Referat
Kultur- og Demokratiudvalget 3. juni 2019

Dato

03.06.2019

Tid

15.00

Sted

Mødelokale 8, Teatergade 8, 1. sal th.

Deltagere

Charlotte Roest (A),
Githa Nelander (O),
Klaus Eusebius Jakobsen (B),
Linda Frederiksen (A),
Per Sørensen (A),
Rico Carlsen (V),
Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V),


50. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-P35-32-17

Sagsfremstilling

Carsten Haurum formand for Arena Næstveds bestyrelse og Kristian Skov-Andersen deltager i mødet fra kl. 15.00-15.30.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 03.06.2019

Githa Nelander var fraværende.

Sag 58 Beslutning om markedsføringsaftale mellem Næstved Bordtennis og Næstved Kommune blev taget af dagsordenen og sag 61 Beslutning om markedsføringsaftale mellem Næstved Boldklub og Næstved Kommune blev taget af dagsordenen.

Dagsordenen blev herefter godkendt.
51. Orientering fra de seneste bruger- og borgerinvolverende aktiviteter

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 04.04.00-P20-1-18

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (til efterretning), 03.06.2019.

Jf. den overordnede tids- og aktivitetsplan har der gennem de seneste måneder været gennemført en række bruger- og borgerinvolverende aktiviteter, hvor administrationen og Kultur- og Demokratiudvalget har været i dialog med brugere og borgere om behov og ønsker til nye vand- og svømmefaciliteter. Sagen indeholder en opsamling på de input til hhv. faciliteter og placering, som er kommet frem i forbindelse med de gennemførte aktiviteter.

Sagen sendes efterfølgende til orientering for Fritidsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I tråd med tidligere bruger- og borgerinvolverende aktiviteter (i forbindelse med OPP-projektet/vandkulturhusprojektet) har administrationen og Kultur- og Demokratiudvalget været i ny og opfølgende dialog med nuværende brugere af de eksisterende svømmehaller og med borgere med interesse for de nye vand- og svømmefaciliteter.

Administrationen har i februar 2019 haft gode dialogmøder med de foreninger, klubber og organiserede fællesskaber, der i dag har bane- og bassintid i Birkebjergparkens Varmtvandsbassin, Næstved Svømmehal og/eller Herlufsholm Svømmehal. Administrationen har ligeledes rettet henvendelse til og modtaget input fra nogle af de kommunale og regionale brugere, der i dag benytter Birkebjergparkens Varmtvandsbassin. Endvidere var Kultur- og Demokratiudvalget vært for et velbesøgt borgermøde i marts 2019, hvor lidt over 90 borgere mødte op, og deltog aktivt i drøftelserne. Desuden kører der pt. en spørgeskemaundersøgelse.

De forskellige brugergruppers interesser og opmærksomhedspunkter

Handicapforeningerne fremhæver særligt følgende opmærksomhedspunkter: Større og opdelte/afskærmede omklædningsfaciliteter. Brikse er nødvendige i omklædningsrummene. Hellere sliske og ramper end lift. Lidt større bassiner. Større kapacitet, da der er behov for flere tider til varmtvands-hold. Byg i ét plan. Alternativt omklædning og varmtvandsbassiner i stueplan. Kørestole skal kunne komme hele vejen fra parkering til indgang til omklædning til bassin. Arealer eller lokaler til samvær. Hovedparten kommer i bil, ganske få på cykel eller med offentligt transport. Gennemført handicapvenligt og -smart indretning.

De kommunale og regionale brugere fremhæver særligt følgende opmærksomhedspunkter: Kapacitetsforøgelse på varmtvandsbassiner. Bassinerne kan godt være lidt større, men ej heller for store. Ens bassindybde i hele bassinet. Handicapvenlig indretning. Indrettet til to hold/to brugergrupper samtidigt. Bassintemperatur min. 34 grader. Tilstødende opholdsarealer. Varmtvandsbassinerne bør være adskilt fra andre faciliteter. Brugerne har brug for et skærmet miljø og for "alenetid".

De foreninger, hvis medlemmer er ældre borgere fremhæver særligt følgende opmærksomhedspunkter: Større bassin og med gelænder til aquafitnesshold. Varmere bassintemperatur. Opdelte omklædningsfaciliteter, når flere brugergrupper benytter faciliteterne samtidig og i forlængelse af hinanden. Større saunaer. Arealer eller lokaler til samvær. For dem, der svømmer, er 25 m bassin rigeligt. Langt de fleste kommer i bil eller på cykler.

De mindre vandsportsklubber fremhæver særligt følgende opmærksomhedspunkter: Mulighederne for at medbringe og opbevare det udstyr, som er en forudsætning for deres sport. Adgangen og distancen til bassinerne skal være nem og kort. De vil gerne, hvis mulighederne bliver dertil, have flere stævneaktiviteter i løbet af året. Bassinerne skal være af stål eller beklædt med fliser, og ikke med dug. Et anlæg i et plan. Lokaler til undervisning.

Svømmeklubberne fremhæver særligt følgende opmærksomhedspunkter: De er bekymrede for, om de fremadrettet får den bane- og bassinkapacitet, de har i dag. Mere kantareal omkring bassinerne. Tilskuerfaciliteter. Mulighed for tørtræning. De største kapacitetsbehov er til vandtilvænning af spæd- og småbørn og til svømmeundervisning på lavt vand. Når man først kan svømme, skal man ikke kunne bunde. Ønsket om et 50 meter bassin, men ikke et behov i forhold til at kunne fortsætte de aktiviteter, de har i dag. Lysindfald, varme og indeklima omkring bassinerne.

Se bilag 1, 2 og 3.

Administrationens overordnede indtryk fra borgermødet og de øvrige borgerhenvendelser

Hvad angår faciliteterne er noget af det, der ligger alle på sinde, at der ikke bliver bygget mindre end det, brugerne benytter i dag. Der er forskellige meninger om, hvad der bør bygges først og senere til, hvis de nye vand- og svømmefaciliteter bygges i etaper. 50 meterbassin står højt på nogles "hitliste". Hos andre er det wellnessfaciliteter og morskabsfaciliteter eller bassiner til de mindre vandsportsgrene. Desuden er der et tydeligt signal om, at faciliteterne bør være opdelte (skærmet miljøer) af hensyn til de forskellige brugergrupper/målgrupper og formål med anvendelsen af de enkelte faciliteter, og at både adgang til bassiner og at omklædningsforholdene skal være handicapvenlige og indrettes til handicappede brugere. Særligt repræsentanter for svømmere er optaget af at svømmebassinet/-bassinerne er forberedt til stævneaktivitet.

Når det drejer sig om placering er borgernes bud ligeså forskellige, som der er muligheder. Nogle peger på at bygge i forbindelse med de gamle svømmehaller. Andre på en havneplacering eller på ringvejsnære placeringer. Uanset placering blev det fremhævet, at gode tilkørselsforhold, både med offentlig og privat transport samt gode parkeringsforhold, også til handicappede, bør være højt prioriteret. Der er også borgere, der i relation til placering særligt fremhæver den synergi, der kan være mellem nye vand- og svømmefaciliteter og andre fysiske udfoldelsesmuligheder.

Se bilag 4 og 5.

Administrationen vurderer, at hovedparten af de fremmødte til borgermødet er borgere, der benytter varmtvandsbassinerne i Birkebjergparken eller Næstved eller Herlufsholm svømmehal, og som har en tilknytning til de store foreninger og klubber, der bruger anlæggene i forvejen. Dette afspejler sig i de input, der kom på borgermødet.

For administrationens vurderinger og anbefalinger ift. bruger-/borgerbidragene fra de gennemførte aktiviteter, se bilag 6.

Spørgeskemaundersøgelsen

Et andet initiativ, der er igangsat, men som ikke er afsluttet på nuværende tidspunkt er den åbne spørgeskemaundersøgelse, der primært er rettet mod potentielle nye brugere af de nye vand- og svømmefaciliteter og de brugere, der kunne have interesse i faciliteter, som vil være nye sammenholdt med de nuværende faciliteter/muligheder i de eksisterende svømmehaller. Fx wellnessfaciliteter og morskabsfaciliteter. Undersøgelsen annonceres flere steder, herunder på kommunens intranet NORA, på kommunens hjemmeside (under udviklingsinitiativer på kultur- og fritidsområdet og under nyheder), på dagtilbuddenes og skolernes intranet og ved opslag i de eksisterende svømmeanlæg. Undersøgelsen er åben for mulige besvarelser frem til medio juli 2019. En foreløbig opgørelse på baggrund af de nuværende indkomne besvarelser er foretaget. Den endelige afrapportering på spørgeskemaundersøgelsen fremlægges for udvalget efter sommerferien.

Lige knapt 750 personer har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen indtil nu. Hovedparten af respondenterne er piger/kvinder. Hovedparten af respondenterne er mellem 30 og 60 år.

I forhold til at benytte de nye vand- og svømmefaciliteter i den offentlige åbningstid har respondenterne bl.a. kunne svare på spørgsmål om, hvilke faciliteter man efter al sandsynlighed vil komme i anlægget for at benytte, hvem man efter al sandsynlighed vil besøge anlægget sammen med, hvornår på ugen/året man efter al sandsynlighed vil benytte anlægget, og om man efter al sandsynlighed vil kombinere et besøg i anlægget med andre aktiviteter samme dag.

Hovedparten af respondenterne vil i høj grad og nogen grad, og hvis faciliteterne er til det, komme i anlægget for at lege i morskabsbassiner, flyde og slappe af i varmtvandsbassiner, benytte de forskellige typer af saunaer og bade eller motionere i svømmebassiner. Hovedparten af respondenterne vil komme i anlægget sammen med deres børn, børnebørn mv. og/eller sammen med deres kæreste, ægtefælle, samleverske.

Se bilag 7.

Økonomi

Administrationen har ikke nogen bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 29.04.2019

Udsat.

Kultur- og Demokratiudvalget, 03.06.2019

Githa Nelander var fraværende.

Til efterretning.

Bilag
52. Beslutning om anbefaling til Byrådet vedrørende lukning af eksisterende anlæg som konsekvens af fremtidigt udgiftsniveau for vedligeholdelse, renovering og modernisering af eksisterende anlæg

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 04.04.00-P20-1-18

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (godkender), 03.06.2019

I sagen opsummeres og sammenstilles de økonomiske konsekvenser vedrørende vedligeholdelse, renovering og modernisering af de tre eksisterende anlæg Birkebjergparkens Varmtvandsbassin, Næstved Svømmehal og Herlufsholm Svømmehal, som COWI har givet et overslag på og som MOE på baggrund af Byrådets anmodning om en supplerende vurdering har forelagt. På baggrund af de to byggefaglige overslag på forventede udgifter vurderer og konkluderer administrationen, at de økonomiske konsekvenser er af en sådan volume, at det må anbefales at lukke de tre anlæg og bygge nye vand- og svømmefaciliteter.

Kultur- og Demokratiudvalgets anbefalinger vedr. nye vand- og svømmefaciliteter samles i en sag, som behandles i Byrådet den 27. august 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Demokratiudvalget anbefaler Byrådet at lukke Birkebjergparkens Varmtvandsbassin, Næstved Svømmehal og Herlufsholm Svømmehal.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Byrådets budgetseminar i august 2018, Byrådets orientering om den overordnede tids- og aktivitetsplan for nye vand- og svømmefaciliteter i november 2018 samt Kultur- og Demokratiudvalgets efterfølgende sager om nye vand- og svømmefaciliteter, har der været stillet spørgsmål til COWIs overslag på forventede udgifter til vedligeholdelse, renoveringer og moderniseringer af de tre eksisterende anlæg Birkebjergparkens Varmtvandbassin, Næstved Svømmehal og Herlufsholm Svømmehal samt forløbet med MOEs second opinion på COWIs beregninger.

Byrådets anmodning om supplerende vurdering

I forbindelse med, at Byrådet blev orienteret om den overordnede tids- og aktivitetsplan for nye vand- og svømmefaciliteter på Byrådets møde den 20.11.2018, protokolleres det, at Byrådet ønsker, at der i forbindelse med planlægningen også undersøges fordele og ulemper ved en ny svømmehal eller renovering af eksisterende.

Administrationen kontakter forskellige rådgivningsfirmaer med henblik på supplerende vurderinger på de tidligere overslag over forventede udgifter til drift, vedligehold, renovering og modernisering af Birkebjergparkens Varmtvandsbassin, Næstved Svømmehal og Herlufsholm Svømmehal givet af COWI. Der ønskes en granskning af udgifts- og omkostningsoverslagene og de bagvedliggende kilder og tal, der ligger til grund for COWIs vurdering, i august og september 2018 efter budgetseminaret, hvor der henvises til notatet i forbindelse med PWCs (den finansielle rådgivers) præsentation.

Forløbet herom er der redegjort for i en tilsvarende orientering til Byrådet i september 2018.

Konklusionerne på henholdsvis det oprindelige overslag samt kvalificeringen og vurderingen af samme er:

 • At Næstved Svømmehals bygningsmæssige stand vil kræve store udgifter til vedligeholdelse og renoveringer
 • At Herlufsholms Svømmehal er meget slidt og forældet og der vil være behov for gennemgribende moderniseringer
 • At Birkebjergparkens Varmtvandsbassin er for lille, funktionsmæssigt utidssvarende og kræve større vedligeholdelsesudgifter

I forhold til renoveringsomkostningerne er der blandt rådgiverne enighed om, at der skal bruges et større beløb, som det fremgår af skemaet nedenfor:

Birkebjergparkens Varmtvandbassin

Næstved Svømmehal

Herlufsholm Svømmehal

Beløb

Fra 7-9 mio. kr. op til 17 mio. kr.

Fra 50-55 mio. kr. op til 82 mio. kr.

Fra 10-12 mio. kr. op til 28 mio. kr.

De laveste estimater er fra den supplerende vurdering og er behæftet med større usikkerhed omkring, hvad der er indeholdt i beregningerne. Det er administrationens opfattelse, at den supplerende vurdering på flere punkter ikke har været tilstrækkeligt retvisende og begrundet. Det er administrationens vurdering, at det ikke er økonomisk forsvarligt at renovere de tre anlæg i forhold til at bygge et nyt anlæg med nye vand- og svømmefaciliteter.

Samarbejdet med de eksterne rådgivere

COWI, PWC og Deloitte har under forberedelserne af vandkulturhuset som OPP-projekt (OPP = Offentligt-Privat Partnerskab) været administrationens hhv. tekniske, finansielle og juridiske rådgiver. Aftalen med dem blev videreført i forbindelse med Kultur- og Demokratiudvalgets opsamling på Vandkulturhusprojektet (som OPP-projekt) og genoptagelsen af Kultur- og Demokratiudvalgets forberedende drøftelser af eventuelle nye vand- og svømmefaciliteter.

I OPP-projektets start lavede COWI en grundig gennemgang af Birkebjergparkens Varmtvandsbassin, Næstved Svømmehal og Herlufsholm Svømmehal. På daværende tidspunkt var det en præmis, at et nyt vandkulturhus skulle erstatte de tre anlæg og at driftstilskud mv. var en del af business casen og drifts- og rentabilitetsberegningerne for et nyt anlæg. Derfor blev gennemgangen i foråret 2016 brugt til at komme med overslag på forventede nedrivningsomkostninger.

Der er foretaget en vurdering af omkostninger for renovering af svømmehallerne ved brug af overordnede enhedspriser, en vurdering af driftsudgifter (vedligeholdelse og energiforbrug) for de tre svømmehaller, og at grundlaget er COWIs tidligere undersøgelse af nedrivningsomkostninger for de tre svømmehaller.

Administrationen har fortsat fuld tillid til, at projektets eksterne rådgivere er behjælpelig med pålidelige beregninger og vurderinger.

Supplerende historik

I de første forberedende orienteringssager til Kultur- og Demokratiudvalget belyser administrationen de økonomiske fordele og ulemper ved en ny svømmehal og ved renovering/modernisering af de eksisterende. Bl.a.:

Hvis Næstved Kommune alene skal sikre de eksisterende svømmehallers funktionalitet og varmtvandsfaciliteter, skal der budgetteres og afsættes ca. 2,1 mio. kr. årligt til vedligeholdelse, ca. 127 mio. kr. til renoveringer eller mellem 75 og 175 mio. kr. til moderniseringer.

Med vedligeholdelse menes den almindelige vedligeholdelse og renhold af bygningerne samt udbedringer af mindre forhold, som også sker i dag indenfor de vedtagne budgetter.

Med renoveringer menes istandsættelser og udskiftninger af bærende elementer og større forhold, som er afgørende for, om svømmehallerne kan fungere og bruges, og som har betydning for, om svømmehallerne kan holde åbent. Finansieringen af renoveringer vil ofte være en kombination af pengene til almindeligt vedligehold og en ekstra anlægsbevilling. Renoveringerne vil skulle påbegyndes inden for 5-8 år. Renoveringerne vil ikke indebære udvidelse af faciliteterne, så det vil "kun" være de samme aktiviteter, som foregår i dag, som vil kunne opretholdes efter en renovering.

Ved moderniseringer er det i denne sammenhæng fornyelser, udvidelser, indgribende ombygninger og større ændringer af indretninger af bygningerne. Finansieringen af moderniseringerne forudsætter som for et vandkulturhusprojekt en politisk prioritering af en anlægsbevilling i forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget.

Såvel renoveringer som moderniseringer må forventeligt betyde lukning på op til 9-12 mdr. for den enkelte svømmehal, mens disse pågår. Det vil lægge et betydeligt pres på de brugere (motionssvømmere, foreninger, klubber og svømmeundervisningen i folkeskolerne), som i dag har deres aktiviteter i svømmehallerne.

Alternativet til renovering og modernisering af en eller flere af de eksisterende svømmehaller kan være at bygge en ny svømmehal. Det udelukker dog ikke behovet for vedligehold og renovering (evt. modernisering) af de svømmehaller, som ikke erstattes.

Skal et nyt anlæg erstatte en eller flere af de eksisterende svømmehaller, skal der påregnes minimum 3-7 mio. kr. pr. svømmehal/anlæg til nedrivning eller et andet ukendt beløb til ombygning til andet formål.

Supplerende bemærkninger

Sagen sendes efterfølgende til orientering i Fritidsudvalget.

Kultur- og Demokratiudvalgets anbefalinger vedr. nye vand- og svømmefaciliteter samles i en sag, som behandles i Byrådet den 27. august 2019.

Økonomi

Administrationen har ikke nogen bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 03.06.2019

Githa Nelander var fraværende.

Godkendt.

Venstre kunne ikke støtte udvalgets beslutning, idet de afventer deres stillingtagen til Byrådets behandling den 27. august 2019.

Bilag
53. Godkendelse af anbefaling til Byrådet vedrørende placering af et nyt anlæg med nye vand- og svømmefaciliteter

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 04.04.00-P20-1-18

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (godkender), 03.06.2019

Plan- og Erhvervsudvalget (til efterretning), 11.06.2019

Jf. den overordnede tids- og aktivitetsplan for forberedelserne til de endelige beslutninger vedr. nye vand- og svømmefaciliteter forelægges Kultur- og Demokratiudvalget denne sag med bud på mulige placeringer af et anlæg med nye vand- og svømmefaciliteter. Der er fire placeringer, der betragtes som værende aktuelle at drøfte og forholde sig til. Alle placeringerne har et potentiale i forhold til at understøtte udviklingen af et givent byområde. Der er større og mindre fordele samt ulemper knyttet til flere af dem. Administrationen anbefaler, at et nyt anlæg placeres på Stenlængegårdsområdet eller på Vestre Kaj.

Kultur- og Demokratiudvalgets anbefalinger vedr. nye vand- og svømmefaciliteter samles i en sag, som behandles i Byrådet den 27. august 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. at Kultur- og Demokratiudvalget anbefaler Byrådet en placering af nye vand- og svømmefaciliteter på Stenlængegårdsområdet eller på Vestre Kaj 18-20.
 2. at Plan- og Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Placeringen af nye vand- og svømmefaciliteter skal endeligt besluttes af Byrådet i august 2019. Placeringen skal besluttes af hensyn til den videre detailplanlægning af fx miljø-, plan og byggetekniske forhold, af hensyn til udbudsmateriale udarbejdelse, mv. - næste fase af projektet, som for alvor påbegyndes efter sommerferien.

Aktuelle forslag

Et areal på Stenlængegårdsområdet er fortsat reserveret til formålet. Arealet har været reserveret siden 2016, hvor planerne om et vandkulturhus startede. Andre arealer er dog siden kommet i betragtning som følge af den seneste opmærksomhed på at udvikle bymidten og havneområdet.

Pt. er de foreslåede placeringer følgende:

 • Stenlængegårdsvej
 • Vestre Kaj 18-20
 • Vestre Mellemkaj og Østre Mellemkaj (midtermolen)
 • Fejøvej 10

Placeringerne har deres aktualitet ud fra flere forskellige perspektiver, herunder arealstørrelse i forhold til et minimum og muligheder for senere udbygning/tilbygning, mulighederne for nordvendt/nordvest vendt placering af anlæg, mulighed for arealudvidelse, beliggenhed, infrastrukturel tilgængelighed, synergi med det omgivende område, ejer- og lejeforhold, miljø-, plan- og byggerelaterede forbehold samt mulige merudgifter og tidshorisonter.

I sagens tilhørende bilag er de foreslåede arealer beskrevet ud fra de ovennævnte forhold, og opsummeret i forhold til de væsentligste fordele og forbehold.

Supplerende alternativer på havneområdet

Der kan afhængigt og foranlediget af andre større investeringsprojekter være supplerende alternativer til placeringer i havnen, der fx ligger på Vestre Kaj.

Tidligere forslag

Arealer i Rådmandshaven, på Karrebækvej/Vestre Ringvej og Kvægtorvet/Høje Plads har også været med i tidligere overvejelser fra Center for Plan og Miljø. De er ikke længere med ud fra en aktuel helhedsorienteret og overordnet byplanfaglig vurdering.

Krav til grundens størrelse

Grunden, hvorpå der bygges bør minimum være 8.500 m2, hvis der bygges faciliteter, der modsvarer de faciliteter, der er i dag i hhv. Birkebjergparkens Varmtvandsbassin, Næstved Svømmehal og Herlufsholm Svømmehal, og som gør det muligt at bygge faciliteter, der understøtter de overordnede målsætninger for et nyt anlæg samt målsætningerne vedr. brugere og aktiviteter. Herunder også anbefalingerne om at bygge i ét plan, og dermed driftsintelligent samt handicapvenligt og -smart. Skal der (til-) bygges et 50 meter bassin bør grunden til byggeriet være minimum 10.000 m2.

Kravene til grundens minimumstørrelse er inkl. parkeringsforhold på grunden, jf. sagen om vejledende anlægsscenarier, som blev forelagt på udvalgets møde den 25.02.2019. Parkeringsforholdene er dimensioneret til de faciliteter og aktiviteter, som de vejledende anlægsscenarier indeholder.

Mulighederne for at bygge et nyt anlæg på arealerne med et af de eksisterende svømmehaller er begrænsede, idet grundstørrelserne ikke er store nok til at samle og udvide med flere faciliteter end de, der er i forvejen. Næstved Svømmehal har et samlet bygningsareal på 2.147 m2 (BBR) og et grundareal på ca. 2000 m2 (opmålt fra luftfoto). Herlufsholm Svømmehal har et samlet bygningsareal på 2.510 m2 (BBR) og et grundareal på ca. 1.700 m2 (opmålt fra luftfoto). Arealet med Birkebjergparkens Varmtvandsbassin er endnu mindre.

Administrationens vurderinger og anbefalinger

Set ud fra et byplanfagligt synspunkt er det administrationens vurdering, at en placering af et anlæg med nye vand- og svømmefaciliteter ved havnen vil være i tråd med planerne for udviklingen af havnen og en opmærksomhed på bymidten. En placering af et anlæg med nye vand- og svømmefaciliteter ved Stenlængegårdsvej vil ikke være i tråd med planerne for udviklingen af havnen og en opmærksomhed på bymidten. En placering på Stenlængegårdområdet vil dog trods den mindre centrale beliggenhed være i tråd med planerne om byudvikling af området omkring Næstved Nord og Holsted.

Det er administrationens vurdering, at en placering af et anlæg med nye vand- og svømmefaciliteter på:

 • Stenlængegårdsvej kan anbefales ud fra arealstørrelse i forhold til et minimum og muligheder for senere udbygning/tilbygning, mulighederne for nordvendt/nordvest vendt placering af anlæg, muligheden for arealudvidelse, beliggenhed og infrastrukturel tilgængelighed, ejer- og lejeforhold, miljø-, plan- og byggerelaterede forbehold samt mulige merudgifter og tidshorisonter. Et areal på Stenlængegårdsområdet er reserveret til formålet. Der har ikke tidligere været forbehold knyttet til en placering på Stenlængegårdsvej. Der tages dog nu forbehold for de ændrede tidshorisonter for boligudviklingen på området.
 • Vestre Kaj 18-20 kan anbefales ud fra arealstørrelse i forhold til et minimum og muligheder for senere udbygning/tilbygning, mulighederne for nordvendt/nordvest vendt placering af anlæg, muligheden for arealudvidelse samt beliggenhed og infrastrukturel tilgængelighed. Forbeholdene for en placering på Vestre Kaj er knyttet til de nuværende ejer- og lejeforhold, de miljø-, plan- og byggerelaterede forhold samt mulige merudgifter og tidshorisonter. Et andet forbehold er tidshorisonterne for boligudviklingen i området.
 • Vestre Mellemkaj og Østre Mellemkaj (midtermolen) kan ikke anbefales. Forbeholdene er knyttet til mulighederne for en nordvendt/nordvest vendt placering af anlægget, muligheder for senere udbygning/tilbygning, muligheden for arealudvidelse, de nuværende ejer- og lejeforhold, de miljø-, plan- og byggerelaterede forbehold samt mulige merudgifter og tidshorisonter er de overvejende begrundelser for ikke at anbefale den ellers centrale placering. Desuden er arealstørrelsen kun lige tilstrækkeligt i forhold til et minimum. Et forbehold er som for anden havneplacering tidshorisonterne for boligudviklingen i området.
 • Fejøvej 10 kan kun i nogen udstrækning anbefales. Anbefalingen vil kunne begrundes med arealstørrelsen i forhold til et minimum, beliggenhed og infrastrukturel tilgængelighed, de nuværende ejer- og lejeforhold samt de miljø-, plan- og byggerelaterede. Til gengæld taler væsentlige forhold som mulighederne for nordvendt/nordvest vendt placering af anlæg, muligheden for arealudvidelse og mulighederne for senere udbygning/tilbygning imod en placering på Fejøvej. Også for Fejøvej er tidshorisonterne for boligudviklingen i området et forbehold.

Administrationen anbefaler, at de nye vand- og svømmefaciliteter enten placeres på Stenlængegårdsvej eller på Vestre Kaj 18-20.

Supplerende bemærkninger

Sagen sendes efterfølgende til orientering i Fritidsudvalget og i Plan- og Erhvervsudvalget.

Kultur- og Demokratiudvalgets anbefalinger vedr. nye vand- og svømmefaciliteter samles i en sag, som behandles i Byrådet den 27. august 2019.

Økonomi

Administrationen har ikke nogen bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 03.06.2019

Githa Nelander var fraværende.

Ad 1: Kultur- og Demokratiudvalget anbefaler, at de nye vand- og svømmefaciliteter placeres på Vestre Kaj, såfremt det er i overensstemmelse med den fremtidige havneudvikling. Alternativt anbefales en placering på Stenlængegårdsområdet.

Sebastian Mylsted-Schenstrøm og Rico Carlsen kunne ikke støtte udvalgets beslutning om kun at pege på en placering på Vestre Kaj eller på Stenlængegårdsområdet. Sebastian Mylsted-Schenstrøm og Rico Carlsen ønsker, at der som et yderligere alternativ til placering kan bygges en ny svømmehal på Nygårdsvej, samt at det skal indgå i overvejelserne, at Herlufsholm Svømmehal og Birkebjergparkens Varmtvandsbassin kan renoveres.

Bilag
54. Godkendelse af anbefaling til Byrådet af overordnede valg om, hvilke nye vand- og svømmefaciliteter, der skal prioriteres og bygges

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 04.04.00-P20-1-18

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (godkender), 03.06.2019


Som opfølgning på orienteringssagen om de vejledende scenarier for nye vand- og svømmefaciliteter, som blev forelagt og taget til efterretning på Kultur- og Demokratiudvalgets møde den 25.02.2019 resumeres sagens hovedpointer og udvalgte bilag i denne sag. Udvalget skal på baggrund heraf komme med anbefalinger til Byrådet om hvilke områder og faciliteter, der bør prioriteres og bygges.

Kultur- og Demokratiudvalgets anbefalinger vedr. nye vand- og svømmefaciliteter samles i en sag, som behandles i Byrådet den 27. august 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Demokratiudvalget anbefaler Byrådet, at der inden for anlægssummen på de 152 mio. kr.:

 1. Prioriteres og bygges et svømme- og træningsområde med varmtvandsbassiner (store), som kan bruges til vandtilvænning, svømmeundervisning (nysvømmere) og aquatræning.
 2. Prioriteres og bygges et 25 meter bassin, som kan bruges til svømmeundervisning (erfarne svømmere), svømmetræning og -motion samt stævner og konkurrencer (som nu).
 3. Prioriteres og bygges et behandlings-, terapi-, genoptrænings- samt wellnessområde med mindre varmtvandsbassiner (i forskellig størrelse), saunaer og andre bade, som kan bruges til behandling, terapi, genoptræning og wellness (relax).
 4. Prioriteres og bygges et lege- og morskabsområde med fx rutsjebaner, hamsterhjul, modstrøm, vandfald, flyde- og svømmekanalmorskabsbassin, og som kan bruges til vandtilvænning, morskab og leg.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2019 er det besluttet at afsætte 152 mio. kr. til anlæg af nye vand- og svømmefaciliteter, hvor borgere, foreninger, klubber og turister kan få tidssvarende oplevelser i vand, m.m. Af hensyn til den overordnede tids- og aktivitetsplan og på baggrund af de forudgående beslutninger, orienteringer og drøftelser samt besigtigelsesturene anmoder administrationen nu Kultur- og Demokratiudvalget om at træffe beslutning om, hvilke overordnede valg af nye vand- og svømmefaciliteter, som udvalget vil anbefale Byrådet.

Jf. orienteringssagen til Kultur- og Demokratiudvalgets møde den 25.02.2019, blev der, i et simpelt og forenklet forsøg på at illustrere, hvad der forventeligt kan bygges for 152 mio. kr., opstillet tre vejledende anlægsscenarier, der anskueliggjorde forskellige overordnede og mulige prioriteringer og valg for et nyt anlæg.

Indenfor rammen af 152 mio. kr. indeholdt de tre vejledende scenarier alle:

 • Et område med bassin(er) til vandtilvænning, svømmeundervisning, svømmetræning, aquatræning og motion samt til stævne- og konkurrenceformål
 • Et område med bassin(er) til leg og morskab
 • Et område med bassin(er) til behandling, terapi og genoptræning samt relax (wellness)
 • Et område med mulighed for andre wellnessfaciliteter

I de tre scenarier var områderne dog vægtet forskelligt. Fx som områder "opført som basis", der henviser til, at de er tidssvarende, moderne og er med bassinstørrelser og faciliteter, der svarer til det, der typisk bliver bygget i nye anlæg. Og fx som områder "opført som udvidet", der henviser til, at de fx er med større bassinkapacitet og/eller flere morskabs- og wellnessfaciliteter. Det ene scenarie indeholdt også et fitnessområde.

I alle scenarier var medregnet udgifter til indgang, foyer, café, køkken, publikumsarealer, teknikrum, depoter, vandbehandlingsanlæg, omklædnings- og baderum, personalerum, lys- og lydanlæg, samtaleanlæg, sikkerhedsovervågning, IT og internet, adgangssystemer samt parkering og udearealer, svarende til og dimensioneret efter scenariernes vægtning af områderne. Dvs. det er beregnet i forhold til fx bassinerne og de(n) aktivitet(er), der forventes at foregå og udfra en vurdering af områdernes volumen i forhold til fx omklædnings- og baderum. I alle scenarier var ligeledes medregnet udgifter til byggeplads, vinterforanstaltning, honorarer, uforudsete omkostninger og bygherreomkostninger. De bagvedliggende cost management beregninger indeholdt endvidere en 3 pct. indeks- og prisfremskrivning sammenholdt med prisudviklingen i løbet af de seneste 3 år, en vurderet prisudvikling fra nu og frem til udbuddet af entreprisen er gennemført og en vurdering af realiserede faktiske omkostninger i selve anlægsfasen.

Ekstraordinære omkostninger til klargøring mv. af den grund, der besluttes bygget på, var og er fortsat ikke indeholdt i de tre anlægsscenarier.

I de vejledende scenarier udgjorde bassiner, wellness- og fitnessfaciliteterne mellem 24 og 28 pct. svarende til mellem 37,0 og 42,5 mio. kr. af den samlede anlægsudgift. Udgifter til byggeplads, vinterforanstaltning, honorarer, uforudsete omkostninger og bygherreomkostninger udgjorde knapt 40 pct. af den samlede anlægsudgift. Følgende udgifter udgjorde den resterende andel af den samlede anlægsudgift: Udgifter til indgang, foyer, café, køkken, publikumsarealer, teknikrum, depoter, vandbehandlingsanlæg, omklædnings- og baderum, personalerum, lys- og lydanlæg, samtaleanlæg, sikkerhedsovervågning, IT og internet, adgangssystemer samt parkering og udearealer, der svarer til scenariernes vægtning af områderne.

I sagens supplerende bilag havde administrationen endvidere;

 • sammenholdt valg og prioriteringer med målsætningerne for et nyt anlæg, brugergrupper, aldersgrupper, aktiviteter, besøgsmønstre, interesser og motiver,
 • udarbejdet et simuleringsark til illustration af hvad man kan få for mellem 37,0-42,5 mio. kr. af bassiner, fleksible bassinløsninger i form af hæve-/sænkebund og hæve-/sænkebro, forskellige morskabs- og wellnessfaciliteter m.v.,
 • lavet et kort resume af de besigtigelsesture som administrationen og Kultur- og Demokratiudvalget har været på.

Alle materialer indgår ligeledes som bilag til denne sag. Det er vigtigt fortsat at bemærke, at prisniveauet i simuleringsarket er vejledende og at oversigten over faciliteter (bassiner mv. ikke er udtømmende).

Administrationen anbefaler

 • At der prioriteres og bygges et svømme- og træningsområde med varmtvandsbassiner (store), som kan bruges til vandtilvænning, svømmeundervisning (nysvømmere) og aquatræning - og - med et 25 meter bassin (enten som 25x20m, 25x25m eller 25x35m), som kan bruges til svømmeundervisning (erfarne svømmere), svømmetræning og -motion samt stævner og konkurrencer (som nu).
 • At der prioriteres og bygges et behandlings-, terapi-, genoptrænings- samt wellnessområde med mindre varmtvandsbassiner (i forskellig størrelse), saunaer og andre bade, som kan bruges til behandling, terapi, genoptræning og wellness (relax).
 • At der prioriteres og bygges et lege- og morskabsområde med fx rutsjebaner, hamsterhjul, modstrøm, vandfald, flyde- og svømmekanalmorskabsbassin, og som kan bruges til vandtilvænning, morskab og leg.
 • At der gennemgående for hele anlægget bygges "gennemført handicapvenligt og -smart".

Sammenstillingen af valg og prioriteringer med målsætninger, brugergruppe, aldersgrupper, aktiviteter, besøgsmønstre, interesser og motiver underbygger, at en kombination af forskellige bassintyper og behovet for andre faciliteter er nødvendige, og bedst opfylder målsætningerne for nye vand- og svømmefaciliteter.

Observationerne fra besigtigelsesturene viser, at man flere steder har prioriteret morskab og wellness samt undervisningsbassiner ud over de traditionelle 25 meter bassiner.

Blandt borgere i al almindelighed ved vi fra tidligere surveys, at for omkring 80 procents vedkommende, er det muligheden for familie- og børnevenlige aktiviteter i vand, der er vigtigst for dem, når de går i svømmehal eller tager i bade- eller vandland. Fra den igangværende spørgeskemaundersøgelse ser vi samme tendenser. Men respondenterne vil også, hvis faciliteterne er til det, komme i anlægget for at flyde og slappe af i varmtvandsbassiner og benytte de forskellige typer af saunaer og bade.

Det er administrationens samlede vurdering, atmindre bassiner, flere bassiner muliggør opdelte og skærmede miljøer samt en opdeling af brugergrupper/målgrupper og aktiviteter i løbet af dagen og ugen.

Med udgangspunkt i et anlægsbudget på 152 mio. kr. kan administrationen ikke anbefale en prioritering af et 50 meter bassin, en prioritering af bassiner til andre former for vandsport, herunder bassin til dykning og udspring eller en prioritering af et fitnessområde med sale til holdtræning og rum med maskiner, løbebånd, motionscykler, crosstrainers mv., som en del af de først prioriterede nye vand- og svømmefaciliteter.

Et 50 meter bassin, bassiner til andre former for vandsport og/eller et fitnessområde vil dog være oplagte at udvide med og tilbygge senere.

Det er administrationens vurdering, at anbefalingerne understøtter den forventede driftsøkonomi i forhold til det forventede indtægtsniveau.

Supplerende bemærkninger

Sagen sendes efterfølgende til orientering i Fritidsudvalget.

Kultur- og Demokratiudvalgets anbefalinger vedr. nye vand- og svømmefaciliteter samles i en sag, som behandles i Byrådet den 27. august 2019.

Økonomi

Administrationen kan bekræfte, at der i anlægsbudgettet henover årene 2020-2022 samlet er afsat 152 mio. kr. til nye vand- og svømmefaciliteter.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 03.06.2019

Githa Nelander var fraværende.

Ad 1: Godkendt.

For stemte: Klaus Eusebius Jakobsen, Charlotte Roest, Rico Carlsen, Per Sørensen og Linda Frederiksen.

Sebastian Mylsted-Schenstrøm undlod at stemme, idet han afventer sin stillingtagen til Byrådets behandling den 27. august 2019.

Ad 2: Godkendt.

For stemte: Klaus Eusebius Jakobsen, Charlotte Roest og Rico Carlsen.

Imod stemte: Per Sørensen og Linda Frederiksen, idet de ønsker at tilgodese et 50 meter bassin.

Sebastian Mylsted-Schenstrøm undlod at stemme, idet han afventer sin stillingtagen til Byrådets behandling den 27. august 2019.

Ad 3: Godkendt.

For stemte: Klaus Eusebius Jakobsen, Charlotte Roest, Rico Carlsen, Per Sørensen og Linda Frederiksen.

Sebastian Mylsted-Schenstrøm undlod at stemme, idet han afventer sin stillingtagen til Byrådets behandling den 27. august 2019.

Ad 4: Godkendt.

For stemte: Klaus Eusebius Jakobsen, Charlotte Roest, Rico Carlsen, Per Sørensen og Linda Frederiksen.

Sebastian Mylsted-Schenstrøm undlod at stemme, idet han afventer sin stillingtagen til Byrådets behandling den 27. august 2019.

Udleveret materiale tilknyttes referatet.

Bilag
55. Behandling af budgetkontrol 1. maj 2019

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.15.00-A00-16-19

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (anbefaler), 03.06.2019

Administrationen har udarbejdet årets anden budgetkontrol. Budgetkontrollen viser, at der på udvalgets område forventes mindreudgifter på 1,1 mio. kr. Det betyder, at der ikke er behov for at træffe beslutning om kompenserende besparelser.

Indenfor selvforvaltning forventes der et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr. og udenfor selvforvaltning forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Siden budgetkontrollen i marts er mindreforbruget samlet faldet med 0,2 mio. kr.

Udvalgenes budgetkontrolsager samles til én samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet, som behandles den 17. juni 2019 i Økonomiudvalget og den 25. juni 2019 i Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgetkontrollen godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge retningslinjer for, hvordan økonomien skal styres, skal de budgetansvarlige - centerchefer og virksomhedsledere - udarbejde budgetopfølgning mellem 8 og 11 gange årligt alt efter hvilket område, der er tale om. 3 gange om året forelægges budgetopfølgningen til politisk behandling. Det er pr. 1. marts, pr. 1. maj og pr. 1. september.

Der er udarbejdet budgetkontrol for hele udvalgets område på både drift (bilag 1) og anlæg (bilag 3). Udvalgets område dækker politikområdet Kultur og Fritid.

Drift

Nedenstående tabel viser resultatet af budgetkontrollen på driften

i 1.000 kr.

Forventet regnskab

1. marts

Forventet regnskab

1. maj

Afvigelse i forhold til korrigeret budget1)

Kultur og Fritid

123.764

123.689

-1.116

Anm. 1: Plus betyder merudgifter i forhold til budgettet og minus betyder mindreudgifter i forhold til budgettet.

Tabellen ovenfor viser det samlede resultat for politikområdet for både virksomheder og centerchefers fagområde. For virksomheder gælder, at de må have over- eller underskud på op til 2% og at både over- og underskud overføres til næste år.

På udvalgets område er der lagt op til, at der flyttes 1.037.000 kr. til udvalgets budget fra Økonomiudvalget (jf. bilag 2). Flytningen skyldes Byrådets beslutning d. 26. februar 2019 om at flytte håndteringen samt budget af markedsføringsaftaler med idrætsforeninger til Kultur- og Demokratiudvalget. Økonomiudvalget besluttede den 11. marts 2019 størrelsen af dette beløb. Beløbet blev efterfølgende korrigeret med 75.000 kr. i forhold til denne beslutning. Byrådet vil i forbindelse med budgetkontrollen godkende den endelige overflytning til udvalget.

Kompenserende besparelser

Budgettet for udvalgets område skal overholdes. Da der forventes et samlet mindreforbrug, er der ikke behov for at foretage kompenserende besparelser på udvalgets område.

Anlæg

Der er også gennemført budgetkontrol på udvalgets anlægsprojekter. Budgetkontrollen viser, at der forventes søgt overført 8 mio. kr. ud af det samlede korrigerede budget på 52,7 mio. kr. jf. bilag 3.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 03.06.2019

Githa Nelander var fraværende.

Anbefales.

Bilag
56. Beslutning af budget for 2020-23

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-19

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (godkender), 03.06.2019

Kultur- og Demokratiudvalget skal inden sommerferien 2019 udarbejde budget for 2020-2023 for udvalgets fagområde, herunder drift og anlæg. Budgettet skal behandles to gange i udvalget. På dette møde behandles budgettet anden gang.

Udvalget skal træffe beslutning vedr. omprioriteringer indenfor basisbudgettet og godkende takster, anlægsbudgettet samt budgetfordelingen i det administrative basisbudget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Demokratiudvalget

 1. beslutter omprioriteringer indenfor basisbudgettet og dermed, at den samlede udgift for Næstved Kommune til vagtordningen og designlinjen, som er på 1.005.000 kr. pr. år, finansieres således:
  1. 100.000 kr. fra Fritidsejendomme
  2. 100.000 kr. fra Kultur PR og kommunikation
  3. 700.000 kr. fra driftstilskud til selvejende idrætshaller
  4. 100.000 kr. fra Multihuset Sydpolen
 2. godkender takster inden for udvalgets budgetansvar
 3. godkender anlægsbudgettet
 4. godkender budgetfordelingen i det administrative basisbudget

Sagsfremstilling

Kultur- og Demokratiudvalget skal inden sommerferien 2019 godkende budget for udvalgets fagområde. Udvalget skal med denne sag behandle 4 indstillinger.

1. Beslutning vedr. omprioriteringer indenfor basisbudgettet

På baggrund af tidligere drøftelser i udvalget, skal der omprioriteres midler til to temaer. Det ene er vagtordningen på Næstved Bibliotek og Borgerservice. Det andet er iværksættelse af Talentskolens designlinje på Holmegaard værk.

Vagtordning på Næstved Bibliotek og Borgerservice

Den 25. februar 2019 besluttede udvalget at oversende sagen om vagtordning på Næstved bibliotek og borgerservice til budgetbehandlingen for 2020, da udgiften fremadrettet bør indarbejdes i udvalgets driftsbudget. Udgiften er estimeret til 425.000 kr.

Iværksættelse af Talentskolens designlinje på Holmegård Værk

Talentskolens designlinje på Holmegård Værk, er estimeret til 860.000 kr. om året. Deraf har Næstved Kommune en årlig driftsudgift på 580.000 kr. Hertil kommer etableringsomkostninger på 600.000 kr. Dette blev drøftet i Kultur- og Demokratiudvalget i forbindelse med budgetstrategi 2019.

På udvalgets møde den 29. april 2019 ønskede udvalget at få forelagt et mere specificeret budget for Talentskolens designlinje. Et revideret og specificeret budget for dette er vedlagt i bilag 3.

Finansiering af Vagtordning på Næstved Bibliotek og Borgerservise samt Talentskolens designlinje på Holmegård Værk

Den samlede finansiering for Næstved Kommune af vagtordningen og designlinjen er 1.005.000 kr. Administrationen indstiller, at Vagtordningen og designlinjen finansieres således:

 • 100.000 kr. fra Fritidsejendomme (konsekvens; mindre drift og vedligeholdelse)
 • 100.000 kr. fra Kultur, PR og kommunikation (konsekvens; mindre PR og kommunikation)
 • 700.000 kr. fra driftstilskud til selvejende idrætshaller (konsekvens; mindre råderum til efterregulering/akut nødreparation)
 • 100.000 kr. fra Multihuset Sydpolen (styrket foreningsaktivitet muliggør mindre aktivitetstilskud)

Finansiering af etableringsomkostninger for designlinjen

Udvalget reserverede i regnskab 2018 ca. 300.000 kr. til flytning af Grafisk Værksted og Talentskolen. I anlægsbudget 2019 er der afsat 400.000 kr. til renovering af eksisterende faciliteter. Såfremt udvalget beslutter at etablere designlinjen, kan etableringsomkostningerne dækkes via ovenstående, og udvalget vil dermed få en beslutningssag på udvalgsmødet den 12. august 2019 om frigivelse af midlerne.

2. Godkende takster inden for udvalgets budgetansvar

Af bilag 6 fremgår taksterne inden for udvalgets budgetansvar. Der, hvor det er muligt, er taksterne prisfremskrevet i forhold til gældende takster i 2019. Siden sidste budgetmøde er der indskrevet takster for leje af kunstgræsbane og småjusteringer under Grønnegade Kaserne. Taksterne fremgår af det administrative basisbudget.

Administrationen indstiller til, at taksterne godkendes.

3. Godkendelse af anlægsbudgettet

Af bilag 7 fremgår det samlede anlægsbudget inden for udvalgets budget ansvar. Der er ikke foretaget ændringer i anlægsbudgettet siden det sidste budgetmøde.

Af budgetbloggen fremgår det, at der er anlægsønsker for 8,65 mio. kr. Disse er ikke medtaget i det nuværende anlægsbudget.

Administrationen indstiller, at anlægsbudgettet godkendes.

4. Godkendelse af budgetfordelingen i det administrative basisbudget

Af bilag 2 fremgår det samlede basisbudget. Basisbudgettet viser, hvad der af afsat af midler på de enkelte poster. Der er ikke foretaget ændringer i basisbudgettet siden det sidste budgetmøde.

Af budgetbloggen fremgår det, at der er et årligt driftsønske på ca. 30.000 kr. Disse er ikke medtaget i nuværende basisbudget.

Administrationen indstiller til, at budgetfordelingen i det administrative basisbudget godkendes.

Forslag fra budgetblog og borgermøde

Af bilag 4 fremgår indkomne forslag/ønsker på udvalgets budgetblog og af bilag 5 forslag fra borgermødet den 10. april 2019. Forslagene fra budgetbloggen og borgermødet er ikke medtaget i budgettet.

Der er modtaget 4 forslag i budgetbloggen. 2 af forslagene er nye siden udvalgets sidste budgetmøde. Der er anlægsønsker for 8,65 mio. kr. og et årligt driftsønske på ca. 30.000 kr.

På borgermødet fremkom en række forslag. Henholdsvis forslag nr. 6 og 10 vedrører udvalgets fagområde.

Baggrund

Den overordnede ramme for udvalgets budget er Næstved Kommunes

 • Budgetstrategi
 • Vision
 • Optimeringsstrategi
 • Retningslinjer for økonomistyring

Budgetstrategien

Økonomiudvalget har den 11. marts 2019 godkendt budgetstrategien, som er køreplan for, hvordan budgettet for 2020-2023 skal udarbejdes. Budgetstrategien indeholder nye måder at udarbejde budget på, som udvalgene skal leve op til (se bilag 8). Jf. budgetstrategien skal de politiske udvalg beslutte, hvilke aktiviteter/serviceniveauer til, hvor mange borgere, der skal være i budgettet for 2020-2023. Forslaget skal ligge inden for udvalgsrammen. Udvalgsrammen for Kultur- og Demokratiudvalget er lig med budgettet i 2020-2022 fra sidste års budget, korrigeret med demografireguleringer og pris- og lønfremskrevet til 2020-priser. Udvalgsrammen for Kultur- og Demokratiudvalget er 124.848.000 kr. Udvalgsrammen fremgår af bilag 1.

Vision

Sidste sommer godkendte Byrådet en ny vision for Næstved Kommune – se bilag 9. Visionen er rammesættende og budgetlægningen skal bruges til at arbejde henimod realisering af visionen.

Optimeringsstrategi

Udvalgene skal arbejde med optimeringsstrategiens indsatser. Indsatserne skal være med til at sikre et budget i balance og indfrielse af Byrådets vision.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 03.06.2019

Githa Nelander var fraværende.

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt med følgende ændringer:

- Takster vedr. kunstgræsbaner under stadion og idrætsanlæg for ikke folkeoplysende foreninger og folkeoplysende foreninger bliver tilføjet taktsbladet.

- Takst vedr. koncerter og særlige arrangementer under Rønnebæksholm udgår af takstbladet.

Ad 3: Godkendelse af anlægsbudgettet afventer behandling af sagen vedr. svømmefaciliteter.

Ad 4: Godkendt.

Bilag
57. Beslutning om markedsføringsaftale mellem Team FOG Næstved og Næstved Kommune

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.20.02-G01-5-19

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (godkender), 03.06.2019

Byrådet besluttede den 23. april 2019 at ændre Styrelsesvedtægten, således at økonomiske midler til markedsføringsaftaler med idrætsforeninger overflyttes fra Økonomiudvalget til Kultur- og Demokratiudvalget.

Team FOG Næstved basketball ansøger om en flerårig partnerskabsaftale omhandlende markedsføring for Næstved Kommune til en årlig værdi på 250.000 kr.

Kultur- og Demokratiudvalget skal beslutte det årlige beløbs størrelse på markedsføringsaftale med Team FOG Næstved for 3 år svarende til sæsonerne 1. juli 2019 til 30. juni 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. Team FOG Næstved bevilges det ansøgte beløb på 250.000 kr. pr. sæson i 3 år under forudsætning af, at Team FOG spiller sine hjemmekampe i Arena Næstved.
 2. administrationen bemyndiges til at indgå en skriftlig aftale med Team FOG Næstved om elementerne i en markedsføringsaftale mellem parterne.
 3. administrationen en gang årligt i samarbejde med Team FOG Næstvedevaluerer aftalen ift. målopfyldelse m.m. og ved væsentlige ændringer tilpasser beløbets størrelse for efterfølgende sæson.

Sagsfremstilling

Historik

Team FOG Næstved har gennem en lang årrække været et af Danmarks bedste basketballmandskaber og dermed været et af landets mest medieeksponerede hold. Team FOG Næstved har gennem flere år spillet med om medaljer i toppen af Basketligaen, herunder vundet bronzemedaljer sæson 2018/2019 samt pokaltitlen i 2018.Team FOG Næstved og Næstved Kommune har i en lang årrække indgået aftaler om branding og markedsføring af Næstved, herunder rollemodels arbejde i samarbejde med kommunens skoler.

Mærk Næstved konceptet er således sikret en markant markedsføring mediemæssigt både landsdækkende, regionalt og lokalt ved de indgåede økonomiske markedsføringsaftaler.

Team FOG Næstved spillede i de første år, hvor Mærk Næstved og Team FOG indgik økonomisk aftale, deres hjemmekampe i Næstved Hallerne hal 1 med plads til ca. 1000 tilskuere, hvilket ikke var tilstrækkeligt til at imødekomme antallet af tilskuere pr. kamp.

Fra december 2015, hvor Arena Næstved stod færdig har Team FOG normalt spillet deres hjemmekampe i Arena Næstved med plads til omkring 3.500 stående og siddende tilskuere.

Ansøgning om ny markedsføringsaftale

Kultur- og Demokratiudvalget har modtaget ansøgning fra Team FOG om indgåelse af en flerårig branding og markedsføringsaftale svarende til et årligt beløb på 250.000 kr. ekskl. moms

Det fremgår af ansøgningen i lighed med tidligere ansøgninger, at Team FOG tilbyder en hovedsponsoraftale med branding og eksponering til en værdi af 180.000 kr. ekskl. moms og en rollemodelsaftale til en værdi af 70.000 kr. ekskl. moms.

Aftaleindhold

Aftalen om branding og markedsføring indbefatter Mærk Næstved logo centralt placeret på den enkeltes spilletøj. Herudover vises Mærk Næstved logoet på LED-bande reklamer gentagne gange ved klubbens hjemmekampe i Arena Næstved. Endelig eksponeres Mærk-Næstved konceptet, når der bringes indslag på tv, i radioen, ved live streaming og i diverse trykte medier.

Aftalen om rollemodelsprojektet indbefatter samarbejder med kommunens folkeskoler i regi af ”åben skole” konceptet, hvor Team FOG Næstved i samarbejde med skolens lærere tilrettelægger og gennemfører undervisning med deltagelse af Team FOG spillere.

Rollemodelsprojektet har ligeledes fungeret i en årrække, og Team FOG Næstveds arbejde er, efter de af administrationen modtagne evalueringer, efterspurgt af både lærere og elever på skolerne.

Arbejdet med rollemodeller er primært rettet mod folkeskolernes mellem- og udskolingstrin.

Evaluering af aftalen

Aftalen mellem de to parter indskrives i en kontrakt, der underskrives af begge. Det fremgår af kontrakten, hvad Team FOG Næstved skal levere til Næstved Kommune for at oppebære det nævnte årlige markedsføringsbidrag. Administrationen evaluerer mindst en gang årligt, i samarbejde med Team FOG Næstved, den indgåede aftale ift. målopfyldelse m.m. af elementerne indskrevet i den udarbejdede kontrakt.

Administrationen kan ved væsentlige ændringer eller brister i den indgåede kontrakt, eksempelvis indplacering udenfor Basketball ligaen, eller andet spillested end Arena Næstved,tilpasse eller ændre beløbets størrelse for efterfølgende sæson.

Aftalens markedsværdi

Administrationen har indhentet ekstern vurdering fra en rådgivningsvirksomhed med betydelig erfaring i forretningsudvikling, sponsering, salg og ledelse, herunder værdiansættelse af sponsorater, markedsføring m.m.

Administrationen har forelagt rådgivningsvirksomheden Team FOG Næstveds ansøgning med henblik på fastsættelse af markedsværdien af de tilbudte elementer i ansøgningen.

Virksomheden har primo 2019 gennemgået og vurderet elementerne i ansøgningen og udarbejdet en ca. 10 sider lang rapport med vurderinger, beskrivelser og prisansættelser af 9 delelementer, således at den samlede markedsværdi opgøres til mellem 250.000 og 275.000 kr.

Kriterier for tildeling af midlerne besluttet af udvalget 29. april 2019

Kultur- og Demokratiudvalget besluttede på sit møde den 29. april følgende kriterier i forhold til tildeling af økonomiske midler:

 • har et sportsligt niveau svarende til elitestatus
 • dokumenterer den brandings- og markedsmæssige effekt
 • arbejder med et anerkendelsesværdigt formål
 • understøtter konceptet for Mærk Næstved visionen
 • indgår et forpligtende samarbejde med Næstved Kommune

Det er administrationens vurdering, at Team FOGs ansøgning opfylder alle kriterier.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at med Byrådets beslutning den 23. april 2019 om ændring af styrelsesvedtægten, bliver der overført 1.037.000 kr. fra Økonomiudvalget til Kultur- og Demokratiudvalget til brug for markedsføringsaftaler. Således at det samlede budget til dette vil udgøre 1.789.000 kr.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 03.06.2019

Githa Nelander var fraværende.

Ad 1-3: Godkendt.

Bilag
58. Beslutning om markedsføringsaftale mellem Herlufsholm kvindefodbold og Næstved Kommune

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.20.02-G01-7-19

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (godkender), 03.06.2019


Byrådet besluttede den 23.april 2019 at ændre Styrelsesvedtægten, således at økonomiske midler til markedsføringsaftaler med idrætsforeninger overflyttes til Kultur & Demokratiudvalget.

Herlufsholm kvindefodbold - HGF - ansøger om en 3-årig partnerskabsaftale omfattende markedsføringsbidrag og en aktivitetsbaseret tillægsaftale svarende til aftale indgået med Næstved Boldklub.

Kultur- og Demokratiudvalget skal beslutte det årlige beløbs størrelse på en fornyelse af partnerskabsaftalen med HGF for 3 år svarende til sæsonerne 1. juli 2019 til 30. juni 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. HGF bevilges etmarkedsføringsbidrag på 45.000 kr. pr. sæson i 3 år under forudsætning af, at HGF spiller i kvindefodboldens 1. division.
 2. administrationen bemyndiges til at indgå en skriftlig aftale med HGF, der alene omhandler en markedsføringsaftale mellem parterne.
 3. administrationen en gang årligt i samarbejde med HGF evaluerer markedsføringsaftalen ift. målopfyldelse med mulighed for forøgelse af markedsføringsbidraget, hvis holdet spiller med i kvalifikationsrækken,der giver mulighed for oprykning til øverste række 3-F dameligaen.

Sagsfremstilling

Historik

HGF har kæmpet sig op til at være en stærk repræsentant for kvindefodbolden i Næstved og Danmark. HGF har i en længere årrække arbejdet med en seriøs udviklingsplan for kvindefodbolden, der har konsolideret holdet på det nuværende spillemæssige niveau i 1. division. HGF var således meget tæt på, at sikre sig en plads i kvalifikationsrækken, der er rækken, hvorfra nye hold til dameliga 3-F kvalificerer sig. HGF spiller i 1. halvår af 2019 i 1. division, hvor holdet pt. ligger på en anden plads med mulighed for at vinde 1. division, hvor grundspillet slutter medio juni måned.

HGF indgik markedsføringsaftale med Næstved Kommune i hvert af årene 2016 og 2017 til en værdi af 50.000 kr., denne aftale blev i 2018 forhøjet til 100.000 kr.

Ansøgning om ny markedsføringsaftale

Kultur- og Demokratiudvalget har modtaget ansøgning fra HGF om indgåelse af en partnerskabsaftale bestående af 3 elementer. For det første en 3-årig partnerskabsaftale omfattende markedsføringsbidrag på 100.000 kr. i hvert af de tre år 2019, 2020 og 2021. For det andet en aktivitetsbaseret tillægsaftale på 100.000 kr. i 2019, på 200.000 kr. i 2020 og på 275.000 kr. i 2021 og HGF henviser til,at aftalen gerne må modsvare den aftale Næstved Kommune har indgået med Næstved Boldklub. For det tredje en udviklingsplan for kvindefodbolden i Næstved med deltagelse af Næstved Kommune, Sportscollege og Dansk Boldspils Union, formålet er at sikre Herlufsholm som nationalt og regionalt center for pige- og kvindefodbold.

Aftaleindhold

Aftalen om branding og markedsføring indbefatter Mærk Næstved logo centralt placeret på den enkeltes spilletøj. Herudover vises Mærk Næstved logoet på reklamer og skilte ved klubbens hjemmekampe i Herlufsholm stadion kaldet Seiffert Arena. Endelig eksponeres Mærk Næstved konceptet på facebook og andre sociale medier, samt ved livestreaming og i de lokale aviser ved referater fra kampe afviklet både ude og hjemme. Administrationen vurderer ikke, at der på nuværende tidspunkt er basis for at indgå en aktivitetsbaseret tillægsaftale med HGF, idet HGF brandingmæssigt ikke har et eliteniveau, der giver tilstrækkelig efterspørgsel på vore skoler ift. eksempelvis rollemodelsarbejde.

Evaluering af aftalen

Aftalen mellem de to parter indskrives i en kontrakt, der underskrives af begge. Det fremgår af kontrakten, hvad HGF skal levere til Næstved Kommune for at oppebære det nævnte årlige markedsføringstilskud. Administrationen evaluerer mindst en gang årligt, i samarbejde med HGF, den indgåede aftale og vurderer i den forbindelse, om der er basis for ændring af det kontraktligt aftalte beløb for efterfølgende år. Administrationen kan ved væsentlige ændringer eller brister i den indgåede kontrakt, eksempelvis indplacering under 1. division niveau tilpasse beløbets størrelse for efterfølgende sæson.

Markedsværdi

Administrationen har indhentet ekstern vurdering fra en rådgivningsvirksomhedmed betydelig erfaring i forretningsudvikling, sponsering, salg og ledelse, herunder værdiansættelse af sponsorater m.m.

Rådgivningsvirksomheden har gennemgået HGFs ansøgning med henblik på fastsættelse af markedsværdien af de tilbudte elementer i ansøgningen. Virksomheden har primo 2019 gennemgået og vurderet de enkelte elementer i ansøgningen, og udarbejdet en ca. 8 sider lang rapport med vurderinger, beskrivelser og prisansættelser af 4–5delelementer, og opgjort den samlede markedsværdi til 45.000 kr.

Kriterier for tildeling af midlerne besluttet af udvalget 29. april 2019

Kultur- og Demokratiudvalget besluttede på sit møde den 29. april følgende kriterier i forhold til tildeling af økonomiske midler:

 • har et sportsligt niveau svarende til elitestatus
 • dokumenterer den brandings- og markedsmæssige effekt
 • arbejder med et anerkendelsesværdigt formål
 • understøtter konceptet for Mærk Næstved visionen
 • indgår et forpligtende samarbejde med Næstved Kommune

Administrationen vurderer bl.a. med baggrund i den eksterne rådgivers skriftlige afrapportering:

 • at HGF er tæt på elitestatus på øverste hylde indenfor damefodbold i Danmark
 • at HGF kan forbedre dokumentationen af den brandings- og markedsføringsmæssige værdi
 • at HGF opfylder de tre øvrige kriterier for tildeling af midler.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at med Byrådets beslutning den 23. april 2019 om ændring af styrelsesvedtægten, bliver der overført 1.037.000 kr. fra Økonomiudvalget til Kultur- og Demokratiudvalget til brug for markedsføringsaftaler. Således at det samlede budget til dette vil udgøre 1.789.000 kr.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 03.06.2019

Githa Nelander var fraværende.

Ad 1-3: Godkendt.

Administrationen anmodes om at undersøge mulighederne for i højere grad at understøtte kvindefodbolden.

Bilag
59. Beslutning om markedsføringsaftale mellem Næstved Herlufsholm håndbold og Næstved Kommune

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.20.02-G01-6-19

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (godkender), 03.06.2019


Byrådet besluttede den 23. april 2019 at ændre styrelsesvedtægten, således at økonomiske midler til markedsføringsaftaler med idrætsforeninger overflyttes til Kultur- og Demokratiudvalget.

Næstved Herlufsholm Håndbold – NHH – ansøger Kultur- og Demokratiudvalget om støtte i en 3-årig periode omfattende markedsføringsbidrag og rollemodelsarbejde.

Kultur- og Demokratiudvalget skal beslutte, om udvalget vil forny tidligere gældende aftale, og med hvilket beløb.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. at NHH bevilges et markedsføringsbidrag i 3 år på 95.000 kr. årligt.
 2. at administrationen bemyndiges til at indgå en skriftlig aftale med NHH, der omhandler ydelserne i markedsføringsaftalen.
 3. administrationen 1 gang årligt, i samarbejde med NHH, evaluerer markedsføringsaftalen ift. målopfyldelse.

Sagsfremstilling

Historik

NHH har gennem de to seneste håndboldsæsoner haft en markedsføringsaftale med Næstved Kommune. NHH har gennem en årrække ved hjælp af en markant udviklings- og visionsplan markeret sig med et stærkt håndboldbrand både ungdoms- og seniormæssigt. NHH sluttede i denne sæson med herreholdet i toppen af 2. division og med dameholdet i toppen af 3. division. NHH afvikler hvert år Næstved Cuppen med deltagelse af næsten 3000 håndboldspillere, heraf spillere og ledere fra udlandet. NHH afviklede i sommeren 2018 for første gang beach-håndboldstævne på Enø.

Ansøgning om markedsføringsaftale

Kultur- og Demokratiudvalget har modtaget ansøgning fra NHH om markedsførings- og rollemodelsbidrag.

Ansøgningen indbefatter et samlet markedsføringsbidrag på 150.000 kr. i hver af de tre sæsoner fra 1. juli 2019 til 30. juni 2022.

Aftaleindhold

Den samlede aftale om branding og markedsføring sikrer Mærk Næstved synliggørelse på NHHs spilledragter, bandereklamer i hallen m.m. Mærk Næstved konceptet vil ligeledes kunne gøre brug af billedmæssige opsætninger og andre trykte materialer, hvor NHH optræder. Endelig vil Mærk Næstved konceptet indtage en fremtrædende rolle, når NHH markedsfører den årlige håndbold CUP.

Evaluering af aftalen

Aftalen mellem de to parter indskrives i en kontrakt, der underskrives af parterne. Det fremgår af kontrakten, hvordan NHH skal tilrettelægge arbejdet med markedsføring af Mærk Næstved konceptet.

Administrationen evaluerer 1 gang årligt, typisk ved sæsonafslutning marts/april måned, i samarbejde med NHH, den indgåede aftale og vurderer i den forbindelse, om der er basis for ændring af det kontraktligt aftalte beløb for efterfølgende år.

Markedsværdi

Administrationen har indhentet ekstern vurdering fra en rådgivningsvirksomhedmed betydelig erfaring i forretningsudvikling, sponsering, salg og ledelse, herunder værdiansættelse af sponsorater m.m.

Rådgivningsvirksomheden har gennemgået ansøgningen med henblik på fastsættelse af markedsværdien af de tilbudte elementer i ansøgningen. Virksomheden har gennemgået og vurderet de enkelte elementer i ansøgningen og udarbejdet en ca. 10 sider lang rapport med vurderinger, beskrivelser og prisansættelser af delelementer, således at den samlede markedsværdi opgøres til ca. 85.000 kr.

Administrationen vurderer, at værdien for Næstved ved den årlige Næstved CUP er større end vurderet af Sport One, hvorfor administrationen foreslår et tillæg på 10.000 kr.

Kriterier for tildeling af midlerne besluttet af udvalget 29. april 2019

Kultur- og Demokratiudvalget besluttede på sit møde den 29. april følgende kriterier i forhold til tildeling af økonomiske midler:

 • har et sportsligt niveau svarende til elitestatus
 • dokumenterer den brandings- og markedsmæssige effekt
 • arbejder med et anerkendelsesværdigt formål
 • understøtter konceptet for Mærk Næstved visionen
 • indgår et forpligtende samarbejde med Næstved Kommune

Administrationen vurderer bl.a. med baggrund i den eksterne rådgivers skriftlige afrapportering, at alle de nævnte kriterier kan opfyldes af NHH.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at med Byrådets beslutning den 23. april 2019 om ændring af styrelsesvedtægten, bliver der overført 1.037.000 kr. fra Økonomiudvalget til Kultur- og Demokratiudvalget til brug for markedsføringsaftaler. Således at det samlede budget til dette vil udgøre 1.789.000 kr.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 03.06.2019

Githa Nelander var fraværende.

Ad 1-3: Godkendt.

Bilag
60. Frigivelse af anlægsbeløb til kunstgræsbane ved Holmegaard hallen

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.20.00-G01-2-18

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (godkender), 03.06.2019


Kultur- og Demokratiudvalget skal træffe beslutning om frigivelse af 3 mio. kr. til fodboldklubben Holmegaard Glasværks ansøgning om at anlægge en 11-mands kunstgræsbane på det kommunalt ejede idrætsanlæg ved Holmegaardhallen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Demokratiudvalget træfffer beslutning om:

 1. At udvalget frigiver 3 mio. kr. afsat i budget 2019 til anlæg af en 11-mands kunstgræsbane på boldspilsarealet beliggende ved Holmegaardhallen
 2. At Næstved Kommune vælger leverandør til anlæg af kunstgræsbanen, der er opdelt i to entrepriser anlæg og kunstgræs.

Sagsfremstilling

Licitation på kunstgræsprojekt

Anlæg af kunstgræsbane ved Holmegaard hallen, der omfatter en anlægsdel og en kunstgræsdel har nu været i udbud, og licitation blev afholdt den 9. maj 2019.

Tildelingskriteriet for valg af entreprenører til projektet var laveste pris, og den samlede sum for projektet ved licitationen udgjorde 3.900.000 kr. ekskl. moms

Finansiering

Kultur- og Demokratiudvalget har i budget 2019 afsat 3 mio. kr. til anlæg af kunstgræsbanen. Beløbets frigivelse er betinget af, at Holmegaard Glasværks Boldklub kan dokumentere tilstrækkelig økonomi til restfinansieringen af kunstgræs projektet. Holmegaard Glasværks Boldklub har overfor administrationen fremlagt skriftligt bevis for medfinansieringen af 900.000 kr. Med Kultur- og Demokratiudvalgets bevilling på 3 mio. kr. sammen med fodboldklubbens 900.000 kr. kan projektet ved Holmegaardhallen realiseres.

Projektet samlede økonomi administreres af Center for Kultur & Borgerservice.

Anlæg af banen

Projektets udførelse varetages i samarbejde mellem rådgivende ingeniør Dines Jørgensen & CO fra Sorø, Holmegaard Glasværks Boldklub og Center for Kultur & Borgerservice. Den efterfølgende vedligeholdelse af kunstgræsbanen sammen med udlån/booking af samme varetages af Næstved Kommune.

Tidsplan

Under forudsætning af Kultur- og Demokratiudvalgets frigivelse af det nævnte beløb på 3 mio. kr. vil administrationen underskrive kontrakt med de vindende entreprenører medio juni måned.

Tidsplanen for arbejdets udførelse forventes at blive 10-12 uger med påbegyndelse af arbejdet primo august 2019. Den forventede indvielse af kunstgræsbanen vil således være fredag den 11. oktober 2019.

Administrationen vil i samarbejde med boldklubben sikre offentlig orientering om projektet for interessenter i og omkring Holmegaardhallen inden projektet påbegyndes.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der i anlægsbudgettet for 2019 under facilitetsplan, uprioriterede midler står 3.527.000 kr. hvorfra de 3 mio. kr. vil kunne tages.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 03.06.2019

Githa Nelander var fraværende.

Ad 1-2: Godkendt.
61. Behandling af ansøgninger til kulturpulje

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-26-19

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (godkender), 03.06.2019


Administrationen har modtaget fire ansøgninger til Puljen til styrkelse af større kulturelle begivenheder. Ansøgningerne er til begivenhederne Falgren & Friends Festival Night, Ekko Festival, Opera Galla Koncert og Musik over Præstø Fjord. Udvalget skal tage stilling til, om ansøgningerne skal tildeles en bevilling. Administrationen anbefaler, at imødekomme tre ansøgninger med fuld bevilling og én ansøgning med delvis bevilling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget imødekommer ansøgningerne med følgende beløb:

 1. Falgren & Friends Festival Night bevilges 109.961 kr. svarende til ansøgt beløb
 2. Ekko Festival - Tybjerg Herred bevilges 50.000 kr.svarende til ansøgt beløb
 3. Opera Galla Koncert bevilges 100.000 kr. svarende til ansøgt beløb
 4. Musik over Præstø Fjord bevilges 90.000 kr. (ansøgt beløb 150.000 kr.)

Sagsfremstilling

Kultur- og Demokratiudvalget har på seneste møde i maj 2019 ønsket at blive involveret i tildeling af midler fra den nye Pulje til styrkelse af større kulturelle begivenheder.

Administrationen har siden modtaget følgende fire ansøgninger, som herunder præsenteres kort. Ansøgningerne og puljens kriterier er vedlagt som bilag.

Det er afgørende for begivenhedernes planlægning, at der tages stilling til ansøgningerne på udvalgets møde i juni 2019, da næste møde først er i august 2019.

Der er fra alle ansøgere kun søgt om bevilling for 2019.

Præsentation af de 4 ansøgninger

1. Falgren & Friends Festival Night

Ansøger: Falgren Strings Production v. Bjarke Falgren

Beløb: 109.961 kr. (samlet budget 109.961)

Lokation: Høje Lade, Rønnebæksholm

Indstilling: Fuld støtte

Festivalen byder på en række kunstnere af internationalt format fra England, Tyskland, Italien, Norge og Danmark, som hver især, indenfor deres felt, er i absolut verdensklasse. Om eftermiddagen vil der være unge talenter fra musikalske grundkurser rundt i landet, som optræder indenfor folkemusikken, jazzen og den klassiske musik.

Næstved Musikskole inddrages med et kor. Der vil være fællessang i Grundtvigs ånd tilsat en nykomponeret melodi. Der er halv pris for unge mennesker og derfor et samarbejde med musiklinjen på Næstved Gymnasium og HF.

Festivalen vil være årligt tilbagevendende den anden lørdag i september. Pengene der søges om er til selve udgifterne forbundet med afviklingen. Der er budgetteret med en fotograf, da tanken er, at dokumentere festivalen med henblik på fremtidig PR, men også for at kunne søge støtte fra det lokale erhvervsliv fremadrettet, så festivalen gradvist vil blive mere og mere selvfinansierende og uafhængig af kommunal støtte.

Aflønning af musikere sker via indtægter fra entré. Øvrig salg af forplejning varetages af Rønnebæksholm, som festivalen arrangeres i samarbejde med.

Festivalen går foran med et bæredygtigt koncept, hvor der indgår klimakompensation m.m.

Administrationen anbefaler at støtte arrangementet, der er forbilledligt på flere planer og har stort potentiale for også at trække opmærksomhed og publikum udefra.

2. Ekko Festival - Tybjerg Herred

Ansøger: Foreningen til afholdelse af Ekko Festival

Ansøgt beløb: 50.000 (samlet budget 189.000 kr.)

Lokation: Tybjerglille Bakker

Indstilling: Fuld støtte

Undergrundsfestival for upcoming artister, hvor musikere og andre kreative sjæle møder ligesindede og har mulighed for at spille under professionelle forhold for et veloplagt og engageret publikum. Der kommer bands fra mange forskellige kommuner, og festivalen har enkelte veletablerede navne, som spiller side om side med de unge talenter.

På festivalen bliver der knyttet bånd og folk opdager musik og mennesker de ikke vidste, de var vilde med. Der er megen kreativ aktivitet blandt børn, voksne, unge og ældre og det smitter af på de små at se de store folde sig ud. Det er meget inspirerende og udviklende for talentmassen at spille for ligesindede.

Administrationen anbefaler at støtte arrangementet, der med sit fokus på musikkens vækstlag er i samklang med kommunens satsning på talentudvikling og et fint eksempel på muligheden for at opbygge en ny unik begivenhed i et af kommunens lokalområder.

3. Opera Galla Koncert

Ansøger: Næstved Early Music Festival (NEMF)

Ansøgt beløb: 100.000 kr. (samlet budget: 450.000 kr.)

Lokation: Næstved Bymidte ved den fritlagte Suså

Indstilling: Fuld støtte

Med tilsagn fra Øernes Kunstfond på 100.000 kr., som gives på betingelse af det samme beløb i støtte fra Næstved Kommune, er der med arrangementet mulighed for at lave en ny tradition med udendørs sommeropera/operagalla i samarbejde med Næstved Cityforening og Næstved Turistforening og med opbakning fra flere lokale fonde og sponsorer. Der forventes 1.500-2.000 gæster til en aften med opera-high-lights fra barokken fremført af nogle af de førende tidlig-musik specialister fra Danmark og Skandinavien.

Operakoncerten, som vil være på et højt kunstnerisk niveau, vil foregå på en udendørs scene ved den fritlagte Suså. Der vil være et begrænset antal reserverede stolepladser til sponsorer og til salg for publikum, men alle andre er velkomne til selv at medbringe stole, tæpper og picnickurv og overvære koncerten gratis. Denne type koncert fungerer godt som introduktion til opera.

Foreningen vil efter koncerten evaluere arrangementets økonomi med henblik på at etablere operakoncerten som en fast årlig tradition.

Det kan oplyses, at NEMF har indgået en aftale med alle sine kreditorer om afvikling af gæld fra foreningens stort anlagte festival i 2018.

Administrationen anbefaler at støtte arrangementet, som tilfører aktivitet og trafik af borgere til Næstved Bymidte. Næstved har ikke tidligere haft udendørs opera, og arrangementet lægger op til at udnytte mulighederne i området ned til den fritlagte Suså til større kulturelle arrangementer.

4. Musik over Præstø Fjord

Ansøger: Foreningen Musik over Præstø Fjord

Ansøgt beløb: 150.000 kr. (Samlet budget 602.000 kr.)

Lokation: Tappernøje

Indstilling: Delvis støtte (90.000 kr.)

Festivalen afholdes hvert år i august med deltagelse af mere end 100 musikere fra de nordiske land samt en mindre andel fra andre lande. Der er professionel musik af høj kvalitet fra fire scener. Gæsterne er aktivt deltagende i dans, spil og sang samt andre aktiviteter. Festivalen er kendt i hele Norden samt ud i andre lande, især i Europa og USA. Festivalen har fokus på udvikling af den nordiske kulturarv og kobler natur- og kulturaktiviteter.

Festivalen ønsker med ansøgningen at opnå støtte til at udvikle sit internationale samarbejde for dels at udvikle kvaliteten og kendskabet til festivalen. Dette inkluderer udvikling og kendskab til festivalens aktiviteter, workshops og kurser for børn og unge, som har kompetence- og talentudviklende karakter. Det foregår forud for festivalen, på festivalen og frem til 2020. Her deltager flere unge fra både danske og udenlandske uddannelsesinstitutioner.

Ansøgningen er delt i to dele:

Den ene del af ansøgningen angår netværksskabende aktiviteter i slutningen af 2019 og ind i 2020, hvortil der søges om 60.000 kr. Denne del mangler et nærmere specificeret budget, hvorfor det ikke anbefales at støtte denne del på nuværende grundlag.

Den anden del af ansøgningen angår festivalproduktion, kurser og netværk som har tilknytning til kompetence- og talentudvikling samt showcases for udenlandske samarbejdspartnere. Dette foregår både på selve festivalen samt forud for og i en periode efter festivalen. Der ansøges om 90.000 kr. til dette, hvor der er budgetteret i forhold til deltagelse af konkrete kunstnere.

Administrationen anbefaler at støtte denne del af ansøgningen, der angår festivalproduktion, kurser og netværk (90.000 kr.) med tanke på, at Musik over Præstø Fjord kan udvikle sin unikke rolle som talentudviklende miljø for folkemusikken i Danmark, bl.a. via opbygning af international deltagelse og øget udenlandsk kendskab til festivalen. Hvis foreningen modtager støtte, bør det være under den forudsætning, at der laves en rapport over erfaringerne og med overvejelser over, hvordan denne del af festivalen kan udvikles og finansieres fremover.

Det kan oplyses, at foreningen årligt modtager 72.000 kr. fra Næstved Kommune til at afholde festivalen. I år har foreningen tillige modtaget 40.000 kr. fra en statslig pulje.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at udvalget d. 29. april 2019 fandt finansiering og afsatte 620.000 kr. til den nye pulje.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 03.06.2019

Githa Nelander var fraværende.

Ad 1-4: Godkendt.

Det bemærkes, at der ikke modtages ansøgninger efterfølgende i forhold til de afholdte arrangementer.

Bilag
62. Orientering om forlængelse af Brobygningsprojekt i samarbejde med Rønnebæksholm

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 28.00.00-P20-1-17

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (godkender), 06.05.2019

Kultur- og Demokratiudvalget (til efterretning), 03.06.2019


Brobygningsprojektet ”Fortællinger i bevægelse” er i gang med andet års forløb med besøg af 700 børn på Rønnebæksholm. Budgettet viser, at der vil være mulighed for et tredje års forløb i 2020, dog i beskåret form. Det ønskes at Børne- og Skoleudvalget godkender at overføre endnu ikke anvendte midler i brobygningsprojektet, til et ekstra års brobygningsprojekt i 2020. Dette kan gennemføres som en light udgave, hvor uddannelsesdelen for personalet er skåret væk.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. at Børne- og Skoleudvalget godkender at brobygningsprojektet "Fortællinger i bevægelse" fortsætter i 2020 og at 591.000 kr. dermed overføres.
 2. at Kultur- og Demokratiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

I 2017 bevilgede Børne-og skoleudvalget 2 mio. kr. til projektet ”Fortællinger i Bevægelse” i 2018 og 2019, da man ønskede at styrke brobygning og sammenhæng i arbejdet mellem børnehaver og skoler. Kulturområdet har ligeledes bidraget med 300.000 kr. til kulturformidling i projektet.

I 2018, projektets første år, blev der anvendt ca. 700.600 kr. til projektet, og det forventes, at der anvendes ca. 708.000 kr. i 2019. Ud af disse beløb anvendes ca. 260.000 kr. pr. år i forbindelse med uddannelse af personale.

Det tager tid at etablere og implementere et godt samarbejde på tværs af skole og dagtilbud, med nye elementer og dette er nu på vej i forbindelse med projektets andet år.

Ønske om at fortsætte projektet et tredje år

Ved ikke at gennemføre seminardage, vil projektet kunne fortsætte i 2020 i en reduceret form. For at kunne dette, ønskes de ikke anvendte midler (ca. 591.000 kr.) fra 2018 og 2019 overført til 2020.

I forbindelse med projektet har der været afholdt uddannelsesdage for pædagogisk personale fra børnehaver og førskoler både i 2018 og i 2019. I alt har 250 pædagoger fra børnehaver og førskoler været på uddannelse omkring arbejdet med æstetiske læreprocesser i brobygning i løbet af de to år.

Godt halvdelen af personalet har deltaget begge år, da det har været det samme pædagogiske personale, der har arbejdet med disse børnegrupper mange steder, og fortsat er det. Hermed kan det forsvares at gennemføre et tredje års brobygningsprojekt i en lightudgave uden uddannelsesdage for personalet. Projektet vil på denne måde være selvbærende det tredje år. Det er en vigtig pointe, at der ikke vil være yderligere udgifter for hverken skoler eller institutioner, idet midlerne, der skal anvendes, udelukkende er midler, som blev afsat til arbejdet med brobygningsprojektet.

Kort om Brobygningsprojektet ”Fortællinger i bevægelse”

Brobygningen i projektet handler om

 1. sammenhængen mellem børnenes oplevelser først med børnehaven og siden med førskolen på Rønnebæksholm, med læreprocesserne for børnene som det fælles fokus.
 2. samarbejdet på personaleniveau mellem børnehaver og førskoler, med fælles mål og arbejde i brobygningen, kendskab og besøg og hermed en styrket sammenhæng for børnene.

Hvert år har omkring 700 børn deltaget i årets brobygningsprojekt. Børnene deltager i to besøg på Rønnebæksholm, dels med deres børnehave, dels med deres førskole. På begge besøg arbejdes der med æstetiske læringsprocesser med et sprogligt fokus, sammen med en kunstformidler.

Førskoler og børnehaver har, som et led i projektet, mødtes og etableret et samarbejde om fælles mål og fokus, i en fælles læreplan i brobygningsperioden. Dette er, både i børne- og voksenniveau med til at skabe sammenhæng for børnene mellem deres børnehaveliv og deres skoleliv.

Arbejdet i projektet understøtter samtidig beslutningen om, at der fremover skal arbejdes med læreplaner i førskoleperioden og implementeringen af dette arbejde.

Publikation til skoler og dagtilbud om arbejdsmetoderne

Fra kulturområdet blev der bevilget 300.000 kr. til kulturformidling i forbindelse med ”Fortællinger i bevægelse”. Under forløbene med projektet har pædagoger efterlyst en dybere metodebeskrivelse i forbindelse med arbejdet i projektet. Derfor udformes en publikation til anvendelse i daginstitutioner og skoler.

Publikationen vil indeholde en kort beskrivelse af, hvad æstetiske læring kan, beskrivelser af pædagogiske metoder, der kan anvendes i arbejdet med æstetiske læringsprocesser, samt inspiration til hvad man kan gå i gang med. Hensigten er, at publikationen vil blive uddelt til skoler og dagtilbud. Det er planlagt, at arbejdet med publikationen sættes i gang i eftersommeren.

Evaluering af projektet

I forbindelse med afslutning af projektets andet år, foretages en evaluering i efteråret 2019. Evalueringen vil bestå af en del i forhold børn og forældres oplevelser og udbytte af projektet, samt en del i forhold til udbyttet for personale i børnehaver og førskoler. Her er fokus også på, hvordan arbejdet med brobygning har udviklet sig over de to år projektet har været i gang.

Evalueringen vil blive forelagt Børne- og Skoleudvalget og Kultur-og Demokratiudvalget.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 06.05.2019

Godkendt.

Kultur- og Demokratiudvalget, 03.06.2019

Githa Nelander var fraværende.

Ad 2: Til efterretning.

Bilag
63. Orientering om beslutning om principper for tildeling af tilskud til gadekær

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 01.00.00-G01-1-16

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (godkender), 25.03.2019

Kultur- og Demokratiudvalget (til efterretning), 29.04.2019

Teknisk Udvalg blev med sag 143 på udvalgets møde den 29. oktober 2018 orienteret om de forskellige tilskud m.m. som på daværende tidspunkt blev tildelt. For at ensrette og skabe gennemsigtighed omkring denne støtte foreslås med denne sag en mere systematisk tildeling af tilskud mm. til gadekærene.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. Teknisk Udvalg godkender, at tilskuddene fra Kultur- og Demokratiudvalget sammen med Park og Vejs græsslåning og midlerne til gadekær fra Grøn Plan tildeles som beskrevet i sagsfremstillingen.
 2. Kultur- og Demokratiudvalget tager sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune bidrager til gadekærene i kommunens vedligeholdelse via tre indsatser:

1) Park og Vej klipper i dag græsset ved 29 gadekær, og de årlige udgifter hertil beløber sig til ca. 120.000 kr. Det foreslås, at Park og Vej fremover klipper græsset ved de gadekær, hvor det er relevant (altså ikke de steder, hvor græsset klippes af brugerne, hvor gadekæret ikke bruges rekreativt etc.) Park og Vej afgør relevansen af at klippe græsset.

2) Kultur- og Demokratiudvalget tildeler i dag efter ansøgning 3.000 kr. årligt pr. gadekær til vedligeholdelse af gadekær og grønne områder. 20-25 ansøgninger har resulteret i en samlet årlig udgift på ca. 70.000 kr. Tilskudsordningen fortsættes uændret, men annonceres sammen med punkt 3.

3) Fra Grøn Plan tildeler Teknisk Udvalg i dag efter ansøgning i alt 40.000 kr. til forskellige gadekærsprojekter. Det foreslås, at ansøgninger om midler fra Grøn Plan fremover højst kan imødekommes med 50% af de samlede udgifter til et givent projekt og max. 10.000 kr. Tildelingen sker en gang årligt efter annonceret ansøgningsrunde i foråret, så projekterne kan gennemføres over sommeren. Teknisk Udvalg afgør, hvilke ansøgninger der skal imødekommes.

Økonomi

Administrationen har ikke nogen bemærkninger.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 25.03.2019

Ad 1: Godkendt

Kultur- og Demokratiudvalget, 29.04.2019

Udsat.

Kultur- og Demokratiudvalget, 03.06.2019

Githa Nelander var fraværende.

Ad 2: Til efterretning.
64. Orientering om egnsteaterets årsrapport

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.01.02-Ø40-2-18

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (til efterretning), 03.06.2019

Den selvejende institution, Dansk Rakkerpak og Faster Cool - Næstveds internationale egnsteater, har fremsendt årsrapport og regnskab for 2018, der fremlægges til udvalgets orientering. Næstved Kommune skal som hovedtilskudsyder føre tilsyn med teateret og godkende budget og regnskaber.

Administrationen kan godkende Dansk Rakkerpaks årsrapport og regnskab for 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager rapport og regnskab for 2018 til efterretning.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune har fra 2017 og fire år frem indgået aftale med Dansk Rakkerpak om at være hele kommunens egnsteater. Teateret har den 29/3 2019 fremsendt årsrapport for 2018. Den fremsendte rapport er godkendt af teaterets bestyrelse og er revideret uden kritiske bemærkninger af uafhængig revisor. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med teaterets vedtægter og bekendtgørelsen vedr. økonomiske og administrative modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, samt bekendtgørelsen om egnsteatre.

Årsrappporten indeholder en opgørelse over årets aktiviteter og regnskab for 2018. Rapporten m.m. er vedlagt som bilag.

Teateret har i 2018 gennemført 299 forestillinger inklusiv diverse arrangementer, heraf 83 i Næstved Kommune, i såvel teatersalen som rundt i kommunen. Dansk Rakkerpak anslår, at 10.228 publikummer i kommunen har overværet teaterets forestillinger. Antallet af turnéforestillinger rundt i landet er som planlagt neddroslet noget, men teateret har stadig et højt aktivitetsniveau.

Der er produceret to nye forestillinger, som er statens krav til et egnsteater. Næstveds internationale gadeteaterfestival Street Cut er afholdt for anden gang i tæt samarbejde med Grønnegades Kaserne Kulturcenter, med stigende publikumsinteresse. Der har desuden været succes med det faste arrangement, Kultursuppe hen over året.

På grund af stor efterspørgsel og aktivitetsniveau har teateret i 2018 sparet op til, at der i 2019 kan ansættes en ekstra medarbejder for at frigøre teaterets kunstneriske ledelse til kunstnerisk arbejde. Hertil er der også afsat midler fra egenkapitalen. Der er også i løbet 2018 opbygget en gruppe af frivillige, som hjælper med teatrets gadeteaterfestival og kultursuppe-arrangementer.

Teateret giver udtryk for et betydeligt ressourcepres i forbindelse med det forhold, at teatersalen deles med en række andre, Talentskolen, Næstved Teater og børnekulturkonsulenten, samtidig med at teateret ikke har opmagasineringsmuligheder på Grønnegade Kaserne, hvilket bevirker meget omstændelig flytten rundt med genstande. Det har indtil videre ikke været muligt at finde yderligere plads til opmagasinering på Grønnegade, hvor det prioriteres at fylde lokalerne med aktiviteter.

Hovedtal i regnskab for 2018

Tilskud fra Næstved Kommune: 3 mio. kr. (hvoraf staten refunder ca. 1,1 mio kr. om året til kommunen)

Egenindtægter, salg af forestillinger: 1,72 mio. kr.

Indtægter ved festivaler og projekter: 0,12 mio. kr.

Indtægter i alt (inklusiv øvrige indtægter): 4,87 mio. kr.

Egenkapital: 0,38 mio. kr.

Økonomi

Administrationen har ikke nogen bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 03.06.2019

Githa Nelander var fraværende.

Til efterretning.

Bilag
65. Orientering om statsligt udviklingstilskud til egnsteateret

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.01.02-A00-1-19

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (til efterretning), 03.06.2019

Dansk Rakkerpak og Faster Cool - Næstveds internationale egnsteater har modtaget et ekstraordinært statsligt udviklingstilskud på 1,7 mio. kr. i årene 2019-2022. Tilskuddet er led i en række statslige tiltag, som skal skabe fornyelse og udvikling af scenekunstområdet. Kulturministeren har orienteret kommunen i vedlagte brev og stemmeaftale mellem de involverede partier.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Et flertal i Folketinget har vedtaget en aftale, der skal styrke scenekunsten i Danmark. Et led i aftalen er, at Dansk Rakkerpak fra 2019 bevilges et fireårigt statsligt udviklingstilskud. Det samlede udviklingstilskud udgør i alt 1.712.761 kr. og fordeler sig med:

 • 616.403 kr. i 2019
 • 616.403 kr. i 2020
 • 297.670 kr. i 2021
 • 182.285 kr. i 2022

Udviklingstilskuddet ydes med henblik på, at Dansk Rakkerpak på eget initiativ og uden forudgående godkendelse kan iværksætte og afprøve nye tiltag, som ifølge den indgåede aftale, f.eks. kan handle om udvikling og nytænkning via samarbejde, der bl.a. kan styrke udviklingen af ny dansk dramatik og forestillingers mulighed for at leve længere, nå længere ud i landet og nå nye og teaterfremmede publikumsgrupper.

Det er en del af den politiske aftale, at staten yder udviklingstilskuddet under forudsætning af, at det kommunale driftstilskud til Dansk Rakkerpak som minimum fastholdes og videreføres på det hidtidige niveau. På den måde vil udviklingstilskuddet give teatret et øget økonomisk råderum til sit udviklingsarbejde.

Dansk Rakkerpak og Faster Cool har foreløbig meddelt, at de ønsker at benytte det ekstraordinære tilskud til i højere grad at komme ud til borgerne i Næstved Kommunes lokalområder.

Den politiske aftale består blandt andet i

 • Styrkelse af tre teatre i Jylland, der markerer sig særligt,
 • 4-årige udviklingstilskud til egnsteatre m.fl. (herunder Rakkerpak),
 • opblødning af krav til egnsteatre,
 • reduktion af Det Københavnske Teatersamarbejde,
 • øvrige administrative omrokeringer, som ikke forventes at berøre vilkårene for Næstved Kommunes egnsteater.

Generelt om egnsteateret

Næstved Kommune har fra 2017 og fire år frem indgået aftale med Dansk Rakkerpak om at være hele kommunens egnsteater. Teateret er en selvejende institution med fire fuldtidsansatte, en fleksjobber samt diverse freelancere og timeansatte. Derudover købes eksterne ydelser. Teateret har en bestyrelse på seks personer, hvor formanden er lederen af Næstved Teater (forening) Jørgen Hvidtfeldt. Formanden for Kultur- og Demokratiudvalget sidder i bestyrelsen, som repræsentant fra Næstved Byråd.

Et egnsteater skal i henhold til teaterloven leve op til krav om kvalitet og professionalisme. Ifølge aftalen med kommunen skal teateret, som det primære formål, årligt producere to nye scenekunstforestillinger. Teateret er forpligtet på at komme rundt i hele kommunen. Teateret arbejder i forlængelse af en folkelig teatertradition, der henvender sig bredt til en mangfoldighed af publikums- og aldersgrupper. Teateret har speciale i gadeteater og har et særligt fokus på også at skabe scenekunst for børn og unge.

Kommunen modtager ca. 1,1 mio. kr. årligt fra Kulturministeriet i refusion for kommunens tilskud til teaterets drift på 3 mio. kr.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 03.06.2019

Githa Nelander var fraværende.

Til efterretning.

Bilag
66. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-P35-32-17

Sagsfremstilling

 1. Kommende punkter.
 2. Nyhedsbrev fra Børnekulturhus Næstved (vedlagt).
 3. Koordinator for nationalt netværk for Talentudvikling. Pressemeddelelse: https://www.anpdm.com/newsletterweb/454A5A47774147514477464059/424159407348405D4A7646435C4B71
 4. HIC – regnskab 2018 - underskud svømmehaller.
 5. Arena Næstved – status på anlægsarbejder.
 6. Invitation til Danmarks Biblioteksforenings Kulturkonference 26. september 2019 (vedlagt).
 7. Udvalgsmødet den 25. november 2019 udvides med 2 timer mhp. dialog med virksomhederne på udvalgets område så mødetiden bliver kl. 15-20.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 03.06.2019

Githa Nelander var fraværende.

1: Sag vedr. anvendelse af Boderne.

2: Til efterretning.

3: Til efterretning.

4: Til efterretning.

5: Til efterretning.

6: Til efterretning.

7: Godkendt.

Bilag


Sidst opdateret den 4. juni 2019