Referat
Kultur- og Demokratiudvalget 28. oktober 2019

Dato

28.10.2019

Tid

15.00

Sted

Mødelokale 8, Teatergade 8, 1. sal th.

Deltagere

Charlotte Roest (A),
Githa Nelander (O),
Klaus Eusebius Jakobsen (B),
Linda Frederiksen (A),
Per Sørensen (A),
Rico Carlsen (V),
Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V),


102. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-P35-32-17

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 28.10.2019

Godkendt.
103. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til udenomsarealer mv. på Rønnebæksholm

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.04.00-Ø00-1-19

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (godkender), 28.10.2019


Rønnebæksholm ønsker over de kommende år at vedligeholde og udvikle udenomsarealerne, så de gøres mere tilgængelige og samtidig indtænkes i en kunstnerisk sammenhæng. Der søges om frigivelse af anlægsmidler til parkanlægget og herregårdshaven for at indhente et vedligeholdelsesefterslæb samt igangsætte en proces, så ladebygningerne med tiden vil kunne anvendes til kreative læringsforløb og større kunst- og kulturelle begivenheder.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget frigiver anlægsmidler på 2,280 mio. kr. til vedligeholdelse og udvikling af udearealer og sekundære bygninger på Rønnebæksholm.

Sagsfremstilling

Udenomsarealerne på Rønnebæksholm har et presserende behov for vedligeholdelse. Der er desuden behov for at istandsætte de gamle ladebygninger, som i dag bruges til opbevaring, så de på sigt vil kunne bruges til kulturelle og læringsmæssige formål. Der er indledt samarbejde med Park & Vej om parkanlæg og herregårdshaven. Projekterne igangsættes i 2019 og forventes afsluttet i løbet af 2020.

Herregårdshaven

Den historiske herregårdshave, der ligger i forlængelse af parkanlægget på Rønnebæksholm, blev etableret i 2004-05 som et aktiveringsprojekt under Susågården. Rønnebæksholm overtog driften i løbet af 2016. Haven har adgang både fra parken og parkeringsområdet. Selve anlægget trænger til renovering, idet indhegning, låger og bedindramning er ved at forfalde.

De nuværende låger tænkes erstattet med nye, mere markante låger. Der tilknyttes en kunstner til udformningen, så der skabes en visuel interessant indramning, som knytter an til det kunstprojekt, der påbegyndes i digterpavillonen Venligheden i 2019.

De nuværende bedkanter er ved at rådne og bør erstattes med kanter i stål, der vil være vedligeholdelsesfri i mange år. Beplantningen på arealet mellem Venligheden og herregårdshaven renoveres, så herregårdshaven kan ses fra parken. Derudover er der behov for at etablere faciliteter til opbevaring af kompost og materialer.

Udgifterne til ovenstående er beregnet til 970.000 kr.

Parkanlægget og tilgængelighed

For at sikre, at parken forbliver attraktiv og tilgængelig og pasningsudgifterne holdes på et minimum, bør der udarbejdes en samlet 50-års pleje- og udviklingsplan af en landskabsarkitekt med kendskab til herregårdsmiljøer.

Hovedindgangens bede skal renoveres, så de nemmere kan vedligeholdes og samtidig skaber en mere præsentabel indramning af pladsen. Derudover mangler der ordentlige siddefaciliteter i parken til bl.a. picnicmuligheder. Det er tanken at koble nye siddeområder sammen med etableringen af en lydpark, der anlægges sommeren 2020. Udgifterne er beregnet til 350.000 kr.

Skilte og informationstavler

Der er behov for bedre navigation og information i parkanlægget for de besøgende. Rønnebæksholm ønsker at få udviklet et stedsspecifikt skilte- og informationsprogram, der understøtter stedets udtryk og branding. Udgiften hertil er beregnet til 200.000 kr.

Istandsættelse og ny anvendelse af sekundære bygninger

Rønnebæksholm ønsker på mere permanent basis at inddrage de sekundære bygninger for at kunne huse kreativ læring og afholde kulturelle begivenheder og udstillinger, der også vil kunne udvide Rønnebæksholms brugergrupper.Igennem de seneste år har markant flere børn og unge fået tilknytning til Rønnebæksholm gennem Billedskolen Storstrøm, brobygningsprojektet og Talentskolens afdeling for billedkunst.

Denne udvikling vil Rønnebæksholm gerne styrke yderligere ved at få udarbejdet en generel plan for vedligeholdelse og anvendelse af alle sekundære bygninger. Første fase vil være at foretage nødvendige tagreparationer og belægning i Høje Lade som led i en generel plan for vedligeholdelsesbehov samt anvendelsesmuligheder af de sekundære ladebygninger, suppleret med en finansieringsplan, som bl.a. kan indeholde fundraising. Udgifterne til generel tilstandsrapport og planlægning samt belægning og tagreparation på Høje Lade er beregnet til 760.000 kr.

Kultur- og Demokratiudvalget vil på et senere tidspunkt få forelagt en sag med henblik på drøftelse af den fremtidige brug og anvendelse af de sekundære bygninger.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der i anlægsbudgettet er afsat 2,280 mio. kr. til renovering og udvikling af Rønnebæksholm. Beløbet fremkommer ved overførte uforbrugte anlægsmidler på 1,780 mio. kr. samt 0,5 mio. kr., der er afsat på indeværende års budget. Det tidligere udvalg traf beslutning om, at pengene også kunne anvendes til medfinansiering af en stor kunst installation.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 28.10.2019

Udsat. Udvalget ønsker en nærmere beskrivelse af projektet og et budget til kommende udvalgsmøde.
104. Beslutning om markedsføringsaftale mellem Næstved Bordtennis og Næstved Kommune

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.20.02-G01-8-19

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (godkender), 28.10.2019

Byrådet har den 23. april 2019 besluttetat ændre styrelsesvedtægten, således at økonomiske midler til markedsføringsaftaler med idrætsforeninger overflyttes til Kultur- og Demokratiudvalget.

Næstved Bordtennis ansøger Kultur- og Demokratiudvalget om en markedsføringsaftale på 175.000 kr. pr. sæson i en 3-årig periode, dvs. i sæsonerne 2019/2020, 2020/2021 og 2021/2022.

Kultur- og Demokratiudvalget skal beslutte, om udvalget vil imødekomme ansøgningen og med hvilket beløb pr. sæson.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. at Næstved Bordtennis bevilliges et markedsføringsbidrag pr. sæson på 125.000 kr. i en 3-årig periode.
 2. at administrationen bemyndiges til at indgå en skriftlig aftale med Næstved Bordtennis, der beskriver ydelserne i markedsføringsaftalen.
 3. at administrationen en gang årligt, i samarbejde med Næstved Bordtennis, gennemgår markedsføringsaftalen i forhold til målopfyldelse.

Sagsfremstilling

Næstved Bordtennis har tidligere i år fremsendt ansøgning om markedsføringsaftale med Michael Maze, Danmarks bedste bordtennisspiller nogensinde, som hovedattraktion.

Ansøgningen nåede imidlertid ikke Kultur- og Demokratiudvalget, idet Michael Maze tidligere på året valgte at indgå kontrakt med Roskilde Bordtennis.

Ansøgning om markedsføringsaftale

Kultur- og Demokratiudvalget har nu modtaget ansøgning fra Næstved Bordtennis om en treårig markedsføringsaftale på 125.000 kr. pr. sæson gældende for sæsonerne 2019/2020, 2020/2021 og 2021/2022.

Næstved Bordtennis er indplaceret i Danmarks øverste bordtennisrække - Stiga divisionen - hvor klubben pt. ligger nr. 3 i rækken.

Aftalens indhold

Aftalen om branding og markedsføring tillader Mærk Næstveds brug i alle former for synliggørelse af Næstved Kommune. Alle aftaleforhold indgås i samarbejde med Næstved Bordtennis, der er ansvarlig for overholdelse af indgåede aftaler.

Opfølgning på aftalen

Aftalen mellem de to parter indskrives i en kontrakt, der underskrives af parterne. Det fremgår af kontrakten, hvordan markedsføringen tilrettelægges, herunder hvad Næstved Bordtennis skal levere til Næstved Kommune for at oppebære det nævnte årlige markedsføringstilskud. Administrationen afholder mindst en gang årligt et opfølgningsmøde med Næstved Bordtennis om den indgåede aftale. I den forbindelse vurderer parterne, om der er basis for ændring af det kontraktligt aftalte beløb for kommende år.

Administrationen kan ved væsentlige ændringer eller brister i den indgåede kontrakt tilpasse beløbets størrelse for den resterende periode, hvor aftalen er gældende.

Markedsværdi

Administrationen har indhentet ekstern vurdering fra rådgivningsvirksomhederne BUCH Consult APS og Sport One, begge med betydelig erfaring i forretningsudvikling, sponsering, salg og ledelse, herunder værdiansættelse af sponsorater m.m.

Rådgivningsvirksomhederne har gennemgået ansøgningen med henblik på fastsættelse af markedsværdien af de tilbudte elementer i ansøgningen.

Virksomhederne har primo oktober 2019 således gennemgået og vurderet de enkelte elementer i ansøgningen og udarbejdet en 12 siders rapport med vurderinger, beskrivelser og prisansættelser af delelementer, således at den samlede markedsværdi opgøres til 125.000 kr. I den nævnte anbefaling om beløb til markedsføringsaftalen indgår, at bordtennishallen i Toksværd skifter navn i aftaleperioden til Mærk Næstved Bordtennis hal, værdien heraf vurderes til 35.000 kr.

Kriterier for tildeling af midlerne besluttet af Kultur- og Demokratiudvalget

Kultur- og Demokratiudvalget besluttede på sit møde den 29. april 2019 følgende kriterier i forhold til tildeling af økonomiske midler:

 • har et sportsligt niveau svarende til elitestatus
 • dokumenterer den brandings- og markedsmæssige effekt
 • arbejder med et anerkendelsesværdigt formål
 • understøtter konceptet for Mærk Næstved visionen
 • indgår et forpligtende samarbejde med Næstved Kommune

Administrationen vurderer bl.a. med baggrund i de eksterne rådgiveres skriftlige afrapportering, at alle de nævnte kriterier kan opfyldes.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der er et rest budget i 2019 til markedsføringsaftaler med idrætsforeninger på 280.533 kr. og for årene 2020 og frem er afsat en samlet pulje på 1.792.030 kr.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 28.10.2019

Ad 1-3: Godkendt.

Bilag
105. Beslutning om oprettelse af lokalrådspulje for 2020

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 04.21.00-Ø40-3-19

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (godkender), 28.10.2019

Der har i 2017 og 2018 været afsat en pulje under lokaldemokratimidlerne på 150.000 kr. pr. år. til at løfte aktivitetsniveauet i lokalområderne. Overskydende midler fra 2018 er under uddeling i 2019 og forventes at være opbrugt ved årets udgang. Kultur- og Demokratiudvalget skal beslutte, at der afsættes en tilsvarende pulje for 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. at der afsættes en pulje i 2020 under lokaldemokratimidlerne på i alt 150.000 kr. til at løfte aktivitetsniveauet i lokalområderne yderligere.
 2. at puljen uddeles af et fordelingsudvalg, nedsat af lokalrådene.

Sagsfremstilling

Med Byrådets godkendelse af politikken 'Godt liv på landet - og i byerne uden for Næstved by 2017-2020' blev der afsat en pulje på 150.000 kr. årligt i 2017 og 2018. Puljen har til formål at løfte aktivitetsniveauet i lokalområderne yderligere. Midlerne har været uddelt af et fordelingsudvalg bestående af fire lokalrådsmedlemmer, nedsat af lokalrådene. Administrationen vurderer, at det har fungeret godt med fordelingsudvalget og anbefaler, at puljen fortsat uddeles af et fordelingsudvalg, nedsat af lokalrådene. Denne praksis ligger fint i tråd med budgetforligets forsøg med borgerbudgetter på 100.000 kr. i 2020 og 2021.

Overskydende midler fra 2018 er under uddeling i 2019 og forventes at være opbrugt ved årets udgang. Administrationen har udarbejdet en oversigt over anvendelse af puljen i 2017-2019 (se bilag 1). Oversigten kan kort opsummeres som følger:

 • Midlerne har været brugt til en bred vifte af aktiviteter i lokalområderne, f.eks. borgermøder, indvielsesarrangementer, samarbejde med foreninger og frivillige, tilflytterbustur, kulturelle og sociale arrangementer, idrætsarrangementer m.m.
 • Midlerne er blevet uddelt til 8 af de 14 lokalråd. Når ikke alle lokalråd har benyttet sig af puljen, skyldes det bl.a., at
  • nogle lokalråd ikke har borgerrettede aktiviteter udover, hvad der kan holdes inden for deres årlige tilskud til drift (10.000 kr.)
  • et enkelt lokalråd (Vestlandet4700) har haft LUP-midler (midler til understøttelse af lokale udviklingsplaner) til rådighed
 • Alle ansøgninger er blevet imødekommet, en enkelt undtaget.

Af oversigten over anvendelse af puljen i 2017-2019 fremgår det, at der har været uddelt ca. 100.000 kr. pr. år over de tre år. Årsagen til, at administrationen indstiller til, at der fortsat afsættes 150.000 kr. i 2020 er, at det løbende drøftes med følgegruppen for Godt liv på landet, hvordan puljens muligheder synliggøres yderligere i lokalområderne. Administrationen forventer, at flere lokalråd vil ansøge om midler fra puljen i 2020.

Puljens fortsættelse har været drøftet med følgegruppen for Godt liv på landet. Følgegruppen anbefaler, at der fremover er midler til rådighed til at løfte aktivitetsniveauet i lokalområderne yderligere.

Administrationen vurderer, at midlerne er blevet anvendt til at højne aktivitetsniveauet i de lokalområder, der har modtaget tilskud fra puljen. Administrationen vurderer desuden, at der fortsat er behov for en pulje til at støtte op om aktiviteter, der ikke kan holdes inden for lokalrådenes ordinære driftstilskud.

I samarbejde med borgerne arbejder administrationen fortsat målrettet på udmøntningen af Godt liv på landet 2017-2020. Afsættelse af en pulje i 2020 vil støtte op om politikkens indsatser under "Borgerne kan" (se bilag 2).

Puljen afsættes inden for de eksisterende lokaldemokratimidler.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der samlet under lokaldemokrati i budget 2020 er afsat 720.451 kr.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 28.10.2019

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt. Udvalget finder det væsentligt, at midlerne kan søges både af lokale borgere og lokalråd.

Udvalget ønsker desuden, at fordelingsudvalget arbejder med at udbrede kendskabet til lokalrådspuljen.

Udvalget ønsker en opfølgning på uddeling af puljemidlerne på det årlige dialogmøde mellem lokalrådsformænd og Kultur- og Demokratiudvalget.

Bilag
106. Beslutning om ansøgninger til kulturpulje

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-26-19

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (godkender), 28.10.2019

Administrationen har modtaget fire ansøgninger til Puljen til styrkelse af større kulturelle begivenheder: 1. Ensemble Storstrøm søger tilskud til en forårsfestival i Næstved, 2. foreningen Gadefesten søger om støtte til at udvikle begivenheden Gadefesten i Næstved Bymidte, 3. koret Cantemus søger støtte til at opføre Händels Messias, 4. foreningen Næstved Metalfest søger støtte til en festival, der skal sætte Næstved på landkortet inden for heavy metal. Udvalget skal tage stilling til, om ansøgningerne skal imødekommes. Administrationen vurderer, at alle fire ansøgninger er støtteværdige og især lever op til ønsket om at styrkeNæstveds rolle som kulturhovedstad.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget yder fuld støtte til ansøgning 1 og 4 og delvis støtte til ansøgning 2 og 3.

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget fire ansøgninger, som er skitseret nedenfor, og i vedlagte bilag 1 er de beskrevet nærmere. Ansøgningerne er også vedlagt til orientering (bilag 2-5).

Såfremt udvalget vælger at støtte alle ansøgningerne med fuld bevilling, vil beløbet overskride de 170.000 kr., som er tilbage i puljen for 2019. Administrationen anbefaler i så fald, at der gives tilsagn om støtte fra puljens midler i 2020. Flere af de større kulturelle begivenheder har behov for at planlægge i meget godt tid, så de har en meget stor fordel i at få tilsagn om støtte på et tidligt tidspunkt.

Administrationen anbefaler fuld støtte til ansøgning 1 og 4, samt delvis støtte til ansøgning 2 og 3. Administrationen vil også anbefale, at Gadefesten søger Økonomiudvalget om støtte fra Mærk Næstved-midlerne, hvorfra de i 2019 fik bevilget 50.000 kr.

Ansøgning 1: Klassisk musik i Næstved

Ansøger: Ensemble Storstrøm

Ansøgt beløb: 50.000 kr. (samlet budget: 0,5 mio kr., der er ansøgt fonde om 200.000 kr.)

Indstilling: Fuld støtte.

Ensemble Storstrøm ønsker at udvikle et nyt festivalformat som på skift kan afholdes i tilskudskommunerne. Den første skal afholdes i Næstved i foråret 2020 (26.-29. marts.) Festivalen løber over fire dage med et varieret program, som skal vise hvad et moderne ensemble har at byde på, og skal både appellere til koncertvant publikum og til nyt publikum. Festivalen består af en åbningskoncert, en koncert planlagt sammen med gymnasieelever, en koncert med meditation og musikalsk fordybelse som tema (spilles i en kirke) og en koncert, hvor ældre musik sættes over for ny musik.

Ansøgning 2: Gadefesten i Næstved

Ansøger: Foreningen Gadefesten

Ansøgt beløb: 200.000 kr. om året i tre år (samlet budget: 0,697 mio kr. i 2020)

Indstilling: 150.000 kr.

Gadefesten er en årlig kulturel begivenhed, der i foråret har været afholdt i Næstved siden 2016. Begivenheden udsprang af et projekt på Ungdomsskolens iværksætterkursus og er vokset fra ca. 1.200 til 8.000 besøgende i 2019. Da gadefesten har stort potentiale for yderligere udvikling, søger folkene bag nu om støtte til, over en treårig periode, at udvikle og konsolidere arrangementet til at blive en egentlig byfest for folk i alle aldre i Næstved. Det er frivillige ildsjæle, såvel private som erhvervsdrivende, der står bag gennemførelse af begivenheden. Gadefesten skal i 2020 finde sted i en akse i Næstved Bymidte med scener fra Dania, Ringstedgade, Hjultorv, Axeltorv, Ramsherred og til Grønnegade.

Ansøgning 3: Messias i Næstved (opførelse af Händels Messias)

Ansøger: Kammerkoret Cantemus

Ansøgt beløb til arrangement i 2020: 70.000kr. samt underskudsgaranti på 20.000 kr. (samlet budget: 0,13mio kr.)

Indstilling: Delvis støtte til korets ansøgning om tilsvarende tilskud i 2022 og 2024, men fuld støtte til arrangementet i 2020. Med det lange tidsperspektiv for de øvrige koncerter, anbefaler administrationen, at koret søger puljen igen, når der er gjort erfaringer fra den første koncert i 2020.

Kammerkoret Cantemus i Næstved planlægger at genoptage traditionen med at opføre G.F. Händels Messias i en version med lokale korsangere samt professionelle musikere og solister. Det vurderes, at den påtænkte opførelse vil kunne tiltrække et stort antal betalende tilhørere. Der planlægges opførelse af én forestilling, men med mulighed for at dublere ved et stort antal forudbestilte billetter. Koret vil vise, at lokale kræfter kan producere Messias på højt niveau.

Ansøgning 4: Næstved Metalfest 2020

Ansøger: Næstved Metalfest

Ansøgt beløb: 60.000 kr. (samlet budget: 0,285 mio kr., søger 0,1 mio. kr. hos eksterne)

Indstilling: Fuld støtte.

Foreningen arbejder på at genoplive Næstveds tidligere, stærke position inden for Heavy Metal-genren med en to-dages festival, hvor der både optræder lokale og internationale navne. Det er planen, at otte bands spiller hver dag. I 2019 blev der, som pilotprojekt gennemført en mindre metalfest i Næstved, hvor der med succes blev fragtet publikum i bus fra København, og der kom besøgende fra hele landet. Det er de gode erfaringer fra 2019, der nu arbejdes videre på, og det er ønsket at skabe en årligt tilbagevendende begivenhed. Flere byer i Jylland har med lignende festivaler sat byen på landkortet, og der vurderes at være stor interesse for festivalen i Næstved fra hele Sydsjælland, Lolland og Falster.

Forbrug af puljen i 2019

Der er i 2019 anvendt 450.000 kr. af puljen, som rummer 620.000 kr. om året. Der er således 170.000 kr. tilbage i puljen for 2019.

Tidligere bevillinger
Kultur- og Demokratiudvalget har tidligere imødekommet nedenstående ansøgninger til puljen:

 1. Falgren & Friends Festival Night: 109.961 kr.
 2. Ekko Festival - Tybjerg Herred: 50.000 kr.
 3. Opera Galla Koncert: 100.000 kr.
 4. Musik over Præstø Fjord: 90.000 kr. (ansøgt beløb 150.000 kr.)
 5. Oktober Festival / Engelsk Barok Weekend: 100.000 kr.

Baggrund
Kultur- og Demokratiudvalget har på mødet den 29. april 2019 ønsket at blive involveret i tildeling af midler fra den nye "Pulje til styrkelse af større kulturelle begivenheder". Puljen er oprettet i forbindelse med Næstved Kommunes nye Kulturpolitik 2018-2023 for at styrke Næstveds position som kulturhovedstad, men også med sigte på, at begivenheder andre steder i kommunen kan udvikle sig med et format, der har attraktionsværdi for hele kommunen og kvalitet eller potentiale til at tiltrække besøgende fra andre kommuner.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 28.10.2019

Klaus Eusebius Jakobsen blev erklæret inhabil i forhold til ansøgning 1 og deltog ikke i behandlingen af ansøgningen.

Udvalget besluttede at yde følgende beløb i støtte:

 • Ansøgning 1: 50.000 kr. i 2020.
 • Ansøgning 2: 150.000 kr. samt underskudsgaranti på 50.000 kr. i 2020.
 • Ansøgning 3: 70.000 kr. samt underskudsgaranti på 20.000 kr. i 2020.
 • Ansøgning 4: 60.000 kr. i 2020.

Bilag
107. Godkendelse af driftstilskud og takster til selvejende idræts- og svømmehaller for 2020

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 04.04.00-S55-1-19

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (godkender), 28.10.2019


De selvejende idræts- og svømmehaller i Næstved Kommune fremsender hvert år ansøgning om driftstilskud samt forslag til takster til godkendelse i Kultur- og Demokratiudvalget. Godkendelse af driftstilskud og takster sker under forudsætning af, at budget 2020 godkendes.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Demokratiudvalget godkender

 1. driftstilskud for 2020 til de selvejende idræts- og svømmehaller, som oplistet i sagsfremstillingen. Det er en forudsætning at Næstved Kommunes budget 2020 bliver godkendt.
 2. godkender takster for 2020, jf. bilag 2.
 3. godkender, at administrationen efterfølgende kan regulere driftstilskuddene ud fra konkrete vurderinger af faktiske og nødvendige forhold, der ikke var kendt på bevillingstidspunktet.

Sagsfremstilling

Driftstilskud

De selvejende idræts- og svømmehaller i Næstved Kommune har fremsendt ansøgninger om driftstilskud for 2020. Budgetblanketter for 2020, der er udfyldt af den enkelte hal, er vedlagt som bilag.

Administrationen har i bilag 1 lavet en samlet oversigt over de ansøgte beløb samt tidligere års bevillinger og seneste regnskaber. Derudover er også anført, hvad hallerne har foretaget af henlæggelser for at kunne imødekomme fremtidige større vedligeholdelsesopgaver. I bilaget fremgår desuden det anbefalede driftstilskud for 2020. Udgangspunktet for administrationens anbefaling af driftstilskuddets størrelse er sidste års bevilling reguleret for prisfremskrivning.

Forskellene i tilskuddenes størrelse skyldes blandt andet den enkelte hals størrelse (1 eller 2 haller og/eller svømmehal), og hvordan finansiering af hallen oprindeligt er sket. Historikken omkring finansieringen medvirker til et forskelligaret udgiftsniveau alt efter om finansiering er sket ved lånefinansiering (privat/offentligt) og/eller ved indsamling fra lokalbefolkningen, fonde m.v. Det betyder, at beregningen af driftstilskuddene sker på baggrund af en individuel konkret vurdering i forhold til de enkelte haller.

Administrationen indstiller på den baggrund, at de selvejende idræts- og svømmehaller bevilges følgende driftstilskud for 2020:

Hal

Driftstilskud

Fladså Hallen

2.500.000

Fuglebjerg Hallen

1.500.000

Grønbrohallen

1.200.000

Herlufsholm Idrætscenter

5.200.000

Herlufmagle Hallen

945.000

Herlufmagle Friluftsbad

645.000

Herlufmagle Kunstgræsbane

275.000

Holmegaard Hallen

855.000

Arena Næstved

4.360.000

Toksværd Hallen

345.000

Vesthallen

828.150

Næstved Svømmehal og Birkebjergparkens Varmtvandsbassin

4.600.000

I alt indstilles det at støtte hallerne med 23.253.150 kr.

Under forudsætning af at Næstved Kommunes budget 2020 bliver godkendt, er der afsat 21.611.691 kr. til støtte til kommunens selvejende idræts- og svømmehaller. Kommunen får efter særlige regler momsrefusion ved udbetaling af driftstilskuddene svarende til 2.466.750 kr. På den måde vil det samlede råderumsbeløb blive på 24.078.441 kr. i 2020. Differencen bruges til uforudsete hændelser og merudgifter i løbet af året.

Takster

Hallerne har fremsendt forslag til takster for brug af hallerne og idrætsfaciliteterne i 2020. Taksterne er oplistet i bilag 2.

Foreningernes udgift for brug af haller er 20% af taksten, idet der bevilliges lokaletilskud på 80%. Aftenskolerne er omfattet af folkeoplysningslovens minimumsbestemmelser på 25%/75%.

Af bilaget fremgår ligeledes administrationens anbefalede takster for 2020.

Supplerende bemærkninger til de enkelte haller fremgår af bilag 3.

Økonomi

Administrationen kan bekræfte at der i budget 2020 er afsat 21.611.691 kr. til driftstilskud til selvejende idræts- og svømmehaller og at der efter de særlige regler for momsrefusion er et råderumsbeløb på 24.078.441 kr.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 28.10.2019

Ad 1-3: Godkendt.

Bilag
108. Beslutning om sammensætning af byggeudvalg for nye vand- og svømmefaciliteter

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 04.04.00-P20-1-18

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (godkender), 28.10.2019

Som en del af den fremadrettede organisering af anlægsprojektet "nye vand- og svømmefaciliteter" skal der bl.a. nedsættes et byggeudvalg. Byggeudvalget forventes bredt sammensat. Af sagen fremgår administrationens oplæg til byggeudvalgets sammensætning. Udvalget skal godkende sammensætningen af byggeudvalget og vælge et medlem fra hhv. valggruppe 1 og valggruppe 2 til byggeudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. at sammensætningen af det kommende byggeudvalg for nye vand- og svømmefaciliteter godkendes.
 2. at der udpeges et medlem fra henholdsvis valggruppe 1 og valggruppe 2.

Sagsfremstilling

Projekt nye vand- og svømmefaciliteter afventer pt. Byrådets behandling af den samlende sag med Kultur- og Demokratiudvalgets rammesættende anbefalinger og indstillinger, herunder også den endelige beslutning om placeringen af et nyt anlæg. Sagen behandles i Byrådet den 29. oktober 2019.

Projektets første del er med Byrådets behandling ved at være afsluttet, og der sættes nu fokus på selve anlægsdelen i projektet. Det betyder, at den nuværende organisering tilpasses og at der bl.a. skal nedsættes et byggeudvalg.

Byggeudvalget forventes bredt sammensat med repræsentation fra stående udvalg/råd, herunder politikere fra hhv. valggruppe 1 og valggruppe 2, med repræsentation for brugere og med personer med bred drift-teknisk erfaring samt repræsentation fra administrationen.

Oplægget til byggeudvalgets sammensætning er:

 • Formand for Kultur- og Demokratiudvalget - født formand for byggeudvalget
 • Et medlem fra valggruppe 1
 • Et medlem fra valggruppe 2
 • Direktør for Center for Kultur og Borgerservice (CKB)
 • Direktør for Center for Plan og Miljø (CPM) og Center for Trafik og Ejendomme (CTE)
 • Repræsentant fra Fritidsudvalget
 • Repræsentant fra Handicaprådet
 • En repræsentant med svømmebadsteknisk erfaring
 • En brugerrepræsentant for svømmeforeninger/-klubber i Næstved

Medlemmerne fra valggruppe 1 og 2 udpeges af Kultur- og Demokratiudvalget (KDU), men behøver ikke at være medlem af KDU. Administrationen kontakter hhv. Fritidsudvalget og Handicaprådet samt svømmeforeninger/-klubber i Næstved med henblik på udpegning. Administrationen forespørger blandt relevante kandidater med svømmebadsteknisk erfaring. Byggeudvalgets medlemmer udpeges, vælges og findes inden 15. november 2019.

Byggeudvalget forventes at træde i kraft pr. 1. december 2019. Herefter mødes byggeudvalget til månedlige byggeudvalgsmøder af en times varighed frem mod anlægget står færdigt og er taget i brug, og projektet er afleveret og afsluttet. I forbindelse med fx udbudsfasen påregnes yderligere mødeaktivitet.

Byggeudvalgets primære ansvar bliver den overordnede tidsplan og fremdrift, den overordnede økonomistyring og de overordnede prioriteringer.

Ud over byggeudvalget omfatter den fremadrettede omorganisering en administrativ styregruppe, en række følgegrupper (fx driftteknisk og bygningsteknisk) samt flere midlertidige og periodisk arbejdende arbejdsgrupper. En orientering om den samlede projektorganisering for det videre arbejde gives i begyndelsen af den nye år (2020), hvor også kontrakten med den eksterne bygherrerådgiver vil være på plads.

I byggeudvalgets møder deltager et udvalg fra den administrative styregruppe, som består af centerchef for CKB, centerchef for CTE, centerchef for Koncernservice (CKO), den eksterne bygherrerådgiver og en intern byggekonsulent. Det er den administrative styregruppe, der tilrettelægger og leder møderne i byggeudvalget i samarbejde med formanden for byggeudvalget.

Økonomi

Administrationen har ikke nogen bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 28.10.2019

Ad 1: Godkendt.

Sebastian Mylsted-Schenstrøm kunne ikke støtte udvalgets beslutning, idet han mener, at der ikke bør være sammenblanding af administrativ og politisk repræsentation i et byggeudvalg.

Sebastian Mylsted-Schenstrøm og Githa Nelander stillede et ændringsforslag om, at der udpeges 2 medlemmer fra valggruppe 1 og 2 medlemmer fra valggruppe 2, således at der sikres en bred politisk forankring i byggeudvalget.

Der blev stemt om ændringsforslaget:

For stemte: Githa Nelander og Sebastian Mylsted-Schenstrøm.

Imod stemte: Linda Frederiksen, Klaus Eusebius Jakobsen, Charlotte Roest, Rico Carlsen og Per Sørensen.

Ad 2: Udvalget udpegede følgende medlemmer fra hhv. valggruppe 1 og 2 til byggeudvalget:

 • Klaus Eusebius Jakobsen fra valggruppe 1
 • Valggruppe 2 udpeger et medlem efterfølgende. Tilbagemelding senest den 14/11 2019.109. Orientering om budgetforlig 2020

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.00.00-G01-17-19

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (til efterretning), 28.10.2019

Udvalget orienteres om betydningen af det indgåede budgetforlig 2020 på politikområde Kultur og Fritid.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Demokratiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Alle byrådets politiske partier har den 9. oktober 2019 indgået budgetforlig for 2020.

For politikområde Kultur og Fritid vil nedennævnte få betydning.

Forsøg med borgerbudget

 • Forligspartierne afsætter 100.000 kr. årligt i 2020 og 2021, så der kan iværksættes forsøg med borgerbudgetter.

Anlægsbudget - nye svømmefaciliteter

 • Forligspartierne vil gerne have en svømmehal, der lever op til byrådets forventninger om kvalitet og indhold. Der afsættes derfor yderligere 10 mio. kr. til dette projekt i 2022. Dette kan give mulighed for et 50-meters bassin og øgede åbningstider. Det samlede afsatte budget er herefter på 162 mio. kr. Forligspartierne er enige om, at der skal bygges en svømmehal i Næstved. Det første spadestik til svømmehallen skal tages i denne byrådsperiode.

Indholdet under overskrifterne "Effektivisering, digitalisering og regelforenklinger" samt "Borgerperspektiv som grundlag for ny personalepolitik og nyt ledelsesgrundlag" kan ligeledes få indflydelse på forvaltning af politikområdet Kultur og Fritid.

I øvrigt kan der henvises til, at der under Turisme står, at der afsættes 500.000 kr. i 3 år som tilskud til afholdelse af Mærk historien i Næstved (Næver ending History).

På selve mødet vil der blive givet en uddybende orientering.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 28.10.2019

Til efterretning.

Bilag
110. Orientering om evaluering af egnsteater

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.01.02-A00-1-18

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (til efterretning), 28.10.2019

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har i 2019 iværksat en uvildig evaluering af kommunens egnsteater, Dansk Rakkerpak og Faster Cool. Evalueringsforløbet er nu afsluttet, og der foreligger en rapport med anbefalinger og bemærkninger fra projektstøtteudvalget. Sagen orienterer om evalueringens konklusioner, hvoraf den væsentligste er, at teateret i høj grad lever op til målene i den gældende egnsteateraftale.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Evalueringen er gennemført i forbindelse med egnsteaterets nuværende aftaleperiode med Næstved Kommune 2017-2020. Aftalen ligger til grund for det refusionstilskud, som kommunen modtager fra Statens Kunstfond.

Formålet med evalueringen er at medvirke til at udvikle teateret samt sikre, at teaterets faglige og kunstneriske niveau lever op til det generelle niveau for egnsteatre.

Evalueringen er lavet på baggrund af de godt to år Dansk Rakkerpak og Faster Cool har været egnsteater i Næstved.

Rapportens overordnede konklusioner

 • Teateret lever i høj grad op til målene i den gældende egnsteateraftale.
 • Teateret lever fagligt og kunstnerisk op til det generelle niveau for egnsteatre.
 • Teateret er veldrevet og udmærket styret økonomisk.
 • Teateret har meget højt aktivitetsniveau, som især skyldes stor turnévirksomhed.
 • Den store turnévirksomhed er en vigtig indtægtskilde, men også en hæmsko for at prioritere tid til udvikling.
 • Teaterets force er forestillingernes nærvær og umiddelbare tilgængelighed - som ofte også kan appellere til den ikke-teatervante del af befolkningen.
 • Teateret har god synlighed, forankring og lokal opbakning.
 • Teateret er godt placeret på Grønnegades Kaserne, men mangler en prøvesal og opbevaringsmuligheder tæt på teatersalen.

Rapporten anbefaler at

 • Næstved Kommune viderefører egnsteateraftalen med teateret i 2021-2024.
 • Teateret investerer mere tid lokalt til at profilere sig, styrke kunstneriske aktiviteter og planlægge mere strategisk.
 • Teateret sænker omfanget af turnévirksomhed.
 • Teater og kommune ser på, hvordan der kan tilvejebringes flere midler, så der kan drosles ned på turnévirksomheden.
 • Teater og kommune ser på muligheden for et prøvelokale, forbedring af teaterets foyer og adgang til værkstedsfaciliteter.
 • Kommune og teater ser på, hvordan teateret i højere grad kan involveres i den kommunale teaterordning (WAUW).
 • Kommune og teater etablerer et fast samarbejde om at få teterets forestillinger på turné rundt i kommunen.

Statens Kunsfond anbefalinger

Projektstøtteudvalget for scenekunst har læst evaluators skriftlige evalueringsrapport samt fået en mundtlig orientering om evalueringsforløbet og rapportens indhold.

Projektstøtteudvalget vurderer, at det er afgørende at efterleve rapportens anbefalinger for at sikre teaterets udvikling. Ligeledes har projektststøtteudvalget forventning om, at rapportens konklusioner og anbefalinger indgår i den kommende forhandling om en ny aftale og bliver implementeret og efterlevet i en kommende aftaleperiode.

Administrationen vil i første omgang tage evalueringens konklusioner med i forhandlingerne om en mulig ny egnsteateraftale. Kultur- og Demokratiudvalget besluttede tidligere på året, at give administrationen mandat til at begynde forhandlinger med teateret om en ny aftale. Udvalget skal senere tage stilling til resultatet af forhandlingerne.

Økonomi

Administrationen har ikke nogen bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 28.10.2019

Til efterretning.

Sebastian Mylsted-Schenstrøm kunne ikke tage evalueringen fra projektstøtteudvalget til efterretning, idet den forekommer tendentiøs, og han sætter spørgsmålstegn ved om den er uvildig.

Bilag
111. Orientering om status på Næver Ending Stories

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.00.00-G01-7-19

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (til efterretning), 28.10.2019


Næver Ending Stories 2019 er en litteraturfestival, der kom i stand som afløser for Fantasy bogmessen. Festivalen blev afholdt den 10. august 2019. Der var i alt 539 besøgende på festivalen. Efter afholdelsen af Næver Ending Stories, som i 2019 var en prototype, vurderer Næstved Bibliotek og Borgerservice, at festivalen har potentiale til at blive en todages festival i 2020 og forhåbentlig fremover. Udvalget har på mødet den 25. marts 2019 ønsket evalueringen af årets festival forelagt til orientering.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Demokratiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Næver Ending Stories 2019 er en litteraturfestival, der er kommet i stand som afløser for Fantasy bogmessen. Den er blevet til i et samarbejde mellem Næstved Bibliotek og Borgerservice, Grønnegades Kaserne Kulturcenter, Museet, Talentskolen, Ungdomsskolen og Cityforeningen. Derudover var der forskellige frivillige til at hjælpe på dagen; De unges boghjørne (frivillig litteraturgruppe) og Søren (frivillig podcaster). Derudover var Lange fra Langes Boghandel tilstede og solgte bøger.

Arbejdsgruppen på biblioteket har siden foråret 2019 udarbejdet et program og lavet en prototype i form af en en-dags-event, som løb af stablen den 10. august 2019.

Festivalen foregik på tre scener; Næstved Bibliotek, Byterrassen på Grønnegade, Helligåndshuset på Museet. Derudover var der nogle aktiviteter, som lå i forbindelse med Næverland i JB10.

Der var tre kulturevents kørende samtidig i den weekend; StreetCut International gadeteaterfestival, Næverland JB10 og Næver Ending Stories. Det skabte en god synergieffekt i byen, at der var aktiviteter flere steder samtidig.

Deltagere i Næver Ending Stories 2019

Næstved Bibliotek og Borgerservice har et ønske om, at festivalen hovedsageligt skal henvende sig til unge voksne for at vække deres nysgerrighed på ord og tekster. Det viste sig, at der var mange andre, og forholdsvis ældre end målgruppen, der fandt tilbuddet interessant.

Næstved Bibliotek og Borgerservice vil i endnu højere grad sætte fokus på de unge voksne næste år. Det vil f.eks. gøres gennem samskabelse ved at give frivillige unge frie tøjler til at bidrage til programmet. Vi har fået kontakt til nogle interesserede unge fra Næstved By People (forening som ønsker flere aktiviteter i Næstved for unge ml. 18-25 år).

Deltagerantal fra de forskellige scener:

 • Museet: 68 deltagere.
 • Grønnegade, Byterrassen: 55 deltagere.
 • Biblioteket: 255 deltagere (Dagens besøgstal på biblioteket den 10. august 2019 var 1064 på vores tæller. På en almindelig lørdag er det ca. 550. Dvs. vi ikke har det eksakte tal på deltagere, da nogle gik til og fra de forskellige oplæg).
 • JB10: 161 deltagere.

I alt: 539 deltagere.

Oplevelser af arrangementet

Det er svært at måle konkrete effekter efter afholdelse af ”første forsøg” med en litteraturfestival. Næstved Bibliotek og Borgerservice oplever dog, at der var god stemning og glade og tilfredse kunstnere på alle scenerne. Hovednavnet var forfatteren Morten Pape, som trak ca. 100 mennesker på biblioteket. Det kunne mærkes på deltagerantallet på de andre scener, hvor der foregik andre ting samtidigt.

Steffen Sommerstedt, der var konferencier på dagen, har skrevet følgende om dagen:

”Jeg har kun oplevet den del af festivalen som blev afviklet på biblioteket. Det jeg oplevede der, var en virkelig god festivaldag, som arbejdsgruppen kan være rigtig stolt af. Jeg må indrømme, at jeg på forhånd var lidt skeptisk. Det var i mine øjne overmodigt at have flere ting i gang samtidig hele tiden. Især i forhold til, at vi bevæger os i et forholdsvis snævert interesseområde. Min frygt blev gjort fuldstændigt og totalt til skamme. I mine øjne svingede fremmødet mellem ”godt” og ”vildt godt”. Forfattere/oplægsholdere var meget velvalgte. Den vigtigste læring er, at ideen og rammen er rigtig. Der er helt sikkert noget fedt at fortsætte med her. Selvom det er mit indtryk, at publikum faktisk gik fra scene til scene, kan det tydeliggøres, at der sker ting flere steder i byen. Tænke i festivalstemning f.eks. i form af tydelige markeringer i gadebilledet, og ”ruter” der binder spillesteder sammen. Jeg vil anbefale endnu flere performative indslag, som kan trække et bredt publikum, og også fungere som blikfang for dem, der kommer tilfældigt forbi.”

Næver Ending Stories i 2020

Efter afholdelsen den 10. august 2019 blev der holdt evalueringsmøder med samarbejdspartnerne. Her gav parterne hinanden håndslag på fortsat samarbejde i 2020 om en to-dages festival i weekenden den 21. og 22. august. Grønnegade har tilbudt, at Lave Ridebane kan bruges og Museet og Talentskolen er også interesserede i fortsat samarbejde. Næste år vil der være en mere synlig sammenkobling mellem scenerne, så det ikke er til at misse, at det er én fælles festival.

Næstved Bibliotek og Borgerservice erfarer, at der er stor åbenhed og velvilje fra kulturinstitutioner, frivillige borgere og erhvervsdrivende til at være sammen om at forstærke Næstveds brand som kulturhovedstad gennem en opdyrkelse af nye unikke begivenheder, som f.eks. Næver Ending Stories.

Næstved Bibliotek og Borgerservice vurderer, efter at have afholdt denne prototype, at Næver Ending Stories har potentiale til at blive en todages festival i 2020 og forhåbentlig fremover.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at udvalget i forbindelse med budgetbehandlingen af budget 2018 besluttede at afsætte 100.000 til Fatasyfestivalen, der nu er afløst af litteraturfestivalen - Næver Ending Stories, med 100.000 kr. årligt over en 3-årig periode (2018-2020).

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 28.10.2019

Til efterretning. Administrationen samler op på udvalgets bemærkninger i forhold til næste års litteraturfestival.
112. Orientering om resultater fra Brobygningsprojektet "Fortællinger i bevægelse" i 2018 og 2019

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 28.00.00-P20-1-17

Resume

Politisk behandling

Børne- og skoleudvalget (til efterretning), 07.10.2019

Kultur- og Demokratiudvalget (til efterretning) 28.10.2019

Brobygningsdelen for det 2 årige projekt "Fortællinger i bevægelse" er nu afsluttet. Projektet har levet op til sit formål, om at skabe sammenhæng i brobygningen for deltagerne i børne- og voksenniveau. Der ses god sammenhæng med 2020 mål i dagtilbud og skole, og der er skabt et fagligt samarbejde på tværs af Center for Dagtilbud og Skole og Center for Kultur og Borgerservice. Evalueringen for børn og forældre, samt resultater for personale i skole og dagtilbud præsenteres, således at udvalget kan orientere sig om det positive udbytte, der har været af projektet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

I 2017 bevilgede Børne- og Skoleudvalget 2 mio. kr. til projektet ”Fortællinger i Bevægelse” i 2018 og 2019, da man ønskede at styrke brobygningen for børnene og sammenhængen i arbejdet mellem børnehaver og skoler. Kulturområdet har ligeledes bidraget med 300.000 kr. til kulturformidling i projektet. Formålet med projektet var at skabe en lærerig og sammenhængende overgang for børnene i overgangen fra børnehave til skole. Eventyrlighed, dannelse, fortælling og relationsdannelse har været kodeord. Projektet afsluttes ved udgangen af 2019.

Indhold

"Fortællinger i bevægelse" har for børnene indeholdt 2 besøg på Rønnebæksholm med 2 forskellige forløb, hvor der er arbejdet i dybden med børnenes indtryk, og det der optager dem og udtryk i form af ord, billeder og skulpturer. Besøgene var tilrettelagt for en gruppe af ca. 12 børn ad gangen og tilrettelagt af en kunstformidler på Rønnebæksholm.

For at klæde personalet, der arbejder med de ældste børnehavebørn og SFOernes førskolepersonale godt på, har der begge år været afholdt et seminar med faglige oplæg og workshops samt møde mellem de skoler og dagtilbud, der samarbejder omkring overgangen. Her er der blevet arbejdet sammen om at skabe sammenhæng og brobygning for børnene via metoderne i projektet.

Der er i overgangsperioden således arbejdet med metoder og ideer fra projektet, både i børnehaver og førskoler. Forløbet blev begge år afsluttet med en ferniseringsdag, hvor børnene har været rundvisere på Rønnebæksholm. Her har de både præsenteret stedet og brobygningsforløbet med arbejdet med lydskulpturer, skyggebilleder og kuffertfortællinger for deres forældre og andre interesserede.

I forbindelse med brobygningsprojektet er der foretaget en for- og efterundersøgelse hos det personale, der har deltaget i seminarerne og en evaluering hos forældre og børn på ferniseringsdagen i 2019.

For- og efterundersøgelsen hos personalet

Resultatet viser at det pædagogiske personale i børnehave og førskoler:

 • i betydelig grad har fået gode værktøjer til kreativ formidling til børn (+ 25% i besvarelsen i høj grad) (forklaring: + betyder en progression)
 • i betydelig grad er blevet kvalificeret til at anvende metoder til kreativ formidling til børn (+ 24% i besvarelsen i høj grad)
 • i høj grad har fået øget viden om improvisation som formidlingsform (+ 17% i besvarelsen i høj grad)
 • i høj grad har fået øgede kompetencer til at arbejde med sprog og kommunikation på en kreativ og inspirerende måde (+ 14% i besvarelsen i høj grad)
 • i betydelig grad nu kan arbejde med relationsdannelse på en kreativ og inspirerende måde (+ 25% i besvarelsen i høj grad)
 • i betydelig grad har udviklet videndeling om pædagogiske temaer mellem børnehave og førskole gennem projektet (25% af besvarelser i "slet ikke" har bevæget i positiv retning, + 16% besvarelser i høj grad)
 • i nogen grad har udviklet videndeling om pædagogiske temaer mellem børnehave, førskole og 0. klasse gennem projektet (16% af besvarelserne i "slet ikke" har bevæget sig i positiv retning)
 • i signifikant grad har udviklet det faglige samarbejde omkring brobygning mellem børnehave og førskole (en positiv udvikling på 32 %)
 • i høj grad har udviklet fælles faglighed i samarbejdet om brobygning mellem børnehave, førskole og 0.klasse (et fald på 12% i besvarelsen "slet ikke" og en progression på 15% fra i nogen grad til i høj grad)

Børn og forældres evaluering i forbindelse med fernisering på Rønnebæksholm

Resultatet viser, at børnene:

 1. i meget høj grad har glædet sig til at vise fernisering til forældrene.
 2. det helt sikkert har været sjovt at besøge Rønnebæksholm.
 3. der i meget høj grad er arbejdet med historier/kunst i både børnehave og førskole.
 4. har fået lært mor og far at gå på udstilling.

Resultatet viser, at forældrene:

 1. i meget høj grad har oplevet at deres børn er stolte af at vise ferniseringen frem.
 2. i meget høj grad har oplevet at deres børn har fortalt om besøgene på Rønnebæksholm.
 3. i høj grad har vidst, at deres børn har været en del af så stort et brobygningsprojekt.
 4. er blevet nysgerrige og har fået lyst til som familie at opsøge mere kunst, fortælling, musikalitet og kulturhistorie.

En rød tråd i overgangen mellem børnehave og førskole

Projektet har medvirket til at skoler og dagtilbud i 2019 i højere grad har arbejdet med fælles mål og fælles planlægning for arbejdet i overgangen.

Projektets indhold har, med sine processer og det konkrete indhold fungeret som genkendelige overgangsmarkører for børnene, i overgangen mellem børnehave og førskole. Dette har skabt en rød tråd i overgangen for både børn og personale, idet der har været fælles fokus og der er arbejdet med fælles metoder på tværs af børnehaver og skoler. Der har desuden været fokus på at udvikle den sproglige dimension, med fortællingerne og kommunikation sammen med børnene.

2020 mål

Et af 2020 målene for dagtilbud og skole er implementering af det politisk vedtagne brobygningsmateriale mellem dagtilbud og skole. Det ses af undersøgelser i forbindelse med 2020 målene, at "Fortællinger i bevægelse" i høj grad har bidraget til implementeringen.

Samarbejde på tværs af centre

Projektet har haft fokus på samarbejdet på tværs af centre, idet det er skabt i et tæt samarbejde på tværs af Center for Dagtilbud og Skole og Kulturområdet. Dette har gjort at brobygningsprojektet er blevet til noget helt unikt i Danmark, som er med til at sætte Næstved på "det faglige og kulturelle landkort".

Publikation

Der er i budgettet afsat penge til en publikation til skoler og dagtilbud. Denne skal uddeles og bruges af personalet i det kreative arbejde med børn i både børnehave og skole. Publikationen er under udarbejdelse. Den kommer til at indeholde en kort teoridel, og den har særligt fokus på metodedelen. Denne skal give inspiration til det fortsatte arbejde med kreative processer i børnehaver, skoler og ikke mindst på tværs af disse. Publikationen forventes færdig januar 2020.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 07.10.2019

Til efterretning.

Kultur- og Demokratiudvalget, 28.10.2019

Til efterretning.

Bilag
113. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-P35-32-17

Sagsfremstilling

 1. Mødetidspunkt for udvalgsmødet 6. januar 2020 ændres således:
  - Ordinært udvalgsmøde kl. 16-17.
  - Temamøde med Fritidsudvalget kl. 17-19.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 28.10.2019

 1. Til efterretning.
 2. Orientering om OrkesterMester. Der sendes invitationer til udvalget.

Sidst opdateret den 29. oktober 2019