Referat
Kultur- og Demokratiudvalget 12. august 2019

Dato

12.08.2019

Tid

15.00

Sted

Mødelokale 8, Teatergade 8, 1. sal th.

Deltagere

Charlotte Roest (A),
Githa Nelander (O),
Klaus Eusebius Jakobsen (B),
Linda Frederiksen (A),
Per Sørensen (A),
Rico Carlsen (V),
Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V),


67. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-P35-32-17

Sagsfremstilling

Lotte Juul Petersen, leder på Rønnebæksholm præsenteres for udvalget, kl. 15.00.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 12.08.2019

Godkendt.
68. Godkendelse af Kultur- og Demokratiudvalgets anbefalinger og indstillinger til Byrådet vedr. nye vand- og svømmefaciliteter

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 04.04.00-P20-1-18

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (anbefaler), 12.08.2019

Teknisk Udvalg (anbefaler - kun indstillingens pkt. 3), 12.08.2019

Økonomiudvalget (anbefaler), 09.09.2019

Byrådet (godkender), 17.09.2019


Med udgangspunkt i behandlinger i Kultur- og Demokratiudvalget sammenstiller og opsummerer sagen centrale anbefalinger og indstillinger til, hvorvidt der skal bygges nye vand- og svømmefaciliteter, hvad der bør prioriteres og bygges, hvor der skal bygges samt hvornår.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender:

 1. At Næstved Kommune bygger nye vand- og svømmefaciliteter, som samles på en lokation, til erstatning for Birkebjergparkens varmtvandsbassin, Næstved Svømmehal og Herlufsholm Svømmehal
 2. At de nye vand- og svømmefaciliteter placeres i havnen på Vestre Kaj, alternativt på Stenlængegårdsvej
 3. At anlægsmidlerne afsat til rundkørsel på Stenlængegårdområdet fortsat bruges til den nødvendige infrastruktur til svømmefaciliteterne, såfremt der vælges en anden placering end Stenlængegårdsvej
 4. At der afsættes penge til erhvervelse af byggegrund og eventuel oprensning/oprydning

Sagsfremstilling

Bevæggrundene og incitamenterne samt beslutningen og vedtagelsen i efteråret 2018 om at afsætte 152 mio. kr. til nye vand- og svømmefaciliteter er, at de eksisterende svømmehallers faciliteter i Næstved Kommune generelt ikke lever op til kravene til moderne svømmehaller. Der efterspørges andre og flere faciliteter i et nyt og mere moderne byggeri sammenholdt med de svømmehalsfaciliteter, vi har i dag. De eksisterende svømmehaller i kommunen er desuden i en stand, der påkræver større og større vedligeholdelsesarbejder, betydelige renoveringer indenfor en kort årrække og væsentlige moderniseringer af de godt 45-50 år gamle bygninger.

Kultur- og Demokratiudvalget har gennem det seneste år fået en række orienteringer, truffet beslutninger om fx målsætninger, været på besigtigelsesture og haft en række drøftelser med henblik på at bygge nye vand- og svømmefaciliteter. Endvidere er der gennemført flere bruger- og borgerinvolverende aktiviteter (for en oversigt se bilag 8).

På baggrund af Kultur- og Demokratiudvalgets forudgående orienteringer, beslutninger, aktiviteter og drøftelser har administrationen sammenstillet og opsummeret en række anbefalinger og indstillinger, herunder også udvalgets seneste beslutninger om anbefalinger til byrådet vedr. lukning af eksisterende anlæg, overordnede prioriteringer af hvad der bør bygges og vedr. placering på mødet den 3. juni 2019.

Anbefalingerne og indstillingerne forholder sig til følgende spørgsmål:

Skal der bygges nye vand- og svømmefaciliteter eller skal de eksisterende renoveres og moderniseres?

Hvilke målsætninger skal rammesætte byggeriet af de nye vand- og svømmefaciliteter?

Hvilke nye vand- og svømmefaciliteter skal der prioriteres og bygges?

Hvor skal de nye vand- og svømmefaciliteter placeres?

Hvordan skal anlægsbudgettet til nye vand- og svømmefaciliteter disponeres?

Hvornår skal de nye vand- og svømmefaciliteter åbne?

Hvem skal drifte de nye vand- og svømmefaciliteter?

Anbefalingerne er følgende:

Nyt eller eksisterende

 • At Næstved Kommune bygger nye vand- og svømmefaciliteter (se bilag 1 og 7).
 • At de nye vand- og svømmefaciliteter samles et sted.
 • At de nye vand- og svømmefaciliteter erstatter de driftede og støttede faciliteter i Birkebjergparkens varmtvandsbassin, Næstved Svømmehal og Herlufsholm Svømmehal.

Overordnede målsætninger for et nyt anlæg

 • At Næstved Kommune bygger et anlæg med større fleksibilitet, større funktionalitet og med flere aktivitets- og anvendelsesmuligheder (se bilag 2, 9, 10).
 • At Næstved Kommune bygger et anlæg, der giver flere velfærds- og fritidsoplevelser for børn, unge og voksne, samt bedre rammer for svømmeundervisning og for sundhedsfremmende indsatser.
 • At de nye vand- og svømmefaciliteter som minimum rummer faciliteter, som gør, at nuværende brugere kan fortsætte de aktiviteter, de har i dag.
 • At de nye vand- og svømmefaciliteter skal kunne tiltrække nye/flere brugere (blandt borgere, turister).
 • At de nye vand- og svømmefaciliteter appellerer til forskellige segmenter/målgrupper og aldersgrupper samt forskellige former for interesseudfoldelse.
 • At der gennemgående for hele anlægget bygges "gennemført handicapvenligt og -smart".
 • At der i det nye anlæg bliver betydelig mere offentlig åbningstid alle ugens dage end der er i dag.

Overordnet prioritering af nye vand- og svømmefaciliteter

 • At der prioriteres, bygges og at anlægsbudgettet disponeres til et svømme-, undervisnings- og træningsområde med 25x25 m. bassin, et behandlings-, terapi-, genoptrænings- samt wellnessområde og et lege- og morskabsområde (se bilag 3 og 11).

Placering

 • At de nye vand- og svømmefaciliteter bygges på Vestre Kaj, alternativt på Stenlængegårdsvej (se bilag 4 og 12).

Disponering af anlægsbudgettet til nye vand og svømmefaciliteter

 • At anlægsbudgettet ikke disponeres til erhvervelse af areal eller ekstraordinær klargøring af grund (se bilag 5).
 • At anlægsbudgettet ikke disponeres til forbedring af vej- og stianlæg, hvis udgifter overstiger det anlægsbudget, der tidligere er afsat til bl.a. rundkørsel mv. i forbindelse med Stenlængegårdprojektet.

Drift og ibrugtagning

 • At de nye vand- og svømmefaciliteter forventes at kunne tages i brug i 2023 (se bilag 6).

Baggrunden for anbefalingerne og indstillingerne er uddybet og begrundet i sagens tilhørende bilag. Herunder kan der være uddrag og henvisninger til tidligere sager.

Anbefalingerne og indstillingerne er betinget og forudsat af uddybningerne og begrundelserne i bilagene.

Anbefalingerne og indstillingerne betragtes som væsentlige forudsætninger for den overordnede principbeslutning om, hvad der skal bygges og den afgørende beslutning om, hvor der skal bygges. De er endvidere væsentlige forudsætninger for, at administrationen herefter kan udarbejde udbudsmateriale mv., kan gå i gang med den efterfølgende detailplanlægning, og for at administrationen kan fremlægge en aktuel business case for projektet.

Supplerende bemærkninger

Fritidsudvalget orienteres, når Byrådet har behandlet sagen.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der til nye vand og svømmefaciliteter er afsat følgende beløb i anlægsregnskabet:

 • 7,3 mio. kr. afsat under Kultur- og Demokratiudvalget til bl.a. deponering, nedrivning og grundsalg, hvoraf 1 mio. er frigivet. Udgifterne til den aktuelle projektering, bliver afholdt af de frigivne midler.
 • 6,5 mio. kr. afsat under Teknisk Udvalg til rundkørsel/tilkørselsvej.
 • 152 mio. kr. afsat under Kultur- og Demokratiudvalget i budgetårene 2020-2022.

De 6,5 millioner kroner, som er afsat til infrastruktur (rundkørsel) på Stenlængegårdområdet, og som skulle sikre vejadgang til såvel en svømmefaciliteter som de kommende boligområder, foreslåes med denne sag flyttet sammen med svømmefaciliteterne til en lokalitet uden for Stenlængegårdområdet, såfremt dette besluttes i Byrådet. Pengene skal fortsat bruges til den nødvendige infrastruktur til svømmefaciliteterne, men kommer til at mangle på Stenlængegårdområdet, når dette skal udbygges (vejadgangen til boligområderne samt "centerområdet", hvor svømmefaciliteterne skulle have ligget). Det giver en økonomisk udfordring for udviklingen af Stenlængegårdområdet. Pengene er afsat under Teknisk Udvalg, og Teknisk Udvalg skal derfor anbefale Byrådet, at denne flytning på lokalitet sker, men pengene forbliver under Teknisk Udvalg. De manglende penge til Stenlængegårdområdet skal således findes andetsteds.

Der er ikke afsat midler til erhvervelse af grund på havnen.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 12.08.2019

Ad 1: Anbefales.

Sebastian Mylsted-Schenstrøm, Rico Carlsen og Githa Nelander afventer deres stillingtagen til Byrådets behandling.

Ad 2: Anbefales.

Sebastian Mylsted-Schenstrøm, Rico Carlsen og Githa Nelander afventer deres stillingtagen til Byrådets behandling.

Ad 3: Anbefales.

Sebastian Mylsted-Schenstrøm kan ikke støtte beslutningen, idet han ønsker det tydeliggjort, at anlægsmidlerne ikke kan indgå i byggeri af svømmefaciliteter.

Ad 4: Anbefales.

Sebastian Mylsted-Schenstrøm, Rico Carlsen og Githa Nelander kan ikke støtte beslutningen, idet de ønsker, at udgiften er indeholdt i nuværende budget på 152 mio. kr.

Kultur- og Demokratiudvalgets beslutning af 3. juni 2019 i sag 54 om, hvad der anbefales prioriteret og bygget inden for anlægssummen på 152 mio. kr. indgår i det samlede beslutningsoplæg til Byrådets behandling.

Bilag
69. Beslutning om fastsættelse af bøder i forbindelser med anmeldelse af flytning i folkeregistret

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 23.05.13-G01-1-19

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (anbefaler), 12.08.2019

Økonomiudvalget (udtaler sig), 09.09.2019

Byrådet (godkender), 17.09.2019

Byrådet skal beslutte, om Borgerservice fremover skal have muligheden for at udstede bøder, hvis en borger afgiver forkerte oplysninger i en sag om flytning og om indtægten for bøderne skal tilgå Næstved Bibliotek og Borgerservice. Der er lovhjemmel til at udstede bøder, og der er andre kommuner, der har succes med at bruge bøder forebyggende. Muligheden for at få en bøde i flyttesager betyder flere korrekte oplysninger og dermed en kortere sagsbehandlingstid.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. folkeregisteret kan udstede bøder på henholdsvis 600,00 kr. og 1.200,00 kr. ved for sen anmeldelse af folkeregisteradresse
 2. indtægten for bøderne tilgår Næstved Bibliotek og Borgerservice

Sagsfremstilling

Hvorfor udstede bøder?

Kontrolgruppen i Center for Arbejdsmarked vurderer, at muligheden for at udstede bøder vil medvirke til at begrænse socialt bedrageri. I dag har det ingen konsekvens, hvis borgere afgiver ukorrekte oplysninger i en bopælssag eller spekulerer i ikke at anmelde flytning for at opnå sociale ydelser.

Det er særligt i forbindelse med afgivelse af forkerte oplysninger eller ved at undlade oplysninger, at kontrolgruppen ser en fordel i at udstede bøder. Eksempelvis opleves det, at logiværter skriver under på at have flere boende på adressen, end der fysisk bor der. Det ses typisk i forhold til at opnå en højere ydelse som ung udeboende eller i sager, hvor en enlig reelt ikke er enlig på bopælen.

Folkeregisteret vil derfor fremover udstede bøder i henhold til Lov om Det Centrale Personregister § 57.

Der er hjemmel i loven til at udstede bøder

I henhold til Lov om Det Centrale Personregister § 6, stk. 1, er borgeren pligtig til at registrere sig på sin bopæl. Bopælsregistreringen skal ske senest 5 dage efter flytning efter § 12, stk. 1. Er der tvivl om registreringen, har borgeren pligt til at komme med yderligere oplysninger, som kommunen måtte ønske. For at sikre, at borgeren registrerer sig og kommer med de ønskede oplysninger, har kommunen i henhold til Lov om Det Centrale Personregister § 57 hjemmel til at pålægge bødestraf i tilfælde, hvor der:

 • ikke rettidigt anmeldes en flytning
 • ikke anmeldes en opgivet flytning
 • afgives forkerte oplysninger om selve flytningen og de forhold, der skal registreres i forbindelse hermed
 • undlades at afgive oplysninger eller afgives urigtige oplysninger.

Det er væsentligt, også i det helhedsorienterede samarbejde, at borgerne står registreret korrekt i folkeregisteret. Korrekt tilmelding i folkeregisteret er den primære faktor for udbetaling af ydelser. Fejlagtig registrering kan derimod betyde, at sagesløse borgere, der korrekt og lovligt opholder sig på en adresse, kan blive forhindret i at modtage en ydelse, som de ellers har ret til, hvis en anden borger fejlagtigt står tilmeldt samme adresse. Det kunne dreje sig om boligstøtte, børnebidrag etc.

Tilfælde, hvor der udstedes bøder

Det er en forudsætning for bødestraf, at borgeren har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. Borgerservice vil i den konkrete sag foretage en vurdering af, om betingelserne for bødeforelægget er tilstede. Det skal kunne tillægges borgeren, at registreringen af borgerens flytning ikke er sket rettidigt, at borgeren ikke rettidigt har anmeldt en opgivet flytning eller har afgivet forkerte oplysninger.

Der vil blive udstedt en bøde, hvis flytningen anmeldes senere end 14 dage efter flytningen og borgeren har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

Administrationen vurderer, at borgeren har handlet forsætligt eller groft uagtsomt, hvis der flere gange ikke rettidigt er anmeldt flytning og i situationer, hvor den ikke anmeldte flytning betyder, at en anden person ikke kan modtage korrekt udbetalte sociale ydelser.

I forbindelse med beslutning om opkrævning af bøder vil Næstved Bibliotek og Borgerservice have et særligt fokus på at kommunikere reglerne omkring rettidig bopælsregistrering.

Tilfælde, hvor der ikke udstedes bøder

Der vil være tilfælde, hvor det er udelukket at udstede et bødeforelæg, hvis der er tale om simpel uagtsomhed, hvis fristoverskridelsen skyldes forhold, som borgeren ikke har ansvar for eller været vidende om eller hvis borgeren lider af demens eller har andre diagnoser af mental eller fysisk art og har brug for hjælp for at være selvhjulpen. Der vil ikke blive udstedt en bøde, hvis borgeren ikke rettidigt har kunnet melde flytning som følge af hospitalsindlæggelse eller ved en fejl har oplyst en forkert adresse.

Bødens størrelse

Bødens størrelse er fastsat ud fra, hvad andre kommuner takserer samme forseelser til.Bødeforelægget gives af kommunalbestyrelsen, som efter § 10, stk. 1, undersøger den pågældendes bopælsforhold. Hvis bødeforelægget ikke accepteres, overgives sagen til politiet.

Bødestørrelsen er:

Lov

Overtrædelsens art

Bødestørrelse

Lov om Det Centrale Personregister § 57, stk. 1, nr. 1

Den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed ikke rettidigt anmelder en flytning

600,00 kr.

Lov om Det Centrale Personregister § 57, stk. 1, nr. 2

Den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed ikke anmelder en opgivet flytning

600,00 kr.

Lov om Det Centrale Personregister § 57, stk. 1, nr. 3

Den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed afgiver forkerte oplysninger om selve flytningen og de forhold, der skal registreres i forbindelse hermed

1.200,00 kr.

Lov om Det Centrale Personregister § 57, stk. 1, nr. 5

Den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed undlader at afgive oplysninger eller afgiver urigtige oplysninger

1.200,00 kr.

Økonomiske konsekvenser

Næstved Bibliotek og Borgerservice forventer at udstede ca. 25 bøder årligt. Udstedelse af bøder vil virke præventivt i forhold til ukorrekt tilmelding til folkeregisteret. Indtægten for bøder tilfalder Næstved Bibliotek og Borgerservice.

Lovgrundlag

Lov om Det Centrale Personregister § 6, § 10, § 12 og § 57.

Supplerende bemærkninger

Sagen fremlægges til beslutning i Byrådet, da bevillingsmyndigheden er hos Byrådet.

Økonomi

Administrationen bemærker, at der ikke i budgettet er afsat midler til opkrævning af disse bøder, så hvis dette skulle medføre ekstra udgifter, skal de findes ved en omprioritering indenfor udvalgets ramme.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 12.08.2019

Ad 1-2: Anbefales.
70. Beslutning om markedsføringsaftale mellem Næstved Boldklub og Næstved Kommune

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.20.02-G01-3-19

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (godkender), 12.08.2019


Byrådet besluttede den 23. april 2019 at ændre styrelsesvedtægten, således at økonomiske midler til markedsføringsaftaler med idrætsforeninger overflyttes fra Økonomiudvalget til Kultur- og Demokratiudvalget. Næstved Boldklub, indplaceret i fodboldens 1. division, ansøger om en treårig aftale omhandlende markedsføring for Næstved Kommune til en årlig værdi på 900.000 kr.

Kultur- og Demokratiudvalget skal beslutte det årlige beløbs størrelse for en markedsføringsaftale med Næstved Boldklub for 3 år svarende til sæsonerne 1. juli 2019 til 30. juni 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller at:

 1. Næstved Boldklub bevilges 675.000 kr. pr. sæson i 3 år under forudsætning af, at holdet spiller i Næstved og er indplaceret i fodboldens 1. division.
 2. Administrationen bemyndiges til at indgå en skriftlig aftale med Næstved Boldklub om elementerne i en markedsføringsaftale mellem parterne.
 3. Administrationen to gange årligt, i samarbejde med Næstved Boldklub, følger op på aftalen ift. opfyldelse af mål m.m. og ved væsentlige ændringer tilpasser beløbets størrelse for efterfølgende sæson.

Sagsfremstilling

Historik

Næstved Boldklub har siden år 2012 haft en partnerskabsaftale med Næstved Kommune om markeringsføring af Mærk Næstved konceptet. Næstved Boldklub og administrationen har i alle årene afholdt 2 dialogmøder om året med henblik på evaluering af målopfyldelse i den indgåede aftale. Næstved Boldklub har ved alle dialogmøder fremlagt dokumentation for arbejdet med branding og markedsføring af Næstved og har endvidere fremlagt dokumentation for rollemodelarbejdet i samarbejde med kommunens skoler, der viser meget stor interresse for samarbejdet med Næstved Boldklub.

Den bevilgede økonomi til markedsføringsaftalen udgjorde oprindelig over 800.000 kr., men har i de senere år ligget på det niveau administrationen foreslår i indstillingen. Næstved Boldklub fik ved årsskiftet nye ejere, der meddeler samme vedtægtsmæssige status for Næstved Boldklub som tidligere ejere, altså ingen overskudsdeling til aktionærer.

Næstved Boldklub har i sæsonen 2018/2019 opnået en spillemæssig placering i toppen af 1. division og dermed været i tæt berøring med landets øverste fodboldrække - Superligaen.

Ansøgning om ny markedsføringsaftale

Kultur- og Demokratiudvalget har modtaget ansøgning fra Næstved Boldklub om indgåelse af en treårig branding- og markedsføringsaftale svarende til et årligt beløb ekskl. moms på 900.000 kr. ved indplacering i 1. division.

Det fremgår af ansøgningen, der er tilknyttet denne sag, at der i høj grad er tale om en forlængelse af tidligere aftaler med enkelte ændringer i de elementer Næstved Boldklub foreslår tilføjet i en evt. ny aftale.

Aftaleindhold

Aftalen om branding og markedsføring indbefatter Mærk Næstved logo centralt placeret på den enkeltes spilletøj. Herudover vises Mærk Næstved logoet på både stationære- og LED-bande reklamer ved klubbens hjemmekampe på Næstved stadion. Mærk Næstved konceptet fremstår ligeledes lokalt og nationalt ved de tv-transmitterede fodboldkampe, som tv-stationerne sender fra Næstved stadion flere gange i løbet af en fodboldsæson. Næstved Boldklub eksponeres ugentligt i diverse trykte medier ved foromtaler og referater fra klubbens kampe, ligesom radioindslag og livestreaming er markør for Mærk Næstved konceptet. Aftalen om rollemodelprojektet ønsker boldklubben videreført, hvilket betyder samarbejde med kommunens folkeskoler i regi af ”Åben Skole” konceptet, hvor Næstved Boldklub i samarbejde med skolens lærere tilrettelægger og gennemfører undervisning med deltagelse af klubbens professionelle fodboldspillere.

Opfølgning på markedsføringsaftalen

Aftalen mellem de to parter indskrives i en kontrakt, der underskrives af begge. Det fremgår af kontrakten, hvad Næstved Boldklub skal levere til Næstved Kommune for at oppebære det nævnte årlige markedsføringsbidrag. Administrationen afholder opfølgningsmøde om aftalen to gange årligt, i samarbejde med Næstved Boldklub. Opfølgningen omhandler den indgåede aftale ift. målopfyldelse m.m. af elementerne indskrevet i den udarbejdede kontrakt.

Administrationen kan ved væsentlige ændringer eller brister i den indgåede kontrakt, eksempelvis ved indplacering i en anden række end Kultur- og Demokratiudvalget har bevilliget, tilpasse eller ændre beløbets størrelse for efterfølgende sæson.

Aftalens markedsværdi

Administrationen har indhentet ekstern vurdering fra en rådgivningsvirksomhedmed betydelig erfaring i forretningsudvikling, sponsering, salg og ledelse, herunder værdiansættelse af sponsorater, markedsføring m.m. - vurderingen er vedhæftet sagsfremstillingen. Administrationen har forelagt rådgivningsvirksomheden Næstved Boldklubs ansøgning med henblik på fastsættelse af markedsværdien af de tilbudte elementer i ansøgningen. Virksomheden har primo 2019 gennemgået og vurderet elementerne i ansøgningen og udarbejdet en 17 siders rapport med vurderinger, beskrivelser og prisansættelser af 3 hoved- og en række delelementer, således at den samlede markedsværdi opgøres til 675.000 kr.

Kriterier for tildeling af midlerne besluttet af udvalget 29. april 2019

Kultur- og Demokratiudvalget besluttede på sit møde den 29. april 2019 følgende kriterier i forhold til tildeling af økonomiske midler:

 • har et sportsligt niveau svarende til elitestatus
 • dokumenterer den brandings- og markedsmæssige effekt
 • arbejder med et anerkendelsesværdigt formål
 • understøtter konceptet for Mærk Næstved visionen
 • indgår et forpligtende samarbejde med Næstved Kommune

Det er administrationens vurdering, at Næstved Boldklubs ansøgning opfylder alle kriterier.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at med Byrådets beslutning den 23. april 2019 om ændring af styrelsesvedtægten, bliver der overført 1.037.000 kr. fra Økonomiudvalget til Kultur- og Demokratiudvalget til brug for markedsføringsaftaler, således at det samlede budget til dette udgør 1.789.000 kr.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 12.08.2019

Udsat.

Kultur- og Demokratiudvalget ønsker, at ejerne og ledelsen af Næstved Boldklub får foretræde for udvalget på førstkommende møde for en drøftelse af boldklubbens ansøgning og udviklingsplaner.

Bilag
71. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Talentskolens designlinje

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.00.00-A00-9-19

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (godkender), 12.08.2019

Administrationen beder udvalget frigive tidligere afsatte anlægsmidler til etablering af Talentskolens nye designlinje og til at dække udgifter i forbindelse med flytning af Grafisk Værksted til Holmegaard Værk.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget frigiver de afsatte anlægsmidler, i alt 715.200 kr., til etablering af Talentskolens designlinje og Grafisk Værksted på Holmegaard Værk.

Sagsfremstilling

Kultur- og Demokratiudvalget har besluttet, at Talentskolens nye designlinje skal drives på Holmegaard Værk. Udvalget har i den forbindelse afsat anlægsmidler til etablering og flytning, som nu ønskes frigivet.

I regnskab 2018 reserverede Kultur- og Demokratiudvalget 300.000 kr. til udgifterne i forbindelse med flytning af Grafisk Værksted og Talentskolen. I anlægsbudget 2019 er der yderligere afsat 400.000 kr. til renovering af eksisterende faciliteter.

Ved udvalgets møde i juni blev der forelagt og godkendt et revideret budget for etablering af Talentskolens designlinje på 600.000 kr. (i forbindelse med punkt 1. Beslutning om omprioritering inden for basisbudgettet). Revideret budget vedlagt som bilag.

Restbeløbet på 115.200 kr. anvendes til flytning og etablering af Grafisk Værksted.

Administrationen anmoder udvalget om, at disse midler fra budget 2018 og 2019 frigives beløb til at dække etableringsomkostninger og flytning, som forventes påbegyndt i efteråret 2019.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der er afsat 715.200 kr. i anlægsbudget 2019 under renovering af eksisterende faciliteter, der vil kunne anvendes til formålet.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 12.08.2019

Godkendt.

Bilag
72. Beslutning om og evaluering af projektet Bænken til Banen

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 17.03.20-A00-1-17

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (beslutter), 11.06.2019

Kultur- og Demokratiudvalget (beslutter), 12.08.2019

Efter aftale med de besluttende udvalg, skal Bænken til Banen evalueres endeligt. Projektet har kørt i fire år i et samarbejde mellem Center for Dagtilbud og Skole (CDS), Center for Arbejdsmarked (CAM) og Center for Kultur og Borgerservice (CKB) i skiftende konstellationer. Samarbejdet med Boldklubben har været meget fint, og de deltagende elever har haft stor glæde af deltagelsen. De elever, der har været med i projektet er alle gået videre i uddannelsessystemet, hvilket var hele formålet med projektet. Gennem hele forløbet har det været en udfordring at skaffe elever nok til projektet. Efter denne sidste periode, hvor projektet er blevet fulgt mere tæt end tidligere, må det erkendes, at der ikke er elever nok. Administrationen anbefaler derfor, at projektet lukkes.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Demokratiudvalget og Børne- og Skoleudvalget lukker projektet pr. 1. juli 2019.

Sagsfremstilling

Efter aftale med de besluttende udvalg, skal Bænken til Banen evalueres endeligt. Projektet har kørt i fire år i et samarbejde mellem Center for Dagtilbud og Skole (CDS), Center for Arbejdsmarked (CAM) og Center for Kultur og Borgerservice (CKB) i skiftende konstellationer. Samarbejdet med Boldklubben har været meget fint, og de deltagende elever har haft stor glæde af deltagelsen. De elever, der har været med i projektet er alle gået videre i uddannelsessystemet, hvilket var hele formålet med projektet. Gennem hele forløbet har det været en udfordring at skaffe elever nok til projektet. Efter denne sidste periode, hvor projektet er blevet fulgt mere tæt end tidligere, må det erkendes, at der ikke er elever nok. Administrationen anbefaler derfor, at projektet lukkes.

Baggrund

Bænken til banen blev startet i august 2016 som et projekt mellem det daværende Center for Kultur og Borgerservice og det daværende Center for Uddannelse. Senere overgik finansieringen til at være delt mellem Center for Dagtilbud og Skole og Center for Arbejdsmarked. Bænken til Banen er målrettet de ældste elever i folkeskolen og elever på ungdomsuddannelserne, som brænder mere for fodbold end for skolearbejdet. Projektet er dermed også rettet mod de unge, som står øverst på skolernes fraværslister, og dermed er i fare for helt at sive ud af uddannelsessystemet og ikke få en ungdomsuddannelse.

Projektet har være evalueret halvårligt gennem årene.

Resultater

I alle de år, som Bænken til Banen har været afviklet har resultaterne og tilbagemeldingerne være fine. Elever og lærere har været glade for at deltage, og langt størstedelen af de deltagende elever er gået videre i uddannelsessystemet. Tilfredsheden med projektet fremgår også af de de vedhæftede bilag med udtalelser fra Susåskolen, afd. Holsted og Holmegaardskolen.

Elevtal

Gennem alle årene har såvel skoler som boldklub og administration kæmpet med at finde egnede elever til projektet. De elever der udgør målgruppen for projektet, er elever fra almenundervisningen, der ikke er uddannelsesparate, og som finder interesse i at deltage i projektet. De elever har været vanskelige at finde. Hvert år er der blevet gjort en stor indsats fra skolernes side, og ikke mindst fra Næstved Boldklubs side, der bl.a. har været ude at holde oplæg på skolerne. Alligevel har det gennem alle årene været svært at finde såvel det antal elever, der skal til for at opretholde projektet, men også elever med den rigtige profil. I sidste halvår har der fx kun været 13 elever tilmeldt, og med fravær af forskellig art. Med et måltal på minimum 20 elever, er det vanskeligt, at skabe de rammer, der skal til for at gennemføre egentlige træninger.For at samle elever nok er der i løbet af projektet også taget elever ind, der er tilknyttet specialklasser samt elever der har gået i 7. klasse.

Samarbejde med boldklubben

Det skal understreges, at samarbejdet med Næstved Boldklub har fungeret upåklageligt. De har leveret en indsats for eleverne, der ligger ud over, hvad man har kunnet forvente. Ud over træningen har der været arrangeret mulighed for fritidsjob, ture og arrangementer, der har støttet elevernes personlige udvikling.

Konceptet med at inddrage lokale klubber eller virksomheder i arbejdet med elevernes udvikling har vist sig succesfuldt. Næsten Alle elever i projektet, der havde udfordringer i forhold til deres videre uddannelsesforløb og parathed hertil, er kommet videre i systemet. Der har blot ikke været elever nok med den elevprofil, som projektet er rettet mod.

Fremtidigt samarbejde/genstart af projektet

Administrationens mulighed for at lægge resurser nok i samarbejdet har været utilstrækkelig. Boldklubben har i deres tilbagemeldninger savnet, at der har været en resurse i administrationen, der har kunnet bruge mere tid til på, at følge op på det arbejde, der er gjort i klubben, og som der ligeledes skal følges op på skolerne. Det er beklageligt, at det ikke har været en mulighed, men det er ikke årsagen til, at elevtallet ikke har været højt nok. Manglen på elever i målgruppen er årsagen til, at projektet ikke kan føres videre sin nuævrende form. De gode resultater for de enkelte elever kan dog begrunde en genstart af projektet, såfremt der på et senere tidspunkt viser sig, at være et elevgrundlag til det.

Økonomi

Udgiften til Bænken til Banen var i 2018/2019 100.000 kr. pr. halvår. Fordelt med 75.000 kr. fra CDS og 25.000 kroner fra CKB.

Økonomi

Administrationen har ingen kommentarer.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 11.06.2019

Godkendt.

Kultur- og Demokratiudvalget, 12.08.2019

Godkendt.

Bilag
73. Godkendelse af anlægsbudget 2020-2023

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-19

Resume

Politisk behandling

Kulturudvalget (godkender), 12.08.2019


Kultur- og Demokratiudvalget skal inden sommerferien 2019 udarbejde budget for 2020-2023 for udvalgets fagområde. Udvalget besluttede på deres sidste møde at udskyde beslutningen omkring anlægsbudgettet til dette møde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Demokratiudvalget godkender anlægsbudgettet.

Sagsfremstilling

Kultur- og Demokratiudvalget skulle inden sommerferien 2019 udarbejde budget for 2020-2023 for udvalgets fagområde. Udvalget besluttede på deres seneste møde at udskyde beslutningen omkring anlægsbudgettet til dette møde. Anlægsbudgettet bærer præg af Byrådets prioritering af midler til nye svømmefaciliteter.

Administrationen har ikke nogen forslag til ændringer, men udvalget har mulighed for at foretage omprioriteringer i det nuværende anlægsbudget.

Nedenfor er udvalgets anlægsbudget for 2020-2023. Af bilag 1 fremgår det samlede vedtagne 10-årige anlægsbudget.

Blok

Projektnavn

2020

2021

2022

2023

13-2

Svømmefacilitet

15.000

76.000

61.000

13-3

Rønnebæksholm - rammebevilling

-

500

500

1.000

13-4

Grønnegade kaserne kulturcenter - rammebevilling

500

-

500

1.000

13-5

Renovering af eksisterende faciliteter

400

400

400

800

13-6

Facilitetsplan, uprioriterede midler - rammebevilling

-

-

-

7.000

13-7

Forsamlings- og Kulturhuse - rammebevilling

13-8

Borgerdrevne projekter og udvikling af bymidten

13-9

Skøjtebane

13-10

Renovering af Fladså Svømmehal

13-11

Arena, opgradering

13-12

Kulturaktiviteter i landområder, ramme

1.000

1.000

1.000

Total for Kultur- og Demokratiudvalget

16.900

77.900

63.400

9.800

Der er modtaget anlægsønsker på budgetbloggen for i alt 16,43 mio. kr. Der er kommet 3 nye anlægsønsker (4A-6A) siden udvalgets sidste behandling af budget 2020-2023. Nedenfor er angivet overskrifterne på ønskerne. Den fulde tekst fremgår af bilag 2.

 • 1A) Aktivitetspark i Toksværd (søger 1,9 mio. kr.)
 • 2A) Kunstgræsbane ved Fuglebjerg Hallen (søger 3,75 mio. kr.)
 • 3A) KVIK Næstved bordtennishal (søger 3 mio. kr.)
 • 4A) Udvikling og udbygning af Fladså Hallen i Mogenstrup (søger 4,5 mio. kr.)
 • 5A) Tilbygning til den eksisterende Glumsø Hal (søger 760.000 kr. / 2,8 mio.kr.)
 • 6A) Etablering af en padelbane på NTK-tennis anlæg (søger 475.000 kr.)

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 12.08.2019

Godkendt.

Bilag
74. Orientering om status for samarbejdsgrundlag imellem lokalråd og Næstved Kommune

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 04.21.00-A00-5-19

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (til efterretning), 12.08.2019

En arbejdsgruppe, bestående af medlemmer af Kultur- og Demokratiudvalget og lokalrådene, har de seneste måneder udarbejdet et udkast til grundlag for samarbejde imellem lokalrådene og Næstved Kommune. Udkastet vil, sammen med forslag til reviderede standardvedtægter for lokalråd, blive drøftet på Lokalrådenes Stormøde den 28. september 2019. Herefter vil samarbejdsgrundlag og reviderede standardvedtægter for lokalråd blive lagt op til politisk behandling. I sagsfremstillingen orienteres om status for arbejdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med dialogmøde mellem politiske udvalgsformænd og lokalrådsformænd den 30. august 2018 fremgik det, at der er behov for et fornyet grundlag for samarbejdet imellem lokalråd og Næstved Kommune. Herefter blev det på dialogmødet imellem lokalrådene og Kultur- og Demokratiudvalget den 26. november 2018 besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af medlemmer af Kultur- og Demokratiudvalget og lokalrådene. Arbejdsgruppen har siden februar 2019 mødtes fire gange og har arbejdet med at formulere et fornyet grundlag for samarbejdet (foreløbigt arbejdsnotat er vedlagt som bilag).

Arbejdets indhold

Arbejdsgruppen har arbejdet med følgende indhold:

 • Formålet med samarbejdet
 • Baggrund og grundlag for samarbejdet
 • Næstved Kommunes ønsker og behov
 • Lokalrådenes ønsker og behov
 • Lokale Udviklingsplaner
 • Lokalrådenes formål og organisering
 • Næstved Kommunes understøttelse af lokalrådenes arbejde
 • Anbefalinger til den gode dialog
 • Faktaark med kontaktoplysninger og gensidig informationssøgning

Revidering af standardvedtægter

I processen kom det frem, at der er behov for at se på kommunens standardvedtægter for lokalråd og at tage disse op til revision. Derfor kommer der også til at foreligge et udkast til reviderede standardvedtægter for lokalråd, herunder overvejelser om lokalområdernes geografiske afgrænsning, og hvorvidt disse skal være givet fra kommunens side eller være op til lokalrådene at bestemme.

Udkast til samarbejde mellem lokalråd og kommune samt udkast til reviderede standardvedtægter for lokalråd vil blive drøftet på Lokalrådenes Stormøde den 28. september 2019. Herefter vil samarbejdsgrundlaget og reviderede standardvedtægter for lokalråd blive lagt op til politisk behandling.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 12.08.2019

Til efterretning.

Bilag
75. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-P35-32-17

Sagsfremstilling

 1. Kommende punkter.
 2. Invitation til konferencen DANNELSE – INDSIGT OG UDSYN i Guldborgsund den 13.-14. september 2019. Læs mere om konferencen her: www.guldborgsund.dk/Dannelse19

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 12.08.2019

1: Kommende punkter:

 • Ikke anvendte puljemidler.
 • Boderne.
 • Gæster fra Næstved Boldklub.
 • Indhold i udvalgets studietur.
 • Renovering af Fladså Svømmehal.

2: Til efterretning.

3: Orientering vedr. Herlufsholm Idrætscenter, drift af svømmehaller.


Sidst opdateret den 13. august 2019