Trekanten - Erhvervsområde i Fuglebjerg

Stort attraktivt beliggende erhvervsområde med gode trafikale forbindelser til Slagelse og Næstved sælges.

Luftfoto af området Trekanten i 2011
Luftfoto over Trekanten Erhvervsområde i Fuglebjerg

Området ved Kristenmindevej/Trekanten er ikke udstykket i parceller.

Nedenfor kan du se udstykningsplanen. Planen er alene retningsgivende, dog er vejens forløb fastlagt. Udstykning vil så vidt muligt ske efter købers ønske til grundstørrelse og beliggenhed. Byggemodning iværksættes i etaper og alene til købers projekt

Rids over arealer på erhvervsområdet Trekanten 

 

Udstykningsplan som luftfoto.

I lokalplanområdet 119 for den nordlige del af området må grunde ikke udstykkes mindre end 700 m2, og bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50, samt maksimalt 3 m3 bebyggelse pr. m² grundareal.

Tilbudsgivning

Købstilbud kan sendes til Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Grundsalg, Teatergade 8, 4700 Næstved. Angiv venligst hvilken grund/beliggenhed der ønskes og evt. alternativer.

Forvaltningen vil efter skøn kunne afkræve køber dokumentation for, at der købes til erhvervsvirksomhed, da det er en forudsætning, at grunden anvendes i driften af ejers erhvervsvirksomhed. Dette særligt når der i lokalplan er åbnet mulighed for bolig på erhvervsgrunden i tilknytning til erhvervsbyggeri.

Ved valg af tilbudsgiver forbeholder kommunen sig ret til at sælge til en køber, som ikke har afgivet højeste købstilbud jf. bek. nr. 799 af 2011,  § 6, stk. 2. Se mere under generelle salgsvilkår.

 

Mindstepriser

Mindstepris: 150 kr. pr. m2 + moms. 

Inkluderet i grundprisen er:

  • Vejadgang og vejbelysning

Køber skal selv afholde øvrige nødvendige udgifter:

  • Tilslutningsbidrag til vand- og kloak, el, varmeforsyning mv. efter gældende takstblad
  • Udgifter til udstykning (landinspektør og afgifter)
  • Skødeomkostninger, tinglysningsafgift mv.
  • Ledningsudgifter på egen grund, dog også fremføring af forsyningsledninger til nærmeste forsyningsstik, eks. kloak til anvist brønd
  • Eventuelt særskilt betaling for etablering af overkørsel til vej
  • Byggesagsgebyr jf. gældende takstblad
  • Jordbundsundersøgelse
  • Eventuel omlægning af drænledning på grunden, hvis påkrævet
 

Salgsoplysninger

Kontakt

Center for Politik og Udvikling, Jura
Telefon: 5588 5030

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Jura, Grundsalg
Teatergade 8, 4700 Næstved
E-mail:

Gitte Gerløv
Janne Madsen
Telefon 5588 5020

 

Sidst opdateret den 8. april 2019