Referat
Kultur- og Demokratiudvalget 26. november 2018

Dato

26.11.2018

Tid

15.00

Sted

Herskabsstalden, Rønnebæksholm

Deltagere

Charlotte Roest (A),
Githa Nelander (O),
Klaus Eusebius Jakobsen (B),
Linda Frederiksen (A),
Per Sørensen (A),
Rico Carlsen (V),
Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V),


132. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-P35-32-17

Sagsfremstilling

Henriette Hemmingsen deltager under punkt 134.

Efter udvalgsmødet er der dialogmøde med lokalrådsformændene og Landdistriktsudvalget.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 26.11.2018

Godkendt.
133. Orientering om Rønnebæksholm

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-A00-57-17

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (til efterretning), 26.11.2018

Udvalget introduceres til Rønnebæksholm.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Demokratiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

På mødet vil lederen af Rønnebæksholm, Dina Vester Feilberg, præsentere stedet og kulturinstitutionen for Kultur- og Demokratiudvalget, herunder en lille rundvisning.

Dina vil lave en kort gennemgang af de seneste års udvikling på Rønnebæksholm, en status på institutionens aktiviteter (bl.a. brobygningsprojektet), samt de igangværende og planlagte anlægsprojekter.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 26.11.2018

Til efterretning.
134. Beslutning om målsætninger for de nye vand- og svømmefaciliteter

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 04.04.00-P20-1-18

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (godkender), 26.11.2018


Jf. den tids- og aktivitetsplan som Kultur- og Demokratiudvalget besluttede på mødet den 29. oktober 2018 skal udvalget i denne sag drøfte og opstille overordnede målsætninger for det anlæg, som skal huse nye vand- og svømmefaciliteter. Som afsæt til drøftelserne er der i sagen opstillet eksempler/forslag på målsætninger. Målsætningerne er opdelt i fire klynger, der afspejler typen/karakteren af de enkelte målsætninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget opstiller målsætninger for det nye anlæg.

Sagsfremstilling

Hvorfor et nyt anlæg?

I budgetforliget for 2019 er det besluttet at afsætte 152 mio. kr. til anlæg af nye vand- og svømmefaciliteter, hvor borgere, foreninger og turister kan få tidssvarende oplevelser i vand i form af samvær, bevægelse, leg, motion, træning, genoptræning mv.

Incitamenterne for et nyt anlæg er, at kommunens svømmehalsfaciliteter er i en stand og har en alder, der påkræver større og større vedligeholdelsesarbejde. De lever generelt ikke op til kravene til moderne svømmehaller. Den generelle udvikling, i måden hvorpå et aktivt kultur- og fritidsliv opleves og udfolder sig, har også ændret sig. Der efterspørges generelt mere og andet end de traditionelle svømmehalsfaciliteter, både blandt eksisterende brugere og fremtidens potentielle brugere. Det forudsætter en naturlig fornyet opmærksomhed på de faciliteter, der danner rammerne for kultur- og fritidslivets udfoldelse.

Taget de eksisterende anlægs tilstand og aktivitetsniveau/anvendelsegrad i betragtning er den grundlæggende præmis og budgetmæssige forudsætning, at det nye anlæg skal erstatte Næstved Kommunes engagement (partsinteresser) i Næstved Svømmehal, Birkebjergparkens Varmtvandsbassin og Herlufsholm Svømmehal.

Hvad skal målsætningerne for et nyt anlæg være?

Administrationen har som afsæt til drøftelserne i udvalget opstillet fire klynger af eksempler/forslag til målsætninger.

Eksemplerne/forslagene tager udgangspunkt i den grundlæggende præmis og budgetmæssige forudsætning, herunder også forudsætningen om 125.000 årligt betalende besøgende, samt de pejlinger, der fremgår af budgetforliget for 2019.

Den første klynge af målsætninger forholder sig til hvordan anlæggets fleksibilitet og funktionalitet kan være fremmende for faktiske aktivitets- og anvendelsesmuligheder. Den anden klynge af målsætninger rammesætter de ambitioner, der tillægges det nye anlæg ud fra betragtninger om, hvilke brugere/besøgende anlægget primært skal henvende sig til. Den tredje klynge af målsætninger rammesætter de ambitioner, som Næstved Kommune kunne have i forhold til, at anlægsprojektet også er et geografisk udviklingsprojekt af et by-/lokalområde. Den fjerde klynge af målsætninger omfatter de mere arkitektoniske og bygningsmæssige forventningerne til anlægget.

1. Overordnede målsætninger

 • Næstved Kommune bygger et anlæg med større fleksibilitet, større funktionalitet og med flere aktivitets- og anvendelsesmuligheder
 • Anlæggets større fleksibilitet og funktionalitet, skal medvirke til at aktiviteter og anvendelsesmuligheder ikke udelukker hinanden
 • Næstved Kommune bygger et anlæg, der giver flere velfærds- og fritidsoplevelser for børn, unge og voksne, samt bedre rammer for svømmeundervisning og for sundhedsfremmende indsatser (behandling og genoptræning)
 • Anlægget skal være et aktiv i udviklingen af børns og voksnes motions-, idræts- og fritidsaktiviteter/-vaner (jf. politikker for udvikling af kultur- og fritidsområdet og "Det Gode liv")

2. Målsætninger vedr. brugere og aktiviteter

 • Anlægget skal være attraktivt for nuværende brugere (foreninger m.fl.)
 • Anlægget skal som minimum rumme de faciliteter, som gør, at nuværende brugere kan fortsætte de aktiviteter, de har i dag
 • Anlægget skal rumme faciliteter, som understøtter den primære aktivitet som nuværende brugere har i dag
 • Anlægget skal kunne tiltrække nye/flere brugere (blandt borgere, turister)
 • Anlægget skal huse aktiviteter og faciliteter, der appellerer til forskellige segmenter/målgrupper og aldersgrupper samt forskellige former for interesseudfoldelse
 • Anlægget skal opleves som en oplevelsesrig og rekreativ oase, hvor der er muligheder for aktiviteter, der fx ikke er adgang til indenfor kommunegrænsen.

3. Målsætninger for anlægget som et geografisk udviklingsprojekt

 • Anlægget skal placeres i Næstved (dvs. indenfor bygrænsen/byskiltet)
 • Anlæggets placering skal være et aktiv i udviklingen af et byområde
 • Anlægget skal være en rekreativ styrkeposition, der binder de grønne korridorer, den grønne ring rundt om Næstved sammen med Næstved by (jf. kommende kommuneplansstrategi - naturen som aktiv).

4. Målsætninger af arkitektonisk og anlægsteknisk karakter

 • Anlæggets skal være en del af dens omgivelser
 • Anlæggets arkitektoniske udtryk skal være tiltrækkende og binde bygning og det omkringliggende område sammen
 • Udearealerne skal ses og bruges som en del af aktivitets- og anvendelsesmulighederne og som en del af den samlede oplevelse
 • Indretningen af anlæggets forskellige faciliteter skal iscenesætte og matche de aktiviteter, som faciliteten målrettes, og de oplevelser faciliteten skal give de besøgende
 • De tekniske installationer og løsninger skal have sigte på en bæredygtig og sikker drift
 • Adgangen til og fra anlægget skal være handicapvenlig og nem, både for de besøgende der kommer til fods eller på hjul, og for de besøgende der kommer med offentlig eller privat transport.

Det er gennem målsætningerne for det nye anlæg og gennem ambitionerne for faciliteterne og aktiviteterne i og omkring det nye anlæg, at udvalget kan bidrage til visionen for Næstved Kommune og den kommende kommuneplansstrategi samt strategier/politikker for fx kultur- og fritidslivet og turisme.

Værdien og betydningen af det nye anlæg kan på sigt ses og opgøres i forhold til de faciliteter og typer af aktiviteter og anvendelsesmuligheder som anlægget indrettes med og til, besøgstal, tilfredshed, indflydelsen på kvaliteten af den kommunale svømmeundervisning, den kommunale/regionale behandling og genoptræning, indflydelsen på børn, unge og voksnes motions-, idræts- og fritidsaktiviteter/-vaner, indflydelsen på borgeres og turisters indtryk og opfattelse af Næstved samt turismeafledt omsætning, merbesøg og genbesøg mv.

Fra rammesættende målsætninger til en drøftelse af målgrupper, aktiviteter og faciliteter

På Kultur- og Demokratiudvalgets møder hhv. den 7. januar 2019 og den 28. januar 2019 følges op med drøftelser af primære målgrupper, konkrete aktiviteter og faciliteter. Målsætningerne skal derfor betragtes som rammen for disse drøftelser og udvalgets endelige godkendelse af målgruppe, aktiviteter og faciliteter. Et forløb og en proces, der gradvist skaber grundlaget og fundamentet for valg af placering og for udarbejdelsen af udbudsmaterialet.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 26.11.2018

Udvalget afventer den af Byrådet bestilte rapport om drift og vedligeholdelse. Udvalget vil på et senere tidspunkt tage endelig stilling til, om det (de) nye anlæg skal etableres i en kombination af eksisterende anlæg, eller der skal bygges helt nyt.

Administrationen samler op på udvalgets bemærkninger til opstilling af overordnede mål for de nye vand- og svømmefaciliteter, og disse indgår i det videre arbejde.

Bilag
135. Behandling af årets tredje budgetkontrol

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.15.00-A00-33-18

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (godkender), 26.11.2018

Administrationen har udarbejdet årets tredje budgetkontrol. Budgetkontrollen viser, at der på udvalgets område forventes mindreudgifter på 3,3 mio. kr.

De 3,3 mio. kr. i mindreudgifter er det samlede resultat for områderne indenfor og udenfor selvforvaltning. Indenfor selvforvaltning er det samlede forventede mindreforbrug 0,15 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 22,1 mio. kr. på anlæg. Budgetkontrollen fra fagudvalgene samles i en ny sag, der behandles i Økonomiudvalget den 10. december 2018 og i byrådet den 18. december 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget

1. anbefaler, at budgetbeløb på 400.000 kr. fra ikke opkrævet udgift til Work force planer flyttes til IT

2. anbefaler, at tillægsbevillinger på anlæg godkendes

3. anbefaler, at der meddeles anlægsbevillinger og frigives rådighedsbeløb

Sagsfremstilling

Udvalget dækker politikområdet Kultur og Fritid.

Nedenstående tabel viser resultatet af budgetkontrollen

i 1.000 kr.

Forventet regnskab 1. budgetkontrol

Forventet regnskab 2. budgetkontrol

Forventet regnskab 3. budgetkontrol

Afvigelse i forhold til korrigeret budget

3. budgetkontrol

Kultur og Fritid

122.147

122.146

120.011

3.302

+= merforbrug; -= mindreforbrug.

Resultatet af budgetkontrollen er specificeret på aktivitetsområder og nærmere beskrevet i bilag 1.

Kultur og Fritid

På Kultur og Fritidsområdet forventer et samlet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug udenfor selvforvaltning på 3,2 mio. kr., samt 0,1 mio. kr. indenfor selvforvaltning.

Mindreforbruget skyldes primært besluttede interne flerårige projekter samt et lille forventet procentvis mindre forbrug på driften. Stigningen i mindrebruget i forhold til sidste budgetkontrol skyldes hovedsageligt, at det blevet besluttet på Kultur- og Demokratiudvalgets møde den 29. oktober 2018 at oprette en projektpulje til foreningsfaciliteter på 800.000 kr. til anvendelse i 2019, samt restbeløb på interne projekter, der søges overført til 2019.

Flytning af budget imellem politikområder

Nogen gange er der behov for at flytte et budgetbeløb fra et politikområde til et andet. Det kan fx skyldes reglerne omkring udbud, hvor der skal afleveres 75% af gevinsten ved udbuddet til en central konto. Det kan også skyldes beslutninger om ændring af opgavefordelingen imellem områderne. Der er tale om flytninger, som for Næstved Kommune under et er udgiftsneutrale. For Kultur- og Demokratiudvalget er der følgende flytninger:

 • 400.000 kr. til ikke opkrævet udgift til Work force planner flyttes til IT.

De samlede flytninger af budgetbeløb fremgår af bilag 2.

Anlæg

Der er også gennemført budgetkontrol på udvalgets anlægsprojekter. På udvalgets område forventes der en afvigelse i forbruget i forhold til budgettet på 22,1 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt, at det afsatte beløb til Vandkulturhuset ikke bliver anvendt i år samt at Lysanlægget på Næstved Stadion først forventes at blive færdiggjort i 2019.

Der er foreslået en bevillingsændring af mindreforbruget på to projekter på i alt 527.000 kr., således at restbudgettet flyttes til facilitetsplan og søges overført til 2019. Budgetkontrollen på de enkelte anlægsprojekter fremgår af bilag 3.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 26.11.2018

Ad 1-3: Anbefales.

Udvalget ønsker, at et eventuelt mindreforbrug reserveres til uforudsete udgifter på Kultur- og Fritidsområdet.

Bilag
136. Godkendelse af anlægsregnskab - Kunstgræsbane pulje

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.32.04-S00-7-18

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (anbefaler), 26.11.2018

Økonomiudvalget (udtaler sig), 10.12.2018

Byrådet (godkender), 18.12.2018

Der aflægges anlægsregnskab for tilskud til etablering af kunstgræsbane af NIF fodbold på Rolighedsved i Næstved by. Anlægsregnskabet skal godkendes af Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Kulturudvalget har i 2015 besluttet at afsætte en pulje på 3 mio. kr. der kunne ansøges om i budget 2016 til etablering af kunstgræsbane.

På Kulturudvalgets møde den 29. marts 2016 blev de modtagne ansøgninger om støtte til etablering af en kunstgræsbane behandlet. De modtagne tilbud i lå i niveauet 3,9-4,6 mio. kr.

NIF Fodbold fik tilsagn om 3 mio. kr. til etablering af en kunstgræsbane på Rolighedsvej i Næstved by, mod at klubben kunne fremskaffe tilstrækkelig restfinansiering inden 1. november 2016. Dette lykkedes og banen blev opført hen over andet halvår af 2017 og stod færdig ultimo 2017. Resultatet af anlægsprojektet fremgår af nedenstående skema. Anlægsregnskabet er vedlagt som bilag 1.

År

Bevilling

Forbrug

Resultat

2015

3.000.000

2017

2.993.878

I alt

3.000.000

2.993.878

6.123

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at anlægsregnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 26.11.2018

Anbefales.

Bilag
137. Godkendelse af anlægsregnskab for LAG-projekter

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.32.04-S00-8-18

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (anbefaler), 26.11.2018

Økonomiudvalget (udtaler sig), 10.12.2018

Byrådet (godkender), 18.12.2018


Der aflægges anlægsregnskab for udbetaling til LAG projekter. Anlægsregnskabet skal godkendes af Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunen har jf. tidligere gældende lov skullet foretage støtte af lokale projekter med en kommunal medfinansiering af LAG projekter (Lokale Aktions Grupper) med halvdelen af udgiften.

Ordningen startede i 2008, hvor finansieringen foregik ved at midlerne til imødekommede ansøgninger skulle findes af det enkelte udvalg indenfor driftsrammen. Dette gav nogle økonomistyringsudfordringer. Det blev derfor besluttet at oprette en særlig LAG pulje i anlægsbudgettet i 2012. Loven er efterfølgende blevet ændret og ordningen er stoppet som en kommunal ordning. Derfor fremlægges der nu anlægsregnskab for anvendelsen af midlerne i puljen. Der er i alt blevet udbetalt 4.706.560kr. siden 2012 til nu. De støttede projekter fremgår af bilag 2. Anlægsregnskabet i bilag 1 er sammenfattet nedenfor.

År

Bevilling

Forbrug

Resultat

2012

3.882.000

1.431.807

2013

1.111.000

259.626

2014

1.133.560

966.768

2015

-1.000.000

2.048.359

2016

-420.000

-400.000

2017

0

400.000

I alt

4.706.560

4.706.560

0

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at anlægsregnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 26.11.2018

Anbefales.

Bilag
138. Beslutning om forlængelse af projektet Fra Bænken til Banen

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 17.03.20-A00-1-17

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (godkender indstillingens pkt. 1), 26.11.2018

Børne- og Skoleudvalget (godkender indstillingens pkt. 2), 03.12.2018

På mødet i Børne- og Skoleudvalget den 20. august 2018 samt på mødet i Kultur- og Demokratiudvalget den 3. september blev det besluttet, at genstarte Bænken til Banen. Begge udvalg har ønsket en evaluering af Bænken til Banen primo oktober, for at kunne beslutte en eventuel fortsat støtte. Evalueringen fremlægges hermed på baggrund af de forløb, der indtil videre er gennemført i projektet Fra Bænken til Banen, og ligeledes fremlægges den evaluering, det har været muligt at fremvise med baggrund i det nuværende forløb. Udvalgene skal på baggrund heraf træffe beslutning om forlængelse og dermed finansiering af projektet for perioden 1. januar til 1. juli 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalgene forlænger indsatsen frem til sommerferien 2019 og

 1. at Kultur- og Demokratiudvalget bevilger 25.000 kr. for perioden 1. januar til 1. juli 2019
 2. at Børne- og Skoleudvalget bevilger 75.000 kr. for perioden 1. januar til 1. juli 2019

Sagsfremstilling

Efter genstarten af projektet har Bænken til Banen fået 19 deltagende elever fra fem af kommunens folkeskoler; Ellebækskolen (2 elever), Kobberbakkeskolen (2 elever), Susåskolen (2 elever), Fladsåskolen (1 elev), Holmegaardskolen (6 elever), og derudover er der kommet elever fra ZBC (3 elever) og fra Produktionsskolen (3 elever). Især er det godt, at se elever fra Produktionsskolen, da projektet i sin tid ikke kun var for at hjælpe unge til at blive uddannelsesparate, men også for at fastholde dem i en positiv udvikling. De deltagende elever fra Produktionsskolen har det som deres klare målsætning at forbedre deres uddannelsesmuligheder.

Projektet arbejder fortsat på at få flere deltagere, og såvel forvaltning som Næstved Boldklub er i dialog med kommunens skoler for at sikre optimal tilslutning og udbytte.

For at sikre en grundigere evaluering af projektets resultater (som ønsket i udvalgene), er der udarbejdet baselinepapirer på alle deltagende elever (se bilag 1). Elevernes lærere har beskrevet, hvilke områder de ønsker at projektet skal fokusere på, og administrationen vil følge op på, om der opnås de ønskede resultater. Der kan allerede nu fremvises flotte resultater fra de foregående år (se bilag 2), men administrationen ønsker at leve op til ønsket om mere gennemskuelig og kvantitativ målopfyldelse.

Center for Dagtilbud og Skole (CDS) og Næstved Boldklub er af den overbevisning, at projektet er en succes. Der er ubetinget positive tilbagemeldinger fra deltagende elever, og de evalueringer, der har været med lærerne, er også overvejende positive. Alle elever, der har været med i projektet de foregående år, er videre på enten efterskole eller på en ungdomsuddannelse, hvilket var hele formålet med 'Fra bænken til banen'.

Værdi for eleverne

Bænken til Banen har helt umiddelbart en stor effekt for de elever, der deltager i projektet. De er stort set alle enige om, at de kan lide at være med, og det giver dem en masse. Det anerkendes, at elever som udgangspunkt kan være positive over for alt, bare det - især for denne gruppe - gør, at de ikke behøver at være i skole. Det er dog ikke tilfældet i dette projekt. Bænken til Banen er ikke et udvidet frikvarter. Det er et undervisningstilbud, der giver eleverne en hverdag og et indhold, som adskiller sig fra deres almindelige skolegang, uden at give eleverne et indtryk af afslapning eller fri.

Elever, der har vanskeligt ved at passe deres skole, overholde aftaler, og fastholde en interesse i processer - kommer fast til træningerne i Næstved Boldklub, der med Bænken til Banen, kan tilbyde et fællesskab, der kan noget andet end den normale klasse. Det at spille fodbold, og være i en anderledes interaktion i hverdagen, giver både skole og boldklub en anden vinkel på arbejdet med og tilgangen til eleverne.

Udvælgelse af elever

Det er skolerne, der udvælger de elever, som de antager vil have værdi af tilbuddet, og det aftales individuelt med skolen, forældrene og elever, hvad udbyttet af Bænken til Banen skal være. Eleverne deltager i to træninger om ugen, og vil i den forbindelse have lektioner i boldklubben i stedet for i klassen. Det er lærernes vurdering, om det er værdifuldt for eleven at deltage i Bænken til Banen frem for fx at have en lektion på skolen.

Udsagn fra elever og lærere

Som en del af den løbende evaluering er administrationen i kontakt med lærere og elever. Nogle af de tilbagemeldinger, vi har fået i år, er medtaget i bilag 3.

Økonomi

Administrationen bemærker, at beløbene kan afholdes inden for rammen for hhv. Undervisning og Kultur og Fritid.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 26.11.2018

Ad 1: Godkendt under forudsætning af, at Børne- og Skoleudvalget ligeledes beslutter at bevilge det indstillede beløb.

Bilag
139. Godkendelse af kulturpolitiske indsatsområder i 2019

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.00.00-G01-37-15

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (godkender), 26.11.2018

Der skal træffes beslutning om, hvilke indsatsområder der skal prioriteres i 2019 i Kulturpolitik 2018-2023. Sagen fremlægger forslag om at prioritere otte indsatsområder fordelt på alle politikkens fire fokusområder. De decentrale virksomheder har været involveret i udpegningen af indsatsområderne, idet de har udpeget en række nye initiativer i 2019, som understøtter indsatsområder i kulturpolitikken.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender forslaget om at prioritere otte indsatsområder i 2019.

Sagsfremstilling

Byrådet har tidligere i år vedtaget Kulturpolitik 2018-2023, som består af fire overordnede fokusområder, der i alt rummer 18 indsatsområder. Det er en del af politikkens udformning, at der hvert år udvælges særligt prioriterede indsatsområder, og det er udvalget, som godkender disse.

Administrationen foreslår at udpege de indsatsområder, hvor er der samlet er planlagt flest nye initiativer, og hvor der er behov for at udmønte politiske beslutninger:

Kommunens kulturvirksomhederNæstved Bibliotek, Grønnegades Kaserne Kulturcenter, Talentskolen, Rønnebæksholm har udpeget en række nye initiativer eller forventede indsatser, som understøtter flere af kulturpolitikkens indsatsområder. Det drejer sig især om kultur i lokalområder, men også inden for de andre fokusområder. Det samme gælder for kommunens børnekulturkonsulent og Ungdomsskolen.

Dansk Rakkerpak har i 2019 særligt fokus på at være mere tilstede i lokalområderne og på at udvikle årets gadeteaterfestival til et nyt niveau. Museum Sydøstdanmark arbejder fokuseret på at udvikle Holmegaard Værk.

Administrationen forventer at intensivere udmøntningen af Godt liv på landet i 2019. Administrationen forventer også, at der i 2019 kan oprettes en pulje til i højere grad at understøtte udvikling af større kulturelle begivenheder, som er en ambition i kulturpolitikken. Ligeledes er det planen, at tilskudspuljerne primo 2019 i højere grad kan støtte udvikling af kulturaktiviteter i lokalområderne. Denne justering af puljerne på området lægges op til udvalgets godkendelse på næste møde.

Kultur- og Demokratiudvalget har foretaget en ny budgetprioritering for de kommende år, som skal styrke kultur i lokalområder.

Det er også forventningen, at der i 2019 kan igangsættes flere initiativer, som kan understøtte den igangværende udvikling af Næstved Bymidte, hvorfor det er relevant at prioritere udbygning af kunst og kulturs rolle i offentlige byrum

Det vedlagte bilag 1 skitserer en samlet oversigt over initiativer, som forventes igangsat i 2019 inden for de otte indsatsområder. Initiativerne er i overensstemmelse med en stor del af initiativerne i kulturpolitikkens handlingsplan.

På baggrund af de forventede aktiviteter i 2019, er det administrationens anbefaling, at udvalget prioriterer de udvalgte otte indsatsområder nedenfor. Indsatsområderne fordeler sig med to i hvert af politikkens fokusområder, så kulturpolitikken aktiveres i hele sin bredde. Indsatsområderne vedrørende kultur i lokalområder og styrkelsen af børns møde med kultur understøtter især satsninger i Mærk Næstved-visionen.

Forslag til prioriterede indsatsområder i 2019

(Styrke Næstved som Kulturhovedstad)

 • Styrke udvikling af større kulturelle begivenheder
 • Styrke børn og unges møde med kunst og talentudvikling

(Styrke kultur i lokalområder)

 • Styrke aktører og aktiviteter i lokalområder
 • Sikre kulturtilbud til børn og unge i lokalområder

(Mere relevans for flere)

 • Styrke kulturens synlighed og rækkevidde
 • Styrke kulturens betydning for børn og unge

(Kulturen bidrager til kommunens udvikling)

 • Bidrage til uddannelse, iværksætterkultur og beskæftigelse
 • Udbygge kunst og kulturs rolle i offentlige byrum

Der vil naturligvis også være en række aktiviteter på kulturområdet i 2019, som knytter sig til andre indsatsområder, men nye initiativer vil blive prioriteret inden for de udvalgte indsatsområder.

Økonomi

Administrationen har ikke nogen bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 26.11.2018

Godkendt.

Bilag
140. Drøftelse af "Mærk verden - en international strategi for Næstved Kommune"

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 24.10.00-P17-3-18

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (udtaler sig), 26.11.2018

Administrationen har udarbejdet et udkast til en fireårig strategi for det internationale område i Næstved Kommune. Strategien tager udgangspunkt i kommunens mangeårige internationale engagement. Sammen med byrådets nyligt vedtagne vision for Næstved Kommune har denne til formål at sætte rammerne for de fremtidige strategiske indsatser for det internationale område i kommunen. Strategien har været drøftet i Økonomiudvalget. Efter ønske fra Økonomiudvalget forelægges udkastet til drøftelse i fagudvalgene, Landdistriktsudvalget samt Næstved Erhverv. Udvalgenes bemærkninger samles i en ny sag til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter og giver bemærkninger til udkastet til en international strategi, med henblik på efterfølgende behandling af en endelig udgave af denne i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune har en lang tradition for internationalt samarbejde, der er historisk betinget, og som har udmøntet sig i en lang række venskabs- og partnerbyer i Europa og i resten af verden og en stribe samarbejdsprojekter på tværs af landegrænser.

Administrationen har udarbejdet et udkast til en ny international strategi for Næstved, der samler op på dette arbejde og sætter en ny retning for Næstved Kommunes internationale arbejde i de kommende fire år, hvor indsatserne særligt fokuseres i forhold til byrådets aktuelle arbejde med visionstemaerne børn, uddannelse, erhverv og smart velfærd. Samtidig åbner strategien op for en moderniseret tilgang til det internationale arbejde, hvor udvalgte tematiske spor efterfølgende udmøntes i en konkret handlingsplan med prioriterede indsatser og projekter med udgangspunkt i aktuelle strømninger og behov.

Det internationale samarbejde er allerede velforankret i Næstved Kommune med et vidt forgrenet netværk af partnere, der strækker sig fra de nordiske lande, ud mod Baltikum og til resten af verden – og som bygger på årtiers gensidigt kendskab og velvilje.

Samtidig indgår det internationale arbejde i en lang række af kommunens strategier og politikker – eller har potentiale for at kunne inddrages yderligere – for at understøtte disse.

Den nye internationale strategi skal samle op på dette arbejde og sætter en ny retning for Næstved Kommunes internationale arbejde i de kommende fire år. Indsatserne skal særligt fokuseres i forhold til byrådets nye vision for kommunen.

Med afsæt i byrådets vision for Næstved Kommune skal kommunens internationale arbejde være med til at sikre:

 1. at børn og unge i Næstved skal blive klogere på verden omkring dem og erfare, at de er en del af et stærkt internationalt fællesskab, der forbinder det lokale med det globale.
 2. at uddannelsesbyen Næstved skal stå stærkt internationalt med solide netværk og uddannelsesmuligheder på tværs af Femern Bælt og i Østersø-regionen.
 3. at der skal ske en øget internationalisering af erhvervslivet i Næstved ved at udnytte lokalområdets eksisterende styrkepositioner og dermed åbne nye markeder og muligheder til glæde for den lokale beskæftigelse og tiltrækning af nye virksomheder til Næstved.
 4. at kommunale institutioner og medarbejdere skal lære af de bedste i verden for at yde verdens bedste velfærd for borgerne i Næstved.

I strategien lægges op til en revision af det internationale område, hvor der sættes en ny kurs med nye pejlemærker for det internationale samarbejde i de kommende år:

 1. Der skal kastes et kritisk blik på eksisterende partnerskaber og samarbejdsaftaler og vælge de fra, som med den nye strategi ikke længere har relevans.
 2. Nye internationale samarbejder indgås ud fra, hvordan disse kan være med til at løse de udfordringer og indfri de mål, som fremgår af strategien.
 3. Det eksisterende brede venskabsby- og partnerbysamarbejde skal fremadrettet prioriteres inden for rammerne af mellemfolkelig udveksling i skole- og foreningsregi med et sigte på at engagere flest mulige børn, unge og frivillige i det arbejde.
 4. De øvrige indsatsområder skal ses i et bredere strategisk sigte, hvor samarbejdsaftaler og partnerskaber indgås der og sammen med de samarbejdspartnere, som har størst mulig værdi for Næstved Kommune.

Samtidig åbner strategien op for, at målsætningerne for det internationale arbejde og de udvalgte tematiske spor efterfølgende udmøntes i en konkret handlingsplan med prioriterede indsatser og projekter med tilhørende økonomi.

Fakta

I 2017 har der været:

15 delegationsrejser uden for landet.

11 delegationsbesøg fra udlandet i Næstved.

2 møder med ambassader.

2 internationale lokale arrangementer.

Supplerende bemærkninger
Udvalgenes bemærkninger samles og bearbejdes, hvorefter der fremlægges en ny sag til beslutning i Økonomiudvalget og Byrådet i januar 2019.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 26.11.2018

Kultur- og Demokratiudvalget ønsker en international strategi, som favner hele kommunen. Udvalget anbefaler, at der nedsættes en arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter fra alle politiske udvalg, med henblik på at få en revision af det samlede internationale samarbejde.

Bilag
141. Drøftelse af temaer i Kommuneplanstrategi 2019

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 01.02.03-P22-1-17

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (drøfter), 26.11.2018

I henhold til planloven skal Næstved Kommune udarbejde en ny kommuneplanstrategi inden udgangen af 2019. Økonomiudvalget, der er kompetenceudvalg på kommuneplanstrategien, har behandlet udkast til kommuneplanstrategi bestående af 10 temaer, og besluttet at sende udkastet til drøftelse i fagudvalg. Via denne sag skal fagudvalgene drøfte og afgive bemærkninger til først og fremmest de temaer, der vedrører udvalgenes politikområder, med henblik på kvalificering og koordinering i forhold til udvalgenes formulerede politikker, strategier mm.

Udvalgenes bemærkninger samles i en ny sag, som forelægges Økonomiudvalget den 9. januar 2019 (ekstraordinært møde) med henblik på godkendelse af den version af kommuneplanstrategien, som skal være udgangspunkt for dialog på borgermøde og øvrig inddragelse via samarbejdsfora.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget afgiver bemærkninger til målsætningerne under de temaer, der har særlig relevans for udvalgets område, herunder prioriterer de temaer, udvalget finder særligt vigtige i kommuneplanstrategien.

Sagsfremstilling

Kommuneplanstrategien er Næstved Kommunes udviklingsplan. Her beskrives de overordnede tematiserede strategier, som Byrådet prioriterer i bestræbelserne på at leve op til intentionerne i visionen - og dermed udvikle kommunen frem mod visionens billede af fremtidens Næstved. Kommuneplanstrategiens sigte er 12-årigt, men der tages stilling til en revision hvert 4. år.

Udover at sætte rammerne for kommuneplanen, er kommuneplanstrategien også den strategiske overligger for politikker og strategier på de prioriterede satsningsområder. Kommuneplanstrategien favner ikke alt, og der kan derfor være politikker og strategier, som omhandler noget andet og mere end det, der står i kommuneplanstrategien.

Koordinering af indhold i temaer i kommuneplanstrategien via fagudvalgsbehandling

Økonomiudvalget er kompetenceudvalg på kommuneplanstrategien og har på sit møde den 12. november 2018 behandlet udkast til kommuneplanstrategi bestående af 10 temaer. Økonomiudvalget har besluttet at sende udkastet, inkl. Økonomiudvalgets bemærkninger (vedlagt som bilag) til drøftelse i fagudvalgene med henblik på at få fagudvalgenes bemærkninger og prioriteringer til de foreslåede temaer og målsætninger.

Fagudvalgenes bemærkninger samles i en ny sag, som forelægges Økonomiudvalget på et ekstraordinært møde den 9. januar 2019.

De 10 temaer er udarbejdet med afsæt i visionen, input fra Byrådets temamøde den 22. maj 2018, politikker og strategier på forskellige fagområder (herunder også igangværende arbejde med politik- og strategiudarbejdelse), tankerne bag nedsættelsen af Landdistriktsudvalget og strategien for ”Godt liv på landet” samt store strategiske projekter som bymidte og havn.

For hvert tema er der udarbejdet en beskrivelse af potentialerne for udvikling i det enkelte tema, og der er opstillet forslag til en række strategiske målsætninger, som er afstemt med Byrådets visionsmål, aktuelle politikker og strategier, konstitueringsaftale, budgetforlig samt centrale beslutninger om f.eks. bymidten og havnen. Potentialebeskrivelserne tager afsæt i Næstved Kommune, men kigger også ud over kommunegrænsen og forholder sig til de tendenser, der ses på såvel regionalt, nationalt og globalt plan.

Da kommuneplanstrategien med ovennævnte temaer sætter den strategiske overligger for arbejdet i Byrådet inkl. fagudvalg, er det vigtigt, at der sker en koordination heraf, så kommuneplanstrategien passer sammen med udvalgenes tanker om, hvordan der skal arbejdes med udvikling på området.Der er forskellige processer for politik- og strategiudarbejdelse i de forskellige udvalg, og arbejdet med kommuneplanstrategien vil så vidt muligt blive koordineret med disse processer.

Udvalgene skal derfor drøfte målsætningerne i de for udvalgene relevante temaer i udkastet til kommuneplanstrategi. De 10 temaer er oplistet herunder, og i vedlagte bilag 2 er det beskrevet hvilke temaer, der vurderes at være særligt relevante for de enkelte udvalg.

De 10 temaer i udkastet til Kommuneplanstrategi 2019

 • NÆSTVED I VÆKST OG UDVIKLING
 • NÆSTVED BY - en levende bymidte
 • NÆSTVED HAVN – byudvikling og udflytning af erhvervshavn
 • LANDDISTRIKTER - Næstved kan, både by og land
 • NATUR - naturen som et aktiv
 • KULTUR– Det Ny Holmegaard som det nye fyrtårn
 • BØRN – Generation NÆSTved former fremtidens voksne
 • UDDANNELSE – Veje til ny viden
 • VELFÆRD – Velfærd med omtanke
 • ERHVERV – Stærkt fundament for fornyelse

Borgermøde og inddragelse

Økonomiudvalget har besluttet, at inddragelse skal ske via følgende to kanaler:

 • borgermøde
 • indbudt involvering i form af dialog i relevante samarbejdsfora.

Borgermødet foreslås afholdt den 19. februar 2019, kl. 19-21. På borgermødet vil der blive mulighed for at deltage i workshops svarende til de 10 temaer. Administrationen lægger op til, at der dannes et makkerpar af en politiker og en embedsmand, som faciliterer og sikrer opsamling af drøftelserne i de forskellige workshops. Administrationen udarbejder program og procesoplæg for borgermødet. Dette vil blive forelagt Økonomiudvalget den 10. december 2018.

Dialogen i relevante samarbejdsfora vil blive tilrettelagt således, at det eller de relevante temaer fra kommuneplanstrategien sættes til drøftelse på dagsordenen. Relevante samarbejdsfora er eksempelvis Næstved Erhverv, Næstved Erhvervsforening, Uddannelsesrådet m.fl. En samlet oversigt over den indbudte involvering via samarbejdsfora vil blive forelagt Økonomiudvalget den 10. december 2018.

Den videre proces

På baggrund af borgermøde og inddragelse via samarbejdsfora udarbejdes et forslag til kommuneplanstrategi, som sættes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet i april 2019. Herefter sendes forslaget i høring i 9 uger. På baggrund af de indkomne høringssvar udarbejdes en ny sag til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet i august 2019. Her skal der tages stilling til, hvorvidt høringssvarene giver anledning til, at der skal besluttes ændringer i den godkendte kommuneplanstrategi.

Lovgrundlag

Planloven (LBK nr. 287 af 16/04/2018)

Strategi og kommuneplanlægning (VEJ nr. 9905 af 01/02/2002)

Økonomi

Administrationen kan bekræfte, at der er afsat 250.000 kr. pr. år i budgettet til kommuneplaner.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 26.11.2018

Udvalget finder, at alle 10 temaer er relevante i forhold til Kultur- og Demokratiudvalget, og har følgende kommentarer til temaerne:

 • Kultur- og Demokratiudvalget anerkender, at 1 eller 2 udvalg har en særlig opgave som tovholder
 • At alle udvalg får mulighed for at blive inddraget i forhold til alle temaer.

Udvalget havde i øvrigt følgende bemærkninger:

Næstved by

 • Det er afgørende, at kultur-, natur- og oplevelsestilbud tænkes med i bestræbelsen på at skabe en aktiv og levende bymidte
 • Det skal tilfredsstillende og nødvendigt indarbejdes i forslag til målsætninger (nr. 2).

Landdistrikter

 • Kulturpolitik 2018-2023 har styrkelse af kulturlivet i lokalområderne som et af fire fokusområder. Det bør indarbejdes i teksten, for at sikre at der ses ”til siden” (samarbejde på tværs)
 • Kultur er i beskrivelsen reduceret til ”oplevelser”. Vigtigt at kulturen også ses som en forudsætning for sammenhængskraft og muligheden for at skabe det gode liv
 • Ordet ”trusler” bør udgå af teksten.

Kultur

 • Begrebet ”kulturstad” forekommer noget bedaget. Det anbefales at anvende begrebet ”Kulturhovedstad” som i kulturpolitikken
 • Det Ny Holmegaard kan nu kaldes ved rette navn: Holmegaard Værk.

Børn

 • Anbefaler at kultur- og fritidstilbud skrives ind som noget, der er med til at danne og grundlægge det videre livsforløb.

Uddannelse

 • Anbefaler at de kreative uddannelser på kulturområdet også skrives ind i teksten.

Bilag
142. Orientering om driftsudgifter vedr. varme under banen på Næstved Stadion

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.16.00-G01-2-17

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (til efterretning), 26.11.2018


Projekt varme under banen på Næstved Stadion er nu klargjort til drift. Leverandør af varme under banen er Næstved Varmeværk.

Kultur- og Demokratiudvalget får i sagen oplysninger, om det forventede økonomiske estimat og finansiering heraf for den samlede drift af det etablerede varmeanlæg.

Næstved Boldklub påbegynder næste års fodboldkampe primo marts, hvilket betyder, at der først tændes for varmen under banen omkring 15. februar 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Status på arbejdet med varme i banen

Næstved Stadion er nu klar til at gå i drift med fjernvarme under banen med Næstved Varmeværk som leverandør.

VVS-entreprenøren på det tekniske anlæg oplyser, at der skal påregnes ca. 14 dage afhængig af temperaturen på årstiden for at starte anlægget op til spilleklar stand.

Næstved Kommune sætter efter aftale med udførende entreprenør ikke vand på anlægget før omkring 15. februar 2019, da sidste kamp på stadion var søndag den 18. november 2018.

Første hjemmekamp i år 2019 er søndag den 3. marts, hvor banen så vil være spilleklar med varme under banen.

Fastbidrag til Næstved Varmeværk

Det betyder, at Næstved Kommune alene betaler til det årlige faste bidrag på forventeligt 195.000 kr. fra anmeldelse om tilslutning til fjernvarmenettet i oktober 2018.

Målerregistreret forbrug betales herefter fra og med den forventede ibrugtagning omkring 15. februar 2019.

Information om det anlagte anlæg

Økonomien til det målerregistrerede forbrug er naturligvis meget afhængig af vejret, og fremfor alt om det er frostvejr, og der er frost i jorden i større dybde ca. 5 cm, idet vandet på anlægget fryser til, hvis vandet ikke cirkulerer med en standby funktion på mindst 2 grader på anlægget.

Hvorvidt standby funktionen skal være tændt på anlægget afgøres ligeledes af vejrtemperaturen, hvilket betyder, at varme under banen normalt kan være afbrudt fra 1. april til 1. november.

Rådgiver på anlægget anbefaler dog, for at sikre anlæggets funktionalitet, at anlægget testkøres en gang månedligt i den nævnte nedlukningsperiode.

Vandtemperaturen på anlægget skal, især ved varsel om sne og frost, hæves forud for en kamp.

Eftersom spillepladsen er naturgræs, skal ændring af vandets temperatur ske langsomt og i god tid før en kampdag, da jorden er træg at varme op og naturgræs ikke tåler hurtig opvarmning - eller gentagne opvarmninger - i modsætning til kunstgræs.

Det betyder, at banemanden på anlægget skal orientere sig i forhold til vejrudsigten for at sikre, at Næstved stadion er spilleklar på en given dato.

Rådgiver på projekt varme under banen oplyser, at det forventede registrerede målerforbrug til fjernvarme ene og alene er afhængig af vejrtemperaturen hen over året.

Rådgivers estimat på den samlede økonomi

Med de temperaturer der har været de sidste par år, især om vinteren, kan et forventeligt økonomisk estimat opgøres til omkring 250.000 - 300.000 kr. Hertil skal så lægges Næstved varmeværks opkrævning af fast bidrag.

Den forventede samlede økonomi, til varme under bane, kan således forventes at udgøre omkring 450.000 kr., idet alle nævnte beløb er eksklusiv moms.

Øvrige forhold

Kultur- og Demokratiudvalget anviser finansiering til den fremtidige drift fra mindreforbrug på konto for selvejende idrætshaller.

Næstved Boldklub A/S er orienteret om, hvornår projekt varme i banen går i drift.

Økonomi

Administrationen kan bekræfte, at der er et restbudget under tilskud til selvejende idræts- og svømmehaller, der vil kunne anvendes til at dække driftsudgiften.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 26.11.2018

Til efterretning med den bemærkning, at der skal laves en ny lejeaftale med Næstved Boldklub, som indeholder finansiering af driftsudgifter til varme i banen.
143. Orientering om processen for udarbejdelse af friluftsstrategien

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 01.00.00-P15-1-18

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (til efterretning), 26.11.2018

Teknisk Udvalg påbegyndte i maj 2018 udarbejdelse af en friluftsstrategi. Administrationen orienterer Kultur- og Demokratiudvalget om status på arbejdet samt ændret tidsplan for projektet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg påbegyndte arbejdet med udarbejdelse af en friluftsstrategi for Næstved Kommune i maj 2018 (sag nr. 76). Udvalget har besluttet at nedsætte en styregruppe bestående af centerchefer og sagsbehandlere fra de deltagende centre. Formålet med dette er at sikre, at alle centre inddrages i strategiarbejdet allerede i efteråret 2018. Herefter udbredes arbejdet til de relevante politiske udvalg. Offentligheden inddrages i starten af 2019.

Udvalget har besluttet, at der i regi af friluftsstrategien skal arbejdes med det overordnede stinet af vandre og cykelruter. Som markering af starten på borgerinddragelsen etableres der allerede i slutningen af 2018 en stisløjfe i samarbejde med lokale grupper.

Projektet er i to faser

Fase I (start 2018)

Indsamling af baggrundsinformation i de deltagende centre, registrering af mere eller mindre faste aktiviteter, der på tværs af hele kommunen er med til at fremme den rekreative brug. Dette samles i en kort status over eksisterende naturarealer, faciliteter, aktiviteter og formidling. Organisationer og foreninger indbydes til at deltage i arbejdet med en friluftsstrategi ved at indgå i en ekstern følgegruppe – fx med medlemmer fra Naturrådet og friluftsorganisationerne. Arbejdet i følgegruppen påbegyndes i 2019.

Fase II (start 2019)

En bred borgerinddragelse med afsæt i Danmarks nationale friluftspolitiske otte pejlemærker via workshops i centerbyerne, markvandringer, oplæg for bestemte grupper fx Ældrerådet, indlæg på sociale medier, arrangementer m.v. Den overordnede politiske vision for arbejdet baseres på baggrund af borgerinddragelsen.

Borgere og interesseorganisationer bliver bedt om at forholde sig til, hvordan de otte pejlemærker i den nationale friluftsstrategi kan omsættes til konkrete forslag til tiltag i Næstved Kommune. Lokale projekter skal kunne relateres til eller udbygge det overordnede grønne og blå netværk, som kommunen stiller til rådighed, og projekterne skal have stor lokal opbakning.

Inddragelse

I udvalgssagen fra maj 2018 blev der taget beslutning om bred inddragelse, hvilket imødekommes af de bredt etablerede styre- og arbejdsgrupper.

I forhold til den brugermæssige del, så forventes borgere, foreninger og andre interessenter inddraget i 2019 via en række forskellige tiltag i samråd med følgegruppen.

Tidsplan for arbejdet

Af bilag 1 fremgår den detaljerede tidsplan for arbejdet. Denne indeholder bl.a. oplysning om, hvilke aktører der er involveret i processen.

Supplerende bemærkninger

Teknisk Udvalg blev præsenteret for processen for arbejdet med friluftsstrategien den 1. oktober 2018 (sag nr. 135). Landdistriktsudvalget blev orienteret den 22. oktober 2018 (sag nr. 55) om friluftsstrategien, hvor det blev aftalt, at materialet fra møderne med lokalrådene vedrørende stier mv. indarbejdes i det kommende arbejde.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 26.11.2018

Til efterretning.

Bilag
144. Drøftelse af Kultur- og Demokratiudvalgets samarbejde med lokalrådene

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 04.21.00-A08-5-18

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget, 26.11.2018

Forud for mødet med lokalrådene skal Kultur- og Demokratiudvalget tage stilling til den videre proces med at forbedre kommunikation og samarbejde imellem lokalråd og kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der nedsættes en arbejdsgruppe, bestående af to medlemmer fra Kultur- og Demokratiudvalget og to lokalrådsformænd, der skal udarbejde en samarbejdsaftale imellem kommune og lokalråd. Forslaget om en arbejdsgruppe forelægges for lokalrådsformændene på dialogmødet 26. november 2018.

Sagsfremstilling

Der blev d. 30. august 2018 holdt dialogmøde imellem de politiske udvalgsformænd og formændene for Næstved Kommunes lokalråd. Mødet blev holdt på foranledning af utilfredshed hos flere lokalråd over manglende dialog og borgerinddragelse.

På mødet blev følgende især drøftet:

 • involvering (hvem, i hvad, hvordan, hvornår m.m.)
 • kommunikation (hvordan, med hvem, ad hvilke kanaler m.m.)
 • procedure ved høringer
 • lokalrådenes rolle som bindeled imellem borgere og kommune.

Mødet tydeliggjorde en række dilemmaer samt forskellige opfattelser af, hvordan involvering og kommunikation skal foregå. Det blev besluttet, at arbejde videre hen imod en konkretisering af et samarbejdsgrundlag, hvor også Lokaldemokratiudvalgets fire anbefalinger om borgerinddragelse (2015-17) fra 2014 'Bring de relevante i spil' bliver inddraget. (Vedlagt som bilag).

Udgangspunkt kan tages i den oprindelige samarbejdsaftale imellem lokalråd og kommune fra 2009 ’Notat om samarbejde mellem lokalråd og Næstved Kommune’. Notatet fastlægger retningslinjer for samarbejde, dialog og møder imellem kommune og lokalråd, men er dog ikke blevet revideret og er derfor ikke opdateret i forhold til den aktuelle situation og organisering. (Notatet i dets fulde ordlyd er vedlagt i bilag).

Det foreslås, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af to medlemmer af Kultur- og Demokratiudvalget og to lokalrådsmedlemmer. Arbejdsgruppen har til opgave, med administrativ bistand fra Center for Kultur- og Borgerservice, at folde temaer og dilemmaer fra mødet 30. august 2018 yderligere ud og skabe grundlag for en opdateret samarbejdsaftale.

Opsummering af temaer drøftet den 30. august 2018
I det følgende opsummeres temaer og dilemmaer, drøftet på dialogmødet 30. august i kort form.

Involvering
På den ene side ønsker lokalrådene at blive involveret i alle forhold, der vedrører lokalområderne. Over for dette står, at det ikke er alle forhold, som det giver mening at involvere lokalrådene i, eller som kommunen kan involvere lokalrådene i. Her er det vigtigt med en gennemsigtighed og et højt informationsniveau i forhold til de løbende processer. Desuden er det vigtigt, at lokalrådene har kendskab til, hvordan disse processer generelt foregår.

Kommunikation
På den ene side er der et ønske hos lokalrådene om at blive informeret om hvilke temaer, der løbende er på dagsordenen. På den anden side en betænkelighed ved at drukne i information. Meningerne om hvilke kanaler kommunen skal bruge i kommunikationen med lokalrådene er mangfoldige og delte (nyhedsbreve og direkte personlig kommunikation blev nævnt).

Høringer
Der var ønske fra lokalrådene om en øget kommunikation ved høringer: at der bliver givet svar på høringssvar, og at sagens udfald bliver videreformidlet, når man har indgivet høringssvar i en sag. Der var ønske om en måneds frist for indgivelse af høringssvar. Dette er ikke altid muligt, og formidling af begrundelse for kortere frister vil befordre velvilje og samarbejde. Alle borgere kan indgive høringssvar, og lokalrådene er i den sammenhæng ligestillede med andre (grupper af) borgere.

Borgerinvolvering og lokalrådene som bindeled
Det er vigtigt at holde sig for øje, at lokalrådene er bindeled imellem borgere og kommune – men ikke minibyråd. Lokalrådene ønsker hjælp fra kommunen til, hvordan rollen som ’bindeled’ kan løses. Måden vil kunne variere fra lokalråd til lokalråd. Kommunen skal respektere lokalrådenes rolle som bindeled – omvendt vil der være tilfælde, hvor lokalråd skal inddrages på lige fod med andre borgere og aktører. Tydelighed om, hvad der er tilfældet i de respektive situationer, er vigtigt.

En fyldigere opsamling fra mødet kan, som supplerende læsning, findes i bilag.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 26.11.2018

Godkendt med den ændring, at arbejdsgruppen består af 3 medlemmer fra Kultur- og Demokratiudvalget og 2 lokalrådsformænd.

Udvalget udpegede Linda Frederiksen, Rico Carlsen og Klaus Eusebius Jakobsen til arbejdsgruppen.

Forslaget forelægges på dialogmødet.

Bilag
145. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-P35-32-17

Sagsfremstilling

 1. Kommende punkter
 2. Orientering om børnekulturen (bilag vedlagt)
 3. Fællesmøde med Økonomiudvalget den 21/1 kl. 13-14
 4. Opfølgning vedrørende medicinsk-historisk museum i Næstved
 5. Kort status vedrørende ungeinddragelse/-demokrati
 6. Forslag til datoer til besøg af svømmefaciliteter 3/1 og 16/1 2019
 7. Orientering om publikumsanalyse af festivalen Blues Paradise (bilag vedlagt)
 8. Orientering om vandfiltre i Næstved Svømmehal og Birkebjergparkens Varmtvandsbassin
 9. Status på oplæg fra gymnasieelev på Byrådets temamøde den 13/11 2018

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 26.11.2018

1-3: Til efterretning.

4: Administrationen orienterede.

5: Udsat til næste møde.

6: Datoer for besigtigelse bliver den 3/1 2019 og 16/1 2019. Udvalget ønsker også at se svømmefaciliteterne i Næstved inden jul. Administrationen udsender datoforslag.

7-8: Til efterretning.

9: Drøftet.

10: Orientering om Talentskolen.

Bilag


Sidst opdateret den 7. december 2018