Stenstrup Industri III, Næstved syd

Præsentabelt erhvervsområde i den sydlige udkant af Næstved by - nær Vordingborgvej - Stenstrup Industri III.

Luftfoto fra webgis over Stenstrup Industri III

I Stenstrup Industri III - velbeliggende direkte ved Vordingborgvej, udbydes flere erhvervsarealer. Der er et større areal på godt 29.000 m2 mellem Brolæggervænget og Elektrikervænget samt 4 mindre arealer ved Glarmestervænget. 

Lokalplanen sikrer, at området kun kan anvendes til erhvervsformål og opdeles i 2 delområder jf. kortbilag 1 nedenfor. Alle ledige arealer er beliggende i delområde E1 som fastholdes til produktionserhverv, industri- og værkstedsvirksomheder mv. med mulighed for at støje svarende til det niveau, der fastsættes for rene erhvervsområder jf. udsnit fra lokalplanen herunder.

Grunde må ikke udstykkes mindre end 1.500 m2, og der er en bebyggelsesprocent på 50.

Udsnit fra lokalplanen 

 

Stenstrup industri med markeret ledige grunde

Mindstepris

Mindstepris: 100 kr. pr. første 1.000 m2, derefter 50 kr. pr. m2 eksklusiv moms. 

Inkluderet i grundprisen er:

  • Vejadgang og vejbelysning

Køber skal selv afholde nødvendige udgifter herudover til:

  • Tilslutningsbidrag til vand- og kloak, el, varmeforsyning mv. efter gældende takstblad
  • Udgifter til udstykning (landinspektør og afgifter)
  • Skødeomkostninger, tinglysningsafgift mv.
  • Ledningsudgifter på egen grund, dog også fremføring af forsyningsledninger til nærmeste forsyningsstik, eks. kloak til anvist brønd
  • Eventuelt særskilt betaling for etablering af overkørsel til vej
  • Byggesagsgebyr jf. gældende takstblad
  • Jordbundsundersøgelse
  • Eventuel omlægning af drænledning på grunden, hvis påkrævet
 

Tilbudsfrist

Købstilbud kan sendes til Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Jura, Grundsalg, Teatergade 8, 4700 Næstved. Angiv venligst hvilken grund/beliggenhed der ønskes og evt. alternativer, medmindre du ønsker at købe mere end én grund.

Du foreslår selv hvilken grundstørrelse du ønsker udover de 1.500 m2, når blot restarealer samlet kan udnyttes på en god måde.

Forvaltningen vil efter skøn kunne afkræve køber dokumentation for at der købes til erhvervsvirksomhed, da det som udgangspunkt er en forudsætning, at grunden anvendes i driften af ejers erhvervsvirksomhed. Dette særligt når der i lokalplan er åbnet mulighed for bolig på erhvervsgrunden i tilknytning til erhvervsbyggeri.

Ved valg af tilbudsgiver forbeholder kommunen sig ret til at sælge til en køber, som ikke har afgivet højeste købstilbud jf. bek. nr. 799 af 2011,  § 6, stk. 2. Se mere under generelle salgsvilkår.

 

Salgsoplysninger 

Kontakt

Center for Politik og Udvikling, Jura
Telefon: 5588 5030

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Jura, Grundsalg
Teatergade 8, 4700 Næstved
E-mail:

Gitte Gerløv
Janne Madsen
Telefon 5588 5020

 

Sidst opdateret den 22. august 2019