Referat
Kultur- og Demokratiudvalget 29. april 2019

Dato

29.04.2019

Tid

15.00

Sted

Tappernøje Forsamlingshus, Smidstrupvej 2, 4733 Tappernøje

Deltagere

Charlotte Roest (A),
Githa Nelander (O),
Klaus Eusebius Jakobsen (B),
Linda Frederiksen (A),
Per Sørensen (A),
Rico Carlsen (V),
Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V),


37. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-P35-32-17

Sagsfremstilling

Annette Struve og Karen Delfs deltager i sag nr. 38.

Museumsdirektør Keld Møller Hansen deltager i sag nr. 39.

Jakob Hansen deltager i sag 39-42.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 29.04.2019

Githa Nelander var fraværende.

Godkendt.
38. Temadrøftelse om borgerservice

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.14.00-A00-1-19

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (til drøftelse), 29.04.2019

Sagen lægger op til en temadrøftelse om kommunens borgerservice, som varetages af Næstved Bibliotek og Borgerservice. Temadrøftelsen vil blive efterfulgt af en senere beslutningssag, som tager afsæt i den retning udvalget har tilkendegivet, og som indeholder faglige argumenter og indstilling fra administrationen.

Udvalget bliver ved et senere møde præsenteret for en temadrøftelse af biblioteksopgaven.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter borgerservice i Næstved Kommune.

Sagsfremstilling

Tilgangen til borgerservice
Næstved Bibliotek og Borgerservice har defineret sin kerneopgave på følgende måde: ”At borgerne opnår indsigt og udsyn til at navigere i eget liv”. Det betyder bl.a. at borgerservice i hver enkelt henvendelse eller sagsbehandling forsøger at opnå, at borgerne selv bliver i stand til at håndtere egen livssituation. At der ses på ressourcerne hos de borgere, der henvender sig, og hjælper dem med at klare sig selv. At borgere oplever sig som aktive partnere i opgaveløsningen, og at de får hjælp til at finde ud af, hvor de ellers/også skal henvende sig. I en del tilfælde skal borgerne nemlig henvende sig flere steder, og det kan være svært at finde rundt.

På mødet kan drøftes, hvordan det gøres lettere for borgerne at finde vej i systemet, så de får en god oplevelse af, at ”være herre i eget liv”.

Opgavetyper i borgerservice
Der er to typer henvendelser i borgerservice: (1) de klart definerede opgaver, som man skal bestille tid til at få løst, (2) og de hurtige henvendelser, hvor borgeren blot skal spørge/aflevere erklæringer, hente pas og lign. Der er ikke tidsbestilling på de sidstnævnte opgaver, og de løses på alle 5 biblioteker i hele den bemandede åbningstid. 70-80% af borgere klarer sig selv med de løsninger, der ligger digitalt. 80-85% af alle henvendelser på borgerservice drejer sig om fornyelse af pas eller kørekort. De resterende 15-20% er næsten alle ikke-digitale borgere, der skal have hjælp til ansøgning om boligstøtte, skat og lign.

På mødet kan tallene foldes mere ud og orienteres om henvendelsestyper, varighed af henvendelserne, digitale løsninger m.v.

Borgerservice i lokalområderne
På lokalbibliotekerne i Fuglebjerg, Glumsø, Fensmark og Korskilde er der åbent alle hverdage for de ”hurtige” og generelle spørgsmål til borgerservice. På Fuglebjerg og Glumsø biblioteker er der desuden udekørende borgerservice til de specialiserede henvendelser én dag om ugen. Der er tidsbestilling til denne type borgerservice, og det er sjældent, at alle tider er optaget. I Korskilde har vi en skærmløsning, der betyder, at borgerne kan få ekspederet de specialiserede henvendelser via en skærm til medarbejderne i Næstved. Denne løsning bruges dog meget lidt. Kun i Fensmark er der ”borgerservice light”, der betyder, at medarbejderne ikke kan svare på de specialiserede folkeregisterspørgsmål. Borgerne i Fensmark må køre til Næstved for at klare disse sager, mens pas og kørekort ekspederes lokalt en gang om ugen.

På mødet udfoldes henvendelser og behov i lokalområdet yderligere.

Tilgængelighed i borgerservice
Borgerservice arbejder på at gøre tilgængeligheden i borgerservice så god som mulig. Derfor har borgerservice åbent, når biblioteket har åbent – også om lørdagen, mellem jul og nytår osv. Med tidsbestilling har vi opnået at kunne styre ressourcerne, så vi får mest muligt ud af dem. Det betyder samtidig, at borgerne kommer til hurtigt, når de møder frem. De digitale løsninger bliver forbedret, så det bliver lettere for borgerne, og der investeres i løsninger, der medvirker til bedre ressourceudnyttelse. Eksempler på det er BorgerApp’en, som kan blive demonstreret på mødet, og en påmindelsesmail, der fortæller, at nu skal pas eller kørekort snart fornys.

Tværgående samarbejde og partnerskaber
Der er fokus på, at borgeren oplever en kommune, der arbejder på at finde de bedste løsninger. Derfor tages initiativ til at samarbejde med andre centre og institutioner, så der kan findes de bedste løsninger til gavn for borgerne. Der er f.eks. indgået et samarbejde med Team Pension om informationsmøder for kommende folkepensionister, med Center for Arbejdsmarked om at få flere borgere på digital post og Center for Sundhed og Ældre om informationsmateriale til borgere, der visiteres til en af kommunens boliger. Der samarbejdes også med Ældresagen, når der er emner, de ønsker at få belyst, f.eks. da der kom ny kørekortlovgivning. Der er også et godt samarbejde med frivillige om hjælp til IT både i Næstved og i lokale IT-klubber.

På mødet kan initiativerne udfoldes, og materialerne vises samt høre om behov for yderligere tværgående tiltag.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 29.04.2019

Githa Nelander var fraværende.

Drøftet. Administrationen samler op på udvalgets bemærkninger.

Materiale udleveret på mødet tilknyttes referatet.

Bilag
39. Orientering om Museum Sydøstdanmarks strategi 2020-2025

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 19.03.00-A00-2-19

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (til efterretning), 29.04.2019

Museum Sydøstdanmark har udarbejdet en strategi, som sætter retning og ambitionsniveau for museets udvikling i perioden 2020-2025. Strategien forelægges udvalget til orientering. Strategien er et centralt dokument i forhold til den nye driftsaftale fra 2020 mellem museet og de tre tilskudsgivende kommuner. Kultur- og Demokratiudvalget har i den efterfølgende sag en temadrøftelse vedrørende den kommende driftsaftale. Strategien præsenteres på mødet af museets direktør Keld Møller Hansen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Museum Sydøstdanmark er et statsanerkendt kulturhistorisk museum og en selvejende institution med tilskud fra staten og kommunerne Vordingborg, Køge og Næstved. Museet har udarbejdet en strategi for 2020-2025, som er godkendt af bestyrelsen, hvor kommunernes politiske niveau er repræsenteret. Strategien er dog stadig til forhandling i forhold til kommunernes ønsker i forbindelse med den kommende driftsaftale mellem museet og kommunerne.

Strategien er udformet på baggrund af eksisterende handleplaner, bestyrelsens drøftelser af museets fremtidsperspektiver, samt Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering (2017/2018), som gav museet topkarakter.

Strategien rummer en række indsatsområder, som har afsæt i en vision om, hvad der skal kendetegne museet i 2025. Visionen rummer blandt andet udvikling af tre nationale attraktioner:

 • Danmarks Borgcenter indtager en førende rolle blandt danske middelalderborge og er et stærkt nationalt turistmål
 • Holmegaard Værk indtager en førende rolle inden for kunsthåndværk og design og er et stærkt nationalt turistmål
 • Vikingeborgen Borgring indtager en førende rolle blandt vikingeborge og er et stærkt nationalt turistmål

Det er desuden visionen at

 • udvikle tre moderniserede lokalhistoriske museer i de tre kommuner,
 • øge besøgstallet væsentligt,
 • museet er internationalt anerkendt for sin forskning.

Museet vil fastholde den stærke, brede lokale opbakning, men har den bedste mulighed for at øge besøgstallet ved at tiltrække flere turister til de nationale attraktioner. Strategien har derfor stærkt fokus på at videreføre indsatsen med at styrke formidling, kommunikation og markedsføring. Her ligger også muligheden for at optimere museets kommercielle aktiviteter, som kan bidrage til investeringer i udvikling af museet.

Et vigtigt strategisk indsatsområde bliver også at omorganisere skole- og formidlingstjenesten, så der arbejdes bedre på tværs af kommunegrænserne med det formål at nå ud til endnu flere skoler og uddannelsesinstitutioner med undervisningstilbud.

Museet vil desuden reducere omfanget af genstande i samlingen og skabe mere tidssvarende bevaringsforhold.

Strategien er vedlagt som bilag.

Museet har lavet en handlingsplan, som år for år beskriver de handlinger, der følger af strategien og gradvis skal virkeliggøre museets vision 2025.

Fakta om museet

Museum Sydøstdanmark har som statsanerkendt museum ansvar for kulturhistorien fra ældste til nyere tid i Næstved, Køge, Solrød og Vordingborg kommuner. Museet har tillige arkæologisk ansvar i Faxe, Stevns og Greve kommuner. Inden for sit ansvarsområde har museet et særligt fokus på kunsthåndværk og industrihistorie med udgangspunkt i Næstved, Vikinger med udgangspunkt i Køge, samt middelalderborge med udgangspunkt i Vordingborg.

Museets mission ifølge museumsloven

Gennem de indbyrdes forbundne opgaver, indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling skal museet i et lokalt, nationalt og globalt perspektiv:

 • aktualisere viden om kulturarv og gøre den tilgængelig og vedkommende
 • udvikle anvendelse og betydning af kulturarv for borgere og samfund
 • sikre kulturarv for fremtidens anvendelse

Økonomi

Administrationen har ikke nogen bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 29.04.2019

Til efterretning.

PowerPoint gennemgået på mødet tilknyttes referatet.

Bilag
40. Temadrøftelse om Museum Sydøstdanmark

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 19.03.00-A00-1-19

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (drøfter), 29.04.2019

Denne temadrøftelse er en del af processen med at indgå en ny driftsaftale mellem Museum Sydøstdanmark og kommunerne Vordingborg, Køge og Næstved. Drøftelsen er en del af udvalgets forberedelse til det planlagte møde med de andre kommuners kulturelle udvalg om emnet den 22. maj 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter sagens emner, samt Næstved Kommunes forventninger og ønsker til en ny driftsaftale med museet.

Sagsfremstilling

Baggrund
Museum Sydøstdanmark har aktuelt en samdriftsaftale med kommunerne Næstved, Vordingborg og Køge, som er forlænget i 2018 og 2019. Der udarbejdes i 2019 en ny aftale, som kan træde i kraft fra 2020 og fremover kan blive fornyet midt i en byrådsperiode.

I den igangværende proces mod en ny driftsaftale mellem museet og kommunerne er der lagt op til politisk inddragelse for at sikre det bedst mulige grundlag for en ny driftsaftale mellem kommunerne og museet.Det er i den forbindelse afgørende at sikre et fælles fodslag mellem kommunerne om museets identitet, profil og strategiske retning, samt det økonomiske grundlag, som kommunernes tilskud udgør.

I den forbindelse er der arrangeret et fællesmøde med kommunernes kulturelle udvalg den 22. maj 2019 på Holmegaard Værk. Efter fællesmødet vil et udkast til samdriftsaftalen blive drøftet ved de respektive udvalgs ordinære møder.

Forud for fællesmødet kan udvalget med fordel drøfte følgende overordnede forhold:

 1. Museets strategi 2020-2025 og museets repræsentation i kommunerne.
 2. Museets styrker og potentialer som tværkommunal institution, "Det fælles museum".
 3. Udvikling i kommunens tilskud til museets drift.

1. Museets strategi og repræsentation i kommunerne
Med museets strategi er der sat en retning imod, at museet får en "solid grundform" i hver kommune bestående af minimum ét nyt/moderniseret lokalhistorisk museum og én afdeling som har karakter af national attraktion, der er et stærkt turistmål og en vigtig kilde til øget indtjening. Grundformen er udviklet i Vordingborg, så der vil især ske en udvikling i Køge og Næstved med opbygning af Borgring og Holmegaard Værk.

Denne ubalance i museets repræsentation i kommunerne skyldes historikken fra før museumsfusionen i 2013. Historikken bevirker også, at museet stadig i mindre omfang har forskelligt antaludstillingssteder og opgaveløsning i kommunerne, idet museet driver to mindre specialmuseer i Vordingborg, samt Køge byhistoriske arkiv, Møn lokalarkiv og Vordingborg lokalarkiv som en integreret del af museets virksomhed.

Disse forhold kan give anledning til en drøftelse af den politiske forventning til museets repræsentation i kommunerne, samt i hvilket omfang forskellighederne skal afspejle sig i kommunernes fremtidige tilskud til museet.

Det fælles museum
De tre kommuners velfungerende opbakning er en del af museets styrke, men den er ikke en selvfølge og kan samtidig være museets svaghed, hvis der ikke er fælles fodslag mellem kommunerne. I Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering fra 2017 understreges dette forhold, samt kommunernes gode engagement og samarbejdet med dem, som en afgørende faktor for museumsfusionens fortsatte succes.

Det er i den forbindelse afgørende, på tværs af kommunerne, at sikre et fælles fodslag om museets identitet, profil og strategiske retning, samt det økonomiske grundlag, som kommunernes tilskud udgør.

Museum Sydøstdanmark har i kraft af sin størrelse, funderet i tre tilskudsydende kommuner, en række styrker, som er afgørende for at fastholde museets høje niveau og den fremtidige udvikling. Stordriften giver hver kommune fordele, som ville være svære at indfri, hvis hver kommune drev sit eget museum:

 • Museet ligger i den høje ende af kulturhistoriske museer med statstilskud, og har også et højt tilskud fra staten i forhold til antallet af bidragende kommuner.
 • Museet har været og er i stand til at rejse meget store summer fra fonde, både til forskning og opbygning af nationale attraktioner.
 • Museet har stor faglig kapacitet og udviklingskraft inden for alle museumsfaglige områder, som dynamisk kan operere i alle kommunerne.
 • Museet har specialopgaver for staten: arkæologi og tilsyn med fredede fortidsminder.
 • Museet har og udvikler nationale attraktioner, som ikke bare skaber værdi for hjemkommunen, men også kommer de øvrige kommuner til gavn med afsmittende effekter, fx ved at trække besøgende til området og markedsføre de andre attraktioner.
 • Museets besøgstal er i vækst, og attraktionerne er dynamoer for at opnå flere besøg og komme i kontakt med målgrupper, der ikke er så museumsvante.

Det er museets og administrationens vurdering, at udviklingen af den statslige tilskudsstruktur går i retning af at belønne, hvilke opgaver museerne løser, antallet af besøgende, samt omfanget af kommunale tilskud og øvrige tilskud. I den forbindelse må etableringen af nationale attraktioner som Holmegaard Værk også forventes at kunne udløse et øget statsligt tilskud. Dette vil naturligvis også betinge et forhøjet kommunalt tilskud.

I en nylig rapport om kulturpolitikkens udvikling og de statsanerkendte museers vilkår, er hovedkonklusionerne:

 • at der ikke er brug for flere, men bedre museer,
 • der er behov for øget professionalisering og kompetencer, der styrker museernes kommercielle del,
 • de små og mellemstore museer går en vanskelig tid i møde (pga. statslige besparelser og manglende kompetencer).

Museum Sydøstdanmark står i en gunstig position i forhold til den overordnede udvikling på museumsområdet. Derfor er det også afgørende at fastholde den gode udvikling og understøtte museets strategiske udvikling.

Det kan være en politisk drøftelse på fællesmødet, hvilken vægt museet fremover bør lægge på sine forskellige styrkepositioner, samt hvilke potentialer, der fremover kan opdyrkes yderligere.

Udvikling i kommunernes tilskud
De nuværende driftstilskud fra de tre kommuner er uensartede, hvilket er historisk betinget fra før fusionen til ét museum i den nuværende organisering, samt det forhold at udviklingen af museumsafdelinger endnu er på forskellige stadier i de tre kommuner.

I forbindelse med indgåelse af en ny driftsaftale fra 2020 er der forventning om en større balance i de kommunale tilskud, i takt med at museets strategi udmøntes og etablerer en nogenlunde identisk grundform i hver kommune: et moderniseret lokalt museum og en national attraktion.

Den igangværende udvikling af nationale attraktioner (Holmegaard Værk og Borgring) giver museet en legitim forventning om en udvikling/justering i kommunernes tilskud. Dette er især begrundet i det forhold, at udvikling og drift af en national attraktion på højt niveau kræver ekstra faglige ressourcer inden for forskning, formidling og markedsføring m.m.

Det er afgørende for sammenhængskraften i "det fælles museum" at finde en fornuftig balance mellem driftstilskud og den ydelse som museet leverer i kommunerne. Det vil være optimalt, hvis denne balance bliver afspejlet i den nye driftsaftale for de kommende år.

Det forventes ikke, at den præcise størrelse på kommunernes økonomiske tilskud skal drøftes på fællesmødet, men der lægges op til at drøfte mulige modeller for en fordelingsnøgle af kommunernes tilskud.

Der er forslag til tilskudsmodeller i vedlagte notat om Museum Sydøstdanmark.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der i budget 2019 er afsat 2.749.962 kr. som tilskud til Næstved Museum.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 29.04.2019

Drøftet. Administrationen samler op på udvalgets bemærkninger.

Bilag
41. Temadrøftelse om festivaler og større begivenheder

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-A00-57-17

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (drøfter), 29.04.2019

Kultur- og Demokratiudvalget har ønsket en drøftelse af kulturelle festivaler i Næstved Kommune. Sagen giver overblik over de aktuelle festivaler og lignende begivenheder, som modtager tilskud fra kommunen. Sagen lægger op til overvejelser om, hvordan udvalget kan prioritere og fremme udvikling på området, da det understøtter såvel kulturpolitikken som bymidteudviklingen. Temadrøftelsen vil blive efterfulgt af en senere beslutningssag, som tager afsæt i den retning udvalget har tilkendegivet, og som indeholder faglige argumenter og indstilling fra administrationen. Udvalget skal i en anden sag på dagens møde tage stilling til beløbsramme på en ny pulje til større kulturelle begivenheder.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter, hvordan Næstved Kommune kan fastholde og fremme udvikling af kulturelle festivaler, som understøtter kulturpolitikkens ambitioner og retning.

Sagsfremstilling

Festivaler på kulturområdet

Næstved Kommune yder årligt støtte til ni kulturforeninger, hvoraf de tre har deres primære fokus på at afholde markante årlige begivenheder, som har karakter af festival: Musik over Præstø Fjord, Handi-Art og Suså Festival (ophørt i 2018). Foreningerne ansøger hvert år om tilskud. Beløbet til foreningerne har været ureguleret i mange år bortset fra i 2016, hvor Kulturudvalget reducerede alle årlige tilskud til kulturforeninger med 10% for at skaffe et råderum til nye initiativer.

En række andre årlige kulturbegivenheder får på lignende vis støtte fra Mærk Næstved-puljen, som forvaltes af Økonomiudvalget: Næverland, Grøn koncert, Kulturnatten og The Next Film Festival.

Ovenstående kulturelle begivenheder er så at sige på "Finansloven".

Derudover er der i varierende grad uddelt støtte til festivaler fra Kultur- og Demokratiudvalgets puljer, men ikke i samme faste kadence som ovenstående. Det drejer sig om Næstved Early Music Festival, Gadeteaterfestivalen Street Cut, Havnefestival, Fantasybogmesse, Maskefestival.

I vedlagte notat er der overblik over tilskuddene.

Overvejelser til drøftelse

De større kulturelle begivenheder udgør en vigtig ingrediens i Næstved Kommunes kulturelle identitet, og de har derudover en række afledte positive effekter for lokalområder, byliv, attraktivitet m.m. Da der er et udviklingspotentiale på området, er udvikling af større kulturelle begivenheder et særligt prioriteret område i Kulturpolitik 2018-2023.

I forbindelse med den nye pulje, som netop er oprettet til at fremme større kulturelle begivenheder, og dermed formentlig vil skabe flere festivaler, er det muligt at overveje øvrige prioriteringer.

Udvalget kan i drøftelsen bl.a. overveje følgende:

 1. Om alle tilskud til festivaler skal behandles samlet, under samme vilkår, så de to festivaler på "Finansloven" på udvalgets budget, fremover skal søge tilskud fra den nye Pulje til kulturelle begivenheder.
 2. Om tilskud til disse festivaler skal overføres til medfinansiering af den nye pulje.
 3. Om Næstved Kommune skal iværksætte tiltag, der kan styrke foreningerne/aktørerne bag festivaler og bidrage til professionalisering af festivalernes afvikling, fundraising, større egenfinansiering, markedsføring m.m. Kommunen kan eksempelvis oprette eller initiere et forum for videndeling og samarbejde blandt aktørerne, samt oprette en rådgivningsservice tilknyttet Grønnegades Kaserne, hvor man har ekspertise i forhold til større begivenheder.
 4. Om Næstved Kommune skal investere i anlæg og udstyr, der kan fremme rammerne og øge motivationen for at afholde festivaler i kommunen, eksempelvis opbygning af udendørsscener, investering i mobilt sceneudstyr, mobile toilet- og salgsvogne m.m., der kan lejes/lånes ud til foreninger/borgere, som står bag arrangementerne.

De ovenstående overvejelser og forslag til tiltag flugter med indsatsområderne i Kulturpolitik 2018-2023, om at

 • styrke udvikling af større kulturelle begivenheder
 • styrke professionalisme og samarbejde
 • styrke synlighed og markedsføring af kulturen

Økonomi

Udvalget har på anlægsbudget 2019 afsat følgende midler, som kan bringes i spil i forbindelse med en styrkelse af området (dog ikke til aktiviteter).

 • Borgerdrevne projekter og udvikling af bymidten (2 mio. kr. i 2019)
 • Kulturaktiviteter i landområder/lokalområder (0,5 mio. kr. i 2019 og 3 mio kr. i 2020-2022)

Økonomi

Administrationen kan bekræfte, at der i anlægsbudget 2019 er afsat 2 mio. kr. til Borgerdrevne projekter og udvikling af bymidten og 0,5 mio. kr. til

Kulturaktiviteter i landområder/lokalområder. Til Kulturaktiviteter i landområder/lokalområder er der også afsat 1 mio. kr. årligt i årene 2020-2022.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 29.04.2019

Drøftet. Administrationen samler op på udvalgets bemærkninger.

Bilag
42. Beslutning om beløbsramme for pulje til kulturelle begivenheder

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.00.00-G01-37-15

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (godkender), 29.04.2019

Kultur- og Demokratiudvalget har ved møde den 28. januar 2019 besluttet at oprette en ny pulje til styrkelse af større kulturelle begivenheder i Næstved Kommune, som understøtter kulturpolitikkens ambition. Udvalget skal nu prioritere en beløbsramme for puljen. Sagen har relation til sag om festivaler, der er på dagsordenen på samme udvalgsmøde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Demokratiudvalget prioriterer en beløbsramme for den nye pulje på minimum 600.000 kr. fra 2019.

Sagsfremstilling

I Kulturpolitik 2018-2023 er der ambitioner om udvikling af større kulturelle begivenheder i Næstved Kommune. Det er især med henblik på at styrke Næstveds position som kulturhovedstad, men også med sigte på, at begivenheder andre steder i kommunen kan udvikle sig med et format, der har attraktionsværdi for hele kommunen og kvalitet eller potentiale til at tiltrække besøgende fra andre kommuner.

Udvalget besluttede derfor ved møde den 28. januar 2019 at oprette en pulje, som kan støtte medfinansiering af større kulturelle begivenheder. Der udestår at prioritere en beløbsramme.

Finansiering af puljen

Administrationen indstiller, at udvalget som minimum prioriterer en beløbsramme på 600.000 kr., så puljen får en volumen, der gør det muligt at understøtte større projekter, samt muligheden for at yde støtten i en flerårig periode til at løbe nye initiativer i gang.

Administrationen kan pege på følgende områder i budgettet, hvor der kan findes finansiering af puljen:

 • Den eksisterende Pulje til opstart af årligt tilbagevendende kulturaktiviteter med en beløbsramme på 120.000 kr. om året.
 • Tidligere tilskud til "Suså Festival" 200.000 kr.
 • Tilskud til selvejende haller 300.000 kr.

Retningslinjer for puljen
Udvalget godkendte den 28. januar 2019 følgende beskrivelser og krav til puljen:

Puljens formål og rammer
Bevillinger fra puljen skal medvirke til at realisere Næstved Kommunes kulturpolitik med særligt fokus på at skabe bedre rammer for at udvikle og fastholde større kulturelle begivenheder.

Puljen kan yde støtte til udvikling af festivaler, udstillinger, koncerter, kulturmøder, markeder, træf eller andre kulturelle begivenheder, der har attraktionsværdi for hele kommunen samt format, kvalitet eller potentiale til at tiltrække besøgende fra andre kommuner.

Der kan ydes støtte til både enkeltstående og årligt tilbagevendende begivenheder. Puljen kan yde støtte over flere år til den samme begivenhed. Tilskuddet nedtrappes hvert år i forventning om, at begivenheden gradvist bliver helt eller delvist økonomisk selvbærende. Tilskud fra puljen kan i nogle tilfælde bevilliges som en underskudsgaranti.

Vurderingskriterier
I vurderingen af ansøgningen lægges der vægt på at støtte kulturelle begivenheder, der:

 • Styrker kulturens synlighed og betydning for borgerne og kommunens udvikling
 • Styrker Næstveds rolle som kulturhovedstad
 • Styrker synlighed og markedsføring af kulturen og Næstved Kommune
 • Styrker børn og unges møde med kunst, kultur og talentudvikling
 • Udbygger kunst og kulturs rolle i offentlige byrum
 • Styrker tværgående samarbejder, fx tværkommunalt, internationalt eller på tværs af foreninger
 • Styrker frivillighed i kulturlivet


I vurderingen lægges der desuden vægt på projektets organisering, medfinansiering og plan for at blive helt eller delvist økonomisk selvbærende over en årrække.

Puljen har løbende ansøgningsfrist og forvaltes af administrationen i Center for Kultur og Borgerservice. Bevillinger forelægges løbende til orientering for Kultur- og Demokratiudvalget.

Økonomi

Administrationen kan oplyse at de 200.000 kr. der var afsat som tilskud til Suså Festival kan prioriteres anvendt til andet formål. Der er i budgettet afsat 143.570 kr. under pulje til opstart af årlige kulturaktiviteter. Det vil være muligt at omprioritere 300.000 kr. under Tilskud til selvejende haller til andet formål.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 29.04.2019

Udvalget ønsker, at samarbejde med erhvervslivet indgår i vurderingskriterierne.

Udvalget pegede på følgende finansiering af minimum 600.000 kr. til den nye pulje:

 • 120.000 kr. fra "Pulje til opstart af årligt tilbagevendende kulturaktiviteter"
 • Tidligere tilskud til "Suså Festival" 200.000 kr.
 • Tilskud til selvejende haller 300.000 kr.

Bilag
43. Behandling af budget for 2020-23

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-19

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (drøfter), 29.04.2019


Kultur- og Demokratiudvalget skal udarbejde budget for 2020-2023 for henholdsvis drift og anlæg. Budgettet behandles i Kultur- og Demokratiudvalget i to omgange. 2. behandlingen finder sted den 3. juni 2019. Udvalget skal på dette møde drøfte de overordnede linjer for budget for 2020-2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Demokratiudvalget drøfter

 1. hvilke omprioriteringer, der skal arbejdes med
 2. optimeringsstrategiens konsekvenser
 3. forslag fra borgermødet
 4. budgetfordelingen i det administrative basisbudget
 5. takster
 6. eventuelle omprioriteringer i anlægsbudgettet

Sagsfremstilling

Baggrund - Næstved Kommunes vision, budget- og optimeringsstrategi samt retningslinjer for økonomistyring

Økonomiudvalget har den 11. marts 2019 godkendt budgetstrategien, som er køreplanen for, hvordan budgettet for 2020-2023 skal udarbejdes. Budgetstrategien indeholder nye måder at udarbejde budget på, som udvalgene skal leve op til.

Sidste sommer godkendte Byrådet en ny vision for Næstved Kommune. Visionen er rammesættende og budgetlægningen skal bruges til at arbejde henimod realisering af visionen.

Baggrundsbilag: Kravene til udvalgenes budgetlægning er beskrevet i budgetstrategien. Den vedlægges i bilag 7. Derudover vedlægges visionen (bilag 8), optimeringsstrategien (bilag 9) og retningslinjer for økonomistyring (bilag 10).

Kultur- og Demokratiudvalget skal inden sommerferien 2019 udarbejde budget for udvalgets fagområder.

Drift

Krav til udvalgenes budgetlægning

Jf. budgetstrategien skal de politiske udvalg beslutte, hvilke aktiviteter/serviceniveauer til hvor mange borgere, der skal være i budgettet for 2020-23. Forslaget skal ligge inden for udvalgsrammen. Det skal desuden være realiserbart, hvilket fx vil sige, at der ikke budgetteres med faldende antal modtagere uden en realistisk plan for nedbringelse af antal modtagere. Derudover kan der ikke oversendes budgetproblemer til budgetseminaret eller Byrådet.

Udvalgsrammen er lig med budgettet i 2020-22 fra sidste års budget, korrigeret med demografireguleringer og pris- og lønfremskrevet til 2020-priser. Udvalgsrammen er 124.848 t.kr. Udvalgsrammen fremgår af bilag 1.

Optimeringsstrategi

Udvalgene skal også arbejde med optimeringsstrategiens indsatser. Indsatserne skal være med til at sikre budget i balance og indfrielse af Byrådets vision. Optimeringsstrategiens indsatser er:

1. Et fokuseret arbejde indenfor tre indsatsområder:

 • Forenkling af arbejdsgange og processer (tidligere afbureaukratisering)
 • Digitalisering af administrative rutiner og digitale velfærdsløsninger
 • At sætte borgeren i centrum. Vi skal have fokus på helhedsperspektivet i samarbejdet med de borgere, der er i kontakt med kommunen, og vi skal i videre udstrækning samskabe ydelser og løsninger med borgerne.

Effektiviseringsgevinsterne afledt af dette forbliver på områderne og kan anvendes til eksempelvis imødegåelse af udgiftspres eller kvalitetsløft på området. Dvs. at det kan anvendes til omprioritering. Alle udvalg og centre skal arbejde med disse indsatser.

2. Budgettemaanalyser

Der er to slags budgettemaanalyser

 • Sektoranalyser, hvor effektiviseringsprovenuet forbliver på området med henblik på at imødegå udgiftspres på området
 • Effektiviseringsanalyser, hvor effektiviseringsprovenuet tilgår Byrådets udviklingspulje

Omprioriteringsforslag og nye måder at løse opgaverne på

Der er i bilag 2 vedlagt et basisbudget, som viser, hvad der er afsat på de enkelte delposter.

Uanset om de nuværende aktiviteter og serviceniveauer kan holdes indenfor udvalgsrammen eller ej, skal udvalgene arbejde med nye måder at levere servicen på, som er mere effektfuld eller billigere for at leve op til optimeringsstrategien og for at indfri visionen.

Kultur- og Demokratiudvalget har tidligere besluttet/drøftet forslag:

 1. Vagtordning på Næstved Bibliotek. Den 25. februar 2019 besluttede udvalget at oversende sagen til budgetbehandlingen for 2020, idet udgiften fremadrettet bør indarbejdes i udvalgets driftsbudget. Udgiften er estimeret til 425.000 kr.
 2. Talentskolens designlinje på Holmegård Værk, er estimeret til en årlig driftsudgift på 860.000 kr. Hertil kommer etableringsomkostninger på 720.000 kr. Blev drøftet af Kultur- og Demokratiudvalget i forbindelse med budgetstrategi 2019.

Budgetblog

Indkomne forslag/ønsker på udvalgets budgetblog er vedlagt i bilag 3. Der er modtaget to ønsker på i alt 5,65 mio. kr.

Borgermødet

På borgermødet den 10. april 2019 fremkom der en række forslag. De samlede forslag vedlægges (bilag 4). Forslag nr. 6 og 10 vedrører udvalgets område. Forslagene er til drøftelse i udvalget.

Takster

Der vedlægges forslag til takster (bilag 5). Taksterne er prisfremskrevet i forhold til de gældende takster i 2019 for de takster, hvor det er tilladt. Nogle takster fastsættes ud fra andre kriterier. Taksterne er anvendt i det administrative basisbudget.

Anlæg

Sidste år blev der vedtaget et 10-årigt anlægsbudget. Budgettet udgør rammen for det enkelte udvalgs anlægsramme i det enkelte år. Fagudvalgene kan omprioritere anlæg og flytte imellem projekter, men kan ikke ændre det samlede anlægsbudget for hvert enkelt år.

Der vedlægges oversigt over det nuværende anlægsbudget (bilag 6).

Baggrundsbilag

Kravene til udvalgenes budgetlægning er beskrevet i budgetstrategien. Den vedlægges i bilag 7. Derudover vedlægges visionen (bilag 8); optimeringsstrategien (bilag 9) og retningslinjer for økonomistyring (bilag 10).

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 29.04.2019

Drøftet. Administrationen samler op på udvalgets bemærkninger.

Bilag
44. Beslutning om udmøntning af den afsatte økonomi til branding og markedsføringsaftaler

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.20.00-G01-4-19

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (godkender), 29.04.2019


Byrådet besluttede den 23. april 2019 en ændring af styrelsesvedtægtens § 17, stk. 3, hvormed opgaven om at forvalte indgåelse af samarbejdsaftaler med sports- og idrætsforeninger med henblik på branding og markedsføring af Næstved Kommune blev overført fra Økonomiudvalget til Kultur- og Demokratiudvalget. Kultur- og Demokratiudvalget skal beslutte, hvorvidt den afsatte økonomi til branding og markedsføringsaftaler i perioder af tre år skal tildeles et mindre antal sportsforeninger eller idrætsorganisationer alle med elitestatus, og hvor der udbetales ét årligt beløb over hver af de tre år. Endvidere skal udvalget beslutte kriterier for uddelingen af midlerne.

Indstilling

Administrationen indstiller og Kultur- og Demokratiudvalget godkender,

 1. at udmøntningen af den afsatte økonomi til branding og markedsføringsaftaler tildeles et begrænset antal sportsforeninger eller idrætsorganisationer med elitestatus
 2. at de valgte sportsforeninger eller idrætsorganisationer tildeles midlerne i en treårig periode med ét årligt fastsat beløb over de tre år
 3. kriterier for tildeling af midlerne, som anbefalet i sagsfremstillingen

Sagsfremstilling

Ændring af styrelsesvedtægten

Næstved Byråd har ved en ændring af styrelsesvedtægtens § 17, stk. 3 besluttet, at henlægge varetagelsen af branding og markedsføring for området sports- og idrætsforeninger fra Økonomiudvalget til Kultur- og Demokratiudvalget. Årsagen hertil er, at Kultur- og Demokratiudvalgets opgaver efter styrelsesvedtægtens § 17, stk. 3 i forvejen omfatter tilskudsvirksomhed til sports- og idrætsforeninger.

Branding og markedsføring af Næstved Kommune henhører fortsat under Økonomiudvalget jf. styrelsesvedtægtens § 12, stk. 2 pind 12, hvilket betyder, at Økonomiudvalget fortsat kan indgå andre former for branding og markedsføringsaftaler.

Tildeling af midler til et mindre antal sportsforeninger eller idrætsorganisationer med elitestatus

Formålet med at indgå partnerskabsaftaler om branding og markedsføring af Næstved Kommune er gennem samarbejde med udvalgte sports- og idrætsforeninger, at Næstved fremhæves brandingsmæssigt bedst muligt eksempelvis i lokale og nationale medier. Nytteværdien for Næstved Kommune i relation til branding og markedsføringsaftaler må forventes at have størst effekt, når aftaler indgås med sports- eller idrætsforeninger, der samlet set har et idrætsniveau svarende til elitestatus. Derfor indstiller administrationen, at udvalget fra 1. januar 2020 udpeger et mindre antal sportsforeninger eller idrætsorganisationer med elitestatus, så der sikres den største tilbagebetaling i form af markedsføring af Næstved.

I forbindelse med Mærk Næstved, har Center for Politik og Udvikling indhentet ekstern rådgivning til at vurdere det økonomiske niveau for den enkelte ansøgers kommercielle brandings- og markedsføringsværdi. Det vil være naturligt, at Center for Kultur og Borgerservice benytter sig af samme eller lignende rådgivning i forbindelse med Kultur- og Demokratiudvalgets udpegning af et mindre antal sportsforeninger eller idrætsorganisationer med elitestatus.

For at den enkelte ansøger får gode betingelser for at arbejde med deres udviklingskoncept, anbefaler administrationen, at der med de udvalgte sportsforeninger eller idrætsorganisationer indgås partnerskabsaftaler om branding og markedsføring i perioder på 3 år. Dette betyder, at der blot kan ansøges om midler hvert tredje år og ikke som nu hvert år.

Kriterier for tildeling af midlerne

Såfremt udvalget beslutter, at midlerne skal gå til et mindre antal sportsforeninger eller idrætsorganisationer med elitestatus, bør der ligge nogle kriterier til grund herfor. Udvalget skal beslutte, hvilke kriterier, der skal ligge til grund for tildelingen.

Administrationen anbefaler følgende kriterier for ansøgningerne:

At ansøger:

 • har et sportsligt niveau svarende til elitestatus
 • dokumenterer den brandings- og markedsmæssige effekt
 • arbejder med et anerkendelsesværdigt formål
 • understøtter konceptet for Mærk Næstved visionen
 • indgår et forpligtende samarbejde med Næstved Kommune

Økonomi

Administrationen har ikke nogen bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 29.04.2019

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Ansøgninger skal vurderes på baggrund af de vedtagne kriterier samt ved ekstern vurdering inden forelæggelse på næste møde.

Bilag
45. Indledende drøftelse af forslag til placeringer af et anlæg med nye vand- og svømmefaciliteter

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 04.04.00-P20-1-18

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (drøfter), 29.04.2019

Jf. den overordnede tids- og aktivitetsplan for forberedelserne til de endelige beslutninger vedr. nye vand- og svømmefaciliteter forelægges Kultur- og Demokratiudvalget denne indledende sag vedr. forslag til placeringer af et anlæg med nye vand- og svømmefaciliteter. Der gives en mundtlig orientering vedr. 4 placeringer, der betragtes som værende aktuelle og vigtige at drøfte og forholde sig til. Alle placeringerne har et potentiale i forhold til at understøtte udviklingen af et givent byområde. Der er større og mindre fordele samt ulemper knyttet til flere af dem.

Sagen sendes efterfølgende til orientering i Fritidsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Demokratiudvalget drøfter sagen.

Sagsfremstilling

Placeringen af nye vand- og svømmefaciliteter skal endeligt besluttes af Byrådet i august 2019. Placeringen skal besluttes af hensyn til den videre detailplanlægning af fx miljø-, plan og byggetekniske forhold, af hensyn til udbudsmateriale udarbejdelse, mv. - næste fase af projektet, som for alvor påbegyndes efter sommerferien.

Aktuelle forslag

Et areal på Stenlængegårdsområdet er fortsat reserveret til formålet. Arealet har været reserveret siden 2016, hvor planerne om et vandkulturhus startede. Andre arealer er dog siden kommet i betragtning. Det er de som følge af den seneste opmærksomhed på at udvikle bymidten og havneområdet.

Pt. er de foreslåede placeringer følgende:

 • Stenlængegårdsvej
 • Vestre Kaj 18-20
 • Vestre Mellemkaj og Østre Mellemkaj (midtermolen)
 • Fejøvej 10

Placeringerne har deres aktualitet ud fra flere forskellige perspektiver, herunder arealstørrelse i forhold til et minimum og muligheder for senere udbygning/tilbygning, mulighederne for nord vendt / nordvest vendt placering af anlæg, mulighed for arealudvidelse, beliggenhed, infrastrukturel tilgængelighed, synergi med det omgivende område, ejer- og lejeforhold, miljø-, plan- og byggerelaterede forbehold samt mulige merudgifter og tidshorisonter.

Der gives en mundtlig orientering om de aktuelle forslag på mødet. En opfølgende sag med supplerende gennemgang og redegørelse af de foreslåede placeringer forelægges Kultur- og Demokratiudvalget den 3. juni 2019.

Tidligere forslag

Forslag til placeringer har gennem det seneste halve år taget forskellige drejninger. Arealer i Rådmandshaven, på Karrebækvej/Vestre Ringvej og Kvægtorvet/Høje Plads har også været med i tidligere overvejelser fra Center for Plan og Miljø. De er ikke længere med ud fra en aktuel helhedsorienteret og overordnet byplansfaglig vurdering.

Krav til grundens størrelse

Grunden, hvorpå der bygges bør minimum være 8.500 m2, hvis der bygges faciliteter, der modsvarer de faciliteter, der er i dag i hhv. Birkebjergparkens Varmtvandsbassin, Næstved Svømmehal og Herlufsholm Svømmehal, og som gør det muligt at bygge faciliteter, der understøtter de overordnede målsætninger for et nyt anlæg samt målsætningerne vedr. brugere og aktiviteter. Herunder også anbefalingerne om bygge i ét plan, og dermed driftsintelligent samt handicapvenligt og -smart. Skal der (til-) bygges et 50 meter bassin bør grunden til byggeriet være minimum 10.000 m2.

Mulighederne for at bygge et nyt anlæg på arealerne med et af de eksisterende svømmehaller er begrænsede, idet grundstørrelserne ikke er store nok til at samle og udvide med flere faciliteter end de, der er i forvejen.

Økonomi

Administrationen har ikke nogen bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 29.04.2019

Drøftet. Administrationen samler op på udvalgets bemærkninger.
46. Orientering fra de seneste bruger- og borgerinvolverende aktiviteter

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 04.04.00-P20-1-18

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (til efterretning), 29.04.2019.

Jf. den overordnede tids- og aktivitetsplan har der gennem de seneste måneder været gennemført en række bruger- og borgerinvolverende aktiviteter, hvor administrationen og Kultur- og Demokratiudvalget har været i dialog med brugere og borgere om behov og ønsker til de nye vand- og svømmefaciliteter. Sagen indeholder en opsamling på de input til hhv. faciliteter og placering, som er kommet frem i forbindelse med de gennemførte aktiviteter.


Sagen sendes efterfølgende til orientering for Fritidsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I tråd med tidligere bruger- og borgerinvolverende aktiviteter (i forbindelse med OPP-projektet / vandkulturhusprojektet) har administrationen og Kultur- og Demokratiudvalget været i ny og opfølgende dialog med nuværende brugere af de eksisterende svømmehaller og med borgere med interesse for de nye vand- og svømmefaciliteter.

Administrationen har i februar haft gode dialogmøder med de foreninger, klubber og organiserede fællesskaber, der i dag har bane- og bassintid i Birkebjergparkens Varmtvandsbassin, Næstved Svømmehal og/eller Herlufsholm Svømmehal. Administrationen har ligeledes rettet henvendelse til og modtaget input fra nogle af de kommunale og regionale brugere, der i dag benytter Birkebjergparkens Varmtvandsbassin. Endvidere var Kultur- og Demokratiudvalget vært for et velbesøgt borgermøde i marts, hvor lidt over 90 borgere mødte op, og deltog aktivt i drøftelserne.

De forskellige brugergruppers interesser og opmærksomhedspunkter

Handicapforeningerne fremhæver særligt følgende opmærksomhedspunkter: Større og opdelte/afskærmede omklædningsfaciliteter. Brikse er nødvendige i omklædningsrummene. Hellere sliske og ramper end lift. Lidt større bassiner. Større kapacitet, da der er behov for flere tider til varmtvands-hold. Byg i ét plan. Alternativt omklædning og varmtvandsbassiner i stueplan. Kørestole skal kunne komme hele vejen fra parkering til indgang til omklædning til bassin. Arealer eller lokaler til samvær. Hovedparten kommer i bil, ganske få på cykel eller med offentligt transport. Gennemført handicapvenligt og -smart indretning.

De kommunale og regionale brugere fremhæver særligt følgende opmærksomhedspunkter: Kapacitetsforøgelse på varmtvandsbassiner. Bassinerne kan godt være lidt større, men ej heller for store. Ens bassindybde i hele bassinet. Handicapvenlig indretning. Indrettet til to hold/to brugergrupper samtidigt. Bassintemperatur min. 34 grader. Tilstødende opholdsarealer. Varmtvandsbassinerne bør være adskilt fra andre faciliteter. Brugerne har brug for et skærmet miljø og for "alenetid".

De foreninger, hvis medlemmer er ældre borgere fremhæver særligt følgende opmærksomhedspunkter: Større bassin og med gelænder til aquafitnesshold. Varmere bassintemperatur. Opdelte omklædningsfaciliteter, når flere brugergrupper benytter faciliteterne samtidig og i forlængelse af hinanden. Større saunaer. Arealer eller lokaler til samvær. For dem, der svømmer, er 25 m bassin rigeligt. Langt de fleste kommer i bil eller cykler.

De mindre vandsportsklubber fremhæver særligt følgende opmærksomhedspunkter: Mulighederne for at medbringe og opbevare det udstyr, som er en forudsætning for deres sport. Adgangen og distancen til bassinerne skal være nem og kort. De vil gerne, hvis mulighederne bliver dertil, have flere stævneaktiviteter i løbet af året. Bassinerne skal være af stål eller beklædt med fliser, og ikke med dug. Et anlæg i et plan. Lokaler til undervisning.

Svømmeklubberne fremhæver særligt følgende opmærksomhedspunkter: De er bekymrede for, om de fremadrettet får den bane- og bassinkapacitet, de har i dag. Mere kantareal omkring bassinerne. Tilskuerfaciliteter. Mulighed for tørtræning. De største kapacitetsbehov er til vandtilvænning af spæd- og småbørn og til svømmeundervisning på lavt vand. Når man først kan svømme, skal man ikke kunne bunde. Ønsket om et 50 meter bassin, men ikke et behov i forhold til at kunne fortsætte de aktiviteter, de har i dag. Lysindfald, varme og indeklima omkring bassinerne.

Se bilag 1, 2 og 3.

Overordnede indtryk fra borgermødet og de øvrige borgerhenvendelser

Hvad angår faciliteterne er noget af det, der ligger alle på sinde, det er at der ikke bliver bygget mindre end det, brugerne benytter i dag. Der er forskellige meninger om, hvad der bør bygges først og senere til, hvis de nye vand- og svømmefaciliteter bygges i etaper. 50 meterbassin står højt på nogles "hitliste". Hos andre er det weelnessfaciliteter og morskabsfaciliteter eller bassiner til de mindre vandsportsgrene. Desuden er der et tydeligt signal om, at faciliteterne bør være opdelte (skærmet miljøer) af hensyn til de forskellige brugergrupper/målgrupper og formål med anvendelsen af de enkelte faciliteter, og at både adgang til bassiner og at omklædningsforholdene skal være handicapvenlige og indrettes til handicappede brugere. Særligt repræsentanter for svømmere er optaget af at svømmebassinet/-bassinerne er forberedt til stævneaktivitet.

Når det drejer sig om placering er borgernes bud ligeså forskellige, som der er muligheder. Nogle peger på at bygge i forbindelse med de gamle svømmehaller. Andre på en havneplacering eller på ringvejsnære placeringer. Uanset placering blev det fremhævet, at gode tilkørselsforhold, både med offentlig og privat transport samt gode parkeringsforhold, også til handicappede, bør være højt prioriteret. Der er også borgere, der i relation til placering særligt fremhæver den synergi, der kan være mellem nye vand- og svømmefaciliteter og andre fysiske udfoldelsesmuligheder.

Se bilag 4 og 5.

Administrationen vurderer at hovedparten af de fremmødte til borgermødet er borgere, der benytter varmtvandsbassinerne i Birkebjergparken eller Næstved eller Herlufsholm svømmehal, og som har en tilknytning til de store foreninger og klubber, der bruger anlæggene i forvejen. Hvilket naturlig afspejler sig i de input, der kom på borgermødet.

Administrationen vil fortsat og løbende sikre input fra brugere og borgere som ytrer deres interesse for projektet og de beslutninger, som skal tages. Et af de initiativer, som er sat i gang, men som ikke er afsluttet på nuværende tidspunkt er den åbne spørgeskemaundersøgelse, der primært er rettet mod potentielle nye brugere af de nye vand- og svømmefaciliteter og de brugere, der kunne have interesse i faciliteter, som vil være nye sammenholdt med de nuværende faciliteter/muligheder i de eksisterende svømmehaller. Fx wellnessfaciliteter og morskabsfaciliteter. Undersøgelsen er åben for mulige besvarelser frem til medio juli. En foreløbig midtvejsrapportering fremlægges på Kultur- og Demokratiudvalgets møde i juni. Den endelige afrapportering på spørgeskemaundersøgelsen fremlægges for udvalget til august.

For administrationens vurderinger og anbefalinger ift. bruger-/borgerbidragene, se bilag 6.

Økonomi

Administrationen har ikke nogen bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 29.04.2019

Udsat.

Bilag
47. Orientering om foreningers betaling af selvejende og kommunale haller og faciliteter

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.20.00-A21-1-19

Resume

Politisk behandling

Kultur og Demokratiudvalget (til efterretning), 29.04.2019

Kultur og Demokratiudvalget (KDU) har bedt om at få en orientering om klubbers betaling af leje af den selvejende Arena Næstved og herunder hvilke kommunale aftaler, der kan benyttes for klubberne. Udvalget ønsker desuden af få oplyst, om der er ubalance i forskellige klubbers aftaleforhold. Administrationen vil på mødet give nogle konkrete eksempler på forskellige former for leje/støtteforhold.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Demokratiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Arena Næstved er en selvejende institution. Arena Næstved søger hvert år om kommunal underskudsgaranti (i lighed med kommunens øvrige selvejende haller og idrætsanlæg) til almennyttige aktiviteter. KDU behandler og godkender i oktober/november de selvejende hallers budgetter og takster for brug af deres lokaler og faciliteter. Den kommunale godkendelse af takster er rettet mod det almennyttige brug dvs. skoler og andre kommunale institutioner, folkeoplysende foreninger, godkendte kulturelle foreninger mv. Der gælder således lige vilkår for alle almennyttige aktiviteter.

Det er således forvaltningens opfattelse, at der ikke er ubalance i de folkeoplysende klubbers aftaleforhold med Arena Næstved, idet aftaleforholdet alene knytter an til almennyttige aktiviteter.

I forhold til andre kommercielle (privatøkonomiske) initiativer f.eks. messer, hundeudstillinger, koncerter, sportsarrangementer, yder Næstved Kommune ikke støtte og har ingen tilsynsforpligtigelser. Den slags arrangementer er et privat aftaleforhold mellem den selvejende hal og den pågældende arrangør. NFH (Nykøbing Falster Håndbold) lejer f.eks. jævnligt Arena Næstved til afvikling af kampe, og Næstved Kommune yder ikke støtte. Da Næstved Kommune ikke yder støtte eller har tilsynsforpligtigelse til den slags arrangementer, kan Næstved Kommune ikke blande sig i aftaleforholdet mellem Arena Næstved og NFH. Det er et privatøkonomisk anliggende mellem to kommercielle aktører.

Det er vanskeligt for forvaltningen at afgøre, om der er ubalance i de private kommercielle klubbers aftaleforhold med Arena Næstved, idet Næstved Kommune ikke lovligt kan understøtte disse klubbers privatkommercielle arrangementer økonomisk.

KDU har spurgt til, om man kan benytte samme ordning som i Roskildehallerne (Roskilde Kongrescenter). Roskildehallerne er kommunale haller (i modsætning til selvejende) og Roskilde Kommune kan således selv beslutte, hvorledes man forvalter og finansierer hallernes drift dog med skyldig respekt for konkurrencelovgivningen, lighedsgrundsætningen mv. I Roskilde Kommunes budget er der afsat et særskilt beløb til støtte af eliteidrætsaktiviteter og herunder støtte til Landskampafvikling o.lign. I kommunale haller må kommunen kun støtte almennyttig virksomhed, men må dog udleje overskydende kapacitet (accessorisk virksomhed) og skal i de tilfælde opkræve betaling for kommercielle arrangementer.

Kommunerne kan lovligt vælge at støtte eliteidræt under eliteidrætsloven herunder at give et særligt tilskud til f.eks. halleje i selvejende institutioner. I det konkrete tilfælde med Arena Næstved kan KDU således beslutte at afsætte et beløb til støtte af eliteidrætsaktiviteter som f.eks. afvikling af træning og kampe. Det er ikke et støtteværdigt formål at betale for sponsorarrangementer og andre kommercielle initiativer i forbindelse med afvikling af eliteidrætskampe.

KDU har desuden bedt om at få oplyst, hvilket aftaleforhold, der gælder for Næstved Boldklub (NB). NB benytter et kommunalt anlæg (Næstved Stadion, omklædningsrum mv.) og har i den forbindelse en lejeaftale, der er godkendt af Det kommunale tilsyn (statsforvaltningens tilsyn med kommuner og regioner). Når statsforvaltningen i sin tid har godkendt lejeaftalen, har det været for at sikre at Næstved Kommune ikke yder støtte til konkurrenceforvridende udlejning. Det kan af gode grunde være vanskeligt at afgøre markedsprisen i den slags sager. NB efterlever pt. retningslinjerne omkring støtte til eliteidrætsaktiviteter under eliteidrætsloven ved f.eks. i sine vedtægter at have begrænsning/ingen udbytteudbetaling.

Administrationen vil på mødet give nogle konkrete eksempler på forskellige former for leje/støtteforhold.

Økonomi

Administrationen har ingen kommentarer til sagen.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 29.04.2019

Til efterretning.

De af Byrådet udpegede repræsentanter i bestyrelsen for Arena Næstved indbydes til det kommende udvalgsmøde.
48. Beslutning om principper for tildeling af tilskud til gadekær

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 01.00.00-G01-1-16

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (godkender), 25.03.2019

Kultur- og Demokratiudvalget (til efterretning), 29.04.2019

Teknisk Udvalg blev med sag 143 på udvalgets møde den 29. oktober 2018 orienteret om de forskellige tilskud m.m. som på daværende tidspunkt blev tildelt. For at ensrette og skabe gennemsigtighed omkring denne støtte foreslås med denne sag en mere systematisk tildeling af tilskud mm. til gadekærene.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. Teknisk Udvalg godkender, at tilskuddene fra Kultur- og Demokratiudvalget sammen med Park og Vejs græsslåning og midlerne til gadekær fra Grøn Plan tildeles som beskrevet i sagsfremstillingen.
 2. Kultur- og Demokratiudvalget tager sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune bidrager til gadekærene i kommunens vedligeholdelse via tre indsatser:

1) Park og Vej klipper i dag græsset ved 29 gadekær, og de årlige udgifter hertil beløber sig til ca. 120.000 kr. Det foreslås, at Park og Vej fremover klipper græsset ved de gadekær, hvor det er relevant (altså ikke de steder, hvor græsset klippes af brugerne, hvor gadekæret ikke bruges rekreativt etc.) Park og Vej afgør relevansen af at klippe græsset.

2) Kultur- og Demokratiudvalget tildeler i dag efter ansøgning 3.000 kr. årligt pr. gadekær til vedligeholdelse af gadekær og grønne områder. 20-25 ansøgninger har resulteret i en samlet årlig udgift på ca. 70.000 kr. Tilskudsordningen fortsættes uændret, men annonceres sammen med punkt 3.

3) Fra Grøn Plan tildeler Teknisk Udvalg i dag efter ansøgning i alt 40.000 kr. til forskellige gadekærsprojekter. Det foreslås, at ansøgninger om midler fra Grøn Plan fremover højst kan imødekommes med 50% af de samlede udgifter til et givent projekt og max. 10.000 kr. Tildelingen sker en gang årligt efter annonceret ansøgningsrunde i foråret, så projekterne kan gennemføres over sommeren. Teknisk Udvalg afgør, hvilke ansøgninger der skal imødekommes.

Økonomi

Administrationen har ikke nogen bemærkninger.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 25.03.2019

Ad 1: Godkendt

Kultur- og Demokratiudvalget, 29.04.2019

Udsat.
49. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-P35-32-17

Sagsfremstilling

 1. Kommende punkter
 2. Nyhedsbrev fra Børnekulturhus Næstved (vedlagt)
 3. Koordinator for nationalt netværk for Talentudvikling. Pressemeddelelse: https://www.anpdm.com/newsletterweb/454A5A47774147514477464059/424159407348405D4A7646435C4B71

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 29.04.2019

Udsat.

Bilag


Sidst opdateret den 30. april 2019