Referat
Ejendomsudvalget 27. oktober 2014

Dato

27.10.2014

Tid

09.30

Sted

Rådmandshaven 20, mødelokale 6, 2. sal

Deltagere

Cathrine Riegels Gudbergsen (V),
Daniel Lillerøi (A),
Dusan Jovanovic (A),
Elmer Jacobsen (V),
Helge Adam Møller (C),
John Lauritzen (A),
Mette Stensgaard-Christensen (A),


111. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 85.00.00-A00-126-13

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Ejendomsudvalget, 27.10.2014

Fraværende: Mette Stensgaard-Christensen

Godkendt
112. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 85.00.00-A00-126-13

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

A.

Ændring af dato for borgermøde om lokalplan for vindmøller ved Saltø Gods.

B.

Orientering om ansøgning til ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter.

Beslutning

Ejendomsudvalget, 27.10.2014

Fraværende: Mette Stensgaard-Christensen

Ad A: Borgermødet flyttes fra den 12.11.2014 kl. 19.00 til den 26.11.2014 kl. 19.00.

Ad B: Til efterretning

Orientering om yderligere ansøgning om lånegaranti på kr. 1 mill. fra Bolig Næstved om afd. 18 Spjellerup, som forelægges Økonomiudvalget
113. Sager til efterretning/orientering

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 85.00.00-A00-126-13

Sagsfremstilling

Sager til efterretning/orientering

A.

Orientering om vindmølleprojekter v/Bo Kiersgaard

Beslutning

Ejendomsudvalget, 27.10.2014

Fraværende: Mette Stensgaard-Christensen

Til efterretning
114. Datoer for temamøder

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.04-P00-2-14

Resume

Kompetenceudvalg: Ejendomsudvalget

Fastlæggelse af datoer for temamøder i 2015.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til afholdelse af temamøder den 18.2, 20.5, 16.9 og 25.11 2015 kl. 16.00 - 18.00 godkendes.

Sagsfremstilling

Ejendomsudvalget vedtog i sit møde den 29. september 2014, at der på dette møde skulle forelægges forslag til datoer for temamøder i 2015.

I lighed med 2014 foreslås et møde i kvartalet.

Administrationen foreslår følgende datoer kl. 16.00 - 18.00:

Onsdage den 18.2, 20.5, 16.9 og 25.11.

TidligerePolitiskHandling

Ejendomsudvalget

Beslutning

Ejendomsudvalget, 27.10.2014

Fraværende: Mette Stensgaard-Christensen

Godkendt
115. Disponering af restbevilling til oprettende vedligeholdelsesarbejder

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 82.07.00-G01-7-14

Resume

Kompetenceudvalg: Ejendomsudvalget

I marts 2014 disponerede udvalget en prioriteret liste med anslåede udgifter til 20 projekter på 9.045.000 kr. Det ser ud til, at der er et restbudget på ca. 1,8 mio.kr. Center for Ejendomme fremlægger en prioriteret liste for anvendelse heraf.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at listen godkendes som prioriteret grundlag for igangsætning af arbejder.

Arbejderne fra prioritet 8 igangsættes først, når de øvrige priser kendes, så der er sikkerhed for budgetmæssig dækning.

Sagsfremstilling

Den liste, der den 31. marts 2014 blev godkendt som grundlag for gennemførelse af oprettende vedligeholdelsesarbejder, er nu udtømt. Det vurderes, at der sammen med den ene mio. kr., der ikke blev disponeret, er ca. 1,8 mio. kr. tilbage af rammeanlægsbevillingen på alt 10.086.000 kr. til udvendig vedligeholdelse af kommunens bygningsmasse samt vedligeholdelse af tekniske installationer.

Center for Ejendomme har gennemgået vedligeholdelsesplanerne for kommunens bygningsmasse, og udarbejdet vedlagte prioriterede oversigter over vedligeholdelsesarbejder samt angivet de arbejder, som administrationen foreslår gennemført i 2014.

Center for Ejendomme har prioriteret efter nedenstående kriterier:

 1. Vedligeholdelse af bygningsdele, hvor svigt i konstruktionen har store konsekvenser for bygningens drift, og hvor manglende udbedring kan medføre store meromkostninger.

 • Eksempel: Utæthed i tagkonstruktioner og her især fladetage.

 1. Vedligeholdelse af bærende konstruktioner.

 • Eksempel: Armeringsskader i betonkonstruktioner samt råd og svamp itrækonstruktioner.

 1. Udskiftning af nedslidte bygningsdele, som har betydning for funktionen i bygningen og for bygningens fremtræden.

 • Eksempel: Udskiftning af nedslidte udvendige døre og vinduer.

Udbud

De enkelte vedligeholdelsesarbejder udbydes i overensstemmelse med tilbudsindhentningslovens bestemmelser om underhåndsbud, som fastlægger:

 • At Næstved Kommune kan indhente indtil 3 underhåndsbud

 • At Næstved Kommune kan indhente et fjerde underhåndsbud, hvis tilbuddet indhentes uden for lokalområdet.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ingen bemærkninger.

TidligerePolitiskHandling

Ejendomsudvalget

Beslutning

Ejendomsudvalget, 27.10.2014

Fraværende: Mette Stensgaard-Christensen

Godkendt

Der udarbejdes konkret sag om administrationsgrundlag for vedligeholdelsesarbejder.

Bilag
116. Principbeslutning vedr. aflysning af del af lokalplan

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 01.00.00-G00-14-14

Resume

Kompetenceudvalg: Ejendomsudvalget

Ejeren af den nedlagte Skelby Skole har fremsendt en ansøgning om aflysning af lokalplan nr. S.1 Skelby for hans ejendom. Ejeren ønsker at anvende ejendommen til formål, som er i strid med lokalplanen for området. Der kan ikke, jf. planloven, dispenseres fra anvendelsesbestemmelserne i en lokalplan. En aflysning af lokalplan for ejendommen er en mulighed.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. at der udarbejdes et forslag til aflysning af lokalplan nr. S.1 Skelby for matrikel nr. 7f Skelby By, Skelby, og

 2. at forslaget sendes i otte ugers nabohøring.

Sagsfremstilling

Projektet

Ansøger vil anvende bygningerne til boliger, udlejningsværelser til overnatning, lager og erhverv. Disse former for anvendelse er i overensstemmelse med kommuneplanrammen for området.

Plangrundlag

Den ansøgte anvendelse er imod anvendelsesbestemmelserne i lokalplanen for ejendommen. Lokalplanen fastlægger anvendelsen af ejendommen til offentligt formål, skole med tilhørende legepladser, boldbaner og andre friarealer, læreboliger samt institutioner af almennyttig karakter. Jf. planloven er det ikke muligt at dispensere fra anvendelsesbestemmelserne i en lokalplan.

Aflysning af plangrundlag

Byrådet har mulighed for, jf. planloven § 33, at aflyse dele af, eller hele lokalplaner, når planlægningen for området ikke længere findes nødvendig eller ikke er tidssvarende. Herefter gælder kommuneplanens rammebestemmelser for området.

Matrikel nr. 7f Skelby By, Skelby, er omfattet af to kommuneplanrammer, som fastlægger anvendelsen til henholdsvis blandet bolig og erhverv (skolebygningerne) og rekreativt område (boldbanerne). Aflysning af lokalplan, eller dele af en lokalplan, skal i otte ugers offentlig høring.

Plangrundlaget for en nedlagt skole, som fastlægger anvendelsen til offentligt formål, skole, vurderes at være unødvendig og utidssvarende. Det er således muligt at aflyse lokalplanen for ejendommen. Den resterende del af lokalplan for Skelby vurderes at være tidssvarende.

TidligerePolitiskHandling

Ejendomsudvalget

Beslutning

Ejendomsudvalget, 27.10.2014

Fraværende: Mette Stensgaard-Christensen

Ad 1:

Udvalget anbefaler over for byrådet, at lokalplanen aflyses for matrikel nr. 7f, Skelby by, Skelby.

Ad 2:

Anbefales over for byrådet.
117. Godkendelse af organisering af arbejdet med Næstved Bymidteplan 2015

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 01.02.05-P20-10-13

Resume

Kompetenceudvalg: Ejendomsudvalget

Det videre arbejde med Næstved Bymidteplan 2015 er klar til at blive igangsat og konkretiseret, da oplæg til organisering samt projektbeskrivelse nu er udarbejdet.

Center for Plan og Erhverv skal derfor have oplægget til organisering drøftet og godkendt og ønsker desuden, at formanden sammensætter projektets politiske styregruppe.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. oplæg til organisering for Bymidteplan 2015 drøftes og godkendes

 2. Formanden for Ejendomsudvalget sammensætter den politiske styregruppe.

Sagsfremstilling

Indledende arbejde og fokusområder

Ejendomsudvalget besluttede på møde den 27. august 2013 at igangsætte udarbejdelse af en bymidtestrategi for Næstved Bymidte - Bymidteplan 2015.

Center for Plan og Erhverv (CPE) har været igennem en indledende analysefase, som via interviews, input fra mødeaktivitet, registreringer samt eksisterende planer og strategier har givet 4 fokusområder:

 1. Bymidtens handelsliv

 2. Bymidtens rum og bygninger

 3. Mobilitet i bymidten

 4. Bymidtens identitet og brand

Det vurderes, at et målrettet arbejde med disse fokusområder kan styrke byens konkurrenceevne, vækst og sammenhængskraft. For uddybning af projektet, se bilag 1 - "Projektbeskrivelse for Næstved Bymidteplan 2015".

Kort resume af oplæg til organisering

Næstved Bymidteplan 2015 berører en lang række af aktører – både internt og eksternt - som alle har et ansvar for, at planens intentioner realiseres og videreudvikles.

Det foreslås, at der laves både en politisk og en administrativ styregruppe for arbejdet med Næstved Bymidteplan 2015. Den samlede organisering er beskrevet i bilag 2 "Organisering af Næstved Bymidteplan 2015".

Den politiske styregruppe består af formænd samt udvalgte politikere fra relevante fagudvalg, samt bestyrelsesmedlemmer fra byens større aktører, med Daniel Lillerøi som formand. Den administrative styregruppe består af Direktionen samt centercheferne for Trafik & Ejendomme og Plan & Erhverv.

De fire fokusområder og delprojekter får hver sin projektleder, som er tilknyttet det center, hos hvem fokusområdet hører til:

- "Bymidtens handelsliv" hos Næstved Erhverv

- "Bymidtens rum og bygninger" hos CPE

- "Mobilitet for alle i bymidten" hos Center for Trafik og Ejendomme

- "Bymidtens identitet og brand" hos Center for Strategi og Innovation.

Projektgrupperne for hvert fokusområde består både af relevante interne og eksterne aktører, og derudover tilknyttes der referencegrupper med relevante interessenter.

TidligerePolitiskHandling

Ejendomsudvalget

Beslutning

Ejendomsudvalget, 27.10.2014

Fraværende: Mette Stensgaard-Christensen

Drøftet.

Der nedsættes en politisk styregruppe som foreslået med følgende medlemmer: Daniel Lillerøi, Linda Frederiksen, Søren Revsbæk og Helge Adam Møller samt bestyrelsesmedlemmer fra

Næstved Erhverv, Cityforeningen og Visit Næstved.

Der udarbejdes nyt organisationsdiagram, hvor den politiske og administrative organisering er adskilt.

Udvalget foreslår, at den politiske styregruppe på sit første møde forholder sig til, hvordan borgerne inddrages i processen.

Bilag
118. Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet vedr. landzonetilladelse til husstandsvindmølle Villa Gallinavej 18, 4684 Holmegaard

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 01.03.00-K02-1-14

Resume

Kompetenceudvalg: Ejendomsudvalget

Natur- og Miljøklagenævnet (NMKN) har omgjort Ejendomsudvalgets landzonetilladelse, til at opsætte en husstandsvindmølle på ejendommen, til et afslag. Sagen er hermed afsluttet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Natur- og Miljøklagenævnet har den 26. september 2014 omgjort Ejendomsudvalgets landzonetilladelse til at opsætte en husstandsvindmølle på ejendommen til et afslag.

Nævnet har især lagt vægt på, at den valgte placering ligger i et beskyttelsesområde og 27 m fra ejendommens bebyggelse.

Husstandsvindmøller skal i henhold til vindmøllecirkulæret placeres i umiddelbar tilknytning til den øvrige bebyggelse på ejendommen. I praksis oprererer klagenævnet med, at tilknytningskravet er opfyldt ved en afstand på ca. 20 m. Det er dog tidligere set, at nævnet har tilladt længere afstande. Det er derfor overraskende, at nævnet fremhæver afstanden som en af to afgørende grunde til afslaget, især da kommunen konkret har vurderet, at møllen og bygningerne fremstår som en samlet enhed i landskabet med den valgte placering.

Da placeringen på 27 m fra bygningerne er valgt af Ejendomsudvalget, blandt to forslag fra administrationen, har administrationen gjort ansøger opmærksom på, at det principielt er muligt at ansøge om tilladelse til en placering af møllen inden for de 20 m af bygningerne, og at det vil kræve en ny sagsbehandling.

Ansøger er oplyst, at hvis en ny zonetilladelse med ændret placering igen påklages, er det fortsat overvejende sandsynligt, at klagenævnet vil omgøre det til et afslag. Bl.a. fordi det er meget sjældent, at klagenævnet tillader opsættelse af en husstandsvindmølle inden for et beskyttelsesområde.

TidligerePolitiskHandling

Ejendomsudvalget

Beslutning

Ejendomsudvalget, 27.10.2014

Fraværende: Mette Stensgaard-Christensen

Til efterretning

Bilag
119. Byggelovens § 14 - Sømmelighed

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 02.00.00-K08-9-14

Resume

Ejendomsudvalget

På baggrund af henvendelse fra naboer til Thyrasvej 31, har administrationen udarbejdet redegørelse for sanktioneringsmuligheder efter Byggelovens § 14, for så vidt angår sømmelighed.

Indstilling

Administrationen indstiller:

 1. At udvalget generelt drøfter og beslutter, hvorvidt Byggelovens § 14 om sømmelighed skal bringes i anvendelse, og hvorledes mulige udlæg for selvhjælpshandlinger afholdes, såfremt bøder/tvangsbøder ikke har den ønskede virkning.

 1. At såfremt udvalget beslutter, at byggelovens § 14 om sømmelighed bringes i anvendelse, skal udvalget endvidere beslutte, om Thyrasvej 31 skal bruges som prøvesag, uagtet Energistyrelsens redegørelse/vejledning om sømmelighed ikke er modtaget.

Sagsfremstilling

Med baggrund i Udvalgets beslutning i mødet den 29/9 2014 sag nr. 101 under meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl., har administrationen udarbejdet vedlagte skema med optimal sagsgang og tidsforløb for sanktionering efter Byggelovens § 14 om sømmelighed.

Det skal bemærkes, at Energistyrelsen endnu ikke har svaret på administrationens mail af 29/9 2014 med anmodning om en redegørelse/vejledning fra Energistyrelsen om, hvor og hvornår det vurderes muligt at anvende sømmelighedsbegrebet efter Byggelovens § 14.

Administrationen har herudover søgt litteratur om, hvad der skal forstås ved sømmelighed, og hvor omfattende det skal det være, inden kommunen som myndighed kan anvende byggelovens § 14.

Byggelovens § 14 er affattet således:

Stk. 1

Bebyggelse, ejendommes ubebyggede arealer og derpå værende indretninger skal holdes i forsvarlig stand, således at de ikke frembyder fare for ejendommens beboere eller andre eller på anden måde er behæftet med væsentlige mangler. Endvidere skal ejendommen holdes i en under hensyn til beliggenheden sømmelig stand.

Stk. 2

Bestemmelserne i stk. 1 gælder, uanset hvornår bebyggelsen er opført. I bebyggede områder gælder de også for ubebyggede grunde.

En myndigheds handlemuligheder fremgår af byggelovens paragraffer 16c, 17 og 18.

Administrationen finder, at det ikke klart fremgår af disse paragraffer, hvorvidt disse kan anvendes på forhold, der vedrører håndhævelse af § 14 om sømmelighed. Paragrafferne 16c, 17 og 18 vedrører i det væsentlige håndhævelse af ulovlige forhold og fare ved et byggeri/ejendom.

Derfor er det administrationens umiddelbare konklusion, at det er retspraksis, der vil være afgørende i sådanne sager. Sager og retspraksis omkring sømmelighed er meget begrænset. De domsafgørelser, der findes omkring sømmelighed, omhandler grelle tilfælde på opmagasinering af materiale, skrot, affald m.m.

Også økonomisk i forhold til evt. kommunale udlæg ved selvhjælpshandlinger er der forskel. Kommunens afholdte udgifter til selvhjælpshandlinger, når påbud er udstedt grundet fare for beboere eller andre, har fortrinsret i ejendommen som kommunale ejendomsskatter. Kommunens afholdte udgifter til selvhjælpshandlinger med anden baggrund (sømmelighed) end "fare" har kun fortrinsret i ejendommen, hvis det ved dom er fastlagt, at inddrivelse af tvangsbøder ikke antages at føre til, at påbuddet bliver efterkommet.

Herudover har Energistyrelsen i et notat fra 13/12 2011 foretaget en revurdering af en byggetilladelses gyldighedsperiode, begrundet i 3 afgørelser fra Statsforvaltningen der godtgør, at der formelt ikke er nogen deadline på en meddelt byggetilladelse, når blot byggeriet er påbegyndt inden for et 1 år efter tilladelsesdato. Energistyrelsen er dog ikke enig i Statsforvaltningernes afgørelser.

Siden udsendelse af dette notat, er der dog ikke kommet en rettelse til byggeloven eller anden vejledning til § 16, der angiver, at retspraksis skulle have ændret sig.

Personalemæssige konsekvenser

Såfremt de oplistede kendte sager/ejendomme alle afstedkommer igangsætning af sanktioneringer, (forvarsler/påbud/politianmeldelser), vil det afstedkomme et ikke uvæsentligt merforbrug af personaleressourcer.

TidligerePolitiskHandling

Ejendomsudvalget

Beslutning

Ejendomsudvalget, 27.10.2014

Fraværende: Mette Stensgaard-Christensen

Ad 1:

Udvalget vedtog, at byggelovens § 14 om sømmelighed bringes i anvendelse.

Ad 2:

Udvalget vedtog, at sagen skal bruges som prøvesag.

Administrationen bemyndiges til at foretage politianmeldelse, hvis påbud ikke efterkommes.

Udvalget vedtog endvidere at rette henvendelse til Folketingets boligudvalg om, hvordan kommunerne skal forvalte § 14 i forhold til ejendomme under opførelse.

Bilag
120. Budgetkontrol pr. 1. oktober 2014

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.15.00-A21-2-14

Resume

Kompetenceudvalg: Ejendomsudvalget

Administrationen har udarbejdet årets 3. og sidste budgetkontrol pr. 1. oktober 2014.

Der forventes ingen afvigelser på udvalgets driftsområder. Ved sidste budgetkontrol var der udfordringer på 3,6 mio. kr., som blev løst med kompenserende besparelser.

På anlæg foreslås et anlægsbeløb udskudt til 2015 og et anlægsbeløb droppet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. At der udskydes anlægsprojekter for yderligere 64.000 kr. til 2015 jf. bilag 2

 2. At der gives bevillingsændringer på -65.000 kr. til anlæg jf. sidste kolonne i bilag 2

 3. At budgetkontrollen i øvrigt tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Ejendomsudvalget har politikområderne Ejendomme og Ældreboliger.

Der forventes ingen afvigelser på driftsbudgettet ved denne budgetkontrol.

Budgetudfordringerne fra de første budgetkontroller på 3,6 mio. kr. er kompenseret ved en reduktion på 2,5 mio. kr. af udvendig vedligeholdelse og øvrige omprioriteringer på 1,1 mio. kr.

Administrationen gennemgik, ved sidste budgetkontrol, anlægsbudgettet med henblik på at udpege projekter, der enten kan droppes eller overføres til 2015. Formålet var at forbedre likviditeten. Anlægsprojekterne er gennemgået igen ved denne budgetkontrol.

På udvalgets område foreslås restbevillingen på 21 almene boliger på Munkebo på 65.000 kr. droppet, og restbevillingen på PSW Orionvej på 64.000 kr. foreslås overført til 2015.

TidligerePolitiskHandling

Ejendomsudvalget

Resultatet for alle udvalg samles i en ny sag og behandles i Økonomiudvalget den 17. november og i byrådet den 25. november.

Beslutning

Ejendomsudvalget, 27.10.2014

Fraværende: Mette Stensgaard-Christensen

Ad 1: Godkendt

Ad 2: Godkendt

Ad 3: Til efterretning

Bilag
121. Anlægsregnskab - Fladsåskolen, Mogenstrup afdeling, tilbygning til mellemtrin

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-S08-1-12

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Fremlæggelse af anlægsregnskab for Fladsåskolen, Mogenstrup afdeling, tilbygning til mellemtrin.

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Udbygning af Fladsåskolen, Mogenstrup afdeling så den kan rumme eleverne fra Fladsåskolen, Hammer afdelingen.

Om- og tilbygning blev gennemført uden nogen overskridelser, og bruger af skolen er tilfreds med tilbygningen.

År Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse
2012 18.044.000 kr. 17.717.673 kr.
2013 329.548 kr.
I alt 18.044.000 kr. 18.044.000 kr. 0 kr.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at anlægsregnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring.

TidligerePolitiskHandling

Ejendomsudvalget

Børne- og Skoleudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Beslutning

Ejendomsudvalget, 27.10.2014

Fraværende: Mette Stensgaard-Christensen

Anbefales

Bilag
122. Anlægsregnskab - ombygning af 21 boliger på Farimagsvej 44-50 til almene ældreboliger

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.30.00-S00-8-13

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Fremlæggelse af anlægsregnskab for ombygning af 21 boliger på Farimagsvej 44-50 fra beskyttede boliger til almene ældreboliger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 6. december 2010 ved skema A at ombygge 21 beskyttede boliger på Farimagsvej 44-50 til almene ældreboliger.

Projektet omfatter 21 boliger med et nettoareal på 68,2 m2 og bruttoareal på 83,4 md pr. bolig.

Til gennemførelse af projektet blev der i byrådets møde den 23. august 2011 ved skema B givet en bevilling på 30.841.000 kr. Heraf 14.951.000 til køb af af ejendommen. Projektet finansieres ved:

2% beboerindskud

7% grundkapitallån fra kommunen

91% kommunekreditlån, som opkræves over huslejen

Oversigt over bevilling og forbrug:

Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse
2011 30.841.000 23.182.803
2012 7.517.523
2013 44.216
2014 31.250
I alt 30.841.000 30.775.792 -65.208

Regnskabet viser et mindreforbrug på 65.208 kr.

Der er et merforbrug på uforudsete håndværkerudgifter på ca. 1,2 mio. kr. Men dette merforbrug modsvares af bl.a. mindreudgifter på uforudsete udgifter på omkostninger og udgifter til byggelånsrenter.

Da anskaffelsessummen iflg. skema B ikke overskrides, og da revisionen har påtegnet regnskabet uden bemærkninger, vil administrationen i overensstemmelse med bemyndigelse fra byrådet den 11. februar 2008 indberette skema C til BOSSINF, hvorefter endelig belåning vil blive effektueret.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at regnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring og er godkendt af kommunens revisor (BDO) uden bemærkninger.

TidligerePolitiskHandling

Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Beslutning

Ejendomsudvalget, 27.10.2014

Fraværende: Mette Stensgaard-Christensen

Anbefales

Bilag


Sidst opdateret den 21. november 2014