§ 17.4 Landdistriktsudvalget

Landdistriktsudvalget er nedsat efter styrelseslovens § 17 stk. 4 og har en funktionsperiode på 4 år (2018-2021). Efter § 17, stk. 4 kan byrådet nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv. Næstved Byråd har godkendt kommissoriet for udvalgets arbejde. Kommissoriet fremgår nederst på denne side.

Udvalgets 9 medlemmer

Thor Temte - formand (Ø)
Charlotte Roest (A)
Brian Hornbek (A)
Cathrine Riegels Gudbergsen (V)
Rico Carlsen (V)

4 borgermedlemmer:

Anja Jochimsen
Mail:
Mobil: 6082 9558

Peter Lützen
Mail:
Mobil: 3063 5076

Søren Jensen
Mail:
Mobil: 21733618

Hans Højer Christensen

Kommissorium

Godkendt på byrådets møde den 17. december 2019.

Udvalgets formål
Landdistriktsudvalget skal gennem sit virke afsøge og belyse muligheder, udfordringer og hindringer for udviklingen af landområder og landsbyer i Næstved Kommune. Udvalget skal videreformidle idéer og stille forslag til relevante stående fagudvalg. Udvalget skal også selv tage initiativ til og iværksætte (mindre) tiltag eller forsøg. Udvalget skal gennem sit virke sikre en høj grad af inddragelse af interessenter fra landområderne og landsbyerne.

Udvalgets mål
Landdistriktsudvalget mål er at styrke og udvikle landområder og landsbyer i Næstved Kommune. Landdistriktsudvalget har sædvanligvis fokus på et eller flere temaer, og arbejder målrettet med et herunder antal afgrænsede emner. Typisk for et år ad gangen.

Konkrete resultater og umiddelbare effekter afledt af årets fokus defineres og præciseres løbende og undervejs af udvalget, og i takt med udvalgets arbejde med de afgrænsede emner.

Udvalgets fokus, emner og indsatser for 2020
Udvalgets fokus for 2020 er bosætning og erhverv i landområder og landsbyer. Herunder arbejder udvalget i 2020 særligt med følgende emner og indsatser:

 Kortlægning af udviklingspotentialet i landdistrikter. En kortlægning af potentialet i relation til bosætning og erhverv.
 Udarbejdelse af forslag til udviklingsstrategier (fokus- og indsatsområder) for landdistrikterne, hvor der er en stærk lokal forankring og et tæt samarbejde med lokale interessenter. Strategier som tager afsæt i det pågældende landdistrikts udviklingspotentiale og den landdistriktsidentitet, der er potentiale for at styrke og udvikle samt i politikken ”Godt liv på landet”.
 Analyse af bosætning og erhverv i landområder og landsbyer.

 Overvejelser om udvikling af landsbyer, herunder boligudbud og boligformer samt eventuel forsøgsordning.
 Overvejelser om udvikling af erhverv i landområder, herunder turismeerhverv og etablering af eventuelle forsøgsordninger med ”nye” former for erhverv samt tiltrækning af nye virksomheder.
 Bidrage til kommunens eksisterende strategiske planlægning for 14 landsbyer i Næstved Kommune, der er omfattet af ministeriets krav til den nye kommuneplan.

De sidstnævnte emner og indsatser relaterer sig overvejende til kommuneplansarbejdet, og hvor om der i 2020 vil være en borgerinddragende periode som Landdistriktsudvalget skal varetage, jf. Økonomiudvalgets beslutning om Kommuneplansarbejdet 2020. Denne del af udvalgets arbejde understøttes af Center for Politik og Udvikling og Center for Plan og Miljø.

Dialog- og samarbejdspartnere
Landdistriktsudvalgets arbejde skal foregå i tæt dialog med lokalråd, bylaug, lokale foreninger, borgergrupper og beboere i landområderne og landsbyerne. I samarbejde med relevante stående fagudvalg søges idéer og forslag realiseret.

Udvalgets sammensætning
Landdistriktsudvalget består af 9 medlemmer. Fem af udvalgets medlemmer er udpeget af kommunalbestyrelsen. Fire er såkaldte borgermedlemmer, der ikke er valgt til Byrådet, men er borgere som kan ansøge om deltagelse.

De fire borgermedlemmer udvælges ud fra ansøgerfeltet og godkendes af byrådet, og ud fra en vis grad af interesse, indsigt, viden og kompetence indenfor det tema og de emner, som Landdistriktsudvalget har fokus på og arbejder med.

Udvalgets funktionsperiode
Udpegede byrådsmedlemmer sidder i Landdistriktsudvalget i hele valgperioden. Borgermedlemmer optages for et år ad gangen. Borgermedlemmer skal godkendes af byrådet hvert år.

Udvalgets honorarer, diæter og økonomi
Byrådsmedlemmer honoreres som vedtaget på byrådsmødet den 9. januar 2018. Borgermedlemmer modtager diæter pr. møde.

Landdistriktsudvalget har en bevillig på 200.000 kr. årligt til driftsudgifter og til finansiering at iværksætte (mindre) tiltag eller forsøg i landområder og landsbyer, og som udvalget selv tager initiativ til og iværksætter.

Administrativ support
Landdistriktsudvalget serviceres af Center for Politik og Udvikling i forbindelse med udvalgets mødevirksomhed.

Udvalget støttes af Center for Politik og Udvikling og kan trække på andre centrene i det omfang det er relevant, jf. udvalgets formål.

Relevante byrådsvedtagelser:

Bring de relevante i spil på rette tidspunkt. Vedtaget på byrådsmøde i dec. 2014. https://goo.gl/Txdbwz

Det gode liv på landet. Vedtaget på byrådsmøde https://goo.gl/iHBpEv

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Sidst opdateret den 6. februar 2020