Marinebuen, 4700 Næstved

Erhvervsareal på 7.500 m2 sælges ved Marinebuen i Næstved. Arealet er beliggende ud til Køgevej.

Markering af matrikel.nr. 3u, Øverup by, Herlufsholm
Markering af matr.nr. 3ap, Øverup by, Herlufsholm - Marinebuen 19

Erhvervsareal på 7.500 m2 med en god beliggenhed ud til Køgevej. Marinebuen 19, Matrikelnr. 3ap, Øverup by, Herlufsholm.

Grunden må ikke udstykkes mindre end 2.500 m2. Du kan selv være medbestemmende om grundstørrelsen udover de 2.500 m2, når blot restarealet samlet kan udnyttes på en god måde, og sådan at udgifterne til evt. ny vej afholdes af projektet. 

Bygningernes rumfang må for den enkelte ejendom ikke overstige 3m3 pr. m2 grundareal, og det bebyggede areal må ikke overstige 50% af grundarealet. Rumfanget beregnes af hele den del af bygningen, som er over færdigt terræn, herunder evt. kviste, fremspring, skorstene m.v.

Hvis beplantningsbæltet indgår i grundareal, må kun 10 m. medgå i beregning af byggemulighed.

Mindstepris

Mindsteprisen er 300 kr. pr. m2, ekskl. tilslutningsbidrag og eksklusiv moms mv. se ovenfor.

Inkluderet i grundprisen er:

  • Vejadgang og vejbelysning

Køber skal selv afholde nødvendige udgifter:

  • Tilslutningsbidrag til vand- og kloak, el, varmeforsyning mv. efter gældende takstblad
  • Udgifter til udstykning (landinspektør og afgifter)
  • Skødeomkostninger, tinglysningsafgift mv.
  • Ledningsudgifter på egen grund, dog også fremføring af forsyningsledninger til nærmeste forsyningsstik, eks. kloak til anvist brønd
  • Eventuelt særskilt betaling for etablering af overkørsel til vej
  • Byggesagsgebyr jf. gældende takstblad
  • Jordbundsundersøgelse
  • Eventuel omlægning af drænledning på grunden, hvis påkrævet
 

Tilbudsfrist

Købstilbud kan sendes til Næstved Kommune,Center for Politik og Udvikling, Stab Jura, Teatergade 8, 4700 Næstved. Mærk kuverten "købstilbud".  Ved tilbudsgivning SKAL tilbudsblanketten anvendes. Angiv venligst hvilken grund/beliggenhed der ønskes og evt. alternativ beliggenhed.

Forvaltningen vil efter skøn kunne afkræve køber dokumentation for at der købes til erhvervsvirksomhed, da det som udgangspunkt er en forudsætning, at grunden anvendes i driften af ejers erhvervsvirksomhed. Dette særligt når der i lokalplan er åbnet mulighed for bolig på erhvervsgrunden i tilknytning til erhvervsbyggeri.

Ved valg af tilbudsgiver forbeholder kommunen sig ret til at sælge til en køber, som ikke har afgivet højeste købstilbud jf. bek. nr. 799 af 2011,  § 6, stk. 2. Se mere under generelle salgsvilkår

 

Salgsoplysninger  

 

Kontakt

Center for Politik og Udvikling, Jura
Telefon: 5588 5030

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Jura, Grundsalg
Teatergade 8, 4700 Næstved
E-mail:

Gitte Gerløv
Janne Madsen
Telefon 5588 5020

 

Sidst opdateret den 16. juli 2019