Referat
Kultur- og Demokratiudvalget 10. april 2018

Dato

10.04.2018

Tid

18.30

Sted

Mødelokale 8, Teatergade 8, 1. sal th.

Deltagere

Charlotte Roest (A),
Githa Nelander (O),
Klaus Eusebius Jakobsen (B),
Linda Frederiksen (A),
Per Sørensen (A),
Rico Carlsen (V),
Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V),


59. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-P35-32-17

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 10.04.2018

Godkendt.
60. Vandkulturhus, status og plan for det videre forløb

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 04.04.00-P20-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget

Sagen gør status for konditionerne og scenarierne for et vandkulturhus i Næstved Kommune. Desuden indeholder sagen et overblik over de kommende og nært forestående aktiviteter (forløb for 2018). Sagen ledsages af en mundtlig præsentation og gennemgang af centerchefen for Kultur- og Borgerservice.

Kultur- og Demokratiudvalget vil på et senere tidspunkt få forelagt en mere detaljeret tid- og køreplan samt behandlingsplan.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I 2015 tog Næstved Kommune de første skridt til at bygge et vandkulturhus i Næstved Kommune. Siden har placering, partnerskabsmodeller, finansiering, økonomi, brugerinddragelse og -analyser, funktionsbeskrivelser og vurderinger, udbudsmateriale m.v. været behandlet.

Renoveringer, nye svømmehaller eller et vandkulturhus

Incitamenterne for et vandkulturhus har siden begyndelsen været, at svømmehallernes faciliteter generelt ikke lever op til kravene til moderne svømmehaller. Der efterspørges desuden mere end de traditionelle svømmehalsfaciliteter blandt eksisterende brugere og fremtidens potentielle brugere (fx. fleksibel svømmebanekapacitet og funktionalitet, wellness, terapi, behandling, undervisning, leg samt kombinationer til andre måder at være aktiv, rekreativ og i bevægelse og andre måder at dyrke sport og interesser samt få oplevelser på). De eksisterende svømmehaller i kommunen er desuden i en stand, der påkræver større og større vedligeholdelsesarbejde.

Offentligt Privat Partnerskab (OPP)

Helt fra begyndelsen har forventninger været at et nyt vandkulturhus i Næstved Kommune skulle realiseres som et OPP samarbejde. Der har været to udbudsrunder i forsøget på at finde den private partner. Første udbud havde frist december 2016. Andet udbud (genudbud) havde frist maj 2017. På grund af få (ved begge runder) og mangelfulde tilbud (ved anden runde) blev det efter genudbuddet besluttet at annullere udbuddet.

Udbuddene er blevet vurderet af ekstern byggeherrerådgiver, der også har bistået med teknisk, juridisk, økonomisk rådgivning i udarbejdelsen af udbudsmaterialet.

Udbudsmaterialet

Udbudsmaterialet forener incitamenterne for et nyt moderne vandkulturhus. Der er tale om et grundigt materiale, hvor behov, interesser og ønsker fra eksisterende brugere og fremtidens potentielle brugere er integrereret i udbuddet i et omfang, der lever op til lovmæssige krav og tekniske specifikationer, og som forholder sig til interesseorganisationers erfaringer og vurdering af nødvendigheder samt det økonomiske grundlag.

Alle behov og langt hovedparten af interesser og ønsker er medtaget i udbudsmaterialet.

Brugerinddragelse og analyser

Allerede fra start har der været inddragelse af brugere og borgere samt foretaget analyser af belægnings- og anvendelsesgrader med henblik på at afdække faktiske behov, perspektiverende interesser og visionære ønsker til et vandkulturhus.

I januar 2016 var svømmeklubberne, øvrige vandsportsklubber, handicapklubber og foreninger og andre formodede potentielle besøgende/brugere i et vandkulturhus inviteret til dialogmøder. Det samme var turistorganisationer, kommunale virksomheder (som repræsentanter for brugere med særlige behov), Region Sjælland (også som repræsentant for brugere med særlige behov) samt ansatte i eksisterende svømmehaller. I samme periode var der på kommunens hjemmeside et åbent link til en lille spørgeskemaundersøgelse vedr. et vandkulturhus. Sidst, men ikke mindst, havde Holmegaardskolen et projekt med Børnekulturhuset om at opføre en ønskebrønd på NæstvedBibliotekerne (Hovedbiblioteket på Kvægtorvet), hvor biblioteksbesøgende kunne lægge ønsker til vandkulturhuset i ønskebrønden. Og en gruppe fra Ungdomsskolens iværksætterhold gennemførte en bølge-bio-aften for unge i Herlufsholm Svømmehal som inspiration til at tænke kreativt.

Alle input blev givet til byggeherrerådgiver som input til deres udarbejdelse af et funktionsprogram.

Det vurderes, at de faktiske behov og interesser og ønsker overordnet er uændrede, og at grundlaget for et nyt funktionsprogram/udbudsmateriale derfor er intakt.

Placering

Et område ved Stenlængegård er udpeget og besluttet til placering af et nyt vandkulturhus. Der er mulighed for alternativ placering, hvis bygherre ønsker det.

Økonomi

Der er brugt knap 3 mio. kr. til projektledelse og byggeherrerådgivning. Udgifterne ligger under det budgetterede, jf. projektaftalen. Ubrugte midler er overført og vil kunne anvendes fremadrettet.

Der er desuden i det foreløbige forslag til anlægsbudget afsat budget til nedrivning af eksisterende svømmehaller, byggeherreomkostninger, deponering, m.v. Herudover er der afsat budget til etablering af rundkørsel og tilkørselsvej på Teknisk Udvalgs budget.

Det fremadrettede fokus

Det fremadrettede fokus bliver:

  • Kortlægning af hvordan vandkulturhuset kan finansieres og drives - skal det fortsat udbydes som OPP eller skal det finansieres, bygges og drives på anden vis?
  • Udarbejdelse af nyt udbudsmateriale, som kan sendes i udbud - udbuddet tilpasses den finansierings- og driftsmodel, der besluttes.
  • Afklaring af fremtiden for eksisterende svømmehaller - i hvilket omfang skal de renoveres, rives ned eller bruges til andet formål?

Planen for det videre forløb

Planen for det videre forløb (herunder kommende og nært forestående aktiviteter i 2018) er:

  • At der inviteres til et informationsmøde i april/maj for brugere m.fl. som tidligere har været inddraget.
  • At der foretages en ny afsøgning af mulige OPP bydere.
  • At der laves en kortlægningen af mulige finansierings- og driftsmodeller som fremlægges for Kultur- og Demokratiudvalget.
  • At der træffes beslutning om finansierings- og driftsmodel i Byrådet
  • At der udarbejdes et tilpasset/revideret udbudsmateriale som fremlægges for Kultur- og Demokratiudvalget
  • At udbudsmaterialet godkendes i Byrådet.
  • At Vandkulturhuset sendes i udbud med udgangen af året.

Kultur- og Demokratiudvalget vil på et senere tidspunkt få forelagt en mere detaljeret tids- og køreplan samt behandlingsplan.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at der i anlægsbudgettet fra budget 2017 er blevet overført 4,5 mio. kr., og at der i budget 2018 er afsat 17,7 mio. kr. og 26 mio. kr. i budget 2019.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 03.04.2018

Klaus Eusebius Jakobsen og Per Sørensen var fraværende.

Udsat. Sagen tages op på et ekstraordinært udvalgsmøde den 10. april kl. 18.30.

Kultur- og Demokratiudvalget, 10.04.2018

Til efterretning.
61. Orientering om konsekvenser ved en eventuel lock-out/strejke på Kultur og Fritidsområdet

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.00.00-G01-10-18

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget

Orientering om konsekvenser på Kultur- og Fritidsområdet i forbindelse med en eventuel strejke og lock-out for borgere, brugere og foreninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Demokratiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Som bekendt er der udsendt strejke- og lock-out varsel i forbindelse med forhandlinger om ny overenskomst på det offentlige område.

Forligsinstitutionen har bestemt at udsætte de varslede arbejdsstandsninger i 2 uger. Hvis forhandlingerne afsluttes inden for de 2 uger, kan konflikt iværksættes på femtedagen efter Forligsinstitutionen har erklæret forhandlingerne for afsluttet uden resultat.

På mødet gives en kort orientering om konsekvenserne for borgere, brugere og foreninger i tilfælde af arbejdsstandsninger.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 10.04.2018

Til efterretning.


Sidst opdateret den 11. april 2018