Børne- og Skoleudvalget

Her kan du læse om Børne- og Skoleudvalgets sammensætning og opgaver.

Udvalgets 7 medlemmer

 

Lars Hoppe Søe - formand (B)

Michael Perch - næstformand (A)

Per Sørensen (A)

Jørgen Christiansen (A)

Anette Brix (C)

Søren Revsbæk (V)
Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V)

Udvalgets opgaver

Udvalgets opgaver fremgår af styrelsesvedtægten:

§ 16. Børne- og Skoleudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget har ansvaret for de afgørelser, som træffes i sager om ydelse m.v. til enkeltpersoner for de i stk. 3 nævnte områder.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver for børn og unge under 18 år på undervisnings-, uddannelses-, dagtilbuds-, sundheds- og socialområdet, herunder opgaver vedrørende:

 • Vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner,
 • Pladsanvisning, herunder opskrivning, visitering, indmeldelse og udmeldelse af daginstitutioner samt bevilling af økonomisk friplads,
 • Dagpleje og dagplejeordninger,
 • Fritids- og ungdomsklubtilbud til børn,
 • Folkeskolen og SFO,
 • Specialskoler og specialundervisning for børn,
 • Ungdomsskolen,
 • Opgaver i forhold til Uddannelsesvejledningen på skolerne og samspillet med Ungdommens Uddannelsesvejledning og overgangen mellem skoler og ungdomsuddannelser samt videregående uddannelser,
 • Kommunens interesser i forhold til de videregående uddannelser,
 • Pædagogisk-psykologisk rådgivning og familierådgivning,
 • Sundhedspleje og sociale foranstaltninger for børn og unge,
 • Forebyggende indsats, opgaver og integrationsindsatsen rettet mod børn og unge,
 • Samarbejde med - og opgaver vedr. - private og selvejende institutioner inden for udvalgets område,
 • Drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område,
 • Drift af kommunale virksomheder og institutioner under udvalgets område,
 • Udvalget varetager borgerinddragelsen i de sager, som vedrører udvalgets område.

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

 • Planer m.v. inden for de i stk. 3 nævnte fagområder i samarbejde med
 • Økonomiudvalget, jf. § 10 samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område,
 • Anlægsplaner,
 • Byggeprogram for bygge- og anlægsarbejder.

Se hele styrelsesvedtægten

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Sidst opdateret den 8. april 2019