Referat
Omsorgsudvalget 5. september 2017

Dato

05.09.2017

Tid

13.00

Sted

Rådmandshaven 20, mødelokale 2

Deltagere

Dusan Jovanovic (A),
Helle Jessen (A),
Jette Leth Buhl (F),
Jørgen Christiansen (A),
Kirsten Devantier (V),
Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V),
Thomas Palmskov (O),

Indholdsfortegnelse64. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-25-13

Beslutning

Omsorgsudvalget, 05.09.2017

Thomas Palmskov var fraværende.

Godkendt.


Til toppen


65. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-25-13

Beslutning

Omsorgsudvalget, 05.09.2017

Thomas Palmskov var fraværende.

Udvalgsformanden og administrationen orienterede om

- Køkkenpuljen

- National brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet

- Ansøgning til demenspuljen vedr. aktivitets- og rådgivningscenter

- Tilslutningsaftale vedr. fælles udbud af telemedicin


Til toppen


66. Dialogmøde med udvalgets virksomheder 2017

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-G01-74-17

Resume

Kompetenceudvalg: Omsorgsudvalget

Udvalgets virksomhedsledere fra henholdsvis Ældredistrikt Nord, Syd, Øst og Vest samt Aleris deltager i dialogmødet med Omsorgsudvalget.

Virksomhedslederne orienterer udvalget i forhold til:

  • Eksempler på, hvor virksomheden er lykkedes godt i det forgangne år
  • Eksempler på udfordringer i virksomheden
  • Eksempler på god anvendelse af forskellige digitale og/eller velfærdsteknologiske tiltag i virksomhedens opgaveløsning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at oplæggene drøftes og tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Næstved Kommunes organisatoriske struktur bygger bl.a. på et princip om "decentral ledelse - central styring".

Som konsekvens heraf har Byrådet besluttet, at de decentrale virksomeder styres via selvforvaltningsrammer.

Selvforvaltningsrammen har fokus på dialog,mål og resultateter og danner grundlag for dialogen mellem politikere, Direktion, centerchef og virksomheden. I aftalen præciseres målsætninger og resultatkrav samt de økonomiske og personalemæssige rammevilkår, som virksomheden har.

I en stor og kompleks kommunal organisationer dialogen vigtig, fordi den er med til at sikre koblingen mellem det politiske udvalg og de virksomheder, der løser opgaver inden for udvalgets område.

På baggrund af korte oplæg fra virksomhedslederne lægges op til dialog og spørgsmål.

Politisk behandling

Omsorgsudvalget

Beslutning

Omsorgsudvalget, 05.09.2017

Thomas Palmskov var fraværende.

Drøftet og taget til efterretning.

Udvalget udtrykker anerkendelse af de indsatser, der ydes i de 4 distrikter og Aleris.


Til toppen


67. Brandforebyggende initiativ

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 85.02.00-A00-3-17

Resume

Kompetenceudvalg: Omsorgsudvalg

Ældre er en udsat gruppe i forhold til brand. På opfordring fra Ældrerådet har Center for Sundhed og Ældre i samarbejde med Center for Politik og Udvikling derfor arbejdet på muligt brandforebyggende initiativ i forhold til kommunens ældre borgere. Konkret initiativ vedr. deltagelse i årets kampagne ”Tjek på røgalarmen” via RøgalarmPatruljen er gennemgået på formandsmøde med Ældrerådet den 30. august 2017.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Omsorgsudvalget godkender Næstved Kommunes deltagelse i kampagnen Tjek på Røgalarmen.

Sagsfremstilling

Om RøgalarmPatruljen
Ca. 70.000 mennesker oplever hvert år en brand i hjemmet, og alene i 2016 omkom 52 personer i Danmark som følge af brand. Ældre er en meget udsat gruppe ved brand og har relativt få røgalarmer i forhold til befolkningen generelt, Herudover virker en del opsatte røgalarmer i danske hjem ikke bl.a. på grund af opbrugt eller manglende batteri. Det er baggrunden for Røgalarmpatruljen, der er et initiativ, hvor kommuner samarbejder med BrandBevægelsen og TrygFonden om at sætte fokus på brandsikkerhed i private hjem. Initiativet køres som en kampagne kaldet ”Tjek på røgalarmen”.

Konkret består RøgalarmPatruljen i den enkelte kommune af ca. 6 lokale spejdere og 3-4 brandmænd, som besøger borgere i udvalgte boligområder med mange ældre mennesker. RøgalarmPatruljen tjekker røgalarmer, udskifter opbrugte batterier og opsætter nye røgalarmer, hvis borgerne ikke allerede har en alarm i deres hjem.

Relevant(e) boligområde(r) udpeges i samarbejde med kommunes ældredistriktschefer. Beboerne i området informeres om initiativet via flyers og plakater én uge før, kampagnen løber af stablen. Der stiles efter besøg i op til 200 hjem.

Hvert år får op til 10 kommuner mulighed for at deltage i kampagnen. I 2016 deltog følgende 9 kommuner: Dragør, Hedensted, Esbjerg, Varde, Fanø, Herning, Ikast-Brande, Skanderborg, Aarhus. Næstved Kommune er tilbudt deltagelse i år, hvor kampagne løber af stablen i weekenden 18. og 19. november 2017.

Deltagelse er drøftet med Midt og Sydsjællands Brand og Redning, der stiller sig positivt til rådighed med ressourcer og mandskab den pågældende weekend. BrandBevægelsen har kontakt med lokal spejdergruppe i Næstved, der ligeledes stiller sig positivt til rådighed.

Planlægning af kampagnen i Næstved
Kampagnen startede i 2007 under navnet ”red farmor”. I 2016 blev initiativet videreudviklet og kører nu under navnet ”tjek på røgalarmen”. Der er altså tale om en gennemprøvet kampagne, og med deltagelsen følger detaljeret drejebog til alle aktører (kommune, redningsberedskab og spejdere). Med henblik på planlægning og koordinering af kampagnen i Næstved nedsættes en arbejdsgruppe bestående af:

  • Konsulent, Center for Politik og Udvikling, til koordinator/tovholderrollen.
  • Kommunikationsmedarbejder, Center for Politik og Udvikling, med henblik på lokal udformning af tryksager, der leveres af BrandBevægelsen.
  • Medarbejder fra Midt og Sydsjællands Brand og Redning
  • Repræsentant fa spejderforeningen.
  • Evt. repræsentant fra en boligforening eller en ældredistriktschef.

Økonomiske oplysninger

Det er gratis for kommunen at deltage i kampagnen, og gratis for borgerne uanset om der er tale om tjek af eksisterende alarm, udskiftning af batterier eller opsætning af ny røgalarm.

Høringer

På opfordring fra Ældrerådet har Center for Sundhed og Ældre i samarbejde med Center for Politik og Udvikling arbejdet på muligt brandforebyggende initiativ i forhold til kommunens ældre borgere. Initiativet vedr. deltagelse i årets kampagne ”Tjek på røgalarmen” via RøgalarmPatruljen er gennemgået på formandsmøde med Ældrerådet den 30. august 2017.

Politisk behandling

Omsorgsudvalg

Beslutning

Omsorgsudvalget, 05.09.2017

Thomas Palmskov var fraværende.

Godkendt.


Til toppen
Næstved Kommune