Referat
Kultur- og Demokratiudvalget 3. september 2018

Dato

03.09.2018

Tid

15.00

Sted

Børnekulturhuset, Grønnegades Kaserne Kulturcenter, Grønnegade 10

Deltagere

Charlotte Roest (A),
Githa Nelander (O),
Klaus Eusebius Jakobsen (B),
Linda Frederiksen (A),
Per Sørensen (A),
Rico Carlsen (V),
Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V),


103. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-P35-32-17

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 03.09.2018

Godkendt.
104. Orientering om Børnekulturhuset

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-A00-57-17

Resume

Politisk behandling:

Kultur- og Demokratiudvalget (til efterretning), 03.09.2018

Udvalget indtroduceres til Børnekulturhusets aktiviteter af Næstved Kommunes Børnekulturkonsulent, Katrine Gjesing.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Næstved Kommunes Børnekulturkonsulent, Katrine Gjesing, vil på mødet fortælle om Børnekulturhusets aktiviteter og kort berøre overvejelser om den fremtidige indsats på området.

Børnekulturhuset er afsender på følgende tilbud:

 • Kreative workshops
 • Kompetenceudvikling for pædagogisk personale
 • Børnekulturfestivalen
 • Teaterindkøbsordningen WAUW – pragtfuld scenekunst for dagtilbud og skole
 • Næssis Musikklub

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 03.09.2018

Til efterretning.

Bilag
105. Beslutning vedr. budgetkontrol pr. 1. august 2018

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.15.00-A00-19-18

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (anbefaler), 03.09.2018

Administrationen har udarbejdet årets anden budgetkontrol pr. 1. august 2018. Budgetkontrollen viser, at der på udvalgets område forventes mindreudgifter på 1,3 mio. kr. De 1,3 mio. kr. i mindreudgifter er det samlede resultat for områderne indenfor og udenfor selvforvaltning. Indenfor selvforvaltning er det samlede forventede mindreforbrug 0,53 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 25,7 mio. kr. på anlæg. Budgetkontrollen fra fagudvalgene samles i en ny sag, der behandles i Økonomiudvalget den 10. september 2018 og i byrådet den 18. september 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller, at de udgiftsneutrale budgetændringer på 50.000 kr. til bymidtepulje anbefales.

Sagsfremstilling

Udvalgets område dækker politikområdet Kultur og Fritid.

Nedenstående tabel viser resultatet af budgetkontrollen:

i 1.000.kr.

Forventet regnskab pr. 1. april

Forventet regnskab pr. 1. august

Afvigelse i forhold til det korrigeret budget pr. 1. august

Kultur og Fritid

122.147

122.146

-1.300

+= merforbrug; -=mindreforbrug.

Anmærkning: Budgetkontrollen er udarbejdet under forudsætning af, at de udgiftsneutrale bevillingsændringer (flytning af budget imellem politikområder) godkendes.

Drift:

På områder udenfor selvforvaltning overføres over- og underskud også til næste år. Forskellen på områder indenfor og udenfor selvforvaltning er, at der ikke er ret til at disponere/planlægge med underskud på områder udenfor selvforvaltning. Udvalget har lov til at løse budgetudfordringer ved at omfordele budget imellem sine politikområder.

Der er desuden et uafklaret forhold omkring betaling af leje til lokaler til aftenskolerne i Jernbanegade i 2018 og følgende år på 300.000 kr. i årlig drift. Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at aftenskolen kunne benytte lokalerne i Jernbanegade 12, hvilket ikke har været muligt.

Resultatet af budgetkontrollen er specificeret på aktivitetsområder og nærmere beskrevet i bilag 1.

Af det forventede resultat på 1,3 mio. kr. i mindreudgifter er de 0,8 mio. kr. på områder udenfor selvforvaltning og 0,5 mio. kr. på områder med selvforvaltning.

Udgiftsneutrale ændringer:

Udgiftsneutrale ændringer dækker over budgetmæssige omplaceringer, som samlet er udgiftsneutrale. Der er tale om udgiftsneutrale ændringer, som foregår imellem flere udvalg, hvorfor det i henhold til gældende regler skal besluttes i byrådet.

Det blev besluttet på Økonomiudvalgets møde den 6. nov. 2017, at der skulle etableres en Bymidteenhed med en fast pulje på 200.000 kr. årligt. Kultur- og Demokratiudvalget skulle bidrage med 50.000 kr. til puljen.

Anlæg:

Der er også gennemført budgetkontrol på udvalgets anlægsprojekter. På udvalgets område forventes der en afvigelse i forbruget i forhold til budgettet på 25,7 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt, at det afsatte beløb til Vandkulturhuset ikke bliver anvendt i år samt at Lysanlægget på Næstved Stadion først forventes at blive færdiggjort i 2019. Budgetkontrollen på de enkelte anlægsprojekter fremgår af bilag 2.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 03.09.2018

Anbefales.

Bilag
106. Beslutning om genstart af projektet Fra Bænken til Banen

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 17.03.20-A00-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget & Kultur- og Demokratiudvalget

Projektet Fra Bænken til Banen blev lukket ned ved udgangen af skoleåret 2017/18, idet Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 12. juni 2018 afviste at medfinansiere en videreførelse af projektet. I et samarbejde mellem Center for Dagtilbud og Skole og Center for Kultur og Borgerservice samt Næstved Boldklub fremlægges nu forslag til en genstart af projektet i en version, hvor indhold og pris er nedjusteret. En genstart af projektet forudsætter, at både Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Demokratiudvalget følger administrationens indstilling om at bevilge midler til projektet i perioden 1. september til 31. december 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller, at projektet 'Fra bænken til banen' genstartes i en nedtonet version, i samspil mellem Kultur- og Demokratiudvalget og Børne- og Skoleudvalget og

 1. at Børne- og Skoleudvalget bevilger 75.000 kr. for perioden 1. september til 31. december 2018
 2. at Kultur- og Demokratiudvalget bevilger 25.000 kr. for perioden 1. september til 31. december 2018

Sagsfremstilling

På mødet i Børne- og Skoleudvalget den 11. juni 2018 blev en evaluering og en beslutning om en fortsættelse af projektet 'Fra bænken til banen' behandlet. Udvalget besluttede at tildele projektet 75.000,- kroner til en forlængelse frem til 31.12.2018, hvorefter forløbet endnu engang evalueres. Beslutningen forudsatte at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget ligeledes bevilgede penge til indsatsen.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget afviste en videreførelse af projektet, hvorefter det blev lukket med udgangen af skoleåret 17/18.

Center for Dagtilbud og Skole (CDS) og Næstved Boldklub er af den overbevisning, at projektet er en succes. Der er ubetinget positive tilbagemeldinger fra deltagende elever, og de evalueringer, der har været med lærerne, er også overvejende positive. Alle elever i projektet er videre på enten efterskole eller på en ungdomsuddannelse, hvilket var hele formålet med 'Fra bænken til banen'. Center for Kultur og Borgerservice (CKB) var oprindelig initiativtager til projektet, og de var med til at finansiere projektets første periode. I forbindelse med opsigelsen af aftalen ønsker CKB - ligesom CDS og Næstved Boldklub, at holde liv i projektet i endnu en periode, hvorfor CKB har tilbudt at medfinansiere en fortsættelse af projektet med 50.000 kroner fordelt med 25.000 kroner pr. halvår. Forslaget er derfor at lade Fra Bænken til Banen fortsætte som en samarbejde mellem CDS og CKB.

Tilbuddet om samarbejdet med CKB har, sammen med en velvilje fra Næstved Boldklub til at ændre på indhold og dermed på pris, gjort, at vi med en vedtagelse af nærværende sag, kan færdiggøre den periode, som Børne- og Skoleudvalget vedtog på mødet den 11. juni, og dermed levere den evaluering og dokumentation, der ønskes for at fortsætte støtten til projektet.

Med 75.000 kroner fra Børne- og Skoleområdet og 25.000 kroner fra Kulturområdet gives der økonomi til at fortsætte projektet frem til 31.12.18 - hvorefter der på ny skal tages stilling til en eventuel ½-årlig fornyelse af projektet. En eventuel fortsættelse af projektet ud over 31.12.18 forudsætter en grundig evaluering af både kvantitative og kvalitative effekter af indsatsen, og såvel elever som lærer og forældre skal høres i en evalueringsfase.

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget den 20. august 2018

Kultur- og Demokratiudvalget den 3. september 2018

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi oplyser, at finansiering kan finde sted inden for områderne.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 20.08.2018

Ad 1: Godkendt med den bemærkning, at der ønskes en evaluering med fokus på de unges udbytte til udvalgsmødet den 8. oktober 2018, så der kan tages stilling til eventuel forlængelse af projektet.

Kultur- og Demokratiudvalget, 03.09.2018

Ad 2: Godkendt med den bemærkning, at udvalget støtter op om Børne- og Skoleudvalgets ønske om en evaluering i oktober 2018.
107. Beslutning om anvendelse af provenu efter salg af forsamlingshuset Åsen

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.00.00-G01-23-16

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (godkender), 03.09.2018


Forsamlingshuset Åsen er solgt. Overskuddet ved salget er indbetalt til Næstved Kommune. Byrådet besluttede i september 2016, at overskuddet ved salg skulle tilfalde Kultur- og Demokratiudvalget i Næstved Kommune. Kultur- og Demokratiudvalget skal træffe beslutning om anvendelse af overskuddet på ca. 340.000 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der annonceres om muligheden for at søge tilskud til et almennyttigt formål i og/eller omkring lokalområdet Rønnebæk og Stenstrup
 2. udvalget bemyndiger administrationen til at træffe beslutning om bevilling af tilskud på baggrund af modtagne ansøgninger

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i september 2016 at give samtykke til at Forsamlingshuset Åsen blev solgt samt at Kultur- og Demokratiudvalget træffer beslutning om anvendelse af provenu.

Der er modtaget opgørelse fra salg af ejendommen fra advokat. Overskuddet fra salget udgør 337.121,25 kr.

Foreningerne Rønnebæk Bylaug og Stenstrup Bylaug har begge uopfordret ansøgt om tilskud til projekter fra overskuddet.

Det er administrationens anbefaling, at der sikres en offentliggørelse af muligheden for at søge tilskud til projekter fra overskuddet, hvis det er en tilskudsmodel Kultur- og Demokratiudvalget ønsker at anvende. Et forslag til puljens formål kunne være almennyttigt i og omkring Rønnebæk og Stenstrup. Administrationen foreslår dette ud fra, at borgerne i området har benyttet forsamlingshuset Åsen og har ydet en frivillig indsats. Administrationen vil i givet fald sikre offentliggørelse af muligheden for at søge tilskud hertil. Det vil være administrationens anbefaling, at udvalget bemyndiger administrationen til at træffe beslutning om fordeling af tilskud.

En anden model kunne være, at Kultur- og Demokratiudvalget selv træffer en konkret beslutning om anvendelse af overskuddet.

Økonomi

Administrationen har ikke nogen bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 03.09.2018

Ad 1-2: Godkendt med den bemærkning, at udvalget ønsker en orientering om, hvad midlerne er blevet bevilget til inden årets udgang.

Bilag
108. Beslutning om, hvor de politiske udvalg kan afbureaukratisere

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.18.00-A00-1-17

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (godkender), 03.09.2018

I maj 2017 vedtog byrådet, at Næstved Kommune skal arbejde med afbureaukratisering. Centrene, herunder virksomhederne har pt. fremsat 182 afbureaukratiseringsforslag.

Med denne sagsfremstilling lægges der op til en politisk beslutning om, hvor de politiske udvalg hver især kan afbureaukratisere i forbindelse med deres virke. Desuden orienteres alle udvalg om konklusionerne i rapporten "Selvpåført bureaukrati i to kommuner". Denne sag går på alle fagudvalg i Næstved Kommune i september måned 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget træffer beslutning om, hvor udvalget kan afbureaukratisere.

Sagsfremstilling

Med denne sagsfremstilling skal samtlige fagudvalg i Næstved Kommune drøfte, hvor de i deres virke som fagudvalg og/eller byråd kan afbureaukratisere. Vedhæftet sagen er et udkast med forslag til, hvor nærværende fagudvalg kan afbureaukratisere. Andre forslag er velkomne.

Administrationen og virksomheder i Næstved Kommune har pt. arbejdet med afbureaukratisering i ét år. Det er i alt blevet til 182 afbureaukratiseringsforslag, hvoraf

 • 36 forslag er blevet implementeret
 • 5 forslag delvist implementeret
 • 33 forslag er godkendt
 • 17 forslag er ikke imødekommet
 • 91 forslag i proces

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) har i februar 2018 udarbejdet rapporten "Selvpåført bureaukrati i to kommuner", der er finansieret af Økonomi- og Indenrigsministeriet (rapporten ervedlagt som bilag). I rapporten konkluderes det, at "langt de fleste af de retningslinjer, regler og dokumentationskrav, som kommunerne selv har indført, er meningsfulde for både ledere og medarbejdere. De oplever, at det styrker kvaliteten af deres arbejde. Men implementeringen og kommunikationen kan blive bedre" (Fra artiklen "Selvpåført bureaukrati giver mening i kommuner, men kan håndteres bedre", marts 2018). Administrationen anbefaler, at fagudvalgene tager denne konklusion med i deres overvejelser i arbejdet med afbureaukratisering.

Link til artiklen og rapporten fra VIVE: https://vive.dk/2018/03/selvpaafoert-bureaukrati-giver-mening-kommuner-kan-haandteres-bedre/

Eksempel på, hvor hhv. et fagudvalg og byrådet har/søger at afbureaukratisere

 • Børne- og Skoleudvalget har besluttet, at skoler/administrationen fra skoleåret 2018/2019 ikke længere yder service til forældre ift. at udstede buskort til elever, der ikke er befordringsberettede
 • Byrådet har udfordret Ligestillingsministeren på kommunernes forpligtelse til at indberette ligestillingsredegørelse hvert andet år. Ligestillingsministeren undersøger pt., hvorvidt der kan gå længere tid mellem indberetningen af ligestillingsredegørelsen

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 03.09.2018

Udvalget valgte ikke at pege på konkrete områder. Der arbejdes kontinuerligt for mere smidige og fleksible processer og beslutninger, herunder også i arbejdsfordelingen mellem administrationen og det politiske udvalg. Det arbejdes der med konkret i hver enkelt sagsfremstilling.

Bilag
109. Henvendelse fra Næstved IF - Fodbold

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.00.00-Ø40-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Henvendelse fra formand og kasserer for Næstved IF - Fodbold vedrørende foreningsproblemer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter henvendelsen.

Sagsfremstilling

Næstved IF - Fodbold har v/formand Christian Wennicke og kasserer Allan Dinesen den 23. juni 2018 rettet henvendelse stilet til Økonomiudvalget.

Henvendelsen berører flere områder, blandt andet tildelingen af tilskud fra kommunen til idrætsforeningerne.

Henvendelsen er vedhæftet som bilag.

Administrationen kan til henvendelsen bemærke at:

Foreningens holdning til nedlæggelse af puljer tidligere har været drøftet i Fritidsudvalget og er en fortsat løbende proces i forhold til formålet med puljen og at gøre det lettere for foreningerne.

Fritidsudvalget finder fortsat, at puljerne skal bibeholdes og udtaler jævnligt deres anerkendelse af de smidige og lette administrative processer for ansøgning og behandling i forhold til andre kommuner (afbureaukratiseret).

Næstved IF - Fodbold nævner i deres henvendelse at Næstved Kommune belaster med mere arbejde for foreningerne. Foreningens eksempel med at foreningen selv har nøgle og kan åbne/lukke for omklædningsrum, skete i forbindelse med en byrådsbeslutning om reduktion af budgettet. Byrådet fandt at åbne/lukke funktionen, som var og er gældende for andre klubber, også indeholdt en form for frihed for klubben.

Det er korrekt at det blev aftalt med klubben en række konditioner for anvendelsen af kunstgræsbanen. Det er de samme konditioner der gælder for de øvrige kunstgræsbaner ved Herlufmaglehallen og Herlufsholm Idrætscenter samt for det kommende anlæg ved Fladså Hallen og senere ved Holmegårdhallen.

Konditionerne har været en forudsætning for at Kultur- og Demokratiudvalget har kunnet støtte anlæggelsen af kunststofbanerne herunder at tilskuddet fra Næstved Kommune samt efterfølgende drift er betinget af, at andre klubber også skal have adgang.

I den forbindelse nævner foreningen det rimelige i "fortrinsret til banen".

Administrationen kan oplyse, at det ved undersøgelse af brugen af banen på Rolighedsvej kan konstateres, at det primær er NIF der har haft tider på banen bortset fra en anden boldklub som havde 2 x 2 timer i februar/marts 2018.

Foreningens fremsendte synspunkter vil indgå i det løbende arbejde med at forbedre foreningernes vilkår i Næstved Kommune. Endvidere har foreningen besvaret den undersøgelse om foreningernes vilkår i Næstved Kommune og der vil også blive samlet op på deres synspunkter.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.08.2018

Helge Adam Møller var fraværende.

Udvalget anmoder Kultur- og Demokratiudvalget om at behandle henvendelsen fra Næstved IF – Fodbold og drøfte tildelingsmodellen.

Administrativ tilføjelse, 27.08.2018

Det er administrationens opfattelse, at der ikke bør ændres på nuværende praksis nu, hvilket understøttes af Fritidsudvalget, og dette meddeles NIF amatørfodbold.

Det er administrationens anbefaling, at udvalget drøfter henvendelsen og lader den indgå i en senere temadrøftelse om foreningernes vilkår i Næstved Kommune. Opmærksomheden kan henledes på kommende orientering om resultatet af Kultur- og Fritidsvaneundersøgelsen og Foreningsundersøgelsen, som kan bidrage yderligere til grundlaget for en drøftelse af foreningers virke i Næstved Kommune.

Kultur- og Demokratiudvalget, 03.09.2018

Udvalget drøftede henvendelsen. Udvalget tager en dialog med Fritidsudvalget vedr. puljer og øvrige vilkår på førstkommende fællesmøde med udgangspunkt i henvendelsen samt det forhold, at Fritidsudvalget har kompetencen på området.

Udvalget bemærker derudover, at Fritidsudvalget har behandlet foreningens holdning til nedlæggelse af puljer. Endelig bemærker udvalget, at de nævnte betingelser har været kendt for NIF Fodbold fra opstarten af projektet.

Githa Nelander kunne ikke støtte udvalgets beslutning, idet hun ønsker at gå i direkte dialog med NIF Fodbold.

Bilag
110. Orientering om partnerskab/kommunal støtte til projekter, der får støtte fra Bredbåndspuljen 2018

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 13.16.02-A00-1-16

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget(til efterretning), 03.09.2018

I henhold til bekendtgørelsen om bredbåndspuljen kan borgergrupper anmode om et partnerskab med hjemkommunen og dermed opnå kommunal støtte, såfremt projektet imødekommes i Energistyrelsen. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har justeret puljens kriterier for 2018 på en række parametre. Administrationen orienterer om, at det kommunale støttebeløb ved partnerskaber fortsætter med samme beløb pr. støttet opkobling som i 2017 - 1.000 kr. pr. opkobling (bolig el. virksomhed).

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Bredbåndspuljen - adgangen til statslig støtte til etablering bredbånd i områder med utidssvarende dækning - omhandler fortsat mere end 5000 adresser (husstande og virksomheder) i Næstved Kommune. Folketinget har fastlagt, at udbygningen af digital infrastruktur skal ske på markedsvilkår. Bredbåndspuljen udgør dog en vis en åbning, så kommunerne nu kan indgå i de såkaldte partnerskaber (jf. bekendtgørelsens §2, litra 3 og § 4, stk. 2). I givet fald skal kommunerne indgå med en medfinansiering af det samlede projekt. Administrationen orienterer om at den kommunale medfinansiering fortsætter med samme besløbsstørrelse som i 2017. For bosætning, erhvervsfastholdelse og -udvikling i mindre bysamfund og landområder og for de ansøgende borgergrupper har den kommunale støtte stor betydning.

I det særlige pointsystem, som anvendes i ansøgningernes behandling indgår en række elementer på plussiden, bl.a. kommunal medvirken i partnerskabet og dermed en kommunal medfinansiering. Kommunerne har ingen formel rolle i dannelsen af og fremdriften i borgerinitiativer, men i Næstved Kommune har administrationen afsat resurser til mindre støtte til borgergrupperne. Det fulde omfang af ansøgerkredsen for 2018 kendes således ikke, men pr. august 2018 er der kendskab til ca. 255 adresser, fordelt på 2 borgergrupper.

Tildelingskriterierne i Bredbåndspuljen har således undergået nogle justeringer, men forventes at fortsætte i 2019.

Næstved Kommune indtager en klar topplacering, som den kommune, hvor borgerinitiativer har hjemtaget det største støttebeløb fra Bredbåndspuljen i 2016 og 2017. Det er vurderingen, at borgerinitiativerne har betydning for lokalsamfundene – langt ud over bredbånd og højhastighed.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd i 2018.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der under anlæg på politikområdet IT er afsat en pulje til udbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområderne, der er tiltænkt dette formål. Der blev overført 2,6 mio. kr. fra 2017 til 2018.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 03.09.2018

Til efterretning.
111. Orientering om årshjul for Kultur- og Demokratiudvalget 2018-2021

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-A00-57-17

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (til efterretning), 03.09.2018

Administrationen fremlægger til orientering udkast til tematiseret årshjul for Kultur- og Demokratiudvalget, der sikrer overblik og gennemskuelighed samt en dynamisk oversigt for byrådsperioden 2018-2021. Der lægges op til, at årshjulet tages op på det kommende temamøde i oktober, hvor udvalget blandt andet skal drøfte temaer og opgaver, herunder opfølgning på visioner og ønsker for det fremadrettede arbejde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Demokratiudvalget tager orienteringen til efterretning med henblik på forberedelse til seminaret den 3.-4. oktober 2018.

Sagsfremstilling

Med det udgangpunkt at skabe gennemskuelighed og et samlet overblik fremlægges der i første omgang til orientering et udkast til tematiseret årshjul. Årshjulet er opbygget med udgangspunkt i de temaer og opgaver, som udvalget forventes at skulle arbejde med i denne byrådsperiode, og udkastet fremlægges med administrationens forslag til prioritering. Det fremgår af det enkelte tema, hvordan det forventede forløb ser ud fra opstart til afslutning.

Når udvalget på det kommende temamøde i oktober blandt andet skal drøfte opgaver og temaer samt genoptage drøftelsen af visioner og ønsker, vil årshjulet indgå som et værktøj til at skabe overblik og gennemskuelighed i planlægningen. Årshjulet vil være en dynamisk oversigt, der løbende vil blive tilrettet. Årshjulet vil på de kommende udvalgsmøder være et fast punkt under meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 03.09.2018

Til efterretning.

Bilag
112. Orientering om nye krav til lysanlæg på Næstved Stadion

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.20.02-G01-5-17

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (til efterretning), 03.09.2018

Belysningsanlægget på Næstved Stadion er under opgradering og Kultur- og Demokratiudvalget orienteres om de nye krav fra Dansk Boldspils Union til stadion belysning.

De nye krav betyder, at det afsatte anlægsbudget på 4,5 million kr. ikke kan dække de forventede udgifter til anlægsarbejdet.

Orienteringen gives som grundlag for behandling af lukket sag (nr. 114), hvor udvalget skal tage stilling til, om administrationen skal arbejde videre på sagen med de i sagsfremstillingen nævnte ændrede forudsætninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur og Demokratiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Dansk Boldspil Union har i 2017 udarbejdet nye krav til belysningslysanlæg på fodboldstadion for fodboldklubber, der har licens til at spille i 1. division.

Næstved Boldklub A/S benytter Næstved Stadion, der på tiden har en lyskapacitet på de 4 stk. 36 m høje lysmaster på 500 lux. Dette krav forøges fra fodboldsæsonens start august 2019 til 1000 lux.

Det ændrede krav lader sig primært forklare i, at der, udover at være 1000 lux fra lysmasterne ned på banen, altså vertikalt, nu også skal være 1000 lux fra siden ind på banen, altså horisontalt.

Det nævnte horisontale krav giver især følgevirkninger miljømæssigt grundet spildlys, altså lys der falder uden for spillepladsen og i dette tilfælde generer naboerne på Peder Bodilsvej.

Der stilles således af miljømæssige årsager krav om afskærmning af lamperne for at sikre en markant nedbringelse af spildlyset.

De nye belysningskrav, meddelt i foråret 2018, med den nævnte afskærmning betyder, at der pr. lysmast forventes opsat 35 lamper mod oprindelige forventet 22 lamper pr. mast.

De ændrede betingelser betyder en væsentlig fordyrelse af det samlede projekt.

Kultur- og Demokratiudvalget orienteres om sagen på deres møde den 3. april 2018.

En kort beskrivelse af forløbet

I august 2017 sender administrationen etablering af nyt lysanlæg i udbud som følge af byrådsbeslutning. De indkomne bud behandles i perioden september til oktober 2017. I oktober udgiver DBU/divisionsforeningen nye retningslinjer for stadionbelysning ved afvikling af kampe i 1. division og Superligaen.

Næstved Kommune aflyser i oktober 2017 udbuddet (fra august 2017), da der ikke kan skaffes klarhed over DBUs fortolkning af retningslinjerne.

I marts 2018 opdaterer DBU/divisionsforeningen fortolkningen af kravne til stadionbelysning.

Administrationen tilknytter efterfølgende ny rådgiver, da den tidligere rådgiver har bedt om at blive løst fra opgaven.

I lukket sag 114 på skal der træffes beslutning om, hvorvidt anlægsrammen skal øges, så arbejdet med opgradering af lysanlæg på Næstved Stadion kan fortsætte i forhold til de ændrede krav til stadionbelysning.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 03.09.2018

Til efterretning med den bemærkning, at udvalget sender en henvendelse til ministeren og KL for at gøre opmærksom på udfordringen i, at udefrakommende krav lægger beslag på anlægsrammen.

Githa Nelander tager forholdet op i Kommunekontaktrådet.

Bilag
113. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-P35-32-17

Sagsfremstilling

 1. Kommende punkter
 2. Præinvitation til Statens Kunstfonds kommunedialogmøde 12.10.2018 (invitation vedlagt)
 3. Talentskolens lokalesituation
 4. Orientering om formandskab Ensemble Stortrøm
 5. Orientering om regnskab Open Air 2018
 6. Betjening af borgere

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 03.09.2018

 1. Kommende punkter:
  1. Aftaler for selvejende institutioner.
  2. Kommunikation – betjening af borgere herunder kontaktmuligheder
 2. Til efterretning.
 3. Til efterretning.
 4. Til efterretning.
 5. Til efterretning. Orienteringsmateriale tilknyttes referatet.
 6. Drøftet under pkt. 1.
 7. Post Danmark Rundt. Opfordring til at sætte fokus på aktiviteter i de lokalområder, hvor løbet kommer forbi.
 8. Orientering om mødet mellem udvalgsformænd og lokalrådsformænd.
 9. Der inviteres til et møde mellem Kultur- og Demokratiudvalget og lokalrådsformændene den 26. november kl. 18.00.

Bilag


Sidst opdateret den 2. oktober 2018