Referat
Ejendomsudvalget 2. marts 2015

Dato

02.03.2015

Tid

09.30

Sted

Rådmandshaven 20, mødelokale 6, 2. sal

Deltagere

Cathrine Riegels Gudbergsen (V),
Daniel Lillerøi (A),
Dusan Jovanovic (A),
Elmer Jacobsen (V),
Helge Adam Møller (C),
John Lauritzen (A),
Mette Stensgaard-Christensen (A),

Indholdsfortegnelse14. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 85.00.00-A00-126-13

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Ejendomsudvalget, 02.03.2015

Godkendt


Til toppen


15. Sager til efterretning/orientering

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 85.00.00-A00-126-13

Sagsfremstilling

A. Sagsbeh.: Karin Kolstrup

Orientering om Næstved Kommunes boligmasse

Beslutning

Ejendomsudvalget, 02.03.2015

Til efterretning

Temadrøftelser planlægges fremover til at blive afholdt sidst i et udvalgsmøde, hvis dagsordenens punkter tillader det.


Til toppen


16. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 85.00.00-A00-126-13

Beslutning

Ejendomsudvalget, 02.03.2015

Der arrangeres besigtigelsestur til sommerhusområdet i Karrebæksminde (Lungshave og Enø) på baggrund af en konkret borgerhenvendelse og med henblik på udarbejdelse af fremtidige lokalplaner.

Orientering om status for ansøgning om udendørs oplag på en konkret ejendom.

Orientering om afholdelse af workshops om bymidteplanen.

Temamødet den 19.3.2015 blev aflyst.


Til toppen


17. Delegation af beslutningskompetence vedrørende lokalplaner

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 01.02.00-P23-1-14

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Efter en revision af planloven i 2012 er det blevet muligt for byrådet at delegere kompetencen til offentliggørelsen af lokalplanforslag og endelig vedtagelse af lokalplaner til udvalg eller administrationen. Tilsvarende kan beslutningskompetencen delegeres for kommuneplantillæg uden foroffentlighed. Vedtagelse af kommuneplan, planstrategi og kommuneplantillæg med foroffentlighed kan ikke delegeres, hvorfor beslutningen herom fortsat skal træffes endeligt af byrådet. Det er samtidigt blevet muligt at ophæve lokalplaner uden vedtagelse af ny lokalplan.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. At beslutning vedrørende forslag til og endelig vedtagelse af ukomplicerede lokalplaner og kommuneplantillæg uden foroffentlighed delegeres til Ejendomsudvalget efter administrationens forslag til delegering.

 1. At beslutning vedrørende forslag til og endelig aflysning af ukomplicerede lokalplaner og byplanvedtægter delegeres til Ejendomsudvalget efter administrationens forslag til delegering.

 1. At administrationen kan igangsætte udarbejdelse af forslag til lokalplaner for alle lokalplaner, som kommunen er forpligtiget til at udarbejde (pligtlokalplaner).

Sagsfremstilling

Byrådet har hidtil ikke kunnet delegere sin kompetence til at vedtage planforslag og endelig vedtagelse af planer. Det har betydet, at alle forslag til kommuneplantillæg og lokalplaner skulle vedtages af byrådet, ligesom det er byrådet, som hidtil har skullet vedtage planerne endeligt.

For at afbureaukratisere og smidiggøre processen blev det hidtidige delegationsforbud ophævet med en ændring af planloven af 18. juni 2012. Byrådet kan nu selv træffe beslutning om, hvorvidt kompetencen vedrørende lokalplaner og kommuneplantillæg uden foroffentlighed skal delegeres.

Efter lovændringen er planlovens udgangspunkt det samme som i den almindelige kommunalret, hvor udgangspunktet er, at byrådet frit kan delegere sin kompetence til et udvalg eller til administrationen.

Selvom en lokalplansag behandles af et stående udvalg eller administrationen, er det stadig byrådet, som er den ansvarlige myndighed.

Delegationsmuligheder

Byrådet kan delegere vedtagelse af planforslag (dvs. beslutning om offentliggørelse) og endelig vedtagelse af planer til et udvalg eller til administrationen. Uddelegeringen omfatter dog kun lokalplaner og kommuneplantillæg uden foroffentlighed (kommuneplantillæg med mindre ændringer fx. en mindre ændring af den tilladte bebyggelseshøjde eller bebyggelsesprocent).

Undtagelser for delegationsmuligheden

Planstrategi, kommuneplan, kommuneplantillæg med foroffentlighed og lignende principielle beslutninger er fortsat undtaget fra delegationsmuligheden. Disse planer skal fortsat behandles og vedtages af byrådet.

Byrådet har til enhver tid mulighed for at ændre sin beslutning om delegation, således at en tidligere meddelt delegation til et udvalg eller til administration helt eller delvist kan kaldes tilbage. Tilsvarende kan byrådet på ethvert tidspunkt frem til planforslagets endelige vedtagelse beslutte at tilbagekalde en delegation vedrørende en konkret plan, således at planen herefter behandles af byrådet. Dette kan byrådet gøre frem til, at vedtagelsen af en lokalplan er offentliggjort.

Det enkelte byrådsmedlem kan herudover benytte sig af sin initiativret i henhold til den kommunale styrelseslov og forlange, at plansagen optages på dagsordenen til et byrådsmøde.

Endvidere har medlemmer af et stående udvalg eller Økonomiudvalget en standsningsret i henhold til den kommunale styrelseslov, således at medlemmet på mødet kan standse udførelsen af en beslutning og kræve, at byrådet træffer afgørelse i sagen.

Ophævelse af lokalplaner og byplanvedtægter

Som hovedregel har det kun været muligt at ophæve en lokalplan eller byplanvedtægt med en ny lokalplan. Undtagelsen herfra har været lokalplaner, som tilbagefører arealer til landzone og landzonelokalplaner, hvor planlægningen ikke længere er nødvendig. Ved ændringen af planloven i 2012 blev denne mulighed udvidet, så det også blev muligt at ophæve lokalplaner og byplanvedtægter for byzone og sommerhusområder, uden at det kræver ny lokalplan, når det ikke længere er muligt at administrere disse lokalplaner uden forbud og dispensationer.

Før byrådet kan træffe beslutning om ophævelse af planer i byzone og sommerhusområder skal forslag om ophævelse i 8 ugers offentlig høring ligesom lokalplaner. For planer vedrørende landzonearealer kræver det blot høring af berørte ejere.

Når en lokalplan for landzone ophæves, vil området fremover blive administreret efter landzonereglerne i planloven. For byzone og sommerhusområder vil en ophævelse af lokalplan/byplanvedtægt betyde, at området administreres efter kommuneplanrammerne for området og bygningsreglementet. For borgere betyder det, at der ikke længere er den samme direkte regulering og forudsigelighed, som når der er en lokalplan.

Byrådet kan delegere kompetencen til at træffe beslutning om offentliggørelse af forslag til ophævelse af lokalplaner og byplanvedtægter samt beslutning om ophævelse af planer til administrationen eller et udvalg.

Administrationens forslag til delegering

For at reducere sagsbehandlingstiden anbefaler administrationen med baggrund i planlovens delegeringsregler, at beslutningskompetencen for visse typer plansager delegeres til Ejendomsudvalget.

 • Delegationen omfatter beslutning om vedtagelse af forslag til ukomplicerede lokalplaner - dvs. lokalplaner uden kommuneplantillæg med foroffentlighed, som vurderes at være uden større offentlig interesse og uden principiel betydning. Større komplekse planer af principiel karakter, og/eller planer, som vurderes at have stor offentlig interesse, eller planer hvor kommunen er involveret som grundejer eller bygherre, vil fortsat skulle behandles af byrådet. Eksempler på lokalplaner med stor offentlig interesse er lokalplanerne for Hal 3 og for Netto i Karrebæksminde.

 • Delegationen omfatter beslutning om endelig vedtagelse af ukomplicerede lokalplaner og kommuneplantillæg uden foroffentlighed. Hvis der indkommer særligt mange eller principielle høringssvar, eller Ejendomsudvalget anmoder om det, sendes planen til behandling i Økonomiudvalget og byrådet.

 • Delegationen omfatter beslutning om offentliggørelse af forslag til ophævelse af lokalplaner og byplanvedtægter i byzone og sommerhusområde, som kan ske uden vedtagelse af ny lokalplan, og hvor ophævelsen vurderes at være ukompliceret, og hvor kommunen ikke er involveret som grundejer eller bygherre.

 • Delegationen omfatter beslutning om ophævelse af lokalplaner og byplanvedtægter i byzone, landzone og sommerhusområde, som kan ske uden vedtagelse af ny lokalplan, og hvor ophævelsen vurderes at være ukompliceret, når der ikke er indkommet særligt mange eller principielle høringssvar, og kommunen ikke er involveret som grundejer eller bygherre.

Byrådet har pligt til efter anmodning fra en bygherre snarest at udarbejde og fremme et forslag til lokalplan for et projekt, der er i overensstemmelse med kommuneplanen (pligtlokalplaner). Dette er dog ikke gældende, hvis der allerede er udarbejdet en lokalplan for området. Det foreslås, at administrationen kan igangsætte udarbejdelsen af forslag til pligtlokalplaner uden forudgående politisk beslutning. Ejendomsudvalget orienteres efterfølgende.

Ejendomsudvalget træffer som hidtil beslutning om udarbejdelse af forslag til øvrige lokalplaner, principgodkendelse.

Administrationen vurderer, at byrådets delegation vil omfatte 8 lokalplaner om året. For ansøgere vil det, særligt i de mindre og ukomplicerede planer, være muligt at reducere sagsbehandlingstiden med op til to måneder ved at uddelegere vedtagelseskompetencen til Ejendomsudvalget.

Delegationen ændrer ikke på planlovens bestemmelser vedrørende min. 8 ugers høringsperiode af planer.

TidligerePolitiskHandling

Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Beslutning

Ejendomsudvalget, 02.03.2015

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales

Ad 3: Anbefales

Bilag


Til toppen


18. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 og Lokalplan 058 Solenergianlæg ved Fuglebjerg

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 01.02.05-G01-3-15

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Ejendomsudvalget vedtog på møde den 5. maj 2014, at der skal udarbejdes plangrundlag for etablering af et solenergianlæg ved Fuglebjerg.

Efter en indledede debatfase er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for solenergianlægget. Inden solenergianlægget kan realiseres, skal plandokumenterne i offentlig høring i 8 uger inden en eventuel vedtagelse.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 sendes i 8 ugers høring.

2. at forslag til Lokalplan nr. 058 Solenergianlæg ved Fuglebjerg sendes i 8 ugers høring.

3. Borgermøde afholdes den 20. maj 2015, kl. 19.00

Sagsfremstilling

Ejendomsudvalget vedtog på møde den 5. maj 2014, at der skal udarbejdes plangrundlag for etablering af et solenergianlæg ved Fuglebjerg. Kommuneplantillæg nr. 8 har været i høring i forbindelse med en indledende debatfase fra den 17. juni til den 1. juli 2014. I forbindelse med høringen er der indkommet 5 høringssvar. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i forslaget til kommuneplantillæg.

Kommuneplantillæg nr. 8 sætter rammerne for udnyttelsen af arealet til etablering af et teknisk anlæg, nærmere bestemt et solenergianlæg med tilhørende adgangsvej, vendeplads og læskur til de får, der skal græsse på arealet. De nærmere bestemmelser fastlægges i lokalplanen.

Lokalplanen giver mulighed for etablering af et solfangeranlæg syd for Fuglebjerg. Lokalplanen fastlægger:

 • Områdets anvendelse

 • Placering og omfang af solfangerne

 • Placering og højde af beplantningsbælte

 • Placering af indkørselsforhold

 • Placering og udseende af tekniske anlæg

 • Sikre fortidsminde samt sten- og jorddiger

Området vil forblive i landzone.

Lokalplanen har bonusvirkning, hvilket betyder, at der ikke skal søges om landzonetilladelse, så længe det, der ønskes etableret, er beskrevet i lokalplanen.

Administrationen foreslår, at borgermødet vedrørende kommuneplantillægget og lokalplanen afholdes d. 20. maj 2015.

Teknisk Udvalg gav den 19. januar 2015en varmeplanmæssig godkendelse af projektforslaget til solenergianlægget.

Kommuneplantillægget og lokalplanen er ikke sat op på vanlig måde på grund af sygdom hos Byplans grafiker. Planerne er derfor delt i flere dokumenter. Dette vil blive gjort inden kommuneplantillægget og lokalplanen sendes i offentlig høring.

TidligerePolitiskHandling

Ejendomsudvalget.

Økonomiudvalget.

Byrådet.

Kommuneplantillægget og lokalplanen er endnu ikke i det rigtige layout.

Beslutning

Ejendomsudvalget, 02.03.2015

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales

Ad 3: Godkendt

Bilag


Til toppen


19. Store vindmøller ved Saltø Gods, endelig behandling.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 01.16.06-P15-2-12

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Forslaget til miljørapport, kommuneplantillæg og lokalplan har været i offentlig høring, og administrationen har modtaget 36 henvendelser med indsigelser/bemærkninger. De går især på bekymring for ejendomsværdi og støj- og skyggegener. Miljørapporten vurderes med en mindre justering at være dækkende, og byrådet skal nu tage endelig stilling til projektet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

enten

A. at hovedforslaget, der omfatter 4 vindmøller på op til 150 m, godkendes

eller

B. Alternativt, at projektet reduceres til at omfatte 3 vindmøller på op til 150 m (alternativ 1).

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 28. 10. 2014 at udsende forslag til miljørapport, kommuneplantillæg og lokalplan for store vindmøller ved Saltø Gods. Forslagene har været i 8 ugers offentlig høring. Under offentlighedsperioden har kommunen modtaget 36 breve med indsigelser og bemærkninger. Af disse kommer 23 fra naboer i lokalområdet.

Indsigelserne er samlet og sammenskrevet i et notat til denne sagsfremstilling, og notatet indeholder forslag til svar. Notatet indeholder også et kort over de nærmeste indsigeres boliger. Mange af indsigelserne handler om:

1. bekymring for, at ejendommene i området vil falde i værdi og blive svære eller umulige at sælge,

2. bekymring for støjgener, og at de kan føre til dårligt helbred,

3. bekymring for skyggegener/flimmer fra vindmøllerne og,

4. at store vindmøller bør placeres længere væk fra boliger eventuelt på havet.

Nogle indsigere udtrykker også tvivl om miljørapportens beregninger, vurderinger og konklusioner. Det er fortsat administrationens vurdering, at miljørapporten er dækkende for projektet. Dog bør overvågningsprogrammet for flagermus udbygges i forhold til forslaget (se bilag).

Det er også fortsat vurderingen, at især nære naboer vil blive generet af de store møller.

Møllerne vil påvirke landskabet især i nærområdet, men også set fra Lungshave, Enø og fjorden. Kulturhistoriske interesser som Karrebæk kirke og fortidsminderne sydøst og vest for mølleplaceringen vil blive negativt påvirket.

Der er dog også en række punkter i landskabet, hvorfra der kun vil blive tale om en lille påvirkning.

- Hovedforslaget med 4 møller på op til 150 m forventes at kunne producere elektricitet svarende til mere end 10.000 husstandes forbrug.

- Alternativ 1 med 3 møller på op til 150 m forventes at ville producere 24 % mindre, men vil give en lille fordel i forhold til udsigt, støj og skygger for naboer mod nordøst (landsbyen Bistrup).

- Alternativ 2 med 4 møller på 140 m forventes at ville producere 12 % mindre end hovedforslaget, men vil ikke give nævneværdige fordele i forhold til udsigt og støj. Skyggegener vil dog blive mindre for alle nære naboer.

- Alternativ 3 med 3 møller på 140 m giver 34 % mindre elproduktion end hovedforslaget. Genevirkninger mindskes kun en smule i forhold til alternativ 2 og primært for Bistrup.

TidligerePolitiskHandling

Ejendomsudvalget 2. marts 2015

Økonomiudvalget 16. marts 2015

Byrådet 17. marts 2015

Beslutning

Ejendomsudvalget, 02.03.2015

En ny version af bilag "Notat om indsigelser fra offentlighedsperioden" blev omdelt på mødet. I sagens videre gang erstatter den nye version af notatet det bilag, der blev udsendt med dagsordnen til Ejendomsudvalgets møde den 2. marts 2015.

Tilknyttes dagsordenpunktet.

Udvalget anbefaler indstilling B, da det vil give en lille fordel i forhold til udsigt, støj og skygger for naboer mod nordøst (landsbyen Bistrup).

Bilag


Til toppen


20. Endelig vedtagelse af delaflysning af Lokalplan for Skelby

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 01.00.00-G00-14-14

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Delaflysning af Lokalplan nr. S.1 for området ved Skelby for matrikel nr. 7f Skelby By, Skelby, har været i 9 ugers offentlig høring i perioden 1. december 2014 til 2. februar 2015. I høringsperioden er der indkommet 3 høringssvar. Høringssvarene har ikke givet anledning til at administrationen foreslår ændringer i forslaget til aflysning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Delaflysning af lokalplan S.1 for området Skelby gældende for matrikel nr. 7f, Skelby By, Skelby, vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på møde d. 25. november 2014 at aflyse Lokalplan nr. S.1 for området ved Skelby for matrikel nr. 7f Skelby By, Skelby. Matriklen omfatter den nedlagte skole med tilhørende boldbaner. Forslag til aflysning har været i 9 ugers offentlig høring i perioden 1. december 2014 til 2. februar 2015.

I høringsperioden er der indkommet 3 høringssvar. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i forslag til aflysningen. Byplan har kommenteret høringssvarene i det medfølgende høringsnotat.

TidligerePolitiskHandling

Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Beslutning

Ejendomsudvalget, 02.03.2015

Anbefales

Bilag


Til toppen


21. Overdragelse af Holmegaardsvej 7B, Fensmark

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 03.00.00-G01-4-15

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Holmegaard Kommune købte i 2002 et enfamiliehus på Holmegaardsvej 7B i Fensmark. Huset anvendes som flygtningebolig frem til 15. marts 2015.

Center for Trafik og Ejendomme finder huset i overvejende flot stand med gode muligheder for salg.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Holmegaardsvej 7B, Fensmark overgår fra Ejendomsudvalget til Økonomiudvalget med henblik på salg.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune har i en årrække udlejet Holmegaardsvej 7B, Fensmark som flygtningebolig. Den seneste indgåede lejekontrakt ophører den 15. marts 2015, hvorefter det skal overvejes, om huset skal genudlejes eller sælges.

Holmegaardsvej 7B er godt beliggende på matrikel 6æ, Fensmark By, Fensmark. Huset er opført i 1946 som et enfamiliehus med et samlet boligareal på 141 m2 (heraf 8 m2 erhverv). Der er yderligere en garage på ialt 27 m2.

Ejendomsværdien i 2013 er vurderet til 1.450.000 kr.

Det er Center for Trafik og Ejendommes vurdering, at huset og husets beliggenhed er attraktiv, hvorfor der er gode forudsætninger for salg af boligen.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at kommunens driftsudgifter på ejendommen for perioden 2007-2014 har været ca. 614.000 kr. eller i gennemsnit ca. 77.000 kr. årligt. Der er i samme periode indgået lejeindtægter på i alt 302.000 kr. eller gennemsnitligt ca. 38.000 kr. årligt.

TidligerePolitiskHandling

Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Beslutning

Ejendomsudvalget, 02.03.2015

Anbefales med tilføjelse af "eller andet formål".

Bilag


Til toppen


22. Vedtagelse af skiltevejledning for kommunens byområder

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 01.00.05-G01-2-14

Resume

Kompetenceudvalg: Ejendomsudvalget

En skiltevejledning for kommunens byområder er udarbejdet. Gennem processen har udkast til vejledningen været drøftet med lokale skilteleverandører, ejendomsudvalgets politikere og med detail- og erhvervsdrivende samt lokalråd på et dialogmøde i januar.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- At skiltevejledning for Næstved Kommunes byområder vedtages.

Sagsfremstilling

Der har tidligere været forsøg på at få udarbejdet en vejledning for opsætning af skilte og reklamer i kommunens byområder, men opgaven har været udsat på grund af ressourceknaphed.

En skiltevejledning for kommunens byområder ligger nu klar til vedtagelse efter et længere arbejdsforløb, som har indebåret drøftelse med lokale skilteleverandører, debat på temamøde i ejendomsudvalg og et dialogmøde med kommunens detail- og erhvervsdrivende. Der blev på sidstnævnte møde fremsat enkelte konkrete forslag til ændringer og tilføjelser. Der er derfor siden udkastet af 20. januar i skiltevejledningen bl.a. tilføjet retningslinjer for opsætning af digitale infoskilte langs kommunens indfaldsveje.

Vejledningen skal fungere som en guide og inspiration til erhvervsdrivende og borgere, der ønsker at opsætte skilte og reklamer. Vejledningen er samtidig med til at sikre, at ansøgninger om opsætning af skilte bliver vurderet på et ensartet grundlag. I sagsadministrationen kan den virke som en fælles vejledning og supplement til gældende lokalplanbestemmelser vedrørende opsætning af skilte.

Vejledningen danner grundlag for, at nogle mindre skilte vil kunne etableres uden forudgående tilladelse. Derved sikres et mere effektivt forløb for kommunens erhvervsdrivende.

Vejledningen omfatter al opsætning af skilte og reklamer i Næstved Kommunes byområder og er opdelt efter forskellige typer af områder, da der skal tages forskellige hensyn alt efter områdets karakter og skala. Således gælder nogle retningslinjer specifikt for Næstved bymidte.

I tilknytning til skiltevejledningen er udarbejdet et bilag til internt brug i sagsbehandlingen af ansøgninger om ønsker til opsætning af digitale skilte. Bilaget beskriver og kortlægger mulige placeringer af digitale skilte i Næstved bymidte med udgangspunkt i eksisterende reklameskilte på buslæskærme og fritstående kommercielle reklameskilte.

TidligerePolitiskHandling

Ejendomsudvalget

Beslutning

Ejendomsudvalget, 02.03.2015

John Lauritzen deltog ikke i sagens behandling.

Godkendt

Udvalget ønsker, at der udarbejdes en pixiudgave af vejledningen.

Bilag


Til toppen


23. Etablering af boliger for flygtninge

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 02.34.02-P25-2-15

Resume

Kompetenceudvalg: Ejendomsudvalget

Dispensation fra lokalplan C 8.1-1 til etablering af boliger til flygtninge.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der meddeles dispensation fra lokalplanens § 3.5 til etablering af boliger for flygtninge for en periode på 3 år, såfremt der ikke indkommer væsentlige indsigelser fra den igangsatte nabohøring.

Sagsfremstilling

I forbindelse med oprettelse af midlertidige boliger til flygtninge, har administrationen udpeget forskellige steder i kommunen, der påtænkes anvendt for opstilling af disse boliger.

Konkret har administrationen fundet, at et areal på ”Næstved Kaserne” Kasernevej, kunne være interessant til dette formål. Der vil blive tale om indkvartering af ca. 60 – 65 flygtninge for en periode i første omgang på ca. 3 år.

Boligerne, der påtænkes opsat, består af ca. 71 mindre enheder, der samles til en samlet større enhed. Boligerne er udført med facader af træ og flade tage og vil indeholde beboelsesrum, køkkener, vaskerum, fælles opholdsrum og teknikrum.

Forslag til bebyggelsesplan og luftfoto af boligerne på deres nuværende placering fremgår af bilag.

Der er tale om område E i lokalplan C 8.1-1 for Næstved Kaserne. Arealet er på ca. 8000 m², omgivet af ældre kasernebygninger på 4 sider. Af redegørelsen for lokalplanen fremgår det, at arealet er påtænkt anvendt til et forsvarsmuseum.

I § 3.5 er område E i lokalplanen udlagt med en anvendelse, svarende til offentlige formål. F.eks. kultur, udstillings- og undervisningsfaciliteter samt tilknyttede funktioner som cafe og kiosk.

Begrundelse for, hvorfor arealet er interessant, er følgende:

Arealet er plant og godt befæstet, forholdsvis nem adgang til kloak, vand, strøm og varme, hvilket vil billiggøre etableringen af boligerne.

Forholdsvis kort afstand til bymidten, offentlig transport, indkøb, sprogskole og til naturen.

En opstilling af boligerne kræver en dispensation fra lokalplanens § 3.5. En dispensation findes ikke at være i strid med formålsparagraffen.

Der er igangsat en nabohøring.

Efterfølgende vil der supplerende blive afholdt borgermøde.

TidligerePolitiskHandling

Ejendomsudvalget

Beslutning

Ejendomsudvalget, 02.03.2015

Godkendt

Bilag


Til toppen
Næstved Kommune