De politiske udvalg

I Næstved Kommune er nedsat en række udvalg, som varetager opgaver i henhold til styrelsesvedtægten.

Andre udvalg:

Formand og næstformand

For hvert udvalg vælges en formand og en næstformand. Næstformanden leder møderne, når formanden er fraværende. Der er dog særlige regler for Børn og Ungeudvalget og § 17.4 udvalg.

Beslutningsprotokol

For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet.

Afvigende mening

Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen. Der skal være overensstemmelse mellem den afvigende mening, der ønskes protokolført og den pågældendes stemmeafgivning. Et kommunalbestyrelsesmedlem har således alene krav på at få sin afvigende mening ført til protokols efter en afstemning, hvor medlemmet har været blandt mindretallet. Ved sager, der af udvalget skal fremsendes til en anden myndighed, kan medlemmet kræve, at denne myndighed samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.

Udvalgsområder

Hvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af Økonomiudvalget og borgmesteren.

Økonomi

De stående udvalg drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. For frigivelse af anlægsbevilling foretager udvalgene indstilling til byrådet gennem Økonomiudvalget. Samme procedure følges ved ansøgning om tillægsbevilling. 

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Sidst opdateret den 8. april 2019