Referat
Kultur- og Demokratiudvalget 16. maj 2018

Dato

16.05.2018

Tid

15.00

Sted

Mødelokale 8, Teatergade 8, 1. sal th.

Deltagere

Charlotte Roest (A),
Githa Nelander (O),
Klaus Eusebius Jakobsen (B),
Linda Frederiksen (A),
Per Sørensen (A),
Rico Carlsen (V),
Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V),


72. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-P35-32-17

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 16.05.2018

Godkendt.
73. Ny lånefinansiering for Arena Næstved

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.13.00-S00-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget (indstillingens pkt. 3), Byrådet (indstillingens pkt. 1, 2, 4 og 5)

Kultur- og Demokratiudvalget behandlede på sit møde den 7. maj 2018 sag 67 om 'Ny lånefinansiering for Arena Næstved'. Udvalget besluttede at udsætte sagen og genoptage den på et ekstraordinært udvalgsmøde den 16. maj 2018, idet udvalget ønskede sagen oplyst yderligere, herunder en handleplan med fokus på de fremadrettede aktiviteter og budget med lønudgifter. Oplysningerne er nu indarbejdet og fremlægges i en ny sag.

Efter udvalgets ønske deltager Arena Næstveds direktør og formanden for bestyrelsen i mødet.

Kulturudvalget besluttede på sit møde d. 27. november 2017 at ville behandle driftstilskud for Arena Næstved, når der forelå forslag om refinansiering af lån. Der foreligger nu en aftale med Lokale- og Anlægsfonden. Arena Næstved har fremsendt ønske om at kunne foretage en ny lånefinansiering af deres banklån på 46 mio. kr. her i 2018 kr. Der er ønske om at oprette et 30-årigt realkreditlån med en afdragsfri periode i 2018-2020, for at få budgettet til at hænge sammen, samt at få plads og mulighed for at få opbygget en ny og bedre drift. I det modtagne lånetilbud stilles der nogle økonomiske forudsætninger til Næstved Kommunes deltagelse.

Indstilling

Administrationen indstiller,

  1. at lånet fra Næstved Kommune på 26 mio. kr. forbliver afdragsfrit i 2018 til 3. kvartal 2025 (forlængelse på 5 år)
  2. at der underskrives en ny transporterklæring til LR Realkredit, hvor en andel af kommunens driftstilskud til Arena Næstved transporteres til LR Realkredit. Den eksisterende transporterklæring til Lokale og Anlægsfonden annulleres samtidig.
  3. at Kultur- og Demokratiudvalget godkender den nye partnerskabsaftale.
  4. at voldgiftssagen løses politisk i den tværgående prioritering.
  5. at det godkendes, at lånet på 46 mio. kr. omlægges tilvariabel rente hos LR Realkredit.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på sit møde i december 2016 med færdiggørelsen af Arena Næstved at effektuere et vækstscenarie for den selvejende institution Arena Næstved. Scenariet indbefattede bl.a. nye vedtægter og et nyt drifts- og anlægsbudget.

Arena Næstveds budget er ud fra de nuværende forudsætninger ikke i balance. Driften af hallen er inde i en omlægnings- og udviklingsproces, der forventes at kunne slå fuldt igennem i 2021. Frem til 2021 vil der være brug for at få udarbejdet et budget, der hænger sammen, og giver mulighed for at arbejde videre med denne proces.

Arena Næstved har, som et led i deres arbejde med at få løst denne udfordring, kigget på deres låneforpligtelser, da de udgør en væsentlig post i budgettet. Arena Næstved har i samarbejde med Lokale og Anlægsfonden og LR Realkredit udarbejdet en løsningsmodel for en ny lånefinansiering. Der lægges op til, at det nuværende 20-årige banklån i Nordea omlægges til et 30-årigt lån igennem LR Realkredit med en afdragsfrihed i 2018, 2019 og 2020. Lånet kan både tilbydes som fastforrentet eller med variabel forrentning. På det variabelt forrentede lån kan rentefastsættelsen være mellem 1 og 5 år.

I forbindelse med lånetilbuddet har LR Realkredit opstillet nogle krav til Næstved Kommunes engagement, for at arenaens fremtidige budgetforudsætninger kan holde.

- Lånet fra Næstved Kommune på i alt 26 mio. kr. forbliver afdragsfrit i 2018 til 3. kvartal 2025.

Jf. gældsbrevet skulle første afdrag på 1 mio. kr. forfalde 1. oktober 2020. Herefter bliver afdraget på 1,3 mio. kr. i 2021 og frem. Administrationen anbefaler, at Næstved Kommune rykker første afdrag til 3. kvartal 2025.

- Der skal underskrives en ny transporterklæring til LR Realkredit i driftstilskuddet.

Der ligger aktuelt en transporterklæring i driftstilskuddet givet til Lokale og Anlægsfonden. Det ønskes, at LR Realkredit overtager denne, og at der derfor laves en ny direkte til dem med stort set samme forudsætninger.

Den nye transporterklæring medfører en teknisk ændring, hvor tilskuddet til Arena Næstved indsættes på en særskilt konto, ejet af Arena Næstved. LR Kredit trækker udgifterne til renter og afdrag fra denne konto. Den gamle transporterklæring trådte først i kraft, hvis Arena Næstved misligholdt sine betalinger af renter og afdrag på lånet.

Den gamle transporterklæring til Lokale og Anlægsfonden annulleres samtidig med, at den nye indgås.

- Partnerskabsaftale

Den aktuelle partnerskabsaftale skal til genforhandling i år. Fra LR Realkredits side ønsker man, at denne er på plads og godkendt for at kunne indgå en aftale om låneomlægning.

- Voldgiftssag løses særskilt politisk i Næstved

Administrationen kan anbefale, at sagen behandles særskilt, hvis udfaldet skulle komme til at belaste Arena Næstveds økonomi. Det vil ikke være muligt at afholde en eventuel udgift inden for arenaens nuværende budget.

Lånetilbud

Arena Næstved har fået tilbudt to rente-muligheder. Et fastforrentet lån på 2,5 % (3,45 % inkl. bidrag) og et med variabel rente på 0,41 % (1,43 % inkl. bidrag) med en genforhandling af renten hvert 5. år, begge med en løbetid på 30 år. Hvor det væsentlige i aftalen er, at lånet ydes med afdragsfrihed i årene 2018-2020, da dette vil kunne få budgettet i balance og give Arena Næstved nogle år til at få udviklet og styrket driften.

År

Nuværende lån (variabel rente)

Variabel rente (Nyt tilbud)

Fast rente (Nyt tilbud)

Låneydelse

Låneydelse

Låneydelse

2018

2.900.000 kr.

633.520 kr.

1.548.000 kr.

2019

2.900.000 kr.

633.520 kr.

1.548.000 kr.

2020

2.900.000 kr.

633.520 kr.

1.548.000 kr.

2021

2.900.000 kr.

2.245.000 kr.

2.900.000 kr.

2020

2.900.000 kr.

2.245.000 kr.

2.900.000 kr.

At omlægge til et nyt lån med fast rente ses ikke som et relevant forslag, da lånet kun vil give en begrænset besparelse i den afdragsfri periode, samt at den samlede ydelse fra 2021 vil blive i samme størrelse som det nuværende lån. Renten vil dog være kendt alle årene, men den samlede tilbagebetaling vil også blive 18 mio. kr. mere i forhold til det nuværende lån.

Ved at omlægge til et lån med variabel rente, vil de finansielle udgifter blive væsentlige mindre i perioden 2018-2020 og kunne give hallen den mulighed og tid, den har brug for, til at kunne arbejde med de nye processer. Der vil dog, i lighed med det nuværende lån, være usikkerheden omkring en evt. rentestigning.

Arena Næstveds bestyrelse har anbefalet, at der omlægges til variabel rente jf. det modtagne tilbud.

Administrationen kan, efter en vurdering af nødvendigheden for, at der for indeværende- og efterfølgende år skal ske en forbedring af økonomien for Arena Næstved, også anbefale, at det nuværende lån omlægges til et nyt rentetilpasningslån over 30 år.

Hvis man vælger ikke at imødekomme Arena Næstveds ønske om en omlægning, vil det betyde, at hallen kommer til at mangle ca. 2 mio. kr. årligt, forventeligt i de næste 3 år. Der skal således findes finansiering på anden måde, hvis driften skal opretholdes.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget den 16. maj 2018

Økonomiudvalget den 22. maj 2018

Byrådet den 29. maj 2018

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi bemærker, at Arena Næstveds afdrag på lånet til Næstved Kommune fra 2020/2021 ikke er indarbejdet i budgetterne endnu. En udskydelse af den afdragsfrie periode på 5 år, vil dermed ikke have budgetmæssige konsekvenser.

Der er ikke budgetteret med en engangsudgift til at betale en eventuel udgift til voldgiftsagen i kommunens budget.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 16.05.2018

Der blev stemt om indstillingen. Følgende stemte for:

Linda Frederiksen, Klaus Eusebius Jakobsen, Sebastian Mylsted-Schenstrøm, Charlotte Roest og Rico Carlsen.

Ad 1-2: Anbefales.

Ad 3: Godkendt. Udvalget ønsker, at Arena Næstved prioriterer samarbejde med andre lokale aktører.

Ad 4: Anbefales med den bemærkning, at Næstved Kommunes involvering i udfaldet af voldgiftssagen afklares endeligt, når sagen er afgjort.

Ad 5: Anbefales.

Githa Nelander kunne ikke støtte udvalgets beslutning i forhold til indstillingens punkt 1, 2, 4 og 5, idet hun finder, at budgettet er for snævert set i forhold til udfaldet af voldgiftssagen og kommende anlægsudgifter.

Per Sørensen undlod at stemme.

Bilag


Sidst opdateret den 17. maj 2018