Referat
Kultur- og Demokratiudvalget 7. maj 2018

Dato

07.05.2018

Tid

15.00

Sted

Grønnegades Kaserne Kulturcenter

Deltagere

Charlotte Roest (A),
Githa Nelander (O),
Klaus Eusebius Jakobsen (B),
Linda Frederiksen (A),
Per Sørensen (A),
Rico Carlsen (V),
Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V),


62. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-P35-32-17

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 07.05.2018

Godkendt.
63. Drøftelse af budget 2019 med medarbejdere og virksomhedsledere

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-G01-65-18

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget

Kultur- og Demokratiudvalget har inviteret medarbejdere og virksomhedsledere til dialog om det kommende års budget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter budgetudfordringer og -muligheder for 2019 med de fremmødte medarbejdere og ledere.

Sagsfremstilling

Udvalget har inviteret medarbejdere og virksomhedsledere på udvalgets område til dialog om budgettet. Fra hver af virksomhederne deltager 2 repræsentanter.

Som forberedelse til mødet, er de inviterede blevet bedt om at orientere sig i det budgetmateriale, som udvalget har behandlet herunder de emner, som udvalget drøftede på mødet den 3. april:

 1. Betjent borgerservice i alle dele af kommunen, "borgerservicebus"
 2. Partnerskabsaftaler
 3. Hvordan kan Kultur- og Demokratiudvalget medvirke til at styrke indsatser for borgere på andre udvalgsområder
 4. Kulturbussen (aktiviteter på kulturområdet)
 5. Sportscollege – spor i talentskolen
 6. Kulturpolitikkens udmøntning
 7. Frivillighed, understøtte fritidsområdet, herunder konsulentbistand
 8. Ny Holmegaard

Med afsæt i budgetstrategien har de ligeledes overvejet følgende spørgsmål:

 • Er der steder I kan spare?
 • Er der noget I synes, der skal omprioriteres enten hos jer selv eller andre steder under Kultur- og Demokratiudvalget eller alternativt andre steder i kommunen (udfordringsretten).
 • Er der noget I kunne tænke jer at udvide med

Der er til orientering vedlagt et bilag med den overordnede fordeling af budget 2018.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 07.05.2018

Til efterretning.

Administrationen samler op på drøftelsen og input indgår i den videre budgetbehandling i udvalget.

Bilag
64. 2. behandling af budget 2019

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-18

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget

Udvalget skal drøfte, hvilke omprioriteringer, anlægsforslag og udvidelsesforslag administrationen skal arbejde videre med frem til tredje og sidste budgetbehandling d. 4. juni 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter budget 2019-2022 og tilkendegiver,

 1. hvilke omprioriteringer indenfor udvalgets område, der skal arbejdes videre med
 2. hvilke udvidelsesforslag, der skal arbejdes videre med
 3. hvilke anlægsprojekter, der skal arbejdes videre med

Sagsfremstilling

Kravene til udvalgenes budgetbehandling er beskrevet i budgetstrategien og i udvalgets første budgetsag.

Kort fortalt er kravene til udvalgene:

 • Budgetproblemer skal beskrives
 • Der skal beskrives muligheder for løsning af budgetproblemet uden tilførsel af yderligere midler
 • Der kan fremsættes ønsker til udvidelser på op til 1% af udvalgsrammen. Udvidelsesønsker kan fremsættes til løsning af budgetproblemer, til investeringsforslag med henblik på fremtidige driftsbesparelser eller til deciderede driftsudvidelser
 • Der kan fremsættes anlægsforslag

Til denne anden behandling af budgettet fremlægges følgende:

 • udvalgets budgetramme
 • modtagne forslag til budget ønsker
 • notat fra borgermøde
 • liste over anlægsforslag med omtrentlige beløbsangivelser
 • udvalgets input på mødet den 3. april 2018

Det, som fremlægges til denne budgetbehandling, har enten baggrund i forslag fremkommet på sidste udvalgsmøde, forslag fra borgermødet d. 5/4-2018 eller administrationens forslag. Forslagene er ikke beregnet præcist til denne budgetbehandling. Det vil først ske til udvalgets 3. behandling af budgettet, og det sker på baggrund af, hvilke forslag udvalget tilkendegiver, at de ønsker gennemregnet.

Budgetramme

Udvalgets budgetramme fremgår af bilag 1.

Omprioriteringer indenfor udvalgets område

Det tilfalder udvalgets kompetence at ændre på aktiviteterne på udvalgets område og flytte budget fra et område til et andet.

Udvidelsesønsker

Der kan på udvalgets område maksimalt fremsættes ønsker for 1,2 mio. kr. Der kan fremsættes tre typer af udvidelsesønsker, som skal prioriteres i følgende rækkefølge:

a) budgetopretninger

b) investeringsforslag med efterfølgende besparelser på driften

c) deciderede udvidelsesønsker, skema til brug for udvidelsesønsker kan ses i bilag 2.

Anlæg

Der er ikke nogen bestemt grænse for, hvor mange anlægsprojekter udvalget kan stille forslag om - dog forventes der kun vedtaget et samlet anlægsbudget i samme størrelsesorden som i budgettet fra sidste år, omkring 100-130 mio. kr. årligt, dog lidt højere i 2019. I bilag 3 er listet forslag til anlægsprojekter med udgangspunkt i det nuværende anlægsbudget. Og i bilag 4 kan se en fordeling af projekterne ud på årene.

Forslag fra borgermødet

På borgermødet fremkom der en række forslag på udvalgets område. Disse kan læses i notatet fra mødet i bilag 5. Det skal drøftes, om man ønsker at arbejde videre med forslagene, og om de skal tages med under udvidelsesønsker eller omprioriteringer, hvor det er muligt.

Budgetbloggen

Der er i skrivende stund indkommet en ansøgning på budgetbloggen. Se bilag 7.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 07.05.2018

Ad 1: Drøftet

Ad 2: Administrationen samler op på drøftelsen og udarbejder en samlet oversigt til næste møde, herunder:

- Designlinje i talenskolen

- Erhvervsservice i borgerservice

- Sportscollege

- Partnerskabsaftaler

- Frivillighed

- Lokaleleje

- Pulje til kulturpolitik

Borgerservice tages op som et tema i 2019.

Ad 3: Drøftet.

Bilag
65. Orientering om Grønnegades Kaserne Kulturcenter

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-A00-57-17

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget

Udvalget introduceres til Grønnegades Kaserne Kulturcenter.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Demokratiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

På mødet vil Kulturcenterlederen introducere Kultur- og Demokratiudvalget til kulturcentrets virke og opgaver. Derudover vil udvalget få en lille rundvisning på kulturcentret.

Udvalget kan på forhånd orientere sig i fakta om Grønnegades Kasernes Kulturcenter i den vedhæftede præsentation (Powerpoint).

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 07.05.2018

Til efterretning.

Bilag
66. Budgetkontrol pr. 1. april 2018

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.15.00-A00-6-18

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget

Administrationen har udarbejdet årets første budgetkontrol pr. 1. april. Budgetkontrollen viser, at der på udvalgets område forventes mindreudgifter på 1,2 mio. kr. på driften og et mindreforbrug på 23 mio. kr. på anlæg.

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgetkontrollen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalgets område dækker politikområdet Kultur og Fritid.

Nedenstående tabel viser resultatet af budgetkontrollen:

i 1000 kr.

Forventet regnskab

Afvigelse (+ = merforbrug, - = mindreforbrug)

Aktivitetsområder

Kultur

33.024

-600

Fritid

50.919

-600

Bibliotek/Borgerservice

37.432

Lokaldemokrati

771

Kultur og Fritid i alt (incl. selvforvaltningsvirksomheder):

122.147

-1.200

Selvforvaltningsvirksomheder i alt:

56.448

-26

Budgetkontrollen er udarbejdet under forudsætning af, at de udgiftsneutrale bevillingsændringer (flytning af budget imellem politikområder) godkendes.

Driften:

Tabellen ovenfor viser det samlede resultatet pr. politikområde for både den del, der er udenfor selvforvaltning og den del, som er indenfor selvforvaltning. For selvforvaltningsvirksomheder gælder, at de må have over- eller underskud på op til 3% og at både over- og underskud overføres til næste år. Der skal således ikke udarbejdes forslag til kompenserende besparelser, hvis der er selvforvaltningsvirksomheder, der har underskud i det enkelte år.

På områder udenfor selvforvaltning overføres over- og underskud også til næste år. Forskellen på områder indenfor og udenfor selvforvaltning er, at der ikke er ret til at disponere/planlægge med underskud på områder udenfor selvforvaltning. Udvalget har lov til at løse budgetudfordringer ved at omfordele budget imellem sine politikområder.

Resultatet af budgetkontrollen er specificeret på aktivitetsområder og nærmere beskrevet i bilag 1.

På udvalgets område forventes der et samlede mindre forbrug på 1,2 mio. kr., og at resultatet for selvforvaltningsvirksomhederne stort set går i nul.

Anlæg:

Der er også gennemført budgetkontrol på udvalgets anlægsprojekter. På udvalgets område forventes der en afvigelse i forbruget i forhold til budgettet på 23 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt, at det afsatte beløb til Vandkulturhuset ikke bliver anvendt i år samt at Lysanlægget på Næstved Stadion først forventes at blive færdiggjort i 2019. Budgetkontrollen af de enkelte anlægsprojekter fremgår af bilag 2.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Supplerende bemærkninger
Resultatet af alle udvalgenes behandling af budgetkontrol samles i ny sag, der behandles i Økonomiudvalget den 22. maj 2018 og i Byrådet den 29. maj 2018.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 07.05.2018

Til efterretning.

Bilag
67. Ny lånefinansiering for Arena Næstved

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.13.00-S00-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Kulturudvalget besluttede på sit møde d. 27. november 2017 at ville behandle driftstilskud for Arena Næstved, når der forelå forslag om refinansiering af lån. Der foreligger nu en aftale med Lokale- og Anlægsfonden. Arena Næstved har fremsendt ønske om at kunne foretage en ny lånefinansiering af deres banklån på 46 mio. kr. her i 2018 kr. Der er ønske om at oprette et 30-årigt realkreditlån med en afdragsfri periode i 2018-2020, for at få budgettet til at hænge sammen, samt at få plads og mulighed for at få opbygget en ny og bedre drift. I det modtagne lånetilbud stilles der nogle økonomiske forudsætninger til Næstved Kommunes deltagelse.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. at lånet fra Næstved Kommune på 26 mio. kr. forbliver afdragsfrit i 2018 til 3. kvartal 2025 (forlængelse på 5 år)
 2. at der underskrives en ny transporterklæring til LR Realkredit, hvor kommunens driftstilskud til Arena Næstved transporteres til LR Realkredit. Den eksisterende transporterklæring til Lokale og Anlægsfonden annulleres samtidig.
 3. at den nye partnerskabsaftale godkendes.
 4. at voldgiftssagen løses særskilt politisk, således at udfaldet ikke vil belaste Arena Næstveds økonomi.
 5. at det godkendes, at lånet på 46 mio. kr. omlægges tilvariabel rente hos LR Realkredit.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på sit møde i december 2016 med færdiggørelsen af Arena Næstved at effektuere et vækstscenarie for den selvejende institution Arena Næstved. Scenariet indbefattede bl.a. nye vedtægter og et nyt drifts- og anlægsbudget.

Arena Næstveds budget er ud fra de nuværende forudsætninger ikke i balance. Driften af hallen er inde i en omlægnings- og udviklingsproces, der forventes at kunne slå fuldt igennem i 2021. Frem til 2021 vil der være brug for at få udarbejdet et budget, der hænger sammen, og giver mulighed for at arbejde videre med denne proces.

Arena Næstved har, som et led i deres arbejde med at få løst denne udfordring, kigget på deres låneforpligtelser, da de udgør en væsentlig post i budgettet. Arena Næstved har i samarbejde med Lokale og Anlægsfonden og LR Realkredit udarbejdet en løsningsmodel for en ny lånefinansiering. Der lægges op til, at det nuværende 20-årige banklån i Nordea omlægges til et 30-årigt lån igennem LR Realkredit med en afdragsfrihed i 2018, 2019 og 2020. Lånet kan både tilbydes som fastforrentet eller med variabel forrentning. På det variabelt forrentede lån kan rentefastsættelsen være mellem 1 og 5 år.

I forbindelse med låne tilbuddet har LR Realkredit opstillet nogle krav til Næstved Kommunes engagement, for at arenaens fremtidige budgetforudsætninger kan holde.

- Lånet fra Næstved Kommune på i alt 26 mio. kr. forbliver afdragsfrit i 2018 til 3. kvartal 2025.

Jf. gældsbrevet skulle første afdrag på 1 mio. kr. forfalde 1. oktober 2020. Herefter bliver afdraget på 1,3 mio. kr. i 2021 og frem. Administrationen anbefaler, at Næstved Kommune rykker første afdrag til 3. kvartal 2025.

- Der skal underskrives en ny transporterklæring til LR Realkredit i driftstilskuddet.

Der ligger aktuelt en transporterklæring i driftstilskuddet givet til Lokale og Anlægsfonden. Det ønskes at LR Realkredit overtager denne og at der derfor laves en ny direkte til dem med stort set samme forudsætninger.

Den nye transporterklæring medfører en teknisk ændring, hvor tilskuddet til Arena Næstved indsættes på en særskilt konto, ejet af Arena Næstved. LR Kredit trækker udgifterne til renter og afdrag fra denne konto. Den gamle transporterklæring trådte først i kraft, hvis Arena Næstved misligholdt deres betalinger af renter og afdrag på lånet.

Den gamle transporterklæring til Lokale og Anlægsfonden annulleres samtidig med at den nye indgås.

- Partnerskabsaftale

Den aktuelle partnerskabsaftale skal til genforhandling i år. Fra LR Realkredits side ønsker man, at denne er på plads og godkendt, for at kunne indgå en aftale om låneomlægning.

- Voldgiftssag løses særskilt politisk i Næstved

Administrationen kan godt anbefale, at sagen behandles særskilt, hvis udfaldet skulle komme til at belaste Arena Næstveds økonomi. Det vil ikke være muligt at afholde en eventuel udgift inden for arenaens nuværende budget.

Lånetilbud

Arena Næstved har fået tilbudt to rente-muligheder. Et fastforrentet lån på 2,5 % (3,45 % inkl. bidrag) og et med variabel rente på 0,41 % (1,43 % inkl. bidrag) med en genforhandling af renten hvert 5. år, begge med en løbetid på 30 år. Hvor det væsentlige i aftalen er, at lånet ydes med afdragsfrihed i årene 2018-2020, da dette vil kunne få budgettet i balance og give Arena Næstved nogle år til at få udviklet og styrket driften.

År

Nuværende lån (variabel rente)

Variabel rente (Nyt tilbud)

Fast rente (Nyt tilbud)

Låneydelse

Låneydelse

Låneydelse

2018

2.900.000 kr.

633.520 kr.

1.548.000 kr.

2019

2.900.000 kr.

633.520 kr.

1.548.000 kr.

2020

2.900.000 kr.

633.520 kr.

1.548.000 kr.

2021

2.900.000 kr.

2.245.000 kr.

2.900.000 kr.

2020

2.900.000 kr.

2.245.000 kr.

2.900.000 kr.

At omlægge til et nyt lån med fast rente, ses ikke som et relevant forslag, da lånet kun vil give en begrænset besparelse i den afdragsfri periode, samt at den samlede ydelse fra 2021 vil blive i samme størrelse som det nuværende lån. Renten vil dog være kendt alle årene, men den samlede tilbagebetaling vil også blive 18 mio. kr. mere i forhold til det nuværende lån.

Ved at omlægge til et lån med variabel rente, vil de finansielle udgifter blive væsentlige mindre i perioden 2018-2020 og kunne give hallen den mulighed og tid, den har brug for, til at kunne arbejde med de nye processer. Der vil dog, i lighed med det nuværende lån, være usikkerheden omkring en evt. rentestigning.

Arena Næstveds bestyrelse har anbefalet, at der omlægges til variabel rente jf. det modtagne tilbud.

Administrationen kan, efter en vurdering af nødvendigheden for, at der for indeværende- og efterfølgende år skal ske en forbedring af økonomien for Arena Næstved, også anbefale, at deres nuværende lån omlægges til et nyt rentetilpasningslån over 30 år.

Hvis man vælger ikke at imødekomme Arena Næstveds ønske om en omlægning, vil det betyde, at hallen kommer til at mangle ca. 2 mio. kr. årligt, forventeligt i de næste 3 år. Der skal således findes finansiering på anden måde, hvis driften skal opretholdes.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget den 7. maj 2018

Økonomiudvalget den 22. maj 2018

Byrådet den 29. maj 2018

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi bemærker, at Arena Næstveds afdrag på lånet til Næstved Kommune fra 2020/2021 ikke er indarbejdet i budgetterne endnu. En udskydelse af den afdragsfrie periode på 5 år, vil dermed ikke have budgetmæssige konsekvenser.

Der er ikke budgetteret med en engangsudgift til at betale en eventuel udgift til voldgiftsagen i kommunens budget.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 07.05.2018

Sagen udsættes til ekstraordinært møde den 16. maj kl. 15-17 med henblik på, at få oplyst sagen yderligere, herunder

- Handleplan med fokus på fremadrettede aktiviteter

- Budget med lønudgifter

Arena Næstveds direktør og formanden for bestyrelsen inviteres til at deltage i mødet.

Bilag
68. Oprettelse af transportpulje

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.00.00-G01-4-18

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget, Børne- og Skoleudvalget

Forslag til oprettelse af pulje, hvor skoler og dagtilbud kan søge tilskud til transport til Åben Skole-tilbud i 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at Kultur- og Demokratiudvalget afsætter 75.000 kr. til en transportpulje for 2018

2. at Børne- og Skoleudvalget træffer afgørelse om medfinansiering af 75.000 kr.

Sagsfremstilling

Kulturudvalget besluttede på deres møde den 23. januar 2017 som en forsøgsordning at etablere en transportpulje for skoler og dagtilbud. Formålet var at gøre Åben Skole-tilbud mere tilgængelige for børn og unge, imens de er i dagtilbud og skole. Udvalget afsatte 100.000 kr. til puljen for 2017. Børne- og Skoleudvalget besluttede i 2017 ikke at bidrage til transportpuljen.

Der er i Næstved Kommune forskelle i geografiske og logistiske forhold, som bevirker, at nogle skoler og dagtilbud har særlige udfordringer med transport til de aktiviteter og oplevelser indenfor områderne kultur, fritid/motion/bevægelse samt natur og erhverv, som eksterne aktører (bl.a. kultur- og idrætsforeninger) tilbyder skoler og dagtilbud som en del af Den Åbne Skole. Dette giver nogle børn og unge i kommunen ringere mulighed for at møde de kvalificerede tilbud.

Evaluering af transportpuljen for 2017

Center for Dagtilbud og Skole og Center for Kultur og Borgerservice udarbejdede på baggrund af Kulturudvalgets beslutning retningslinjer for transportpuljen. Center for Kultur og Borgerservice har administreret puljen i 2017.

Transportpuljen kunne søges af kommunale dagtilbud (herunder dagpleje) og skoler med særlige transportudfordringer. Puljen dækkede/medfinansierede udgifter til transport mellem institutionen og relevante tilbud, bl.a. Åben Skole-tilbud. Puljen dækkede fortrinsvis merudgifter til offentlig bustransport og individuel bustransport.

I maj 2017 blev der åbnet for ansøgninger til puljen og de 100.000 kr. blev forbrugt på 6 måneder. 10 forskellige skoleafdelinger og 2 daginstitutioner søgte tilskud til transport i perioden. Der blev søgt i alt 125.685 kr.

Puljen støttede transport af i alt 1.449 børn og unge. En oversigt over ansøgninger og bevillinger i 2017 er vedlagt som bilag.

Det er administrationens vurdering, at transportpuljen har bidraget til at rette op på den skævhed og ulighed, som de geografiske og logistiske udfordringer skaber, og at tilskuddene har betydet, at børnene har kunnet deltage i Åben Skole-tilbud, som de ellers ikke ville have haft adgang til.

Administrationen vurderer endvidere, at transportudgifter og logistiske udfordringer fortsat er en hindring for nogle institutioners brug af Åben Skole-tilbud. Ambassadører for Åben Skole i Næstved Kommune betegner fortsat transport som en af de største udfordringer for skolerne.

Center for Kultur og Borgerservice og Center for Dagtilbud og Skole foreslår på baggrund af ovenstående, at ordningen med en transportpulje fortsættes og udvides til 150.000 kr. i 2018, som finansieres ligeligt af Kultur- og Demokratiudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Økonomiske oplysninger

Center for Kultur og Borgerservice anbefaler, at Kultur- og Demokratiudvalgets finansiering på 75.000 kr. findes indenfor rammen "Udvikling - generel styrkelse".

Center for Dagtilbud og Skole anbefaler, at Børne- og Skoleudvalgets andel finansieres af det forventede overskud fra 2017 på undervisningsområdet, som overføres til 2018.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget 3. april (indstillingens pkt. 1)

Børne- og Skoleudvalget 9. april (indstillingens pkt. 2)

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan bekræfte, at der er afsat budget under Udvikling - generel styrkelse, der vil kunne bruges til finansiering af en transportpulje i 2018.

Centret bekræfter også, at der er et forventet overskud på undervisningsområdet for 2017, der kan medfinansiere 75.000 kr. i 2018.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 03.04.2018

Klaus Eusebius Jakobsen og Per Sørensen var fraværende.

Ad 1: Godkendt.

Børne- og Skoleudvalget, 09.04.2018

Udsat.

Børne- og Skoleudvalget, 16.04.2018

Ad 2: Godkendt.

Udvalget anbefaler, at midlerne årligt udmøntes ligeligt mellem de 6 skoler og de 4 dagtilbudsområder. Med det udgangspunkt sendes sagen tilbage til Kultur- og Demokratiudvalget til fornyet behandling.

Administrativ tilføjelse, 30.04.2018

Center for Kultur og Borgerservice bemærker, at puljen oprindelig er oprettet for at understøtte visse skolers udfordringer med transport til kultur- og fritidstilbud indenfor Næstved Kommune. Dette for at udnytte ressourcerne i kommunen bedre ved at styrke intentionen bag den åbne skole. En bred fordeling af midlerne vil udvande formålet og sikrer ikke i samme grad skolernes besøg hos kultur- og fritidsaktører i Næstved Kommune. Det skal understreges, at den nuværende administration af puljen foregår ganske ubureaukratisk og varetages af Center for Dagtilbud Skole.

Kultur- og Demokratiudvalget, 07.05.2018

Udsat.

Bilag
69. Orientering om kulturpolitik i høring

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.00.00-G01-37-15

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget

Vedlagte udkast til kulturpolitik er sendt i offentlig høring i maj måned. I forbindelse med høringen, er der indkaldt til borgermøde 7. maj mellem udvalget og de fremmødte borgere. Udkastet til politik er fremsendt til mødets deltagere og ligger i perioden tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Det vedlagte udkast til kulturpolitik er resultat af udvalgets drøftelser og ønsker til ændringer på de to seneste udvalgsmøder. Lederne af de kommunale institutioner har forholdt sig til udkastet og kommet med forslag til justeringer.

Kulturpolitikken blev desuden drøftet på Byrådets temamøde den 16. april. Det er administrationens vurdering, at politik-udkastet allerede adresserer de emner og ideer, som kom frem ved temamødet. Der er dog foretaget sproglige justeringer og skærpede formuleringer på baggrund af Byrådets drøftelser.

Vedlagte udkast til politik er nu i offentlig høring i maj måned, og udkastet er udgangspunkt for borgermødet den 7. maj kl. 18.30. Borgermødet er planlagt som en række workshops, hvor politikere og fremmødte borgere i grupper diskuterer med politikkens fokusområder som ramme.

Kultur- og Demokratiudvalget er afsendere på Kulturpolitikken, som er udvalgets overordnede rammesætning for kommunens udvikling på kulturområdet de kommende år. Politikken sætter dagsorden for de kommunale institutioner og administrationens arbejde, og den bliver retningsgivende for selvejende kulturinstitutioner og kulturforeninger. Det er derfor afgørende, at udvalget tager ejerskab til politikken.

Udvalget har på mødet i juni mulighed for igen at drøfte og foretage ændringer i udkastet til politik. Det er planen, at udvalget godkender det endelige udkast på møde i august, så det kan forelægges Byrådet sidst i august.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 07.05.2018

Til efterretning.

Bilag
70. Orientering om bevillinger fra Forsamlingshuspuljen 2017

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.00.00-G01-2-18

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget

Orientering om puljen til understøttelse og udvikling af Næstved Kommunes forsamlingshuse, herunder retningslinjer og støttede projekter.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Demokratiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Kulturudvalget besluttede den 23. marts 2015 at oprette Forsamlingshuspuljen. Puljen er oprettet på baggrund af en udredning af kultur- og forsamlingshusene i Næstved Kommune. Udredningen kortlagde husenes anvendelse, betydning, bygningsmæssige tilstand og udfordringer i fremtiden (vedlagt sagen til orientering).

Formålet med puljen er at understøtte og udvikle forsamlingshusene i Næstved Kommune som folkelige og kulturelle samlingssteder og bevare den kulturarv, som husene og deres aktiviteter er udtryk for. Bevillinger fra puljen medvirker primært til at realisere istandsættelse, modernisering og ombygninger af forsamlingshuse, som fastholder eller udvikler husets rolle som lokalt samlingssted for kultur- og fritidsaktiviteter.

Puljen kan også støtte projektmodning til huse, som ønsker at igangsætte en strategisk, langsigtet udvikling mod at blive et mere tidssvarende kulturhus gennem renovering af bygningen og andre tiltag. Denne mulighed har ingen endnu benyttet sig af.

Puljen kan medfinansiere op til 50 % af projektets samlede udgifter, så det kræver medfinansiering fra husene selv, fonde eller lignende at realisere et projekt.

Der er afsat 1 mio. kr. om året på anlægsbudgettet til puljen.

Der er siden 2015 givet støtte til 35 projekter og antallet af ansøgninger er steget markant i løbet af de tre år. Oversigt over bevillinger i 2017 er vedlagt som bilag.

Kriterier for puljen

Ansøgninger til puljen vurderes efter kriterier, som har afsæt i Næstved Kommunes kulturstrategi.

I vurdering af ansøgninger lægges der vægt på at støtte istandsættelse, modernisering og ombygninger som imødekommer følgende:

 1. medvirker til at skabe et mere tidssvarende samlingshus,
 2. medvirker til at øge antallet af brugere i huset,
 3. medvirker til at skabe relevans for flere målgrupper,
 4. medvirker til at udvikle husets rolle i mindre lokalsamfund, så det kan være en positiv faktor i forhold til bosætning i området,
 5. sikrer grundlæggende, nødvendige bygningsmæssige vedligeholdelser for husets anvendelse og beståen,
 6. medfører væsentlige energimæssige forbedringer.

Retningslinjerne for puljen er vedtaget af Kulturudvalget og er vedlagt til orientering.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 07.05.2018

Udsat.

Bilag
71. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-P35-32-17

Sagsfremstilling

 1. Kommende punkter.
 2. Borgermøde vedr. Kulturpolitikken 7. maj kl. 18.30, program vedhæftet.
 3. Dialogmøde mellem Fritidsudvalget og Kultur- og Demokratiudvalget den 8. maj kl. 17-18.30, dagsorden vedhæftet.
 4. Kort opsamling fra mødet med § 17, stk. 4 Landdistriktsudvalget og mødet med lokalrådsformændene den 2. maj 2018.
 5. Henvendelse fra Kulturladen og morgensvømmerne.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 07.05.2018

 1. 3. behandling af budget 2019
 2. Til efterretning.
 3. Til efterretning.
 4. Udsat.
 5. Drøftet. Udvalget orienteres om administrationens svar til borgere, når deres henvendelse er rettet til Kultur- og Demokratiudvalget.

Bilag


Sidst opdateret den 8. maj 2018