Kørselsreglement

Næstved Kommune har vedtaget et reglement for taxikørsel med ikraftræden den 26. juni 2007. Der er i dette reglement fastsat bestemmelser for taxiers indretning, udstyr og benyttelse

I medfør af § 13, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 1591 af 20. december 2006 om taxikørsel m.v. fastsættes følgende bestemmelser for taxiers indretning, udstyr og benyttelse.

Tilladelsesindehavere

§ 1. Tilladelsesindehavere skal føre stadigt tilsyn med deres vogne. De skal påse, at vognene er i forsvarlig stand, og at der ved benyttelsen ikke begås overtrædelser af gældende forskrifter.

Tilladelsesindehavere skal føre stadigt tilsyn med deres vogne. De skal påse, at vognene er i forsvarlig stand, og at der ved benyttelsen ikke begås overtrædelser af gældende forskrifter.

Det påhviler tilladelsesindehaveren at føre tilsyn med, at de hos denne beskæftigede chauffører er i besiddelse af gyldigt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring samt det i taxikørselsbekendtgørelsen § 32 nævnte førerkort udstedt af Næstved Kommune.

Såfremt dette ikke er tilfældet, indberettes forholdet til Taxinævnet.

 

Førere af taxier

§ 2. Under udførelsen af tjenesten skal førerne være soignerede og udvise høflig optræden. Hvis vognen er tilsluttet bestillingskontoret, skal tilhørsforholdet til Næstved Taxa tydeligt fremgå af vognførerens påklædning.

§ 3. Såfremt føreren under udførelsen af tjenesten konstaterer, at vognen ikke er i forskriftmæssig stand, påhviler det føreren omgående at tage den ud af drift.

Det påhviler føreren at ryste snavs af måtterne, tømme askebægre og holde ruderne rene, ligesom vognen skal udluftes efter hver tur. Bagagerummet skal holdes rent og ryddeligt. Stativ til cykel- og barnevogn i bagagerummet skal anbringes således, at det ikke kan beskadige kundernes bagage.

Føreren er ansvarlig for, at vognen er forsynet med vejviser og kort, kvit-teringsblanketter samt reb eller remme til fastspænding af bagage, cykler og barnevogne.

§ 4. Der må i en hyresøgende vogn, hvad enten den befinder sig på holdeplads eller under kørsel, ikke befinde sig andre personer end føreren.

Føreren må ikke søge opnået hyre ved tegngivning eller tilråb til forbipasserende.

Føreren må ikke sikre sig hyre forud for andre tilladelsesførere ved betaling - direkte eller indirekte - af provisioner, dusører, rabatydelser, leje for eneretten af til- og frakørsel til offentlige lokaler, hvorved andre taxier forhindres i at indtage deres plads i mulige kaperrækker.

§ 5. Der må kun optages det antal passagerer, vognen er godkendt til. Antallet skal fremgå tydeligt i vognens passagerrum.

Personer, der kan tilsmudse vognen, og personer, der er kendeligt berusede, kan kun fordres optaget som passagerer, når det antages fornødent af hensyn til deres liv og helbred.

§ 6. Bestillinger på kørsel fra bestillingskontoret - eller hvis tilladelsesindehaveren ikke er tilsluttet et bestillingskontor, da fra tilladelsesindehaverens forretningssted - skal straks efterkommes af føreren. Når bestillingen er modtaget, må føreren ikke påtage sig anden kørsel, før den bestilte tur er tilendebragt.

Henstillinger fra bestillingskontoret, der kan gives i henhold til kontorets vedtægt, skal straks efterkommes af føreren.

§ 7. Føreren skal omgående give bestillingskontoret - eller hvis tilladelsesindehaveren ikke er tilsluttet et sådant, da sit forretningssted - meddelelse om effekter, som kunderne har glemt i vognen. Føreren skal samtidig give meddelelse om, til hvilken politistation effekter er/vil blive indleveret.

Såfremt en kunde kommer til skade under kørslen, eller dennes ejendele beskadiges, skal føreren omgående underrette bestillingskontoret - eller hvis tilladelsesindehaveren ikke er tilsluttet sådant, da sit forretningssted - om hændelsesforløbet og skadens omfang.

 

På holdepladsen

§ 8. Ved indkørsel på de af byrådet i henhold til taxikørselsbekendtgørelsen oprettede holdepladser skal vognene slutte op i rækkefølge, medmindre bestilleren selv vælger en bestemt vogn. Enhver fører skal, medmindre de færdselsmæssige forhold taler imod, uopholdeligt give plads for udkørsel, såfremt en bagved holdende taxi er blevet hyret ved personlig henvendelse eller ved telefonisk bestilling.

§ 9. Såfremt en holdeplads er opdelt i 2 eller flere afsnit, har vognene pligt til at rykke frem til næste afsnit, så snart der er plads.

Såfremt en holdeplads er opdelt i 2 eller flere afsnit, har vognene pligt til at rykke frem til næste afsnit, så snart der er plads.

Tilkørsel til sådanne holdepladser skal altid foregå fra holdepladsens sidste afsnit.

§ 10. Har politiet i særlige tilfælde, f.eks. i forbindelse med visse forlystelser, meddelt tilladelse til etablering af midlertidige holdepladser, skal de af politiet på stedet givne anvisninger ufortøvet efterkommes.

§ 11. Det er ikke tilladt at efterlade kasserede effekter fra vognene eller foretage udtømning af askebægre på holdepladserne.

 

Vognen

§ 12. Vognen skal inden dagvagtens begyndelse have gennemgået en grundig rengøring såvel ind- som udvendig.

I passagerrummet må ikke forefindes tæpper, puder, pyntegenstande eller lignende.

Skader på vognen - såvel ind- som udvendig - skal udbedres snarest muligt.

Såfremt kommunen finder grundlag derfor, kan denne forlange en vogn fremstillet til syn på et hvilket som helst tidspunkt, ligesom kommunen kan beordre vognen sat ud af drift, indtil en godkendelse fra Bilinspektionen foreligger.

Det skal ved tydelig skiltning fremgå, om tobaksrygning er forbudt i vognen. I tilfælde af, at tobaksrygning er forbudt, må vognføreren ikke ryge i vognen.

 

Betaling for kørsel

§ 13. På forlangende er føreren pligtig at udstede kvittering for modtaget betaling for udført kørsel.

Føreren kan forlange forskudsbetaling, forinden kørslen påbegyndes. Ved enhver tvist angående betalingen har føreren på forlangende pligt til at køre passageren til nærmeste politistation, hvor tvisten forelægges den vagthavende.

§ 14. Pant, som kunden overlader føreren for manglende betaling, skal omgående afleveres på bestillingskontoret, og kunden skal gøres bekendt med, at pantet kan afhentes der. Føreren skal sikre sig kundens navn og adresse, som skal vedlægges pantet.

§ 15. Dersom en tur ikke tilendebringes på grund af beskadigelse af køretøjet eller funktionsforstyrrelser i taxametret eller anden kunden uvedkommende årsag, tilkommer der føreren betaling for den udførte kørsel minus grundtakst, dog kun såfremt denne fremskaffer en anden vogn, som kan fortsætte kørslen uden ekstra udgift for passageren. Ønsker passageren ikke at afvente en anden vogns tilstedekomst, kan føreren kræve betaling efter taxametrets udvisende.

Det skal ved tydelig skiltning fremgå, hvis der opkræves tillæg (gebyr) for benyttelse af betalingskort.

 

Generelt

§ 16. Opstår der under kørslen uoverensstemmelser mellem passager og fører, må kørslen ikke afbrydes af føreren, medmindre passageren selv indvilger heri.

Såfremt føreren finder det uforsvarligt at fortsætte kørslen, men ikke kan komme overens med passageren herom, må kørslen kun afbrydes ved politiets mellemkomst.

§ 17. Overtrædelse af ovenstående regler – der ikke omfatter vogne, som kører i henhold til en tilladelse til speciel taxikørsel – straffes efter loven om taxikørsel, § 16, stk. 2 med bøde.

Kørselsreglementet træder i kraft den 1. august 2007.
Samtidig ophæves kørselsreglement af 1. august 2000.

Således vedtaget af Næstved Byråds udvalg for teknik og miljø
den 26. juni 2007, sag nr. 182

Per Andersen

Udvalgsformand

Svend W. Jensen
Teknik- og Miljødirektør

Kontakt

Center for Trafik og Ejendomme, Team Trafik
Telefon: 5588 6230
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019