har ikke gjort brug af denne mulighed for repræsentation siden 2012.

Administrationen fremlægger sagen for Kultur- og Demokratiudvalget til orientering samt eventuel beslutning om repræsentation i Fritidsudvalget.

Der arbejdes på at arrangere et dialogmøde mellem Fritidsudvalget og Kultur- og Demokratiudvalget.

Lovgrundlag

Vedtægt for Fritidsudvalget i Næstved Kommune.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Byrådet (indstillingens pkt. 2)

Supplerende bemærkninger
Sagen skal kun videre i byrådet, såfremt Kultur- og Demokratiudvalget anbefaler, at udpege repræsentanter til Fritidsudvalget.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 03.04.2018

Klaus Eusebius Jakobsen og Per Sørensen var fraværende.

Ad 1: Til efterretning.

Ad 2: Udvalget ønsker ikke at gøre brug af muligheden for at udpege medlemmer til Fritidsudvalget.
58. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-P35-32-17

Sagsfremstilling

 1. Møde med Landdistriktsudvalget (LU) den 2. maj kl. 17.00-18.30 (afventer LU's godkendelse)og møde med lokalrådsformændene kl. 19.00-20.30 i Jernbanegade 12.
  Dialogmøde mellem Fritidsudvalget og Kultur- og Demokratiudvalget den 8. maj kl. 17.00-18.30.
 2. Orientering om børnekulturfestivalen.
 3. Nordisk venskabsbysamarbejde i Gjøvik fra den 3. – 6. juli 2018 med mulighed for 3 Kultur- og Demokratiudvalgsmedlemmers deltagelse. Invitation vedlagt som bilag.
 4. Spørgeskemaundersøgelsen af borgernes kultur-, fritids- og idrætsvaner går gang i starten af april. Pressemeddelelsen vedlagt som bilag.
 5. Orientering om projekt Sansoteket ved Glumsø Bibliotek. Se bilag.
 6. Mærk Fjorden, 5. maj kl. 10-15. Se bilag.
 7. Arena Næstved og refinansiering af lån.
 8. Kommende punkter.
  - Lukket punkt: Arena Næstved og refinansiering af lån hos LOA
  - Udkast til kulturpolitik

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 03.04.2018

Klaus Eusebius Jakobsen og Per Sørensen var fraværende.

1: Til efterretning.

2: Til efterretning. Programmer omdelt og vedlægges referatet.

3-6: Til efterretning.

7: Administrationen orienterede.

8: Til efterretning.

9: Hæftet Kunst med Sjæl blev omdelt og vedlægges referatet.

Bilag


Sidst opdateret den 4. april 2018