Generelle salgsvilkår for erhvervsgrunde og ejendomme

Nedenfor finder du en oversigt over faktaoplysninger i forbindelse med køb af erhvervsgrunde, som Næstved Kommune har til salg.

Faktablad med generelle salgsvilkår.

Udstykning af de enkelte områder vil så vidt muligt ske efter købers ønske til grundstørrelse og beliggenhed. Se nedenfor vedr. generelle vilkår for salg.

Inkluderet i grundprisen er

  • vejadgang- og vejbelysning

Køber skal selv afholde nødvendige udgifter herudover, - til eksempelvis:

  • tilslutningsbidrag til vand- og kloak, efter gældende takstblad
  • udgifter til udstykning (landinspektør og afgifter)
  • skødeomkostninger, tinglysningsafgift mv.
  • ledningsudgifter på egen grund, dog også fremføring af forsyningsledninger til nærmeste forsyningsstik, eks. kloak til anvist brønd
  • eventuelt særskilt betaling for etablering af overkørsel til vej
  • byggesagsgebyr jf. gældende takstblad
  • jordbundsundersøgelse
  • eventuel omlægning af drænledning på grunden, hvis påkrævet.

Se flere vilkår for salg af erhvervsarealer i vort faktablad

Forvaltningen vil efter skøn kunne afkræve køber dokumentation for, at der købes til erhvervsvirksomhed, da det som udgangspunkt er en forudsætning, at grunden anvendes i driften af ejers erhvervsvirksomhed. Dette særligt når der i lokalplan er åbnet mulighed for bolig på erhvervsgrunden i tilknytning til erhvervsbyggeri.

Ved valg af tilbudsgiver forbeholder kommunen sig ret til at sælge til en køber, som ikke har afgivet højeste købstilbud jf. bek. nr. 799 af 2011,  § 6, stk. 2.

Kontakt

Center for Politik og Udvikling, Jura
Telefon: 5588 5030

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Jura, Grundsalg
Teatergade 8, 4700 Næstved
E-mail:

Janne Madsen
Gitte Gerløv
Telefon 5588 5020

Sidst opdateret den 8. april 2019