Referat
Kultur- og Demokratiudvalget 30. september 2019

Dato

30.09.2019

Tid

15.00

Sted

Mødelokale 8, Teatergade 8, 1. sal th.

Deltagere

Charlotte Roest (A),
Githa Nelander (O),
Klaus Eusebius Jakobsen (B),
Linda Frederiksen (A),
Per Sørensen (A),
Rico Carlsen (V),
Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V),


92. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-P35-32-17

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 30.09.2019

Godkendt.
93. Temadrøftelse vedr. anvendelse af Boderne og Kirkepladsens Skole

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.00.00-A00-2-18

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (drøfter), 30. september 2019

I sagen gennemgås de forskellige funktioner, som er foreslået at placere i Boderne og Kirkepladsens Skole. Udvalget skal drøfte mulighederne for fremtidig anvendelse af bygningerne, samt angive hvilke funktioner udvalget vil prioritere i bygningerne. Temadrøftelsen vil blive efterfulgt af en beslutningssag på næste møde, som tager afsæt i den retning udvalget har tilkendegivet, og som indeholder faglige argumenter og indstilling fra administrationen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter de mulige anvendelser af bygningerne og angiver en prioritering eller retning for det videre arbejde.

Sagsfremstilling

Udvalget har på mødet den 2. september 2019 haft foretræde af den arbejdsgruppe, som har behandlet forskellige forslag til anvendelse af bygningerne. Udvalget indledte på mødet en drøftelse af sagen, og skal nu drøfte mulighederne nærmere.

I sagen gengives kortfattet de tre forslag (bilag vedlagt), som arbejdsgruppen har fremlagt for udvalget, samt supplerende bemærkninger fra administrationen. Derudover er der tilføjet et bilag fra KuBA som uddyber deres rolle i Cityforeningens forslag (bilag 7).

Det skal overordnet bemærkes, at de kommercielle formål, herunder udlejning til cityforening og erhvervsforening, ikke hører under de offentlige formål, som bygningerne skal anvendes til ifølge det nuværende plangrundlag. Det er dog muligt i et vist omfang at have andre funktioner, fx liberale erhverv, i tilknytning til de offentlige formål. Omfang og betydning kan vurderes nærmere senere i processen, hvor der kan tages stilling til, om det vil være nødvendigt at afhænde skolen og/eller gymnastiksalen. En afhændelse kan ske med krav om, at den anvendes til særlige formål, og hvis det ikke er muligt, kan kommunen midlertidigt udleje bygningen til formålet. Administrationen anbefaler dog at bevare bygningerne, mhp. at kunne styrke bymidteudviklingen på tærsklen mellem den historiske bymidte og havnen. Dette kræver, at der som det primære er offentlige formål i en eller flere af bygningerne. Boderne har desuden i særlig grad kulturhistorisk værdi.

Udvalgets drøftelse kan med fordel skelne mellem, hvilke offentlige funktioner, som ønskes i området, og hvilke kommercielle funktioner, der giver mening at knytte dertil.

Forslag A
Cityforeningen foreslår at anvende Boderne som et "Byens Hus", der bl.a. huser cityforeningen, turistforeningen og erhvervsforeningen, samt kunstnersammenslutninger, der arbejder og udstiller, samt rum for undervisning, marked og formidling af Næstveds kunsthistorie. Der anslås op mod 75.000-100.000 årlige besøgende. Derudover rummer forslaget idé om udleje af lokaler til borgere og erhverv. Forslaget indeholder også en idé om at anvende skolen til et Street Food Market, som en investorgruppe, ifølge Cityforeningen, er klar til at gå ind i. Cityforeningen og KuBA har oplyst følgende ønskede lokalefordeling: De to vestlige lokaler på 40 og 23 m2 til cityforening/turistforening, og de fem tilstødende lokaler til KuBa (2 x 11, 23 og 2 x 31 m2 ). De øvrige lokaler foreslåes anvendt af Næstved kunstforening (17, 99 og 31 m2 ).

Vedlagt bilag 1-3: "Oplæg til Byens Hus", "Fakta om Street Food", "Kunstnersammenslutninger", samt nyt bilag fra KuBa.

Bemærkninger:
Hvis der både skal være plads til udøvende kunstneriske aktiviteter og udstillingsvirksomhed i Boderne, skal underetagen tages i brug. Her findes otte meget rustikke rum i størrelsen fra ca. 12-40 m2, som kan bruges til mindre arbejdende værksteder. Bygningen har flere døre på denne side, som giver mulighed for at åbne op ud mod Susåen. Med al respekt for kunstnersammenslutningerne, som primært er amatører, vurderes det ikke som sandsynligt, at det kan trække så mange besøgende som angivet, ligesom det også vil kræve andre kompetencer at fortælle Næstveds kunsthistorie. Der kan dog være gode perspektiver i at tilbyde kunstnersammenslutninger, og evt. andre typer kunsthåndværk, leje af lokaler til udstilling og mindre værksteder. Dette vil kunne kobles med andre, mindre funktioner i bygningen. Hvis bygningen åbnes op mod Susåen med aktiviteter, vil det bidrage til mere liv omkring bygningen.

Næstved Kunstforening vil med de foreslåede lokaler have samme areal og mulighed for egen indgang i særskilt aflåste lokaler. I så fald vil alle nævnte aktører næppe kunne være i huset. Der er toilet og mindre tekøkken i kælderen under lokalerne.

Mht. at stille lokaler til rådighed for borgere, er der allerede en række lokaler til rådighed på Grønnegades Kaserne Kulturcenter. De er dog til leje og ikke til låns, som det eksempelvis er tilfældet i Byens hus i Roskilde, hvor centrale historiske bygninger lånes ud til borgere og foreninger.

Det er tvivlsomt, om placeringen af cityforening, erhvervsforening m.fl. i Boderne vil bidrage særligt til at understøtte bymidteudviklingen og Kulturpolitikkens mål, men de kan dog spille en rolle i forhold til at organisere husets brugere.

De funktioner som forslaget rummer vil også kunne placeres i skolen.

En del af bygningens vestlige del egner sig godt til at være et udstillingsvindue, hvor kommunen kan have fokus på nye tiltag og være i dialog med borgere, hvilket er afprøvet i foråret. Dette kan fungere i sammenhæng med anden brug af huset.

Street Food Market i skolen vil lægge beslag på hele skolen i stueplan samt en evt. sammenhæng med gymnastiksalen. Kælderen er tiltænkt, lagerplads og evt. toiletter. Resterende vil der være en etage med fire lokaler og to lokaler på øverste etage.

En løsning med Street Food gør kommunen afhængig af, at en ekstern aktør kan skabe en bæredygtig løsning. Løsningen stiller krav om at modernisere bygningerne, herunder nye toiletforhold.

Forslag B
Talentskolen, Næstved Bibliotek og Ungdomsskolen ser muligheder i at anvende skolen som samlingssted for kreativitet og talentudvikling. Kulturinstitutionerne har i samarbejde fremlagt forslag om at benytte Kirkepladsens skole til et nyt ungekulturhus, som kan rumme udvikling af ungeprojekthuset JB10. Forslaget rummer også et makerspace for alle aldre og et talentprogram for unge, der søger optagelse på videregående kunstneriske uddannelser. Forslaget indebærer, at hele JB10 fraflytter Jernbanegade.

Vedlagt bilag 4: "Ungekulturhus som samlingssted for kreativitet og talentudvikling"

Bemærkninger:
Forslaget indebærer anvendelse af hele huset og kan dårligt kombineres med Street Food i samme bygning.

Forslaget lægger op til en god udnyttelse af huset og begrænset istandsættelse.

Makerspace og talentprogram kan kombineres med andre funktioner i huset, hvis man vælger ikke at flytte JB10. Talentprogrammet er dog lagt an på fælles brug af faciliteter med ungekulturhuset. Makerspace kræver to af de fire lokaler på én etage.

Forslag C
Næstved Erhverv har fremlagt et sammenhængende forslag for Boderne, skolen og gymnastiksalen samt arealet imellem disse. Forslaget går på bl.a. at anvende Boderne som udstillingsrum for kunst, håndværk og formidling, samt butik, en "city-ambassade" for kulturtilbud og små arbejdende værksteder i grundplan. Skolen skal være en kombination af gastronomi og unge-kulturaktiviteter, hvor der bl.a. er projektrum for undervisning, møder og hovedkvarter for byens festivaler, samt lokale til artist-in-residence. Derudover anbefales det at inddrage den gamle gymnastiksal (Kunstforeningens lokaler) bag skolen i det samlede koncept til følgende funktioner i gymnastiksalen: Studiecafé, kafferisteri og bageri, toiletfaciliteter til café og Street Food Market, terrasse etableret i grundplan mod Suså med indgang til café.

Anbefalingen er begrundet i det formål at skabe en tilstrækkelig bæredygtig platform for kommercielle aktiviteter og en tilpas stor fysisk ramme med potentiale.

Vedlagt bilag 5: "Næstved Erhvervs anbefalinger".

Bemærkninger:

Næstved Erhverv oplyser, at: "anbefalingen er baseret på en oprigtig interesse fra en gruppe, der består af såvel investorer og driftsfolk med tung erfaring i såvel cafédrift og produktion af fødevarer, herunder kaffe og brød.Indholdsmæssigt findes hverken kafferisteri eller brødudsalg i indre by - fraregnet supermarkederne. En åbenlys mangel og et hul i markedet for en by af Næstveds størrelse."

Næstved Erhverv har bedt gruppen om at fremsende en interessetilkendegivelse (på nogle vilkår/ubekendte), som kan underbygge deres interesse.

En model med liberalt erhverv i bygningerne gør kommunen afhængig af, at den eksterne aktør kan skabe en bæredygtig løsning. Løsningen stiller krav om at modernisere bygningerne, herunder nye toiletforhold.

Næstved Kunstforening lejer i dag gymnastiksalen af kommunen. Foreningen har påpeget, at den har behov for at kunne aflåse egne lokaler og have toilet- og køkkenfaciliteter, samt mulighed for ophængning af værker.

Administrationen vurderer, at Boderne vil kunne huse kunstforeningens aktiviteter sammen med andre funktioner i huset. Det vil kræve etablering af en udstillingsløsning, som gør det muligt at hænge billeder op. Der er behov for istandsættelse i forbindelse med tekøkken og toilet.

Bygningerne
Skolen og Boderne har en helt særlig placering i Næstved Bymidte, da de forbinder kirkepladsen og det fritlagte areal ned til Susåen, som der er potentiale i at aktivere yderligere. Det er desuden en forudsætning, at Boderne som fredet bygning har begrænsede anvendelsesmuligheder og fremstår lukket, mens skolen er mere åben og fleksibel for forskellige typer aktiviteter. Boderne er kulturhistorisk set en unik bygning fra 1400-årene, som kaldes Danmarks ældste rækkehus.

Boderne kan primært anvendes i stueplan (ca. 317 m2), men har også mindre rustikke kælderrum.

Skolen har to etager med fire store rum på hver etage, tre mindre rum på loftet (ca. 400 m2 i alt), samt en meget rummelig kælder.


Der er vedlagt tegningsmateriale, herunder plantegninger, som bilag 6.

Økonomi

Administrationen har ikke nogen bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 30.09.2019

Drøftet. Administrationen samler op på udvalgets bemærkninger og fremlægger en sag til beslutning på kommende udvalgsmøde.

Bilag
94. Behandling af budgetkontrol pr. 1. september 2019

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.15.00-A00-23-19

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (til efterretning), 07.10.2019

Budgetkontrollen viser, at der på udvalgets område, når man ikke tager virksomhedernes regnskab med, forventes et overskud på 1,3 mio. kr. Dette skyldes hovedsagelig igangværende projekter, der fortsætter i 2020.

Resultatet for virksomhederne er et samlet forventet underskud på 0,462 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. budgetkontrollen på driften tages til efterretning.
 2. budgetkontrollen på anlæg tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budgetkontrol for hele udvalgets område på både drift og anlæg. Udvalgets område dækker politikområdet Kultur og Fritid.

Driftuden virksomhedernes regnskab

Nedenstående tabel viser resultatet af budgetkontrollen på driften uden virksomhedernes regnskab.

Beløb i 1.000 kr.

Forventet regnskab

1. marts

Forventet regnskab

1. maj

Forventet regnskab

1. september

Afvigelse i forhold til korrigeret budget (1)

Kultur og Fritid

67.116

66.642

67.687

-1.300

Anm. 1: Plus betyder underskud i forhold til budgettet og minus betyder overskud i forhold til budgettet.

Tabellen ovenfor viser det samlede resultat pr. politikområde for udvalgets fagområde - det vil sige alt andet end virksomhederne.

Resultatet af budgetkontrollen på udvalgets område uden virksomheder er et forventet overskud på 1,3 mio. kr.

En stor del af det forventede overskud skyldes igangværende projekter, der vil køre videre i 2020.Samlet oversigt på budgetkontrollen på driften fremgår af bilag 1.

Budgetkontrol på virksomhederne

Nedenstående tabel viser resultatet af budgetkontrollen på virksomhederne.

Beløb i 1.000 kr.

Forventet regnskab

1. marts

Forventet regnskab

1. maj

Forventet regnskab

1. september

Afvigelse i forhold til korrigeret budget1)

Kultur og Fritid

56.648

57.047

57.316

462

Musikskolen forventer et underskud på 178.000 kr. Dette skyldes, at der er blevet ansat nye lærere og andres ansættelsesgrad er blevet forhøjet mhp. at imødekomme pensioneringer i 2020.

Grønnegades Kaserne Kulturcenter forventer et underskud på 284.000 kr. Dette skyldes sæsonudsving og et vigende billetsalg til Open Air i juni 2019.

Anlæg

Der er gennemført budgetkontrol på udvalgets anlægsprojekter. Det samlede korrigerede budget på udvalgets område udgør netto 52,7 mio. kr., hvoraf 9,4 mio. kr. forventes overført til 2020.

Den forventede overførsel består hovedsagelig af følgende:

 • Projektet Svømmefaciliteter 5 mio. kr. projektet er i gang og fortsætter i 2020
 • Rønnebæksholm 2 mio. kr. Afventer fondsmidler og politisk behandling
 • Borgerdrevne projekter og udvikling af bymidten 1 mio. kr. Midlerne er endnu ikke prioriteret i udvalget og forventes ikke at kunne nås at blive udbetalt i år.
 • Restbeløbene på projekterne
  • 28. Facilitetsplan 527.000 kr.
  • 118. Fælles folke- og skolebiblioteks system 100.000 kr.
  • 120. Talentskolen flytning Jernbanegade 153.000 kr.
  • 122. Aftenskoler flytning Jernbanegade 36.000 kr.
  • 165. Kulturaktiviteter i landområder 598.000 kr.

I alt 1,414 mio. kr. omprioriteres til delvis finansiering af betonrenovering af Fladså Svømmehal, jf. beslutning på udvalgets møde den 2. september (sag 78 og 79).

De enkelte afvigelser på projekterne fremgår af bilag 2.

Supplerende bemærkninger

Udvalgenes budgetkontrolsager samles til én samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet, som behandles den 21. oktober 2019 i Økonomiudvalget og den 29. oktober 2019 i Byrådet.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 30.09.2019

Ad 1-2: Til efterretning.

Bilag
95. Beslutning om finansiering af transportpulje

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.30.00-G01-2-19

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (godkender pkt. 1), 30.09.2019

Børne- og Skoleudvalget (godkender pkt. 2), 07.10.2019

Børne- og Skoleudvalget besluttede i april 2018 at afsætte 75.000 kr. til en transportpulje til skoler og dagtilbud. Formålet var at gøre åben skole-tilbud mere tilgængelige for børn og unge, imens de er i dagtilbud og skole. Kultur- og Demokratiudvalget afsatte samme beløb, og de 150.000 kr. har i løbet af skoleåret 2018/19 understøttet åben skole-undervisningen i Næstved Kommune. Hermed stilles forslag om oprettelse af en tilsvarende transportpulje for skoleåret 2019/20, fordelt med 75.000 kr. fra Kultur- og Demokratiudvalget og 75.000 kr. fra Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. at Kultur- og Demokratiudvalgetafsætter 75.000 kr. til en transportpulje for skoleåret 2019/20
 2. at Børne- og Skoleudvalget godkender medfinansiering af 75.000 kr.

Sagsfremstilling

Der er i Næstved Kommune forskelle i geografiske og logistiske forhold, som bevirker, at nogle skoler og dagtilbud har særlige udfordringer med transport til aktiviteter og oplevelser inden for områderne kultur, fritid/motion/bevægelse samt natur og erhverv, som eksterne aktører (bl.a. kultur- og idrætsforeninger) tilbyder skoler og dagtilbud som en del af Den Åbne Skole. Dette giver nogle børn og unge i kommunen ringere mulighed for at møde de kvalificerede tilbud.

Evaluering af transportpuljen for 2018/19

Center for Dagtilbud og Skole og Center for Kultur og Borgerservice udarbejdede på baggrund af Kultur- og Demokratiudvalgets beslutning retningslinjer for transportpuljen. Center for Dagtilbud og Skole har administreret puljen i skoleåret 2018/19.

Transportpuljen kunne søges af kommunale dagtilbud (herunder dagpleje) og skoler med særlige transportudfordringer. Puljen dækkede/medfinansierede udgifter til transport mellem institutionen og relevante tilbud, bl.a. Åben Skole-tilbud. Puljen dækkede fortrinsvis merudgifter til offentlig bustransport og individuel bustransport.

De 150.000 kr. er blevet fordelt på 9 dagtilbud og 9 skoleafdelinger til i alt 57 grupper, hvoraf en del indeholder flere klasser. Børn fra 2 år til 9. klasse har fået glæde af bevillingen.

En oversigt over bevillingerne vedlægges som bilag.

Det er administrationens vurdering, at transportpuljen har bidraget til at rette op på den skævhed og ulighed, som de geografiske og logistiske udfordringer skaber, og at tilskuddene har betydet, at børnene har kunnet deltage i Åben Skole-tilbud, som de ellers ikke ville have haft adgang til.

Administrationen vurderer endvidere, at transportudgifter og logistiske udfordringer fortsat er en hindring for nogle institutioners brug af Åben Skole-tilbud. Ambassadører for Åben Skole i Næstved Kommune betegner fortsat transport som en af de største udfordringer for skolerne.

Administrationen foreslår på baggrund af ovenstående, at ordningen med en transportpulje på 150.000 kr. fortsættes i 2019 til brug i skoleåret 2019/20, som finansieres ligeligt af Kultur- og Demokratiudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Administrationen kan oplyse, at ingen skoler eller institutioner har fået afslag på deres ansøgninger i 2018/19. Puljen anses derfor for at være tilstrækkelig.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at de 75.000 kr. fra Center for Kultur og Borgerservice kan finansieres via midler fra projektet Den Åbne Skole. De 50.000 kr. kan finansieres af politikområde Undervisning og de resterende 25.000 kr. af politikområde Dagtilbud.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 30.09.2019

Ad 1: Godkendt under den forudsætning, at Børne- og Skoleudvalget godkender medfinansiering.

Bilag
96. Beslutning om valg af modtager af talentprisen i 2019

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.04.00-A00-1-19

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (godkender), 30.09.2019

Udvalget skal tage stilling til uddeling af årets Talentpris, som uddeles for første gang i 2019. De indstillede kandidater er udpeget af bedømmelsesudvalg bestående af Talentskolen, Musikskolen og Ungdomsskolen. Prisen er på 10.000 kr., og de to nominerede, som ikke får prisen, modtager ved samme lejlighed hver en anerkendelse på 1.000 kr. eller en gave af tilsvarende værdi.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender bedømmelsesudvalgets indstilling af prismodtagere.

Sagsfremstilling

Udvalget har tidligere i år besluttet at oprette en Talentpris for at anerkende og støtte unge, spirende talenter inden for det kunstneriske område.

I følge prisens retningslinjer har muligheden for at komme med begrundede forslag til kandidater været offentliggort via flere kanaler og omtalt i Sjællandske.

Bedømmelsesudvalget har gennemgået de fremsendte forslag og indstiller kandidaterne i vedlagte bilag, som er lukket. Kandidaterne er valgt efter de nedenstående retningslinjer for prisen.

Retningslinjer for prisen

Formålet med prisen er:

 • at anerkende, opmuntre og synliggøre unge, som udfolder særlige evner og potentiale inden for en eller flere kunstarter.
 • at understøtte positive forbilleder og inspiration for andre unge, der er skabende og udøvende inden for kulturområdet.

Prisen uddeles til en ung (ca. 13-25 år) som, inden for en eller flere kunstarter, i særlig grad lever op til flere af nedenstående forhold:

 • Har markeret sig og udfoldet særlige evner,
 • er særlig dedikeret og har gjort en ekstra indsats for at dygtiggøre sig,
 • har vist særlige evner til at udvikle sig selv og andre i et miljø med andre unge,
 • er et udpræget positivt forbillede og til inspiration for andre unge.

Bedømmelsesudvalg og valg af prismodtager

Alle kan komme med begrundede forslag til kandidater til prisen. Der laves hvert år et eller flere offentlige opslag, som inviterer borgere, foreninger og andre til at komme med forslag.

Et bedømmelsesudvalg, bestående af repræsentanter fra Talentskolen, Musikskolen og Ungdomsskolen, udvælger tre nominerede til prisen. Bedømmelsesudvalget indstiller til Kultur- og Demokratiudvalget, hvem der skal have prisen. Kultur- og Demokratiudvalget træffer den endelige beslutning og overrækker prisen.

Prisen på 10.000 kr. overrækkes den 24. oktober 2019 på Rønnebæksholm, hvor også Trelleborgfondens Kulturpris (Grundtvig-Marie Prisen) uddeles.

De to nominerede, som ikke får prisen, modtager ved samme lejlighed hver en anerkendelse på 1.000 kr. eller en gave af tilsvarende værdi.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der er afsat budget til uddeling af en Talentpris på 10.000 kr.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 30.09.2019

Godkendt.
97. Beslutning om nomineringer til kulturprisen i 2019

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.00.00-P24-1-16

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (godkender), 30.09.2019

Kultur- og Demokratiudvalget skal nominere to kandidater til at modtage Trelleborg Fondens Kulturpris, også kaldet Grundtvig-Marie Prisen, på 25.000 kr. Administrationen har udarbejdet en kandidatliste med forslag til nomineringer. Den endelige prismodtager udpeges af et prisudvalg bestående af borgmesteren, formanden for Kultur- og Demokratiudvalget samt en repræsentant fra Trelleborg Fonden. Bilaget med kandidatlisten er lukket, da det kun er prismodtagerens navn, som skal offentliggøres.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Demokratiudvalget nominerer to af de indstillede kandidater til at modtage Trelleborg Fondens Kulturpris.

Sagsfremstilling

Administrationen har inviteret alle kulturaktører og øvrige borgere i i Næstved Kommune til at komme med begrundede forslag til en kandidat til prisen.

Administrationen udvælger 3-5 kandidater, som forelægges Kultur- og Demokratiudvalget.

Kultur- og Demokratiudvalget nominerer to kandidater til at modtage prisen på 25.000 kr. Den endelige prismodtager udpeges af et prisudvalg bestående af borgmesteren, formanden for Kultur- og Demokratiudvalget samt en repræsentant fra Trelleborg Fonden.

Uddeling af prisen finder sted den 24. oktober på N. F. S. Grundtvig og Maries Tofts bryllupsdag på Rønnebæksholm ved et mindre arrangement med deltagelse af pressen. De øvrige byrådsmedlemmer bliver også inviteret.

Baggrund

Næstved Kommune stiftede i 2010 "Grundtvig-Marie Prisen", som kun blev uddelt dette år pga. manglende privat finansiering. Prisen blev givet til instruktør og manuskriptforfatter Tobias Lindholm, der kommer fra Næstved. Siden 2016 har Trelleborg Fonden sponseret prisen, hvorfor den både går under navnet "Trelleborg Fondens Kulturpris" og det lokale navn Grundtvig-Marie Prisen. Trelleborg Fonden sponserer lignende priser i Slagelse og Sorø.

Prisen gik i 2016 til graffiti-kunstneren CMP ONE alias Claus Michael Pedersen, i 2017 til musikeren Bjarke Falgren og i 2018 til kunstner og drivkraft bag Grafisk Værksted Jan Kiowsky.

Retningslinjer for prisen

Kulturudvalget godkendte den 22. februar 2016 retningslinjerne for prisen. Ved nominering af kandidater skal der især lægges vægt på følgende:

 • Prisen skal hædre en eller flere spirende, markante kunstnere eller andre kulturelle aktører, der i særlig grad via kunstnerisk virke eller kulturelt engagement har bidraget til og udfordret den kulturelle udvikling i Næstved eller i de omkringliggende sydsjællandske kommuner.
 • Næstved Kommune og Trelleborg Fonden ønsker at understøtte, at en eller flere spirende kunstnere eller kulturelle udøvere fortsat opmuntres til at fortsætte og udvikle deres virke.
 • Prisens formål er også at tilkendegive, at kunst og kultur er et essentielt element i den demokratiske debat og udvikling.


De samlede retningslinjer er vedlagt som bilag.

Økonomi

Administrationen har ikke nogen bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 30.09.2019

Udvalget nominerede 2 af de indstillede kandidater.

Bilag
98. Beslutning om driftsaftale og tilskud til Museum Sydøstdanmark

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 19.03.00-A00-1-19

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (godkender), 30.09.2019

Vordingborg, Køge og Næstved kommuner skal indgå en nyt aftalegrundlag med Museum Sydøstdanmark fra janur 2020 til og med 2024. Udvalget skal i denne sag tage stilling til ordlyden af en samdriftsaftale, som regulerer den fælles drift af museet samt en økonomiaftale, der regulerer kommunernes tilskud til museet. Der er med økonomiaftalen lagt op til, at Næstved Kommune hæver sit årlige tilskud til museet med 1,3 mio. kr. i forbindelse med, at kommunen får en ny national attraktion med åbningen af Holmegaard Værk i 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender

 1. den vedlagte samdriftsaftale
 2. den vedlagte økonomiaftale
 3. at hæve det årlige tilskud til museet med 1,3 mio. kr.

Sagsfremstilling

Baggrund
Museum Sydøstdanmark har aktuelt en samdriftsaftale med kommunerne Næstved, Vordingborg og Køge, som er forlænget i 2018 og 2019. Den nye aftale skal træde i kraft fra 2020 for fremover at blive fornyet midt i en byrådsperiode.Aftalen løber frem til og med 2024.

Forud for det foreliggende forslag til en ny aftale har der været en lang forberedende proces, hvor bl.a. kommunernes politiske niveau har været inddraget for at sikre det bedst mulige, fælles grundlag for en ny driftsaftale mellem kommunerne og museet.

 • Museets har udformet en ny langsigtet strategi for museets udvikling, som blev forelagt udvalget den 29. april 2019 af museets direktør. Udvalget havde den i forbindelse en temadrøftelse om museets fremtidsperspektiver og udvikling i museets tilskud.
 • Kommunernes formænd for de politiske udvalg har i foråret drøftet mulige tilskudsmodeller og økonomiske fordelingsnøgler.
 • Kommunernes kulturelle udvalg havde fællesmøde om museets fremtid den 22. maj 2019 på Holmegaard Værk, hvor Slots- og Kulturstyrelsen deltog med oplæg om udviklingen på museumsområdet - og Museum Sydøstdanmark fik anerkendelse for at sætte en ambitiøs dagsorden på området.
 • Der har været dialog mellem museet og kommunerne om tilskudsmodeller.

Det har i processen været afgørende at sikre et fælles fodslag mellem kommunerne om museets identitet, profil og strategiske retning, samt det økonomiske grundlag, som kommunernes tilskud udgør.

Samdriftsaftalen

Aftalen sætter rammerne for den kommunale samdrift og har til formål at sikre en effektiv og tydelig koordinering af samarbejdet. Aftalen forudsætter, at museet arbejder efter at realisere den aktuelle strategiplan, som har tilslutning i kommunerne. Strategiplanen har været drøftet i kommunerne og på fællesmødet mellem udvalgene, hvorefter den er justeret på baggrund af drøftelserne. Aftalen forudsætter desuden, at museet arbejder efter sine vedtægter, som er forankret i museumsloven, samt den økonomiaftale, som fastlægger de kommunale driftstilskud.

Aftalen træder i kraft 1. januar 2020 og erstatter den tidligere aftale.

Samdriftsaftale og strategiplan er vedlagt som bilag 1 og 2.

Økonomiaftalen

Aftalen fastlægger en fordeling af de kommunale driftstilskud med tilhørende regulering af de årlige pris- og lønfremskrivninger. Øvrige aftaler om særlige projekter, fx festivaler, kulturbus og bygningsvedligehold aftales mellem den enkelte kommune og museet og er aftalen uvedkommende. Aftalen træder i kraft 1. januar 2020 og løber indtil 31. december 2023. Aftalen genforhandles medio 2023.

Økonomiaftalen er vedlagt som bilag 3.

Udvikling i museets tilskud
Ved museets etablering i 2012 blev det samlede kommunale driftstilskud lagt fast med et princip om nulvækst. Kommunernes nuværende tilskud har derfor været følgende:

Vordingborg: 5,7 mio. kr.
Næstved: 2,7 mio. kr.
Køge: 3,7 mio. kr.

I forbindelse med udformningen af den nye økonomiaftale og et niveau for kommunernes tilskud i den kommende aftaleperiode, har museet fremlagt forskellige økonomiske modeller m.h.p. at finde en fordelingsnøgle, der giver et balanceret tilskudsniveau for kommunerne. Modellerne har på forskellig vis forsøgt at prissætte opgaver, lokalmuseer, attraktioner, specialmuseer samt indregne kommunernes forskellige indbyggertal. Det er hensigten at tage højde for, at museet legitimt har forskellige afdelinger og variation i opgaveløsningen i kommunerne, men samtidig er det museets strategi at arbejde henimod en ensartet grundform med et lokalt museum og en national attraktion i hver kommune. Hvor den nationale attraktion i flere år har været udviklet i Vordingborg, er den i disse år under udvikling i Næstved med Holmegaard Værk og formentlig i de kommende år i Køge med Borgring.

I tre af de fire modeller, som museet har fremlagt vil Næstved skulle hæve det årlige tilskud betragteligt. I den model, der danner grundlag for fordelingsnøglen og som fremlægges her, er der ikke taget hensyn til kommunernes forskellige indbyggertal, men der er taget højde for den store anlægsinvestering, som Næstved Kommune har lagt i Holmegaard Værk.

Forslag til fordeling af driftstilskud

Kommunernes driftstilskud foreslås på den baggrund fordelt som følger i den nye aftaleperiode:

Vordingborg: 5,6 mio. kr.
Næstved: 4.0 mio. kr.
Køge: 3,7 mio. kr.

Næstved Kommune skal således hæve driftstilskuddet med 1,3 mio. kr.

Vordingborg Kommunes tilskud sænkes med 56.667 kr., som følge af inddragelse af deres tidligere anlægstilskud i beregningen.

Fordeling af driftstilskud vedlagt som bilag 4.

Forslag til finansiering af øget driftstilskud

Administrationen foreslår at finansiere et øget tilskud på 1,3 mio. kr. fra følgende områder på udvalgets budget:

Udgifter til husleje (for museet) i Birkebjergparken: 0,950 mio. kr.
Bevaring og tilsyn med kunst: 0,1 mio. kr.
Kultur- og Fritidsfaciliteter: 0,25 mio. kr.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der ikke er afsat budget i 2020 og frem til en udvidelse af driftstilskuddet med 1,3 mio. kr. Der skal derfor findes finansiering til dette, inden der indgås en bindende aftale.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 30.09.2019

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Udvalget er sindet at finde finansiering af de 1,3 mio. kr.

Administrationen anmodes om at afsøge andre finansieringsmuligheder end de foreslåede 250.000 kr. fra Kultur- og Fritidsfaciliteter.

Bilag
99. Godkendelse af legatregnskab 2018 - Fælleslegatet for elever i og fra folkeskolen i Næstved

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.06.00-K07-3-16

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (godkender), 30.09.2019


Legatregnskab for år 2018 vedr. Fælleslegatet for elever i og fra folkeskolen i Næstved, fremlægges til udvalgets godkendelse, da udvalget er bestyrer af legatet i henhold til fundatsen. Samtidig anmodes udvalget om at tage stilling til overdragelse af regnskabsaflæggelse til Forvaltningsinstituttet samt ansøgning om nedlæggelse af legatet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender

 1. legatregnskab 2018 for Fælleslegatet for elever i og fra folkeskolen i Næstved
 2. at Forvaltningsinstituttet overtager udarbejdelsen af regnskab herunder skatteregnskab fra regnskabsår 2019
 3. at administrationen søger Civilstyrelsen om nedlæggelse af legatetog udpeger en administrativ bestyrelse til håndtering af nedlæggelse af legatet og uddeling til formålet.

Sagsfremstilling

Kultur- og Demokratiudvalget er legatbestyrelse ifølge legatets fundats og skal godkende legatregnskabet for 2018 vedr. Fælleslegatet for elever i og fra folkeskolen i Næstved.

Regnskabet for år 2018 viser et overskud på 8.769,40 kr. efter henlæggelser til kapitalen på 3.888,00 kr. Der var ingen uddelinger i år 2018.

Ansøgningsskema og regler vedr. uddeling fra legatet findes på Næstved Kommunes hjemmeside.

Administrationen har hidtil bogført bevægelserne på legatets finansielle konti, udarbejdet årsregnskab og skatteregnskab for de legater som Næstved Kommune administrerer. Antallet af legater er gennem årene faldet grundet en sammenlægning af legaterne, og Næstved Kommune har derfor modtaget tilbud fra Forvaltningsinstituttet (bankvirksomhed, som er specialister i at administrere fonde og legater) om at forvalte de få legater, der er tilbage. Forvaltningsinstituttet har i forvejen legatets bankkonti og værdipapirer i deres forvaltning, så det er ressourcebesparende at overdrage udarbejdelse af regnskabet til dem også. Forvaltningsinstituttet vil hvert år fremsende regnskabet til bestyrelsens orientering og godkendelse.

Bestyrelsen har tidligere godkendt en sammenlægning med Høgsvig og hustru Marie Høgsvigs legat. Denne sammenlægning er dog endnu ikke effektueret, idet Civilstyrelsen har haft nogle bemærkninger til det tillæg til fundatsen som administrationen har fremsendt.

Som en konsekvens af det lave udbytte på obligationer og bankkonti vil administrationen anmode bestyrelsen om at tage stilling til nedlæggelse af legatet, da der kun er små beløb til uddeling. Administrationen vil ansøge Civilstyrelsen om nedlæggelse og om tilladelse til at uddele kapitalen over en årrække på 5 år til formålet i fundatsen. For nemheds skyld vil vi bede Civilstyrelsen om at godkende en administrativ bestyrelse bestående af centerchefen for Dagtilbud og Skole, en skoleleder og en medarbejder fra administrationen, som vil forestå den endelige nedlæggelse og uddeling til formålet.

Lovgrundlag

Ifølge lov om fonde og foreninger § 22 skal regnskabet forelægges, godkendes og underskrives af bestyrelsen inden 6 måneder efter regnskabsårets udløb.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 30.09.2019

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Bilag
100. Orientering om de selvejende idræts- og svømmehallers årsregnskab 2018

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-1-19

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (til efterretning), 30.09.2019

Næstved Kommunes selvejende idræts- og svømmehaller fremsender årsregnskab for 2018. Årsregnskaberne fremlægges til udvalgets orientering i forhold til anvendelsen af midlerne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

De selvejende idræts- og svømmehaller har på baggrund af deres modtagne driftstilskud fremsendt årsregnskaber og regnskabsskemaer.

Administrationen har gennemgået de fremsendte regnskabsskemaer samt hallernes årsrapporter, der er revideret af de enkelte hallers registreret revisor.

Efterfølgende er årsrapporten godkendt af generalforsamlingen i den enkelte hal.

Over-/underskud i hallerne indregnes i hallernes balancer. Væsentlige afvigelser i forhold til deres budget bliver vendt med hallerne på dialogmøder og tages med i vurderingen af ansøgte driftstilskud.

Idræts- og svømmehallers årsregnskab for 2018

(overskud er markeret med -)

Hal

Bevilget tilskud 2018

Over/underskud 2018

Fladsåhallen

2.493.966

-75.234

Fuglebjerg Hallen

1.300.000

-258.159

Grønbrohallen

1.245.000

-50.870

Herlufsholm Idrætscenter

5.000.000

-12.098

Herlufmagle Hallen

945.000

220.561

Herlufmagle Friluftsbad

645.000

-266.761

Herlufmagle Kunstgræs

275.000

-215.981

Holmegaard Hallen

755.419

15.016

Arena Næstved

6.250.000

970.453

Toksværd Hallen

284.000

-683

Næstved Svømmehal og Birkebjergparken

4.314.732

540.620

I bilag 1 er der en samlet opstilling af bevilget driftstilskud samt hallernes regnskabsresultat for 2018 og 2017.

Hallernes indsendte regnskabskemaer er vedlagt som bilag 2-12.

Supplerende bemærkninger

Behandling af hallernes driftstilskud for 2020 forventes fremlagt for udvalget på kommende udvalgsmøde, når Næstved Kommunes budget for 2020 er vedtaget.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 30.09.2019

Til efterretning.

Det er muligt at få tilsendt de selvejende virksomheders regnskaber, hvis der er ønske herom.

Bilag
101. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-P35-32-17

Sagsfremstilling

 1. Kommende punkter.
 2. Orientering vedr. Borgerservice på Korskilde Bibliotek.
 3. Orientering om middelalderfestival v/Klaus Eusebius Jakobsen.
 4. Orientering vedr. Team Næstved.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 30.09.2019

 1. Kommende punkter: Anvendelse af Boderne og svømmefaciliteter. Temadrøftelse i januar omkring fritidsvaneundersøgelsen.
 2. Til efterretning.
 3. Til efterretning.
 4. Til efterretning.
 5. Orientering om træningstider i Næstved Svømmehal.

Bilag


Sidst opdateret den 1. oktober 2019