Referat
Kultur- og Demokratiudvalget 4. juni 2018

Dato

04.06.2018

Tid

15.00

Sted

Mødelokale 8, Teatergade 8, 1. sal th.

Deltagere

Charlotte Roest (A),
Githa Nelander (O),
Klaus Eusebius Jakobsen (B),
Linda Frederiksen (A),
Per Sørensen (A),
Rico Carlsen (V),
Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V),


74. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-P35-32-17

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 04.06.2018

Godkendt.
75. Orientering om projektet kultKIT

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.00.00-G01-11-18

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget

Udvalget orienteres om det dansk-tyske samarbejde kultKIT, som ledes af Næstved Kommune og er støttet af EU med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling via Interreg5A-programmet. KultKIT afsluttes i juli 2018 og sagen redegør for de vigtigste resultater og indsatser, der er opnået i løbet af den tre-årige projektperiode.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Demokratiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I 2015 modtog Næstved Kommune en bevilling på knap 8 mio kr. fra EUs Interregsekretariat til det tre-årige projekt kultKIT. Næstved Kommune er Leadpartner i projektet, som gennemføres i samarbejde med 9 andre danske og tyske partnere. På dansk side deltager Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner samt Professionshøjskolen Absalon (tidligere UCSJ). De tyske partnere er Kreis Ostholstein, Kreis Plön, Stadt Fehmarn, Hansestadt Lübeck og børneinstitutionen Förderzentrum Kastanienhof.

Flere af partnerne kendte hinanden fra det tidligere Interreg-støttede projekt kulturLINK, som også blev ledet af Næstved Kommune og afsluttedes i 2015.

Projektets formål

Formålet med kultKIT er at styrke nabosprogskompetencer og kulturforståelse på tværs af den dansk-tyske grænseregion, som Næstved og Sydsjælland er en del af. Opfyldelse af formålet sker gennem projekter og samarbejder indenfor kultur, idræt, fritid og uddannelse.

kultKIT partnerne arrangerer årlige events og bevilger derudover løbende tilskud til såkaldte mikroprojekter. Mikroprojekter er aktiviteter af forskellig art, der gennemføres mellem danske og tyske aktører (foreninger, organisationer eller institutioner), og som understøtter kultKITs formål. Der bevilges dels tilskud til selve gennemførelsen af aktiviteterne og dels til aktørernes transport og øvrige udgifter til afholdelse af det første møde med en potentiel projektpartner med henblik på et fremadrettet samarbejde.

Afslutning og evaluering

kultKIT-projektet løber til og med 31. juli 2018. Den 5. maj 2018 fejrede projektpartnerne sammen med projektaktører og samarbejdspartnere de gennemførte mikroprojekter og events ved et officielt afslutningsarrangement med 75 deltagere i Lübeck. I den forbindelse blev projektets resultater og udvalgte mikroprojekter præsenteret, og de fremtidige muligheder og udfordringer i samarbejdet på tværs af Femern Bælt blev drøftet.

Siden 2015 har kultKIT bevilget støtte til 34 mikroprojekter, og kultKIT har organiseret fire større events:

 • et kickoff-arrangement med 90 deltagere i november 2015.
 • i november 2016 dystede 180 skoleelever fra begge sider af grænsen i en "Sprogolympiade".
 • i november 2017 mødtes danske og tyske eksperter på skole- og idrætsområdet til erfaringsudveksling i Nykøbing F.
 • i januar 2018 mødtes danske og tyske unge i Rødby til en humor-workshop, der mundede ud i skabelsen af et fælles kunstværk.

I alt har omkring 3.000 børn, unge og voksne deltaget i de mange people-to-people-projekter under kultKIT, deraf 2.225 i dansk-tyske mikroprojekter, hvilket er langt over målsætningen på 1.250 deltagere.

Undervejs i projektforløbet har Professionshøjskolen Absalon interviewet projektaktører og samlet erfaringer, råd og metoder via en spørgeskemaundersøgelse. Observationerne vil resultere i en vejledning til interkulturelle samarbejder, som kan bane vejen for og lette fremtidige grænseoverskridende projekter. Desuden har projektpartneren Hansestadt Lübeck udarbejdet vejledningsmaterialer vedrørende dansk-tysk samarbejde på skoleområdet.

I 2017 udarbejdede virksomheden Kienbaum Consultants International en midtvejsevaluering af kultKIT-projektet, som er vedlagt sagen til orientering.

Interregionalt samarbejde og fremtidige projekter

Næstved Kommune har i forbindelse med kultKIT udviklet et tæt samarbejde med projektet KursKultur, der ligeledes er støttet af Interreg5A. I 2017 udarbejdede kultKIT og KursKultur en fælles informationsfolder, som er vedlagt denne sag.

KursKultur er et paraply-projekt for Region Sønderjylland-Schleswig, som arbejder for at fremme det grænseoverskridende samarbejde og mellemfolkelige møde i regionen. Regionen planlægger i samarbejde med kultKIT-projektpartnerne et kommende projekt vedrørende fremme af dansk og tysk som nabosprog, som Næstved Kommune dermed også har tilkendegivet at ville deltage i som projektpartner.

Center for Kultur og Borgerservice har ligeledes udarbejdet en ansøgning om et nyt Interregprojekt, som bygger videre på resultaterne, der er opnået i forbindelse med kultKIT-projektet. Dette nye projekt er nærmere beskrevet i den efterfølgende sag.

Supplerende bemærkninger
På kultKITs hjemmeside www.kultkit.eu findes beskrivelser og billeder fra gennemførte arrangementer og projekter.

Økonomiske oplysninger

kultKIT har et samlet budget på ca. 10,7 mio kr. Projektet finansieres med 75% fra Interreg5A-programmet og 25% fra de danske og tyske partnere. Interreg bevilgede således projektet et tilskud på omkring 8 mio. kr. i 2015. Næstved Kommune har bidraget med en medfinansiering på 448.063 kr., hvoraf 327.857 kr. er kontante midler og restbeløbet udgøres af de medarbejdertimer, som kommunen bidrager med.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 04.06.2018

Til efterretning.

Bilag
76. Beslutning om medfinansiering af kultKIT: Dansk-tyske møder

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.00.00-G01-11-18

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget

Det dansk-tyske projekt kultKIT, som ledes af Næstved Kommune, afsluttes i sommeren 2018. Der er dog fortsat behov for udvikling af den dansk-tyske grænseregion, som Næstved er en del af. Center for Kultur og Borgerservice har derfor sammen med 7 andre danske og tyske projektpartnere udarbejdet planen for et nyt 3-årigt kultKIT-projekt og ansøgt EU om et tilskud på knap 10,5 mio kr. fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (Interreg5A-programmet). Kultur- og Demokratiudvalget skal således godkende Næstved Kommunes medfinansiering af projektet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Demokratiudvalget godkender Næstved Kommunes medfinansiering af nyt kultKIT-projekt på i alt 554.385,72 kr.

Sagsfremstilling

I forbindelse med midtvejsevalueringen af det igangværende kultKIT-projekt (vedlagt som bilag til sag vedr. orientering om kultKIT-projektet), lød anbefalingerne på at forlænge projektet bl.a. med det formål at sikre kontinuitet i det grænseoverskridende samarbejde.

8 af de 10 danske og tyske projektpartnere, der har gennemført kultKIT-projektet 2015-2018, ønsker således at fortsætte samarbejdet i et nyt dansk-tysk projekt kaldet kultKIT: Dansk-tyske møder.

Det nye kultKIT projekt

Ud fra en fælles målsætning om at fortsætte indsatsen for at opløse barrierer og opbygge et grænseregionalt fællesskab i Femern Bælt-regionen har de 8 projektpartnere udarbejdet en plan for et nyt projekt. Det ny kultKIT projekt er 3-årigt med opstart 1. august 2018 og afslutning 31. juli 2021 og har et samlet budget på 14.082.012,28 kr.

Partnergruppen består af Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner på dansk side. De tyske partnere er Kreis Ostholstein, Hansestadt Lübeck, Stadt Fehmarn og institutionen Kastanienhof Oldenburg. Ligesom tidligere er det Næstved Kommune, der står som Leadpartner i projektet, og projektledelsen er således forankret i Center for Kultur og Borgerservice.

De to øvrige partnere fra det nuværende kultKIT projekt Professionshøjskolen Absalon og Kreis Plön (repræsenteret af Wirtschaftsförderagentur Plön), fortsætter samarbejdet som netværkspartnere i det nye projekt. Derudover vil der være yderligere 15 danske og tyske netværkspartnere i projektet - bl.a. Stevns, Faxe og Odense Kommuner.

De 8 projektpartnere har ansøgt om tilskud til projektet fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (Interreg5A-programmet), som bevilger tilskud svarende til 75% af det samlede budget, såfremt projektet godkendes af Interreg. I så fald vil tilskudsbeløbet fra Interreg således være 10.561.509,19 kr.

Ansøgningen til Interreg er vedlagt til orientering. Center for Kultur og Borgerservice forventer at få svar på ansøgningen den 20. juni 2018.

Sagen er endvidere vedlagt en sammenfatning med kortfattet beskrivelse af projektets formål, arbejdspakker, liste over projektpartnere og netværkspartnere mm.

Projektets formål

Projektets overordnede formål er at:

 • fremme borgernes interkulturelle forståelse
 • opløse sproglige og kulturelle barrierer i Femern Bælt regionen
 • bidrage til et grænseregionalt tilhørsforhold hos borgerne i Femern Bælt regionen
 • opbygge bæredygtige infrastrukturer i det dansk-tyske samarbejde
 • synliggøre grænseregionen som et attraktivt sted at bo, arbejde og uddanne sig på tværs af de nationale grænseskel.

Partnernes vision er at udviske de sproglige og kulturelle barrierer, der præger den dansk-tyske grænseregion, som Næstved Kommune er en del af. Det grænseoverskridende samarbejde er nødvendigt, for at der kan bygges mental bro frem mod etableringen af den planlagte faste forbindelse over Femern Bælt. I kraft af den mentale brobygning forberedes borgerne i grænseregionen på at udnytte de nye muligheder vedr. bl.a. arbejde, uddannelse og bosætning, som den fysiske forbindelse vil medføre.

Projektet vil fokusere på at muliggøre aktiviteter og møder mellem danskere og tyskere i regionen, som vil medvirke til at skabe denne mentale forandring hos borgerne. Fælles aktiviteter og fysiske møder i form af fx mikroprojekter, workshops og arrangementer vil nedbryde fordomme og forbedre borgernes sproglige kompetencer. De mellemmenneskelige møder vil desuden opbygge en bevidsthed om grænseregionens eksistens og relevans samt borgernes viden om regionale tilbud inden for kultur, idræt, uddannelse og fritid.

Økonomiske oplysninger

Budgettet for projektet fremgår af den vedlagte ansøgning til Interreg. Næstveds medfinansiering består af 554.385,72 kr. i kontantmidler samt 174.808,89 kr. finansieret i form af medarbejdertimer.

Såfremt Interreg godkender projektansøgningen, udløser Næstved Kommunes medfinansiering alene et tilskud på 2.183.114,03 kr. fra Interreg.

Næstved Kommunes kontante bidrag kan finansieres indenfor budgettet til projekter på kultur- og fritidsområdet.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at der ikke er afsat budget til denne udgift, og finansieringen derfor skal findes via en omprioritering indenfor rammen.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 04.06.2018

Godkendt.

Udvalget finder det væsentligt, at projektet fremadrettet har særligt fokus på skoleelever. Derudover ønsker udvalget, at der bliver arbejdet kommunikativt for at fremme kendskabet til projektet.

Bilag
77. Godkendelse af bestyrelsen for Museum Sydøstdanmark

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 19.03.36-A21-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Museum Sydøstdanmarks bestyrelse har konstitueret sig, efter den nye byrådsperiode er trådt i kraft. Museet har desuden udvidet bestyrelsen for at tilføre kompetencer inden for markedsføring. Ifølge museets vedtægter skal de udpegede medlemmer godkendes af kommunalbestyrelserne i de tre kommuner, som yder driftsstøtte til museet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender sammensætningen af museets bestyrelse.

Sagsfremstilling

Museum Sydøstdanmark er et statsanerkendt museum med vedtægter udformet i henhold til museumsloven. Staten er museets hovedtilskudsyder, men ifølge vedtægterne skal museets bestyrelse også godkendes af de tre kommuner, Køge, Vordingborg og Næstved, som yder tilskud til museets drift.

Museets nye bestyrelse har konstitueret sig med ni medlemmer den 30/3-2018. Museet ændrede i 2017 vedtægterne med henblik på at tilføre bestyrelsen kompetencer inden for markedsføring med det formål at styrke bestyrelsens arbejde med museets visioner og strategier. Disse ændringer blev godkendt af Byrådet i november 2017. På den baggrund er bestyrelsen nu udvidet med et niende medlem.

Museets bestyrelse er nøje sammensat efter nedenstående kompetencer for at understøtte museets ledelse i forhold til håndtering af fremtidens udfordringer og dermed defineret i forhold til museets vision.

Bestyrelsens sammensætning:

Økonomi, ledelse og fonde:

Torben Nielsen, tidligere Nationalbankdirektør. Formand for Museum Sydøstdanmarks bestyrelse 2013-2017.

Regional og national politik:

Christian Wedell-Neergaard, Politiker. Næstformand for Museum Sydøstdanmarks bestyrelse 2013-2017.

Markedsføring/turisme:

Sune Bang, Kommunikationsbureauet København.

National og international forskning og formidling:

Tinna Damgård-Sørensen, Direktør Vikingeskibsmuseet. Medlem af Museum Sydøstdanmarks bestyrelse 2014-2017.

Kommerciel drift:

Charlotte Fly Andersen, Vicedirektør Rosendahl Design Group.

Lokal forankring:

Tove Dalby Johansen, tidligere skolelærer, Næstved.

Politisk valgte medlemmer:

Bo Manderup, Vordingborg Kommune.

Anders Borck, Køge Kommune.

Linda Frederiksen, Næstved Kommune.

Baggrunden for de valgte kompetencer og medlemmernes erfaring er udfoldet i vedlagte bilag.

Museum Sydøstdanmark er et statsanerkendt, kulturhistorisk museum med Vordingborg, Næstved og Køge kommuner som tilskudsydere. Der gælder en samdriftsaftale mellem kommunerne og museet. Museets arkæologiske ansvarsområde dækker også kommunerne Greve, Solrød, Stevns og Faxe. Derudover fører museet tilsyn med fredede fortidsminder i ni kommuner.

Lovgrundlag

Museets vedtægter er udformet i henhold til museumsloven, som institutionen hviler på, og i henhold til lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke nogen bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 04.06.2018

Anbefales.

Bilag
78. Orientering om årsrapport for Museum Sydøstdanmark

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 19.03.00-G01-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget

Museum Sydøstdanmark har fremsendt årsrapport og revideret regnskab for 2017 til orientering af de tre tilskudsgivende kommuner, som det kræves i museets vedtægter. Rapport og regnskab godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen, som er museets hovedtilskudsyder og tilsynsførende myndighed.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Årsrapporter

Museum Sydøstdanmark har fremsendt:

 • Årsrapport for 2017 med ledelsesberetning, revisorpåtegning og resultatopgørelse (bilag)
 • Årsrapport for 2017 med detaljeret gennemgang af det museumsfaglige arbejde og øvrige forhold (bilag)

Resultatopgørelsen viser følgende hovedtal:

Offentlige tilskud: 25.360.353 kr.

Ikke offentlige tilskud: 6.633.771 kr.

Omsætning: 25.641.099 kr.

Årets resultat: 126.773 kr.

Aktiver: 15.736.889 kr.

Egenkapital: 1.127.052 kr.

Gældsforpligtelser: 14.609.837 kr.

Museet er statsanerkendt, og arbejder derfor i løbet af året med alle fem søjler i museumsloven: indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling.

Museets udadvendte rolle kommer især til udtryk i udstillinger og andre formidlingsaktiviteter i de tre kommuner Køge, Næstved og Vordingborg.

I Næstved har museet en fast kulturhistorisk udstilling i Helligåndshuset, og her var der 2017 en jubliæumsudstilling i anledning af museets 100 års fødselsdag.

Boderne på Sct. Peders Kirkeplads har været rum for seks forskellige udstillinger med fokus på design og kunsthåndværk. I flere tilfælde er det foregået i samarbejde med lokale (fx Talentskolen) og nationale uddannelsesinstitutioner inden for det samme faglige emne. Museet arbejder med dette fokus på at markedsføre sig som sydsjællands centrum for kunsthåndværk og design, opbygge stærke samarbejdsrelationer og forberede en type af udstillinger og arrangementer som kan udfoldes på Det Ny Holmegaard fra 2020.

I 2017 indledte museet et samarbejde med Kähler Design, hvor museets medarbejdere leverede 101 offentlige omvisninger om virksomhedens historie og design. Herudover havde museet en række omvisninger i egne udstillinger, byvandringer, foredrag og andre målrettede aktiviteter.

Det Ny Holmegaard blev fuldt finansieret med 102,7 mio. kr., og der er udviklet en masterplan, som skal sikre, at man i 2020 kan opleve arbejdende glasværksteder, kunsteksperimentarium, industriudstilling, Holmegaard- og Kählerudstilling, samt en kulturhistorisk udstilling om 10.000 års kreativitet.

I vedlagte notat er de væsentligste resultater og udfordringer for Museum Sydøstdanmark i 2017 skitseret.

Til udvalgets øvrige orientering, planlægger administrationen en drøftelse af museets fremtid i Næstved by ved udvalgets møde i august.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratidudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke nogen bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 04.06.2018

Til efterretning.

Bilag
79. Orientering om bevillinger fra Forsamlingshuspuljen 2017

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.00.00-G01-2-18

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget

Orientering om puljen til understøttelse og udvikling af Næstved Kommunes forsamlingshuse, herunder retningslinjer og støttede projekter.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Demokratiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Kulturudvalget besluttede den 23. marts 2015 at oprette Forsamlingshuspuljen. Puljen er oprettet på baggrund af en udredning af kultur- og forsamlingshusene i Næstved Kommune. Udredningen kortlagde husenes anvendelse, betydning, bygningsmæssige tilstand og udfordringer i fremtiden (vedlagt sagen til orientering).

Formålet med puljen er at understøtte og udvikle forsamlingshusene i Næstved Kommune som folkelige og kulturelle samlingssteder og bevare den kulturarv, som husene og deres aktiviteter er udtryk for. Bevillinger fra puljen medvirker primært til at realisere istandsættelse, modernisering og ombygninger af forsamlingshuse, som fastholder eller udvikler husets rolle som lokalt samlingssted for kultur- og fritidsaktiviteter.

Puljen kan også støtte projektmodning til huse, som ønsker at igangsætte en strategisk, langsigtet udvikling mod at blive et mere tidssvarende kulturhus gennem renovering af bygningen og andre tiltag. Denne mulighed har ingen endnu benyttet sig af.

Puljen kan medfinansiere op til 50 % af projektets samlede udgifter, så det kræver medfinansiering fra husene selv, fonde eller lignende at realisere et projekt.

Der er afsat 1 mio. kr. om året på anlægsbudgettet til puljen.

Der er siden 2015 givet støtte til 35 projekter og antallet af ansøgninger er steget markant i løbet af de tre år. Oversigt over bevillinger i 2017 er vedlagt som bilag.

Kriterier for puljen

Ansøgninger til puljen vurderes efter kriterier, som har afsæt i Næstved Kommunes kulturstrategi.

I vurdering af ansøgninger lægges der vægt på at støtte istandsættelse, modernisering og ombygninger som imødekommer følgende:

 1. medvirker til at skabe et mere tidssvarende samlingshus,
 2. medvirker til at øge antallet af brugere i huset,
 3. medvirker til at skabe relevans for flere målgrupper,
 4. medvirker til at udvikle husets rolle i mindre lokalsamfund, så det kan være en positiv faktor i forhold til bosætning i området,
 5. sikrer grundlæggende, nødvendige bygningsmæssige vedligeholdelser for husets anvendelse og beståen,
 6. medfører væsentlige energimæssige forbedringer.

Retningslinjerne for puljen er vedtaget af Kulturudvalget og er vedlagt til orientering.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 07.05.2018

Udsat.

Kultur- og Demokratiudvalget, 04.06.2018

Til efterretning.

Bilag
80. Orientering om projekt, der skal øge antallet af flygtningebørn, der deltager i fritidsaktiviteter

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 15.40.00-P20-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Kultur- og Demokratiudvalget

Center for Arbejdsmarked, Center for Kultur & Borgerservice samarbejder med DGI Storstrømmen omkring projektet ”Foreninger for alle 2.0”, der løber over en 2-årig periode.

Projektets overordnet formål er at øge antallet af flygtningebørn, der deltager i fritidsaktiviteter i Næstved Kommune.

I sagen orienteres om projektet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Det toårige projekt "Foreninger for alle 2.0," hvor der er bevilget 863.000 kr. fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, har hovedfokus på at øge antallet af flygtningebørn, der begynder på en fritidsaktivitet.

De tre parter Center for Arbejdsmarked, Center for Kultur & Borgerservice og DGI Storstrømmen har således igangsat et samarbejde "Foreninger for alle", hvor DGI Storstrømmen er hovedaktør i forhold til rekruttering af deltagere og det udviklingsforløb, der skal sikre nye trænerlederspirer til fritidslivet.

Gennem projektet får børnene og deres familier adgang og kendskab til sunde, sociale og ikke mindst lokale fællesskaber, som har fysisk aktivitet og motion som omdrejningspunkt; Lokalt forankrede fællesskaber, hvor børnene løfter sig selv og hinanden, og får skabt et godt netværk.

Projektet bygger på erfaringer fra to tidligere pilotprojekter, ”Foreninger for alle i Næstved Kommune” og ”Netværksforeningerne” i Nordjylland.

Ved at kombinere de to projekter ønsker projektets samarbejdspartnere at udvikle en model for, hvordan børn med flygtningebaggrund bliver godt integreret i det danske forenings- og fritidsliv.

Modellen for projektet har Næstved som forankring for pilotprojektet, der efterfølgende skal udbredes til de 5 øvrige kommuner, der indbefatter DGI Storstrømmens virkeområde og om muligt gerne til DGI’s samlede inklusionsindsats over hele landet.

Aktiviteterne i projektet omhandler en trænerspireruddannelse, for unge flygtninge mellem 16 og 30 år samt ansættelse af to brobyggere, der hjælper børnene i gang i foreningerne ved eksempelvis at være med ude i foreningen, når den unge møder op for første gang.

DGI Storstrømmen tilrettelægger trænerspireruddannelsen for eleverne i Verdensklassen, Kobberbakkeskolen afd. Sjølund og for kursisterne på Danskuddannelse 2 modul 3 (2.3) hos uddannelsesinstitutionen Lærdansk.

Status i projektet:

 • ansat to brobyggere i DGI
 • igangsat trænerspireruddannelse i Verdensklassen, hvor første færdige hold modtager deres uddannelsesbevis den 12. juni under overrækkelse af borgmester Carsten Rasmussen
 • lærerne i Verdensklassen kan videreføre undervisningen pga. sidemandsoplæring med DGI underviser
 • 11 trænerspirere fra Verdensklassen skal i praktik i en forening
 • på 1 måned har 12 børn været ude at besøge en forening – 10 børn er efterfølgende blevet medlem af en forening.
 • planlægning, opstart og gennemførsel af undervisningsforløb trænerspirer sker i et tæt samarbejde mellem DGI Storstrømmen og uddannelsesinstitutionen Lærdansk

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Kultur- og Demokratiudvalget

Beslutning

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 15.05.2018

Til efterretning.

Kultur- og Demokratiudvalget, 04.06.2018

Til efterretning.

Githa Nelander kunne ikke tage sagen til efterretning, idet hun finder det forkert, at deltagerne ikke kan fremvise børneattest fra hjemlandet, men kun fra den korte tid de har opholdt sig i Danmark.

Bilag
81. Godkendelse af Legatregnskab 2017

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.06.00-K07-3-16

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget

Legatregnskaber for år 2017 vedr. "Fælleslegat for elever i og fra folkeskolen i Næstved Kommune" samt "Johs. G. Høgsvig og Hustrus legat" fremlægges til udvalgets godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at legatregnskab 2017 vedr. "Fælleslegat for elever i og fra folkeskolen i Næstved Kommune" samt "Johs. G. Høgsvig og Hustrus legat" godkendes.

Sagsfremstilling

Center for Koncernservice og Økonomi fremsender regnskaber for år 2017 for "Fælleslegatet for elever i og fra folkeskolen i Næstved" samt for "Johs. G. Høgsvig og Hustrus legat", til godkendelse i legatbestyrelsen. Legatbestyrelsen er ifølge fondatsen "Næstved Byråds kulturelle udvalg", som derved er Kultur- og Demokratiudvalget.

Kulturudvalget har godkendt sammenlægning af de to legater i sag 115 fra den 7.11.2016, og Civilstyrelsen har givet tilladelse til sammenlægning i brev af 16.11.2017. Civilstyrelsen har

betinget sig et tillæg til fundatsen, som skal indeholde opstartskapital for begge legater, og hvordan der vil blive uddelt efter begge legaters formål. Udkast til et fundatstillæg er sendt til godkendelse hos Civilstyrelsen den 19.03.2017 og vi afventer deres svar.

En fundats er et oprettelsesdokument/vedtægt for et legat eller en fond, som beskriver hvad og hvordan kapital og afkast skal uddeles.

Når Civilstyrelsen har godkendt tillæg til fundatsen, skal Kultur- og Demokratiudvalget som bestyrelse også godkende tillægget. Der fremlægges en sag for udvalget, når denne foreligger. Med virkning fra regnskab 2018 vil der blive fremsendt et samlet regnskab.

Nedennævnte er fra Næstved Kommunes hjemmeside omkring legaterne:

Fælleslegatet for elever i og fra folkeskolen i Næstved:
Tidligere elever, som har forladt Næstved kommunale folkeskole med afgangsbevis eller lignende, kan søge støtte til påbegyndt boglig eller faglig videreuddannelse. Da Næstved Kommune den 15. juni 1960 fyldte 825 år, oprettede kommunen et uddannelseslegat med netop det formål at støtte unge under uddannelse. Legatet kan søges i perioden 1. - 30. april, og der uddeles i mindre antal legatportioner på ca. 2.000,- kr. i slutningen af juni hvert år.

Johs. G. Høgsvig og hustrus legat:
Tidligere elever fraMargrethe Skolenkan søge Johs. G. Høgsvig og hustrus legat til videreuddannelse og dygtiggørelse. Der kan søges tilboglige og praktiske uddannelsersamt tilophold på højskole, efterskole m.v.

Lovgrundlag

Ifølge lov om fonde og foreninger § 22 skal regnskabet forelægges, godkendes og underskrives af bestyrelsen inden 6 måneder efter regnskabsårets udløb.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 04.06.2018

Godkendt.

Bilag
82. Oprettelse af transportpulje

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.00.00-G01-4-18

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget, Børne- og Skoleudvalget

Forslag til oprettelse af pulje, hvor skoler og dagtilbud kan søge tilskud til transport til Åben Skole-tilbud i 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at Kultur- og Demokratiudvalget afsætter 75.000 kr. til en transportpulje for 2018

2. at Børne- og Skoleudvalget træffer afgørelse om medfinansiering af 75.000 kr.

Sagsfremstilling

Kulturudvalget besluttede på deres møde den 23. januar 2017 som en forsøgsordning at etablere en transportpulje for skoler og dagtilbud. Formålet var at gøre Åben Skole-tilbud mere tilgængelige for børn og unge, imens de er i dagtilbud og skole. Udvalget afsatte 100.000 kr. til puljen for 2017. Børne- og Skoleudvalget besluttede i 2017 ikke at bidrage til transportpuljen.

Der er i Næstved Kommune forskelle i geografiske og logistiske forhold, som bevirker, at nogle skoler og dagtilbud har særlige udfordringer med transport til de aktiviteter og oplevelser indenfor områderne kultur, fritid/motion/bevægelse samt natur og erhverv, som eksterne aktører (bl.a. kultur- og idrætsforeninger) tilbyder skoler og dagtilbud som en del af Den Åbne Skole. Dette giver nogle børn og unge i kommunen ringere mulighed for at møde de kvalificerede tilbud.

Evaluering af transportpuljen for 2017

Center for Dagtilbud og Skole og Center for Kultur og Borgerservice udarbejdede på baggrund af Kulturudvalgets beslutning retningslinjer for transportpuljen. Center for Kultur og Borgerservice har administreret puljen i 2017.

Transportpuljen kunne søges af kommunale dagtilbud (herunder dagpleje) og skoler med særlige transportudfordringer. Puljen dækkede/medfinansierede udgifter til transport mellem institutionen og relevante tilbud, bl.a. Åben Skole-tilbud. Puljen dækkede fortrinsvis merudgifter til offentlig bustransport og individuel bustransport.

I maj 2017 blev der åbnet for ansøgninger til puljen og de 100.000 kr. blev forbrugt på 6 måneder. 10 forskellige skoleafdelinger og 2 daginstitutioner søgte tilskud til transport i perioden. Der blev søgt i alt 125.685 kr.

Puljen støttede transport af i alt 1.449 børn og unge. En oversigt over ansøgninger og bevillinger i 2017 er vedlagt som bilag.

Det er administrationens vurdering, at transportpuljen har bidraget til at rette op på den skævhed og ulighed, som de geografiske og logistiske udfordringer skaber, og at tilskuddene har betydet, at børnene har kunnet deltage i Åben Skole-tilbud, som de ellers ikke ville have haft adgang til.

Administrationen vurderer endvidere, at transportudgifter og logistiske udfordringer fortsat er en hindring for nogle institutioners brug af Åben Skole-tilbud. Ambassadører for Åben Skole i Næstved Kommune betegner fortsat transport som en af de største udfordringer for skolerne.

Center for Kultur og Borgerservice og Center for Dagtilbud og Skole foreslår på baggrund af ovenstående, at ordningen med en transportpulje fortsættes og udvides til 150.000 kr. i 2018, som finansieres ligeligt af Kultur- og Demokratiudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Økonomiske oplysninger

Center for Kultur og Borgerservice anbefaler, at Kultur- og Demokratiudvalgets finansiering på 75.000 kr. findes indenfor rammen "Udvikling - generel styrkelse".

Center for Dagtilbud og Skole anbefaler, at Børne- og Skoleudvalgets andel finansieres af det forventede overskud fra 2017 på undervisningsområdet, som overføres til 2018.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget 3. april (indstillingens pkt. 1)

Børne- og Skoleudvalget 9. april (indstillingens pkt. 2)

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan bekræfte, at der er afsat budget under Udvikling - generel styrkelse, der vil kunne bruges til finansiering af en transportpulje i 2018.

Centret bekræfter også, at der er et forventet overskud på undervisningsområdet for 2017, der kan medfinansiere 75.000 kr. i 2018.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 03.04.2018

Klaus Eusebius Jakobsen og Per Sørensen var fraværende.

Ad 1: Godkendt.

Børne- og Skoleudvalget, 09.04.2018

Udsat.

Børne- og Skoleudvalget, 16.04.2018

Ad 2: Godkendt.

Udvalget anbefaler, at midlerne årligt udmøntes ligeligt mellem de 6 skoler og de 4 dagtilbudsområder. Med det udgangspunkt sendes sagen tilbage til Kultur- og Demokratiudvalget til fornyet behandling.

Administrativ tilføjelse, 30.04.2018

Center for Kultur og Borgerservice bemærker, at puljen oprindelig er oprettet for at understøtte visse skolers udfordringer med transport til kultur- og fritidstilbud indenfor Næstved Kommune. Dette for at udnytte ressourcerne i kommunen bedre ved at styrke intentionen bag den åbne skole. En bred fordeling af midlerne vil udvande formålet og sikrer ikke i samme grad skolernes besøg hos kultur- og fritidsaktører i Næstved Kommune. Det skal understreges, at den nuværende administration af puljen foregår ganske ubureaukratisk og varetages af Center for Dagtilbud Skole.

Kultur- og Demokratiudvalget, 07.05.2018

Udsat.

Kultur- og Demokratiudvalget, 04.06.2018

Kultur- og Demokratiudvalget fastholder, at puljeordningen fortsætter som hidtil med et minimum af administration, så det sikres, at de skoler og dagtilbud, som har størst behov for transporttilskuddet for at kunne deltage i Åben Skole-tilbud, fortsat kan besøge kultur- og fritidsaktører i Næstved Kommune.

Udvalget sender sagen tilbage til Børne- og Skoleudvalget til fornyet behandling af deres andel af finansieringen.

Bilag
83. Frigivelse af anlægsbeløb til elevator på Grønnegades Kaserne Kulturcenter

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 82.18.00-G01-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget

For at forbedre tilgængeligheden på Grønnegades Kaserne Kulturcenter blev der afsat anlægsbudget til etablering af elevator fra foyeren. Denne elevator skal erstatte den nuværende lift som i dag forbinder foyeren til mellemdæk, hvorfra den sidste del af løftet foregår ved anden lift til selve salen.

Kultur- og Demokratiudvalget skal beslutte at frigive de afsatte penge, så arbejdet kan gå i gang efter licitation af opgaven.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Demokratiudvalget, under forudsætning af at tilbud på arbejdet kan holdes indenfor de afsatte 2 mio. kr., beslutter at:

 1. frigive de 2 mio. kr., som er overført fra 2017 til 2018 til arbejdet.
 2. et eventuelt mindreforbrug af de 2 mio. kr. til elevatoropgaven kan anvendes til renovering og udvikling af Grønnegades Kaserne Kulturcenter jævnfør sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

I 2017 blev der i anlægsbudgettet afsat 1 mio. kr. til etablering af elevator fra foyeren til mellemdæk (niveau med Byterrassen) i Ny Ridehus på Grønnegades Kaserne Kulturcenter.

Dette for at forbedre tilgængeligheden. For at komme helt op til salen anvendes fortsat anden eksisterende lift fra mellemdæk.

For at skabe plads til en rigtig elevator til mellemdækket kræves opbygning af ny og større elevatorskakt. Der vælges en størrelse, der rummer en standard elevatorstol som samtidig er større end den nuværende lift, der f.eks. ikke har haft plads til både kørestolsbruger og ledsager. Den nye skakt opføres med stort set samme placering, så eksisterende ydermur kan anvendes. Da der kun arbejdes i nytilbygningen (foyer) og ikke bygges noget direkte på Ny Ridehus kan det ske uden tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen i forhold til den fredede bygning.

Tilbud på arbejdet i 2017 viste sig at være dyrere end den afsatte million kr. Grønnegades Kaserne Kulturcenter valgte ikke at benytte den anden million, der var afsat i 2017 til fortsat renovering og udvikling af Grønnegades Kaserne Kulturcenter. I forbindelse med Byrådets behandling af uforbrugte anlægsbeløb fra 2017 til 2018 indgik de to uforbrugte millioner kr. i ansøgningen om overførsel til arbejdet med elevatoren, hvilket blev godkendt.

Projektet sættes i indbudt licitation i samråd med ejendomsafdelingen. Der er udarbejdet en tidsplan hvor tilbudsperiode og licitation løber i juni måned, i håb om at arbejdet kan igangsættes i sommerperioden, hvor der er få arrangementer i kalenderen. Under forudsætning af at der er tilgængelige håndværkere, der kan tilpasse tidsplanen for arbejdet med kulturcenterets aktiviteter i Ny Ridehus, forventes projektet afsluttet inden årets udgang.

Samtidig ansøges om tilladelse til at anvende evt. overskydende beløb til igangsætning af projekt om forbedring af skiltning, belysning og stisystemer udendørs på kulturcenteret.

I første omgang vil der være tale om at forbedre tilgængeligheden med etablering af sti i bardursten, der binder bygningerne sammen med Grønnegade og stiforbindelse til biblioteket. Dette vil betyde, at gangbesværede og gæster med barnevogne mv. lettere kan forcere brostenene.

Handicapforhold

Etablering af elevator fra foyer vil forbedre tilgængeligheden.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Supplerende bemærkninger
I anlægsbudgettet for 2018 er der, ud over de 2 millioner kr. fra sidste år, afsat 1 million kr. til renovering og udvikling af Grønnegades Kaserne Kulturcenter. Udvalget vil senere blive forelagt en sag om frigivelse og anvendelse af denne million.

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan bekræfte, at der er blevet overført 2 millioner kr. fra 2017 til 2018 til anvendelse af etablering af elevator.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 04.06.2018

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.
84. Afsætning af anlægsmidler til bedre fysisk sammenhæng i Arena Næstved

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.13.00-Ø00-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget (indstillingens pkt. 1), Økonomiudvalget (indstillingens pkt. 2), Byrådet (indstillingens pkt. 3).

For at skabe bedre fysisk sammenhæng i Arena Næstved, har byrådet i 2016 besluttet, at afsætte 6 mio. kr. under anlæg til dette formål.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. at Kultur- og Demokratiudvalget godkender principperne i det fremlagte skitseforslag til fysiske ændringer for Arena Næstved, der er beskrevet i det vedlagte notat.
 2. at Økonomiudvalget ved deres budgetkontrol afsætter 0,5 mio. kr. i 2018 til at starte projektet i Arena Næstved op.
 3. at de 5,5 mio. kr. indgår som anlægsønske til budgetbehandlingen med 2 mio. kr. i 2019 og 3,5 mio. kr. i 2020.

Sagsfremstilling

Som et led i udviklingen af Arena Næstved besluttede byrådet den 20. december 2016, at anvende 6 mio. kr. på at skabe bedre fysisk sammenhæng i det samlede halkompleks, så de nye og de gamle rammer fremstår som ét nyt samlet hele.

Projektet er startet op i 2018 og med det udgangspunkt skal der tages stilling til finansiering nu.

Beskrivelsen af projektet kan ses i notatet fra Arena Næstved, der er vedlagt som bilag.

Der vil i 2018 være behov for 500.000 kr. til rådgivning. Disse findes som en del af den næste budgetkontrol. Resten af anlægsbeløbet indgår som en del af behandlingen af det kommende anlægsbudget. Behovet forventes at blive 2 mio. kr. i 2019 og 3,5 mio. kr. i 2020.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at byrådet på kulturområdet i sag 203 om Arena Næstved den 20. december 2016 besluttede, at der i budgetkontrollerne i 2017 skulle afsættes 3 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til bedre fysisk sammenhæng af det samlede halkompleks. Finansieringen skulle ske via en drøftelse imellem Kulturudvalget og Økonomiudvalget om fordelingen. Projektet bliver, i dialog med bestyrelsen, først startet op i 2018, så behovet for midler har derfor ikke været der i 2017, og der er ikke blevet afsat midler til projektet. Finansieringen skal derfor findes via budgetkontrollen i 2018 og som anlægsønske i 2019 og 2020.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 04.06.2018

Ad 1: Ikke godkendt.

For indstillingen stemte 2: Linda Frederiksen (A) og Klaus Eusebius Jakobsen (B).

Imod indstillingen stemte 5: Per Sørensen (A), Charlotte Roest (A), Rico Carlsen (V), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V) og Githa Nelander (O).

Ad 2-3: Anbefales ikke, idet udvalget ønsker voldgiftssagen afgjort inden der træffes beslutning om tilførsel af yderligere midler til Arena Næstved, herunder prioritering af forbedringer af de fysiske rammer.

For indstillingen stemte 2: Linda Frederiksen (A) og Klaus Eusebius Jakobsen (B).

Imod indstillingen stemte 5: Per Sørensen (A), Charlotte Roest (A), Rico Carlsen (V), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V) og Githa Nelander (O).

Linda Frederiksen og Klaus Eusebius Jakobsen stemte for som opfølgning på Byrådets beslutning i 2016.

Bilag
85. Orientering om status for etablering af Vandkulturhus

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 04.04.00-P20-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget


I forlængelse af Kultur- og Demokratiudvalgets ekstraordinære møde den 10. april 2018, hvor udvalget fik en status og en orientering om planen for det videre forløb for et eventuelt vandkulturhus, indeholder denne sag en ny status. Sagen indeholder foreløbige og vejledende overslag på, hvad det koster at vedligeholde, renovere og modernisere eksisterende svømmehaller samt vejledende overslag på, hvad det koster at bygge et vandkulturhus eller en ny svømmehal. Hertil gives også et par umiddelbare betragtninger på et vandkulturhus' synergi til andre projekter og indsatsområder. Sagen indeholder endvidere en orientering om status på afsøgningen af mulige OPP-partnere.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Demokratiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Bevæggrundene og incitamenterne for et vandkulturhus har hidtil været, at de eksisterende svømmehallers faciliteter i Næstved Kommune generelt ikke lever op til kravene til moderne svømmehaller. Der efterspørges andre og flere faciliteter i et nyt og mere moderne byggeri sammenholdt med de svømmehalsfaciliteter, vi har i dag. De eksisterende svømmehaller i kommunen er desuden i en stand, der påkræver større og større vedligeholdelsesarbejder, betydelige renoveringer indenfor en kort årrække og væsentlige moderniseringer af de godt 45-50 år gamle bygninger.

Vedligehold, renovering og modernisering af eksisterende svømmehals- og varmtvandsfaciliteter

Hvis Næstved Kommune alene skal sikre de eksisterende svømmehallers funktionalitet og varmtvandsfaciliteter skal der budgetteres og afsættes;

 • ca. 2,1 mio. kr. årligt til vedligeholdelse
 • ca. 127 mio. kr. til renoveringer
 • i alt mellem 75 og 175 mio. kr. til moderniseringer

Vurderingerne baserer sig på rådgivning fra COWI. Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at der er tale om vejledende overslag baseret på enhedspriser, der omfatter Næstved Svømmehal, Herlufsholm Svømmehal og Birkebjergparkens Varmtvandsbassin. I overslagene indgår ikke Fladså Svømmehal og Herlufmagle Friluftsbad.

Med vedligeholdelse henvises til den almindelige vedligeholdelse og renhold af bygningerne samt udbedringer af mindre forhold, som også sker i dag indenfor de vedtagne budgetter.

Med renoveringer menes istandsættelser og udskiftninger af bærende elementer og større forhold, som er afgørende for om svømmehallerne kan fungere og bruges, og som har betydning for om svømmehallerne kan holde åbent. Finansieringen af renoveringer vil ofte være en kombination af pengene til almindelig vedligehold og en ekstra anlægsbevilling.

Renoveringerne vil skulle påbegyndes inden for 5-8 år. Renoveringerne vil ikke indebære udvidelse af faciliteterne. Afledt heraf vil det "kun" være de samme aktiviteter, som foregår i dag, som vil kunne opretholdes efter en renovering.

Ved moderniseringer er det i denne sammenhæng fornyelser, udvidelser, indgribende ombygninger og større ændringer af indretninger af bygningerne. Finansieringen af moderniseringerne forudsætter som for et vandkulturhusprojekt en politisk prioritering af en anlægsbevilling i forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget.

Såvel renoveringer som moderniseringer må forventeligt betyde lukning på op til 9-12 mdr. for den enkelte svømmehal, mens disse pågår. Det vil lægge et betydeligt pres på de brugere (motionssvømmere, foreninger, klubber og svømmeundervisningen i folkeskolerne), som i dag har deres aktiviteter i svømmehallerne.

En ny svømmehal eller et vandkulturhus

Alternativet til renovering og modernisering af en eller flere af de eksisterende svømmehaller kan være at bygge en ny svømmehal. Det udelukker dog ikke behovet for vedligehold og renovering (evt. modernisering) af de svømmehaller, som ikke erstattes, men det giver mulighed for at udvide bassinkapaciteten, gøre bassinkapaciteten mere fleksibel, udvide de tilstødende tørarealer i svømmehallen samt få mere tidssvarende omklædnings- og baderumsfaciliteter mv.

En ny svømmehal (ikke at forveksle med et vandkulturhus) koster mellem 85 og 100 mio. kr. afhængig af antal bassiner, bassinbredde, bassinlængde og bassindybde, herunder også af hvor opdelingsfleksible bassinerne skal være. Dertil kommer tillæg for arealer til tørtræning og publikum samt klublokalefaciliteter. En ny svømmehal vil som udgangspunkt omfatte de eksisterende aktiviteter og et eksisterende aktivitetsniveau, og ikke en udvidelse af faciliteter til nye, andre og væsentlig øgede aktiviteter.

Afhængigt af om den nye svømmehal skal erstatte en eller flere af de eksisterende svømmehaller, skal der påregnes minimum 3-7 mio. kr. pr. svømmehal/anlæg til nedrivning eller et andet ukendt beløb til ombygning til andet formål.

Ambitionerne i Næstved har dog hidtil været at opføre et vandkulturhus, der er vor tids generationsbyggeri indenfor badeanstalter og svømmehaller. Et vandkulturhus, der er fremtidens svømmeanlæg med bred funktionalitet, høj fleksibilitet og et gennemført univers af muligheder og oplevelser. Og et byggeri, der er i synergi med det område, hvor det måtte blive placeret. Et vandkulturhus der beror på en bassinkapacitet, der dækker de aktiviteter og det aktivitetsniveau, der er i dag i f.eks. Næstved Svømmehal, Herlufsholm Svømmehal og ved Birkebjergparkens varmtvandsbassin. Og et vandkulturhus og et fremtidens svømmeanlæg, hvor der også er morskabsbassiner (boblebassin, legebassin, modstrømsbassin, bølgebassin og lignende) samt wellness faciliteter (kurbade, spabade, saunagus og lignende), fitness faciliteter, cafe-miljø m.v.

Et nyt vandkulturhus med bassinkapacitet, der dækker de aktiviteter og det aktivitetsniveau, der er i dag i de tre nævnte anlæg, et anlæg med morskabsbassiner, wellness faciliteter og cafe-miljø anslås at koste et sted mellem 175 og 220 mio. kr. at bygge afhængig af udformning, bygherre og driftsmodel.

Se bilag 1 - Bassinscenarier og vejledende priser på andre anlæg.

Finansierings- og driftsmodeller

Overordnet er der tre finansierings- og driftsmodeller for opførelsen af et nyt anlæg. Den ene er OPP-samarbejdet (Offentlig Privat Partnerskab), hvor et OPP-selskab finansierer, bygger og drifter anlægget, og hvor kommunen lejer sig ind på faciliteterne. OPP-modellen blev forsøgt ved de første udbud af et vandkulturhus. Udbuddet blev siden annulleret på grund af få og mangelfulde tilbud. Det er svært at finde OPP selskaber, der er interesserede og egnede. Administrationen er ved at afsøge mulige OPP-partnere via vores finansielle rådgiver (PWC) og har pt. kontakt til en mulig interesseret svensk partner (Kunskapsporten) og en mulig interesseret tysk partner (Interspa Gruppe). Administrationen har den 22. maj 2018 set et af Kunskapsportens vandkulturhuse (et i Ängelholm, Sverige). Den 21. juni 2018 har administrationen en aftale med Interspa Gruppe om at se og høre om nogle af deres anlæg. Partnere fra eksempelvis England, Holland eller Italien viser ikke interesse.

Model

Offentlig

Privat

Særlige
opmærksomheds
punkter

Type anlæg

Hovedtal Anlæg

Hovedtal Drift

OPP

Kommunen lejer sig ind på faciliteter

Kommunen deponerer, svarende til en andel af anlægsbudgettet

Et OPP-konsortium/selskab står for finansiering, byggeri og drift

Det er svært at finde en OPP partner

Vandkulturhus
(med svømmebaner)

60 mio. kr.

15-20 mio. kr.

Totalentreprise 1

Kommunen er bygherre

Kommunen indgår aftale med anden operatør om driften

Totalentreprenør står for byggeriet

Få operatører på området

Vandkulturhus
(med svømmebaner)

175-220 mio. kr.

14-16 mio. kr.

Totalentreprise 2

Kommunen er bygherre

Kommunen drifter selv

Totalentreprenør står for byggeriet

Den mest udbredte model

Vandkulturhus
(med svømmebaner)

Svømmehal

175-220 mio. kr.


85-100 mio. kr.

14-16 mio. kr.


12-13 mio. kr.

Såfremt det ikke er muligt at finde en OPP-partner, kan administrationen anbefale, at et nyt anlæg bygges af kommunen.

Aktiviteter, interesser og motiver som et nyt anlæg skal målrettes til

Administrationen anbefaler, at et nyt anlæg indeholder: Bassiner til motion, træning og vandsport svarende til de aktiviteter og det aktivitetesniveau, der er i dag og i de svømmehaller, der måtte blive lukket i forbindelse med et nyt anlæg. Bassiner til behandling og terapi for borgere med varig eller midlertidig nedsat funktionsevne svarende til de aktiviteter og det aktivitetsniveau, der er i dag i Birkebjergparkens varmtvandsbassin. Bassiner indrettet til morskab og underholdning (vandland). Wellness faciliteter til opsøgende fritidsudfoldelse, nydelse, rekreation. Arealer til tørtræning (fitness faciliteter) for "billetgæster" og for forenings- og klubmedlemmer. Et cafe-miljø samt kursus-, konference-, møde- og klublokaler.

Se bilag 2 - Facilitets- og aktivitetsoversigter.

Synergi til andre projekter og indsatsområder

Administrationen anbefaler, at et nyt anlæg placeres i et område, hvor det omgivende miljø, som en del af en progressiv lokalplanlægning, projekteres og udvikles til en stor rekreativ zone i samspil med naturen, hvor sundhedsfremme og et aktivt fritidsliv som (orienterings-)løb, jogging, vandring, klatring, cykling, parkour, skating og skøjtning også foregår.

Se bilag 3 - Synergi til andre projekter og andre indsatsområder.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at der i anlægsbudgetterne for årene 2016-2019 er afsat 6,5 mio. kr. i 2016, 17,7 mio. kr. i 2018 og 26 mio. kr. i 2019. I alt 50,5 mio. kr. Der er blevet anvendt 2 mio. kr. af bevillingen givet i 2016.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 04.06.2018

Til efterretning.

Githa Nelander kan ikke tage sagen til efterretning, idet hun finder, at det ikke er tiden til at investere i et vandkulturhus.

Bilag
86. Tredje behandling af budget 2019

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-18

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget

Kultur- og Demokratiudvalget skal beslutte anlægsønsker til den nye 10-års anlægsplan. Der skal træffes beslutning om eventuelle omprioriteringer af midler i budget 2019 samt træffes beslutning om eventuelle udvidelsesønsker til driften i 2019. Drifts- og anlægsønskerne skal prioriteres til brug for den videre behandling i byrådet.

Takster for 2019 skal endvidere godkendes.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. at udvalget beslutter anlægsønsker, der skal fremlægges for byrådet og prioriterer disse.
 2. at udvalget beslutter eventuelle omprioriteringer i driftsbudget 2019.
 3. at udvalget beslutter, hvilke driftsønsker, der skal arbejdes videre med.
 4. at udvalget beslutter, om der skal fremlægges udvidelsesønsker til driften for byrådet og prioriterer disse.
 5. at udvalget godkender taksterne i det vedlagte takstblad for 2019.

Sagsfremstilling

Kravene til udvalgenes budgetbehandling er beskrevet i budgetstrategien og i udvalgets første budgetsag.

Kort fortalt er kravene til udvalgene:

 • Budgetproblemer skal beskrives
 • Der skal beskrives muligheder for løsning af budgetproblemet uden tilførsel af yderligere midler
 • Der kan fremsættes anlægsforslag
 • Der kan fremsættes ønsker til udvidelser på op til 1% af udvalgsrammen. Udvidelsesønsker kan fremsættes til løsning af budgetproblemer, til investeringsforslag med henblik på fremtidige driftsbesparelser eller til deciderede driftsudvidelser
 • Godkender takster for 2019

På poltikområdet er der budgetbalance.

Udvalget skal til denne tredje behandling af budgettet drøfte og beslutte følgende:

Anlæg

Af bilag 4 fremgår det nuværende 10-årige anlægsbudget samt nye anlægsønsker. Bilaget giver et overblik over budgetterne hen over årene, som det ser ud nu. I bilag 2 findes en oversigt i prioriteret rækkefølge over anlægsønsker og indholdet i disse.

I separat bilag 3 fremgår indkomne forslag på Kultur- og Demokratiudvalgets budgetblog. Disse er ikke prioriteret.

Udvalget skal beslutte, hvilke anlægsønsker man ønsker at arbejde videre med og prioritere disse samt angive, hvilket år de skal starte i. Prioriteringen skal ske for alle anlægsønsker for 2019 og frem, både på de igangværende, nuværende afsatte og nye projekter.

Drift

Omprioriteringer indenfor udvalgets område

Udvalget kan ændre på aktiviteterne på udvalgets område og flytte midler fra et budgetområde til et andet. Udvalget skal drøfte og beslutte, om der skal foretages omprioriteringer af driften.

Administrationen er ikke blevet bedt om at komme med forslag til omprioritering.

Udvidelsesønsker

Udvalget kan derudover fremsætte ønsker om udvidelser af budgettet. Der kan på Kultur- og Demokratiudvalgets område maksimalt fremsættes ønsker for 1,2 mio. kr.

Der kan fremsættes tre typer af udvidelsesønsker, som skal prioriteres i følgende rækkefølge:

a) budgetopretninger

b) investeringsforslag med efterfølgende besparelser på driften

c) deciderede udvidelsesønsker

I bilag 2 findes en oversigt over modtagne budgetønsker til driften og indholdet i disse.

Udvalget skal beslutte, om man ønsker at arbejde videre med de fremsatte udvidelsesønsker.

Udvalget kan vælge at finde midlerne til udvidelser indenfor egen ramme eller stille dem som udvidelsesønsker og prioritere disse til behandlingen af kommunens samlede budget.

Takster

Taksterne fremskrives årligt jf. den udmeldte fremskrivningsprocent fra KL. Dog er der områder, der er underlagt særlig lovgivning. Bl.a. taksterne under borgerservice er lovbestemte og vil blive reguleret derefter. Takstbladet er vedlagt som bilag 1.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 04.06.2018

Ad 1: Udvalget drøftede prioritering af anlægsmidler. Med baggrund i udvalgets drøftelse laver administrationen et opsamlingsbilag til mødet i august.

Budgetønskerne på budgetbloggen prioriteres på mødet i august.

Ad 2: Intet.

Ad 3-4: Udvalget besluttede at sende følgende driftsprioriteringer for 2019 videre til budgetbehandlingen:

 • Frivillighed Foreningskonsulent, 500.000 kr. (D2 i bilag 2)
 • Bedre erhvervsservice, 200.000 kr. (D4 i bilag 2)
 • Sportscollege, 150.000 kr. (D5 i bilag 2)
 • Transportpulje til Børnekulturhus aktiviteter, 75.000 kr. (D11 i bilag 2)
 • Opgradering af Fokus-linje, 80.000 kr. (D13 i bilag 2)
 • Pulje til Kulturpolitik, 200.000 kr. (D6 i bilag 2)

Ad 5: Godkendt.

Bilag
87. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-P35-32-17

Sagsfremstilling

 1. Kommende punkter.
 2. Kort opsamling fra mødet med § 17, stk. 4 Landdistriktsudvalget og mødet med lokalrådsformændene den 2. maj 2018.
 3. Orientering om skolebiblioteksbetjening af Holmegaardsskolen fra Fensmark Bibliotek.
 4. Orientering om foreningsundersøgelse som opfølgning på fritidsvaneundersøgelsen.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 04.06.2018

 1. Kommende punkter.
 2. Drøftet.
 3. Til efterretning.
 4. Der fremlægges en sag på et kommende møde.
 5. Udvalget ønsker en sag på et kommende møde vedr. anvendelse af ressourcer i forhold til projektansøgninger.
 6. Det præciseres, at der på et kommende møde fremlægges regelsæt for svømmehaller på baggrund af henvendelse fra morgensvømmere.
 7. Orientering vedr. Arena Næstved og Team Fog sendes ud på mail.

Sidst opdateret den 6. juni 2018