Kultur- og Demokratiudvalget

Her kan du læse om Kultur- og Demokratiudvalgets sammensætning og opgaver.

Udvalgets 7 medlemmer

 

Linda Frederiksen - formand (A)

Githa Nelander (O)

Klaus Eusebius Jakobsen - næstformand (B)

Per Sørensen (A)

Charlotte Roest (A)

Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V)
Rico Carlsen (V)

Udvalgets opgaver

Udvalgets opgaver fremgår af styrelsesvedtægten:

§ 17. Kultur- og Demokratiudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget har ansvaret for de afgørelser, som træffes i sager om ydelse m.v. til enkeltpersoner for de i stk. 3 nævnte områder.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på borgerservice- kultur-, fritids-, landdistriktsudviklings- og lokalrådsområdet, herunder opgaver vedrørende:

 • Fritidstilbud til børn, unge og voksne
 • Folkeoplysning og foreningsvirksomhed,
 • Fritids- og ungdomsklubtilbud til børn
 • Biblioteksvæsen,
 • Musikskoler og andre musikaktiviteter,
 • Teatre og biografer,
 • Museer,
 • Idrætshaller og -anlæg,
 • Børnekultur,
 • Kulturaftaler med staten og varetagelse af øvrige aftaler som Byrådet har indgået på kulturområdet,
 • Udlån og leje af lokaler i kommunale ejendomme til foreninger m.v.,
 • Kommunens landdistriktsudvikling herunder Lokale Aktionsgrupper (LAG),
 • Lokalrådene,
 • Borgerservicecenterfunktioner, herunder folkeregister, pas og kørekort, sygesikring, digital borgerservice, tilfredshedsundersøgelser m.v.,
 • Samarbejde med - og opgaver vedr. private og selvejende institutioner inden for udvalgets område,
 • Drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område.
 • Demokrati -og borgerinddragelse generelt, som ikke henhører under andet udvalg.
 • Udvalget varetager borgerinddragelsen i de sager, som vedrører udvalgets område.

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

 • Planer m.v. inden for de i stk. 3 nævnte fagområder i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10 samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område,
 • Anlægsplaner,
 • Byggeprogram for bygge- og anlægsarbejder.

Se hele styrelsesvedtægten 

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Sidst opdateret den 8. april 2019