Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Her kan du læse om Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets sammensætning og opgaver.

Udvalgets 7 medlemmer

Anette Brix - formand (C)
Jette Leth Buhl - næstformand (F)
Freja Lynæs Larsen (Ø)
Charlotte Roest (A)
Aligo Francis (A)
Marianne Olsen (A)
Kristian Skov-Andersen (V)

Udvalgets opgaver

Udvalgets opgaver fremgår af styrelsesvedtægten:

§ 14. Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget har ansvaret for de afgørelser, som træffes i sager om ydelse m.v. til enkeltpersoner for de i stk. 3 nævnte områder.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige opgaver, herunder opgaver vedrørende:

 • Overordnet arbejdsmarkedspolitik og –strategi herunder den årlige beskæftigelsesplan
 • Overordnet Integrationspolitik
 • Koordinering af den kommunale indsats med andre offentlige myndigheder og arbejdsmarkedets parter m.fl.,
 • Den regionale og lokale beskæftigelsesindsats overfor forsikrede og ikke forsikrede ledige:
  o På arbejdsløshedsdagpenge og i aktivering,
  o På sygedagpenge og i aktivering,
  o På kontanthjælp og i aktivering,
  o På uddannelseshjælp og i aktivering,
  o På ledighedsydelse, i fleksjob og på fleksydelse samt aktivering,
  o På integrationsydelse og i aktivering,
  o På ressourceforløbsydelse og i aktivering,
  o På kontantydelse,
  o I revalidering,
  o I seniorjob,
  o På barsel,
 • Aktivering af selvforsørgede,
 • Tilkendelse af førtidspension,
 • Tilkendelse af personlig assistance og hjælpemidler i henhold til beskæftigelsesindsatsen,
 • Begravelseshjælp,
 • Enkeltudgifter til sygebehandling, flytning m.v. i henhold til integrationsloven,
 • Tilkendelse af personligt tillæg herunder enkeltydelser,
 • Virksomhedsservice vedr. beskæftigelsesrettet indsats herunder rekruttering,
 • Etablering af egne aktiviteter eller indgåelse af aftaler med eksterne, aktører på området herunder aktiveringsprojekter og Sprogskole,
 • Næstved Ressourcecenter,
 • Kommunens overordnede medborgerskabspolitik,
 • Ungdoms- og voksenvejledningen fra det fyldte 18. år, herunder sammenhængen til Ungdommens Uddannelsesvejledning,
 • Samarbejde og koordinering af indsats med uddannelsesinstitutioner for personer over 18 år,
 • Understøtte unge under 30 år i forhold til at vælge, påbegynde og afslutte en ungdomsuddannelse uddannelsessystemet,
 • Veteranindsatsen,
 • Kontrolindsatsen overfor socialt bedrageri og bandekriminalitet,
 • Samarbejde med - og opgaver vedr. - private og selvejende institutioner inden for udvalgets område,
 • Drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område,
 • Drift af kommunale virksomheder og institutioner under udvalgets område.
 • Udvalget varetager borgerinddragelsen i de sager, som vedrører udvalgets område.

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

 • Planer m.v. inden for de i stk. 3 nævnte fagområder i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 12 samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område,
 • Anlægsplaner,
 • Byggeprogram for bygge- og anlægsarbejde.

Se hele styrelsesvedtægten

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Sidst opdateret den 1. november 2019