Referat
Kultur- og Demokratiudvalget 13. august 2018

Dato

13.08.2018

Tid

15.00

Sted

Boderne, Næstved Museum, Sct. Peders Kirkeplads 8

Deltagere

Charlotte Roest (A),
Githa Nelander (O),
Klaus Eusebius Jakobsen (B),
Linda Frederiksen (A),
Per Sørensen (A),
Rico Carlsen (V),
Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V),


88. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-P35-32-17

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 13.08.2018

Sebastian Mylsted-Schenstrøm var fraværende.

Godkendt.
89. Orientering om museum i Næstved Bymidte

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 19.03.00-A00-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget

Sagen orienterer udvalget om Næstved Museums fremtidige tilstedeværelse i Næstved Bymidte i forbindelse med, at Det Ny Holmegaard åbner fra 2020. Direktøren for Museum Sydøstdanmark, Keld Møller Hansen, deltager i mødet og gør rede for museets overvejelser.

På et udvalgsmøde i efteråret vil der være en nærmere temadrøftelse om museets placering og øvrig anvendelse af de relevante bygninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Museum Sydøstdanmark/Næstved Museum har i dag administrationslokaler i den gamle skole på Sct. Peders Kirkeplads og udstillinger i Boderne samt i Helligåndshuset i Ringstedgade. Næstved Museumsforening, som er museets støtteforening, har desuden den tilstødende lille bygning i Ringstedgade 4B til rådighed, hvor andre brugere også kan booke lokaler.

Som led i etableringen af Det Ny Holmegaard (DNH) i Fensmark flytter museets administration til DNH sidst i 2018, og der vil ikke være behov for udstillingslokaler i samme omfang, da samlingerne af Kähler-keramik og prøvesamlingen af Holmegaard-glas skal indgå i DNH. I den forbindelse vil udstillingerne i Boderne i sin nuværende form være lukket for besøgende fra 1. januar 2019. Selvom DNH etableres, er der stadig grund til at formidle andre aspekter af Næstved kommunes kulturhistorie, bla. Næstved bys historie.

Bestyrelsen for Museum Sydøstdanmark har i denne sammenhæng på det seneste møde i juni besluttet, at der skal bibeholdes ét museum i Næstved by. Beslutningen følger Slots- og Kulturstyrelsens anbefalinger ved den seneste kvalitetsvurdering i 2017/18, om at prioritere blandt antallet af udstillingssteder med henblik på at skærpe fokus i den samlede virksomhed. Næstved kommune er repræsenteret i bestyrelsen ved Kultur- og Demokratiudvalgsformand Linda Frederiksen.

Det skal fremadrettet afklares hvilken bygning der skal anvendes i fremtiden. I den forbindelse skal der blandt andet tages hensyn til strategien for den aktuelle udvikling af Næstved Bymidte. I strategien er der fokus på at opgradere byens historiske centrum på Sct. Peders Kirkeplads og bruge de kulturhistoriske huse aktivt. Boderne er fremhævet for den prominente placering, og der peges på muligheden for at transformere Boderne til et "Byens Hus" med forskellige borgervendte funktioner, samt sætte mere fokus på kunst ude på pladsen i forbindelse med Kunstforeningens placering i den gamle gymnastiksal bag skolen. Strategien har i øvrigt fokus på at satse på flere aktiviteter for unge og ungekulturen i byrummet.

Vurdering af bygningerne

Museet har foreløbig oplyst følgende vurderinger af situationen:

 • Museet ønsker at fortælle Næstved bys historie og gøre det i synergi med byens puls, men så der skabes den mest økonomisk bæredygtige løsning for museumsdrift i Næstved by.
 • Både Helligåndshuset og Boderne er utidssvarende som udstillingshuse og lever ikke op til de bevaringskrav som i dag stilles fra Slots- og Kulturstyrelsen.
 • De eksisterende udstillinger er stærkt forældede. Husene skal istandsættes, og der skal skabes nye udstillinger, som vil kræve ekstern finansiering.
 • Det er vanskeligt at opnå ekstern finansiering til et lokalt kulturhistorisk museum, og det vurderes, at der tidligst kan ansøges om støtte til et nyt museum i Næstved om fem år eller mere.
 • Museet ser gode muligheder for at skabe nye aktiviteter i såvel Helligåndshuset og Boderne, fx i form af restaurant eller café.
 • Museet ser et stort potentiale i at sammentænke museet med nye funktioner i et "Byens Hus". Museet rummer allerede en mini-turistinformation, og der udgår byvandringer fra museet. Den østlige del kan indrettes som madhus i forlængelse af museet.
 • Besøgstallet var i 2017 følgende: Helligåndshuset: 5.309, Boderne: 3.748.

Den videre proces

Administrationen planlægger at involvere relevante aktører i overvejelser om, hvor det er mest hensigtsmæssig at fortsætte museumsdriften, samt hvilke nye funktioner der kan være egnede til at placere i Kirkepladsens Skole og Boderne/Helligåndshuset. Det er planen, at Kultur- og Demokratiudvalget i efteråret har en temadrøftelse om bygningernes anvendelse.

Til udvalgets øvrige orientering har administrationen indtil videre kendskab til følgende forslag/ønsker i forbindelse med Sct. Peders Kirkeplads:

 • Næstved Cityforening har idé om at samle en række foreninger og funktioner i Boderne i tråd med idéen om et Byens Hus.
 • Næstved Talentskole vil på kort sigt få brug for nye lokaler til skolens filmlinje, hvilket kan rummes i en del af den gamle skoles lokaler.
 • Ungdomsskolen og Talentskolen har ønsker om at lave et "exit-program", der skal udfylde et hul i talentfødekæden ved at tilbyde faciliteter for talentfulde unge, der står i et vadested mellem fx Talentskolen og en videregående kunstnerisk uddannelse. Initiativet kan rummes i Kirkepladsens skole.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke nogen bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 13.08.2018

Sebastian Mylsted-Schenstrøm var fraværende.

Til efterretning.
90. Evaluering af vagtordning på Næstved Bibliotek og Borgerservice

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 21.01.20-G01-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget

Næstved Bibliotek og Borgerservice har siden februar 2018 haft en vagtordning. Beslutningen om en vagtordning blev taget på baggrund af uro og uønsket adfærd på bibliotekerne. Den foreløbige konklusion er, at vagtordningen har en god forebyggende effekt. Udvalget bliver i denne sag orienteret om den foreløbige evaluering af ordningen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur og Demokratiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Bibliotekerne i Næstved, Fuglebjerg og Fensmark havde i efteråret 2017 problemer med uro, provokerende adfærd og misbrug. Op til jul blev uroen så voldsom, at det blev besluttet, at lukke for den selvbetjente tid indtil februar 2018.

I forbindelse med genåbningen af den selvbetjente tid medio februar blev der indgået aftale med vagtselskab. Der blev installeret flere overvågningskameraer og bedre mulighed for at anråbe ballademagere over højtaleranlæg.

Vagten runderer efter behov på skift på alle fem biblioteker.

Evaluering

Efter vagtordningen blev indført er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse og foretaget interviews med brugere.

Undersøgelsen viser, at stort set alle føler sig trygge i den selvbetjente åbningstid. Den viser dog også, at nogen kommer mindre på biblioteket på grund af andre borgeres adfærd, eller fordi de har hørt om uro på biblioteket.

Antallet af episoder før og efter vagtordningen er blevet gjort op:

 • På Næstved Bibliotek har der kun været en enkelt episode
 • I Fensmark har der ikke været nogen episoder.
 • I Fuglebjerg er antallet af episoder halveret (6 episoder på 3 måneder), men der er fortsat betydelige problemer med de unges adfærd.
 • I Glumsø og Korskilde har der ikke været nævneværdige problemer.

Vagtordningen har betydet, at der ikke ses så mange episoder med provokerende adfærd. Der er konstateret flere episoder, hvor alkohol eller stoffer er indblandet.

Det næste halve år

Vagtordningen fortsætter. Formålet med vagtordningen er bl.a. at stabilisere trygheden og genopbygge tilliden til, at man roligt kan bruge den selvbetjente tid. Det tager tid, og skal understøttes af gode fortællinger fra biblioteket.

Administrationen vil fremlægge evaluering af vagtordningen igen ved årssiftet.

Supplerende

Efter evalueringen har der været yderligere 3 episoder i Fuglebjerg og 2 i Næstved.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at der er kun afsat midler til ordningen indtil medio 2019.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 13.08.2018

Sebastian Mylsted-Schenstrøm var fraværende.

Til efterretning.
91. Kultur- og Demokratiudvalgets prioritering af anlægsønsker fra 2019 og frem

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.30.08-G01-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget

Kultur- og Demokratiudvalget har besluttet og fremsendt ønske til nyt 10-årigt anlægsbudget gældende fra 2019 og frem.

I forslaget er der et ikke prioriteret rammebeløb til faciliteter på 7 mio. kr., som udvalget kan træffe beslutning om anvendelse af, dog under forudsætning af at byrådet godkender anlægsbudgettet ved 2. behandlingen den 9. oktober 2018.

Kultur- og Demokratiudvalget besluttede på sidste møde den 4. juni 2018, at budgetønsker skulle prioriteres på mødet august.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Demokratiudvalget prioriterer budgetønsker.

Sagsfremstilling

Kultur- og Demokratiudvalget traf på mødet i juni beslutning om forslag til nyt 10-årigt anlægsbudget. I dette indgår et uprioriteret rammebeløb på 7 millioner kr., som udvalget kan beslutte anvendelsen af, hvis budgetforslaget godkendes. Godkendelse af budgettet sker ved byrådets 2. behandling af budgettet den 9. oktober 2018.

Udvalget har på forhånd besluttet at anvende 3 mio. kr. af de i alt 7 mio. kr. som tilskud til anlæggelse af kunstgræsbane ved Holmegaardhallen. Holmegaard Glasværk Boldklub har indsamlet den resterende finansiering.

Administrationen skal endvidere henlede opmærksomheden på Kultur- og Demokratiudvalgets forslag om at afsætte yderligere 4 mio. kr. i det nye 10-årige anlægsbudget til renovering af Fladså Svømmehal. Imødekommes dette ikke og Kultur- og Demokratiudvalget fortsat ønsker at prioritere dette, kan penge hertil prioriteres af de 7 mio. kr. Det kan i givet fald betyde, at de 7 mio. kr. i 2019 er prioriteret.

Supplerende bemærkninger
I udvalgets forslag til nyt 10-årigt anlægsbudget indgår endvidere et forslag om afsættelse af 0,8 mio. kr. til renovering af eksisterende faciliteter. Dette beløb kan udvalget også beslutte anvendelsen af, hvis budgetforslaget godkendes.

Høringer

Indkomne forslag på budgetbloggen.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 13.08.2018

Sebastian Mylsted-Schenstrøm var fraværende.

Udvalget besluttede, at omprioritere de 9 mio. kr. afsat til Street Mekka i 2019 til følgende:

4 mio. kr. til renovering af Fladså svømmehal

5 mio. kr. afsættes til en pulje til brug for borgerdrevne projekter, udvikling af bymidten og til opfølgning på kulturpolitikken.

Udvalget prioriterer midlerne, når anlægsrammen er afsat i starten af 2019.

Ansøgning fra Tybjerghus på 1. mio. kr. oversendes til Økonomiudvalget med anbefaling, da Kultur- og Demokratiudvalget ikke kan købe ejendomme. Kultur- og Demokratiudvalget lægger vægt på initiativer, der understøtter aktiviteter i landområderne.

Beslutning af 4. juni 2018 fastholdes.

Bilag
92. Vedtagelse af kulturpolitik

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.00.00-G01-37-15

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Kulturpolitik for Næstved Kommune for perioden 2018-23 og den tilhørende handlingsplan skal vedtages. Politikken er resultat af en længere proces, hvor der i flere runder har været inddragelse af såvel borgere, kulturforeninger samt selvejende og kommunale kulturinstitutioner. Byrådet har drøftet et tidligere udkast af politikken ved et temamøde i april.

Sagen behandles i Kultur- og Demokratiudvalget den 13/8 og sendes videre til byrådets godkendelse på mødet den 28/8 2018. Herefter produceres en trykt udgave af politikken med billeder fra kulturlivet i Næstved Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller, at det endelige udkast til Kulturpolitik og tilhørende handlingsplan godkendes.

Sagsfremstilling

Arbejdet med at udforme en selvstændig kulturpolitik blev påbegyndt af Kulturudvalget i den forrige byrådsperiode med en lang inspirationsfase og inddragelse af en række relevante aktører. På den baggrund vedtog det nye Kultur- og Demokratidudvalg i januar 2018 en tidsplan for den resterende proces, og der blev i februar 2018 fremlagt et første udkast til kulturpolitik og handlingsplan.

Den 7. maj var der et høringsmøde mellem udvalget og fremmødte kulturaktører/borgere. Hele maj måned har der været en offentlig høringsfase. På baggrund af drøftelser ved høringsmødet og indkomne høringssvar, har administrationen efter en samlet vurdering foretaget en række ændringer i politikudkast og handlingsplan. Efterfølgende har de kommunale kulturinstitutioner og Ungdomsskolen igen haft mulighed for at kommentere udkastet.Høringssvar er vedlagt som bilag.

Ændringerne angår især forslag til at udbygge fokusområdet "Styrke kultur i lokalområder", hvor der blandt andet er tilføjet et nyt indsatsområde ”Udvikling af lokale styrkepositioner”. Derudover er der tilføjelser og justering i to andre indsatsområder. Administrationens forslag til ændringer er skrevet ind i politik og handlingsplan og oplistet isoleret i et selvstændigt bilag.

Kulturpolitikken kort fortalt

Kulturpolitikken har fire overordnede fokusområder, hvor de to første retter sig mod henholdsvis udvikling af kulturen i Næstved by og kommunens lokalområder:

 • Styrke Næstved som kulturhovedstad
 • Styrke kultur i lokalområder

De øvrige fokusområder retter sig mod, at skabe mere relevans for flere borgere og i endnu højere grad se kulturlivet som en væsentlig drivkraft i kommunens udvikling.

 • Kunst og kultur skal skabe mere relevans for flere
 • Kulturen bidrager til kommunens udvikling

I Næstved Kommune ønsker vi et stærkt og levende kulturliv, som både beriger kommunens borgere og er en væsentlig drivkraft i udvikling af kommunen. Vi vil investere i kulturen, fordi vi tror på, at kunst og kultur skaber værdi for både den enkelte borger og for fællesskabet.

Kulturpolitik og handlingsplan er vedlagt sagen som bilag.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke nogen bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 13.08.2018

Sebastian Mylsted-Schenstrøm var fraværende.

Anbefales.

Bilag
93. Godkendelse af mødeplan 2019 for Kultur- og Demokratiudvalget

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.04-P00-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget

Kultur- og Demokratiudvalget forhåndsgodkendte den 8. januar 2018 forslag til mødeplan for 2019-2021. Mødeplanen for 2019 fremlægges nu til endelig godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender sin mødeplan for 2019.

Sagsfremstilling

Mødeplanen tager højde for mødefri i uge 7 og 42, samt i dagene op til påske og hovedferien i juli måned.

Udover ovenstående hensyn er der planlagt møder, så der ikke sker personsammenfald i udvalgene, og der sikres en glidende behandling af såvel budgetkontrol som budgetbehandling. Møderne i fagudvalgene er primært lagt på mandage og tirsdage, som også var princippet for mødeplan 2018.

Møder i Kultur- og Demokratiudvalget i 2019

Møderne afholdes om mandagen kl. 15.00-18.00.

Mandag d. 7. januar

Mandag d. 28. januar

Mandag d. 25. februar

Mandag d. 25. marts

Mandag d. 29. april

Mandag d. 3. juni

Mandag d. 12. august

Mandag d. 2. september

Mandag d. 30. september

Mandag d. 28. oktober

Mandag d. 25. november

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 13.08.2018

Sebastian Mylsted-Schenstrøm var fraværende.

Godkendt.

Bilag
94. Orientering om finansierings- og driftsmodeller for et nyt vandkulturhus

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 04.04.00-P20-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget

Center for Kultur og Borgerservice og Center for Trafik og Ejendomme har sammen med vandkulturhus-projektets finansielle rådgiver fra Price Waterhouse Coopers undersøgt markedet og mulighederne for OPP-partnerskaber (Offentlig-Private Partnerskaber) med henblik på opførelse af et vandkulturhus i Næstved. I den forbindelse har administrationen besøgt anlæg i Sverige og i Tyskland. Sagen redegør i hovedtræk for administrationens opfattelse af muligheder for partnerskaber om finansiering og drift.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Interessen for at indgå i et OPP-partnerskab omkring et vandkultur er fortsat begrænset. Markedet er lille, og der er et meget beskedent antal private partnere, som er interesserede i at finansiere et vandkulturhusbyggeri og/eller drive et vandkulturhus. I det hele taget er der ganske få, der har solid erfaring med og formår at drive vandkulturhuse. Administrationen har besøgt to mulige interesserede partnere og har via projektets finansielle rådgiver sonderet interessen hos eventuelle andre.

Svensk partner / svensk interesse

En af de få interesserede, som har været imødekommende for en dialog om et eventuelt muligt samarbejde er Kunskapsporten AB i Sverige. Kunskapsporten AB er en svensk ejendomsudvikler med OPP-erfaring og som står bag Vattness Hus i Ängelholm og et anlæg i Kristinehamn. Det er anlægget i Ängelholm, som administrationen har besøgt. Anlægget åbnede i februar 2017.

Anlægget, som er på 8.000 m2, er beliggende tæt ved byens centrum og tæt på vandet (Kattegat). Anlægget er nabo til byens sygehus/sundhedscenter.

Se eventuelt bilag 1 for en oversigt.

Faciliteter mv. er baseret på seneste og højt moderniserede teknologier.

Den samlede anlægssum er på ca. 217 mio. kr. Der forventes en årlig omsætning på knap 30 mio. kr. Det kommunale tilskud svarer til et sted mellem 55-65 pct. af omsætningen.

Vattness Hus har ca. 220.000 betalende gæster årligt samt 1.700, der bruger svømmeafdelingen som medlem af en svømme- eller vandsportsklub. Der kommer besøgende fra Gøteborg, Helsingborg og Malmø. Afstandene er hhv. 190 km, 30 km og 90 km.

Der er knap 23.000 indbyggere i Ängelholm.

Tysk partner / tysk interesse

Den anden interesserede og imødekommende partner er Interspa Gruppe i Tyskland. Interspa Gruppe er projekterings- og driftsoperatør med stor OPP-erfaring. Interspa står bag og drifter i dag seks vandlande i Tyskland og et i Polen. Det anlæg som administrationen har besøgt ligger i Wismar. Anlægget åbnede i 2000. I 2016 åbnede de et hotel med 90 værelser ved siden af vandlandet. Anlægget i Wismar er deres første, dvs. det ældste. De andre er åbnet med 1-5 fem års mellemrum siden.

Anlægget i Wismar er på godt 12.000 m2 og med tilhørende store udenomsarealer (i alt ca. 66.000 m2). Anlægget ligger 3-5 km fra byens centrum og vandet (Østersøen). Anlægget ligger i et område med andre større virksomheder.

Se eventuelt bilag 1 for en oversigt.

Den samlede anlægssum har været på ca. 229. mio. kr. Interspa Gruppe har det fulde driftsøkonomiske og kommercielle ansvar.

Vandlandet i Wismar har et sted mellem 330.000 og 360.000 gæster om året. Der kommer besøgende fra Hamborg som ligger ca. 130 km derfra. Der er ca. 44.000 indbyggere i Wismar.

Administrationens indtryk af anlægget er, at Interspas vandland i Wismar er et moderne byggeri. Indretningerne (miljø og univers) i de enkelte områder og afdelinger understøtter de faciliteter, der er.

Eventuelt andre interesserede

Forud for de første udbudsrunder blev der foretaget en markedsundersøgelse. Markedsundersøgelsen påviste, at ingen af de to udenlandske aktører, som potentielt har kompetencer og ressourcer til både at finansiere, bygge og drive, havde interesse. Det var kun den danske aktør Gribskov Gruppen, der viste interesse som potentiel tilbudsgiver. De bød også efterfølgende, men der var ikke grundlag for at indgå kontrakt med dem.

Jf. markedsundersøgelsen var der enkelte af de aktører, som har kompetence og ressourcer til enten finansiere, bygge eller drifte, der viste en indledende positiv interesse (herunder DEAS, Interspa og DGI).

På baggrund af markedsundersøgelsen blev det også bemærket, at på grund af OPP-konstruktionens omfang ville der være behov for at interesserede indgik i konsortier og tilsammen tilvejebragte de kompetencer og ressourcer, der er brug for, for at give bud.

Projektets finansielle rådgiver har haft en opfølgende henvendelse og samtale med DEAS, men baseret på samtalen med DEAS, vurderer projektets finansielle rådgiver det som tvivlsomt, at DEAS vil afgive bud - selv uden overdragelse af kommercielle risici. Projektets finansielle rådgiver forventer ikke umiddelbart, at Gribskovgruppen igen vil vise interesse for et OPP-udbud.DGI vil formentligt være interesseret i at deltage som underleverandør til en fremtidig tilbudsgiver på driften af svømmehalsfaciliteter og uden ansvar for kommerciel risiko.

Overvejelser om finansierings- og driftsmodeller samt vurdering af markedsinteresser

Overordnet er der følgende finansierings- og driftsmodeller.

 1. OPP med privat finansiering, hvor Kunskapsporten kunne have interesse
 2. OPP med offentlig finansiering, hvor Interspa Gruppe kunne have interesse
 3. Entreprise, hvor kommunen finansierer og bygger selv, men laver driftsaftale med anden operatør
 4. Entreprise, hvor kommunen finansierer, bygger og driver det selv.

Som en variation af model 3 anbefaler projektets finansielle rådgiver, at der overvejes en model, hvor der foretages et tidligt udbud af driften. Et tidligt driftsudbud, hvor kommunen indgår driftsaftale med privat operatør, og hvor kommunen finansierer men bygger i samarbejde med og med henblik på kommende driftsoperatør. Dvs. efter valg af fremtidig driftsoperatør bistår driftsoperatør Næstved Kommune med design af det fremtidige anlæg samt ved entrepriseudbud. Insterspa Gruppe og DGI kunne have interesse.

Se bilag 2 for uddybende redegørelse.

På baggrund af besøgene og dialogerne med henholdsvis Kunskabsporten og Interspa Gruppe samt øvrige afsøgninger som projektets finansielle rådgiver har hjulpet med, er administrationens aktuelle vurdering, at en fremtidig markedsinteresse vil være afhængig af en svensk eller tysk interesse. Dertil er det administrationens vurdering, at anlægsrammen skal have en volumen, der er højere end den anlægsramme, der blev stillet ved de første udbudsrunder. Den forøgede anlægsramme (og afledte driftsramme 15-19 mio. kr.) vil betyde at kvalificerede private partnere ser mulighederne for et sammenhængende bæredygtigt anlæg (faciliteter og teknik) og har interesse i at drive anlægget. Endvidere er det administrationens umiddelbare vurdering, at den aftalemodel, hvor kommunen vil få den mest kvalificerede driftoperatør forudsætter, at kommunen selv tilvejebringer finansieringen til opførelsen af et vandkulturhus.

Begge anlæg/partnere har langt højere besøgstal end det niveau på 125.000 betalende gæster, som er indregnet i de hidtidige rentabilitetsberegninger for et vandkulturhus i Næstved.

Supplerende bemærkninger
Med henblik på at kvalificere Kultur- og Demokratiudvalgets beslutningsgrundlag yderligere har administrationen igangsat en feasibility-undersøgelse af et vandkulturhus' betydning for Næstveds omdømme/brand. Primært med vægt på eventuelle effekter i forhold til turisme (besøgende) og afledt detailhandel - og ud fra en betragtning om, at et vandkulturhus er en ud af flere attraktioner i Næstved. Dog sekundært, men også indeholdt vurderinger af et vandkulturhus' betydning i et bosætnings- og beskæftigelsesperspektiv.

Rambøll står for undersøgelsen. En endelig rapport forventes færdig med udgangen af august. Rapporten forelægges for udvalget herefter.

Administrationen henviser desuden til Kultur og Demokratiudvalgets dagsordenpunkt 85 (på mødet den 4. juni), hvor det bl.a. fremgik, at hvis Næstved Kommune alene skal sikre de eksisterende svømmehallers funktionalitet og varmtvandsfaciliteter, skal der inden for en 5-10 års periode budgetteres med

 • ca. 2,1 mio. kr. årligt til vedligeholdelse
 • ca. 127 mio. kr. til renoveringer
 • 75 til 175 mio. kr. til moderniseringer

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 13.08.2018

Sebastian Mylsted-Schenstrøm var fraværende.

Administrationen bemærkede, at der i nederste linje i sagsfremstillingen er skrevet 75 og 175 mio. kr. til moderniseringer. Det er en fejl. Der skulle have stået 75 til 175 mio. kr. Det rettes i referatet.

Til budgetseminaret den 24. august 2018 udleveres et uddybende bilag vedr. økonomi. Udvalget tog herefter orienteringen til efterretning.

Bilag
95. Godkendelse af Team Næstveds årsregnskab

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.15.00-A08-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Team Næstved er en selvejende institution stiftet af Næstved Byråd, Næstved Erhvervsråd og Næstved Idræts Union.

Jf. vedtægterne for Team Næstved skal deres årsregnskab og beretning godkendes af Næstved Byråd.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Team Næstveds årsregnskab og beretning for 2017 godkendes.

Sagsfremstilling

Team Næstved's formål er at støtte lokale talent- og eliteidrætsudøvere og fremme talent- og eliteidrætten i Næstved Kommune og markedsføring af Næstveds erhvervsliv, sponsorerne og Næstved Kommune.

Støtten gives dels som støtte til de idrætslige præstationer, men også til at bringe Næstved på landkortet rent sportslig, erhvervs- og imagemæssigt. Dette sker ved at der bliver stillet øget krav til støttemodtagerne om, at de skal promovere deres elitearbejde og deres præstationer, dels ved at Team Næstveds logo skal være synligt, og dels ved at støttemodtagerne skal have en formidlingsplatform, som f.eks. hjemmeside eller sociale medier.

Midlerne til opfyldelse af Team Næstved's formål, tilvejebringes ved kommunalt bidrag og private sponsorbidrag. Hensigten er, at disse skal udgøre 50% fra hver.

Team Næstved uddeler støtten en gang om året ved afholdelse af Mærk Næstved Sport Awards.

I 2017 blev der uddelt støtte til 10 støttemodtager der repræsenterede 7 foreninger i Næstved Kommune: Team Fog Basketball, Næstved Roklub, Næstved Motorklub, Næstved Bordtennis, Næstved Bicycle Club, Næstved Sportsrideklub og Næstved Golfklub.

Bestyrelsen i Team Næstved består af: 2 medlemmer udpeget af sponsorforsamlingen, 2 medlemmer udpeget af Næstved Byråd, 1 medlem udpeget af Uddannelsesrådet og 1 medlem udpeget af Næstved Idræts Union.

Økonomiske oplysninger

Team Næstved har i 2017 modtaget et tilskud på 500.000 kr. fra Næstved Kommune.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke nogen bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 13.08.2018

Sebastian Mylsted-Schenstrøm var fraværende.

Anbefales.

Bilag
96. Orientering om kulturaftale for Kulturregion Storstrøm

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.20.00-P35-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget

Næstved Kommune deltager i en fire-årig kulturaftale mellem fem øvrige kommuner og Kulturministeriet. Sagen orienterer kort om kulturaftalen samt de aktuelle udviklingsprojekter under aftalen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Faxe, Stevns og Næstved kommuner har under navnet Kulturregion Storstrøm indgået en aftale med Kulturministeriet fra 2015 til og med 2018. Aftalen rummer en vision for kultur i regionen, tre indsatsområder og tilhørende mål, som senere har ført til igangsættelse af konkrete projekter. Aftalens indhold er udarbejdet af kulturregionens administrative styregruppe (kulturcheferne) og politiske styregruppe (kulturudvalgsformændene). Kulturministeriet har godkendt aftalens målsætninger og bidrager med ca. 1 mio. kr. årligt, som matcher kommunernes samlede bidrag med samme beløb. Kommunerne bidrager med forskellige beløb svarende til deres indbyggertal, Næstved, som er den største kommune, bidrager med ca. 0,4 mio. kr. om året. Kulturregion Storstrøm har haft lignende aftaler af forskellig varighed siden 2008. Der findes 13 tilsvarende kulturregioner i Danmark.

Det overordnede formål med kulturaftalerne er blandt andet at understøtte kommunernes engagement på kulturområdet, styrke samarbejdet mellem kommuner og samarbejdet mellem kommunerne og staten.

Kulturministeren har aktuelt et ønske om at ændre konceptet for kulturaftaler fra 2020, hvorfor kommunerne er blevet tilbudt at forlænge de eksisterende aftaler med en et-årig tillægsaftale. En forlængelse skal vedtages i kommunernes politiske udvalg for kulturområdet. Der er lavet en særskilt sag om denne beslutning.

Administrationen lægger op til, at Kultur- og Demokratiudvalget i foråret 2019 tager en temadrøftelse om perspektiverne i det tværkommunale samarbejde, så Næstved kommune har afklaret sin holdning i forbindelse med en eventuel ny aftale fra 2020.

Kulturaftalen er vedhæftet som bilag til nærmere orientering om aftalens udformning. Nedenfor er de aktuelle samarbejdsprojekter i kulturaftalen 2015-2018 skitseret.

Projekter i kulturaftalen

Kulturaftalen 2015-2018 har fokus på større samarbejdsprojekter, der ellers ville være svære at løfte for den enkelte kommune. Projekterne er indrammet af de tre indsatsområder: Kultur- og naturarv, Kultur og livskvalitet, Kultur og læring.

Sydhavskysternes kultur- og naturarv (markedsført under titlen ”Kulturland”): Kommunernes tre statsanerkendte museer samarbejder om at udvikle fælles oplevelseskoncepter, markedsføring og kompetenceudvikling af frontpersonalet der møder publikum. Projektet rummer også samarbejde med Visit Sydsjælland og Møn og BusinessLF. Aktuelt er der udviklet (men endnu ikke lanceret) en fælles hjemmeside-baseret platform og app, ”Culturepoint.dk”, som kan blive central for en fælles markedsføring af museernes tilbud, og som også når besøgende fra andre dele af landet. Museerne afholder desuden en række signaturevents omkring deres regionale styrkeposition: Museum Lolland-Falster om ”Magt og styrke”. Østsjællands Museum markerer ”Geologi i verdensklasse”, og Museum Sydøstdanmark omkring ”Kunsthåndværk og design” med et designmarked på Holmegaard Glasværk.

Billedskolen Storstrøm: etablering af en tværkommunal billedskole med lokale afdelinger i alle aftalekommuner, som har aktiviteter for børn og unge i form af fritidsundervisning, weekendworkshops, samt kompetenceløft af billedkunstundervisere i folkeskolen, sparringsforum for undervisningspersonale samt faglig rådgivning af kommunerne. Hvor der før projektet var billedskoler i tre af seks kommuner (Guldborgsund, Næstved og Vordingborg), er der nu etableret billedskoler i alle seks kommuner og skabt et kompetenceløft. Billedskolen er organisatorisk og ledelsesmæssigt forankret på Rønnebæksholm i Næstved.

Artcore: Talentudviklingsforløb for unge indenfor scenekunst, film og billedkunst. I samarbejde med lokale aktører i aftalekommunerne afholdes en række workshops for unge i alderen 13-25 år, med henblik på dels at give et lokalt tilbud til de interesserede unge, og dels derigennem at styrke fødekæden indenfor de tre kunstarter. Projektet er forankret hos Talentskolen i Næstved.

Fællesskabt: Projektet udvikler 12 undervisningstilbud til Den Åbne Skole og afprøver disse i tæt samarbejde mellem skole og kulturinstitutionerne. Hvert undervisningstilbud afprøves i alt fire gange på testklasser med henblik på at kvalitetssikre og sikre, at skolerne senere vil efterspørge tilbuddet. I løbet af projektet er der sparring mellem aktørerne, og det forventes at projektet munder ud i en regional platform for formidling, udvikling og samarbejde vedr. kulturtilbud til børn og unge.

På udflugt til fortiden (markedsført under titlen ”Kulturland”): Samarbejde mellem museerne og kommunernes sundhedscentre, hvor der udvikles aktiviteter og formidlingstilbud, som er skræddersyet til særligt udsatte og sårbare borgere. Projektet har samtidig til hensigt at skabe netværk og videndeling om dette område. Et netværk af aktører, der har med målgrupperne at gøre, involveres som sparringspartnere og hjælper til at få formidlet tilbud til målgrupperne af udsatte borgere. I Næstved Kommune har Næstved Museum tilbudt en række aktiviteter og formidlingstilbud. Projektet har tilknyttet følgeforskning mhp. at opnå øget viden om de almene sundhedseffekter.

Netværket Storstrømmen: Kulturaftalens sekretariat arbejder løbende med tiltag, der kan styrke netværksdannelse, kompetenceudvikling og videndeling blandt kulturinstitutioner og –aktører i aftalekommunerne. Der afholdes netværkstræf og kurser i f.eks. virksomhedsudvikling, markedsføring og fundraising. Sekretariatet har indkøbt en fribrugerlicens for alle kulturaktører i aftalekommunerne til en fundraiserportal.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke nogen bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 13.08.2018

Sebastian Mylsted-Schenstrøm var fraværende.

Til efterretning.

Bilag
97. Forlængelse af kulturaftale med Kulturregion Storstrøm

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.20.00-P35-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget

Kulturministeren har aktuelt et ønske om at ændre konceptet for kulturaftaler mellem kommuner og stat fra 2020. Derfor er der fra ministerens side lagt op til at forlænge den nuværende fire-årige aftale med Kulturregion Storstrøm med en et-årig tillægsaftale i 2019. En forlængelse skal vedtages i de respektive kommunernes politiske udvalg for kulturområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender forslaget om en tillægsaftale for 2019, så den nuværende aftale forlænges med et år.

Sagsfremstilling

De fem kommuner i Kulturregion Storstrøm har indgået en fire-årig kulturaftale med kulturministeriet for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018.

Kulturministeren har i 2017 indledt en proces, hvor konceptet for kulturaftaler genovervejes. Da den nuværende aftale udløber ultimo 2018, og et nyt koncept endnu ikke er på plads, er der fra ministeriets side lagt op til at forlænge den nuværende aftale til og med 2019, med udgangspunkt i de samme rammer og vilkår som nuværende aftale.

I Kulturregion Storstrøms politiske styregruppe (kommunernes kulturudvalgsformænd) blev det den 19. juni 2018 besluttet at tage imod Kulturministerens tilbud om en forlængelse i 2019. Dette giver god mening for aftalens udviklingsprojekter, da der ved aftalens indgåelse i 2015 var store forsinkelser fra statens side, som bevirkede at projekterne kom sent i gang.

Da en forlængelse af kulturaftalen i 2019 forudsætter, at aftalekommunerne i lighed med tidligere år afsætter midler til samarbejdet, skal det afgøres i aftalekommunerne, om bevillingen fortsætter i 2019.

En forlængelse af den eksisterende aftale vil give mulighed for:

 • at færdiggøre og videreudvikle nuværende projekter
 • at afklare et forankringspotentiale i enkelte projekter
 • at overveje fremtidige potentialer for samarbejdsmuligheder

Der arbejdes på et udkast til forlængelse af aftalen, som forventes fremlagt til godkendelse i Kulturministeriet ultimo oktober 2018.

Den nye model fra 2020

Der er fra kulturministerens side ønske om, at en ny model overordnet skal imødekomme følgende:

1. fokusere på udviklingen af nye initiativer,

2. være gearet til at fremme tværgående, nationale temaer,

3. undgå bureaukrati.

Ministeren har bl.a. fremlagt forslag om at trække staten ud af aftalekonceptet og i stedet oprette en pulje til at støtte de tværkommunale samarbejdsprojekter. Der er desuden lagt op til en omstrukturering af ”tidligere amtsmidler”, der uddeles via kulturregionerne. Kulturministerens proces er ikke afsluttet, og en omstrukturering af ”tidligere amtsmidler” forudsætter formentlig en lovændring.

Kulturministerens seneste brev til kulturregionerne af 9. maj er vedlagt som bilag til yderligere orientering om ministerens udspil.

Økonomiske oplysninger

Kulturministeriet har stillet i udsigte, at rammerne er uændrede for 2019. I 2018 har Kulturministeriet tildelt Kulturaftalen 1.015.000 kr.

Aftalekommunerne har tilført Kulturregion Storstrøm 5,01 kr. per borger i 2018:

Kommune

Antal borgere

Kr. tilført kulturaftale samarbejdet

Lolland Kommune

42.008

210.460

Guldborgsund Kommune

61.257

306.898

Stevns Kommune

22.513

112.790

Faxe Kommune

36.060

180.661

Næstved Kommune

82.975

415.705

Vordingborg Kommune

46.037

230.645

Beløbets størrelse fremskrives for 2019 med KLs fremskrivningsprocent, ligesom indbyggertal justeres til aktuelle tal primo 2019.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke nogen bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 13.08.2018

Sebastian Mylsted-Schenstrøm var fraværende.

Godkendt.

Bilag
98. Orientering om årsrapport fra Dansk Rakkerpak

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.01.02-Ø40-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget

Egnsteateret i Næstved Kommune, Dansk Rakkerpak, har fremsendt årsrapport og regnskab for 2017, der fremlægges til udvalgets orientering. Næstved Kommune skal som hovedtilskudsyder føre tilsyn med teateret og godkende budget og regnskaber.

Administrationen godkender Dansk Rakkerpaks årsrapport og regnskab.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager rapport og regnskab til efterretning.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune har fra 2017 og fire år frem indgået aftale med Dansk Rakkerpak - Næstveds internationale egnsteater om at være hele kommunens egnsteater. Dansk Rakkerpak har i april fremsendt sin første årsrapport for 2017, som er godkendt af teatrets bestyrelse.

Årsrapporten beretter om årets vigtigste aktiviteter og fremlægger regnskab, som her i sagen er gengivet i ganske kort form.

Aktiviteter i 2017

Teatret har spillet 82 forestillinger og afholdt 12 øvrige arrangementer i Næstved Kommune i 2017. Det forventede årlige antal forestillinger er i følge egnsteateraftalen 66. Forestillingerne er fordelt mellem den stationære scene på Grønnegades Kaserne Kulturcenter og gadeteater i Næstved by og rundt i kommunen.

Teatrets repertoire består af to ny-producerede forestillinger, som det kræves af egnsteateaftalen: Regnbuebillen for de mindste børn fra 1½ til 6 år og Sherlock Holmes og dronningens kronjuveler, som både appellerer til børn og voksne. Forestillingen er en co-produktion med egnsteateret Fair Play fra Holbæk. Derudover er fem andre forestillinger blevet genopsat.

Teaterets øvrige aktiviteter var:

 • International gadeteaterfestival i Næstved Bymidte, hvor der medvirkede artister fra seks andre lande. Festivalen blev arrangeret i tæt samarbejde Grønnegades Kaserne Kulturcenter. Den gentages i august 2018 og herefter hvert andet år.
 • Fem arrangementer af teatrets populære "forsamlingshuskoncept" Kultursuppe, hvor der er fællesspisning og show i særklasse. Valgflæsk: en særudgave af kultursuppe, hvor lokale politikere dystede i en alternativ valgkamp.
 • Juleudstilling og juletræsfest for hele familien, samt arrangement ved Kulturnatten.
 • Maskefestivallen: Deltagelse og samarbejde med Talentskolens elever
 • Børneteaterbrunch: seks arrangementer i samarbejde med Næstved Teater
 • Deltagelse i Børnekulturfestivallen
 • Deltagelse med skøre figurer ved en række arrangementer i Næstved.

Teateret har tæt samarbejde med centrale kulturaktører som Grønnegades Kaserne Kulturcenter og kommunens børnekulturkonsulent. Teateret har været aktive med at afsøge muligheden for øvrige samarbejder.

Teatret har med 172 forestillinger uden for kommunen i 2017 haft en stor turnéaktivitet. Teateret bemærker i årsrapporten, at denne balance skal justeres i 2018, hvor der vil være færre turnéforestillinger.

Hovedtal i Regnskab 2017

Tilskud fra Næstved Kommune: 3 mio. kr.

Egenindtægter, salg af forestillinger: 1,43 mio. kr.

Indtægter ved festivaller og projekter: 0,8 mio. kr.

Indtægter i alt 5,3 mio. kr.

Lønudgifter: 1,5 mio. kr.

Administrationsudgifter: 0,36 mio. kr.

Produktionsudgifter: 1,58 mio. kr.

Lokaleudgifter: 0,28 mio. kr.

Basisdrift: 0,73 mio. kr.

Udgifter i alt: 4,7 mio. kr.

Årets resultat udgør positivt 0,6 mio. kr., som ca. svarer til teatrets egenkapital. Det store overskud skal bidrage til finansiering af en ekstra turnébil og råd til at producere lidt mere kostbare forestillinger i 2018.

Rapportens regnskab angår ekstraordinært perioden fra 1. oktober til 31. december 2017, pga. tidligere forskudt regnskabsår. Fremover følger teatrets regnskab kalenderåret.

Generelt om egnsteatret

Teatret har fire fuldtidsansatte, en fleksjobber samt diverse freelancere og timeansatte.

Teatret har en bestyrelse på seks personer, hvor formanden er lederen af Næstved Teater(forening) Jørgen Hvidtfeldt. Formanden for Kultur- og Demokratiudvalget sidder i bestyrelsen, som repræsentant fra Næstved Byråd.

Et egnsteater skal i henhold til teaterloven leve op til krav om kvalitet og professionalisme. Ifølge aftalen med kommunen skal teateret, som det primære formål, årligt producere to nye scenekunstforestillinger. Teateret er forpligtet på at komme rundt i hele kommunen. Teateret arbejder i forlængelse af en folkelig teatertradition, der henvender sig bredt til en mangfoldighed af publikums- og aldersgrupper. Teateret har speciale i gadeteater og har et særligt fokus på også at skabe scenekunst for børn og unge.

Kommunen modtager ca. 1,1 mio. kr. årligt fra Kulturministeriet i refusion for kommunens tilskud til teaterets drift på 3 mio. kr.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke nogen bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 13.08.2018

Sebastian Mylsted-Schenstrøm var fraværende.

Til efterretning.

Bilag
99. Orientering om årsrapport fra Ensemble Storstrøm

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.03.05-G01-3-16

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget

Den selvejende institution Ensemble Storstrøm har fremsendt årsrapport og regnskab til orientering, idet Næstved Kommune bidrager økonomisk til driften sammen med fem andre kommuner og staten. Slots- og Kulturstyrelsen er tilsynsførende myndighed og godkender regnskabet. Næstved Kommune bidrager årligt med 0,4 mio. kr. til Ensemble Storstrøms drift.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Ensemble Storstrøm modtager årligt driftstilskud fra Statens Kunstfond og kommunerne Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Faxe og Næstved. Tilskuddet gives på baggrund af en rammeaftale fra 2014-2017 mellem alle parterne og en samarbejdsaftale mellem ensemblet og kommunerne.

Ensemblets formål er at udøve klassisk musik på højeste kunstneriske niveau og formidle det gennem pædagogisk arbejde og talentudvikling. Ensemblet skal herigennem bidrage til den kulturelle dannelse af børn og unge samt udvikling af området. Ensemblet har hjemsted i kulturhuset KUMUS i Guldborgsund Kommune og leverer ifølge aftalen koncerter og formidling til alle kommunerne i løbet af året.

Årsrapporten for 2017 er godkendt i ensemblets bestyrelse og sendt til Slots- og Kulturstyrelsen.

Aktiviteter

Ensemblet har i 2017 realiseret nedenstående aktiviteter, som er flere end der var budgetteret med:

40 Kammerkoncerter

28 Særlige koncerter og arrangementer

10 orkesterkoncerter

76 pædagogiske-/formidlingsarrangementer, herunder musikskoleundervisning.

I Næstved har ensemblet givet forskellige koncerter fra det fastlagte repertoire i Kompagnihuset, Rønnebæksholm, Glumsø Kro og Herlufsholm Kirke. Koncerterne er afviklet med praktisk hjælp fra Næstved Musikforening, private kulturaktører i Glumsø (tidligere Suså Aktiv), Næstved Early Music Festival (NEMF) og Musikskolen.

Ensemblet har deltaget i børnekulturfestivalen i samarbejde med sangerinden Ulla Britt Simonsen og gennemført et særligt heldagsarrangement på Ellebækskolen, som der var stor tilfredshed med.

Ensemblet gennemførte desuden omkring årsskiftet en særlig nytårskoncert i Ny Ridehus, som blev tilbudt alle beboere og deres pårørende på kommunens plejecentre. Koncerten var en stor succes, som plejecentrene gerne ser gentaget.

Ensemblet har som regel mulighed for at afvikle flere koncerter end det minimumstal på 10 som Næstved har krav på jf. samabejdsaftalen, hvis der er arrangører til at afvikle det. Ensemblet har generelt udvist stor velvilje i forhold til at gennemføre/udvikle særarrangementer, som er ønsket af Næstved Kommune.

Ensemblets musikere har i løbet af året også en række musikpædagogiske aktiviteter på musikskolerne, det regionale Musikalsk Grundkursus (MGK) m.v. Nogle aktiviteter foregår også uden for aftale-kommunerne.

Regnskab

Årets resultat: 235.254 kr. i overskud.

Aktiver i alt: 1.386.910 kr.

Egenkapital: 71.321 kr.

Med årets resultat er egenkapitalen igen positiv og forventes at balancere på samme niveau i 2018.

Ensemblet bemærker til den økonomiske situation,

 • at det ikke har været muligt at generere den forventede indtægt på koncertvirksomhed i kommunerne.
 • at ansøgninger om fondsstøtte bliver stadig mere nødvendige for ensemblets økonomi, men også at dette kræver stadig flere ressourcer.
 • Sponsoraftaler vurderes at være for ressourcekrævende i forhold til evt. udbytte, da der ikke er tradition for dette.
 • Samtidig har der været nedgang i indtægterne i forbindelse med undervisning til musikskoler m.m.

Øvrig orientering om Ensemble Storstrøm

Der er ultimo 2017 indgået en treårig rammeaftale med staten for ensemblets virksomhed for perioden 2018-2020, samt en ny samarbejdsaftale med kommunerne. (Aftalerne er vedlagt til evt. yderligere orientering). Aftalen er forskudt i forhold til den kommunale valgperiode for at sikre mere kontinuitet.

I den forudgående aftaleperiode var Næstved Byråd repræsenteret i bestyrelsen ved Birgit Lund Terp fra Kulturudvalget. I forbindelse med den nye aftale er Klaus Eusebius Jakobsen fra Kultur- og Demokratiudvalget udpeget til bestyrelsen af Kulturregion Storstrøm. Der sidder desuden en politiker fra Guldborgsund og Lolland kommuner samt repræsentanter for regionens musikmiljø.

Med den aktuelle aftale er den tidligere selvstændige enhed Storstrøms Symfoniorkester formelt blevet en del af Ensemble Storstrøm. Dette har de facto længe været tilfældet pga. et stærkt overlap i bemanding og daglig drift. Der er dog knyttet et statsligt tilskud af tidligere amtslige midler til symfoniorkesteret på 0,6 mio. kr. som er til dette formål, og tilsvarende må de statslige midler til ensemblet ikke anvendes til symfoniorkesteraktiviteter, som rummer deltagelse af amatørmusikere.

Statens Kunstfonds driftstilskud til Storstrøms Kammerensemble udgør i aftaleperioden årligt ca. 4,7 mio. kr. og gives under forudsætning af, at kommunerne støtter med mindst halvdelen af det statslige beløb. Hertil kommer de ovennævnte 0,6 mio. kr., som er knyttet til Kulturaftalen med Kulturregion Storstrøm.

Kommunernes driftstilskud, som fastsættes på baggrund af de årlige kommunale budgetter, udgør i aftaleperioden årligt ca. 2,5 mio. kr. fordelt således:

Guldborgsund Kommune 1,5 mio kr. (inklusiv huslejetilskud fra hjemstedskommunen)

Næstved Kommune 0,4 mio. kr.

Lolland Kommune 0,23 kr.

Vordingborg Kommune 0,22 kr.

Faxe Kommune 0,18 kr.

Politiske forhandlinger vedrørende ensemblet samt udmøntning og opfølgning varetages af henholdsvis den politiske og administrative styregruppe i Kulturregion Storstrøm.

Lovgrundlag

Statens tilskud til Ensemble Storstrøm gives i henhold til Musiklovens §3, og de tidligere amtslige midler står på Finanslovens § 21.11.35

Ensemble Storstrøm er desuden underlagt Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke nogen bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 13.08.2018

Sebastian Mylsted-Schenstrøm var fraværende.

Til efterretning.

Bilag
100. Orientering om bevillinger fra puljen til Foreningsfaciliteter

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.00.00-G01-6-18

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget

I forbindelse med budgetaftalen 2017 blev der afsat 1 million kr. til en pulje til Foreningsfaciliteter i 2018. I forbindelse med godkendelse af kriterier for puljen besluttede Kultur- og Demokratiudvalget, at de vil have en orientering om bevillinger fra puljen. I sagen gives en orientering om bevillinger til foreninger, der har ansøgt om tilskud til deres foreningsfaciliteter.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Demokratiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Der blev i forbindelse med budgetaftalen i 2017 afsat 1 million kr. til en pulje til Foreningsfaciliteter i 2018. Dette skete på baggrund af forslag fra Fritidsudvalget.

I forbindelse med at kriterierne blev godkendt, besluttede Kultur- og Demokratiudvalget, at de ville have forelagt en orienteringssag om bevillinger fra puljen.

Ved fristens udløb den 1. juni havde 22 foreninger ansøgt om tilskud fra puljen.

Det er en bred kreds af typer af foreninger, der har søgt. Af eksempler kan nævnes spejder-, idræts-, søsports- og aftenskoleforeninger.

Generelt er der søgt tilskud til renovering af gulv, tag, vinduer, facade, toilet og et par enkelte til ombygning.

Der er samlet bevilget tilskud på 800.000 kr. til 15 foreninger.

7 foreninger har modtaget afslag. Afslagene er givet, fordi ansøgningen ikke lever op til kriterierne for puljen. Af eksempler på årsager kan nævnes nyopførelse af bygning, værdiforøgelse for udlejer, søgt mere end maksimum på 200.000 kr. eller manglende egenfinansiering på 50%.

Alle foreninger har modtaget svar på deres ansøgning, og de er blevet vejledt om, hvordan de skal forholde sig for at få tilskuddet udbetalt.

Puljen er åben igen for løbende ansøgninger resten af året, så længe der er midler tilbage i puljen.

Supplerende oplysninger
Der blev orienteret om puljen via nyhedsbrev Kultur og Kondisko samt i direkte mail til de foreninger, der i dag har en aftale om lokaletilskud.

Der blev for foreninger holdt orienteringsmøde om puljen den 3. maj, hvor også Fritidsudvalget deltog.

De 22 foreninger, der har søgt, svarer til ca. 1/3 af de foreninger, der kunne have søgt puljen. Der er samlet søgt tilskud på ca. 3 millioner kr.

Sådan er ansøgningerne vurderet jf. kriterierne for puljen

I vurderingen af ansøgningen lægges der vægt på at støtte istandsættelse, modernisering og ombygninger, som imødekommer en eller flere af følgende kriterier:

 1. medvirker til at skabe et mere tidssvarende foreningshus,
 2. medvirker til at øge antallet af brugere i huset,
 3. medvirker til at skabe relevans for flere målgrupper,
 4. medvirker til at udvikle husets rolle i lokalsamfund,
 5. sikrer grundlæggende, nødvendige bygningsmæssige vedligeholdelser for husets anvendelse og beståen,
 6. medfører væsentlige energimæssige forbedringer.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 13.08.2018

Sebastian Mylsted-Schenstrøm var fraværende.

Til efterretning.

Der eftersendes et bilag til udvalget, som indeholder uddybende forklaringer.

Bilag
101. Orientering om fortsættelse af politisk styregruppe for Udvikling af Næstved Bymidte

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 01.11.00-P20-3-15

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget


Næstved Kommune har siden efteråret 2014 aktivt arbejdet for at styrke bymidten med projektet Udvikling af Næstved Bymidte. Projektet har i hele perioden haft en politisk styregruppe tilknyttet, og udvalget orienteres nu om, at styregruppen fortsætter især med fokus på realiseringen af tankerne i Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvikling af Næstved Bymidte har som projekt løbet siden 2014 og har blandt andet resulteret i "Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte", jf. bilag 1, og bruttokataloget "Grundlag for Udvikling af Næstved Bymidte", jf. bilag 2. I denne periode har der været tilknyttet en politisk styregruppe til projektet bestående af:

 • Formand for Plan- og Erhvervsudvalget (som formand for den politiske styregruppe)
 • Næstformand for Plan- og Erhvervsudvalget (PEU)
 • Formand for Kultur- og Demokratiudvalget (KDU)
 • Formand for Teknisk Udvalg (TU)

Den politiske styregruppe besluttede på møde den 9. maj 2018 at fortsætte den koordinerende møderække mellem formændene for PEU (formand), TU og KDU samt næstformanden for PEU med den nye personsammensætning i konsekvens af KV17. For at sikre en fortsat målrettet udvikling af Næstved Bymidte skal styregruppen indgå aktivt i realiseringen af tankerne i Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte og sikre samarbejdet udvalgene imellem. Der skal især fokuseres på en styrkelse af bylivet og de oplevelser og funktioner, der kan være med til at understøtte dette. Styregruppen vil bl.a. have følgende fokusområder.

 • En række konkrete anlægsprojekter, som vil styrke livet i bymidten, hvilket der lægges op til i forbindelse med byrådets budgetforhandlinger.
 • At dele af bymidten med fordel kan udvikles ved opførelse af boliger, der er interesse for fra investorer.
 • Fordelene ved at engagere bymidtens aktører konkret via en bymidtegruppe, hvilket allerede er sket med oprettelsen af Bylivsgruppen.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Supplerende bemærkninger
Teknisk Udvalg, Kultur- & Demokratiudvalget og Plan- & Erhvervsudvalget orienteres alle om dette i tre "sideløbende" og enslydende dagsordenspunkter.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 13.08.2018

Sebastian Mylsted-Schenstrøm var fraværende.

Til efterretning.

Bilag
102. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-P35-32-17

Sagsfremstilling

 1. Kommende punkter.
 2. ”Invitation til lancering af bogen om udstillingen EN KORT HISTORIE OM ABSTRAKTION” den 18. august 2018.
 3. Seminar for Kultur- og Demokratiudvalget den 3. oktober kl. 15 til den 4. oktober kl. 13.
 4. Årsmøde i Kulturregion Storstrøm den 22. november 2018 (invitation vedlagt som bilag).
 5. Pressemeddelelse vedr. KultKit (vedlagt som bilag). Der afholdes kick-off-møde den 22. september 2018 på Grønnegades Kaserne. Udvalget kalenderindkaldes.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 13.08.2018

Sebastian Mylsted-Schenstrøm var fraværende.

1: Emnet demokrati tages op på et kommende møde.

2-5: Til efterretning.

Bilag


Sidst opdateret den 14. august 2018