Referat
Kultur- og Demokratiudvalget 25. marts 2019

Dato

25.03.2019

Tid

15.00

Sted

Mødelokale 8, Teatergade 8, 1. sal th.

Deltagere

Charlotte Roest (A),
Githa Nelander (O),
Klaus Eusebius Jakobsen (B),
Linda Frederiksen (A),
Per Sørensen (A),
Rico Carlsen (V),
Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V),


27. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-P35-32-17

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 25.03.2019

Godkendt.
28. Temadrøftelse om tværkommunalt samarbejde

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.20.00-P20-2-18

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (drøfter), 25.03.2019

Udvalget skal drøfte muligheder for tværkommunale samarbejder på kulturområdet. Udvalgets drøftelser og anbefalinger indgår i forberedelserne til en ny kulturaftale med Stevns, Faxe, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner samt som inspiration til øvrigt tværkommunalt samarbejde om kultur.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter mulige tværkommunale samarbejder.

Sagsfremstilling

Kort om kulturaftalen

En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem kulturministeren og en gruppe af kommuner i et samlet geografisk område. Kulturregion Storstrøm består af Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Faxe, Stevns og Næstved kommuner.

Formålet er, med udgangspunkt i det tværkommunale samarbejde, at sætte fokus på kunst- og kulturlivet i det pågældende område og sammen højne kvaliteten af såvel etablerede som nye kulturtilbud og -institutioner. Samtidig fungerer aftalen som en samlet platform, hvorfra samarbejdet mellem statslige og kommunale kulturinstanser kan udfolde sig.

Den gældende kulturaftale blev indgået i 2015 og er forlænget til og med 2019. Administrationen vil på mødet introducere mundtligt til perspektiver i kulturaftalen. Udvalget kan også orientere sig i vedhæftede bilag, som giver overblik over kulturaftalen.

Drøftelse af samarbejdsmuligheder

Den politiske styregruppe i Kulturregion Storstrøm (udvalgsformændene) har den 11. marts 2019 indledt drøftelser om præmisser og emner for indsatserne i den kommende kulturaftale. Aftalen forventes at løbe fra 2020 og fire år frem mellem de seks kommuner og Kulturministeriet.

Selvom de præcise aftale-rammer fra ministeriets side endnu ikke foreligger, er der i styregruppen enighed om, at det er relevant for kommunerne at samarbejde på kulturområdet, både i forbindelse med en aftale og uafhængigt af en aftale med ministeriet.

Derfor giver det god mening med en bred drøftelse af mulighederne, som både kan føde ideer til kulturaftalen og til et øget samarbejde mellem kommunerne.

Ved styregruppens møde var der enighed om, at kommunerne kan have forskellige styrkepositioner, og at alle kommuner ikke nødvendigvis behøver at udvikle de samme institutioner hver for sig, blot vi kan sikre tilbud inden for et geografisk område. Det blev drøftet, at der kan samarbejdes om at styrke institutioner og ændre strukturer på tværs af kommunerne. Eksempelvis er den nye tværkommunale billedskole forankret i Rønnebæksholm, med lokale tilbud i de andre kommuner. Det strukturelle samarbejde har ført til en bedre dækning i regionen. Ligeledes har den bevirket øget kvalitet i tilbuddene til borgerne. Andre områder kan på lignende vis trænge til et løft i den samlede geografiske dækning og til et kvalitetsløft.

Samarbejde omkring musikskolerne og en fælles kulturskole blev også nævnt som muligheder.

Styregruppen har ved årsmøde i 2018 haft særligt fokus på følgende emne-områder for samarbejde:

 • biblioteksområdet: fx samarbejde om tilbud i landområderne langs kommunegrænsen, Fablab og Makerspace
 • talentudvikling: fx via samarbejde om rekruttering og den åbne skole
 • billedkunstområdet: udvikling og forankring af billedskolen

Der blev desuden nævnt emner som digital dannelse, medieområdet, formidlingsformer og kulturel dannelse i skolerne.

En arbejdsgruppe under kulturregionen ser aktuelt nærmere på mulighederne for samarbejder. Udvalgets drøftelser og anbefalinger indgår i dette arbejde.

Økonomi

Administrationen har ikke nogen bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 25.03.2019

Drøftet. Administrationen samler op på udvalgets bemærkninger, og disse indgår i det videre arbejde.

Oplæg gennemgået på mødet tilknyttes referatet.

Bilag
29. Behandling af regnskab 2018 på udvalgets områder

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.32.10-S00-4-19

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (til efterretning/godkender), 25.03.2019

Regnskabsresultatet på udvalgets område viser et mindreforbrug på 3 mio. kr.

Mindreforbruget kan opdeles i merforbrug på virksomhederne på 0,3 mio. kr. og et mindreforbrug på øvrige områder med 3,3 mio. kr. Både for virksomheder og for øvrige områder overføres over- og underskud til 2019.

Udvalget skal godkende virksomhedernes årsrapporter og handleplan for virksomheder, der har underskud på mere end 3 % af bruttobudgettet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. at regnskab 2018 tages til efterretning
 2. at virksomhedernes årsrapporter for 2018 godkendes
 3. at handleplan for Talentskolen godkendes
 4. at handleplan for Rønnebæksholm godkendes

Sagsfremstilling

Regnskab, årsrapporter og handleplaner fra virksomhederne fremlægges til godkendelse.

Regnskabet for 2018 aflægges for fagudvalget, som opfølgning på udvalgets budget 2018. Regnskabet viser det samlede forbrug holdt op mod det korrigerede budget. Regnskabsresultatet kan både anvendes bagudrettet i forhold til året der gik, og fremadrettet i forhold til den kommende budgetkontrol og nye budgetlægning.

Det samlede regnskab for Næstved Kommune for 2018 fremlægges for Økonomiudvalget den 8. april 2019 og i Byrådet den 23. april 2019. Drifts-, anlægs- og selvforvaltningsoverførsler blev anbefalet i Økonomiudvalget den 11. marts 2019 og godkendt i Byrådet den 19. marts 2019.

Det samlede driftsresultat

Udvalgets område består af et politikområde - Kultur og Fritid.

Det samlede resultat viser et mindreforbrug på 3 mio. kr. Det samlede resultat kan opdeles i et merforbrug på områdets virksomheder (indenfor selvforvaltning) på 0,3 mio. kr. og området i øvrigt (udenfor selvforvaltning) med et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Både for virksomheder og for øvrige områder overføres over- og underskud til 2019.

1.000 kr.

Korrigeret budget

Regnskab 2018

Resultat

Politikområde Kultur og Fritid

122.913

119.913

-3000

Områdets virksomheder - Indenfor selvforvaltning

56.885

57.191

305

Øvrige udgifter - Udenfor selvforvaltning

66.028

62.722

-3.305

+ er lig med merforbrug.

Bemærkninger vedr. politikområde Kultur og Fritid

Overskuddet udenfor selvforvaltning er på 3,3 mio. kr. og ligger tæt op af det forventede overskud på 3,4 mio. kr. ved den seneste budgetkontrol 1/11-2018.

Overskuddet er disponeret som følgende (i 1000 kr.):

Kunst

18

Projekt: Effektiviserings initiativer

753

Projekt: Den åbne skole

125

Projekt: Foreningskonsulent (+aktiviteter, 2-årigt forløb)

1.000

Projekt: Foreningsfaciliteter/bygningsrenovering (anlæg)

800

Ungdomspuljen (bevilget men ikke udbetalt)

60

Godt liv på landet (planlagt tiltag)

100

Børnekulturhuset (teaterforestillinger)

140

Puljen efter salg af Åsen (bevilget men ikke udbetalt)

100

Organisatoriske og personalemæssige konsekvenser vedr. Talentskolen og Rønnebæksholm

209

I alt

3.305

Anlæg

Udvalget har haft et samlet anlægsbudget på 58,4 mio. kr. Af dette beløb er der uforbrugte anlægsmidler på 35,8 mio. kr. Disse er søgt overført til 2019.

Af de samlede overførsler udgør særligt 3 store projekter en stor del af de samlede overførsler. Det er Vandkulturhus 6,3 mio. kr., Ny Holmegaard 10 mio. kr. og Lysanlæg Næstved stadion 8,6 mio. kr.

Virksomhedsmål

I henhold til reglerne for styring og overførselsadgang i Næstved Kommune er virksomhederne blevet bedt om at udfylde en årsrapport. Formålet med årsrapporten er at give en tilbagemelding til det politiske niveau om, hvordan året er gået. I årsrapporten redegøres for selvforvaltningsrammens økonomiske del og måldel og virksomhederne kan kommentere på både det økonomiske resultat og målopfyldelsen. Hvis virksomheden har et underskud på mere end 3%, skal der udarbejdes handleplan, og hvis virksomheden har et overskud på mere end 3% er der mulighed for at søge dispensation fra 3%-overførselsreglerne.

Indenfor selvforvaltning er to af virksomhederne kommet ud med et underskud på mere end 3%. Talentskolen har et underskud på 4,3% og Rønnebæksholm har et underskud på 4,6%. Begge virksomheder forventer at underskuddet kan indarbejdes og dækkes i 2019.

Bilag

Til yderligere belysning af regnskabsresultatet er der vedlagt specielle bemærkninger for politikområdet samt udvalgets afsnit i den samlede årsberetning.

Derudover vedlægges alle virksomhedernes årsrapporter og handleplan for Talentskolen og Rønnebæksholm.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 25.03.2019

Ad 1: Til efterretning.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Ad 4: Godkendt.

Sebastian Mylsted-Schenstrøm er ikke enig i, at underskuddet på 209.000 kr. vedr. Rønnebæksholm skal dækkes af mindreforbruget på udvalgets samlede område, da man normalvis lader virksomheder afvikle egen gæld, hvilket for nylig er set på Børne- og Skoleområdet.

Bilag
30. Behandling af budgetkontrol 1. marts 2019

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.15.00-A00-40-18

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (anbefaler/godkender), 25.03.2019

Administrationen har udarbejdet årets første budgetkontrol. Budgetkontrollen viser, at der på udvalgets område forventes mindreudgifter på 1,3 mio. kr. Indenfor selvforvaltning forventes det samlede resultat at gå i 0. Mens der forventes et mindreforbrug udenfor selvforvaltning på 1,3 mio. kr. Udvalgenes budgetkontrolsager samles til én samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet, som behandles den 8. april i Økonomiudvalget og den 23. april i Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget

 1. Anbefaler flytning af budgetbeløb på 198.000 kr. til andre udvalg
 2. Godkender budgetkontrollen
 3. Godkender ændring i anlægsbevilling, hvor ramme bevillingerne fra 2017-2019 til Grønnegades Kaserne Kulturcenter, samles til en ny samlet anlægsbevilling til Etablering af elevator i Ny Ridehus på 3,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

Ifølge retningslinjer for hvordan økonomien skal styres, skal de budgetansvarlige - centerchefer og virksomhedsledere - udarbejde budgetopfølgning mellem 8 og 11 gange årligt alt efter hvilket område, der er tale om. 3 gange om året forelægges det til politisk behandling. Den første budgetopfølgning er pr. 1. marts og de næste to er pr. 1. maj og pr. 1. september.

Der er udarbejdet budgetkontrol for hele udvalgets område på både drift (bilag 1.) og anlæg (bilag 3.). Udvalgets område dækker politikområdet Kultur og Fritid.

Drift

Nedenstående tabel viser resultatet af budgetkontrollen på driften

i 1.000 kr.

Forventet regnskab

Afvigelse i forhold til budget1)

Kultur og Fritid

123.764

-1.306

Anm. 1: Plus betyder merudgifter i forhold til budgettet og minus betyder mindreudgifter i forhold til budgettet.

Tabellen ovenfor viser det samlede resultat pr. politikområde for både virksomheder og centerchefers fagområde. For virksomheder gælder, at de må have over- eller underskud på op til 2% og at både over- og underskud overføres til næste år. Der skal således ikke udarbejdes forslag til kompenserende besparelser, hvis der er virksomheder, der har underskud i det enkelte år. For centerchefernes fagområder skal der træffes beslutning om kompenserende foranstaltninger, hvis der forventes merforbrug.

På udvalgets området er der lagt op til at der flyttes 198 t.kr. fra udvalgets budget til andre udvalg (udgiftsneutrale). Flytningerne skyldes omkostninger/besparelser der fordeler sig på tværs af kommunes samlede budget. Og administreres centralt i et andet udvalg. En specifikation kan ses i bilag 2.

Kompenserende besparelser

Budgettet for udvalgets område skal overholdes. Hvis der er forventning om merforbrug er adminstrationen forpligtet til at fremlægges forslag til kompenserende besparelser. Da der forventes et samlet mindreforbrug, er der ikke behov for at foretage kompenserende besparelser på udvalgets område.

Anlæg

Der er også gennemført budgetkontrol på udvalgets anlægsprojekter. Budgetkontrollen viser, at der forventes søgt overført 8 mio. kr. ud af det samlede korrigerede budget på 52,7 mio. kr.

Udvalget har samlet en række anlægsrammebevillinger til et nyt samlet projekt omkring etablering af elevator i Ny Ridehus på 3,5 mio. kr., frigivelsen af de afsatte beløb til projektet bliver behandlet i en anden sag på dette møde. Udvalget har kompetence til at beslutte anvendelsen af rammeanlægsbevillingerne, når disse ligger indenfor bevillingens formål. Projektet er medtaget i bilag 4. Byrådet bliver orienteret om dette som en del af den samlede budgetkontrol.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 25.03.2019

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Bilag
31. Frigivelse af sidste del af anlægsbeløb til elevator på Grønnegades Kaserne Kulturcenter

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 82.18.00-G01-1-18

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (godkender), 25.03.2019


For at forbedre tilgængeligheden på Grønnegades Kaserne Kulturcenter blev der afsat anlægsbudget til etablering af elevator fra foyeren. Disse 2 elevatorer skal erstatte de nuværende lifte, som i dag forbinder foyeren til mellemdæk og mellemdæk til sal.

Kultur- og Demokratiudvalget skal beslutte at frigive 1,5 mio. kr., som er restfinansiering til den sidste del af arbejdet med elevator fra mellemdæk til sal.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. der frigives 1 mio. kr. af beløbet overført fra 2018 til 2019
 2. der frigives 0,5 mio kr. afsat i 2019 til renovering og udvikling af Grønnegades Kaserne Kulturcenter

Sagsfremstilling

Arbejdet med 2. etape af etablering af elevator på Grønnegades Kaserne Kulturcenter i Ny Ridehus fra mellemdæk til sal forventes at kunne igangsættes i 2. kvartal 2019.

1. etape med etablering af elevator fra foyeren til mellemdæk blev færdiggjort ved årsskiftet 2018/2019. Der blev frigivet 1 mio. kr. i 2017 til elevator i forbindelse med godkendelse af budget 2017. Næsten hele beløbet er blevet brugt i 2018.

Kultur- og Demokratiudvalget har anbefalet overførsel af uforbrugte anlægsmidler på 2 mio. kr. fra 2018 til 2019 til brug for arbejdet med etablering af elevator. Overførslen blev godkendt i Byrådet den 19. marts 2019.

Kultur- og Demokratiudvalget mangler at frigive 1 mio. kr. heraf.

Endvidere er der i 2019 afsat 0,5 mio. kr. til Grønnegades Kaserne Kulturcenter, som også anbefales frigivet til elevatorprojektet.

Supplerende

Jf. Næstved Kommunes retningslinier vil der senere blive forelagt anlægsregnskab.

Oversigt anlægsbudget:

År / Emne

2017

2018

2019

Anlæg elevator

1 mio. kr. (er frigivet)

Renovering og udvikling

1 mio. kr. (er frigivet)

1 mio. kr. (skal frigives)

0,5 mio. kr. (skal frigives)

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der er overført 2 mio. kr. fra 2018 til 2019 afsat til elevator projekt på Grønnegades kaserne Kulturcenter.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 25.03.2019

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.
32. Beslutning om fremtidig kulturpris og talentpris i Næstved Kommune

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.00.00-P24-1-16

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (godkender), 25.03.2019

Trelleborg Fonden har givet tilsagn om fremover at sponsorere den årlige kulturpris med 25.000 kr. Udvalget skal tage stilling til, om Næstved Kommune fremover skal uddele en kulturpris, og om der i givet fald skal ændres ved prisens rammer og fokus. Sagen tager afsæt i udvalgets tidligere tilkendegivelser om kulturprisen og skitserer muligheden for at oprette en talentpris.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. at Næstved Kommune fortsat uddeler kulturprisen på 25.000 kr. med Trelleborg Fonden som sponsor
 2. at udvalget opretter en mindre talentpris, som uddeles ved samme lejlighed, og afsætter 10.000 kr. til formålet.

Sagsfremstilling

Trelleborg Fonden har været sponsor for kulturprisen i Næstved Kommune i en aftalt periode 2016, 2017 og 2018. Fonden har meddelt, at den fortsat gerne vil sponsorere prisen. Hvis udvalget har ønsker om væsentlige ændringer i prisens retningslinjer, skal det forelægges Trelleborg Fondens bestyrelse.

Ved udvalgets nominering af kandidater til prisen i 2018 blev der drøftet forskellige opmærksomhedspunkter/muligheder for at justere prisen:

 • ønske om flere kandidater at vælge imellem
 • opmærksomhed på kønsfordeling
 • mere fokus på at fremme unge spirende talenter fremfor etablerede aktører

Administrationen anbefaler at imødekomme de to første ønsker ved, at der fremover forelægges flere kandidater for udvalget, (fx 6-10 personer).

I forhold til at sætte mere fokus på unge spirende talenter, foreslår administrationen at drøfte tre mulige scenarier:

 1. Der kan fra administrationens side generelt lægges mere vægt på at udvælge kandidater til kulturprisen blandt unge spirende talenter.
 1. Kulturprisen deles i to, hvor et mindre beløb (fx 10.000 kr.) afsættes til et spirende talent eller et helt ungt talent, og "hovedprisen" går til en person, der i højere grad har sat sit aftryk på kulturlivet.
 1. Kultur- og Demokratiudvalget afsætter et beløb (fx 10.000 kr.) til udvalgets egen Talentpris til helt unge talenter.

De 10.000 kr. kan finansieres indenfor området "Andre kulturelle opgaver".

Udvalget bør ved de forskellige scenarier tage følgende med i overvejelserne:

 • Der bør skelnes mellem helt unge med talent, der fx går på Talentskole, og så "spirende talenter", der allerede har påbegyndt en karriere og sat et aftryk inden for deres område.
 • For helt unge talenter, der endnu ikke for alvor har påbegyndt en karriere, kan det være for voldsomt og ude af proportion at modtage en pris på 25.000 kr.
 • Hvis man ønsker at anerkende og opmuntre dygtige elever fra Billedskolen, Talentskolen, Musikskolen eller Ungdomsskolen m.fl. kan man vælge at give prisen til fx 13-19-årige.
 • En talentpris til helt unge talenter kan deles, så prismodtager får 5.000 kr. og to nominerede modtager et beløb på 2.500 kr.
 • Kulturprisen kan være en stor anerkendelse og inspiration til fremtidig indsats for modtageren, ligesom det kan være inspirerende for andre aktører, at deres område får anerkendelse.
 • Prisuddelingen kan også have værdi i forhold til markedsføring af Næstved Kommune, især når prisen tildeles en person, der har sat aftryk og evt. er kendt ud over kommunegrænsen, men har en tilknytning til kommunen.

Fakta om Trelleborg Fondens Kulturpris

Administrationen inviterer alle kulturaktører i Næstved samt besøgende på kommunens facebook-side til at byde ind med forslag. Administrationen udvælger 3-5 kandidater, som forelægges Kultur- og Demokratiudvalget. Kultur- og Demokratiudvalget nominerer to kandidater til at modtage prisen på 25.000 kr. Den endelige prismodtager udpeges af et prisudvalg bestående af borgmesteren, formanden for Kultur- og Demokratiudvalget samt en repræsentant fra Trelleborg Fonden.

Prisen gik i 2016 til graffiti-kunstneren CMP ONE alias Claus Michael Pedersen, i 2017 til musikeren Bjarke Falgren og i 2018 til drivkraften bag Grafisk Værksted Jan Kiowsky.

Næstved Kommune stiftede i 2010 "Grundtvig-Marie Prisen", som kun blev uddelt dette år pga. manglende privat finansiering. Prisen blev givet til instruktør og manuskriptforfatter Tobias Lindholm, der kommer fra Næstved. Prisen går derfor både under navnet Trelleborg Fondens Kulturpris og det lokale navn Grundtvig-Marie Prisen. Trelleborg Fonden sponsorerer lignende priser i Slagelse og Sorø.

Uddeling af prisen finder sted den 24. oktober på N. F. S. Grundtvig og Maries Tofts bryllupsdag på Rønnebæksholm ved et mindre arrangement med deltagelse af pressen. De øvrige byrådsmedlemmer bliver også inviteret.

Retningslinjer for prisen

Kulturudvalget godkendte den 22. februar 2016 retningslinjerne for prisen. Ved nominering af kandidater skal der især lægges vægt på følgende:

 • Prisen skal hædre en eller flere spirende, markante kunstnere eller andre kulturelle aktører, der i særlig grad, via kunstnerisk virke eller kulturelt engagement, har bidraget til og udfordret den kulturelle udvikling i Næstved eller i de omkringliggende sydsjællandske kommuner.
 • Næstved Kommune og Trelleborg Fonden ønsker at understøtte, at en eller flere spirende kunstnere eller kulturelle udøvere fortsat opmuntres til at fortsætte og udvikle deres virke.
 • Prisens formål er også at tilkendegive, at kunst og kultur er et essentielt element i den demokratiske debat og udvikling.


De samlede retningslinjer er vedlagt som bilag.

Økonomi

Administrationen har ikke nogen bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 25.03.2019

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt. Prisen finansieres af midler til ”Andre kulturelle opgaver”.

Udvalget bemærker, at udvalget følger gældende lovgivning omkring ligestilling, hvorfor der ved udvalgets nominering ikke vil være særlig opmærksomhed på kønsfordeling.

Det vil dog være et krav, at talenterne har bopæl i kommunen.

Bilag
33. Beslutning om opsætning af borner rundt om skulpturen Slattenpatten

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 05.05.06-P20-1-19

Resume

Politisk behandling

Kultur og Demokratiudvalget (godkender), 25.03.2019


På Axeltorv står skulpturen Slattenpatten af Bjørn Nørgaard. Af sikkerhedsmæssige grunde, har der gennem de seneste år været opsat granitblokke rundt om skulpturen. Administrationen vurderer, at granitblokkene ikke matcher skulpturens kunstneriske udtryk, hvorfor administrationen anbefaler, at der opsættes borner omkring skulpturen i stedet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Demokratiudvalget godkender, at der opsættes borner skabt af Bjørn Nørgaard omkring skulpturen Slattenpatten på Axeltorv.

Sagsfremstilling

På Axeltorv står skulpturen Slattenpatten af Bjørn Nørgaard. Der har gennem de sidste par år været placeret et antal granitblokke rundt om skulpturen med henblik på at hindre børn og andre i at glide på skulpturens blankpolerede og til tider glatte overflade. Granitblokkene er af typen, der kan bruges ved vejarbejde, og er ude af proportioner i forhold til skulpturen.

Administrationen har været i kontakt med Bjørn Nørgaard, som foreslår at erstatte granitblokkene med 14-16 borner, jf. bilag 1 (første billede), der viser en model i gips. Bornerne tænkes udført i Quembra (svensk granit) med mat slebne flader. Bornerne vil dels forebygge faldulykker og dels udgøre en siddemulighed for den forbipasserende. I forbindelse med opstilling af bornerne installeres der samtidig afkalkningsanlæg, så det sikres at skulpturen fremstår i sit oprindelige udtryk.

Administrationen anbefaler på denne baggrund, at der opstilles borner skabt af Bjørn Nørgaard omkring skulpturen Slattenpatten.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der i 2018 er blevet afsat 260.000 kr. til opsætning af borner omkring skulpturen Slattenpatten, under Trafik og Ejendomme. Udgifterne til afrensning og afkalkning afholdes af Park og Vejs driftsbudget, da de er ansvarlige for vandinstallationen på Axeltorv.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 25.03.2019

Godkendt.

For stemte:

Linda Frederiksen, Klaus Eusebius Jakobsen, Charlotte Roest og Per Sørensen.

Imod stemte:

Githa Nelander og Sebastian Mylsted-Schenstrøm kunne ikke godkende indstillingen, idet de ikke finder, at der foreligger tilstrækkelig dokumentation for, at de foreslåede borner forbedrer sikkerheden og det æstetiske udtryk, og da der ikke bør anvendes kommunale midler på opsætning af borner.

Rico Carlsen undlod at stemme.

Bilag
34. Godkendelse af bevilling til Næver Ending Stories; Ny fælles litteraturfestival i Næstved bymidte

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.00.00-G01-7-19

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (godkender), 25.03.2019

Næstved Bibliotek og Borgerservice ønsker at starte en ny fælles litteraturfestival i bymidten i samarbejde med relevante kulturaktører, uddannelsesinstitutioner, frivillige og erhvervsliv. Udvalget skal beslutte, hvorvidt bevillingen på 100.000 kr. fra Fantasy Bogmessen skal overgå til dette nye tiltag. Sagen har tidligere været behandlet i Kultur- og Demokratiudvalget d. 28.01.2019 under punkt 11. Udvalget ønskede en uddybende sagsfremstilling, før der træffes beslutning. Litteraturfestivalen understøtter fokusområdet i Kulturpolitikken omkring 'Næstveds rolle som kulturhovedstad' samt Bymidtestrategien.

Indstilling

Administrationen indstiller, at bevillingen på 100.000 kr. til Herlufsholm Fantasy Bogmesse overføres til en ny fælles litteraturfestival for unge med Næstved Bibliotek og Borgerservice som projektleder.

Sagsfremstilling

Målet er at afvikle en todages-litteraturfestival i 2020, der har minimum 3000 besøgende på tværs af generationer, køn, etnicitet og kommunegrænser. Effekten vil være, at unge bliver inspireret til at læse og selv producere tekster. En sådan fælles event vil skabe attraktive oplevelser i bymidten, da det bl.a. vil foregå på hhv. Biblioteket, Grønnegade Kulturcenter, JB10 og ved Museet (Helligåndshuset).

Samarbejder på tværs

En af ambitionerne i Kulturpolitikken er at understøtte større kulturelle begivenheder og nye brugergrupper. Dette arbejder litteraturfestivalen ind i ved at opsøge og understøtte nye samarbejder og partnerskaber mellem kulturaktører og erhvervsliv. Mange af kulturaktørerne har udvist interesse i projektet, og der er hensigtserklæringer om samarbejde fra Ungdomsskolen, Grønnegade Kulturcenter, Ålestokgården, Museet, Arena Næstved, Cityforeningen og Talentskolen.

Administrationen forventer, at der vil være mange frivillige involveret i afholdelsen af festivalen og biblioteket har allerede engagerede frivillige, der gerne vil arbejde med litteraturfestivalen. Eksempelvis De Unges Boghjørne, der blogger om ungdomslitteratur, ligesom biblioteket har gode relationer til foreninger (f.eks. rollespilsforeningen), der kan spille en aktiv rolle under festivalen. Derudover kan de frivillige stå for mange af de løbende opgaver, der er ved afholdelsen af en sådan festival, såsom formidling på de sociale medier, aktiviteter, opstilling af inventar og scener, adgangskontrol mv.

Biblioteket som projektleder på festivalen

Det er væsentligt, at litteraturfestivalen er institutionelt forankret, da det er en fordel, at projektlederfunktionen er placeret hos en institution, der har de nødvendige faciliteter og administrative kompetencer til at stå for planlægning og afvikling. Derfor foreslås Næstved Bibliotek som projektleder på opgaven. Derudover er det indenfor bibliotekets kerneopgave at formidle litteratur, og biblioteket har indgående litteraturkendskab og viden om den målgruppe, der skal formidles til.

Foreløbige aktiviteter

Det endelige program og fordelingen af aktiviteter kan først fastlægges, når udvalgets beslutning kendes. De foreløbige idéer er følgende:

 • Museet er den naturlige arvtager af aktiviteterne omkring fantasygenren, i de historiske rammer ved Helligåndshuset
 • Ungdomsskolen/JB10 kan bidrage med fokus på Poetryslam og Spoken Words
 • Talentskolen kan bidrage med input fra forfatterlinjen, men også fra flere af deres øvrige linjer
 • Ålestokgården, der har mange læseudfordrede elever, kan bidrage med at inddrage eleverne ved at producere skulpturer af ord og bogstaver, som kan stå i bybilledet
 • Arena Næstved og Cityforeningen kan bidrage med PR og blikfang

Afprøvning af konceptet

Biblioteket vil i 2019 prøve konceptet af med en endagsfestival. På opfordring fra Ungdomsskolen ønsker biblioteket at afholde den i tilknytning til ”Næverland”. Efter evaluering af årets festival vil konceptet blive justeret, inden det opskaleres til en todages litteraturfestival i 2020.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at Næstved bibliotek i årene 2018-2020 fik tilført 100.000 kr.i budgettet til Fantasy bogmessen.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 25.03.2019

Godkendt. Udvalget ønsker evalueringen af årets festival forelagt til orientering.
35. Orientering om centeraftaler 2019

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-A00-11-19

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (til efterretning), 25.03.2019

I denne sag fremlægges Centeraftaler for 2019 til orientering for udvalget. Centeraftalerne er en del af Næstved Kommunes Styringsmodel. Her fastlægges det, at aftalerne skal fremlægges til orientering for de fagudvalg, som centrenes områder hører ind under. Orienteringen af fagudvalg er en del af den dialog om udmøntning af vision og de politisk fastlagte mål, som er fastlagt i styringsmodellen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kort om centeraftalerne og deres funktion i styringsmodellen

Centeraftalerne er en del af Næstved Kommunes styringsmodel, som sikrer, at der sker udmøntning af vision, budgetforlig og politiske målsætninger. Igennem centeraftalerne udmøntes direktionsaftalens mål samt væsentlige indsatser på det enkelte centers område. Fokusområdet er det enkelte centers fagområde og indsats. Fokus er på faglige løsninger og centerets andel af tværgående løsninger.

Det er direktionen og centeret, som er aftaleparter. Konkretiseringsniveauet i aftalerne er ofte en fastlæggelse af, hvad centeret skal levere.

Det er fastlagt i styringsmodellen, at aftalerne efter godkendelse fremlægges i de relevante fagudvalg til orientering. Denne fremlæggelse har til formål at bidrage til politisk dialog om styring og udmøntning af vision, politiske målsætninger samt budgetforlig.

Opfølgning spiller en væsentlig rolle i styringen. Der følges op på centeraftalerne medio 2019 og primo 2020. Opfølgningen på centeraftalerne bruges til at følge op på direktionsaftalen. Det er muligt, fordi der er så tæt en sammenhæng mellem centeraftalerne og direktionsaftalen. Opfølgning på direktionsaftalen fremlægges primo 3. kvartal og i 1. kvartal 2020 for Byrådet, idet Byrådet er aftalepart med direktionen i forhold til direktionsaftalen.

Særligt om Centeraftalen 2019 for Kultur og Borgerservice

I centeraftalen for Kultur og Borgerservice er der i 2019 syv mål. Det er:

 1. Nye vand- og svømmefaciliteter
 2. Formulering af Borgerbetjening 3.0 for Næstved Kommune
 3. Holmegaard Værk
 4. Udvikling af koncept for styringskæden i CKB (Center for Kultur og Borgerservice)
 5. Godt liv på landet
 6. Kulturpolitik
 7. Et styrket Kultur- og Fritidsliv

Mål 1-3 har udgangspunkt i Næstved Kommunes budgetforlig og/eller direktionsaftalen. Mål 4-7 er centrets egne mål. I denne sagsfremstilling er der særligt fokus på centrets egne mål.

Udvikling af koncept for styringskæden i CKB

I Næstved Kommune er der vedtaget en ny styringsmodel. Med afsæt i modellen vil CKB i 2019 udvikle et struktureret koncept for styringskæden i CKB, hvor både centret, virksomhederne og Kultur- og Demokratiudvalget inddrages, både hver for sig og i samspil med hinanden. Formålet med at udarbejde og implementere et koncept for styringskæden er dels at blive styrket i at arbejde struktureret og mere meningsfuldt med politikker, strategier, center- og virksomhedsaftaler, og dels at blive styrket i at holde fokus på fastsatte mål, tilrettelægge hvordan vi når målene og afslutningsvis at få viden om, hvorvidt målene er nået.

Godt liv på landet

Byrådet vedtog i december 2016 landdistriktspolitikken 'Godt liv på landet - og i byerne uden for Næstved by' for 2017-2020. I 2019 skal der fortsat følges op på indsatsområderne i politikken og på de konkrete punkter om, hvad Næstved Kommune vil gøre, og hvad borgerne kan gøre. I 2019 er der særligt fokus på, at:

 • udarbejde en samlet strategiplan for 'Godt liv på landet' i samarbejde med følgegruppe
 • udvikle samarbejdet og opdatere samarbejdsaftalen mellem kommunen og lokalrådene
 • lokalområdehjemmesider er fungerende og kommunens hjemmeside er koordineret og integreret
 • etablere et fungerende internt netværk af medarbejdere fra alle relevante centre med fokus på udvikling, udveksling og vidensdeling
 • udvikle 'demokratikurser' for lokalrådsmedlemmer
 • oprette lokalråd i hhv. Næstved Midtby og Sydby
 • færdiggøre handleplanen og organiseringsmodel for Landsbyklyngen
 • synliggøre resultater i forbindelse med arbejdet med 'Godt liv på landet'

Kulturpolitik

Byrådet vedtog i august 2018 Kulturpolitik 2018-2023 for Næstved Kommune. Kultur- og Demokratiudvalget har besluttet at prioritere nedenstående indsatsområder fra politikken i 2019:

 • Fokusområde: Styrke Næstved som Kulturhovedstad
  • Styrke udvikling af større kulturelle begivenheder
  • Styrke børn og unges møde med kunst og talentudvikling
 • Styrke kultur i lokalområder
  • Styrke aktører og aktiviteter i lokalområder
  • Sikre kulturtilbud til børn og unge i lokalområder
 • Mere relevans for flere
  • Styrke kulturens synlighed og rækkevidde
  • Styrke kulturens betydning for børn og unge
 • Kulturen bidrager til kommunens udvikling
  • Bidrage til uddannelse, iværksætterkultur og beskæftigelse
  • Udbygge kunst og kulturs rolle i offentlige byrum

Formålet er, at der iværksættes tiltag inden for alle områderne, hvor virksomhederne gennemfører, jf. deres virksomhedsaftaler, en række indsatser/projekter i 2019, som flugter med politikkens indsatsområder. Centret står også bag et par enkelte tiltag.

Et styrket Kultur- og Fritidsliv

I 2018 foretog CKB i samarbejde med Syddansk Universitet (SDU) en fritidsvaneundersøgelse og en undersøgelse af foreningslivet i Næstved Kommune samt en facilitetsundersøgelse, der bliver færdig i 2019. Formålet med undersøgelserne er at skaffe viden, der kan bidrage til at skabe et styrket kultur- og fritidsliv i Næstved Kommune. I forbindelse med undersøgelserne, vil CKB i 2019:

 • Formidle resultaterne og udarbejde en handleplan
 • Effektuere en til to handlinger, som har afsæt i rapporterne
 • I overensstemmelse med anbefalingerne fra foreningsundersøgelsen ansætte en konsulent, som skal bistå med at styrke og udvikle foreninger
 • Anvende undersøgelsernes resultater i forbindelse med dialog- og beslutningsprocesser i relevante fora og i forbindelse med prioritering af budgetter

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 25.03.2019

Githa Nelander var fraværende.

Til efterretning.

Bilag
36. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-P35-32-17

Sagsfremstilling

 1. Kommende punkter.
 2. Nyhedsbrev om børnekulturen i Næstved Kommune – februar 2019 (vedlagt).
 3. Møde mellem Kultur- og Demokratiudvalget og Landdistriktsudvalget den 29. april 2019.
 4. Materiale vedr. renovering af svømmehaller udsendt til Byrådet 18. marts 2019 - kort gennemgang og mulighed for spørgsmål.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 25.03.2019

Githa Nelander var fraværende.

 1. Kommende punkter:
  - Benyttelse af haller.
  - Svømmefaciliteter.
  - Partnerskabsaftaler.
 2. Til efterretning.
 3. Både udvalgsmødet og fællesmødet den 29. april 2019 holdes i Tappernøje Forsamlingshus.
 4. Drøftet.

Bilag


Sidst opdateret den 26. marts 2019