Referat
Kultur- og Demokratiudvalget 28. januar 2019

Dato

28.01.2019

Tid

15.00

Sted

Mødelokale 8, Teatergade 8, 1. sal th.

Deltagere

Charlotte Roest (A),
Githa Nelander (O),
Klaus Eusebius Jakobsen (B),
Linda Frederiksen (A),
Per Sørensen (A),
Rico Carlsen (V),
Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V),


5. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-P35-32-17

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 28.01.2019

Godkendt.
6. Godkendelse af arbejdsplan for Kultur- og Demokratiudvalget

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-A00-57-17

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (godkender), 28.01.2019

Administrationen fremlægger en arbejdsplan (2019-2021) med forslag til strategiske temaer og indsatser i Kultur- og Demokratiudvalgets årshjul. Arbejdsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i drøftelserne på udvalgets seminar i efteråret 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender arbejdsplanen for 2019 som et dynamisk redskab, der løbende justeres.

Sagsfremstilling

Arbejdsplanen giver udvalget overblik over de centrale temaer og indsatser, som udvalget skal beskæftige sig med i (særligt) 2019. Arbejdsplanen er samtidig et udkast til at planlægge, hvornår i årshjulet de forskellige temaer og indsatser forventes at blive drøftet/behandlet af udvalget.

Planen er udvidet på baggrund af udvalgets seminar i oktober 2018, hvor der blandt andet blev drøftet emner som eliteidræt, partnerskabsaftaler (Mærk Næstved), borgerservice i lokalområder, frivillighed som ressource, borgerinddragelse og generelt samarbejde med andre udvalgsområder.

Der vil i løbet af året dog være sager og begivenheder, som ikke er medtaget i arbejdsplanen. Det er heller ikke sikkert, at udvalget kan nå at gennemføre alle de oplistede temadrøftelser i indeværende år.

Arbejdsplanen vil derfor være en dynamisk oversigt, der bliver tilrettet i takt med at udvalg og administration revurderer planen i løbet af året. Ligeledes kan der ved udvalgets drøftelser i 2019 opstå emner, som skrives ind i arbejdsplanen for de kommende år.

Arbejdsplanen giver også borgere mulighed for at få indblik i de væsentlige temaer på kultur-og fritidsområdet, som der arbejdes med politisk i denne byrådsperiode.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 28.01.2019

Godkendt med den bemærkning, at der ved planlægningen af møder tages højde for, at udvalget holder møder forskellige steder i hele kommunen.

Bilag
7. Orientering om budget på politikområde Kultur og Fritid

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-19

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (til efterretning), 28.01.2019


Kultur- og Demokratiudvalgets budget for 2019 på politikområde Kultur og Fritid bliver gennemgået på mødet. Formålet med gennemgangen er at informere udvalget om, hvad midlerne i 2019 bruges til, herunder udvalgets muligheder for at omprioritere midler samt drøftelse heraf. På baggrund af drøftelsen forelægges udvalget på martsmødet forslag til, hvor de kan omprioritere midler for 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Driftsbudgettet for 2019 på Kultur- og Fritidsområdet er samlet set på ca. 122 mio. kr. Budgettet er opdelt i forskellige områder som for eksempel:

 • Drift af stadion og idrætsanlæg
 • Tilskud til selvejende institutioner
 • Kulturelle formål
 • Folkeoplysende foreninger
 • Lokaldemokrati
 • Drift af kommunale virksomheder
 • Etc.

I politikområdet er der lovkrav om at drive Bibliotek, Musikskole og at yde aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år. Det økonomiske niveau for alle tre områder fastsættes lokalt. Øvrige initiativer i driftsbudgettet er ikke lovbestemt. De ikke lovbestemte midler er bundet i politiske beslutninger, partnerskabsaftalerog regelsæt for puljer.

Budgettet ændres hvert år i forbindelse med Byrådets budgetforlig for det kommende år. Det betyder, at kommunens fagudvalg, herunder Kultur- og Demokratiudvalget skal realisere f.eks. en budgetreduktion eller udvidelse indenfor politikområdet. Ønsker fagudvalget at prioritere et nyt område uden, at der tilføres flere midler til området, kan det ske ved en omprioritering af tidligere beslutninger om serviceniveau for et område. På dagens møde uddybes driftsbudgettet på politikområdet, herunder orientering om muligheder for at omprioritere midler, efterfuldt af en drøftelse heraf. På martsmødet forelægges udvalget mulige løsninger for omprioritering af midler og konsekvenserne heraf.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 28.01.2019

Til efterretning.

Bilag
8. Ansøgning om underskudsdækning fra NEMF 2018

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.15.00-Ø40-1-18

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (godkender), 28.01.2019

Foreningen Næstved Early Music Festival (NEMF) ansøger ekstraordinært udvalget om støtte på 273.333 kr. til delvis dækning af underskud fra festivalen i 2018. Der er gjort ihærdige forsøg på at få underskuddet dækket ind fra fonde og sponsorer. Foreningen ser sig nødsaget til at søge udvalget om hjælp for at kunne fortsætte foreningens aktiviteter. Ansøgning og regnskab er vedlagt sagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget ikke imødekommer ansøgningen.

Sagsfremstilling

Foreningen Næstved Early Music Festival (NEMF) har i august 2018 afholdt den anden festival i Næstved for tidlig musik. (Tidlig musik er et udtryk for den ældste nedskrevne vestlige musik, der blev skrevet før wienerklassikken. Perioden omfatter antik musik fra middelalderen og renæssancemusik). Foreningen blev stiftet i 2013 og begyndte for alvor at arrangere koncerter i Næstved i 2014. Foreningens langsigtede plan er hvert år at tilbyde et koncertprogram i løbet af året og afholde en festival hvert andet år. NEMF har hidtil afholdt to festivaler med koncertprogram på flere lokaliteter og tilknyttede aktiviteter, herunder byvandring i den historiske bymidte. Center for Kultur og Borgerservice har løbende understøttet NEMFs aktiviteter økonomisk.

I 2016 afholdte NEMF den første festival over flere dage med et budget på knap 1 mio. kr., hvor Kulturudvalget bevilgede 200.000 kr. og Mærk Næstved 75.000 kr. Festivalen fik et underskud på 211.000 kr., bl.a. pga. afslag på ansøgning fra Region Sjælland.

Kulturudvalget bevilgede i 2016 81.000 kr. til delvis dækning af underskuddet og med besked fra udvalget om, at de kommende års festival ikke kunne forvente støtte i samme omfang.

Festival 2018

Festivalen i 2018 var endnu større anlagt med program hen over en uge og med en endnu større variation i aktiviteter, gratis tilbud, samt en opera. Festivalen modtog 135.000 kr. fra Aktivitetsmidlerne/Pulje til nye initiativer, 64.000 kr. fra Matchmidlerne og 10.000 kr. fra Mærk Næstved. Budgettet var på 1,3 mio. kr., og underskuddet på 499.000 kr., som ifølge NEMF skyldes mindre fondsstøtte, billetsalg og barsalg end forventet, og noget af dette tilskrives bl.a. for svag foromtale af festivalen. Operaproduktionen tegner sig isoleret set for den største del af underskuddet.

Administrationen kan i lyset af "underskudshistorikken" ikke anbefale at imødekomme ansøgningen, da der ikke er fremlagt en overbevisende plan for, hvordan foreningen kan dække hele underskuddet og fortsætte sit virke uden at havne i samme situation ved næste festival.

Festivalen har utvivlsomt store kvaliteter, både musikalsk og som en større kulturbegivenhed i Næstved, der også vækker genklang ud over kommunegrænsen. Foreningen har desuden været dygtig til at hente eksterne midler fra fonde og stat og er som sådan et eksempel på en af de kulturpolitiske ambitioner om større kulturelle begivenheder, der skaber værdi i kommunen. Sagen vidner også om, at det kan være en udfordring at indfri disse ambitioner, samt at det kan kræve tid og risikovillige tilskud af betydelig størrelse.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 28.01.2019

Spørgsmål om Klaus Eusebius Jakobsens habilitet blev rejst, idet han i en periode i 2017 har siddet i bestyrelsen for NEMF.

Udvalget besluttede, at Klaus Eusebius Jakobsen ikke var inhabil.

Godkendt.

For stemte: Per Sørensen, Charlotte Roest, Sebastian Mylsted-Schenstrøm og Linda Frederiksen.

Imod stemte: Klaus Eusebius Jakobsen, Rico Carlsen og Githa Nelander.

Rico Carlsen og Githa Nelander kunne ikke følge indstillingen, idet de gerne vil imødekomme ansøgningen, såfremt NEMF kan fremsende en realistisk plan for afvikling af underskuddet samt en plan for de fremtidige aktiviteter.

Bilag
9. Beslutning om forlængelse af partnerskabsaftalen med HG's Fritidsklub efter den 1. august 2019

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.14.00-G01-21-15

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (godkender indstillingens pkt. 2), 14.01.2019

Kultur- og Demokratiudvalget (godkender indstillingen pkt. 1), 28.01.2019


Kultur- og Demokratiudvalget har tidligere godkendt en partnerskabsaftale med HG's Fritidsklub om drift af et klubtilbud jf. bestemmelser i folkeoplysningsloven. Aftalen er gældende frem til 31. juli 2019. Børne- og Skoleudvalget har besluttet, at medfinansiere klubtilbuddet med et beløb svarende til den udgift, som udvalget ville have haft, såfremt der havde være tale om et SFO II tilbud. Udvalgene skal tage stilling til, om partnerskabsaftalen skal fortsætte efter den 1. august 2019, og hvilke vilkår der evt. skal fastsættes.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. Kultur- og Demokratiudvalget forlænger partnerskabsaftalen med HG's Fritidsklub på de nævnte vilkår.
 2. Børne- og Skoleudvalget medfinansierer eventuelle merudgifter til økonomiske fripladser udover de allerede bevilgede 120.000 kr.

Sagsfremstilling

Kulturudvalget godkendte på sit møde den 25. september 2017 en forlængelse af partnerskabsaftalen med HG's Fritidsklub frem til den 31. juli 2019. Efterfølgende godkendte Børne- og Skoleudvalget, at medfinansiere merudgifterne til økonomisk fripladstilskud i 2018, som dengang blev opgjort til ca. 80.000 kr.

HG's Fritidsklub blev oprettet under folkeoplysningslovens bestemmelser i Kulturudvalgets regi pr. 1. januar 2016 med forventet normering på 110 medlemmer. Oprindeligt blev klubben oprettet den 1. januar 1995 efter bestemmelser i dagtilbudsloven.

Hvad kan fritidsklubben tilbyde?

Fritidsklubben er en idræts SFO med hjemadresse ved Herlufsholm Idrætscenter, hvor klubbens medlemmer, udover det normale SFO koncept, arbejder med idræts- og friluftsaktiviteter i og ved Herlufsholm Idrætscenter. Formålet med fritidsklubben er at give børnene en introduktion til idræt og forskellige idrætsgrene for derigennem at udvikle børnene motorisk og socialt, hvilket også er til gavn for såvel indlæring som fysisk og psykisk velbefindende. Der gives instruktion, som relaterer sig til leg og ikke målrettet træning. Det er vigtigt at børnene trives og får mulighed for at udfolde sig, og godt kammeratskab sportsligt som alment bliver ligeledes vægtet højt. Lokalerne, som er stillet til rådighed for klubben bliver kun benyttet af klubbens børn, og de er indrettet efter deres ønsker og behov. Klubben er placeret tæt på et naturskønt område med en masse sportsfaciliteter.

De mange mulige aktiviteter fremgår af vedlagte partnerskabsaftale.

Fritidsklubbens medlemmer kommer fra mange forskellige områder i Næstved, netop fordi idræts- og friluftsdelen er en tilvalgsmulighed.

Fritidsklubbens personale indgår partnerskabsaftaler med folkeskoler for at promovere fritidsklubben.

Forudsætninger for godkendelse

Der var to væsentlige forudsætninger for Næstved Kommunes godkendelse af aftalen og som ønskes fastholdt, hvis aftalen skal fortsætte. Dels at medlemsantallet ikke kommer under 75 i 3 måneder i træk og dels, at HG's Hovedafdeling er indstillet på stille sikkerhed for klubbens drift, hvis klubben skulle komme i økonomiske vanskeligheder.

HGs Hovedafdeling har skriftligt meddelt forbvaltningen deres samtykke til at sikre klubbens fremadettede økonomiske drift.

Det anbefales, at der i en forlængelse af partnerskabsaftalen indføres en bestemmelse om, at såfremt klubbens medlemstal i 3 på hinanden følgende måneder (juli måned medregnes ikke) ligger på under 75 medlemmer, så ophører aftalen automatisk med 6 måneders varsel.

Økonomiske forhold

Kommunens driftstilskud udgjorde i 2018 451.000 kr. Hertil skal lægges udgifter til økonomisk friplads på 246.000 kr., som dækker hel eller delvis forældrebetaling til de forældre, hvis indkomst ligger under den grænse, som gælder for bevilling af økonomisk friplads i dagtilbud og SFO.

I forbindelse med klubbens overgang til fortsat drift efter folkeoplysningsloven finansierede Børne- og Skoleudvalget et beløb på 386.000 kr. (2015 niveau), svarende til udvalgets tidligere udgift samt et beløb på 120.000 kr. til forventede udgifter til økonomiske fripladser. Det samlede beløb blev overført til Kulturudvalgets budget.

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 23.10.2017 blev det godkendt, at finansiere yderligere 80.000 kr. til dækning af de forventede udgifter til økonomisk friplads i 2018.

Det anbefales, at Børne- og Skoleudvalget finansierer eventuelle merudgifter til økonomiske fripladser, idet det ville have været en udgift for udvalget, såfremt klubben var fortsat i udvalgets regi. Såfremt partnerskabsaftalen ophører, så skal udvalgets oprindelige bidrag på samlet 506.000 kr. (i 2015 niveau) tilbageføres fra Kultur- og Demokratiudvalgets budget.

Fritidsklubbens budget for 2019 er vedlagt. Der budgetteres med et gennemsnitligt antal medlemmer på 105.

Det kan oplyses, at det faktiske antal medlemmer i 2018 i gennemsnit har været på 99 medlemmer. For januar 2019 er der indmeldt 79 medlemmer i klubben.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 14.01.2019

Spørgsmål om Lars Hoppe Søes habilitet blev rejst, da han sidder i bestyrelsen for HG Fodbold.

Lars Hoppe Søe blev erklæret inhabil og forlod lokalet under sagens behandling.

For inhabilitet stemte:

Lars Hoppe Søe, Michael Perch, Per Sørensen, Anette Brix, Sebastian Mylsted-Schenstrøm og Jørgen Christiansen.

Imod inhabilitet stemte:

Søren Revsbæk, idet det oplyses at HG Fodbold ikke har økonomisk risiko ved HG Fritidsklub.

Ad 2: Godkendt.

Kultur- og Demokratiudvalget, 28.01.2019

Ad 1: Godkendt.

Bilag
10. Godkendelse af kommissorium for rådgivende arbejdsgruppe for anvendelse af Boderne

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.00.00-A00-2-18

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (godkender), 28.01.2019

Sagen fremlægger kommissorium for en arbejdsgruppe, som skal rådgive om den fremtidige anvendelse af Boderne og Kirkepladsens Skole til kulturelle formål. Kultur- og Demokratiudvalget har tidligere besluttet, at Museum Sydøstdanmark skal fraflytte bygningerne, og udvalget har ønsket, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som kan være med til at kvalificere den fremtidige anvendelse. Arbejdsgruppen kan samtidig rådgive om anvendelsen af Kirkepladsens skole, som flere af kommunens decentrale kulturinstitutioner har ønske om at anvende i fællesskab til kulturelle formål for især unge.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender kommissorium for arbejdsgruppen.

Sagsfremstilling

I løbet af 2019 bliver Boderne og Kirkepladsens skole ledig for kulturelle formål, idet Museum Sydøstdanmark flytter til Holmegaard og bevarer Helligåndshuset som udstillingssted i Næstved Bymidte.

Den fremtidige anvendelse af bygningerne skal understøtte den igangværende udvikling af Næstved Bymidte, ligesom retningen i kommunens kulturpolitik bør medtænkes.

I forbindelse med udvikling af Næstved Bymidte er der fokus på, at kultur og events kan være med til at fremme en positiv udvikling. Sct. Peders Kirkeplads er som den historiske bymidte en vigtigt del af byens identitet og et område med potentiale for udvikling. Det er desuden målet at skabe flere aktiviteter og styrke tilstedeværelsen af unge i byrummet.

På længere sigt er det også en ambition at skabe tættere forbindelse til havneområdet. I den forbindelse er Sct. Peders Kirkeplads og Boderne et vigtigt bindeled mellem bymidten og havneområdet.

Arbejdsgruppe

Administrationen foreslår at nedsætte en arbejdgruppe med personer, som fra forskellige vinkler har interesse i eller kompetencer til at rådgive om anvendelsen af bygningerne. Gruppen skal samtidig være repræsentanter for et bredere felt af aktører.

De nærmere beskrivelser af formål og rammer for arbejdsgruppen, samt forslag til medlemmer, fremgår af kommissoriet, der er vedlagt som bilag.

Administrationen forventer, at opgaven igangsættes umiddelbart efter udvalgets godkendelse og kan løses ved 2-3 møder, hvorefter der kan laves en indstilling til udvalget.

Forslag til anvendelse

Arbejdsgruppens arbejde tager afsæt i de to konkrete forslag, der foreligger til anvendelse af bygningerne:

 • Næstved Cityforening er fremkommet med forslag om at oprette et "Byens Hus" i Boderne, som skal gøres tilgængelig for udøvende kunstnere, borgere, turister, skoler og erhvervsliv samt samle vigtige aktører med fokus på Næstved Bymidte.
 • Ungdomsskolen, Musikskolen, Talentskolen har behov for lokaler til især unge, der udfolder sig kunstnerisk. Der arbejdes på at kombinere disse behov og muligheder i den gamle skole. Det overvejes samtidig om Næstveds ungdomsprojekthus JB10 kan kombineres med disse aktiviteter i samme hus. Næstved Bibliotek har ambition om at udvikle et makerspace for borgere, der vil prøve kræfter med nye teknologier og alternative læringsmiljøer, hvilket kan ske i samarbejde med husets øvrige skabende aktiviteter.

Der er på Kultur- og Demokratiudvalgets anlægsbudget afsat 2 mio. kr. til "Borgerdrevne projekter og udvikling af bymidten", som formodentlig kan bringes i spil ved realisering af disse ideer.

Økonomi

Administrationen kan bekræfte, at der i anlægsbudgettet er afsat 2 mio. kr. til Borgerdrevne projekter og udvikling af bymidten. Ved 2. behandlingen af budget 2019 i Byrådet d. 9. okotber 2018, blev der givet anlægsbevilling (beløb frigivet) til projektet.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 28.01.2019

Godkendt med den bemærkning, at udvalget lægger vægt på, at der arbejdes hen imod en anvendelse af bygningerne, som driftsmæssigt er udgiftsneutral for Næstved Kommune. Udvalget ønsker en dialog med arbejdsgruppen, når de har udarbejdet forslag til anvendelse.

Bilag
11. Godkendelse af støtte til ny litteraturfestival i Næstved

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.15.00-A00-1-19

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (godkender), 28.01.2019

Næstved Bibliotek og Borgerservice ønsker i samarbejde med øvrige kulturinstitutioner at udvikle en ny årlig litteraturfestival for unge i Næstved by, som ligger mere i tråd med bibliotekets kerneopgave, kulturpolitikken og strategien for udvikling af Næstved Bymidte.Biblioteket anbefaler i den forbindelse at nedlægge Herlufsholm Fantasy Bogmesse og overføre de afsatte midler fra udvalget (100.000 kr.) til den nye festival.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget understøtter den nye litteraturfestival og godkender at overføre bevillingen fra bogmessen til formålet.

Sagsfremstilling

Næstved Bibliotek og Borgerservice ønsker at ændre fokus og vitalisere den årlige litteraturbegivenhed i Næstved Kommune. I stedet for en årlig bogmesse, hvor forlag præsenterer nyudgivelser i fantasygenren på Herlufsholm Kostskole, ønsker biblioteket at udvikle en ny litteraturfestival for unge, som udspiller sig i Næstved by og sker i samarbejde med øvrige kulturinstitutioner. En festival for unge, med unge og af unge, men på tværs af generationer, da alder ikke definerer et ungt sind - som er festivalens slogan.

Festivalen vil have et fokus på tekster i ungekulturen, som ikke findes i andre byers litteraturfestivaler. Biblioteket ønsker at afprøve en mindre udgave af festivalen allerede i 2019, samtidig med at 2020 planlægges.

Den nye festival, der vil have fokus på læsning, litteratur og brugernes egen produktion af tekster, ligger tættere på bibliotekets kerneopgave og i forlængelse af bibliotekets nye strategi. Biblioteket har som kulturaktør den rette faglighed til at løfte en større litteraturfestival.

Herlufsholm Fantasy Bogmesse
Biblioteket anbefaler i den forbindelse at nedlægge Herlufsholm Fantasy Bogmesse. Trods den originale kulisse har bogmessen haft vigende besøgstal de seneste år, fra 1500 i 2016 til 830 i 2018. Dette skyldes formodentlig, at der generelt er en dalende interesse for fantasygenren, som også mærkes i forlagenes udgivelser. Bogmessen er desuden i skarp konkurrence med den beslægtede begivenhed "Magiske dage" i Odense, der afvikles i samme weekend og har 10.000 besøgende, hvilket er langt mere attraktivt for forlagene at deltage i.

Herlufsholm Fantasy Bogmesse har været afholdt siden 2012. Bogmessen er oprindeligt et privat initiativ, hvori biblioteket har været samarbejdspartner siden 2013. I 2014 afholdt biblioteket bogmessen sammen med Visit Næstved. De så sig ikke længere i stand til at bidrage i 2015, og Næstved Bibliotek og Borgerservice har derfor afviklet bogmessen alene siden da. Det lokale forlag Condidact har tidligere været faglig samarbejdspartner, men er nu opkøbt af Gyldendal, og samarbejdet er ophørt.

Næstved Bibliotek og Borgerservice finansierer bogmessen med personaleressourcer svarende til ca. 200.000 kr. årligt. Festivalen har fået støtte på 100.000 kr. fra Kultur- og Demokratiudvalget (i 2018, 2019, 2020) og op til 50.000 kr. fra Mærk Næstved under Økonomiudvalget.

Det har ikke været muligt at overdrage festivalen til andre arrangører, som Kultur- og Demokratiudvalget samt Økonomiudvalget anbefalede at gøre på sigt, da de i 2017 bevilgede støtte til messen.

Ny litteraturfestival - “Næver Ending Stories”
Større kulturelle begivenheder som en festival med fokus på læsning og litteratur er i tråd med kulturpolitikkens mål om at styrke Næstved som kulturhovedstad. Den nye festival understøtter også i højere grad strategien om at udvikle Næstved Bymidte.

Målet er at afvikle en to-dages litteraturfestival, der har minimum 3000 besøgende på tværs af generationer, køn, etnicitet og kommunegrænser. Effekten er at unge bliver inspireret til selv at producere tekster samt at understøtte Næstveds brand som kulturhovedstad for gadekulturen. Mange byer har mindre litteraturfestivaler, men ingen har fokus på poesi og tekster som del af ungdomskulturen. Der er heller ikke andre litteraturfestivaler i Danmark, der har fokus på talentudvikling og det at skabe tekster selv. Festivalen skal udspille sig med Biblioteket, Grønnegades Kaserne og JB10 som centrale punkter.

Det er ressourcekrævende at planlægge en ny festival, fordi der skal opbygges netværk og afdækkes mulige samarbejdspartnere. Det er derfor først realistisk at afvikle den første “rigtige” festival i 2020. Biblioteket vil dog som led i udviklingen afvikle en en-dags prøveballon i efteråret 2019 - gerne i tilknytning til “Næverland”, som arrangeres af Ungdomsprojekthuset JB10.

Det er planen at invitere Ungdomsskolen, JB10, Grønnegades Kaserne Kulturcenter, Talentskolen og Musikskolen som samarbejdspartnere. Derudover er øvrige oplagte interessenter:Forlaget Baggaardsbaroner (lokalt forlag, der udgiver undergrundslitteratur og laver litterære installationer), Næstved Gymnasium og HF, ZBC, VUC, diverse forlag, samt produktionsskolen.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 28.01.2019

Udvalget ønsker en uddybende beskrivelse af forslaget om en ny litteraturfestival, før der tages stilling til anvendelse af midlerne.

Udvalget anerkender bibliotekets anbefaling om, at Herlufsholm Fantasy Bogmesse ikke afholdes fremadrettet på baggrund af det vigende besøgstal. Det er med beklagelse, da udvalget finder, at det har været en god bogmesse.
12. Orientering om tilskud fra puljer

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.00.00-G01-2-18

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (til efterretning), 28.01.2019

Sagen orienterer udvalget om de bevilllinger, som administrationen har bevilget i 2018 fra følgende puljer: Aktivitetsmidler, Kulturelle Matchmidler, Pulje til opstart af årligt tilbagevendende kulturaktiviteter.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Borgerservice administrerer aktuelt tre puljer, som i forskelligt omfang og under forskellige betingelser støtter udvikling af kulturelle aktiviteter i Næstved Kommune. Administrationen orienterer udvalget om bevillingerne én gang årligt.

 • Aktivitetsmidlerne (800.000 kr.)
  Puljen støtter nye kulturelle aktiviteter, såvel mindre begivenheder som større arrangementer og udviklingsprojekter, der afprøver nye metoder. Puljen kan som udgangspunkt ikke støtte samme arrangement år efter år. Puljen støtter også aktiviteter på fritids- og idrætsområdet.
 • Kulturelle Matchmidler (400.000 kr.)
  Puljen yder støtte til medfinansiering af kulturelle aktiviteter, som også har opnået støtte fra private virksomheder, med det formål at fremme samarbejdet og netværksopbygningen mellem det lokale kulturliv og det private erhvervsliv. Puljen matcher som udgangspunkt det beløb, som virksomheden støtter med.
 • Pulje til opstart af årligt tilbagevendende kulturaktiviteter (120.000 kr.)
  Puljen er oprettet af Kulturudvalget i 2016 med henblik på, at andre kulturaktører (end de allerede etablerede) kan få støtte til at udvikle nye, årligt tilbagevendende aktiviteter. Tilskuddet nedtrappes typisk over en to-/treårig periode med forventning, om at der er opnået en vis bæredygtighed.

Alle puljernes midler er i 2018 uddelt til støtteværdige projekter. Sagen er vedlagt en oversigt over de bevilgede tilskud.

Af alle bevillingsbreve fremgår det, at tilskudsmodtageren skal synliggøre Næstved Kommune som tilskudsgiver, og det er obligatorisk at annoncere på Mærknæstved.dk. Alle ansøgere skal endvidere fremsende regnskab og evaluering, når aktiviteten er afsluttet.

Oversigten over bevillinger for 2018 vil blive offentliggjort på Næstved Kommunes hjemmeside.

Vurdering af ansøgningerne

Retningslinjerne for de to puljer er vedtaget af Kulturudvalget i 2012. Ansøgninger til puljerne er vurderet efter kriterier, som har afsæt i Næstved Kommunes daværende kulturstrategi.

Kriterier for Aktivitetsmidler

Der lægges vægt på at støtte kultur- og fritidsaktiviteter eller-projekter, der (i prioriteret rækkefølge):

 • indeholder en involverende, kreativ eller aktiv proces for børn og unge
 • understøtter udviklingen af børn og unges talenter
 • involverer en ressourceperson
 • understøtter bevægelses- og sundhedsfremmende tiltag
 • øger formidlingen af kunst og kultur
 • understøtter tværgående samarbejder, fx tværkommunalt, internationalt eller på tværs af foreninger


Kriterier for Kulturelle Matchmidler

Der lægges vægt på at støtte kulturelle aktiviteter, der understøtter følgende indsatsområder i Kulturstrategien:

 • Udvikle børns kreative kompetencer
 • Udvikle talenter på det kunstneriske felt
 • Integrere kultur i den fysiske planlægning
 • Opsøge tværkommunale samarbejder
 • Opsøge internationalt kultursamarbejde
 • Øge formidlingen af kunst og kultur
 • Understøtte events

Kriterier for Pulje til opstart af årligt tilbagevendende kulturaktiviteter
I vurderingen lægges der vægt på, om foreningens aktiviteter og tilbud:

 • er offentligt tilgængelige og medvirker til, at borgerne involverer sig aktivt i kulturlivet og får unikke, lærerige, berigende og meningsfulde oplevelser
 • medvirker til at udvikle børns kreative kompetencer
 • understøtter udviklingen af unge talenter på det kunstneriske felt
 • indeholder tværkommunalt kultursamarbejde, der styrker kvaliteten
 • indeholder internationalt kultursamarbejde, der styrker kvalitet og udsyn
 • bidrager til at synliggøre kulturen i Næstved uden for kommunegrænsen

Der kan i vurderingen også lægges vægt på følgende forhold:

 • Balance mellem land og by i forhold til kulturaktiviteternes geografiske placering
 • Balance i forhold til de øvrige kulturtilbud i kommunen
 • Antal deltagere eller foreningsmedlemmer
 • Foreningens samlede økonomi, herunder egenkapital, egen medfinansiering, eksterne tilskud mv.
 • Kvalitet i kulturtilbuddet.

Supplerende oplysninger
Ansøgninger til puljerne koordineres så vidt muligt med Mærk Næstved-puljens tilskud til kultur- og fritidsaktiviteter.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 28.01.2019

Til efterretning.

Bilag
13. Godkendelse af reviderede retningslinjer for to puljer på kultur- og fritidsområdet

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.00.00-G01-37-15

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (godkender), 28.01.2018

Sagen fremlægger forslag til justering af de retningslinjer, som administrationen lægger vægt på i vurdering af ansøgninger til de to tilskudspuljer, der pt. benævnes "Aktivitetsmidler" og "Kulturelle Matchmidler". Der er behov for at ændre kriterierne på puljerne, så de stemmer overens med intentionerne i kulturpolitikken. Når udvalget har godkendt retningslinjerne med ændrede kriterier, vil de fremover være gældende for puljerne. Administrationen ændrer ved denne lejlighed også puljernes navne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender de reviderede retningslinjer for de to eksisterende puljer, der fremadrettet benævnes hhv. Pulje til kultur- og fritidsaktiviteter og Pulje til kultursamarbejde med erhvervslivet.

Sagsfremstilling

Retningslinjerne for puljerne indeholder kriterier, som administrationen anvender og lægger vægt på, når ansøgninger til puljerne skal vurderes. De nuværende kriterier for puljerne er lavet med afsæt i den tidligere kulturstrategi. Disse bør nu ændres, så de understøtter den gældende kulturpolitiks fokusområder. Det drejer sig i denne sag om "Aktivitetsmidlerne" (800.000 kr.) og "Kulturelle Matchmidler" (400.000 kr.), mens "Puljen til opstart af tilbagevendende kulturaktiviteter" behandles i en anden sag.

I forbindelse med ændringerne i kriterier, ændres også puljernes navne med henblik på at have ensartede og mere præcise navne, så der på kultur- og fritidsområdet er følgende puljer til at støtte aktiviteter:

 • Pulje til kultur- og fritidsaktiviteter (800.000 kr.)
 • Pulje til kultursamarbejde med erhvervslivet (400.000 kr.)
 • Pulje til kulturelle begivenheder (beløb og kriterier behandles i anden sag)

Konkrete ændringer

Ændringerne af kriterierne består i, at der er indsat fokus- og indsatsområder fra den gældende kulturpolitik. Disse er understreget nedenfor, hvor formål og kriterier er gengivet, som det kommer til at fremstå i retningslinjerne for puljerne. Retningslinjerne er til orientering vedlagt i deres fulde ordlyd i et samlet bilag.

Pulje til kultur- og fritidsaktiviteter

Bevillinger fra puljen skal medvirke til at realisere Næstved Kommunes politikker på kultur- og fritidsområdet. Puljen understøtter udvikling af nye aktiviteter og aktiv deltagelse i kultur- og fritidslivet. Puljen understøtter også forsøg og udviklingsprojekter, hvor aktører vil afprøve nye metoder og samarbejder, som kan være med til at styrke kultur- og fritidsområdet fremover, eksempelvis udvikling af bidrag til den åbne skole i Næstved Kommune.

I vurderingen af ansøgningen lægges der vægt på at støtte kultur- og fritidsaktiviteter der:

 • Indeholder en involverende, kreativ eller aktiv proces for børn og unge
 • Understøtter udvikling af børn og unges talenter
 • Understøtter bevægelses- og sundhedsfremmende tiltag
 • Styrker Næstveds rolle som kulturhovedstad
 • Styrker kulturens synlighed og betydning for borgerne
 • Styrker kulturens rolle i lokalområder og understøtter samlingssteder
 • Udvikler tilbud for udsatte/sårbare borgere
 • Styrker tværgående samarbejder, fx tværkommunalt, internationalt eller på tværs af foreninger
 • Bidrager til kommunens udvikling på andre områder, fx inden for turisme, bosætning, iværksætteri, uddannelse m.m.

Pulje til kultursamarbejde med erhvervslivet

Bevillinger fra puljen skal medvirke til at realisere Næstved Kommunes Kulturpolitik.

Puljen yder tilskud til kulturelle aktiviteter, der har opnået støtte fra det private erhvervsliv. Formålet er at fremme bredere samfundsmæssig opbakning og ejerskab til det lokale kulturliv. Med aktiviteter menes der forestillinger, koncerter, udstillinger og andre tiltag inden for kulturområdet.


For tilskud der bevilges fra puljen gælder følgende betingelser:

 • Tilskud bevilges som underskudsgaranti.
 • Tilskud bevilges med udgangspunkt i ”krone til krone”-princippet, dvs. at tilskud fra det private erhvervsliv "matches" med midler fra puljen svarende til maksimalt det beløb, der er opnået i støtte fra erhvervslivet.
 • Alene sponsorater i form af kontante tilskud anerkendes som matchberettigede.
 • Der skal foreligge skriftligt tilsagn om medfinansiering fra det private erhvervsliv, når ansøgning indgives. Med det private erhvervsliv forstås private virksomheder og lignende (ikke fonde).

I vurderingen af ansøgningen lægges der vægt på at støtte kulturelle begivenheder, der:

 • Styrker kulturens synlighed og betydning for borgerne
 • Styrker synlighed og markedsføring af kulturen og Næstved Kommune
 • Styrker børn og unges møde med kunst og talentudvikling
 • Udbygger kunst og kulturs rolle i offentlige byrum
 • Styrker Næstveds rolle som kulturhovedstad
 • Styrker frivillighed i kulturlivet
 • Styrker tværgående samarbejder, fx tværkommunalt, internationalt eller på tværs af foreninger

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 28.01.2019

Godkendt.

Bilag
14. Godkendelse af ny pulje til styrkelse af større kulturelle begivenheder

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.00.00-G01-37-15

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (godkender), 28.01.2018

I Kulturpolitik 2018-2023 er der i handlingsplanen lagt op til at oprette en ny pulje, som kan medfinansiere større kulturelle begivenheder. Sagen fremlægger forslag om at oprette Pulje til kulturelle begivenheder og integrere en eksisterede pulje, der kan imødekomme formålet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender forslag om at oprette en ny tilskudspulje og udvide beløbsrammen med minimum 0,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

I Kulturpolitik 2018-2023 er der ambitioner om udvikling af større kulturelle begivenheder i Næstved Kommune, især med henblik på at styrke Næstveds position som kulturhovedstad, men også med sigte på, at begivenheder andre steder i kommunen kan udvikle sig med et format, der har attraktionsværdi for hele kommunen og kvalitet eller potentiale til at tiltrække besøgende fra andre kommuner. Et godt eksempel er festivalen for folkemusik, Musik over Præstø Fjord, der over en årrække har opnået international opmærksomhed. I politikkens handlingsplan er der derfor lagt op til at oprette en særlig pulje til at støtte medfinansiering af større kulturelle begivenheder.

Den eksisterende Pulje til opstart af årligt tilbagevendende kulturaktiviteter har et lignende formål, men er begrænset af puljens størrelse på 120.000 kr. om året. Dertil kommer at nye initiativer har vanskeligt ved at blive helt selvbærende efter blot 2-3 år, som disse tilskud typisk gives til.

Administrationen foreslår derfor at oprette en ny pulje, og herunder integrere den eksisterende pulje, så den præcist understøtter kulturpolitikkens ambition vedrørende udvikling af større kulturelle begivenheder. Det foreslås at give puljen en økonomisk styrke, så det er muligt at understøtte større projekter, samt muligheden for at yde støtten i en længere periode. Der lægges således op til, at Kultur- og Demokratiudvalget, med virkning fra 2019, prioriterer at tilføre nye midler, så der i Pulje til kulturelle begivenheder vil have en beløbsramme på minimum 620.000 kr.

Forslag til retningslinjer for puljen er vedlagt som bilag. Nedenfor er formål og kriterier gengivet.

Puljens formål og rammer

Bevillinger fra puljen skal medvirke til at realisere Næstved Kommunes kulturpolitik med særligt blik på at skabe bedre rammer for at udvikle og fastholde større kulturelle begivenheder.

Puljen kan yde støtte til udvikling af festivaler, udstillinger, koncerter, kulturmøder, markeder, træf eller andre kulturelle begivenheder, der har attraktionsværdi for hele kommunen samt format, kvalitet eller potentiale til at tiltrække besøgende fra andre kommuner.

Der kan ydes støtte til både enkeltstående og årligt tilbagevendende begivenheder. Puljen kan yde støtte over flere år til den samme begivenhed. Tilskuddet nedtrappes hvert år i forventning om, at begivenheden gradvist bliver helt eller delvist økonomisk selvbærende. Tilskud fra puljen kan i nogle tilfælde bevilges som en underskudsgaranti.

Vurderings-kriterier

I vurderingen af ansøgningen lægges der vægt på at støtte kulturelle begivenheder, der:

 • Styrker kulturens synlighed og betydning for borgerne og kommunens udvikling
 • Styrker Næstveds rolle som kulturhovedstad
 • Styrker synlighed og markedsføring af kulturen og Næstved Kommune
 • Styrker børn og unges møde med kunst, kultur og talentudvikling
 • Udbygger kunst og kulturs rolle i offentlige byrum
 • Styrker tværgående samarbejder, fx tværkommunalt, internationalt eller på tværs af foreninger
 • Styrker frivillighed i kulturlivet


I vurderingen lægges der desuden vægt på projektets organisering, medfinansiering og plan for at blive helt eller delvist økonomisk selvbærende over en årrække.

Administrationen vil på udvalgets næste møde komme med forslag til en finansiering af puljen.

Økonomi

Administrationen har ikke nogen bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 28.01.2019

Godkendt.

Bilag
15. Drøftelse af Landdistriktsudvalgets anbefalinger vedr. natur, turisme og oplevelser

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 24.05.00-G01-1-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (drøfter), 21.01.2019

Teknisk Udvalg (drøfter) 28.01.2019

Kultur- og Demokratiudvalget (drøfter), 28.01.2019

Plan- og Erhvervsudvalget (drøfter), 04.02.2019

Byrådet godkendte d. 18.12.2018 Landdistriktsudvalgets opsamlingsrapport med anbefalinger fra 2018. Landdistriktsudvalget har indsamlet viden gennem dialog med blandt andre lokalråd, og gennem sine drøftelser er udvalget nået frem til de fem indsatser, som udvalget ser størst potentiale i at udvikle for at styrke natur, turisme og oplevelser i landdistrikterne for borgere og turister. Desuden indeholder opsamlingen ni temaer med tilhørende anbefalinger rettet til fagudvalg med ønske om, at temaernes anbefalinger drøftes og prioriteres i de relevante fagudvalg. Udvalget bedes drøfte temaernes anbefalinger. Drøftelserne sker med henblik på en senere beslutningssag.

Følgende udvalg behandler nærværende sag: Plan- og Erhvervsudvalget, Teknisk Udvalg, Kultur- og Demokratiudvalget og Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter Landdistriktsudvalgets anbefalinger om arbejdet med natur, turisme og oplevelser i landdistrikterne.

Sagsfremstilling

Landdistriktsudvalget har i 2018, gennem dialog med lokalrådene og andre aktører, indsamlet forslag til udvikling af natur, turisme og oplevelser i landdistrikterne. Fokus har været på de stedbundne værdier – altså ikke igangsættelse af nye store projekter, men en udnyttelse, udvikling og synliggørelse af alt det ”guld”, der gemmer sig i lokalområderne.

Landdistriktsudvalget har i opsamlingsrapporten udvalgt fem indsatser, som udvalget ser størst potentiale i for at udvikle natur, turisme og oplevelser i landdistrikterne for borgere og turister. Én overordnet og fire lokale indsatser:

Overordnet indsats

 1. Bruge sagn til at markedsføre lokalområder og fortælle om steder og seværdigheder, fx Kong Ever, Tybjergstenen, Slattenpatten.

Lokale udviklingsindsatser

 1. Udvikle fjord-til-fjord-rute – cykel-, vandre- og riderute mellem Præstø Fjord og Dybsø Fjord med badebro eller shelter/friluftsområde i begge ender af ruten.
 2. Udvikle kano- og kajakstøttepunkter rundt langs Dybsø Fjord og vestpå mod Kristiansholms Plantage.
 3. Udvikle området Øst for Holme-Olstrup med naturoplevelser, fx vandre- og cykelruter, i sammenhæng med de muligheder der er på den anden side af kommunegrænsen i Faxe Kommune.
 4. Udvikle vandre- og cykelrute nordpå fra Glumsø til Sorø.

Desuden indeholder opsamlingen ni temaer med tilhørende anbefalinger. Landdistriktsudvalget ønsker, at de fem udvalgte indsatser og temaernes anbefalinger drøftes og prioriteres i de relevante fagudvalg, der har kompetencen til at igangsætte initiativer. Hvert af de ni temaer knytter sig til 2-4 anbefalinger. Anbefalingerne fremgår af vedlagte bilag.

De fem udvalgte indsatser samt anbefalingerne vil kræve samarbejde med og engagement fra lokalråd, lokale ildsjæle, foreninger, private lodsejere og forretningsdrivende. Det lokale initiativ og engagement er væsentligt for den lokale udvikling og forankring.

Udvalget bedes drøfte de anbefalinger, der er kommet.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 28.01.2019

Kultur- og Demokratiudvalget anerkender Landdistriktsudvalgets anbefalinger som relevante og nyttige.

I forhold til anbefalingerne om de stedbundne værdier og seværdigheder vil de indgå i udvalgets drøftelser med lokalrådene samt andre relevante aktører og i den nye museumsaftale. Det bør desuden overvejes, hvordan de kan integreres i arbejdet med Friluftsstrategien.

I forhold til facilitering af lokale initiativer ligger anbefalingerne fint i tråd med arbejdet med “Godt liv på Landet” og den nedsatte følgegruppes prioriteringer.

Udvalget ønsker, at kommunen understøtter de lokale udviklingsindsatser.

Bilag
16. Valg af prismodtager til Mærk Næstved Sport Award 2019

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.20.04-G01-1-19

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (godkender), 28.01.2019


Bilaget til sagen er lukket da afsløring af navnet på den udvalgte idrætsudøver først sker, på aftenen for Mærk Næstved Sport Award, torsdag den 7. marts 2019 i Herlufsholm Idrætscenter.

Mærk Næstved Sport Award er det årlige show, hvor vi hædrer danske mestre fra Næstved, uddeler 8 forskellige idrætspriser, og hvor aftenen understøttes af musikalsk underholdning.

Udvalget er medarrangør for de ca. 500 deltagere i Mærk Næstved Sport Award 2019. Udvalget vælger modtager af Kultur- og Demokratiudvalgets overraskelsespris 2019 ud af de fire indstillede idrætsudøvere, som fremgår af bilaget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget vælger en af de fire indstillede idrætsudøvere til prisen.

Sagsfremstilling

Mærk Næstved Sport Award 2019 arrangeres i samarbejde med Næstved Idræts Union, Team Næstved, Herlufsholm Idrætscenter, Hedebo med Friends og Kultur & Demokratiudvalget.

Mærk Næstved Sport Award, i sin nuværende form, blev for første gang afviklet i år 2011 og fylder således 9 år i dette år.

Gennem alle årene er aftenen afviklet som et hædringsarrangement for danske mestre, som Borgmester Carsten Rasmussen overrækker medaljer, samtidig med at der er musikalsk underholdning for det fremmødte publikum.

Mærk Næstved Sport Award uddeler i løbet af aftenen i alt 8 idrætspriser, hvoraf de 7 priser uddeles af en privat sponsor fra Næstved Kommune, som hver især bidrager med 10.000 kr. til arrangementet.

De enkelte priser udvælges efter indstilling fra borgere eller foreninger, af en komité udvalgt blandt arrangementsgruppens medlemmer.

Kultur- og Demokratiudvalgets Sport Award pris blev uddelt første gang i år 2016 og uddeles således for fjerde år i træk.

Kultur- og Demokratiudvalgets priser er tidligere tildelt således:

 • I år 2016 til Julie Dalgaard, motocross kører, Næstved Motorklub
 • I år 2017 til Jeppe Kjølby, Næstved Billardklub
 • I år 2018 til Malthe Christensen, Næstved Kajak & Canoklub

Den 8. Award er aftenens sidste, og den uddeles af Kultur- og Demokratiudvalget ved formand Linda Frederiksen.

Valget af prismodtager foretager Kultur- og Demokratiudvalget med baggrund i en idrætsudøver, som repræsenterer en idrætsforening i Næstved Kommune, og som har talent, ambitioner og en vilje, som udvalget forventer bringer idrætsudøveren mere frem i rampelyset i løbet af kort tid.

Bilaget til sagen oplister i alt 4 idrætsudøvere, som kan forventes at opfylde de nævnte forventninger til at være årets modtager af Kultur- og Demokratiudvalgets overraskelsespris.

Økonomi

Administrationen har ikke nogen bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 28.01.2019

Udvalget valgte modtager af Kultur- og Demokratiudvalgets pris ud af 4 gode kandidater. Prismodtageren offentliggøres til Næstved Sport Award 2019.
17. Orientering om bevilgede tilskud af provenu efter salg af Forsamlingshuset Åsen

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.00.00-G01-23-16

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (til efterretning), 28.01.2019

Kultur- og Demokratiudvalget har tidligere besluttet, at provenuet efter salg af Forsamlingshuset Åsen skulle anvendes til tilskud til almennyttige formål i Rønnebæk og Stenstrup. Udvalget gives her en orientering om, hvad midlerne er blevet bevilget til.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Kultur og Demokratiudvalget besluttede 3. september 2018, at provenuet efter salg af forsamlingshuset Åsen skulle anvendes til almennyttige formål i og/eller omkring lokalområdet Rønnebæk og Stenstrup efter ansøgning. Derudover besluttede udvalget, at administrationen skulle træffe beslutning om bevilling af tilskud, på baggrund af modtagne ansøgninger.

Ved ansøgningsfristens udløb var der modtaget 4 ansøgninger. Administrationen har truffet følgende afgørelse om fordeling af det samlede provenu:

 • Rønnebæk Bylaug har fået tilsagn om et tilskud på 270.000 kr. til udendørs træningscenter for byens borgere samt forbipasserende motionister på Naturstyrelsens areal ved Rønnebæk Kirke.
 • Stenstrup Bylaug har fået tilsagn om et tilskud på 52.164,50 kr. til fremme af aktivitet og fælleskab ved gadekær i Stenstrup (bord/bænkesæt, grill, udendørs familiespil m.m.).
 • Beboerne på Grevensvængevej/Englebjergvej har fået tilsagn om et tilskud på 30.000 kr. til etablering af petanque bane og flagstang på busvendeplads ud for Englebjergvej når vendepladsen nedlægges.
 • Kobberbakkeskolen, afd. Rønnebæk fik afslag på ansøgning om støtte til 100 meter løbebane, da det blev vurderet, at projektet kun i begrænset omfang ville opfylde puljens almennyttige formål.

Ansøgerne er orienteret og projekterne er ved at blive realiseret.

Hele provenuet efter salget af Åsen er dermed brugt.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 28.01.2019

Til efterretning.
18. Orientering om Godt liv på landet herunder organisering, status 2018 og indsatser 2019

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 04.21.00-P22-1-19

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (til efterretning), 28.01.2019

Næstved Kommune vedtog i 2016 landdistriktspolitikken Godt liv på landet 2017-20. Der gives her en orientering om arbejdets organisering, en status for arbejdet i 2018 samt en oversigt over planlagte indsatser i 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Arbejdets organisering
Arbejdet med Godt liv på landet er organiseret med projektledelse i Center for Kultur og Borgerservice. En følgegruppe, bestående af lokalrådsmedlemmer og borgere, deltager i kvalificering, justering og prioritering af indsatser. En tværgående koordineringsgruppe, pt. bestående af medarbejdere i Center for Trafik og Ejendomme, Center for Plan og Miljø og Center for Kultur og Borgerservice sikrer koordineringsarbejdet på tværs af centre.

Der etableres løbende kontakt til kommunens øvrige centre og institutioner om realiseringen af indsatserne i Godt liv på landet. I 2019 formaliseres et ’internt vidensnetværk’ med repræsentanter fra alle relevante faggrupper.

Næste status for Godt liv på landet forelægges Kultur- og Demokratiudvalget ultimo 2019.

Status for arbejdet i 2018
Oversigten er lavet på baggrund af de prioriterede indsatser i Godt liv på landet. Tematisk er opdelingen anderledes end i politikken (se bilag) pga. den praktiske organisering af arbejdet.

Synlighed og bosætning
I efteråret 2018 blev et netværk af lokalområdehjemmesidernes webredaktører etableret, og der blev lavet en plan for den videre udvikling af hjemmesiderne.
Som led i bosætningsindsatsen udviklede Vestlandet4700 i samarbejde med Kommunikation en skabelon for lokale velkomstbreve.

Offentlig service, infrastruktur, digital infrastruktur
I 2018 fik i alt 302 husstande i Kyse, Holløse, Kyse Overdrev, Dysted og Herluflille bredbånd med tilskud på i alt 8.227.210 kr. fra Statens bredbåndspulje. Næstved Kommunes tilskud udgjorde i alt 302.000 kr.

Borgerinddragelse og samarbejde
I forlængelse af dialogmøder imellem lokalrådsformænd og politikere hhv. 30. august og 26. november 2018 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal konkretisere en opdateret samarbejdsaftale imellem lokalråd og kommune. Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Kultur- og Demokratiudvalget (Linda Frederiksen, Rico Carlsen og Klaus Eusebius Jakobsen) og lokalråd (Anne Grete Kamilles (Tappernøje og Omegn), Arne Lundsby (Lille Næstved) og Lars Rude (Fensmark)).
Friluftsstrategiens arbejdsgruppe har fokuseret på at udvikle borgerinddragelsesindsatsten på tværs af centre.

Lokalområdeudvikling
I 2018 blev landsbyklyngen ’Landet mellem byerne’ etableret i samarbejde med DGI. På baggrund af bl.a. spørgeskemaundersøgelse, fokusgruppeinterview og kortlægning af lokale mødesteder foreligger nu et arbejdsgrundlag i rapportform (se bilag).

Kultur, natur, fritid og foreningsliv
I september 2018 gik medarbejdere fra tre centre sammen om udvikling af gadekær. D. 12. november 2018 var der stormøde for bylaug m.fl. med fokus på gadekærenes kulturhistoriske, naturmæssige og fællesskabende værdier. Efterfølgende har der været individuelle møder med borgere i Fensmark og Menstrup.

Planlagte indsatser i 2019
Der er foreløbig planlagt nedenstående indsatser for Godt liv på landet i 2019. Indsatserne bliver justeret og prioriteret løbende i samarbejde med Godt liv på landets følgegruppe og de involverede samarbejdspartnere.

Synlighed og bosætning
I 2019 udvikles et kalendermodul til lokalområdehjemmesiderne, der skal spille sammen med mærknæstved.dk. Samspillet imellem lokalområdehjemmesider og kommunens hjemmesider bliver optimeret, og information om lokalområderne bliver integreret i den kommunale velkomstpakke.

Offentlig service, infrastruktur
Indsatsen med udvikling og synliggørelse af de lokale skoleafdelinger vil i 2019 få høj prioritet.

Borgerinddragelse og samarbejde
Lokalrådene bliver i 2019 involveret i arbejdet med kommuneplanstrategien, med opstart på møde d. 21. januar.
I 2019 udvikles 'demokratikurser' for lokalrådsmedlemmer, hvor nye og gamle lokalrådsmedlemmer rustes yderligere til opgaven.

Lokalområdeudvikling
6.-8. maj 2019 afdækker 20-30 geografistuderende fra RUC lokale udviklingspotentialer i Fensmark. De studerendes feltarbejde er led i Næstved Kommunes samarbejdsaftale med RUC.
I 2019 iværksættes udarbejdelse af en lokal udviklingsplan (LUP) i Fensmark lokalområde.
Borgere har henvendt sig med ønske om at oprette lokalråd i Sydbyen og i Næstved Midtby, hvilket iværksættes hurtigst muligt.

Kultur, natur, fritid og foreningsliv
Som led i landsbyklyngeprojektet "Landet mellem Byerne" (lokalområderne Fuglebjerg og Sandved/Tornemark) iværksættes et ungeprojekt i samme område i samarbejde med DGI. Projektet er finansieret af Veluxfonden.


Jf. Friluftsstrategien og Landdistriktsudvalgets anbefalinger fokuseres i 2019 på at etablere friluftstiltag i samarbejde med lokale aktører.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 28.01.2019

Udsat.

Bilag
19. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-P35-32-17

Sagsfremstilling

 1. Kommende punkter.
  - Vand- og svømmefaciliteter
  - Temadrøftelse om tilskud på kulturområdet
 2. KL's Kultur- og Fritidskonference med temaet "FN's verdensmål" i Vejle 15. og 16. maj 2019 (Link til mere information på kl.dk).
 3. Invitation til dansk-tysk kulturpolitisk topmøde (invitation vedlagt).
 4. Danmarks Biblioteksforenings topmøde 11. og 12. april 2019 (invitation vedlagt).

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 28.01.2019

 1. Til efterretning. Vagtordning på bibliotekerne fremlægges ligeledes på det kommende møde.
 2. Til efterretning.
 3. Til efterretning.
 4. Til efterretning.
 5. Borgermøde i Fensmark den 7. februar 2019.
 6. Administrationen undersøger, hvad man gør i Roskilde Kommune i forhold til benyttelse af haller.

Bilag


Sidst opdateret den 29. januar 2019