Referat
Kultur- og Demokratiudvalget 1. oktober 2018

Dato

01.10.2018

Tid

15.00

Sted

Mødelokale 8, Teatergade 8, 1. sal th

Deltagere

Charlotte Roest (A),
Githa Nelander (O),
Klaus Eusebius Jakobsen (B),
Linda Frederiksen (A),
Per Sørensen (A),
Rico Carlsen (V),
Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V),


115. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-P35-32-17

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 01.10.2018

Godkendt.
116. Orientering om Talentskolen

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-A00-57-17

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (til efterretning), 01.10.2018

Udvalget introduceres til Talentskolens aktiviteter af skolens leder Kathrine Olldag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kathrine Olldag vil på mødet fortælle om Talentskolens aktiviteter og kort berøre overvejelser om den fremtidige indsats på området:

 • Talentskolens nuværende fem linjer
 • Ny designlinje på Det Ny Holmegaard i 2020
 • Talentskolens placering i Næstveds kulturliv

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 01.10.2018

Til efterretning.
117. Beslutning om indkøb af kunst i 2018

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.04.00-G01-2-18

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (godkender), 01.10.2018

Næstved Kommunes kunstfaglige gruppe anbefaler indkøb af 19 værker, som er udført af tre kunstnere med relation til Næstved Kommune. De faglige begrundelser for de valgte værker fremgår af sagen og vedlagte bilag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Demokratiudvalget godkender de anbefalede indkøb af kunstværker.

Sagsfremstilling

Den kunstfaglige gruppe er nedsat af Kulturudvalget i 2010 til at sikre kvalitet og alsidighed i den kunst, der bliver indkøbt til Næstved Kommune. Der er årligt afsat op til 100.000 kr. til indkøb af kunst, som tilstræbes placeret, hvor der er offentlig adgang.

Kunstfaglig gruppe

Den kunstfaglige gruppe har siden 2017 bestået af følgende medlemmer:

 • Leder af Rønnebæksholm, Dina Vester Feilberg (formand)
 • Leder af Talentskolen, Kathrine Olldag
 • Afdelingsleder, Næstved Museum, Mette Bielefeldt Bruun

Gruppen skal ifølge sit kommissorium vægte kunst, der rummeralsidighed, høj kunstnerisk kvalitet ogsærlig lokal interesse. Kommissoriet er vedlagt som bilag.

Forslag til indkøb i 2018

Plejecentret Symfonien og to administrative afdelinger i Næstved Kommune har henvendt sig med ønsker om indkøb af kunst. Den kunstfaglige gruppe har fremlagt forskellige forslag for medarbejderne, som så har givet feedback om deres præferencer. På den baggrund har den kunstfaglige gruppe udvalgt værkerne i 2018. Der er billeder af værkerne i vedlagte bilag, hvor der også er yderligere beskrivelse. (Af Ulrik Stenshøjs serie med 12 Tuschmørkebilleder, er kun de to gengivet i bilaget.)

Det foreslås at indkøbe følgende værker:

Tobias Møhl:
Five part nest bowl collection, 26.000 kr. (Placering: Teatergade 8)

 • Begrundelse: Tobias Møhl er uddannet som glaspuster fra Holmegaard Glasværk 1988-1992. Udtryksmæssigt er hans værker prægede af nordisk enkelhed blandet med mestring af den særlige venetianske glasteknik pasterelli. Han hører til blandt eliten i dansk glaskunst.

Søren Martinsen:Nocturne, 29.500 kr. (Placering: Symfonien)

 • Begrundelse: Søren Martinsen, der er bosat i Glumsø, genfortolker det traditionelle landskabsmaleri på en personlig måde, hvor det danske landskab fremstilles poetisk, forførende og psykedelisk i minutiøst gennemarbejdede flader.

Ulrik Stenshøj:

Solsikker, 3 stk. 15.000 kr. (Placering: Rådmandshaven 20)

Tuschmørkebilleder, 12 stk. 29.500 kr. (Placering: Symfonien)

 • Begrundelse: Ulrik Stenshøjs tegninger og grafiske tryk afspejler fascination af naturens figurative og abstrakte elementer – både mennesker, dyr, natur, liv og død. I denne serie ser vi klassiske temaer som liv/død, ”nature morte” og fascinationen af taktilitet og nærvær i motiverne. Ulrik bor i Næstved Kommune og underviser ofte på Talentskolen.

På Næstved Kommunes hjemmeside informeres om hvilke værker, der er blevet indkøbt. Alle værker registreres endvidere i Næstved Kommunes kunstregistrant, som er tilgængelig på www.kunstinaestved.dk. Her findes beskrivelser af alle kommunens værker samt angivelse af værkernes placering.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der i budget 2018 er afsat 145.512 kr., da der blev overført 33.061 kr. fra 2017 til 2018.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 01.10.2018

Godkendt.

Rico Carlsen og Sebastian Mylsted-Schenstrøm kunne ikke støtte udvalgets beslutning, idet de ønsker at prioritere midlerne anderledes.

Bilag
118. Beslutning om fremtidig placering af museum i Næstved Bymidte

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 19.03.00-A00-1-18

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (godkender), 01.10.2018

Udvalget skal tage stilling til Museum Sydøstdanmarks fremtidige placering i Næstved Bymidte, når der fra 2019 kun vil være behov for at stille én af de to nuværende bygninger til rådighed for udstillinger og øvrige formidlingsaktiviteter. Udvalget blev orienteret om museets overvejelser og drøftede sagen, da museets direktør deltog i udvalgsmødet den 13. august 2018. Et fuldstændig moderniseret museum i Næstved Bymidte, uanset valg af bygning, kræver betydelig investering af Næstved Kommune, og det vil tidligst om fem år være realistisk at søge eksterne midler til et fuldstændig moderniseret museum i Næstved Bymidte. Udvalget skal i første omgang beslutte, om museet fremover skal være i Boderne eller Helligåndshuset.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget beslutter at stille Helligåndshuset i Næstved Bymidte til rådighed for Museum Sydøstdanmark.

Sagsfremstilling

Museum Sydøstdanmark/Næstved Museum har i dag administrationslokaler i den gamle skole på Sct. Peders Kirkeplads og udstillinger i Boderne samt i Helligåndshuset i Ringstedgade. Næstved Museumsforening, som er museets støtteforening, har desuden den tilstødende lille kustodebolig i Ringstedgade 4B til rådighed, hvor andre foreninger også kan booke lokalerne. Som led i etableringen af Det Ny Holmegaard (DNH) i Fensmark flytter museets administration til DNH sidst i 2018, og der vil ikke være behov for udstillingslokaler i samme omfang, da samlingerne af Kähler-keramik og prøvesamlingen af Holmegaard-glas skal indgå i DNH.

Selvom DNH etableres, er der stadig grund til at formidle andre aspekter af Næstved Kommunes kulturhistorie, bla. Næstved bys historie. Dette er formålet med museets bygning i midtbyen.

Museets bestyrelse har peget på, at man ønsker at opretholde ét besøgssted i Næstved Bymidte, og det er op til Næstved Kommune at vælge bygningen.

Den tidligere skole på Sct. Peders Kirkeplads indgår ikke i sagen, da disse bygninger er i spil i forbindelse med en kommende rokade af Næstved Kommunes administration.

Vurdering af bygningerne til museumsbrug
Det er museets vurdering, at begge bygninger fortsat kan anvendes som museum, men de er utidssvarende som udstillingshuse og lever ikke op til de bevaringskrav som i dag stilles fra Slots- og Kulturstyrelsen og er utidssvarende til moderne museumsudstillinger. Uanset valg af bygning, vil der på længere sigt være behov for at skabe nye udstillinger og istandsætte bygningerne.

Museet anslår, at det vil koste 20-25 mio. kr. at skabe nye udstillinger og istandsætte Helligåndshuset. Hertil er der ikke medregnet behovet for at skabe tilgængelighed for handicappede til husets 1. sal. Udstillingerne i huset vurderes som stærkt forældede.

Den samlede pris for at skabe nye udstillinger og istandsætte Boderne estimeres til ca. 10-12 mio. kr. inkl. handicapadgang.

Museet har for nylig har modtaget fondsstøtte til Det Ny Holmegaard og næste store projekt er Borgring i Køge Kommune. Derfor vil det tidligst være muligt at søge fondsstøtte til museet i Næstved om fem år. Hertil kommer at fondsstøtte til den type kulturhistorisk museum oftest er i størrelsesordenen 2-8 mio. kr.

Da museet ikke kan stå for finansieringen alene, må det forventes at Næstved Kommune skal bidrage med en væsentlig del af udgiften. Ud fra en ren økonomisk betragtning vil det derfor være mest fordelagtigt for Næstved Kommune at stille Boderne til rådighed som museum.

Fra en formidlingsmæssig betragtning er det vurderingen, at Boderne er den mest overskuelige bygning til udstillinger, mens der er flere kvadratmeter tilgængelige i Helligåndshuset. Museet vurderer ud fra et hensyn til besøgstal og kommerciel virksomhed, at Helligåndshuset har det største potentiale. Museet peger ud fra disse hensyn på Helligåndshuset, som fremtidig kulturhistorisk bymuseum i Næstved. Dette harmonerer også med, at støtteforeningen Næstved Museumsforeningen har aktiviteter i den tilstødende kustodebolig.

Uanset valg af bygninger, vil det fra kommunens side være nødvendigt med et økonomisk bidrag til modernisering og opbygning af nye udstillinger. Det kan derfor ikke forventes, at vi i de kommende år får et moderniseret museum med nye udstillinger i bymidten, som det eksempelvis for nylig er sket i museets afdeling i Køge.

Denne situation kan på den anden side give museet mulighed for i højere grad at gennemføre andre typer aktiviteter i museumsrummet og nye typer formidlingsformer, hvor museet kommer ud blandt borgerne i byrummet. Det har museet den seneste tid allerede afprøvet med gode resultater.

Anvendelse af de resterende bygninger

Administrationen vil i en kommende sag til udvalget fremlægge kommissorium for en arbejdsgruppe, hvor relevante aktører involveres i overvejelser om, hvilke nye funktioner der kan være egnede til at placere i den bygning (og evt. tilknyttede bygninger), som ikke længere skal stilles til rådighed for museet.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der i budgettet ikke er afsat midler af til en evt. forbedring og istandsættelse af bygningerne.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 01.10.2018

Godkendt med den bemærkning, at administrationen på et kommende møde fremlægger kommissorium for en arbejdsgruppe vedr. Bodernes fremtidige brug, hvor relevante aktører involveres.

Udvalget får på et senere møde forelagt en sag vedr. fremtidig udvikling af Helligåndshuset.
119. Beslutning om nominering af kandidater til Trelleborg Fondens Kulturpris

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.00.00-P24-1-16

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (godkender), 01.10.2018

Kultur- og Demokratiudvalget skal nominere to kandidater til at modtage Trelleborg Fondens Kulturpris, også kaldet Grundtvig-Marie Prisen på 25.000 kr. Administrationen har udarbejdet en kandidatliste med 3 forslag til nomineringer i vedlagte bilag. Den endelige prismodtager udpeges af et prisudvalg bestående af borgmesteren, formanden for Kultur- og Demokratiudvalget samt en repræsentant fra Trelleborg Fonden. Bilaget med kandidatlisten er lukket, da det kun er prismodtagerens navn, som skal offentliggøres.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget nominerer to personer til prisen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Næstved Kommune stiftede i 2010 "Grundtvig-Marie Prisen", som kun blev uddelt dette år pga. manglende privat finansiering. Prisen blev givet til instruktør og manuskriptforfatter Tobias Lindholm, der kommer fra Næstved.

Trelleborg Fonden har siden indgået en aftale med Næstved Kommune om at sponsorere en kulturpris i 2016, 2017 og 2018. Prisen går derfor både under navnet Trelleborg Fondens Kulturpris og det lokale navn Grundtvig-Marie Prisen.

Uddeling af prisen finder sted hvert år den 24. oktober på N.F.S. Grundtvig og Marie Tofts bryllupsdag på Rønnebæksholm. Prisen gik i 2016 til graffiti-kunstneren CMP ONE alias Claus Michael Pedersen og i 2017 til musikeren Bjarke Falgren.

Retningslinjer for prisen

Kulturudvalget godkendte den 22. februar 2016 retningslinjerne for prisen. Ved nominering af kandidater skal der især lægges vægt på følgende:

 • Prisen skal hædre en eller flere spirende, markante kunstnere eller andre kulturelle aktører, der i særlig grad, via kunstnerisk virke eller kulturelt engagement, har bidraget til og udfordret den kulturelle udvikling i Næstved eller i de omkringliggende sydsjællandske kommuner.
 • Næstved Kommune og Trelleborg Fonden ønsker at understøtte, at en eller flere spirende kunstnere eller kulturelle udøvere fortsat opmuntres til at fortsætte og udvikle deres virke.
 • Prisens formål er også at tilkendegive, at kunst og kultur er et essentielt element i den demokratiske debat og udvikling.

De samlede retningslinjer er vedlagt sagen som bilag.

Forslag til nomineringer
Administrationen har skrevet til alle kulturaktører og bredt til foreningslivet i Næstved Kommune for at indhente forslag. Derudover har der været opslag på kommunens facebook-side, hvor alle har været inviteret til at byde ind.

Kulturprisens fremtid
Da aftalen med Trelleborg Fonden indtil videre kun går til 2018, vil administrationen på et kommende møde fremlægge en sag, hvor udvalget kan tage stilling til kulturprisens fremtid og eventuelle finansiering.

Økonomi

Administrationen har ikke nogen bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 01.10.2018

Udvalget nominerede 2 personer til prisen.

Githa Nelander kunne ikke tilslutte sig udvalgets beslutning, idet hun savner flere kandidater til prisen.

Bilag
120. Orientering om ophør af Udviklingshus Fuglebjerg

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.10.00-G01-7-18

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (til efterretning), 01.10.2018

UdviklingsHus Fuglebjerg blev i 2015 etableret som kontorfællesskab for mikrovirksomheder. Her skulle de have mulighed for at arbejde på et sted, præget af fællesskab og relevante netværk.

Maglemølle Erhvervspark har med udgangen af oktober 2018 opsagt lejeaftalen med Næstved Bibliotek og Borgerservice. Opsigelsen betyder, at UdviklingsHus Fuglebjerg i sin nuværende form ophører.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Maglemølle Erhvervspark og Næstved Bibliotek og Borgerservice indgik i 2015 en aftale om leje af 112,95 kvadratmeter på første sal på Fuglebjerg Bibliotek. Aftalen skulle give mikrovirksomheder mulighed for at drive erhverv og netværke med andre tilsvarende virksomheder.

Det er ikke lykkes Maglemølle eller den projektleder, der blev ansat i 2015, at skaffe lejere på den lange bane. Potentielle lejere, en lille iværksætter eller en behandler på deltid, har fundet huslejen for høj, set i forhold til den indtjening en lille virksomhed har. Udlejningen har været vigende, og da antallet af lejere med udgangen af maj 2018 var nede på én lejer, valgte Maglemølle Erhvervspark at opsige erhvervslejeaftalen.

Opsigelsen betyder, at der nu arbejdes med at finde andre måder at udnytte de ledige kvadratmeter på, f.eks. arbejdende værksteder, etablering af lokaler til fjernundervisning samt tilbud til foreninger og organisationer om leje af lokalerne.

Økonomi

Administrationen har ikke nogen bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 01.10.2018

Til efterretning.
121. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-P35-32-17

Sagsfremstilling

 1. Kommende punkter.
 2. Korrigering af Kultur- og Demokratiudvalgets beslutning den 3. september 2018 i sag nr. 109 vedr. henvendelse fra Næstved IF Fodbold.
 3. Næstved Boldklub inviteres til udvalgsmødet den 29. oktober.
 4. Brev til Kulturministeriet og KL vedr. krav til stadionbelysning
 5. Kulturnat den 5. oktober.
 6. Program for seminaret den 3. og 4. oktober.
 7. Der er møde med lokalrådsformændene den 26. november, kl. 18.
 8. Der er fællesmøde med Landdistriktsudvalget den 7. januar 2019, kl. 16.30.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 01.10.2018

1. Udvalget ønsker at drøfte principper for indkøb/salg af kunst, herunder budget på et kommende møde.

2. Beslutningens 2. afsnit, 1. sætning ændres til:

Udvalget bemærker derudover, at Fritidsudvalget har behandlet foreningens holdning til nedlæggelse af puljer.

3. Til efterretning. Udvalgsmødet holdes i sponsorloungen på Næstved Stadion.

4. Til efterretning. Brevet tilknyttes referatet.

5. Til efterretning.

6. Til efterretning. Program tilknyttes kalenderaftale.

7. Til efterretning. Udvalgsmødet holdes i Herskabsstalden på Rønnebæksholm.

8. Til efterretning. Mødet holdes i Rådmandshaven, mødelokale 2.

9. OL i Tokyo 2020.

10. Eventuel deltagelse i Folkemøde på Bornholm.

11. Orientering om projektet ”STU – I bevægelse med naturen”. Brev tilknyttes referatet.

Bilag


Sidst opdateret den 2. oktober 2018