Referat
Kultur- og Demokratiudvalget 29. oktober 2018

Dato

29.10.2018

Tid

15.00

Sted

Sponsorloungen på Næstved Stadion, Rolighedsvej 18

Deltagere

Charlotte Roest (A),
Githa Nelander (O),
Klaus Eusebius Jakobsen (B),
Linda Frederiksen (A),
Per Sørensen (A),
Rico Carlsen (V),
Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V),


122. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-P35-32-17

Sagsfremstilling

Repræsentanter fra Næstved Boldklub og Ole Hansen deltager i sag nr. 123.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 29.10.2018

Godkendt.

Sag nr. 130 blev ændret til en beslutningssag, idet udvalget var enige om at behandle ansøgningen fra morgensvømmerne.
123. Orienteringssag - dialog med Næstved Boldklub A/S om fremtidige vilkår

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-A00-264-12

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (til efterretning), 29.10.2018

Kultur- og Demokratiudvalget besluttede på mødet den 3. september under behandling af sag 114, vedr. flere anlægsmidler til lysanlæg på Næstved Stadion, at invitere Næstved Boldklub til en dialog, om de fremtidige vilkår for samarbejdet mellem Næstved Kommune og fodboldklubben, herunder de økonomiske vilkår. Udvalget møder repræsentanter for Næstved Boldklubs bestyrelse, som indleder dialogmødet med en orientering om boldklubbens samlede virke. Betragtningerne fra mødet indgår i den videre proces i forhold til fastlæggelse af vilkår for det fremtidige samarbejde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Oplæg fra Næstved Boldklub

Næstved Boldklub indleder dialogmødet med at orientere om:

 • Boldklubbens aktiviteter
 • Boldklubbens faciliteter
 • Boldklubbens økonomi

Oplysning om status for samarbejde mellem boldklubben og Næstved Kommune

Næstved Boldklub er at betragte som en eliteidrætsklub og er dermed underlagt eliteidrætslovens bestemmelser for sit samlede virke.

Næstved Byråd har med baggrund i Mærk Næstved visionen indgået en samarbejdsaftale med Næstved Boldklub. Aftalen der har en værdi af 675.000 kr. i 1. division udløber med udgangen af indeværende sæson, dvs. juni 2019.

De primære elementer i aftalen er markedsføring af Næstved og rollemodelsarbejde ved hjælp af boldklubbens 1. divisions fodboldspillere overfor især folkeskoler i hele kommunen.

Elementer fra dialogmødet med Næstved Boldklub vil indgå i grundlaget for de drøftelser Kultur- og Demokratiudvalget skal have om Partnerskabsaftaler primo 2019.

Næstved Kommune ejer det kommunale anlæg, benævnt Næstved Stadion, der på kontraktlignende betingelser stilles til rådighed for Næstved Boldklub og andre højtrangerede fodboldklubber i Næstved kommune.

Næstved Stadion opgraderes på tiden, med varme i banen og nyt lysanlæg, til Dansk Boldspil Unions og Divisionsforeningens krav til fodboldklubberne for at spille i 1. division.

Økonomi

Administrationen bemærker, at aftalen med Næstved Boldklub koster 675.000 kr. årligt.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 29.10.2018

Til efterretning.

Bilag
124. Beslutning om anvendelse af uforbrugte midler på anlægsbudgettet for 2018

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-1-18

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (godkender), 29.10.2018

På anlægsbudgettet for 2018 er der uforbrugte midler på 395.000 kr. Administrationen fremlægger forslag til, hvordan Kultur- og Demokratiudvalget kan anvende beløbet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget beslutter at anvende og frigive 395.000 kr. til sikring af faciliteter i forbindelse med flytning af Grafisk Værksted og Talentskolen.

Sagsfremstilling

Kultur- og Demokatiudvalget mangler at træffe beslutning om anvendelse af 395.000 kr. af anlægsbudgettet til "Facilitetsplan, uprioriterede midler".

Det er administrationens anbefaling, at de 395.000 kr. frigives samlet til delvis dækning af omkostninger ved flytning af:

 • Grafisk Værksted til Ny Holmegård
 • Talentskolens linjer til lokation, som ikke endnu er besluttet.

Der kan være tale om både flytteomkostninger samt renovering af de lokaler, der flyttes til.

Alternativt kan udvalget vælge at bruge en del af restbeløbet og yde tilskud med samlet 90.000 kr. til ønsker modtaget via budgetbloggen. Følgende ønsker er modtaget:

 • Grafisk Værksted til printer: 30.000 kr.
 • Næstved Billard om tilskud til 2 borde: 30.000 kr.
 • Næstved Bordtennis til limning af vinylgulv: 30.000 kr.

De øvrige ønsker på budgetbloggen er alle væsentligt større end 395.000 kr. eller er ønsker af driftsmæssig karakter.

Supplerende bemærkninger

Kultur- og Demokratiudvalget behandlede på deres møde den 26. februar 2018, sag 26 vedr. anvendelse af anlægsbudget 2018.

Ifølge det indgåede budgetforlig for 2019 er der i 2019 afsat 3 millioner kr. til "Facilitetsplan, uprioritede midler". Udvalget har besluttet, at de 3 millioner kr. skal anvendes til kunstgræsbane ved Holmegaardhallen. Der er ikke afsat midler i årene 2020, 2021 og 2022 til "Facilitetsplan, uprioriterede midler".

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 29.10.2018

Udvalget besluttede, at anvende 90.000 kr. til følgende ønsker på budgetbloggen:

 • Grafisk Værksted til printer: 30.000 kr.
 • Næstved Billard om tilskud til 2 borde: 30.000 kr.
 • Næstved Bordtennis til limning af vinylgulv: 30.000 kr.

De 305.000 kr. søges overført til næste års budget mhp. anvendelse til delvis dækning af omkostninger vedr. flytning af Grafisk værksted til Ny Holmegård og Talentskolen.

Bilag
125. Orientering om de selvejende idræts- og svømmehallers årsregnskaber for 2017

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.13.00-Ø40-1-18

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (til efterretning), 29.10.2018


Næstved Kommunes selvejende idræts- og svømmehaller fremsender årsregnskab for 2017. Årsregnskaberne fremlægges til udvalgets orientering i forhold til anvendelsen af midlerne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

De selvejende idræts- og svømmehaller har på baggrund af deres modtaget driftstilskud, fremsendt årsregnskaber og regnskabsblanket.

Center for Koncernservice og Økonomi har gennemgået de fremsendte regnskabsskemaer samt hallernes årsrapporter, der er blevet godkendt af generalforsamlingen i den enkelte hal.

Oplysninger om driftstilskud udbetalt af Næstved Kommune er sammenholdt med hallernes bogførte driftstilskud. De selvejende haller/svømmehallers årsregnskaber viste et samlet overskud på 367.452 kr. i 2017.

Over-/underskud i hallerne indregnes i hallernes balancer. Væsentlige afvigelser i forhold til deres budget bliver vendt med hallerne på dialog møder og tages med i vurderingen af ansøgte driftstilskud.

I bilag 1 er lavet en samlet opstilling af bevilget driftstilskud samt hallernes regnskabsresultat for 2016 og 2017.

Hallernes indsendte regnskabsskemaer/regnskabs uddrag er vedlagt som bilag 2-13.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 29.10.2018

Til efterretning med den bemærkning, at regnskaberne ønskes opstillet ensartet fremadrettet.

Bilag
126. Godkendelse af driftstilskud og takster til selvejende idræts- og svømmehaller for 2019

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.13.00-S55-1-18

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (godkender), 29.10.2018

Hvert år fremsender De selvejende idræts- og svømmehaller i Næstved Kommune ansøgning om driftstilskud samt forslag til takster til godkendelse i Kultur- og Demokratiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Demokratiudvalget godkender

 1. at de selvejende idræts- og svømmehaller samt idrætsanlæg i øvrigt bevilges driftsstilskud for 2019, som oplistet i sagen
 2. takster for 2019 (jf. bilag 2)
 3. at administrationen efterfølgende kan regulere driftstilskuddene ud fra konkrete vurderinger af faktiske og nødvendige forhold, der ikke var kendt på bevillingstidspunktet

Sagsfremstilling

Driftstilskud

De selvejende idræts- og svømmehaller samt idrætsanlæg i øvrigt i Næstved Kommune har fremsendt ansøgninger om driftstilskud for år 2019. Budgetblanketter for 2019, der er udfyldt af hallerne, er vedlagt som bilag.

Administrationen har i bilag 1 lavet en samlet oversigt over de ansøgte beløb samt tidligere års bevillinger og seneste regnskaber. Derudover er også anført, hvad hallerne har foretaget af henlæggelser for at kunne imødekomme fremtidige større vedligeholdelsesopgaver. I bilaget fremgår desuden det anbefalede driftstilskud for 2019. Udgangspunktet for administrationens anbefaling af driftstilskuddets størrelse er sidste års bevilling reguleret for prisfremskrivning.

Forskellene i tilskuddenes størrelse skyldes blandt andet den enkelte hals størrelse (1 eller 2 haller og/eller svømmehal) samt hvorledes finansiering af hallen oprindeligt er sket. Historikken omkring finansieringen medvirker til et forskelligartet udgiftsniveau alt efter om finansiering er sket ved lånefinansiering (privat/offentigt) og/eller ved indsamling fra lokalbefolkningen, fonde m.v. Det betyder, at beregningen af driftstilskuddene sker på baggrund af en individuel konkret vurdering i forhold til de enkelte haller.

Administrationen indstiller på den baggrund, at de selvejende idræts- og svømmehaller samt idrætsanlæg i øvrigt bevilges følgende driftsstilskud for 2019:

Hal

Driftstilskud

Fladså Hallen

2.413.274

Fuglebjerghallen

1.500.000

Grønbrohallen

1.175.000

Herlufholm Idrætscenter

5.100.000

Herlulfmagle Hallen

945.000

Herlufmagle Friluftsbad

645.000

Herlufmagle Kunstgræsbane

275.000

Holmegaardhallen

752.172

Arena Næstved

4.860.000

Toksværd Hallen

288.000

Vesthallen

811.920

Næstved Svømmehal + Bassin

4.400.000

I alt indstilles det at støtte hallerne med 23.165.366 kr.

Der i budget 2019 er afsat 22.933.326 kr. til støtte til kommunens selvejende idræts- og svømmehaller. Kommunen får efter særlige regler momsrefusion ved udbetaling af driftsskuddene svarende til 2.458.879 kr. Således vil det samlede råderumsbeløb blive på 25.392.205 kr. i 2019. Differencen bruges til uforudsete hændelser og merudgifter i løbet af året, såsom ekstra tilskud til fx utæt tag, svømmehal tekniske installationer.

Takster

Hallerne har desuden fremsat forslag til takster for brug af hallerne og idrætsfaciliteterne i 2019. Taksterne er oplistet i bilag 2. Foreningernes udgift for brug af haller er 20% af taksten, idet der bevilges lokaletilskud på 80%. Aftenskolerne er omfattet af Folkeoplysningslovens minimumsbestemmelser 25%/75%. Af bilaget fremgår ligeledes administrationens anbefalede takster for 2019, som svarer til hallernes forslag, på nær en mindre regulering af leje af kunstgræsbaner, der er lavet for at holde taksterne på dette område nede.

Supplerende bemærkninger til de enkelte haller fremgår af bilag 3.

Drøftelse af takster bliver taget op på et kommende dialogmøde med Fritidsudvalget blandt andet på baggrund af henvendelse fra foreninger om betaling for benyttelse af kunstgræsbaner.

Information om hallernes vedligeholdelsesstandard

Næstved Kommune har i samarbejde med Syddansk Universitet foretaget en facilitetsundersøgelse af udvalgte selvejende idrætshaller i Næstved.

I forlængelse heraf er udarbejdet en konsulent rapport for hallernes fysiske tilstand med anbefalinger til nødvendige vedligeholdelsesarbejder, hvilket betyder, at hallernes økonomi i nogen grad er opgraderet med henblik på iværksættelse af nødvendig vedligehold.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 29.10.2018

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Bilag
127. Beslutning om oprettelse af projektpulje til foreningsfaciliteter for 2019 og justering af retningslinjer

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.00.00-G01-27-18

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (godkender), 29.10.2018

Den eksistererende anlægspulje til Foreningsfaciliteter ophører med udgangen af 2018. Administrationen fremlægger forslag om oprettelse af en ny projektpulje på 800.000 kr. til Foreningsfaciliteter i 2019. Puljen kan finansieres af et mindreforbrug på det samlede politikområde Kultur og Fritid. Samtidig foreslår administrationen, at retningslinjerne for ansøgning af puljemidler justeres, så kravet om egenfinansiering nedsættes til 30 % i forhold til eksisterende faciliteter, og der indføres mulighed for at søge tilskud til nyetablering med 50 % egenfinansiering.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender

 1. at oprette en projektpulje for 2019 til foreningsfaciliteter på 800.000 kr. Puljen finansieres ved allokering af mindreforbrug på det samlede politikområde Kultur og Fritid
 2. at retningslinjerne for ansøgning af puljemidlerne justeres således;
  1. at andelen af egenfinansiering sættes ned til 30% ved ansøgning til istandsættelse, modernisering og ombygning af eksisterende faciliteter
  2. at der gives mulighed for også at søge tilskud til nyetablering med 50% egenfinansiering på foreningens eksisterende aktivitetsgrund

Sagsfremstilling

I indeværende år besluttede Kultur- og Demokratiudvalget at afsætte 1 mio. kr. af anlægsmidlerne til en pulje til Foreningsfaciliteter.

Der er i budgetforhandlinger for 2019 ikke fundet plads til en lignende pulje. Fritidsudvalget har på udvalgets budgetblog anbefalet, at puljen fortsætter og gerne gøres permanent.

Puljen for 2018 er næsten opbrugt. 25 foreninger har samlet søgt for ca. 3,3 mio. kr.

I forbindelse med budgetopfølgningen på det samlede politikområde Kultur og Fritid har det vist sig muligt at allokere mindreforbrug på 800.000 kr. til videreførelse af puljen i 2019.

Det er administrationens vurdering, at puljen opleves som et godt tiltag af foreningerne.

Kriterierne, om egenfinansiering på 50% samt at der kun ydes tilskud til istandsættelse, modernisering og ombygninger og ikke nyetablering, har været rejst som spørgsmål fra foreningerne.

Det har været et ønske fra foreningerne, at egenfinansieringen nedsættes og at der bliver mulighed for også at søge tilskud til nyetablering.

På denne baggrund foreslår administrationen, at udvalget beslutter at justere kriterierne således:

 • at kravet om egenfinansiering nedsættes til 30% ved ansøgning om tilskud til istandsættelse, modernisering og ombygning af eksisterende facilitet
 • at det skal være muligt også at yde tilskud til nyetablering på foreningens eksisterende aktivitetsgrund

De øvrige kriterier bibeholdes.

Supplerende bemærkninger

Kultur- og Demokratiudvalget fik en orientering om anvendelse af puljen på deres møde den 13. august 2018, sag 100.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 29.10.2018

Ad 1: Godkendt.

Ad 2.1.: Godkendt med den ændring, at egenfinansieringen fastholdes på 50 procent.

Ad 2.2.: Godkendt.

Retningslinjerne tages op 1 gang årligt så længe puljen udmøntes.

Bilag
128. Beslutning om ansættelse af foreningskonsulent i en 2-årig projektperiode

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.00.00-G01-26-18

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (godkender), 29.10.2018

Kultur- og Demokratiudvalget skal træffe beslutning om ansættelse af en foreningskonsulent for en to-årig projektperiode. Konsulentens primære formål bliver at tage kontakt til foreningerne for afklaring af grundlag, der kan medvirke til sikring af foreningernes virke og udvikling. Projektet tager afsæt i foreningsundersøgelsen, kultur- og fritidsvaneundersøgelsen samt andre relevante undersøgelser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der ansættes en foreningskonsulent i en 2-årig projektperiode finansieret indenfor politikområde Kultur og Fritid.

Sagsfremstilling

Kultur- og Demokratiudvalget har netop gennemført en Kultur- og Fritidsvaneundersøgelse samt en foreningsundersøgelse.

For at sikre en større effekt af resultaterne herfra er det administrationens anbefaling, at der projektansættes en foreningskonsulent, som skal medvirke til at afdække resultater og tendenser og på baggrund heraf komme med anbefalinger til handling.

Kultur- og Demokratiudvalget fik en orientering om resultaterne af Kultur- og Fritidsvaneundersøgelsen på deres seminar i starten af oktober 2018.

Projektet understøtter bl.a. politikken om at ”styrke aktører og aktiviteter i lokalområder” samt Fritidsudvalgets strategi om at ”arbejde for ansættelse af foreningskonsulent” under overskriften ”Stærke foreninger skaber værdi for borgerne i Næstved Kommune”.

Formålet er, at beslutninger om mål, retning og indsatser sker på baggrund af et grundlag, som er grundigt undersøgt.

Finansiering

Finansieringen på 1 mio. kr. til ansættelse af en foreningskonsulent i den 2-årige projektperiode findes inden for Kultur- og Demokratiudvalgets samlede ramme, bl.a. under ”driftstilskud til haller”, Folkeoplysningsområdet, og mindreforbrug på bl.a. projekt ”Åben Skole”.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at midlerne vil kunne findes indenfor området Driftstilskud til haller, hvis administrationens anbefaling til driftstilskud til de Selvejendehaller for 2019 godkendes. Denne sag behandles i anden sag på dette møde. Finansieringen kan også suppleres med uforbrugte midler fra Folkeoplysningsområdet og projekt Åben skole.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 29.10.2018

Godkendt.
129. Godkendelse af overordnet tids- og aktivitetsplan for svømmefaciliteter

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 04.04.00-P20-1-18

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (godkender), 29.10.2018

I forlængelse af Næstved Byråds endelige vedtagelse af de næste års budgetter, herunder også beslutningen om at afsætte 152 mio. kr. til nye svømmefaciliteter, indeholder denne sag forslag til en overordnet tids- og aktivitetsplan for de kommende måneder og for overgangen til at gå i udbud, projektere og bygge. Tids- og aktivitetsplanen drøftes og godkendes af Kultur- og Demokratiudvalget, og sendes herefter til orientering i byrådet og i Fritidsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den overordnede tids- og aktivitetsplan godkendes.

Sagsfremstilling

Med det formål at sikre en god overgang frem mod, at projektet vedr. nye vandfaciliteter/svømmefaciliteter får status af et anlægsprojekt af mere byggeteknisk karakter, er der behov for over de kommende måneder, bl.a. at have en række "endelige, afsluttende og konkluderende" tematiserede drøftelser i udvalget, herunder også at samle op og følge op på den tidligere bruger-/borgerinvolvering, der har været. Drøftelserne og opsamlingen/opfølgningen skal sikre en tydelig retning for de vandfaciliteter/de svømmefaciliteter, som skal bygges, og skal være medvirkende til at gøre rammerne og prioriteringerne tydelige og klare for den forestående udbuds- og projekteringsfase. Den retning anbefaler administrationen, at udvalget skal forme og beslutte inden udbuds- og projekteringsforløb påbegyndes.

Tids- og aktivitetsplan for 2018-2020

Administrationen foreslår følgende tids- og aktivitetsplan (fokus) i 2018-2020:

November 2018

 • Målsætninger for de nye vandfaciliteter/svømmefaciliteter.

Som sagsoplæg til drøftelse/beslutning på udvalgsmødet den 26. november 2018.

December 2018

 • Studieture i uge 49 og 50 på hhv. Sjælland og i Jylland for udvalget.

Januar 2019

 • Målgrupper, aktiviteter, faciliteter.

Først som faciliteret workshop på udvalgets temamøde den 7. januar 2019. Fulgt op af et sammenfattende sagsoplæg til drøftelse/beslutning på udvalgsmødet den 28. januar 2019.

Februar-marts 2019

 • Opfølgning på behov og ønsker fra nuværende brugere (skolesvøm, foreninger, klubber, borgere).
 • Behov og ønsker fra potentielt nye brugere/besøgende/gæster.

I form af dialogmøder med tidligere involverede brugere samt spørgeskemaundersøgelse og/eller interviews med potentielt nye brugere/besøgende.

April 2019

 • Opsamling på dialogmøder, spørgeskemaundersøgelse og interviews. Eventuelle anbefalinger til justeringer og tilpasninger ift. prioriterede målgrupper, aktiviteter og faciliteter.
 • Placering af de nye vandfaciliteter/svømmefaciliteter.

Som sagsoplæg til drøftelse/beslutning på udvalgsmødet den 29. april 2019.

Juni 2019

 • Organisering af projekteringsfasen og af byggeprojektet.

Som sagsoplæg til drøftelse/beslutning på udvalgsmødet den 3. juni 2019.

August 2019

 • Samlet sag til Næstved Byråd.

Samlet sagsoplæg til beslutning på byrådsmødet den 27. august 2019.

September 2019 - Juni 2020

 • Udarbejdelse af udbudsmaterialer. Gennemføre udbud. Indgåelse af kontrakter.

Alle sager til Kultur- og Demokratiudvalget (beslutninger) sendes løbende til orientering i byrådet og Fritidsudvalget.

På baggrund af de tematiserede drøftelser og afledte prioriteringer samt besluttede anbefalinger fra udvalget vedrørende projektet, og jf. budgetforligsteksten af 19. september 2018, sammenstilles en konkret beslutningssag til byrådet med de nærmere planer for de nye vandfaciliteter/svømmefaciliteter (herunder også placering).

Administrationen, dvs. projektledelsen og styregruppe har ansvaret for aktiviteterne; udarbejde sagsoplæg, planlægge studieture og gennemføre workshop, dialogmøder og undersøgelser.

Plan for det efterfølgende arbejde 2020-2022

I forlængelse af ovenstående tids- og aktivitetsplan og sammenholdt med fordelingen af den samlede anlægssum på henholdvis 15 mio. kr. i 2020, 76 mio. kr. i 2021 og 61 mio. kr. i 2022, forventes planen i øvrigt at være:

August 2020 - juni 2021

 • Projektering samt forberedelser af lokalplan og byggeareal (sidstnævnte vedr. lokalplan kan i praksis startes op når placering er besluttet, dvs. før august).

August 2021 - september 2022

 • Bygge- og anlægsperiode, forberedelser af drift samt overdragelse/indregulering.

Oktober 2022

 • Åbning og ibrugtagning af de nye vandfaciliteter/svømmefaciliteter.

Herefter nedrivning af eksisterende svømmehaller, som de nye vandfaciliteter/svømmefaciliteter skal erstatte.

Økonomi

Administrationen kan bekræfte, at der er afsat 15 mio. kr. i 2020, 76 mio. kr. i 2021 og 61 mio. kr. i 2022 til projektet. Det skal bemærkes, at der i de 152 mio. kr. er forudsat, at de 3 eksisterende svømmehaller (Næstved Svømmehal, Herlufsholm Svømmehal og Birkebjergparkens Varmtvandsbassin) erstattes af de nye vandfaciliteter/svømmefaciliteter. Omkostninger til nedrivning af eksisterende faciliteter er ikke indeholdt i de 152 mio. kr.

Resterende midler fra for-projektet (vandkulturhuset) overføres til 2019 til dækning af forberedende rådgiver-bistand, undersøgelser, studieture, etc.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 29.10.2018

Godkendt.

Bilag
130. Generel orientering om ordensregler i offentlige rum

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.00.00-G01-29-18

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (til efterretning), 29.10.2018

Med udgangspunkt udvalgsmødet den 4. juni 2018, hvor det under meddelelser blev præciseret, at der på et kommende møde ville blive fremlagt regelsæt for svømmehaller på baggrund af henvendelse fra morgensvømmere, fremlægges en orientering om, hvordan ordensregler for benyttelse af offentlige rum håndteres.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På Kultur og Fritidsområdet findes ordensregler for benyttelse af kommunale lokaler og selvejende institutioner hvortil offentligheden har adgang.

For alle gælder Ordensbekendtgørelsen "bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden..".

Her fremgår det blandt andet, at

 • Slagsmål, skrigen, råben eller anden støjende, voldelig, fornærmelig eller lignende optræden, der er egnet til at forstyrre den offentlige orden, ikke må finde sted.
 • Det er forbudt at udvise uanstændig eller anstødelig opførsel, der er egnet til at forulempe andre eller vække offentlig forargelse.
 • Det er forbudt at færdes så påvirket af alkohol eller andre berusende eller bedøvende midler, at det kan give anledning til ulempe for andre.

Det fremgår endvidere af bekendtgørelsen, at besøgende skal overholde de ordensbestemmelser, som er bekendtgjort ved opslag, og følge de anvisninger til ordenens overholdelse, som gives af de tilsynsførende.

Kendetegnende ved selvejende institutioner er, at de har en bestyrelse, der beslutter ordensregler og sikrer fomidling ved opslag og på anden vis. Dette nærhedsprincip anses for givende for effekten, håndhævelsen og ejerskabet til ordensreglerne.

På folkeskoler er det skolebestyrelserne, der fastsætter ordensregler. Dette er reguleret ved bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen, hvor det fremgår, at skolebestyrelsen fastsætter skolens ordensregler og værdiregelsæt.

På kommunale kultur- og fritidsejendomme f.eks. biblioteker bliver ordensregler besluttet både politisk og administrativt ud fra en væsentlighedsvurdering. Ved ændringer, der har betydning for serviceniveauet overfor borgere, fremlægges sager til politisk beslutning. Det kunne fx være åbningstider.

Et politisk ønske om tilretning af ordensreglement for en ikke kommunal institution på kultur- og fritidsområdet, fx for at fremme et sundhedsaspekt, kan ske ved dialog med institutionen, via evt. valgt politisk repræsentant i bestyrelsen og/eller som betingelse for modtagelse af driftstilskud. Som eksempel kan nævnes en tidligere sag om aldersgrænse for benyttelse af solarie, der blev ændret ved dialog med de selvejende haller, som tilbød denne ydelse.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 29.10.2018

Sagen blev ændret til en beslutningssag, idet udvalget var enige om at behandle ansøgningen fra morgensvømmerne.

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Byrådets repræsentanter tager ansøgningen fra morgensvømmerne op til drøftelse i bestyrelsen.

Ansøgningen fra morgensvømmerne tilknyttes som bilag i referatet.

Bilag
131. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-P35-32-17

Sagsfremstilling

 1. Kommende punkter:
  - Opdatering af strategiplan med udgangspunkt i udvalgets seminar
  - Status på evaluering af Fra Bænken til Banen
 2. Invitation - udvikling af landsbyens gadekær. Vedlagt som bilag.
 3. Deltagelse i Folkemødet på Bornholm den 13/6-15/6 2019.
 4. Konkret opfølgning på et punkt på dagsordenen i forhold til mødediamanten.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 29.10.2018

 1. Til efterretning.
 2. Til efterretning.
 3. Til efterretning.
 4. Til efterretning.
 5. Bogen ’Biblioteket er dit’ blev omdelt.
 6. Orientering om møde med Fensmark Lokalråd.
 7. Møde med Fritidsudvalget holdes den 25. februar 2019, kl. 18.00.

Bilag


Sidst opdateret den 30. oktober 2018