Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget

Her kan du læse om Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets sammensætning og opgaver.

Udvalgets 7 medlemmer

 

Michael Perch - formand (A)

Hanne Sørensen (A)

Marianne Olsen (A)

Jørgen Christiansen (A)

Anette Brix (C)

Cathrine Riegels Gudbergsen (V)
Kirsten Devantier - næstformand (V)

Udvalgets opgaver

Udvalget s opgaver fremgår af styrelsesvedtægten:

§ 15. Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget har ansvaret for de afgørelser, som træffes i sager om ydelse m.v. til enkeltpersoner for de i stk. 3 nævnte områder.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på sundheds- og socialpsykiatriområdet, voksne på ældre-, handicap-, stofmisbrugs-, bolig-, frivillighedsområdet samt socialområdet i øvrigt, herunder opgaverne vedrørende:

 • Tandplejen, herunder omsorgs- og specialtandplejen samt børnetandplejen
 • Genoptræning i henhold til sundhedsloven,
 • Sundhedsfremme og forebyggelse,
 • Medfinansiering af sundhedsudgifterne, indlæggelser, ambulante behandlinger og sygesikringsydelser,
 • Fuldfinansiering af sundhedsudgifterne, hospice, ambulant specialiseret genoptræning og færdigbehandlede patienter,
 • Vederlagsfri fysioterapi,
 • Forebyggende hjemmebesøg for ældre,
 • Rådgivning og behandling af alkoholmisbrug,
 • Hjælpemidler, boligændringer samt støtte til køb af bil,
 • Kost og ernæring og madservice,
 • Specialpædagogiske ydelser præsteret af Videnscenter for Specialpædagogik i henhold til lov om specialundervisning for voksne og lov om social service,
 • Genoptræning og neuropædagogisk støtte i forbindelse med hjerneskade,
 • Socialpsykiatri,
 • Ældreområdet generelt, herunder personlig og praktisk hjælp,
 • Opgaver vedrørende private leverandører af personlig og praktisk hjælp,
 • Trænings- og aktivitetstilbud efter serviceloven,
 • Hjemmesygepleje efter lov om hjemmesygepleje,
 • Ældrecentre, pleje- og ældreboliger,
 • Akut- og aflastningspladser,
 • Borgerstyret personlig assistance,
 • Akutboliganvisning,
 • Handicapkompenserende ydelser efter serviceloven,
 • Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten,
 • Rådgivning og behandling af stofmisbrug,
 • Pædagogisk støtte i eget hjem samt i botilbud målrettet midlertidige eller længerevarende ophold,
 • Borgere med vidtgående fysisk og psykisk handicap (udviklingshæmmede),
 • Socialt udsatte og misbrugere,
 • Fysisk handicappede inkl. træning og genoptræning,
 • Aktivitetstilbud og væresteder,
 • Beskyttet beskæftigelse efter serviceloven,
 • Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) i henhold Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov,
 • Ydelser leveret af Højskolen i Krummerup i henhold Lov om specialundervisning til voksne,
 • Handicapkørsel,
 • Frivilligt socialt arbejde,
 • Tilsyn efter serviceloven på ældrecentre og i botilbud, der ikke er omfattet af Lov om socialtilsyn,
 • Samarbejde med - og opgaver vedr. - private og selvejende institutioner inden for udvalgets område,
 • Drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område,
 • Drift af kommunale virksomheder og institutioner under udvalgets område,
 • Udvalget varetager borgerinddragelsen i de sager, som vedrører udvalgets område.

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

 • Planer m.v. inden for de i stk. 3 nævnte fagområder i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 12 samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område,
 • Anlægsplaner,
 • Byggeprogram for bygge- og anlægsarbejder.

Se hele styrelsesvedtægten

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Sidst opdateret den 8. april 2019