Teknisk Udvalg

Her kan du læse om Teknisk Udvalgs sammensætning og opgaver.

Udvalget har 7 medlemmer

 

Helle Jessen - formand (A)

Thor Temte (Ø)

Niels Kelberg (O)

Hanne Sørensen (A)

Brian Hornbek (A)

Cathrine Riegels Gudbergsen (V)
Elmer Jacobsen (V)

Udvalgets opgaver

Udvalgets opgaver fremgår af styrelsesvedtægten:

§ 18. Teknisk Udvalg består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik-, miljø-, natur-, forsynings-, vej- og trafikområdet, og har ansvaret for de afgørelser som træffes, herunder opgaverne vedrørende:

 • Miljø -og vandløbspleje samt naturbeskyttelse- og forvaltning – dog undtaget administration af naturbeskyttelseslinjer i henhold til naturbeskyttelsesloven,
 • Kystsikring,
 • Veje og kollektiv trafik,
 • Grønne rekreative arealer og friluftsliv,
 • Affaldsindsamling og -behandling samt skadedyrsbekæmpelse,
 • Elforsyning, belysning, vandforsyning, kloakforsyning og fjernvarme,
 • Miljøgodkendelse af husdyrhold,
 • Hyre- og rutekørsel,
 • Klima, Agenda 21 og Grøn Plan 2009-21,
 • Skiltning i henhold til vejlovgivningen,
 • Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område,
 • Projektering samt udførelse af anlægsarbejder herunder byggemodninger og tekniske anlæg inden for udvalgets område samt projektering og udførelse af byggemodninger i tilknytning til Økonomiudvalgets grundsalg,
 • Udvalget varetager borgerinddragelsen i de sager, som vedrører udvalgets område,
 • Drift og vedligeholdelse af
  o Vejanlæg,
  o Kommunale arealer, der tjener tekniske formål (trafik og miljø) samt arealer, der enten er erhvervet med henblik på rekreative formål eller som er opstået som resultat af stedfundne udstykninger,
  o Bygninger og anlæg i øvrigt under udvalgets område,
  o Tekniske anlæg i øvrigt, som ikke ved denne vedtægt eller Byrådets beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

 • Planer for de i stk. 2 omtalte og eventuelle andre tekniske og miljømæssige områder samt spildevandsplaner i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 12,
 • Takster og afgifter inden for udvalgets område,
 • Institutioner og andre anlæg under udvalgets område,
 • Anlægsplaner,
 • Byggeprogram for bygge- og anlægsarbejder.

Se hele styrelsesvedtægten 

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Sidst opdateret den 8. april 2019