Økonomiudvalget

Her kan du læse om Økonomiudvalgets sammensætning og opgaver.

Udvalgets 9 medlemmer

 

Carsten Rasmussen - formand (A)

Lars Hoppe Søe (B)

Jette Leth Buhl (F)

Hanne Sørensen (A)

Niels Kelberg (O)

Helge Adam Møller (C)

Freja Lynæs Larsen (Ø)
Kristian Skov-Andersen (V)
Søren Revsbæk (V)

Udvalgets opgaver

Udvalgets opgaver fremgår af styrelsesvedtægten:

§ 12. Økonomiudvalget består af Borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 8 af Byrådets øvrige medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på økonomistyrings-, personale-, administrations-, ejendomshandels-, plankoordinations- og IT området, herunder opgaver vedrørende

 • Økonomi i henhold til styrelseslovens §§ 18 og 21 samt kapitel V, herunder økonomisk planlægning, budgetforslag, årsbudget, regnskab, revision, budgetkontrol m.v.,
 • Løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder, herunder organisationsudviklingen,
 • Kommuneplanlægning og samordning af kommunens planopgaver, herunder tilvejebringelse af fælles planforudsætninger, bistand til stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver samt fastsættelse af generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse,
 • Kommunens køb, salg, bortforpagtning og pantsætning af fast ejendom, herunder fastsættelse af generelle vilkår og planer for kommunens erhvervelse og afståelse af fast ejendom,
 • Elforsyning, vandforsyning, fjernvarme og kloakforsyning i forhold til indstilling vedrørende kommunegaranti for disse typer anlæg,
 • Takstsager for NK Forsyning,
 • Drift og vedligeholdelse af kommunale jorder og bygninger, i det omfang disse opgaver ikke ved denne vedtægt eller Byrådets beslutning er henlagt til noget andet udvalg,
 • Drift og udleje af ældreboliger,
 • Støttet alment byggeri,
 • Generelle venskabsbyaktiviteter og internationale kontakter,
 • Kommunens overordnede IT-infrastruktur m.v.,
 • Markedsføring og branding af Kommunen,
 • Kommunens kommunikationspolitik.

Stk. 3. Økonomiudvalget

 • sørger for udarbejdelse af økonomiske konsekvensberegninger af de udarbejdede
 • planforslag,
 • afgiver erklæring om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver inden sagen forelægges for Byrådet til beslutning,
 • foretager indstilling til Byrådet om planforslagene,
 • udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jf. styrelseslovens § 42, stk. 7,
 • forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelse af foranstaltninger af væsentlig betydning på det pågældende udvalg.

Stk. 4. Økonomiudvalget fastsætter regler om

 • Borgmesterens og administrationens behandling af personalesager,
 • indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jf. styrelseslovens § 21,
 • samordning af kommunens indkøbsfunktioner,
 • eventuel forsikring af kommunens værdier.

§ 13. Økonomiudvalget fører tilsyn med

 • at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med Byrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde,
 • at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig,
 • at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden Byrådets samtykke,
 • at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde, jf. lov om offentlige arkiver,
 • løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jf. styrelseslovens § 67.

Se hele styrelsesvedtægten.

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Sidst opdateret den 1. november 2019