Plan- og Erhvervsudvalget

Her kan du læse om Plan- og Erhvervsudvalget sammensætning og opgaver.

Udvalgets 7 medlemmer

 

Daniel Lillerøi - formand (A)

Thor Temte (Ø)

Githa Nelander (O)

Tina Højlund Pedersen (A)

Kirsten Devantier (V)

Otto Poulsen (V)
Niels True (V)

Udvalgets opgaver

Udvalgets opgaver fremgår af styrelsesvedtægten:

§ 19. Plan- og Erhvervsudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager - under iagttagelse af Økonomiudvalgets koordinerende opgaver og generelle retningslinjer, jf. § 10 - den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på erhvervs- og turismeområdet, bygge-, bolig-, plan- og naturområdet, og har ansvaret for de afgørelser som træffes, herunder opgaver vedrørende

 • Administration af planlov,
 • Administration af naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttelseslinjer
 • Bygge- og boligforhold,
 • Byggeri,
 • Lokalplanlægning,
 • Udpegning af arealer til skovrejsning og lignende rekreative / turistmæssige aktiviteter,
 • Placering af tekniske anlæg som vindmøller m.v.,
 • Administration af skiltning, opsætning af flagstænger m.m. dog undtaget skiltning i henhold til vejlovgivningen,
 • De kommunale arealer erhvervet med henblik på byudvikling/salg for øje,
 • Udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om interne og eksterne erhvervsudviklingsaktiviteter, turisme m.v.,
 • Varetager samarbejdet med erhvervslivet, arbejdsmarkedets organisationer og brancheforeninger til fremme af erhvervsudviklingen,
 • Varetager koordinationen af alle erhvervsmæssige og lign. forhold for alle kommunale områder samt kontakten til – og samarbejdet med – andre kommuner, Region Sjælland m.fl. på området, herunder om regionale udviklingsaktiviteter m.v.,
 • Næstved Erhverv,
 • RessourceCity,
 • Udvalget varetager borgerinddragelsen i de sager, som vedrører udvalgets område.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

 • Lokalplaner,
 • Institutioner og andre anlæg under udvalgets område,
 • Anlægsplaner.

Se hele styrelsesvedtægten

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Sidst opdateret den 8. april 2019